DW089KD | DeWalt DW089KD MULTILINE LASER instruction manual

511111-79 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW089
Obr. 1
g
f
a
h
b
i
d
(–)
c
a
e
(+)
(–)
a, i
Obr. 3
Obr. 2
j
f
k
l
< 4°
Obr. 4
h
2
(+)
Obr. 5
5
B
A
3
4
2
3
-90˚
90˚
1
Obr. 6
9 m (30')
1, 2
C
D
3
3
C
8
Obr. 7A
4, 5
E
D
7
6
Obr. 7B
2
G
5
G
H
4
1
3
F
2
3
Obr. 8A
5m
(18')
10 m (33')
Obr. 8B
5m
(18')
10m (33')
Obr. 8C
5m
(18')
10m (33')
4
Obr. 9
t
n
m
u
z
p
x
o
r
q
s
Obr. 10
y
w
v
a1
5
LASEROVÝ KRÍŽ
Blahoželáme Vám!
Bezpečnostné pokyny pre lasery
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Typ batérií
Výkon lasera
Trieda lasera
Vlnová dĺžka
Trieda ochrany
Rozsah automatického
vyrovnávania
Prevádzková teplota
Závit objímky
Hmotnosť
V
mW
nm
°
°C
kg
DW089
6,0
1
4 x LR6 (AA)
< 1,5
2
637
IP54
+/– 4
-10 až +45
1/4“ x 20
0,9
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti každého označenia. Prečítajte si pozorne
návod na použitie a venujte pozornosť týmto
symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu, ktorá
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia v prípade, že sa
tomu nezabráni.
VAROVANIE: Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
môže spôsobiť vážne alebo smrteľné
zranenie.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže viesť k ľahkému alebo stredne
vážnemu zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup nesúvisiaci so spôsobením zranenia, ktorý, ak
sa mu nezabráni, môže viesť k poškodeniu zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
6
VAROVANIE! Prečítajte a naštudujte si
všetky bezpečnostné pokyny. Nedodržanie uvedených varovaní a pokynov môže
viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
• Nepracujte s laserom vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory
s výskytom horľavých kvapalín, plynov
alebo prašných látok. V elektrickom náradí
dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť
vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
• Používajte laser iba so špecificky určenými
batériami. Použitie iných typov môže viesť
k spôsobeniu požiaru.
• Ak laser nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a nekvalifikovaných osôb.
Lasery sú v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
• Pre váš model používajte iba výrobcom
schválené príslušenstvo. Príslušenstvo
vhodné pre jeden typ lasera môže viesť
k vzniku úrazu, pokiaľ bude použité s iným
typom lasera.
• Opravy náradia musí vykonávať iba
technik so zodpovedajúcou kvalifikáciou.
Opravy, servis alebo údržba vykonávaná
nekvalifikovanou osobou môže viesť
k vzniku úrazu. Najbližšieho autorizovaného
servisného zástupcu DEWALT nájdete v
zozname autorizovaných servisných zástupcov
DEWALT na konci tohto návodu na obsluhu,
alebo navštívte internetové stránky
www.2helpU.com.
• Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte
optické prístroje, ako sú ďalekohľad alebo
nivelačný prístroj. Inak by mohlo dôjsť
k vážnemu poškodeniu zraku.
• Laser nedávajte do takej polohy, kde by
mohli akékoľvek osoby uprieť zrak do
laserového lúča, či už neúmyselne alebo
zámerne. Inak by mohlo dôjsť k vážnemu
poškodeniu zraku.
• Neukladajte laser do blízkosti odrazových
materiálov, ktoré môžu spôsobiť odklon
lúča a následne zasiahnutie zraku okolitých
osôb. Inak by mohlo dôjsť k vážnemu
poškodeniu zraku.
• Ak laser nepoužívate, vypnite ho.
Ponechanie lasera v zapnutom stave zvyšuje
riziko zasiahnutia zraku osôb v okolí.
•
•
Varovné štítky neodstraňujte a udržujte
ich čitateľné. Pokiaľ budú varovné štítky
odstránené, môže byť obsluha alebo okolité
osoby nechtiac vystavené žiareniu.
Laser položte bezpečne na stabilný povrch.
Pádom by mohlo dôjsť k úrazu alebo k
poškodeniu náradia.
VAROVANIE: Použitie ovládacích či
nastavovacích prvkov alebo vykonávanie
iných postupov, než je výslovne uvedené, môže mať za následok nebezpečné
ožiarenie.
VAROVANIE: Použitie ovládacích či nastavovacích prvkov alebo vykonávanie
iných postupov, než je výslovne uvedené, môže mať za následok nebezpečné
ožiarenie.
VAROVAN I E: L ASER NEROZOBE RAJTE. Vnútri výrobku sa nenachádzajú
žiadne časti určené na opravy. Demontáž
lasera spôsobí zrušenie všetkých záruk
vzťahujúcich sa na tento výrobok. Výrobok
žiadnym spôsobom neupravujte. Úprava
výrobku môže mať za následok nebezpečné ožiarenie.
VAROVANIE: Riziko spôsobenia požiaru!
Zabráňte skratovaniu kontaktov vybratej
batérie.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce
sa laserov
•
Tento laser zodpovedá požiadavkám triedy
2 podľa normy EN 60825-1: 2007. Laserovú
diódu nenahradzujte diódou iného typu. Ak
je laser poškodený, zverte jeho opravu iba
autorizovanému servisu.
• Nepoužívajte laser na iné účely, než je
projekcia laserových lúčov.
Vystavenie zraku pôsobeniu laserového lúča
triedy 2 je považované za bezpečné v prípade,
ak nepresiahne tento čas 0,25 sekundy. Reflexy
očných viečok poskytujú dostatočnú ochranu.
Vo vzdialenosti väčšej než 1 m zodpovedá tento
laser triede 1 a preto je považovaný za úplne
bezpečný.
• Nikdy sa do laserového lúča nepozerajte
zámerne a priamo.
• Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte
optické prístroje.
• Nenastavujte prístroj do takej výšky, aby mohol
laserový lúč prechádzať cez osoby vo výške
ich hláv.
• Zabráňte deťom, aby sa dostali do kontaktu
s týmto náradím.
Ostatné riziká
Nasledujúce riziká sú typické pre použitie tohto
zariadenia:
– úrazy spôsobené pohľadom do laserového
lúča.
Štítky na náradí
Na výrobku sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si pozorne prečítajte tento
návod.
Pozor laser.
Nepozerajte sa do laserového lúča.
Umiestnenie dátumového kódu
Dátumový kód, ktorý obsahuje tiež rok výroby, je
vytlačený vo vnútri priestoru pre batérie.
Príklad:
2011 XX XX
Rok výroby
7
Dôležité bezpečnostné pokyny týkajúce
sa batérií
VAROVANIE: Batérie môžu explodovať
alebo z nich môže unikať kvapalina,
a môžu tak spôsobiť vážne zranenie
alebo požiar. Z dôvodu zníženia tohto
rizika:
• Dodržujte všetky pokyny a varovania
uvedené na štítku batérie a na obale.
• Batérie vždy vkladajte so správnou polaritou (+ a -) tak, ako je vyznačené na
batérii a na výrobku.
• Zabráňte skratu kontaktov akumulátora.
• Batérie nenabíjajte.
• Nemiešajte staré batérie s novými. Batérie nahradzujte novými súčasne, a to
rovnakou značkou a typom.
• Vybité batérie okamžite vyberte a zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
• Vybité batérie nespaľujte.
• Batérie skladujte mimo dosahu detí.
• Ak nebudete výrobok niekoľko mesiacov
používať, batérie vyberte.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Krížový laser
1 Držiak na stenu
4 Batérie typu LR6 (veľkosť AA)
1 Detektor (DW089KD)
1 Svorku (DW088KD)
1 Batériu 9 V (DW089KD)
1 Kufrík
1 Návod na obsluhu
• Pred začatím práce venujte dostatok času
pozornému prečítaniu a pochopeniu tohto
návodu.
Montáž a nastavenie
VAROVANIE! Laser nedávajte do
takej polohy, kde by mohli akékoľvek
osoby uprieť zrak do laserového lúča,
či už neúmyselne alebo zámerne. Pri
pohľade do laserového lúča môže dôjsť
k poškodeniu zraku.
VAROVANIE: Skontrolujte, či sú bezpečnostné varovania na štítku uvedené vo
Vašom jazyku.
Varovania by mali znieť nasledovne:
LASEROVÉ ŽIARENIE
NEPOZERAJTE SA PRIAMO DO
LASEROVÉHO LÚČA
LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 2
• Ak je varovanie v cudzom jazyku, postupujte
nasledovne:
– Odlepte z archu požadovaný štítok.
– Opatrne štítok prelepte cez existujúci.
– Štítok na mieste pritlačte a uhlaďte.
Batéria (obr. 1)
Typ batérie
Tento laser pracuje so štyrmi batériami typu LR6
(veľkosť AA).
Vloženie batérií
1. Zdvihnite kryt úložného priestoru pre batérie
(a) ako na obrázku 1.
2. Do úložného priestoru vložte štyri nové
batérie LR6 (veľkosť AA) tak, aby ich polarita
zodpovedala vyznačeným polaritám (+) a (–)
vo vnútri.
VAROVANIE: Pri výmene batérií vždy
vymeňte celú sadu. Nemiešajte staré
batérie s novými. Používajte pokiaľ možno
alkalické batérie.
Rady na obsluhu
•
•
•
•
•
Vybalenie
•
Upevnenie výstražného štítku
Bezpečnostné varovanie na štítku lasera musí
byť uvedené v jazyku obsluhy.
Z toho dôvodu sú s náradím dodané samostatné
samolepiace štítky.
•
8
Najlepšie výsledky dosiahnete používaním iba
nových, vysoko kvalitných značkových batérií.
Uistite sa, či sú batérie v bezchybnom
prevádzkovom stave. Pokiaľ bliká indikátor
vybitej batérie, batérie je treba vymeniť.
Pre zvýšenie životnosti batérií laser
vypínajte pokiaľ s ním nepracujete, alebo pri
zakreslovaní značiek.
Pre zaistenie presnosti Vašej práce robte častú
kontrolu, či je laser skalibrovaný. Pozrite časť
Kontrola priestorovej kalibrácie.
Pred použitím sa uistite, či je laser umiestnený
na relatívne hladkej, rovnej ploche.
Vždy si vyznačte stred lúča vyžarovaného
laserom.
Extrémne teploty môžu spôsobiť posun
vnútorných častí lasera a tým ovplyvniť jeho
presnosť. Počas práce vykonávajte častú
kontrolu presnosti. Pozrite časť Kontrola
priestorovej kalibrácie.
•
Pokiaľ došlo k pádu lasera, skontrolujte, či je
i naďalej správne vykalibrovaný. Pozrite časť
Kontrola priestorovej kalibrácie.
Indikátor vybitej batérie (obr. 1)
Laser DW089 je vybavený červenou indikačnou
kontrolkou (b), ako je znázornené na obrázku 1.
Červená indikačná kontrolka je umiestnená naľavo od tlačidiel on/off (zapnuté/vypnuté) (c, d, e).
Červená indikačná kontrolka slúži na indikáciu,
že sú batérie vybité a je treba ich vymeniť. Pri
takmer vybitých batériách bude laser krátku
dobu pracovať i naďalej, ale jas lúča bude veľmi
slabnúť. Po inštalácii nových batérií a opätovnom
zapnutí lasera budú lúče lasera svietiť plným
jasom a červená indikačná kontrolka zostane
zhasnutá. (Blikanie laserového lúča nie je spôsobené slabými batériami; viď Indikátor prekročenia medze náklonu.)
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte žiadne
úpravy náradia ani jeho súčastí. Mohlo by
dôjsť k jeho poškodeniu alebo k zraneniu.
a. Kryt batériového priestoru
b. Červená indikačná kontrolka
c. Tlačidlo ON/OFF (zapnuté/vypnuté),
horizontálna laserová línia
d. Tlačidlo ON/OFF (zapnuté/vypnuté), vertikálna
laserová línia
e. Tlačidlo ON/OFF (zapnuté/vypnuté), bočná
vertikálna laserová línia
f. Magnetická otočná konzola
g. Otvor tvaru kľúčovej dierky
h. Rukoväť jemného doladenia
i. Vnútorný závit 1/4” x 20
POUŽITIE VÝROBKU
Krížový laser DW089 je určený na projekciu
laserových lúčov, ktoré pomáhajú vo vykonávaní
pracovných operácií. Náradie sa môže používať
na zarovnanie horizontálnych smerov (vodováha), vertikálnych smerov (olovnica) a zarovnanie
kolmých smerov. Rozsah použitia je od rozvrhnutia múrov a okien po inštalácie trámových
koľajníc.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo
v prostredí s výskytom horľavých kvapalín a
plynov.
Krížový laser je náradie pre profesionálov. ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím dostali
do kontaktu. Ak používajú toto zariadenie neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný dozor.
Obsluha
Zapnutie a vypnutie lasera (obr. 1)
Vypnutý laser položte na rovný povrch. Tento
model je vybavený troma tlačidlami ON/OFF (zapnuté/vypnuté), jedno pre horizontálnu laserovú
líniu (c), jedno pre vertikálnu laserovú líniu (d)
a jedno pre bočnú vertikálnu laserovú líniu (e).
Každá laserová línia sa zapína stlačením tlačidla
ON/OFF. Laserové línie je možné zapínať jednu
po druhej, alebo súčasne. Opätovným stlačením
tlačidiel ON/OFF sa laserové línie vypnú.
Použitie lasera
Lúče sa vyrovnávajú vodorovne (vodováha)
alebo zvisle (olovnica) po vykonaní kontroly
kalibrácie (viď Kontrola priestorovej kalibrácie) a pokiaľ laserový lúč nebliká (viď Indikátor
prekročenia medze náklonu).
Indikátor prekročenia medze náklonu (Obr. 2)
Laser DW089 je navrhnutý tak, aby vykonal
automatické vyrovnanie polohy. Pokiaľ bol laser
príliš naklonený, že nemôže vykonať vlastné
vyrovnanie polohy (náklon v priemere > 4°),
laserový lúč začne blikať. Blikajúci laserový lúč
znamená, že bola prekročená medza náklonu
a LASER NIE JE VODOROVNE VYROVNANÝ
(ALEBO ZVISLE) A NESMIE SA POUŽIŤ NA
STANOVENIE ALEBO VYZNAČENIE VODOROVNEJ HLADINY (ALEBO ZVISLEJ). Skúste
laser premiestniť na podklad, ktorý je viac
v rovine.
Náklon lasera
Pokiaľ je laser DW089 naklonený za hranicu 15°
vyrovnanej polohy, laserové lúče zostanú medzi
bliknutím dlhšie svietiť aby sa uľahčila práca
s jeho vyrovnaním.
Použitie otočnej konzole (Obr. 1)
Laser DW089 je vybavený trvale upevnenou
magnetickou otočnou konzolou (f). Táto konzola
umožňuje upevnenie laserovej jednotky k akejkoľvek zvislej ploche z ocele lebo železa. Bežné
príklady vhodných povrchov zahŕňajú oceľové
svorníky, oceľové rámy dverí a profilové oceľové
nosníky. Konzola je vybavená otvorom tvaru
kľúčovej dierky (g), ktorý umožňuje jej zavesenie
na klinec alebo skrutku uchytenú v akomkoľvek
podklade.
VAROVANIE: Laser alebo držiak na stenu
umiestnite na stabilný povrch. Pád lasera
môže viesť k vzniku úrazu alebo k škodám
na majetku.
9
Použitie lasera s držiakom na stenu (Obr. 3)
Držiak na stenu (j) ponúka viac možností uchytenia lasera DW089. Držiak na stenu je na jednom
konci vybavený svorkou (k), ktorú je možné pri
inštalácii stropov uchytiť k výstupku steny. Každý
koniec držiaku na stenu má otvor pre skrutku (l),
vďaka ktorému možno držiak upevniť k akejkoľvek ploche pomocou klinca alebo skrutky.
Potom, čo je držiak na stenu zaistený, jeho oceľová doska poskytuje miesto, kam možno pripojiť
magnetickú otočnú konzolu (f). Polohu lasera
môžete jemne doladiť posunutím otočnej konzole
po držiaka na stenu nahor alebo nadol.
Vyrovnanie laserového lúča – jemné doladenie (obr. 4)
Rukoväť jemného doladenia (h) na hornej strane
DW089 je určená na vyrovnanie vertikálnych
lúčov. Laser DW089 umiestnite na rovnú plochu
a otáčaním rukovätí doprava posúvajte lúč vpravo, otáčaním doľava potom posúvajte lúč vľavo.
Otáčanie rukoväti jemného doladenia nastavuje
celý vnútorný mechanizmus s udržovaním 90°
uhla medzi dvoma vertikálnymi lúčmi.
Vyrovnanie lasera
Akonáhle je laser DW089 správne vykalibrovaný,
vykonáva automatické vyrovnanie. Každý laser
je vykalibrovaný už vo výrobe tak, aby pri postavení na rovnú plochu s toleranciou sklonu ± 4°
našiel vodorovnú polohu. Nevyžaduje sa žiadne
ručné nastavenie.
Údržba
•
Pre zaistenie presnosti Vašej práce robte častú
kontrolu, či je laser správne vykalibrovaný.
Pozrite časť Kontrola priestorovej
kalibrácie.
• Kontrola kalibrácie a ďalšie údržbové opravy
by sa mali vykonávať v servisnom stredisku
spoločnosti DEWALT.
• Ak nebudete laser používať, uložte ho
v dodávanom kufríku. Neskladujte laser pri
teplotách nižších než –20 °C (–5 °F) alebo
vyšších než 60 °C (140 °F).
• Neukladajte laserový merač do kufríka, ak nie
je suchý. Najprv je laser treba vysušiť mäkkou
suchou handričkou.
POZNÁMKA: Demontáž laserovej vodováhy
spôsobí zrušenie všetkých záruk vzťahujúcich
sa na tento výrobok.
Čistenie
Vonkajšie plastové časti možno čistiť navlhčenou handričkou. Napriek tomu, že sú tieto časti
voči rozpúšťadlám odolné, NIKDY na čistenie
10
rozpúšťadlá nepoužívajte. Na odstránenie vlhkosti pred uložením používajte iba mäkkú, suchú
handričku.
Kontrola priestorovej kalibrácie
Kontrola presnosti – horizontálny lúč, smer
snímania (obr. 5)
Kontrola kalibrácie horizontálneho snímania
lasera vyžaduje dve steny vzdialené od seba
9 m (30‘). Je dôležité robiť kontrolu kalibrácie na
vzdialenosti, ktorá nebude kratšia, než je vzdialenosť, v ktorej sa bude náradie používať.
Tabuľka 1
Vzdialenosť
medzi stenami
9,0 m (30‘)
12,0 m (40‘)
15,0 m (50‘)
Povolená odchýlka
medzi značkami
3,0 mm (1/8“)
4,0 mm (5/32“)
5,0 mm (7/32“)
1. Pomocou otočnej konzole upevnite laser
k stene tak, aby smeroval čelom priamo
k protiľahlej stene (poloha 0 stupňov).
2. Zapnite horizontálny laserový lúč a na
protiľahlej stene si vyznačte jeho polohu. Vždy
si vyznačte stred laserových lúčov.
3. Natočte laser do krajnej ľavej polohy (poloha –
90 stupňov) a na protiľahlej stene si vyznačte
polohu lúča.
4. Natočte laser do krajnej pravej polohy (poloha
+ 90 stupňov) a na protiľahlej stene si vyznačte
polohu lúča.
5. Odmerajte vertikálnu vzdialenosť medzi nižšie
položenou značkou (A) a vyššie položenou
značkou (B). Pokiaľ je zmeraný rozdiel značiek
vyšší, než je hodnota uvedená v tabuľke
1, laser sa musí opraviť v autorizovanom
servisnom stredisku.
Kontrola presnosti – horizontálny lúč, smerové rozpätie (obr. 6)
Kontrola kalibrácie horizontálneho rozpätia lasera
vyžaduje jednu stenu dlhú najmenej 9 m (30’). Je
dôležité robiť kontrolu kalibrácie na vzdialenosti,
ktorá nebude kratšia, než je vzdialenosť, v ktorej
sa bude náradie používať.
Tabuľka 2
Vzdialenosť
medzi stenami
9,0 m (30‘)
12,0 m (40‘)
15,0 m (50‘)
Povolená odchýlka
medzi značkami
6,0 mm (1/4“)
8,0 mm (5/16“)
10,0 mm (13/32“)
1. Pomocou otočnej konzole upevnite laser na
jeden koniec steny.
2. Zapnite horizontálny laserový lúč a laser
natočte na protiľahlý koniec steny tak, aby
k stene temer priliehal.
3. Vyznačte si stred lúča v dvoch miestach (C, D)
vzdialených od seba najmenej 9 m (30‘).
4. Lasere upevnite na opačný koniec steny.
5. Zapnite horizontálny laserový lúč a laser
natočte späť k prvému koncu steny tak, aby
k stene temer priliehal.
6. Výšku lasera upravte tak, aby bol stred lúča
zarovnaný s najbližšou značkou (D).
7. Vyznačte si stred lúča (E) priamo nad, alebo
pod najvzdialenejšou značkou (C).
8. Odmerajte vzdialenosť medzi týmito
dvoma značkami (C, E). Pokiaľ je zmeraný
rozdiel značiek vyšší, než je hodnota
uvedená v tabuľke 2, laser sa musí opraviť
v autorizovanom servisnom stredisku.
Kontrola presnosti – vertikálne lúče (obr. 7A,
7B)
Kontrola vertikálnej (olovnice) kalibrácie lasera
môže byť najpresnejšie vykonaná v mieste, kde
je k dispozícii vysoká stena, teoreticky 9 m (30‘).
Jedna osoba musí byť dole, kde je na podlahe
laser umiestnený, a ďalšia osoba blízko stropu,
aby mohla označiť pozíciu lúča. Je dôležité robiť
kontrolu kalibrácie na vzdialenosti, ktorá nebude
kratšia, než je vzdialenosť, v ktorej sa bude
náradie používať.
Tabuľka 3
Výška stropu
2,5 m (8‘)
3,0 m (10‘)
4,0 m (14‘)
6,0 m (20‘)
9,0 m (30‘)
Povolená odchýlka
medzi značkami
1,5 mm (1/16“)
2,0 mm (3/32“)
2,5 mm (1/8“)
4,0 mm (5/32“)
6,0 mm (1/4“)
1. Laser položte na podlahu a zapnite oba
vertikálne lúče.
2. Vyznačte si polohu, kde sa laserové lúče
pretínajú na podlahe (F), a tiež na strope (G).
Vždy si vyznačte stred laserových lúčov.
3. Laser otočte o 180 stupňov a premiestnite ho
tak, aby sa laserové lúče pretínali presne na
pôvodnej značke na podlahe.
4. Vyznačte si polohu, kde sa lúče pretínajú na
strope (H).
5. Odmerajte rozdiel medzi dvoma značkami
na strope. Pokiaľ je zmeraný rozdiel značiek
vyšší, než je hodnota uvedená v tabuľke
3, laser sa musí opraviť v autorizovanom
servisnom stredisku.
Kontrola presnosti 90º medzi vertikálnymi
lúčmi (obr. 8A–8C)
Kontrola presnosti 90º vyžaduje voľné miesto
pri podlahe najmenej 10 m x 5 m (33‘ x 18‘).
Pre každý krok viď grafické znázornenie polohy
DW089 a umiestnenie jednotlivých značiek.
Vždy si vyznačte stred laserových lúčov.
Tabuľka 4
Vzdialenosť medzi
bodmi A a B
4,0 m (14‘)
5,0 m (17‘)
6,0 m (20‘)
7,0 m (23‘)
Povolená odchýlka
medzi značkami
3,5 mm (5/32“)
4,5 mm (3/16“)
5,5 mm (7/32“)
6,0 mm (1/4“)
1. Laser umiestnite na podlahu v jednom rohu
miestnosti a zapnite predný vertikálny lúč.
2. V troch miestach pozdĺž laserovej línie si
vyznačte na podlahe stred lúča (A, B a C).
Značka B by mala byť uprostred laserovej línie.
3. Laser premiestnite na značku B a zapnite oba
vertikálne lúče.
4. Lúč umiestnite tak, aby pretínal presne značku
B a predný lúč bol zarovnaný so značkou C.
5. Pozdĺž bočného vertikálneho lúča si vo
vzdialenosti najmenej 5 m (18‘) od laserovej
jednotky vyznačte polohu (D).
6. Laser otočte okolo značky B tak, aby predný
vertikálny lúč teraz prechádzal cez značku D.
7. Vyznačte si polohu (E), v ktorej bočný
vertikálny lúč prechádza cez značku A.
8. Odmerajte rozdiel medzi značkami A a E.
Pokiaľ je rozdiel značiek vyšší, než je hodnota
uvedená v tabuľke 4, laser sa musí opraviť
v autorizovanom servisnom stredisku.
Riešenie problémov
Laser nejde zapnúť
• Uistite sa, či sú batérie vložené so
zodpovedajúcou polaritou (+) a (–).
• Uistite sa, či sú batérie v bezchybnom
prevádzkovom stave. Pokiaľ si nie ste istí,
skúste nainštalovať nové batérie.
• Uistite sa, či sú kontakty batérie čisté, bez
hrdze alebo či nie sú skorodované. Laserovú
vodováhu udržujte v suchu a používajte iba
nové, vysoko kvalitné značkové batérie,
aby nemohlo dôjsť k úniku kvapaliny z ich
vnútorných častí.
• Pokiaľ teplota laserovej jednotky prekročí
50 °C (120 °F), jednotku nebude možné
zapnúť. Pokiaľ sa laser skladoval vo veľmi
teplom prostredí, ponechajte ho pred
prácou ochladnúť. Laser nebude pri stlačení
spúšťacieho tlačidla poškodený, pokiaľ nebol
11
pred prácou na dosiahnutie správneho chodu
ochladený.
Laserový lúč bliká
Laser DW089 je navrhnutý tak, aby spravil
automatické vyrovnanie polohy až po odchýlku
od vodorovnej polohy v priemere 4° vo všetkých smeroch, pokiaľ je umiestnený spôsobom
zobrazeným na obrázku 2. Pokiaľ je laser príliš
naklonený, že nemôže vykonať vlastné vyrovnanie, laserové lúče začnú blikať – medza náklonu
bola prekročená. BLIKAJÚCI LASEROVÝ LÚČ
ZNAMENÁ, ŽE LASER NIE JE VODOROVNE
ALEBO ZVISLE VYROVNANÝ A NESMIE SA
POUŽIŤ NA STANOVENIE ALEBO VYZNAČENIE VODOROVNEJ ALEBO ZVISLEJ HLADINY.
Skúste laser premiestniť na podklad, ktorý je
viac v rovine.
Laserové lúče sa neprestávajú pohybovať
Laser DW089 je veľmi presný nástroj. Preto, ak
nie je laser umiestnený na stabilnom (a nehybnom) povrchu, laser sa stále bude snažiť nájsť
vyrovnanú polohu. Pokiaľ sa lúč neprestane
pohybovať, skúste laser premiestniť na stabilnejší podklad. Tiež sa skúste uistiť, že je povrch
relatívne v rovine tak, aby bol laser v stabilnej
polohe.
Príslušenstvo lasera
Digitálny laserový detektor: DE0892 (obr. 9)
Niektoré súpravy lasera obsahujú digitálny
laserový detektor DEWALT. Digit ál ny l aser ový
detektor DEWALT napomáha pr i vyhľadaní
laserového lúča vytváraného laserom pri jasnom
okolitom svetle alebo na dlhé vzdialenosti.
Detektor je možné použiť ako v miestnosti, tak i
vo vonkajšom prostredí, v miestach, kde je ťažké
zamerať laserový lúč.
Detektor je určený na použitie výhradne s lasermi DW088 a DW089 a s ďalšími kompatibilnými
líniovými lasermi DEWALT. Tent o výr obok nie j e
určený na použitie s rotačnými lasermi.
Detektor poskytuje vizuálnu signalizáciu pomocou okienka s LCD displejom (m) a zvukovou
signalizáciou pomocou reproduktora (n), ktoré
slúžia na určenie polohy laserového lúča.
Digitálny laserový detektor DEWALT j e možné
použiť rovnako s príchytnou svorkou detektora
ako i bez nej. Ak je použitý s príchytnou svorkou,
je možné ho umiestniť na nivelačnú tyč, meračskú tyč, stĺpik alebo stojan.
12
Batéria (obr. 9)
Digitálny laserový detektor je napájaný 9 V
batériou. Inštaláciu dodanej batérie spravíte tak,
že odklopíte nahor kryt batériového priestoru
(o). Do priestoru vložte 9 V batériu spôsobom
vyznačeným ikonou.
Ovládacie prvky detektora (obr. 9)
Detektor možno ovládať hlavným vypínačom (q)
a tlačidlom pre nastavenie hlasitosti (r).
Pokiaľ sa hlavný vypínač stlačí raz, detektor sa
zapne. Na hornej strane okienka so senzorom sa
zobrazí ikona ON (zapnuté) a ikona hlasitosti.
Digitálny laserový detektor DEWALT je tiež vybavený funkciou automatického vypnutia. Pokiaľ
laserový lúč nezasahuje do okienka detekcie
lúča alebo pokiaľ nie je stlačené žiadne tlačidlo,
detektor sa vypne približne za 5 minút.
Pre vypnutie zvukového signálu stlačte tlačidlo
ešte raz; ikona hlasitosti zmizne.
Detektor sa zapína v režime detekcie úzkeho
záberu lúča (ikona sa objaví v ľavom spodnom
rohu). Pre zmenu na detekcii širokého záberu
lúča stlačte tlačidlo presnosti (s) (ikona sa objaví
v pravom spodnom rohu).
Presnosť
Detektor poskytuje dve nastavenia presnosti,
široký záber a úzky záber. V nastavení širokého
záberu lúča detektor prináša väčšiu toleranciu
pri indikácii, že je detektor „v rovine“. V nastavení úzkeho záberu je táto tolerancia znížená
kvôli dosiahnutiu vyššej presnosti indikácie, či je
detektor „v rovine“.
Pre dosiahnutie presnejších výsledkov začnite
pracovať s použitím detektora v širokom zábere
a dokončite s detektorom nastaveným v úzkom
zábere.
Magnety
Magnety (t) umožňujú pri inštalácii znížených
podhľadov uchytenie detektora ku kovovým
trámikom.
Obsluha detektora (obr. 9)
1. Nastavte a vyrovnajte laser.
2. Stlačením hlavného vypínača (q) zapnite
laserový detektor.
3. Detektor umiestnite tak, aby okienko senzora
(u) smerovalo k laserovému lúču. Detektor
posúvajte nahor alebo nadol v oblasti, kde
sa približne nachádza laserový lúč, až bude
celkom vystredený. Informácie ohľadom
indikátorov na displeji a zvukových signálov
nájdete v tabuľke označenej Indikátormi.
Riešenie problémov s detektorom
Nad
rovinou
Mierne
nad
rovinou
rýchle
pípanie
rýchle
pípanie
V rovine
Mierne
pod
rovinou
Pod
rovinou
trvalý
tón
pomalé
pípanie
pomalé
pípanie
Ikony na displeji
zvukové
signály
Indikátory
4. Značkovacími drážkami (p) presne označte
polohu laserového lúča.
Montáž detektora na nivelačnú tyč (obr. 9, 10)
1. Na upevnenie Vášho detektora k nivelačnej
tyči najprv detektor spojte so svorkou
nasunutím na západku svorky (v). Nasuňte
vodidlá (w) príchytného dielu na koľajnicu (x)
detektora tak, aby západka (y) príchytného
dielu zaskočila do otvoru (z) detektora.
2. Otáčaním rukoväti (a1) svorky proti smeru
chodu hodinových ručičiek rozovrite čeľuste.
3. Detektor umiestnite do požadovanej výšky
a otáčaním rukoväti v smere chodu hodinových
ručičiek príchytný diel na nivelačnej tyči
upevnite.
4. Výškovú úpravu vykonáte tak, že mierne
povolíte svorku, polohu detektora upravíte
a svorku opäť dotiahnete.
Čistenie a uloženie detektora
•
•
•
Nečistoty a mazivá môžu byť z povrchu
nabíjačky odstránené pomocou handričky
alebo mäkkej kefy bez kovových štetín.
Digitálny laserový detektor DEWALT je odolný
voči dažďu, ale nesmie sa ponoriť do žiadnej
kvapaliny. Jednotku nedávajte pod prúd vody
ani ju do vody neponárajte.
Najvhodnejšie miesto na skladovanie je v
chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu.
Opravy detektora
Digitálny laserový detektor neobsahuje okrem
batérie žiadne diely určené na opravu. Jednotku nerozoberajte. Neoprávnené rozoberanie
laserového detektora ukončí všetky prebiehajúce
záruky.
Detektor nejde zapnúť
• Stlačte a podržte hlavný vypínač.
• Skontrolujte či je vložená batéria a či je
vložená správnym spôsobom.
• Pokiaľ je detektor veľmi studený, nechajte ho
vo vyhrievanom priestore ohriať.
• Vymeňte 9 V batériu. Zapnite jednotku
detektora.
• Pokiaľ sa detektor stále nezapína, predajte ho
do servisného centra DEWALT.
Reproduktor detektora nevydáva žiaden zvuk
• Uistite sa, či je detektor zapnutý.
• Stlačte tlačidlo hlasitosti. Týmto tlačidlom sa
hlasitosť zapína a vypína.
• Uistite sa, či je laser zapnutý a vytvára
laserový lúč.
• Pokiaľ detektor stále nevydáva žiadny zvuk,
predajte ho do servisného centra DEWALT.
Detektor neodpovedá na lúč inej laserovej
jednotky
• Detektor je určený na použitie výhradne
s lasermi DW088 a DW089 a s ďalšími
kompatibilnými líniovými lasermi DEWALT.
Detektor vydáva zvukový signál, ale okienko
LCD displeja nefunguje
• Pokiaľ je detektor veľmi studený, nechajte ho
vo vyhrievanom priestore ohriať.
• Pokiaľ okienko LCD displeja stále nefunguje,
predajte ho do servisného centra DEWALT.
Jasné osvetlenie detektora spôsobí trvalú
signalizáciu „v rovine“
• V prítomnosti veľmi intenzívneho okolitého
svetla môže detektor podávať nesprávne alebo
nepravidelné vyhodnotenie vyrovnaného stavu.
• Detektor premiestnite mimo oblasť
intenzívneho svetla alebo zacloňte okienko
senzora (u) pre obnovenie normálnej
prevádzky.
Doplnkové príslušenstvo
Použitie lasera s príslušenstvom (výrez
na obr. 1)
Laser v spodnej časti jednotky má vnútorný
závit 1/4” x 20 (i). Závit zodpovedá aktuálnemu
i budúcemu príslušenstvu značky DEWALT. Používajte výhradne príslušenstvo DEWALT určené
na použitie s týmto výrobkom. Dodržuje pokyny
uvedené na príslušenstve.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva
získate u autorizovaného predajcu.
13
Tieto príslušenstvá sú nasledujúce:
• DE0734 DEWALT nivelačná tyč
• DE0737 DEWALT nivelačná tyč
• DE0881 DEWALT statív
• DE0882 DEWALT laserová mierka
• DE0892 DEWALT detektor
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva
získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďal ej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a
opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne odpadov alebo recyklačné stanice
poskytnú informácie o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskyt uj e sl užbu zber u
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviet e na pr ísl ušnej adr ese uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podr obnost i
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Akumulátor
Pri likvidácii batérií dbajte na ochranu životného
prostredia. Informujte sa na príslušných úradoch
o ekologickej likvidácii batérií.
14
zst00241358 - 18-07-2014
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
15
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising