DE0881 | DeWalt DE0881 TRIPOD instruction manual

509211-03 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DE0881
Rys. 1
f
a
h
j
i
d
c
c
g
e
e
b
e
2
STATYW TRÓJNOŻNY
DE0881
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT, która zgodnie ze swoją długoletnią
tradycją oferuje tylko innowacyjne i wypróbowane
w licznych testach, wysokiej jakości produkty dla
specjalistów.
Dane techniczne
Trzpień gwintowany
Maks. wysokość
Masa
cm
kg
DE0881
M6 x 20
172
1,5
Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
By nie narażać się na pożar, porażenie prądem
elektrycznym i doznanie urazu, przestrzegaj
państwowych przepisów bhp.
Przed użyciem wyrobu uważnie przeczytaj
niniejszą instrukcję i także instrukcję obsługi
przyrządu współpracującego z tą przystawką.
PRZECHOWUJ TE WSKAZÓWKI, BY
W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NICH
PONOWNIE SKORZYSTAĆ
Ogólnie
1. Utrzymuj porządek w miejscu pracy!
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
2. Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Pilnuj, by dzieci nie dotykały przyrządu ani
kabla sieciowego. Niedoświadczone osoby
wymagają nadzoru.
3. Używaj odpowiednich urządzeń
W niniejszej instrukcji obsługi opisano
zgodne z przeznaczeniem zastosowanie
urządzenia. Do ciężkich prac nie używaj zbyt
słabych narzędzi roboczych ani przystawek.
Maksymalną jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz tylko przy użyciu właściwego
sprzętu.
OSTRZEŻENIE: Używanie innych
przystawek i akcesoriów, niż zalecane
w tej instrukcji, lub wykonywanie
prac niezgodnych z przeznaczeniem
urządzenia może doprowadzić do
wypadku.
Zawartość opakowania
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Opakowanie zawiera następujące elementy:
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
1 Instrukcja obsługi
PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
1 Statyw trójnożny
• Sprawdź, czy przystawka i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
3
Opis (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w tej przystawce
ani jej elementach, by nie narażać się
na zniszczenie sprzętu i/lub doznanie
urazu ciała.
a. Obrotowa podstawa montażowa do głowicy
laserowej
b. Zatrzask szybkomocujący
c. Nogi
d. Korbka ręczna
e. Nóżki
f. Trzpień gwintowany
g. Pierścień zaciskowy
h. Kolumna unosząca
i. Pokrętło zaciskowe kolumny
j. Poziomnica
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
4. Zamocuj laser na statywie.
Regulacja wysokości nóg
1. Poluzuj zatrzask szybkomocujący (b)
pierwszej nogi (c), by nastawić żądaną
wysokość. Zamknij zatrzask.
2. Powtórz te operacje z pozostałymi nogami.
Mocowanie lasera na statywie
Statyw zawiera trzpień gwintowany do mocowania
lasera DW088 lub DW089.
1. Ustaw statyw na względnie gładkiej i płaskiej
powierzchni, korzystając przy tym z pomocy
poziomnicy (j).
2. Zamocuj laser na statywie przez wkręcenie
trzpienia gwintowanego (f) w otwór
gwintowany na spodzie lasera.
OSTRZEŻENIE: Przed
zamocowaniem lasera na statywie
upewnij się, czy nogi stabilnie opierają
się o podłoże i statyw nie kiwa się.
Statyw zwiększa zakres zastosowania lasera. Przy
jego użyciu można ustawiać laser na surowych,
nierównych powierzchniach. Statyw nadaje się do
pracy w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu.
Regulacja wysokości podstawy montażowej do głowicy
laserowej
NIE POZWALAJ dzieciom dotykać statywu
i lasera. Osoby niedoświadczone mogą używać
przyrządów tylko pod nadzorem.
Podstawę montażową (a) można podnieść na
wysokość maks. 1,7 m. Do tego celu służy korbka
(d). Gdy podstawa znajdzie się na żądanej
wysokości, dokręć pokrętło zaciskowe (i).
ZASTOSOWANIE
Przechowywanie
Instrukcja obsługi
Statyw można wygodnie przechowywać
w dostarczonym worku transportowym.
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
obowiązujących przepisów,
a zwłaszcza bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE: Zapoznaj
się z instrukcją obsługi lasera
mocowanego na tym statywie.
Poziomnica
By wypoziomować statyw, skorzystaj z poziomnicy
(j) usytuowanej poniżej obrotowej podstawy
montażowej (a).
Ustawienie statywu
1. Rozłóż nogi (c), by ustawić statyw w pozycji
pionowej.
2. Dokręć pierścień zaciskowy (g).
3. Ew. tak wyreguluj nogi (c), by każda nóżka (b)
stabilnie opierała się o podłoże.
4
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o autoryzowanych
warsztatach serwisowych. Ich listę i szczegółowe
dane znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
5
DEWALT
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest
ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
zst00159989- 30-08-2011
6
7.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising