DE0881 | DeWalt DE0881 TRIPOD instruction manual

511111-81 SK
Preložené z pôvodného návodu
DE0881
Obrázok 1
f
a
h
j
i
d
c
c
g
e
e
b
e
2
STATÍV
DE0881
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Závit
Max. výška
Hmotnosť
cm
kg
DE0881
M16 x 20
172
1,5
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá v prípade, že sa jej
nezabráni povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranenia
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť
ku škodám na majetku.
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
Pri používaní tohto náradia vždy dodržujte platné
bezpečnostné predpisy, aby ste znížili riziko vzniku
požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo osobného
poranenia.
Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod. Taktiež si preštudujte návod na
použitie elektrického náradia, ku ktorému bude
tento systém pripojený.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Všeobecné
1. Udržujte poriadok na pracovisku.
Neprehľadný a preplnený pracovný priestor
môže byť príčinou úrazu.
2. Držte z dosahu detí.
Nedovoľte deťom, aby sa dostali do kontaktu
s náradím alebo s predlžovacím káblom. Ak
pracujú s týmto náradím neskúsené osoby, je
nutné zaistiť dozor.
3. Používajte iba vhodné náradie.
Určené použitie tohto náradia je opísané
v tomto návode. Nepreťažujte malé náradia
alebo príslušenstvá pri práci, na ktorú je
určené výkonnejšie náradie. Práca bude
vykonaná lepšie a bezpečnejšie s takým
typom náradia, ktoré je na daný účel určené.
VAROVANIE: Použitie akéhokoľvek
iného príslušenstva alebo prídavných
zariadení, alebo akékoľvek iné
využitie tohto náradia, než je popísané
v tomto návode na použitie, môže
predstavovať riziko zranenia osôb.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Obsah balenia
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
1 Statív
Balenie obsahuje:
1 Návod na obsluhu
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné výstrahy a všetky
pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
3
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy statívu ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
alebo k zraneniu.
a. Otočná hlava s montážnym spojom
Nastavenie dĺžky nôh
1. Na nastavenie požadovanej dĺžky uvoľnite
zámku (b) prvej nohy (c). Zámku pritiahnite.
2. Vyššie uvedený postup zopakujte pre ostatné
nohy.
b. Rýchloupevňovacia zámka
Upevnenie lasera na statív
c. Nohy
Pre montáž laserov DW088 a DW089 má statív
závitový čap.
d. Kľuka zdvihu
e. Pätka
f. Montážny závit
g. Zaisťovacia objímka
h. Výsuvný stĺpik
i. Zaisťovacia rukoväť zdvihu
j. Bublinová vodováha
POUŽITIE VÝROBKU
Váš statív je určený na rozšírenie možností
použitia Vášho lasera. Statív pomáha umiestniť
laser na zvlnenom, nevyrovnanom povrchu. Laser
sa môže používať vo vnútri i vonku.
1. Statív postavte s pomocou bublinovej
vodováhy (j) na relatívne hladkú a rovnú
plochu.
2. Laser upevnite na statív zaskrutkovaním
montážneho závitu (f) do otvoru v základni
lasera.
VAROVANIE: Pred montážou lasera
k statívu skontrolujte, či sú nohy pevne
nasadené a statív sa nehýbe.
Zdvih otočnej hlavy s montážnym spojom
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto zariadením
a s laserom dostali do kontaktu. Ak používajú toto
zariadenie neskúsené osoby, musí byť zaistený
odborný dozor.
Otočnú hlavu s montážnym spojom (a) je možné
zdvihnúť do maximálnej výšky 1,7 m. Laserovou
jednotkou možno pohybovať pomocou kľuky
zdvihu (d). Otočnú hlavu s montážnym spojom
presuňte do požadovanej výšky a zaisťovaciu
rukoväť zdvihu (i) dotiahnite.
OBSLUHA
Uloženie
Pokyny na použitie
Na pohodlné uloženie má prídavné zariadenie
prepravný vak.
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Tiež si preštudujte
návod na použitie elektrického náradia,
ku ktorému bude toto prídavné
zariadenie pripojené.
Bublinová vodováha
Pre uistenie, či je statív vo vodorovnej polohe,
použite bublinovú vodováhu (j), ktorú nájdete pod
otočnou hlavou s montážnym spojom (a).
Nastavenie statívu
1. Roztvorte nohy statívu (c) od seba a statív
postavte vo vzpriamenej polohe.
2. Pritiahnite zaisťovaciu objímku (g).
3. Podľa potreby upravte polohu nôh (c) tak, aby
každá pätka (e) stála pevne na zemi.
4. Na statív upevnite laser.
4
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00241226 - 14-07-2014
5
6
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising