DE0881 | DeWalt DE0881 TRIPOD instruction manual

372002-35 EST
DE0881
Eesti keel
(Originaaljuhend)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
6
2
Joonis / Рисунок 1
f
a
h
j
i
d
c
c
g
e
e
b
e
3
EESTI KEEL
STATIIV
DE0881
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi toote. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri
professionaalsetele kasutajatele.
Tehnilised andmed
Keermestatud tihvt
Max kõrgus
Mass
cm
kg
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Üldine
1. Hoidke tööala puhas.
DE0881
M6 x 20
172
1,5
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
PANGE TÄHELE: Viitab tegevusele,
mis ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
OHUTUSEESKIRJAD
HOIATUS! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi
juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
Jälgige alati teie riigis kehtivaid ohutuseeskirju, et
vähendada tulekahju-, elektrilöögi- ja vigastuste
riski.
Enne tarviku kasutamist lugege hoolikalt kogu
antud kasutusjuhend läbi. Lugege ka selle
4
elektritööriista kasutusjuhendit, millega antud
tarvikut kasutatakse.
Korrast ära tööalad ja -pingid võivad
põhjustada õnnetusi.
2. Hoidke laste käeulatusest väljas.
Ärge lubage lastel tööriista ega pikendusjuhet
puutuda. Kogemusteta kasutajate puhul on
vaja juhendada.
3. Kasutage nõuetekohast tööriista.
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstarvet. Ärge kasutage väikesi tööriistu
või lisavarustust suure koormusega tööde
tegemiseks. Tööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette nähtud.
HOIATUS: Mis tahes tarvikute või
lisaseadmete kasutamine või selle
tööriista kasutamine viisil, mida selles
kasutusjuhendis ei soovitata, võib
põhjustada kehavigastuse ohtu.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Statiiv
1 Kasutusjuhend
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
statiivi ega selle ühtki osa ümber.
See võib põhjustada kahjustuse või
kehavigastuse.
a. Pöördpea kinnitus
b. Kiirreguleerimise riivistus
c. Jalad
d. Tõsteseadme väntkäepide
e. Tald
EESTI KEEL
f. Paigalduskeere
g. Lukustusrõngas
h. Tõsteseadme sammas
i. Tõsteseadme lukustusnupp
j. Vesiloodi tase
SIHTOTSTARVE
Teie statiiv on loodud teie laseri funktsioonide
suurendamiseks. Statiiv aitab positsioneerida
laserit karmil, ebaühtlasel pinnasel. Statiivi saab
kasutada nii sees kui väljas.
ÄRGE laske lastel tarvikut ega laserit puudutada.
Selle tarviku kogenematute kasutajate puhul on
vajalik juhendamine.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS: Järgige alati ohutusjuhiseid
ja asjakohaseid õigusakte.
HOIATUS: Vaadake laseri juhendist,
kas seda tohib koos antud tarvikuga
kasutada.
Vesiloodi tase
Kasutage vesiloodi taset (j), mis asub pöördpea
kinnituse (a) all tagamaks seda, et statiiv on
joondatud.
Statiivi ülesseadmine
1. Ajage jalad (c) laiali, et paigaldada statiiv
püstisesse asendisse.
2. Pingutage lukustusrõngas (g).
3. Vajadusel reguleerige jalgu (c), et iga tald (e)
puudutab tugevalt maapinda.
4. Paigaldage laser statiivi külge.
Jala kõrguse reguleerimine
1. Vabastage esimese jala (c) kiirreguleerimise
riivistust (b), et seadistada sobiv kõrgus.
Pingutage riivistust.
2. Korrake seda teiste jalgadega.
Laseri paigaldamine statiivi
külge
Statiiv on varustatud keermestatud tihvtiga
DW088 ja DW089 laserite paigaldamiseks.
1. Paigaldage statiiv suhteliselt siledale ja
tasasele pinnale, kasutades juhisena
vesiloodi taset (j).
2. Paigaldage laser statiivi külge, keerates
paigalduskeerme (f) laseri aluses olevasse
vastuvõtukohta.
HOIATUS: Enne laseri paigaldamist
statiivi külge, kontrollige, et jalad on
tugevalt seadistatud ning et statiiv ei
kõigu.
Peakinnituse tõstmine
Peakinnituse (a) saab tõsta maksimaalselt 1,7 m
kõrgusele. Laserit käsitsetakse tõsteseadme
väntkäepideme (d) kaudu. Viige peakinnitus
soovitud kõrgusele ja pingutage tõsteseadme
lukustusnuppu (i).
Hoiustamine
Tarviku mugavaks hoiustamiseks on kaasas
kandekott.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite
eraldi kogumine võimaldab
materjale taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt
ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALT volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
5
РУССКИЙ ЯЗЫК
ШТАТИВ
DE0881
Поздравляем Вас!
Вы выбрали изделие фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
инструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Крепежная резьба
Макс. высота
Вес
мм
кг
DE0881
M6 x 20
172
1,5
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
6
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
Всегда соблюдайте применимые в Вашей
стране правила безопасности, чтобы
снизить риск возникновения пожара,
поражения электрическим током
и получения травм.
Перед использованием данного
приспособления внимательно прочтите
данное руководство по эксплуатации. Также
прочтите руководство по эксплуатации
электроинструмента, который будет
использоваться с данным приспособлением.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие требования
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
2. Не подпускайте детей к рабочей зоне.
Не разрешайте детям прикасаться
к инструменту или удлинительному
кабелю. Неопытные пользователи
должны использовать данное
приспособление под руководством
опытного инструктора.
3. Используйте приспособление по
назначению.
Назначение приспособления
описывается в данном руководстве
по эксплуатации. Не используйте
маломощные инструменты или
приспособления для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов.
Приспособление выполняет свои
РУССКИЙ ЯЗЫК
функции надежно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
ВНИМАНИЕ: Использование
любых принадлежностей или
аксессуаров, а также выполнение
данным приспособлением любых
видов работ, не рекомендованных
в данном руководстве по
эксплуатации, может привести
к несчастному случаю.
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Штатив
1 Руководство по эксплуатации
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к приспособлению или лазерному прибору.
Неопытные пользователи должны
использовать данное приспособление под
руководством опытного инструктора.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Также прочтите
руководство по эксплуатации
лазерного прибора, который
будет использоваться с данным
приспособлением.
• Проверьте приспособление, детали
и дополнительные аксессуары на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
Пузырьковый уровень
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Чтобы убедиться, что штатив стоит
ровно, используйте пузырьковый уровень
(j), расположенный под ротационным
основанием (а).
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не видоизменяйте штатив или
какую-либо его часть. Это может
привести к получению травмы
или повреждению приспособления.
a. Ротационное основание
b. Быстрозажимной регулятор
c. Ножки
d. Рукоятка подъемника
e. Основание ножки
f. Крепежная резьба
g. Зажимное кольцо
h. Стержень подъемника
i. Зажимная рукоятка подъемника
j. Пузырьковый уровень
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш штатив был разработан для расширения
возможностей при работе с лазерным
прибором. Штатив помогает устанавливать
лазерный прибор на грубых и неровных
поверхностях. Штатив можно использовать
как в закрытых помещениях, так и на
открытом воздухе.
Установка штатива
1. Разнесите ножки (с), придав штативу
устойчивое положение.
2. Затяните зажимное кольцо (g).
3. При необходимости, отрегулируйте
высоту ножек (с), чтобы основание (е)
каждой ножки устойчиво стояло на полу.
4. Установите лазерный прибор на штатив.
Регулировка высоты ножек
1. Для достижения необходимой высоты,
ослабьте быстрозажимной регулятор
(b) высоты первой ножки (с). Затяните
регулятор.
2. Повторите процедуру для остальных
ножек.
Установка на штатив лазерного прибора
Штатив оснащен резьбовой шпилькой
для установки лазерных приборов DW088
и DW089.
1. Установите штатив на относительно
ровную горизонтальную поверхность,
используя пузырьковый уровень.
7
РУССКИЙ ЯЗЫК
2. Закрепите лазерный прибор на штативе,
ввинтив крепежную резьбу (f) в резьбовое
отверстие основания лазерного прибора.
ВНИМАНИЕ: Перед закреплением
лазерного прибора на штативе
убедитесь в прочности
и отсутствии качания штатива.
Подъем основания
Основание (а) может подниматься на
максимальную высоту в 1,7 м. Высота
лазерного прибора управляется при помощи
рукоятки подъемника (d). Поднимите
основание на нужную высоту и затяните
рукоятку подъемника (i).
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Хранение
Для удобного хранения приспособления,
в комплект поставки включен специальный
футляр для хранения.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может
обеспечить сбор старых электрических
продуктов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии
при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок
изделий DEWALT. Чтобы воспользоваться
этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
zst00243410 - 14-08-2014
8
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
10
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising