DW089KD | DeWalt DW089KD MULTILINE LASER instruction manual

588777-38 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW089
Obrázek 1
g
f
a
h
b
i
d
(–)
c
a
e
(+)
(–)
a, i
Obrázek 3
Obrázek 2
j
f
k
l
< 4°
Obrázek 4
h
2
(+)
Obrázek 5
5
B
A
3
4
2
3
-90˚
90˚
1
Obrázek 6
9 m (30')
1, 2
C
D
3
3
C
8
Obrázek 7A
4, 5
E
D
7
6
Obrázek 7B
2
G
5
G
H
4
1
3
F
2
3
Obrázek 8A
5m
(18')
10 m (33')
Obrázek 8B
5m
(18')
10m (33')
Obrázek 8C
5m
(18')
10m (33')
4
Obrázek 9
t
n
m
u
z
p
x
o
r
q
s
Obrázek 10
y
w
v
a1
5
MULTI LINE LASER
Blahopřejeme Vám!
Bezpečnostní pokyny pro lasery
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Typ baterií
Výkon laseru
Třída laseru
Vlnová délka
Třída ochrany
Rozsah automatického
srovnání
Provozní teplota
Závit objímky
Hmotnost
V
mW
nm
°
°C
kg
DW089
6,0
1
4 x LR6 (AA)
< 1,5
2
637
IP54
+/– 4
-10 až +45
1/4“ x 20
0,9
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, povede ke způsobení vážného
nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno,
může způsobit vážné nebo smrtelné
zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, může vést k lehkému nebo středně
vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup nesouvisející se způsobením zranění, který,
není-li mu zabráněno, může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
6
VAROVÁNÍ! Přečtěte a nastudujte si
všechny pokyny. Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru a vážnému
zranění.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
• Nepracujte s laserem ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s
výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo
prašných látek. V elektrickém nářadí dochází
k jiskření, které může způsobit vznícení
hořlavého prachu nebo výparů.
• Používejte laser pouze se specificky
určenými bateriemi. Použití jiných typů může
vést k způsobení požáru.
• Pokud laser nepoužíváte, uložte jej mimo
dosah dětí a nekvalifikovaných osob.
Lasery jsou v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
• Pro váš model používejte pouze
příslušenství schválené výrobcem.
Příslušenství vhodné pro jeden typ laseru
může vést ke vzniku úrazu, pokud bude
použito s jiným typem laseru.
• Opravy nářadí musí být prováděny pouze
technikem s odpovídající kvalifikací.
Opravy, servis nebo údržba prováděná
nekvalifikovanou osobou může vést ke
vzniku úrazu. Nejbližšího autorizovaného
servisního zástupce DEWALT naleznete
v seznamu autorizovaných servisních
zástupců DEWALT na konci tohoto návodu
k obsluze, nebo navštivte internetové stránky
www.2helpU.com.
• Ke sledování laserového paprsku
nepoužívejte optické přístroje, jako jsou
dalekohled nebo nivelační přístroj. Jinak by
mohlo dojít k vážnému poškození zraku.
• Nepokládejte laser do takové polohy, kde
by mohly jakékoli osoby upřít zrak do
laserového paprsku, ať již neúmyslně nebo
záměrně. Jinak by mohlo dojít k vážnému
poškození zraku.
• Nepokládejte laser v blízkosti odrazných
materiálů, které mohou způsobit odklon
paprsku a následné zasažení zraku
okolních osob. Jinak by mohlo dojít
k vážnému poškození zraku.
• Pokud laser nepoužíváte, vypněte jej.
Ponechání laseru v zapnutém stavu zvyšuje
riziko zasažení zraku okolních osob.
•
•
Varovné štítky neodstraňujte a udržujte
je čitelné. Pokud budou varovné štítky
odstraněny, mohou být obsluha nebo okolní
osoby nechtěně vystaveny záření.
Laser položte bezpečně na stabilní povrch.
Pádem by mohlo dojít k poškození laseru nebo
ke vzniku úrazu.
VAROVÁNÍ: Použití ovládacích či nastavovacích prvků nebo provádění jiných
postupů, než je výslovně uvedeno, může
mít za následek nebezpečné ozáření.
VAROVÁNÍ: Použití ovládacích či nastavovacích prvků nebo provádění jiných
postupů, než je výslovně uvedeno,
může mít za následek nebezpečné
ozáření.
VAROVÁNÍ: LASER NEROZEBÍREJTE.
Uvnitř výrobku se nenachází žádné části
určené k opravám. Demontáž laseru způsobí zrušení všech záruk vztahujících se
na tento výrobek. Výrobek žádným způsobem neupravujte. Úprava výrobku může
mít za následek nebezpečné ozáření.
VAROVÁNÍ: Riziko způsobení požáru!
Zabraňte zkratování kontaktů vyjmuté
baterie.
Další bezpečnostní pokyny týkající se
laserů
•
Tento laser odpovídá požadavkům třídy 2 dle
normy EN 60825-1: 2007. Nenahrazujte
laserovou diodu diodou jiného typu. Je-li
laser poškozen, svěřte jeho opravu pouze
autorizovanému servisu.
• Nepoužívejte laser k jiným účelům, než je
projekce laserových paprsků.
Vystavení zraku působení laserového paprsku
třídy 2 je považováno za bezpečné v případě,
nepřesáhne-li tato doba 0,25 sekundy. Reflexy
očních víček poskytují dostatečnou ochranu.
Ve vzdálenosti větší než 1 m odpovídá tento
laser zařízení třídy 1 a proto je považován za
zcela bezpečný.
• Nikdy se do laserového paprsku nedívejte
záměrně a přímo.
• Nepoužívejte pro sledování laserového
paprsku optické přístroje.
• Neprovádějte nastavení přístroje do takové
výšky, aby mohl laserový paprsek procházet
přes osoby ve výšce jejich hlav.
• Zabraňte dětem, aby se s laserem dostaly do
kontaktu.
Ostatní rizika
Následující rizika jsou typická pro použití tohoto
zařízení:
– úrazy způsobené pohledem do laserového
paprsku.
Štítky na nářadí
Na výrobku jsou následující piktogramy:
Před použitím si pečlivě přečtěte tento
návod.
Pozor laser.
Nedívejte se do laserového paprsku.
Umístění datového kódu
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn uvnitř prostoru pro baterie.
Příklad:
2011 XX XX
Rok výroby
7
Důležité bezpečnostní pokyny týkající
se baterií
VAROVÁNÍ: Baterie mohou explodovat nebo nebo z nich může unikat
kapalina, a mohou tak způsobit
zranění nebo požár. Z důvodů snížení
tohoto rizika:
• Dodržujte veškeré pokyny a varování
uvedené na štítku baterie a na obalu.
• Baterie vždy vkládejte se správnou
polaritou (+ a -) tak, jak je vyznačeno
na baterii a na zařízení.
• Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
• Baterie nenabíjejte.
• Nekombinujte staré baterie s novými.
Baterie nahrazujte novými současně,
a to stejnou značkou a typem.
• Vybité baterie okamžitě vyjměte a zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
• Vybité baterie nespalujte.
• Baterie skladujte mimo dosah dětí.
• Pokud nebude výrobek po několik měsíců používán, baterie vyjměte.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Křížový laser
1 Držák na stěnu
4 Baterie typu LR6 (velikost AA)
1 Detektor (DW089KD)
1 Svorka (DW089KD)
1 Baterie 9 V (DW089KD)
1 Kufřík
1 Návod k obsluze
• Před zahájením práce věnujte dostatek
času pečlivému pročtení a pochopení tohoto
návodu.
Montáž a seřízení
VAROVÁNÍ! Nepokládejte laser do
takové polohy, kde by mohly jakékoli
osoby upřít zrak do laserového paprsku, ať již neúmyslně nebo záměrně. Při
pohledu do laserového paprsku může dojít
k poškození zraku.
Vybalení
Upevnění výstražného štítku
Bezpečnostní varování na štítku laseru musí být
uvedeno v jazyce obsluhy.
Z toho důvodu jsou s nářadím dodány samostatné samolepicí štítky.
8
VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, zda jsou bezpečnostní varování na štítku uvedeny ve
vašem jazyce
Varování by měla znít následovně:
LASEROVÉ ZÁŘENÍ
NEDÍVEJTE SE PŘÍMO DO LASEROVÉHO PAPRSKU
LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 2
• Pokud je varování v cizím jazyce, postupujte
následovně:
– Odlepte z archu požadovaný štítek.
– Opatrně štítek přelepte přes stávající.
– Štítek na místě přitiskněte a uhlaďte.
Baterie (obr. 1)
Typ baterie
Tento laser pracuje se čtyřmi bateriemi typu LR6
(velikost AA).
Vložení baterií
1. Zvedněte kryt úložného prostoru pro baterie (a)
jako na obrázku 1.
2. Do úložného prostoru vložte čtyři nové baterie
LR6 (velikost AA) tak, aby jejich polarita
odpovídala vyznačeným polaritám (+) a (–)
uvnitř.
VAROVÁNÍ: Při výměně baterií proveďte
vždy výměnu celé sady. Nekombinujte
staré baterie s novými. Používejte pokud
možno alkalické baterie.
Rady k obsluze
•
•
•
•
•
•
•
Nejlepších výsledků dosáhnete používáním
pouze nových, vysoce kvalitních značkových
baterií.
Ujistěte se, zda jsou baterie v bezvadném
provozním stavu. Pokud bliká indikátor vybité
baterie, baterie je potřeba vyměnit.
Ke zvýšení životnosti baterií laser vypínejte
pokud s ním nepracujete, nebo při
zakreslování značek.
Pro zajištění přesnosti vaší práce provádějte
častou kontrolu, zda je laser zkalibrovaný.
Viz Kontrola prostorové kalibrace.
Před použitím se ujistěte, zda je laser
bezpečně umístěn na hladké, rovné ploše.
Vždy si vyznačte střed paprsku vyzařovaného
laserem.
Extrémní teploty mohou způsobit posun
vnitřních částí laseru a tím ovlivnit jeho
přesnost. Během práce provádějte častou
kontrolu přesnosti. Viz Kontrola prostorové
kalibrace.
•
Pokud došlo k pádu laseru, zkontrolujte, zda
je i nadále správně zkalibrován. Viz Kontrola
prostorové kalibrace.
Indikátor vybité baterie (obr. 1)
Laser DW089 je vybaven červenou indikační
kontrolkou (b), jak je znázorněno na obrázku 1.
Červená indikační kontrolka je umístěna nalevo
od tlačítek on/off (zapnuto/vypnuto) (c, d, e).
Červená indikační kontrolka slouží k indikaci, že
jsou baterie vybity a je potřeba provést jejich výměnu. Při téměř vybitých bateriích bude laser po
krátkou dobu pracovat i nadále, ale jas paprsků
bude rychle slábnout. Po instalaci nových baterií
a opětovném spuštění laseru budou paprsky
laseru svítit plným jasem a červená indikační
kontrolka zůstane zhasnuta. (Blikání laserového
paprsku není způsobeno slabými bateriemi;
viz Indikátor překročení meze náklonu.)
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k jeho poškození nebo ke zranění.
a. Kryt bateriového prostoru
b. Červená indikační kontrolka
c. Tlačítko ON/OFF (zapnuto/vypnuto),
horizontální laserová linie
d. Tlačítko ON/OFF (zapnuto/vypnuto), vertikální
laserová linie
e. Tlačítko ON/OFF (zapnuto/vypnuto), boční
vertikální laserová linie
f. Magnetická otočná konzole
g. Otvor tvaru klíčové dírky
h. Rukojeť jemného doladění
i. Vnitřní závit 1/4“ x 20
POUŽITÍ VÝROBKU
Křížový laser DW089 je určen k projekci laserových paprsků, které pomáhají v provádění
pracovních operací. Nářadí může být používáno
ke srovnání horizontálních směrů (vodováha),
vertikálních směrů (olovnice) a srovnání kolmých
směrů. Rozsah použití je od rozvržení zdí a oken
po instalace trámových kolejnic.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Křížový laser je nářadí pro profesionály. ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím dostaly
do kontaktu. Používají-li toto nářadí nezkušené
osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
Obsluha
Zapnutí a vypnutí laseru (obr. 1)
Vypnutý laser položte na rovný povrch. Tento
model je vybaven třemi tlačítky ON/OFF (zapnuto/vypnuto), jedno pro horizontální laserovou linii
(c), jedno pro vertikální laserovou linii (d) a jedno
pro boční vertikální laserovou linii (e). Každá laserová linie se spouští stiskem tlačítka ON/OFF.
Laserové linie lze zapínat jednu po druhé, nebo
současně. Opětovným stiskem tlačítek ON/OFF
se laserové linie vypnou.
Použití laseru
Paprsky jsou vyrovnány vodorovně (vodováha)
nebo svisle (olovnice) po provedení kontroly
kalibrace (viz Kontrola prostorové kalibrace)
a pokud laserový paprsek nebliká (viz Indikátor
překročení meze náklonu).
Indikátor překročení meze náklonu (Obr. 2)
Laser DW089 je navržen tak, aby provedl automatické vyrovnání polohy. Pokud byl laser příliš
nakloněn, že nemůže provést vlastní vyrovnání polohy (náklon v průměru > 4°), laserový
paprsek začne blikat. Blikající laserový paprsek
znamená, že byla překročena mez náklonu
a LASER NENÍ VODOROVNĚ VYROVNÁN
(NEBO SVISLE) A NESMÍ BÝT POUŽIT KE
STANOVENÍ NEBO VYZNAČENÍ VODOROVNÉ
HLADINY (NEBO SVISLÉ). Zkuste laser přemístit na podklad, který je více v rovině.
Náklon laseru
Pokud je laser DW089 nakloněn za hranici 15°
vyrovnané polohy, laserové paprsky zůstanou
mezi bliknutím déle svítit aby se usnadnila práce
s jeho vyrovnáním.
Použití otočné konzole (Obr. 1)
Laser DW089 je vybaven trvale upevněnou
magnetickou otočnou konzolí (f). Tato konzole
umožňuje upevnění laserové jednotky k jakékoliv
svislé ploše z oceli nebo železa. Běžné příklady
vhodných povrchů zahrnují ocelové svorníky,
ocelové rámy dveří a profilové ocelové nosníky.
Konzole je vybavena otvorem tvaru klíčové dírky
(g), který umožňuje její zavěšení na hřebík nebo
šroub uchycený v jakémkoliv podkladu.
VAROVÁNÍ: Laser anebo držák na stěnu
umístěte na stabilní povrch. Pád laseru
může vést ke vzniku úrazu nebo ke škodám
na majetku.
Použití laseru s držákem na stěnu (Obr. 3)
Držák na stěnu (j) nabízí více možností uchycení
laseru DW089. Držák na stěnu je na jednom
9
konci vybaven svorkou (k), kterou lze při instalaci
stropů uchytit k výstupku stěny. Každý konec
držáku na stěnu je opatřen otvorem pro šroub (l),
díky kterému lze držák upevnit k jakékoliv ploše
pomocí hřebíku nebo šroubu.
Poté, co je držák na stěnu zajištěn, jeho ocelová
deska poskytuje místo, kam lze připojit magnetickou otočnou konzoli (f). Polohu laseru můžete
jemně doladit posunem otočné konzole po
držáku na stěnu nahoru nebo dolů.
Vyrovnání laserového paprsku – jemné doladění (obr. 4)
Rukojeť jemného doladění (h) na horní straně
DW089 je určena k vyrovnání vertikálních paprsků. Laser DW089 umístěte na rovnou plochu
a otáčením rukojetí doprava posunujete paprsek
vpravo, otáčením doleva pak posunujete paprsek
vlevo.
Otáčení rukojeti jemného doladění nastavuje
celý vnitřní mechanismus s udržováním 90° úhlu
mezi dvěma vertikálními paprsky.
Vyrovnání laseru
Jakmile je laser DW089 správně zkalibrován,
provádí automatické vyrovnání. Každý laser je
zkalibrován již ve výrobě tak, aby při postavení
na rovnou plochu s tolerancí sklonu ± 4° našel
vodorovnou polohu. Není vyžadováno žádné
ruční seřízení.
Údržba
•
Pro udržení přesnosti vaší práce provádějte
častou kontrolu, zda je laser správně
zkalibrovaný. Viz Kontrola prostorové
kalibrace.
• Kontrola kalibrace a další údržbové opravy
by měly být prováděny v servisním středisku
společnosti DEWALT .
• Nebudete-li laser používat, uložte jej
v dodávaném kufříku. Neskladujte laser při
teplotách nižších než –20 °C (–5 °F) nebo
vyšších než 60 °C (140 °F).
• Neukládejte laserový měřič do kufříku, neníli suchý. Nejprve je laser potřeba vysušit
měkkým suchým hadříkem.
POZNÁMKA: Demontáž laserové vodováhy
způsobí zrušení všech záruk vztahujících se na
tento výrobek.
Čištění
Vnější plastové části lze čistit navlhčeným hadříkem. Přestože jsou tyto části vůči rozpouštědlům
odolné, NIKDY k čištění rozpouštědla nepoužívejte. K odstranění vlhkosti před uložením
používejte pouze měkký, suchý hadřík.
10
Kontrola prostorové kalibrace
Kontrola přesnosti – horizontální paprsek,
směr snímání (obr. 5)
Kontrola kalibrace horizontálního snímání laseru
vyžaduje dvě stěny vzdálené od sebe 9 m (30‘).
Je důležité provádět kontrolu kalibrace na vzdálenosti, která nebude kratší, než je vzdálenost,
ve které bude nářadí používáno.
Tabulka 1
Vzdálenost mezi
stěnami
9,0 m (30‘)
12,0 m (40‘)
15,0 m (50‘)
Povolená odchylka
mezi značkami
3,0 mm (1/8“)
4,0 mm (5/32“)
5,0 mm (7/32“)
1. Pomocí otočné konzole upevněte laser
ke stěně tak, aby směřoval čelem přímo
k protilehlé stěně (poloha 0 stupňů).
2. Zapněte horizontální laserový paprsek a na
protilehlé stěně si vyznačte jeho polohu. Vždy
si vyznačte střed laserových paprsků.
3. Natočte laser do krajní levé polohy (poloha
–90 stupňů) a na protilehlé stěně si vyznačte
polohu paprsku.
4. Natočte laser do krajní pravé polohy (poloha
+90 stupňů) a na protilehlé stěně si vyznačte
polohu paprsku.
5. Změřte vertikální vzdálenost mezi níže
položenou značkou (A) a výše položenou
značkou (B). Pokud je změřený rozdíl značek
vyšší, než je hodnota uvedená v tabulce
1, laser musí být opraven v autorizovaném
servisním středisku.
KONTROLA PŘESNOSTI – HORIZONTÁLNÍ
PAPRSEK, SMĚROVÁ ROZTEČ (Obr. 6)
Kontrola kalibrace horizontální rozteče laseru
vyžaduje jednu stěnu dlouhou nejméně 9 m
(30’). Je důležité provádět kontrolu kalibrace na
vzdálenosti, která nebude kratší, než je vzdálenost,
ve které bude nářadí používáno.
Tabulka 2
Vzdálenost mezi
stěnami
9,0 m (30‘)
12,0 m (40‘)
15,0 m (50‘)
Povolená odchylka
mezi značkami
6,0 mm (1/4“)
8,0 mm (5/16“)
10,0 mm (13/32“)
1. Pomocí otočné konzole upevněte laser na
jeden konec stěny.
2. Zapněte horizontální laserový paprsek a laser
natočte na protilehlý konec stěny tak, aby ke
stěně téměř přiléhal.
3. Vyznačte si střed paprsku ve dvou místech (C,
D) vzdálených od sebe nejméně 9 m (30‘).
4. Laser upevněte na opačný konec stěny.
5. Zapněte horizontální laserový paprsek a laser
natočte zpět k prvnímu konci stěny tak, aby ke
stěně téměř přiléhal.
6. Výšku laseru upravte tak, aby byl střed
paprsku srovnán s nejbližší značkou (D).
7. Vyznačte si střed paprsku (E) přímo nad, nebo
pod nejvzdálenější značkou (C).
8. Změřte vzdálenost mezi těmito dvěma
značkami (C, E). Pokud je změřený rozdíl
značek vyšší, než je hodnota uvedená
v tabulce 2, laser musí být opraven
v autorizovaném servisním středisku.
Kontrola přesnosti – vertikální paprsky
(obr. 7A, 7B)
Kontrola vertikální (olovnice) kalibrace laseru
může být nejpřesněji provedena v místě, kde je
k dispozici vysoká stěna, teoreticky 9 m (30‘).
Jedna osoba musí být dole, kde je na podlaze laser umístěn, a další osoba blízko stropu,
aby mohla označit pozici paprsku. Je důležité
provádět kontrolu kalibrace na vzdálenosti, která
nebude kratší, než je vzdálenost, ve které bude
nářadí používáno.
Tabulka 3
Výška stropu
2,5 m (8‘)
3,0 m (10‘)
4,0 m (14‘)
6,0 m (20‘)
9,0 m (30‘)
Povolená odchylka
mezi značkami
1,5 mm (1/16“)
2,0 mm (3/32“)
2,5 mm (1/8“)
4,0 mm (5/32“)
6,0 mm (1/4“)
1. Laser položte na podlahu a zapněte oba
vertikální paprsky.
2. Vyznačte si polohu, kde se laserové paprsky
protínají na podlaze (F), a také na stropě (G).
Vždy si vyznačte střed laserových paprsků.
3. Laser otočte o 180 stupňů a přemístěte jej tak,
aby se laserové paprsky protínaly přesně na
původní značce na podlaze.
4. Vyznačte si polohu, kde se paprsky protínají
na stropě (H).
5. Změřte rozdíl mezi dvěma značkami na stropě.
Pokud je změřený rozdíl značek vyšší, než je
hodnota uvedená v tabulce 3, laser musí být
opraven v autorizovaném servisním středisku.
Kontrola přesnosti 90º mezi vertikálními
paprsky (obr. 8A–8C)
Kontrola přesnosti 90º vyžaduje volné místo
u podlahy nejméně 10 m x 5 m (33‘ x 18‘). Pro
každý krok viz grafické znázornění polohy
DW089 a umístění jednotlivých značek. Vždy si
vyznačte střed laserových paprsků.
Tabulka 4
Vzdálenost mezi
body A a B
4,0 m (14‘)
5,0 m (17‘)
6,0 m (20‘)
7,0 m (23‘)
Povolená odchylka
mezi značkami
3,5 mm (5/32“)
4,5 mm (3/16“)
5,5 mm (7/32“)
6,0 mm (1/4“)
1. Laser umístěte na podlahu v jednom rohu
místnosti a zapněte přední vertikální paprsek.
2. Ve třech místech podél laserové linie si
vyznačte na podlaze střed paprsku (A, B a C).
Značka B by měla být uprostřed laserové linie.
3. Laser přemístěte na značku B a zapněte oba
vertikální paprsky.
4. Paprsek umístěte tak, aby protínal přesně
značku B a přední paprsek byl zarovnaný se
značkou C.
5. Podél bočního vertikálního paprsku si ve
vzdálenosti nejméně 5 m (18‘) od laserové
jednotky vyznačte polohu (D).
6. Laser otočte okolo značky B tak, aby přední
vertikální paprsek nyní procházel přes značku
D.
7. Vyznačte si polohu (E), ve které boční
vertikální paprsek prochází přes značku A.
8. Změřte rozdíl mezi značkami A a E. Pokud je
změřený rozdíl značek vyšší, než je hodnota
uvedená v tabulce 4, laser musí být opraven
v autorizovaném servisním středisku.
Řešení problémů
Laser nelze zapnout
• Ujistěte se, zda jsou baterie vloženy
s odpovídající polaritou (+) a (–).
• Ujistěte se, zda jsou baterie v dobrém
provozním stavu. Pokud si nejste jisti, zkuste
nainstalovat nové baterie.
• Ujistěte se, zda jsou kontakty baterie čisté, bez
rzi nebo zda nejsou zkorodovány. Laserovou
vodováhu udržujte v suchu a používejte pouze
nové, vysoce kvalitní značkové baterie, aby
nemohlo dojít k úniku kapaliny z jejich vnitřních
částí.
• Pokud teplota laserové jednotky překročí 50 °C
(120 °F), jednotku nebude možné zapnout.
Pokud byl laser skladován v extrémně
horkém prostředí, ponechejte jej před
provozem zchladnout. Laser nebude při stisku
spouštěcího tlačítka poškozen, pokud nebyl
před provozem k dosažení správného chodu
ochlazen.
Laserový paprsek bliká
Laser DW089 je navržen tak, aby provedl automatické vyrovnání polohy až po odchylku od
11
vodorovné polohy v průměru 4° ve všech směrech, pokud je umístěn způsobem zobrazeným
na obrázku 2. Pokud je laser příliš nakloněn,
že nemůže provést vlastní vyrovnání, laserové
paprsky začnu blikat – mez náklonu byla překročena. BLIKAJÍCÍ LASEROVÝ PAPRSEK ZNAMENÁ, ŽE LASER NENÍ VODOROVNĚ NEBO
SVISLE VYROVNÁN A NESMÍ BÝT POUŽIT KE
STANOVENÍ NEBO VYZNAČENÍ VODOROVNÉ
NEBO SVISLÉ HLADINY. Zkuste laser přemístit
na podklad, který je více v rovině.
Laserové paprsky se nepřestávají pohybovat
Laser DW089 je velmi přesný nástroj. Proto,
jestli není laser umístěn na stabilním (a nehybném) povrchu, laser se stále bude snažit
nalézt vyrovnanou polohu. Pokud se paprsek
nepřestane pohybovat, zkuste laser přemístit
na stabilnější podklad. Také se zkuste ujistit, že
je povrch relativně v rovině tak, aby byl laser ve
stabilní poloze.
Příslušenství laseru
Digitální laserový detektor: DE0892 (obr. 9)
Některé soupravy laseru obsahují digitální
laserový detektor DEWALT. Digitální laserový
detektor DEWALT napomáhá při vyhledání laserového paprsku vytvářeného laserem při jasném
okolním světle nebo na dlouhých vzdálenostech. Detektor lze použít jak v místnosti, tak i ve
venkovním prostředí, v místech kde je obtížné
zaměřit laserový paprsek.
Detektor je určen k použití výhradně s liniovými
lasery DW088 a DW089 a s dalšími kompatibilními liniovými lasery DEWALT. Tento výrobek není
určen k použití s rotačními lasery.
Detektor poskytuje jak vizuální signalizaci pomocí okénka s LCD displejem (m), tak i zvukovou
signalizaci pomocí reproduktoru (n), které slouží
k určení polohy laserového paprsku.
Digitální laserový detektor DEWALT lze použít
jak se svorkou detektoru, tak i bez ní. Pokud je
použit se svorkou, lze jej umístit na nivelační tyč,
měřičskou tyč, sloupek nebo stojan.
Baterie (obr. 9)
Digitální laserový detektor je napájen 9 V baterií.
Instalaci dodané baterie provedete tak, že odklopíte nahoru kryt bateriového prostoru (o). Do
prostoru vložte 9 V baterii způsobem vyznačeným reliéfní ikonou.
Ovládací prvky detektoru (obr. 9)
Detektor lze ovládat hlavním vypínačem (q)
a tlačítkem nastavení hlasitosti (r).
12
Pokud je hlavní vypínač stisknut jednou, detektor
se zapne. Na horní straně okénka s čidlem se
zobrazí ikona ON (zapnuto) a ikona hlasitosti.
Digitální laserový detektor DEWALT je také
vybaven funkcí automatického vypnutí. Pokud
laserový paprsek nezasahuje do okénka detekce
paprsku, nebo pokud není stisknuto žádné tlačítko, detektor se vypne přibližně za 5 minut.
Pro vypnutí zvukového signálu stiskněte tlačítko
ještě jednou; ikona hlasitosti zmizí.
Detektor se zapíná v režimu detekce úzkého záběru paprsku (ikona se objeví v levém spodním
rohu). Pro změnu na detekci širokého záběru
paprsku stiskněte tlačítko přesnosti (s) (ikona se
nyní objeví v pravém spodním rohu).
Přesnost
Detektor poskytuje dvě nastavení přesnosti,
široký záběr a úzký záběr. V nastavení širokého
záběru paprsku detektor přináší větší toleranci
při indikaci, že je detektor „v rovině“. V nastavení
úzkého záběru je tato tolerance snížena k dosažení vyšší přesnosti indikace, zda je detektor „v
rovině“.
K dosažení přesnějších výsledků začněte pracovat s použitím detektoru v širokém záběru a
dokončení proveďte s detektorem nastaveným v
úzkém záběru.
Magnety
Magnety (t) umožňují při instalaci snížených podhledů uchycení detektoru ke kovovým trámkům.
Obsluha detektoru (obr. 9)
1. Nastavte a vyrovnejte laser.
2. Stiskem hlavního vypínače (q) zapněte
laserový detektor.
3. Detektor umístěte tak, aby okénko čidla (u)
směřovalo k laserovému paprsku. Detektor
posouvejte nahoru nebo dolů v oblasti, kde se
přibližně nachází laserový paprsek, až bude
zcela vystředěn. Informace ohledně indikátorů
na displeji a zvukových signálů naleznete
v tabulce označené Indikátory.
•
Nad
rovinou
Mírně
nad
rovinou
rychlé
pípání
rychlé
pípání
V rovině
Mírně
pod
rovinou
Pod
rovinou
trvalý
tón
pomalé
pípání
pomalé
pípání
ikony na displeji
zvukové
signály
Indikátory
4. Značkovacími drážkami (p) přesně označte
polohu laserového paprsku.
Montáž detektoru na nivelační tyč (obr. 9, 10)
1. K upevnění vašeho detektoru k nivelační tyči
nejprve detektor spojte se svorkou nasunutím
na západku svorky (v). Nasuňte vodítka (w)
svorky na kolejnici (x) detektoru tak, aby
západka (y) svorky zaskočila do otvoru (z)
detektoru.
2. Otáčením rukojeti (a1) svorky proti směru
chodu hodinových ručiček rozevřete čelisti.
3. Detektor umístěte do požadované výšky
a otáčením rukojeti ve směru chodu
hodinových ručiček svorku na nivelační tyči
upevněte.
4. Výškovou úpravu provedete tak, že mírně
povolíte svorku, polohu detektoru upravíte
a svorku opět dotáhnete.
Čištění a uložení detektoru
•
•
•
Nečistoty a maziva mohou být z povrchu
detektoru odstraněny pomocí hadříku nebo
měkkého kartáče bez kovových štětin.
Digitální laserový detektor DEWALT je odolný
vůči dešti, ale nesmí být ponořen do žádné
kapaliny. Jednotku nedávejte pod proud vody
ani ji do vody neponořujte.
Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu
a suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření a nadměrného tepla či chladu.
Opravy detektoru
Digitální laserový detektor neobsahuje vyjma
baterie žádné díly určené k opravě. Jednotku nerozebírejte. Neoprávněné rozebírání laserového
detektoru ukončí všechny probíhající záruky.
Řešení potíží s detektorem
Detektor nelze zapnout
• Stiskněte a podržte hlavni vypínač.
•
•
•
Zkontrolujte zda je vložena baterie a zda je
vložena správným způsobem.
Pokud je detektor velmi studený, nechejte jej
ve vyhřívaném prostoru ohřát.
Vyměňte 9 V baterii. Zapněte jednotku
detektoru.
Pokud se detektor stále nezapíná, předejte jej
do servisního centra DEWALT.
Reproduktor detektoru nevydává žádný zvuk
• Ujistěte se, zda je detektor zapnut.
• Stiskněte tlačítko hlasitosti. Tímto tlačítkem se
hlasitost zapíná a vypíná.
• Ujistěte se, zda je laser zapnut a vytváří
laserový paprsek.
• Pokud detektor stále nevydává žádný zvuk,
předejte jej do servisního centra DEWALT.
Detektor neodpovídá na paprsek jiné laserové jednotky
• Digitální laserový detektor DEWALT je určen
k použití výhradně s liniovými lasery DW088
a DW089 a s určitými dalšími kompatibilními
liniovými lasery.
Detektor vydává zvukový signál ale okénko
s lcd displejem nefunguje
• Pokud je detektor velmi studený, nechejte jej
ve vyhřívaném prostoru ohřát.
• Pokud okénko LCD displeje stále nefunguje,
předejte detektor do servisního centra
DEWALT.
Jasné osvětlení detektoru způsobí trvalou
signalizaci „v rovině“
• V přítomnosti velmi intenzívního okolního
světla může detektor podávat nesprávné nebo
nepravidelné vyhodnocení vyrovnaného stavu.
• Detektor přemístěte mimo oblast intenzívního
světla nebo zacloňte okénko čidla (u)
k obnovení normálního provozu.
Doplňkové příslušenství
Použití laseru s příslušenstvím (výřez
na obr. 1)
Laser je ve spodní části jednotky opatřen vnitřním závitem 1/4” x 20 (i). Závit odpovídá stávajícímu i budoucímu příslušenství značky DEWALT.
Používejte výhradně příslušenství DEWALT
určené k provozu s tímto výrobkem. Dodržuje
pokyny uvedené u příslušenství.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u vašeho dodavatele.
Tato příslušenství jsou následující:
• DE0734 DEWALT nivelační tyč
• DE0737 DEWALT nivelační tyč
13
• DE0881 DEWALT stativ
• DE0882 DEWALT laserová měrka
• DE0892 DEWALT detektor
Další informace týkající se příslušenství získáte
u vašeho dodavatele.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který
nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
DEWALT naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.
Baterie
Při likvidaci baterií dbejte na ochranu životního
prostředí. Informujte se u příslušných úřadů
o ekologické likvidaci baterií.
14
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis D EWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka DEWALT
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoce
kvalitního výrobku D E WALT. Náš závazek
ke kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také
naše služby zákazníkům. Proto poskytujeme
záruční dobu daleko přesahující minimální
požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodníka nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na jeden bezplatný servis v autorizovaném
servisním středisku DEWALT. Zárukou kvality
firma DEWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu
pro podnikatelskou činnost) bezplatné
odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní
závady za následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT nebo s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek D EWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních oprav.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovola‫־‬
nou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek D EWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních oprav.
Navíc poskytuje servis D EWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba
tento záruční list nebo doklad o koupi předložit
prodávajícímu, případně servisnímu středisku
DEWALT pověřenému vykonáváním záručních
oprav. Ve vlastním zájmu si záruční list
spolu s originálem dokladu o nákupu pečlivě
uschovejte.
D EWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Czech republic s.r.o.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká republika
tel:
+420 261 009 772
fax:
+420 261 009 784
obchod@blackdecker.com
Právo na případné změny vyhrazeno.
04/2011
zst00157749 - 18-08-2011
15
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
obchod@blackdecker.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 244 638 121,3
Fax: 00421 244 638 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
16
Fax: 00421 335 512 624
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-149 00 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
03/11
Popis
poruchy
Download PDF

advertising