DW089KD | DeWalt DW089KD MULTILINE LASER instruction manual

509211-06 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DW089
Rysunek 1
g
f
a
h
b
i
d
(–)
c
a
e
(+)
(–)
a, i
Rysunek 3
Rysunek 2
j
f
k
l
< 4°
Rysunek 4
h
2
(+)
Rysunek 5
5
B
A
3
4
2
3
-90˚
90˚
1
Rysunek 6
9 m (30')
1, 2
C
D
3
3
C
8
Rysunek 7A
4, 5
E
D
7
6
Rysunek 7B
2
G
5
G
H
4
1
3
F
2
3
Rysunek 8A
5m
(18')
10 m (33')
Rysunek 8B
5m
(18')
10m (33')
Rysunek 8C
5m
(18')
10m (33')
4
Rysunek 9
t
n
m
u
z
p
x
o
r
q
s
Rysunek 10
y
w
v
a1
5
LASER KRZYŻOWY DW089
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły,
że firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
Typ
Rodzaj baterii
Moc lasera
Klasa lasera
Długość fali
Klasa ochrony
Zakres
samopoziomowania
Temperatura pracy
Otwór gwintowany
do mocowania
Masa
V
mW
nm
°
°C
kg
DW089
6,0
1
4 x LR6 (AA)
< 1,5
2
637
IP54
+/– 4
od -10 do +45
1/4” x 20
zwojów na cal
0,9
Definicje związane z bezpieczeństwem
pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji i
zwracanie uwagi na te symbole.
N I E B EZ PI ECZ E ŃST WO: Infor muje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki grozi
doznaniem śmiertelnych lub ciężkich
obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może doprowadzić
do śmiertelnych lub ciężkich obrażeń
ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie
tej wskazówki może doprowadzić do
lekkich lub średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu, które wprawdzie nie grozi doznaniem urazu,
ale przy zignorowaniu może skutkować
szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie porażenia
prądem elektrycznym.
6
Informuje o niebezpieczeństwie pożaru
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
pracy laserów
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze wszystkimi zamieszczonymi tutaj wskazówkami.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
• Nie używaj lasera w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się palne
ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą zapalić te
substancje.
• Używaj lasera wyłącznie z przeznaczonymi
dla niego bateriami. Stosowanie innych
baterii grozi pożarem.
• Nieużywany laser przechowuj poza
zasięgiem dzieci i innych niewyszkolonych
w jego obsłudze osób. Lasery w rękach
niedoświadczonych użytkowników są
niebezpieczne.
• Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych
przez producenta do danego modelu lasera
krzyżowego. Używanie akcesoriów od innych
laserów grozi doznaniem urazu.
• Naprawy MOGĄ BYĆ wykonywane
TYLKO przez wykwalifikowanych
specjalistów. Naprawy, prace serwisowe
lub konserwacyjne wykonywane przez
nieznające się na rzeczy osoby stwarzają
zagrożenie doznania urazu. Adresy
autoryzowanych warsztatów serwisowych
firmy DEWALT zamieszczono na tylnej okładce
tej instrukcji lub w Internecie pod adresem
www.2helpU.com.
• Nie patrz w promień laserowy przez
przyrządy optyczne, jak teleskopy lub
lunety. Grozi to poważnym uszkodzeniem
wzroku.
• Nie używaj lasera w takim miejscu,
w którym ktoś mógłby umyślnie lub
nieumyślnie spojrzeć w promień laserowy.
Grozi to poważnym uszkodzeniem oczu.
• Nie stawiaj lasera w pobliżu odbijających
światło powierzchni, które mogłyby
skierować promień laserowy w oczy innej
osoby. Grozi to poważnym uszkodzeniem
oczu.
•
•
•
Gdy laser nie jest używany, wyłącz go.
Pozostawiony załączony laser zwiększa
ryzyko, że ktoś spojrzy w jego promień.
Nie zdejmuj ani nie modyfikuj żadnych
tabliczek ostrzegawczych. Przy zdjętych
tabliczkach ostrzegawczych użytkownik lub
inne osoby mogą się przypadkowo wystawić
na działanie promieniowania laserowego.
Ustaw laser na płaskiej powierzchni.
Upadek lasera grozi uszkodzeniem przyrządu
lub doznaniem poważnego urazu ciała.
OSTRZEŻENIE: Wykonywanie jakichkolwiek regulacji lub operacji nieopisanych
w tej instrukcji grozi uwolnieniem promieniowania laserowego, co może być
niebezpieczne dla znajdujących się w
pobliżu osób.
OSTRZEŻENIE: NIE ROZBIERAJ LASERA. W jego wnętrzu nie ma żadnych
elementów podlegających konserwacji
przez użytkownika. Demontaż lasera
powoduje utratę wszelkich praw z tytułu gwarancji. Nie dokonuj żadnych
przeróbek lasera. Wszelkie przeróbki
mogą doprowadzić do uwolnienia promieniowania laserowego, co jest niebezpieczne dla znajdujących się w pobliżu osób.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru! Uważaj, by jakieś metalowe przedmioty nie zwarły biegunów baterii.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa
pracy laserów
•
Laser ten odpowiada klasie 2 według normy
EN 60825-1:2007. Nie wymieniaj diody
laserowej na diodę innego rodzaju. Naprawę
uszkodzonego lasera zleć właściwemu
warsztatowi serwisowemu.
• Lasera używaj wyłącznie do rzutowania linii
laserowych.
Spojrzenie w promień emitowany przez laser
klasy 2 nie jest szkodliwe, jeżeli nie trwa dłużej
niż 0, 25 s. Odruch zamykania powiek na ogół
stanowi wystarczającą ochronę. Przy odległościach powyżej 1 m laser odpowiada klasie 1, co
oznacza, że jest całkowicie bezpieczny.
• Nigdy nie patrz umyślnie bezpośrednio w
promień laserowy.
• Nie używaj żadnych przyrządów optycznych do
obserwowania promieniowania laserowego.
• Nie stawiaj przyrządu w takim miejscu, w
którym promień laserowy jest emitowany na
wysokości głowy przechodzących osób.
• Pilnuj, by lasera nie dotykały dzieci.
Pozostałe zagrożenia
Z laserem tym są związane następujące zagrożenia:
– uszkodzenie oczu na skutek spojrzenia w
promień laserowy.
Naklejki na laserze
Naklejki na laserze zawierają następujące
piktogramy:
Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi
Ostrzeżenie przed promieniowaniem
laserowym
Nie patrz w promień laserowy
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY
Kod daty, który zawiera również rok produkcji,
wydrukowano wewnątrz kieszeni baterii.
Przykład:
2011 XX XX
Rok produkcji
7
Ważne wskazówki bezpieczeństwa
pracy baterii
OSTRZEŻENIE: Baterie mogą eksplodować lub wyciec, co grozi doznaniem urazu lub pożarem. By zmniejszyć
ryzyko tego zagrożenia:
• Przestrzegaj wszystkich wskazówek i
ostrzeżeń zamieszczonych na baterii i
opakowaniu.
• Przy wkładaniu baterii zawsze zwracaj
uwagę na właściwą polaryzację („+” i
„-”) podaną na baterii i przyrządzie.
• Nie zwieraj biegunów baterii.
• Nie ładuj baterii.
• Nie mieszaj ze sobą starych i nowych
baterii. Wymieniaj naraz wszystkie
baterie na nowe tej samej marki i tego
samego typu.
• Zużyte baterie natychmiast wyjmuj i
utylizuj zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.
• Nie wrzucaj baterii do ognia.
• Przechowuj baterie poza zasięgiem
dzieci.
• Gdy laser ma nie być używany przez
kilka miesięcy, wyjmij z niego baterie.
Zakres dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 laser krzyżowy
1 uchwyt ścienny
4 baterie LR6 (AA)
1 detektor (DW089KD)
1 zacisk (DW089KD)
1 9V akumulator (DW089KD)
1 kuferek transportowy
1 instrukcja obsługi
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
OSTRZEŻENIE: Sprawdź, czy ostrzeżenia na tabliczce są napisane w języku
ojczystym użytkownika.
Ostrzeżenia te muszą zawierać następujące
informacje:
PROMIENIOWANIE LASEROWE!
NIE PATRZ W PROMIEŃ LASEROWY!
LASER KLASY 2!
• Gdy ostrzeżenia są podane w obcym języku:
– Ściągnij odpowiednią naklejkę z
arkusza.
– Ostrożnie przyłóż nową naklejkę do
dotychczasowej naklejki w obcym
języku.
– Dociśnij naklejkę na swoim miejscu.
Baterie (rys. 1)
RODZAJ BATERII
Laser ten jest zasilany z czterech baterii LR6
(AA).
WKŁADANIE BATERII
1. Odchyl pokrywę kieszeni baterii (a) tak, jak
pokazano na rysunku 1.
2. Włóż 4 nowe baterie LR6 (wielkość AA)
do kieszeni, zwracając przy tym uwagę na
zachowanie prawidłowej polaryzacji (+) i (-),
zaznaczonej na wewnętrznej stronie pokrywy
kieszeni baterii.
OSTRZEŻENIE: Zawsze wymieniaj komplet baterii. Nie stosuj starych baterii razem
z nowymi. Najlepsze są baterie alkaliczne.
Porady dotyczące eksploatacji
•
•
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE! Nie używaj lasera w
takim miejscu, w którym ktoś mógłby
umyślnie lub nieumyślnie spojrzeć w
promień laserowy. Grozi to poważnym
uszkodzeniem oczu.
•
•
Rozpakowanie
DOSTOSOWANIE NAKLEJEK OSTRZEGAWCZYCH
Ostrzeżenia na naklejce przyrządu muszą być
podane w języku ojczystym użytkownika.
Z tego powodu do zakresu dostawy lasera należy arkusz z samoprzylepnymi naklejkami.
8
•
•
•
Najlepsze wyniki uzyskuje się tylko przy
użyciu nowych, wysokiej jakości markowych
baterii.
Sprawdź, czy baterie znajdują się w
nienagannym stanie. Gdy miga czerwony
wskaźnik ładunku baterii, to znaczy że trzeba
je wymienić.
By baterie służyły możliwie jak najdłużej,
wyłączaj laser, gdy nie jest używany.
By nie ryzykować niedokładności pomiaru,
regularnie sprawdzaj, czy laser jest
prawidłowo wykalibrowany. Patrz p. Kontrola
kalibracji na miejscu.
Przed użyciem lasera ustaw go na gładkiej,
płaskiej powierzchni.
Zawsze zaznaczaj środek plamki świetlnej.
Silne wahania temperatury mogą spowodować
przemieszczenie wewnętrznych elementów
i w konsekwencji pogorszyć dokładność
•
przyrządu. Gdy przyrząd jest wykorzystywany
w takich warunkach, regularnie sprawdzaj jego
dokładność. Patrz p. Kontrola kalibracji na
miejscu.
Gdyby przyrząd spadł na ziemię lub został
uderzony, sprawdź, czy nie uległ uszkodzeniu.
Patrz p. Kontrola kalibracji na miejscu.
WSKAŹNIK ŁADUNKU BATERII (RYS. 1)
Laser DW089 zawiera czerwony wskaźnik
ładunku baterii (b), patrz rysunek 1, usytuowany
obok wyłączników przyciskowych (c, d, e). Gdy
czerwony wskaźnik miga, to znaczy że baterie
trzeba wymienić. Laser może jeszcze działać
przez chwilę aż do całkowitego rozładowania
baterii, ale linie świetlne szybko stają się coraz
słabsze. Po włożeniu nowych baterii i ponownym załączeniu lasera linie te odzyskują swoją
dawną jasność i wskaźnik (b) gaśnie. (Miganie
linii laserowej nie świadczy o rozładowanych
bateriach - patrz p. Wskazanie „Poza zakresem
samopoziomowania”).
Opis (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się na
zniszczenie sprzętu lub doznanie urazu
ciała, nigdy nie dokonuj żadnych przeróbek w laserze ani jego elementach.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Pokrywa kieszeni baterii
Czerwony wskaźnik ładunku baterii.
Wyłącznik przyciskowy poziomej linii laserowej
Wyłącznik przyciskowy pionowej linii laserowej
Wyłącznik przyciskowy bocznej pionowej linii
laserowej
Magnetyczny uchwyt obrotowy
Otwór o kształcie dziurki od klucza
Dokładne pokrętło nastawcze
Gwint wewnętrzny 1/4” x 20
ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
Laser krzyżowy DW089 jest przeznaczony do
rzutowania linii laserowych jako pomocy przy
profesjonalnych pomiarach. Przyrząd ten można
wykorzystywać do poziomowania i pionowania
oraz wyznaczania kątów prostych. Zakres zastosowania sięga tutaj od pionowania ścian i okien
aż do montażu szkieletów konstrukcji stalowych.
NIE UŻYWAJ lasera w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Laser ten służy do zastosowań profesjonalnych.
NIE POZWÓL, by bawiły się nim dzieci. Niedoświadczone osoby mogą go używać tylko pod
nadzorem.
ZASTOSOWANIE
Załączanie i wyłączanie lasera (rys. 1)
Ustaw laser na poziomej powierzchni. Przyrząd
ten zawiera 3 wyłączniki przyciskowe, jeden do
poziomej linii laserowej (c), jeden do pionowej
linii laserowej (d) i jeden do bocznej pionowej linii
laserowej (e). Każdą linię laserową włącza się
oddzielnie przez naciśnięcie odnośnego przycisku. Linie laserowe mogą się świecić pojedynczo
lub jednocześnie. Linie te wyłącza się przez
ponowne naciśnięcie danego przycisku.
Zastosowanie lasera
Po sprawdzeniu kalibracji można mieć pewność,
że linie przebiegają poziomo lub pionowo (patrz
p. Kontrola kalibracji na miejscu). Żadna linia
laserowa nie może przy tym migać (patrz p.
Wskazanie „Poza zakresem samopoziomowania”).
WSKAZANIE „POZA ZAKRESEM SAMOPOZIOMOWANIA” (RYS. 2)
Laser DW089 zawiera funkcję samopoziomowania. Gdy laser jest tak przechylony, że przekroczył zakres samopoziomowania (przechył > ok.
4 o), linie laserowe zaczynają migać. Migająca
linia laserowa informuje, że nastąpiło przekroczenie zakresu samopoziomowania i laser NIE
ZNAJDUJE SIĘ W POZIOMIE (LUB W PIONIE).
W TAKIM PRZYPADKU NIE MOŻNA WYZNACZYĆ POZIOMU ANI PIONU). Ponownie ustaw
laser na poziomej powierzchni.
PRZECHYLANIE LASERA
Gdy laser DW089 odchyli się od poziomu o kąt
ponad 15 o, linie laserowe świecą się dłużej
między kolejnymi mignięciami, by ułatwić zaznaczanie kątów.
ZASTOSOWANIE UCHWYTU OBROTOWEGO
(RYS. 1)
Do lasera DW089 jest na stałe przytwierdzony magnetyczny uchwyt obrotowy (f). Uchwyt
ten służy do mocowania lasera do pionowych
stalowych lub żelaznych konstrukcji. Mogą to być
stalowe słupy, stalowe odrzwia, stalowe dźwigary. Uchwyt zawiera także otwór w kształcie
dziurki od klucza (g), za który przyrząd można
powiesić na gwoździu lub wkręcie na dowolnej
powierzchni.
OSTRZEŻENIE: Ustaw lub zamocuj
laser na stabilnej powierzchni, Gdyby
laser spadł, mógłby ulec uszkodzeniu lub
spowodować poważny uraz ciała.
9
ZASTOSOWANIE UCHWYTU ŚCIENNEGO
(RYS. 3)
Uchwyt ścienny (j) zwiększa możliwości mocowania lasera DW089. Uchwyt ten zawiera na
jednym końcu zacisk (k), za pomocą którego
można go przytwierdzić do kątownika ściennego przy montażu sufitów podwieszanych. Na
każdym z końców uchwytu ściennego znajduje
się otwór (l), umożliwiający przytwierdzenie
uchwytu wkrętem lub gwoździem do dowolnej
powierzchni.
Po zamocowaniu uchwytu ściennego, jego stalowa płyta stanowi powierzchnię, do której można
przyłożyć magnetyczny uchwyt obrotowy (f).
Laser daje się wówczas dokładnie pozycjonować
przez przesuwanie uchwytu obrotowego w górę
lub w dół na uchwycie ściennym.
NAPROWADZANIE PIONOWEJ LINII LASEROWEJ - DOKŁADNA REGULACJA (RYS. 4)
Dokładne pokrętło nastawcze (h) na górze lasera
DW089 służy do naprowadzania pionowych linii
laserowych. Ustaw laser na poziomej powierzchni i obróć pokrętło w prawo, by przesunąć linię w
prawo bądź obróć pokrętło w lewo, by przesunąć
linię w lewo.
Obracanie dokładnego pokrętła nastawczego
powoduje naprowadzanie całego wewnętrznego
mechanizmu przy zachowaniu kąta prostego
między dwiema pionowymi liniami świetlnymi.
POZIOMOWANIE LASERA
Gdy laser DW089 jest prawidłowo wykalibrowany, sam się poziomuje. Każdy laser jest tak kalibrowany w zakładzie produkcyjnym, by sam się
poziomował, dopóki jest ustawiony na poziomej
powierzchni o nachyleniu nieprzekraczającym
ok. 4 o. Nie są potrzebne żadne ręczne korekcje.
KONSERWACJA
 By mieć pewność dokładności pomiarów,
często sprawdzaj, czy laser jest prawidłowo
wykalibrowany. Patrz p. Kontrola kalibracji na
miejscu.
 Kontrolę kalibracji i inne prace
konserwacyjne można powierzyć dowolnemu
autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu
DEWALT.
 Gdy laser nie jest używany, przechowuj go w
dostarczonym kuferku. Nie składuj lasera w
temperaturze niższej niż -20 oC lub wyższej niż
60 oC.
 Gdy laser jest wilgotny, nie wkładaj go do
kuferka. Najpierw wytrzyj go dokładnie miękką,
suchą szmatą.
10
WSKAZÓWKA: Rozłożenie lasera powoduje
utratę wszelkiej gwarancji.
Czyszczenie
Zewnętrzne elementy z tworzywa sztucznego
czyść wilgotną szmatą. W ŻADNYM WYPADKI
nie używaj do tego celu rozpuszczalników, nawet
gdyby elementy te były na nie odporne. Zanim
schowasz laser, wytrzyj go dokładnie miękką,
suchą szmatą.
Kontrola kalibracji na miejscu
KONTROLA DOKŁADNOŚCI - POZIOMA
LINII LASEROWA, KIERUNEK SKANOWANIA
(RYS. 5)
Dla sprawdzenia dokładności skanowania poziomej linii laserowej są potrzebne 2 ściany oddalone od siebie o 9 m. Odległość między ścianami
przy kontroli kalibracji nie może być mniejsza niż
przy rzeczywistych pomiarach.
TABELA 1
Odległość między
ścianami
9,0 m
12,0 m
15,0 m
Dopuszczalna
odległość między
znakami
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
1. Za pomocą uchwytu obrotowego zamocuj laser
na jednej ścianie pod kątem 0 o względem
naprzeciwległej ściany.
2. Włącz poziomą linię laserową i zaznacz
położenie linii świetlnej na przeciwległej
ścianie. Zawsze zaznaczaj oś linii świetlnej.
3. Obróć laser do oporu w lewo (pozycja -90 o)
i zaznacz oś linii świetlnej na przeciwległej
ścianie.
4. Obróć laser do oporu w prawo (pozycja +90
o) i zaznacz oś linii świetlnej na przeciwległej
ścianie.
5. Zmierz pionową odległość między niższym
(A) i wyższym zaznaczonym punktem (B).
Gdy zmierzona różnica jest większa od
wartości podanej w tabeli 1, oddaj laser do
autoryzowanego warsztatu serwisowego w
celu kalibracji.
KONTROLA DOKŁADNOŚCI - ODCHYLENIE
POZIOMEJ LINII LASEROWEJ (RYS. 6)
Dla sprawdzenia odchyłki linii laserowej od
poziomu jest potrzebna jedna ściana długości
przynajmniej 9 m. Odległość między ścianami przy
kontroli kalibracji nie może być mniejsza niż przy
rzeczywistych pomiarach.
TABELA 2
Odległość między
ścianami
9,0 m
12,0 m
15,0 m
Dopuszczalna
odległość między
znakami
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
1. Za pomocą uchwytu obrotowego zamocuj laser
na jednym końcu ściany.
2. Włącz poziomą linię laserową i obróć laser w
stronę przeciwnego końca ściany mniej więcej
równolegle do ściany graniczącej z laserem.
3. Zaznacz oś linii laserowej w dwóch miejscach
(C, D) odległych od siebie o przynajmniej 9 m.
4. Umieść laser na drugim końcu ściany.
5. Włącz poziomą linię laserową i obróć laser w
stronę pierwszego końca ściany mniej więcej
równolegle do ściany graniczącej z laserem.
6. Tak wyreguluj wysokość lasera, by oś
linii świetlnej przechodziła przez bliższy
zaznaczony punkt (D).
7. Zaznacz oś linii świetlnej (E) bezpośrednio
powyżej lub poniżej dalszego zaznaczonego
punktu (C).
8. Zmierz odległość między dwoma
zaznaczonymi punktami (C, E). Gdy zmierzona
różnica jest większa od wartości podanej
w tabeli 2, oddaj laser do autoryzowanego
warsztatu serwisowego w celu kalibracji.
KONTROLA DOKŁADNOŚCI - PIONOWE
LINIE LASEROWE (RYS. RYS. 7A, 7B)
Kontrola dokładności kalibracji pionowych linii laserowych jest najdokładniejsza przy pomiarach
w wysokim pomieszczeniu, najlepiej o wysokości
9 m, przy czym jedna osoba pozycjonuje laser
na podłodze, a druga zaznacza pozycję linii
świetlnej na suficie. Odległość między podłogą
a sufitem przy kontroli kalibracji nie może być
mniejsza niż przy rzeczywistych pomiarach.
TABELA 3
Wysokość sufitu
2,5 m
3,0 m
4,0 m
6,0 m
9,0 m
Dopuszczalna
odległość między
znakami
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
4,0 mm
6,0 mm
1. Ustaw laser na podłodze i włącz obydwie
pionowe linie laserowe.
2. Zaznacz pozycje, w których linie krzyżują
się na podłodze (F) i suficie (G). Zawsze
zaznaczaj oś linii świetlnej.
3. Obróć laser o 180 o i tak go ustaw, by punkt
skrzyżowania linii świetlnych wypadł dokładnie
w uprzednio zaznaczonym punkcie na
podłodze.
4. Zaznacz pozycję, w której linie krzyżują się na
suficie (H).
5. Zmierz odległość między dwoma punktami
zaznaczonymi na suficie. Gdy zmierzona
różnica jest większa od wartości podanej
w tabeli 3, oddaj laser do autoryzowanego
warsztatu serwisowego w celu kalibracji.
KONTROLA PROSTOPADŁOŚCI PIONOWYCH LINII LASEROWYCH (RYS. RYS. 8A
- 8C)
Kontrola prostopadłości wymaga pustej podłogi
o wymiarach przynajmniej 10 m x 5 m. Umieszczaj laser i zaznaczaj oś linii świetlnej po kolei
tak, jak pokazano na odnośnych rysunkach.
TABELA 4
Odległość między
punktami A i B
4,0 m
5,0 m
6,0 m
7,0 m
Dopuszczalna
odległość między
znakami
3,5 mm
4,5 mm
5,5 mm
6,0 mm
1. Umieść laser w narożniku podłogi i włącz
przednią pionową linię laserową.
2. Zaznacz oś linii świetlnej w 3 miejscach (A,
B i C). Punkt B zaznacz w środku między
punktami A i C.
3. Umieść laser w zaznaczonym punkcie B i
włącz obydwie pionowe linie laserowe.
4. Punkt skrzyżowania obydwu linii ustal
dokładnie w zaznaczonym punkcie B, a
przednią pionową linię zgraj z punktem C.
5. Zaznacz punkt (D) na bocznej pionowej
linii świetlnej oddalony od przyrządu o
przynajmniej 5 m.
6. Obróć laser nad zaznaczonym punktem B
i zgraj przednią pionową linię świetlną ze
znakiem D.
7. Zaznacz miejsce (E), w którym boczna
pionowa linia świetlna przechodzi obok
zaznaczonego punktu A.
8. Gdy różnica zmierzona między znakami A i
E jest większa niż wartość podana w tabeli
4, oddaj laser do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu kalibracji.
11
Usuwanie usterek
LASER NIE DAJE SIĘ ZAŁĄCZYĆ
• Sprawdź, czy baterie zostały włożone
zgodnie z polaryzacją (+) i (-) zaznaczoną na
wewnętrznej stronie pokrywy kieszeni baterii.
• Sprawdź, czy baterie znajdują się w
nienagannym stanie. W razie wątpliwości włóż
nowe.
• Sprawdź, czy kontakty baterii nie są
skorodowane. Przechowuj suchy laser i stosuj
tylko nowe, wysokiej jakości markowe baterie,
by nie narażać się na wyciek elektrolitu.
• Laser nie daje się załączyć, gdy jego
temperatura przekracza 50 oC. Gdy laser
był przechowywany w bardzo wysokich
temperaturach, najpierw go ochłodź.
Naciśnięcie wyłącznika przyciskowego przed
ochłodzeniem lasera do jego optymalnej
temperatury pracy nie powoduje uszkodzenia
przyrządu.
MIGAJĄ LINIE LASEROWE
Gdy laser jest ustawiony tak, jak pokazano na
rysunku 2, sam się poziomuje we wszystkich kierunkach w zakresie do ok. 4 o. Gdy laser jest tak
silnie przechylony, że wewnętrzny mechanizm
nie może się sam wypoziomować, linie laserowe
migają, co znaczy, że zakres samopoziomowania został przekroczony. LINIE WYTWARZANE
PRZEZ LASER NIE PRZEBIEGAJĄ W POZIOMIE LUB PIONIE I W TAKIM PRZYPADKU NIE
MOŻNA UŻYĆ LASERA DO WYZNACZENIA
POZIOMU LUB PIONU. Ponownie ustaw laser
na poziomej powierzchni.
LINIE LASEROWE NIE PRZESTAJĄ SIĘ
PORUSZAĆ
Laser DW089 jest precyzyjnym przyrządem
pomiarowym. Dlatego gdy nie jest ustawiony na
stabilnej i nieruchomej powierzchni, ciągle próbuje znaleźć poziom. Gdy linia nie przestaje się
poruszać, spróbuj ustawić laser na stabilniejszej
powierzchni. Sprawdź także, czy powierzchnia jest na tyle płaska, by zapewnić stabilność
lasera.
Akcesoria do lasera
LASEROWY DETEKTOR CYFROWY DE0892
(RYS. 9)
Niektóre lasery są dostarczane z laserowymi
detektorami cyfrowymi DEWALT.
Laserowy detektor cyfrowy DEWALT pomaga
w lokalizacji linii emitowanej przez laser przy
jasnym otoczeniu lub na długich dystansach.
Można go stosować wewnątrz i na zewnątrz
12
pomieszczeń, gdy linia laserowa jest słabo
widzialna.
Detektor może współpracować tylko z laserami
liniowymi DW089 i DW089 lub innymi kompatybilnymi laserami liniowymi DEWALT, ale nie
nadaje się do laserów obrotowych.
Dla wskazania pozycji linii laserowej detektor
wysyła zarówno sygnały optyczne poprzez wyświetlacz ciekłokrystaliczny (m), jak i akustyczne
przez głośnik (n).
Laserowy detektor cyfrowy DEWALT może być
używany z zaciskiem i bez niego. Za pomocą zacisku można go przytwierdzić do łaty mierniczej,
pręta niwelacyjnego, słupka lub palika.
Baterie (rys. 9)
Laserowy detektor cyfrowy jest zasilany z baterii
o napięciu 9 V. By włożyć dostarczona baterię,
otwórz pokrywę kieszeni (o). Pamiętaj o zachowaniu właściwej polaryzacji zgodnie z wytłoczonym symbolem.
Elementy obsługi detektora (rys. 9)
Detektor obsługuje się wyłącznikiem przyciskowym (q) i przyciskiem głośności (r).
By załączyć detektor, jeden raz naciśnij wyłącznik przyciskowy. U góry w okienku czujnika
zapalają się symbole załączenia i głośności.
Laserowy detektor cyfrowy DEWALT dysponuje
także funkcją automatycznego wyłączania. Gdy
linia laserowa przez ok. 5 minut nie natrafi na
okienko czujnika lub nie naciśnie się żadnego
przycisku, detektor automatycznie się wyłącza.
By wyłączyć sygnał akustyczny, jeszcze raz
naciśnij przycisk. Symbol głośności znika.
Detektor po załączeniu działa z dużą dokładnością (odpowiedni symbol ukazuje się w lewym
dolnym rogu). By zmniejszyć dokładność, jeden
raz naciśnij przycisk (s) (odpowiedni symbol
ukazuje się w prawym dolnym rogu).
Dokładność
Detektor odznacza się dwiema dokładnościami:
małą i dużą. Przy małej dokładności tolerancja
lokalizacji linii laserowej jest większa, a przy
dużej dokładności - mniejsza.
Najlepiej jest rozpocząć pracę przy małej dokładności i zwiększyć ją dopiero po „złapaniu”
poziomu.
Magnesy
Przy mocowaniu na suficie podwieszanym
detektor można za pomocą magnesów (t) przytwierdzić bezpośrednio do metalowego pręta.
OBSŁUGA DETEKTORA (RYS. 9)
1. Ustaw i odpowiednio skieruj laser.
2. Załącz detektor przez naciśnięcie wyłącznika
przyciskowego (q).
3. Tak ustaw detektor, by okienko czujnika (u)
znalazło się naprzeciwko linii laserowej.
Przemieszczaj detektor do góry i do dołu
w przybliżonym obszarze linii laserowej, aż
detektor wykryje linię świetlną. Znaczenie
symboli wyświetlanych na wyświetlaczu i
sygnału akustycznego podano w tabeli pt.
Wyświetlacz.
WYŚWIETLACZ
szybki
szybki
sygnał
sygnał
alarmowy alarmowy
ton
ciągły
wolny
wolny
sygnał
sygnał
alarmowy alarmowy
Symbole na
wyświetlaczu
Słyszalne
sygnały
Nieco
Nieco
Powyżej powyżej
W
poniżej Poniżej
poziomu poziomu poziomie poziomu poziomu
4. Korzystaj z karbów znacznikowych (p), by
dokładnie wyznaczyć pozycję linii laserowej.
MOCOWANIE NA ŁACIE MIERNICZEJ (RYS.
RYS. 9, 10)
1. By zamocować detektor na łacie mierniczej,
najpierw przytwierdź go do zacisku. W tym
celu naciśnij zatrzask (v) i nasuń szyny (w)
zacisku na szynę detektora (x), aż zaczep (y)
zacisku wskoczy w otwór (z) w detektorze.
2. Rozewrzyj szczęki przez obrócenie pokrętła
(a1) w lewo.
3. Usytuuj detektor na żądanej wysokości i
zaciśnij zacisk na łacie przez obrócenie
pokrętła w prawo.
4. By skorygować wysokość, nieco poluzuj
zacisk, przemieść go w nowe miejsce i
ponownie dokręć pokrętło.
Czyszczenie i przechowywanie detektora
•
•
•
Brud i tłuszcz na zewnętrznej powierzchni
detektora wytrzyj szmatą lub usuń
niemetalową szczoteczką.
Laserowy detektor cyfrowy DEWALT jest
odporny na deszcz, ale nie wolno polewać go
wodą ani w niej zanurzać.
Najlepiej przechowywać go chłodnym, suchym
miejscu - nienarażonym na bezpośrednie
promieniowanie słoneczne ani zbyt wysoką lub
zbyt niską temperaturę.
Konserwacja detektora
Oprócz baterii w cyfrowym detektorze laserowym nie ma żadnych elementów podlegających
konserwacji przez użytkownika. Nie rozbieraj
detektora. Nieuprawnione rozłożenie detektora
powoduje utratę gwarancji.
Wykrywanie i usuwanie usterek w detektorze
DETEKTOR NIE DAJE SIE ZAŁĄCZYĆ
• Naciśnij i zwolnij wyłącznik przyciskowy.
• Sprawdź, czy baterie są prawidłowo włożone.
• Gdy detektor jest bardzo zimny, ogrzej go w
ciepłym pomieszczeniu.
• Wymień 9 V baterię i załącz detektor.
• Gdy detektor wciąż nie daje się załączyć,
oddaj go do autoryzowanego warsztatu
serwisowego DEWALT.
GŁOŚNIK DETEKTORA NIE WYDAJE DŹWIĘKU
• Sprawdź, czy detektor jest załączony.
• Naciśnij wyłącznik przyciskowy głośności.
• Sprawdź, czy laser jest włączony i emituje linię
świetlną.
• Gdy detektor wciąż nie wydaje dźwięku, oddaj
go do autoryzowanego warsztatu serwisowego
DEWALT.
DETEKTOR NIE REAGUJE NA LINIE ŚWIETLNE INNYCH LASERÓW
• Laserowy detektor cyfrowy DEWALT jest
przystosowany do współpracy wyłącznie z
laserami liniowymi DW088 i DW089, a także z
niektórymi innym kompatybilnymi przyrządami
laserowymi.
DETEKTOR WYDAJE DŹWIĘK, ALE NIE
DZIAŁA WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY
• Gdy detektor jest bardzo zimny, ogrzej go w
ciepłym pomieszczeniu.
• Gdy wyświetlacz ciekłokrystaliczny wciąż nie
działa, oddaj detektor do autoryzowanego
warsztatu serwisowego DEWALT.
BARDZO JASNE ŚWIATŁO PADAJĄCE NA
DETEKTOR POWODUJE WYTWARZANIE
SYGNAŁU „W POZIOMIE”
• Przy bardzo jasnym otoczeniu detektor może
nieprawidłowo wskazywać poziom.
• Ustaw detektor w miejscu słabiej oświetlonym
lub zasłoń okienko czujnika (u), by przywrócić
normalne warunki pracy.
13
Dostępne akcesoria
Zastosowanie lasera z akcesoriami (rys.
1, ramka)
Laser zawiera gwint wewnętrzny 1/4” x 20 (i) na
spodzie obudowy. Gwint ten służy do mocowania będących do nabycia teraz lub w przyszłości
akcesoriów firmy DEWALT. Używaj tylko takiego
wyposażenia dodatkowego, które jest przystosowane do tego wyrobu. Stosuj się do instrukcji
dostarczonych z akcesoriami.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Należą do nich:
• Łata miernicza DE0734 DEWALT
• Łata miernicza DE0737 DEWALT
• Statyw D0881 DEWALT
• Maszt do lasera DE0882 DEWALT
• Detektor DE0892 DEWALT
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one oddawania zużytych elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku do specjalnych
punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego
wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
14
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które
udzielają informacji o autoryzowanych warsztatach serwisowych. Ich listę i szczegółowe dane
znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Baterie
Przy utylizowaniu baterii pamiętaj o ochronie
środowiska. W celu zawrócenia do obiegu i
usunięcia w sposób niezagrażający środowisku
oddaj akumulator do komunalnego zakładu
utylizacji odpadów.
DEWALT
b)
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo
wysoką jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki
gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich
uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
DEWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu
podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie 12 miesięcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
a)
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany
do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem
osprzętu innego niż zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone
w karcie gwarancyjnej. W szczególności nie
obejmują prawa klienta do domagania się
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00160820 - 31-08-2011
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-149 00 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
03/11
Podpis
Download PDF

advertising