DE0881 | DeWalt DE0881 TRIPOD instruction manual

371001-14 LV
DE0881
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
7
2
Attēls / Рисунок 1
f
a
h
j
i
d
c
c
g
e
e
b
e
3
LATVIEŠU
TRIJKĀJIS
DE0881
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Vītņota tapa
Maks. augstums
Svars
cm
kg
DE0881
M6 x 20
172
1,5
Vienmēr ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos
drošības noteikumus, lai mazinātu ugunsgrēka,
elektriskās strāvas trieciena un ievainojuma risku.
Pirms instrumenta ekspluatācijas uzmanīgi
izlasiet šo rokasgrāmatu. Skatiet arī visu to
elektroinstrumentu rokasgrāmatas, ko lietosiet
kopā ar šo instrumentu.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Vispārīgi
1. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra.
Pārblīvēts ar detaļām vietas un darbgaldi var
izraisīt negadījumus.
Definīcijas. Ieteikumi par drošību
2. Neļaujiet tuvoties bērniem.
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
3. Lietojiet piemērotu instrumentu.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūti
smagi ievainojumi.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
DROŠĪBAS NOTEIKUMI
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
4
Neļaujiet bērniem aiztikt instrumentu vai
pagarinājuma vadu. Nepieredzējušiem
lietotājiem ir nepieciešama uzraudzība.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta
paredzētā lietošana. Neizmantojiet mazus
instrumentus vai papildierīces darbiem, kam
paredzēti lielas jaudas instrumenti. Ar pareizi
izvēlētu instrumentu tā efektivitātes robežās
paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
BRĪDINĀJUMS! Lietojot jebkuru citu
piederumu vai papildierīci, kas nav
ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā,
vai veicot darbu, kas nav paredzēts
šim instrumentam, var rasties
ievainojumu risks.
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 trijkājis
1 lietošanas rokasgrāmata
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Nedrīkst pārveidot
trijkāji vai tā daļas. To var sabojāt vai
var gūt ievainojumus.
LATVIEŠU
a. Grozāms galvas mezgls
b. Ātrās regulēšanas aizslēgs
c. Kājas
d. Pacelšanas kloķsvira
e. Pēda
f. Montāžas vītne
g. Bloķējošā apskava
h. Pacelšanas kolonna
i. Pacelšanas bloķēšanas kloķis
j. Burbuļa līmeņrādis
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Jūsu trijkājis ir izveidots. lai paplašinātu jūsu lāzera
iespējas. Trijkājis palīdz pozicionēt lāzeru uz
nelīdzenām, slīpām virsmām. Trijkāji var lietot kā
iekštelpās, tā arī ārā.
NEĻAUJIET BĒRNIEM aiztikt piederumu vai
lāzeru. Ja šo piederumu ekspluatē nepieredzējuši
operatori, viņi ir jāuzrauga.
EKSPLUATĀCIJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Skatiet lāzera,
kas lietojams ar šo piederumu,
rokasgrāmatu.
Burbuļa līmeņrādis
Izmantojiet burbuļa līmeņrādi (j), kas novietots zem
grozāmās galvas mezgla (a), lai nodrošinātu to, ka
trijkājis ir vertikāls..
Trijkāja uzstādīšana
1. Izvērsiet kājas (c) savrup, lai uzstādītu trijkāji
vertikālā stāvoklī.
2. Pievelciet bloķēšanas apskavu (g).
3. Pielāgojiet kājas (c), ja nepieciešams tā, lai
katra no pēdām (e) stingri balstītos uz grunts.
4. Uzmontējiet lāzeru uz trijkāja.
Kāju augstuma regulēšana
1. Lai iestatītu vēlamo augstumu, atbrīvojiet
pirmās kājas (c) ātrās regulēšanas aizslēgu
(b). Pievelciet aizslēgu.
2. Atkārtojiet šo darbību pārējām kājām.
Lāzera montāža uz trijkāja.
Trijkājis ir aprīkots ar vītņotu tapu DW088 un
DW089 lāzeru montāžai.
1. Uzstādiet trijkāji uz relatīvi gludas un līdzenas
virsmas, izmantojot burbuļa līmeņrādi (j) kā
norādi.
2. Uzmontējiet lāzeru uz trijkāja iegriežot
montāžas vītni (f) ligzdā lāzera pamatnē.
BRĪDINĀJUMS! Pirms lāzera
montāžas uz trijkāja, pārbaudiet vai
kājas ir stingri uzstādītas un vai trijkājis
ir stabils.
Galvas mezgla pacelšana
Galvas mezglu (a) var pacelt maksimāli 1,7 m
augstumā. Lāzers tiek pārvietots izmantojot
pacelšanas kloķsviru (d). Pārvietojiet galvas
mezglu vēlamajā augstumā un pievelciet
pacelšanas kloķsviru (i).
Glabāšana
Lai varētu ērti uzglabāt piederumu, komplektācijā ir
iekļauta pārnēsāšanas soma.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka jūsu DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina iespējas savākt un pārstrādāt
DEWALT izstrādājumu, kad tas sasniedz tā
darbmūža beigas. Lai izmantotu šī pakalpojuma
priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu
kādā no remonta darbnīcām, kas to savāks jūsu
vietā.
5
LATVIEŠU
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
aģentu sazinoties ar vietējo DEWALT biroju, kura
adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. Alternatīvi,
pilnvarotu DEWALT remonta pārstāvju saraksts,
pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē: www.2helpU.com.
6
РУССКИЙ ЯЗЫК
ШТАТИВ
DE0881
Поздравляем Вас!
Вы выбрали изделие фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
инструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Крепежная резьба
Макс. высота
Вес
мм
кг
DE0881
M6 x 20
172
1,5
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
Всегда соблюдайте применимые в Вашей
стране правила безопасности, чтобы
снизить риск возникновения пожара,
поражения электрическим током и получения
травм.
Перед использованием данного
приспособления внимательно прочтите
данное руководство по эксплуатации. Также
прочтите руководство по эксплуатации
электроинструмента, который будет
использоваться с данным приспособлением.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие требования
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
2. Не подпускайте детей к рабочей зоне.
Не разрешайте детям прикасаться
к инструменту или удлинительному
кабелю. Неопытные пользователи должны
использовать данное приспособление под
руководством опытного инструктора.
3. Используйте приспособление по
назначению.
Назначение приспособления описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Не используйте маломощные
инструменты или приспособления для
выполнения работ, которые должны
выполняться при помощи более мощных
инструментов. Приспособление
выполняет свои функции надежно
и безопасно только при соблюдении
7
РУССКИЙ ЯЗЫК
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
ВНИМАНИЕ: Использование
любых принадлежностей или
аксессуаров, а также выполнение
данным приспособлением любых
видов работ, не рекомендованных
в данном руководстве по
эксплуатации, может привести
к несчастному случаю.
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Штатив
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте приспособление, детали
и дополнительные аксессуары на наличие
повреждений, которые могли произойти
во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не видоизменяйте штатив или
какую-либо его часть. Это может
привести к получению травмы или
повреждению приспособления.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Также прочтите
руководство по эксплуатации
лазерного прибора, который
будет использоваться с данным
приспособлением.
Пузырьковый уровень
Чтобы убедиться, что штатив стоит ровно,
используйте пузырьковый уровень (j),
расположенный под ротационным основанием
(а).
Установка штатива
1. Разнесите ножки (с), придав штативу
устойчивое положение.
2. Затяните зажимное кольцо (g).
b. Быстрозажимной регулятор
3. При необходимости, отрегулируйте высоту
ножек (с), чтобы основание (е) каждой
ножки устойчиво стояло на полу.
c. Ножки
4. Установите лазерный прибор на штатив.
a. Ротационное основание
d. Рукоятка подъемника
e. Основание ножки
f. Крепежная резьба
g. Зажимное кольцо
h. Стержень подъемника
i. Зажимная рукоятка подъемника
j. Пузырьковый уровень
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш штатив был разработан для расширения
возможностей при работе с лазерным
прибором. Штатив помогает устанавливать
лазерный прибор на грубых и неровных
поверхностях. Штатив можно использовать как
в закрытых помещениях, так и на открытом
воздухе.
8
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к приспособлению или лазерному прибору.
Неопытные пользователи должны использовать
данное приспособление под руководством
опытного инструктора.
Регулировка высоты ножек
1. Для достижения необходимой высоты,
ослабьте быстрозажимной регулятор
(b) высоты первой ножки (с). Затяните
регулятор.
2. Повторите процедуру для остальных ножек.
Установка на штатив лазерного прибора
Штатив оснащен резьбовой шпилькой для
установки лазерных приборов DW088 и DW089.
1. Установите штатив на относительно ровную
горизонтальную поверхность, используя
пузырьковый уровень.
2. Закрепите лазерный прибор на штативе,
ввинтив крепежную резьбу (f) в резьбовое
отверстие основания лазерного прибора.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Перед закреплением
лазерного прибора на штативе
убедитесь в прочности
и отсутствии качания штатива.
Подъем основания
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Основание (а) может подниматься на
максимальную высоту в 1,7 м. Высота
лазерного прибора управляется при помощи
рукоятки подъемника (d). Поднимите основание
на нужную высоту и затяните рукоятку
подъемника (i).
Хранение
Для удобного хранения приспособления,
в комплект поставки включен специальный
футляр для хранения.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
zst00205617 - 10-07-2013
9
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising