DW089KPOL | DeWalt DW089KPOL MULTILINE LASER instruction manual

371000-76 LV
DW089
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
16
Attēls / Рисунок 1
g
f
a
h
b
i
d
(–)
c
a
e
(+)
(+)
(–)
a, i
Attēls / Рисунок 3
Attēls / Рисунок 2
j
f
k
l
< 4°
Attēls / Рисунок 4
h
3
Attēls / Рисунок 5
5
B
A
3
4
2
3
-90˚
90˚
1
Attēls / Рисунок 6
9м
1, 2
C
3
D
3
C
8
Attēls / Рисунок 7A
4, 5
E
D
7
6
Attēls / Рисунок 7B
2
G
5
G
H
4
1
3
F
2
4
Attēls / Рисунок 8A
5м
10 м
Attēls / Рисунок 8B
5м
10 м
Attēls / Рисунок 8C
5м
10 м
5
Attēls / Рисунок 9
t
n
m
u
z
p
x
o
r
q
s
Attēls / Рисунок 10
y
w
6
v
a1
LATVIEŠU
LĀZERA NIVELIERIS
DW089
Apsveicam!
Drošības norādījumi lāzeriem
Jūs esat izvēlējušies DEWALT instrumentu.
DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
Veids
Akumulatoru izmērs
Lāzera jauda
Lāzera klase
Viļņa garums
Aizsardzības klase
Pašlīmeņošanas
diapazons
Darba temperatūra
Ligzdas vītne
Svars
V
mW
nm
°
°C
kg
DW089
6,0
1
4 x LR6 (AA)
< 1,5
2
637
IP54
+/– 4
no -10 līdz +45
1/4 collas x 20 TPI
0,9
Definīcijas Ieteikumi par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, var iestāties nāve vai gūt smagus
ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš,
var gūt nelielus vai vidēji smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras rezultātā negūst ievainojumus, kuri, ja tos
nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet un izprotiet visus norādījumus. Ja netiek ievēroti visi
turpmāk redzamie norādījumi, var saņemt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagu ievainojumu.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
• Lāzeru nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā
vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu
šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā.
Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var
aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvaikus.
• Lietojiet lāzeru tikai ar paredzētajiem
akumulatoriem. Ja izmantosiet citus
akumulatorus, var rasties ugunsgrēka risks.
• Glabājiet lāzeru, kas netiek darbināts,
bērniem un citām neapmācītām personām
nepieejamā vietā. Lāzeri ir bīstami
neapmācītu lietotāju rokās.
• Lietojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus,
kas piemēroti jūsu modelim. Piederumi, kas
paredzēti vienam lāzeram, var būt bīstami un
izraisīt ievainojumus, ja tos izmanto ar citiem
lāzeriem.
• Instrumenta remonts un apkope jāveic
tikai kvalificētiem remonta speciālistiem.
Ja remontu, apkalpošanu vai apkopi
veic nekvalificēti darbinieki, var rasties
ievainojuma risks. Lai noskaidrotu tuvāko
pilnvaroto DEWALT remonta darbnīcu, skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku, kur pieejams
pilnvaroto DEWALT remonta darbnīcu saraksts,
vai apmeklējiet tīmekļa vietni
www.2helpU.com internetā.
• Lāzera staru nedrīkst aplūkot ar optiskiem
līdzekļiem, piemēram, teleskopu vai
teodolītu. Citādi var gūt smagus acu
ievainojumus.
• Lāzeru nedrīkst novietot tādā pozīcijā, ka
citas personas varētu apzināti vai nejauši
skatīties lāzera starā. Citādi var gūt smagus
acu ievainojumus.
• Lāzeru nedrīkst novietot atstarojošu virsmu
tuvumā, kas varētu atstarot lāzera staru
un novirzīt citu personu acīs. Citādi var gūt
smagus acu ievainojumus.
• Ja lāzers netiek izmantots, izslēdziet to.
Ja atstāsiet to ieslēgtu, pastāv risks, ka kāds
skatīsies lāzera starā.
7
LATVIEŠU
•
•
Nedrīkst noņemt vai sabojāt brīdinājuma
uzlīmes. Ja brīdinājuma uzlīmes ir noņemtas,
operators vai citas personas var nejauši
pakļaut sevi radiācijas iedarbībai.
Novietojiet lāzeru stabili uz līdzenas
virsmas. Ja lāzers ir sabojāts vai saņēmis
smagu triecienu, tas var apgāzties.
BRĪDINĀJUMS! Kontrolējot, regulējot vai
veicot pasākumus, kas šeit nav norādīti,
var izraisīt smagu radiācijas starojumu.
BRĪDINĀJUMS! Kontrolējot, regulējot
vai veicot pasākumus, kas šeit nav
norādīti, var izraisīt smagu radiācijas
starojumu.
BRĪDINĀJUMS! LĀZERU NEDRĪKST
IZJAUKT. Instrumentā nav tādu detaļu,
kam lietotājs pats var veikt apkopi. Ja
lāzers ir izjaukts, izstrādājuma garantijas
vairs nav spēkā. Instrumentu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Pārveidojot
instrumentu, var izraisīt bīstamu lāzera
radiācijas starojumu.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka risks! Neizraisiet īssavienojumu atvienota akumulatora kontaktos.
Papildu drošības norādījumi lāzeriem
•
Šis lāzers atbilst 2. klasei atbilstoši EN 608251:2007. Lāzera diodi nedrīkst nomainīt pret cita
veida diodi. Ja lāzers bojāts, to drīkst remontēt
tikai pilnvarota remonta darbnīca.
• Lāzeru drīkst izmantot tikai lāzera līniju
projicēšanai, un nekādiem citiem mērķiem.
Ja acis ir pakļautas 2. klases lāzera stara iedarbībai ne ilgāk kā 0,25 sekundes, šo iedarbību uzskata par nekaitīgu. Acu plakstiņu refleksi parasti
nodrošina pienācīgu aizsardzību. Vairāk nekā
1 m attālumā lāzers atbilst 1. klasei un tādējādi
uzskatāms par pilnīgi nekaitīgu.
• Nekad tieši un ilgstoši neskatieties lāzera
starā.
• Lāzera staru nedrīkst aplūkot ar optiskiem
līdzekļiem.
• Lāzers ir jāuzstāda tādā pozīcijā, lai lāzera
stars nevarētu iekļūt nevienas personas acīs.
• Neļaujiet bērniem aiztikt lāzeru.
Atlikušie riski
Lietojot šo instrumentu, parasti pastāv arī šādi
riski:
– ievainojumi, kas radušies, skatoties lāzera
starā.
8
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.
Brīdinājums par lāzeru.
Neskatieties lāzera starā.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS
Datuma kods, kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts akumulatoru nodalījuma
iekšpusē.
Piemērs:
2011 XX XX
Ražošanas gads
Svarīgi drošības norādījumi akumulatoriem
BRĪDINĀJUMS! Akumulatori var eksplodēt vai tiem var rasties noplūde,
tādējādi izraisot ievainojumus vai
ugunsgrēku. Lai mazinātu risku:
• rūpīgi ievērojiet visus norādījumus un brīdinājumus, kas norādīti uz akumulatora
uzlīmes un iepakojuma.
• akumulatori jāievieto pareizi, ievērojot
polaritāti (+ un –), kas atzīmēta uz akumulatora un instrumenta.
• neizraisiet akumulatora spailēs īssavienojumu.
• akumulatorus nedrīkst uzlādēt.
• nelietojiet vienlaicīgi lietotus akumulatorus ar jauniem. Tie visi ir jānomaina
vienlaicīgi un jāaizvieto ar jauniem tā
paša zīmola un veida akumulatoriem;
• tukšie akumulatori ir nekavējoties jāizņem
un no tiem jāatbrīvojas atbilstīgi vietējiem
noteikumiem.
LATVIEŠU
• akumulatorus nedrīkst sadedzināt;
• glabājiet akumulatorus bērniem neaizsniedzamā vietā;
• ja instruments netiek lietots vairākus
mēnešus, izņemiet akumulatorus.
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 lāzera nivelieris
1 stiprinājums pie sienas
4 LR6 (AA izmēra) akumulatori
1 detektors (DW088KD)
1 skava (DW088KD)
1 9 V akumulators (DW088KD)
1 piederumu kārba
1 lietošanas rokasgrāmata
•
AKUMULATORU UZSTĀDĪŠANA
1. Paceliet augšup akumulatoru nodalījuma
vāciņu (a), kā norādīts 1. attēlā.
2. Ievietojiet nodalījumā divus LR6 (AA izmēra)
akumulatorus atbilstīgi + un –ikonām, kas
iestrādātas nodalījuma iekšpusē.
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr jānomaina visi
trīs akumulatori. Nelietojiet vienlaicīgi lietotus akumulatorus ar jauniem. Ieteicams
izmantot sārma akumulatorus.
Padomi darbā
•
•
Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lāzeru nedrīkst novietot tādā pozīcijā, ka citas personas
varētu apzināti vai nejauši skatīties
lāzera starā. Skatoties lāzera starā, var
gūt smagus acu ievainojumus.
Izņemšana no iepakojuma
Brīdinājuma uzlīmes pielīmēšana
Brīdinājuma uzlīmēm, kas atrodas uz instrumenta, jābūt formulētām lietotājam saprotamā vai
dzimtā valodā.
Šim nolūkam instrumenta komplektācijā ir
atrodama atsevišķa loksne ar pašlīmējošām
uzlīmēm.
BRĪDINĀJUMS! Pārbaudiet, vai uzlīmē
norādītie brīdinājumi ir arī jūsu valodā.
Brīdinājumiem jābūt šādiem:
LĀZERA STAROJUMS
NESKATIETIES LĀZERA STARĀ
2. KLASES LĀZERA INSTRUMENTS
• Ja šie brīdinājumi ir svešvalodā, rīkojieties
šādi:
– atlobiet vajadzīgo uzlīmi no loksnes;
– rūpīgi pielīmējiet to virs uzlīmes, kas ir
svešvalodā;
– piespiediet uzlīmi, lai tā pieliptu vietā.
Akumulatori (1. att.)
AKUMULATORA VEIDS
Šis lāzers darbojas ar trim LR6 (AA izmēra)
akumulatoriem.
•
•
•
•
•
•
Lietojiet tikai jaunus, augstas kvalitātes,
zināmu firmu akumulatorus labāko rezultātu
sasniegšanai.
Nodrošiniet, lai akumulatori būtu labā darba
stāvoklī. Ja mirgo sarkanais zema akumulatora
uzlādes stāvokļa indikators, akumulatorus
nepieciešams nomainīt.
Lai pagarinātu akumulatoru darbmūža ilgumu,
izslēdziet lāzeri, kad nestrādājot vai kamēr
atzīmējat staru.
Lai nodrošinātu sava darba precizitāti, bieži
pārbaudiet vai jūsu lāzers ir kalibrēts. Skatiet
Lauka kalibrācijas pārbaude.
Pirms mēģināt lietot lāzeri, pārbaudiet vai tas ir
pareizi novietots, uz līdzenas, gludas virsmas.
Vienmēr atzīmējiet lāzera izveidotā stara
centru.
Lielas temperatūras izmaiņas var radīt
iekšējo daļu kustību, kas var ietekmēt
precizitāti. Strādājot bieži pārbaudiet sava
darba precizitāti. Skatiet Lauka kalibrācijas
pārbaude.
Ja lāzers ticis nomests, pārbaudiet, lai redzētu
vai tas joprojām ir kalibrēts. Skatiet Lauka
kalibrācijas pārbaude.
IZLĀDĒTA AKUMULATORA INDIKĀCIJA
(1. ATT.)
DW089 lāzers ir aprīkots ar sarkanu indikatora
gaismu (b), kā parādīts 1. attēlā. Sarkanā indikatora gaisma atrodas pa kreisi no ieslēgšanas/
izslēgšanas pogām (c, d, e).
Mirgojoša sarkana indikatora gaisma norāda,
ka akumulatoriem ir zems uzlādes līmenis un
tie ir jānomaina. Lāzers var īsu laiku turpināt
darboties kamēr akumulatori turpina nosēsties,
taču stars(-i) ātri paliks blāvāks(-i). Pēc tam, kad
ir ielikti svaigi akumulatori un lāzers tiek atkal
ieslēgts, lāzera stars(-i) atgriezīsies uz pilnu
gaišumu un sarkanā indikatora gaisma paliks
izslēgta. (Mirgojošu lāzera staru neizraisa zems
akumulatoru stāvoklis; skat. Indikators - ārpus
sagāšanas diapazona.)
9
LATVIEŠU
Apraksts (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu vai tā
daļas nedrīkst pārveidot. To var sabojāt vai
var gūt ievainojumus.
a. akumulatoru nodalījuma vāciņš
b. sarkana indikatora gaisma
c. IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga,
horizontālā lāzera līnija
d. IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga,
vertikālā lāzera līnija
e. IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga, sānu
vertikālā lāzera līnija
f. Magnētiskā grozāmā skava
g. Atslēgas cauruma sprauga
h. Smalkās regulēšanas kloķis
i. 1/4 collas x 20 iekšējā vītne
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Lāzera nivelieris DW088 ir paredzēts lāzera
līniju projicēšanai, kas palīdz profesionālu darbu
veikšanai. Instrumentu var lietot horizontālai (līmeņa), vertikālai (vertikāles) un kvadrātveida līmeņošanai. To var izmantot dažādiem nolūkiem,
sākot no sienu un logu izvietojuma projicēšanas
un beidzot ar rāmja konstrukciju projicēšanu.
NEIZMANTOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Lāzera nivelieris ir profesionālai lietošanai
paredzēts instruments. NEĻAUJIET bērniem
aiztikt instrumentu. Ja šo instrumentu ekspluatē
nepieredzējuši operatori, viņi ir jāuzrauga.
EKSPLUATĀCIJA
Lāzera ieslēgšana un izslēgšana (1. att.)
Kad lāzers izslēgts, novietojiet to uz horizontālas
virsmas. Šim modelim ir trīs IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogas, viena horizontālajai lāzera
līnijai (c), viena vertikālajai lāzera līnijai (d) un
viena sānu vertikālajai lāzera līnijai (e). Katrs
lāzers tiek ieslēgts nospiežot tā IESLĒGŠANAS/
IZSLĒGŠANAS pogu. Lāzeru līnijas var darbināt
pa vienai vai arī vairākas reizē. Nospiežot vēlreiz
IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, lāzera
līnijas tiek izslēgtas.
Lāzera lietošana
Stari ir horizontāli vai vertikāli, ja vien ir pārbaudīta kalibrācija (skatiet Lauka kalibrācijas pārbaude) un lāzera stars nemirgo (skatiet Ārpus
sagāšanas diapazona indikators).
ĀRPUS SAGĀŠANAS DIAPAZONA INDIKATORS (2. ATT.)
DW089 lāzers ir konstruēts tā, ka tas pašlīmeņojas. Ja lāzers ir sagāzts tik daudz, ka tas nevar
10
pašlīmeņoties (vidēji > 4° sagāzums), lāzera
stars sāks mirgot. Mirgojošs stars norāda, ka
sagāšanas diapazons ir pārsniegts un TAS NAV
HORIZONTALS (VAI VERTIKALS) UN TO NEVAJADZĒTU LIETOT LAI NOTEIKTU VAI MARĶĒTU HORIZONTALI VAI VERTIKALI. Mēģiniet
novietot lāzeri uz līdzenākas virsmas.
LĀZERA NOVIETOŠANA SLĪPUMĀ
Ja DW089 lāzers tiek sagāzts vairāk par 15°
ārpus līmeņa, tā lāzera stari starp mirgošanas
reizēm turēsies ilgāk, lai atvieglotu leņķa darbu
veikšanu.
GROZĀMĀS SKAVAS LIETOŠANA (1. ATT.)
DW089 ir magnētiska grozāma skava (f), kas
pastāvīgi ir piestiprināta pie iekārtas. Šī skava
ļauj iekārtu uzmontēt pie jebkādas vertikālas
virsmas, kas veidota no tērauda vai dzelzs.
Izplatīti piemēri piemērotām virsmām ietver
tērauda rāmju statnes, tērauda durvju rāmjus un
strukturālās tērauda sijas. Skavai arī ir atslēgas
cauruma sprauga (g), kas ļauj iekārtu pakarināt
uz naglas vai skrūves uz jebkāda tipa virsmas.
BRĪDINĀJUMS! Novietojiet lāzeri un/vai
sienas montāžu uz stabilas virsmas. Ja
lāzers nokrīt, var tikt nodarīti nopietnas
traumas vai bojājumi lāzeram.
LĀZERA IZMANTOŠANA AR SIENAS MONTĀŽAS ELEMENTU (3. ATT.)
Lāzera sienas montāžas elements (j) piedāvā
vairāk montāžas opcijas DW089 lāzeram. Sienas montāžas elementam ir satvērējs (k) vienā
galā, ko iespējams piestiprināt pie siena leņķa
akustiskai griestu skaņas izolācijas uzstādīšanai.
Katrā sienas montāžas elementa galā ir skrūves
caurums (l), kas ļauj sienas montāžas elementu
piestiprināt pie jebkādas virsmas ar naglu vai
skrūvi.
Kad sienas montāžas elements ir nostiprināts,
tā tērauda plāksne nodrošina virsmu, pie kuras
var piestiprināt magnētisko grozāmo skavu (f).
Lāzera pozīciju tad var precīzi pielāgot slidinot
grozāmo skavu uz augšu vai uz leju pa sienas
montāžas elementu.
VERTIKĀLĀ STARA REGULĒŠANA - PRECĪZĀ REGULĒŠANA (4. ATT.)
Precīzās regulēšanas kloķis (h) uz DW089
augšgala ir paredzēts vertikālo staru salāgošanai. Novietojiet DW089 uz horizontālas virsmas
un pagrieziet kloķi pa labi, lai pārvietotu staru pa
labi, vai pagrieziet pa kreisi, lai pārvietotu staru
pa kreisi.
LATVIEŠU
Pagriežot precīzās regulēšanas kloķi, tiek
noregulēts viss iekšējais mehānisms, uzturot 90°
leņķi starp abiem vertikālajiem stariem.
LĀZERA LĪMEŅOŠANA
Kamēr DW089 ir pareizi kalibrēts, lāzers pašlīmeņojas. Katrs lāzers tiek kalibrēts ražotāja
fabrikā, lai noteiktu horizontāli, tik ilgi, kamēr
tas tiek novietots uz horizontālas virsmas ar
vidējo līmeni ± 4°. Nav nepieciešama manuāla
regulēšana.
Apkope
•
Lai nodrošinātu sava darba precizitāti, bieži
pārbaudiet lāzeru, lai pārliecinātos, ka tas
ir kalibrēts. Skatiet Lauka kalibrācijas
pārbaude.
• Kalibrācijas pārbaudes un citu apkalpošanas
labošanu var veikt DEWALT servisa centri.
• Kad nelietojat, uzglabājiet lāzeru nodrošinātajā
aprīkojuma kastē. Lāzeru nedrīkst glabāt
temperatūrā, kas zemāka par -20 °C (-5 °F) vai
augstāka par 60 °C (140 °F).
• Nenovietojiet lāzeru aprīkojuma kastē, ja
lāzers ir mitrs. Lāzers vispirms ir jānosusina ar
mīkstu sausu lupatiņu.
PIEZĪME. Ja lāzers tiek izjaukts, izstrādājuma
garantijas vairs nav spēkā.
Tīrīšana
Ārējās plastmasas detaļas var notīrīt ar mitru
lupatiņu. Lai gan šīs daļas ir izturīgas pret šķīdinātājiem, NEKAD nelietojiet šķīdinātājus. Pirms
instrumenta uzglabāšanas noņemiet mitrumu ar
mīkstu sausu lupatiņu.
Kalibrācijas pārbaude darba apstākļos
PRECIZITĀTES PĀRBAUDE – HORIZONTĀLAIS STARS, SKENĒŠANAS VIRZIENS (5.
ATT.)
Lāzera horizontāles skenēšanas kalibrācijas
pārbaudei nepieciešamas divas atsevišķas 9 m
(30 pēdas) sienas. Ir svarīgi veikt kalibrācijas
pārbaudi izmantojot attālumu , kas nav mazāks par attālumiem, pie kādiem tiks izmantots
instruments.
1. TABULA
Attālums
starp sienām
9,0 m (30 pēdas)
12,0 m (40 pēdas)
15,0 m (50 pēdas)
pieļaujamais
attālums starp
atzīmēm
3,0 mm (1/8 collas)
4,0 mm (5/32 collas)
5,0 mm (7/32 collas)
1. Piestipriniet lāzeru pie sienas izmantojot tā
grozāmo skavu, ar lāzeru vērstu uz priekšu
virzienā uz pretējo sienu (0 grādu pozīcijā).
2. Ieslēdziet lāzera horizontālo staru un atzīmējiet
stara pozīciju uz pretējās sienas, tieši šķērsām
pret lāzeru. Vienmēr atzīmējiet lāzera punktu
centru.
3. Pagrieziet lāzeru pa kreisi līdz galam
(–90 grādu pozīcijā) un atzīmējiet stara
pozīciju uz pretējās sienas.
4. Pagrieziet lāzeru pa labi līdz galam (+90 grādu
pozīcijā) un atzīmējiet stara pozīciju uz
pretējās sienas.
5. Izmēriet vertikālo attālumu starp apakšējo
atzīmi (A) un augšējo atzīmi (B). Ja mērījuma
vērtība ir lielāka par vērtībām, kas norādītas
1. tabulā, lāzeram ir jāveic apkope autorizētā
apkalpošanas centrā.
PRECIZITĀTES PĀRBAUDE – HORIZONTĀLAIS STARS, SKENĒŠANAS VIRZIENS
(6. att.)
Lāzera horizontālās nobīdes kalibrācijas pārbaudei
nepieciešama viena 9 m (30 pēdas) garuma siena.
Ir svarīgi veikt kalibrācijas pārbaudi izmantojot
attālumu , kas nav mazāks par attālumiem, pie
kādiem tiks izmantots instruments.
2. TABULA
Attālums
starp sienām
9,0 m (30 pēdas)
12,0 m (40 pēdas)
15,0 m (50 pēdas)
pieļaujamais
attālums starp
atzīmēm
6,0 mm (1/4 collas)
8,0 mm (5/16 collas)
10,0 mm
(13/32 collas)
1. Piestipriniet lāzeru sienas vienā galā,
izmantojot grozāmo skavu.
2. Ieslēdziet lāzera horizontālo staru un pagrieziet
lāzeru uz priekšu uz pretējo sienas galu un
aptuveni paralēli blakusesošai sienai.
3. Atzīmējiet stara centru divās vietās (C, D) ne
mazāk kā 9 m (30 pēdas) attālumā.
4. Pārvietojiet instrumentu sienas otrā galā.
5. Ieslēdziet lāzera horizontālo staru un pagrieziet
lāzeru atpakaļ uz pirmo sienas galu un
aptuveni paralēli blakusesošai sienai.
6. Noregulējiet lāzera augstumu tā, ka stara
centrs ir salāgots ar tuvāko atzīmi (D).
7. Atzīmējiet stara centru (E) tieši virs vai zem
tālākajai atzīmei (C).
8. Izmēriet attālumu starp šīm divām atzīmēm (C,
E). Ja mērījuma vērtība ir lielāka par vērtībām,
kas norādītas 2. tabulā, lāzeram ir jāveic
apkope autorizētā apkalpošanas centrā.
11
LATVIEŠU
PRECIZITĀTES PĀRBAUDE – VERTIKĀLAIS
STARS (7A, 7B ATTĒLI)
Lāzera vertikāles (svērteņa līnijas) kalibrēšanu
visprecīzāk var paveikt, ja ir pieejams pietiekami
liels vertikālais augstums, ideāli 9 m (30 pēdas),
vienai personai veicot lāzera pozicionēšanu uz
grīdas un otrai personai atrodoties netālu no
griestiem, lai atzīmētu stara pozīciju. Ir svarīgi
veikt kalibrācijas pārbaudi izmantojot attālumu ,
kas nav mazāks par attālumiem, pie kādiem tiks
izmantots instruments.
3. TABULA
Griesti
augstums
2,5 m (8 pēdas)
3,0 m (10 pēdas)
4,0 m (14 pēdas)
6,0 m (20 pēdas)
9,0 m (30 pēdas)
pieļaujamais
attālums starp
atzīmēm
1,5 mm (1/16 collas)
2,0 mm (3/32 collas)
2,5 mm (1/8 collas)
4,0 mm (5/32 collas)
6,0 mm (1/4 collas)
1. Novietojiet lāzeru uz grīdas un ieslēdziet abus
vertikālos starus.
2. Atzīmējiet pozīciju, kur stari krustojas uz grīdas
(F) un arī uz griestiem (G). Vienmēr atzīmējiet
lāzera staru centru.
3. Pagrieziet lāzeru par 180 grādiem, un
pārvietojiet to tā, lai staru krustpunkts sakrīt
tieši ar sākotnējo atzīmi uz grīdas.
4. Atzīmējiet pozīciju, kur stari krustojas uz
griestiem (H).
5. Izmēriet attālumu starp divām griestu atzīmēm.
Ja mērījuma vērtība ir lielāka par vērtībām, kas
norādītas 3. tabulā, lāzeram ir jāveic apkope
autorizētā apkalpošanas centrā.
90° PRECIZITĀTES PĀRBAUDE STARP VERTIKĀLAJIEM STARIEM (8A–8C ATT.)
90° precizitātes pārbaudei nepieciešama atklāta
grīdas platība ne mazāka kā 10 m x 5 m (33 pēdas x 18 pēdas). Skatiet grafiku DW089 pozīcijai pie katra soļa un atzīmju pozīcijai, kas tiek
veiktas pie katra soļa. Vienmēr atzīmējiet lāzera
staru centru.
4. TABULA
Attālums
no A līdz B
4,0 m (14 pēdas)
5,0 m (17 pēdas)
6,0 m (20 pēdas)
7,0 m (23 pēdas)
pieļaujamais
attālums starp
atzīmēm
3,5 mm (5/32 collas)
4,5 mm (3/16 collas)
5,5 mm (7/32 collas)
6,0 mm (1/4 collas)
1. Uzstādiet lāzeru vienā grīdas stūrī un
ieslēdziet priekšējo vertikālo staru.
12
2. Atzīmējiet staru centru trīs vietās (A, B un C)
uz grīdas gar lāzera līniju. Atzīmei B jābūt
lāzera līnijas viduspunktā.
3. Pārvietojiet lāzeru uz atzīmi B un ieslēdziet
abus vertikālos starus.
4. Ar priekšējo staru salāgotu ar atzīmi C,
pozicionējiet staru, lai tas precīzi šķērsotu
atzīmi B.
5. Atzīmējiet pozīciju (D) gar vertikālo staru ne
mazāk kā 5 m (18 collas) attālumā no iekārtas.
6. Grieziet lāzeru ap atzīmi B tā, lai priekšējais
vertikālais stars tagad ietu caur atzīmi D.
7. Atzīmējiet pozīciju (E), kur sānu vertikālais
stars iet caur atzīmi A.
8. Izmēriet attālumu starp atzīmēm A un E. Ja
mērījuma vērtība ir lielāka par vērtībām, kas
norādītas 4. tabulā, lāzeram ir jāveic apkope
autorizētā apkalpošanas centrā.
Problēmu novēršana
LĀZERU NEVAR IESLĒGT.
• Pārliecinieties, ka akumulatori ir uzstādīti
atbilstoši atzīmēm (+) un (–) akumulatora vāka
iekšpusē.
• Pārliecinieties, ka akumulatori ir labā darba
stāvoklī. Ja ir šaubas, mēģiniet uzstādīt jaunus
akumulatorus.
• Pārliecinieties, ka akumulatoru kontakti ir tīri un
uz tiem nav rūsas vai korodētu zonu. Uzturiet
lāzeru sausu un lietojiet tikai jaunas augstas
kvalitātes, pazīstamu firmu akumulatorus, lai
samazinātu akumulatoru noplūdes risku.
• Ja lāzera iekārta ir uzsilusi virs 50 °C (120 °F),
iekārta neieslēgsies. Ja lāzera ir ticis uzglabāts
ļoti siltā temperatūrā, ļaujiet tam atdzist.
Lāzera nivelieri nevajadzētu sabojāt, nospiežot
pogu ieslēgt/izslēgt pirms tas ir atdzisis līdz
pareizajai darba temperatūrai.
LĀZERA STARS MIRGO
DW089 ir izveidots, lai veiktu pašlīmeņošanos
aptuveni par 4° visos virzienos, kad tas ir novietots, kā parādīts 2. attēlā. Ja lāzers ir noliekts
tik daudz, ka iekšējais mehānisms nevar veikt
pašlīmeņošanos, tas izraisa stara mirgošanu - ir
pārsniegts noliekuma diapazons. MIRGOJOŠI
STARI, KURUS RADA LAZERS, NAV HORIZONTALI VAI VERTIKALI, UN TOS NEDRĪKST
IZMANTOT HORIZONTALES VAI VERTIKALES
NOETIKŠANAI. Mēģiniet novietot lāzeri uz līdzenākas virsmas.
LĀZERA STARI NEPĀRTRAUC PĀRVIETOŠANOS
DW089 ir precīzijas instruments. Tādēļ, ja lāzers
nav novietots uz stabilas (un nekustīgas) virs-
LATVIEŠU
DIGITĀLAIS LĀZERA DETEKTORS APRAKSTS (9. ATT.)
Daži lāzera komplekti ietver DEWALT digitālo
lāzera detektoru. DEWALT digitālais lāzera
detektors palīdz pozicionēt izstaroto lāzera staru
spilgti apgaismotās vietās un lielos attālumos.
Detektoru var izmantot gan telpās, gan ārpus
tām, ja ir grūti saskatīt lāzera staru.
Detektors ir izveidots lietošanai ekskluzīvi ar
DW088 un DW089 līnijas lāzeriem, un citiem
saderīgiem DEWALT līnijas lāzeriem. To nevar
lietot kopā ar rotācijas lāzeriem.
Lai norādītu lāzera stara atrašanās vietu, detektors raida gan vizuālos signālus šķidro kristālu
displeja logā, gan skaņas signālus caur skaļruni
(n).
DEWALT digitālo lāzera detektoru var lietot gan
ar detektora skavu, gan bez tās. Detektoru var
piestiprināt ar skavu pie mērlatas, līmeņošanas
stieņa, statņa vai mieta.
Akumulatori (9. att.)
Digitālais lāzera detektors darbojas ar 9 V akumulatoru. Lai uzstādītu akumulatoru, paceliet
akumulatora nodalījuma vāciņu (o). Ievietojiet
komplektā iekļauto 9 V akumulatoru nodalījumā,
savietojot to tā, kā norādīts nodalījuma iekšpusē
redzamajā ikonā.
Detektora kontrolierīces (9. att.)
Detektora kontrolierīces ir barošanas poga (q) un
skaļuma poga (r).
Detektoru ieslēdz, vienu reizi nospiežot barošanas pogu. Sensora loga augšpusē redzama
ikona ON (ieslēgts) un skaļuma ikona.
DEWALT digitālajam lāzera detektoram ir arī
automātiskās izslēgšanas funkcija. Ja lāzera
stars nešķērso stara detektora logu vai netiek
nospiesta neviena poga, lāzers pēc aptuveni
5 minūtēm automātiski izslēdzas.
Lai izslēgtu skaņas signālu, vēlreiz nospiediet
pogu; skaņas ikona izdziest.
Ieslēdzot detektoru, tiek aktivizēts šauras
precizitātes iestatījums (kreisajā apakšējā stūrī
parādās ikona). Lai aktivizētu plašas precizitātes
iestatījumu, vienu reizi nospiediet precizitātes
pogu (s) (tagad labajā apakšējā stūrī parādās
ikona).
Magnēti
Magnēti (t) paredzēti detektora piestiprināšanai
pie metāla šķērsstieņiem, uzstādot piekargriestus.
DETEKTORA DARBĪBA (9. ATT.)
1. Uzstādiet un pozicionējiet lāzeru.
2. Ieslēdziet detektoru, nospiežot barošanas
pogu (q).
3. Novietojiet detektoru tā, lai sensora logs
(u) būtu vērsts pret lāzera staru. Kustiniet
detektoru uz augšu vai uz leju aptuvenajā
stara diapazonā, līdz detektors ir iecentrēts.
Informāciju par displeja loga un skaņas signāla
indikatoriem sk. sadaļā Indikatori.
Indikatori
skaņas
signāli
Lāzera piederumi
Precizitāte
Detektoram pieejami divi precizitātes iestatījumi:
plaša un šaura precizitāte. Plašas precizitātes
iestatījumā detektors nodrošina lielāku pielaidi
indikācijai, ka detektors atrodas uz "līmeņa".
Šauras precizitātes iestatījumā šī pielaide ir
samazināta, un detektors precīzāk indicētu
"līmeni".
Lai iegūtu visprecīzākos rādījumus, sāciet darbu
ar plašas precizitātes iestatījumu un pabeidziet
ar šauras precizitātes iestatījumu.
Virs
līmeņa
Nedaudz
virs
līmeņa
ātri, īsi
signāli
ātri, īsi
signāli
Līmenī
nepārtraukts
signāls
Nedaudz
zem
līmeņa
Zem
līmeņa
lēni, īsi
signāli
lēni, īsi
signāli
displeja
ikonas
mas, lāzers turpinās meklēt horizontāli. Ja stari
nepārtrauc pārvietošanos, mēģiniet novietot
lāzeru uz stabilākas virsmas. Mēģiniet pārliecināties arī par to, ka virsma ir relatīvi līdzena, lai
lāzers būtu novietots stabili.
4. Izmantojiet atzīmju ierobus (p), lai precīzi
atzīmētu lāzera stara pozīciju.
UZSTĀDĪŠANA UZ MĒRLATAS (9., 10. ATT.)
1. Lai detektoru nostiprinātu pie mērlatas,
vispirms pievienojiet detektoru pie skavas,
uzspiežot to uz skavas fiksatora (v). Bīdiet
vadīklas (w) uz skavas visapkārt detektora
vadsliedei (x), līdz skavas fiksators (y)
saslēdzas detektora fiksatora atverē (z).
2. Atveriet skavas spailes, griežot skavas pogu
(a1) pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
3. Novietojiet detektoru vajadzīgajā augstumā un
grieziet skavas pogu pulksteņrādītāja virzienā,
lai skavu nostiprinātu uz stieņa.
13
LATVIEŠU
4. Lai regulētu augstumu, mazliet atbrīvojiet
skavu, novietojiet citā punktā un no jauna
piestipriniet.
•
Detektora tīrīšana un uzglabāšana
SPILGTAS GAISMAS IETEKMĒ DETEKTORS
NEMITĪGI RAIDA SIGNĀLU „LĪMENĪ”
• Ļoti intensīvas gaismas ietekmē detektors var
kļūdaini vai haotiski nolasīt līmeņa atzīmes.
• Novietojiet detektoru citur, kur nav spilgtas
gaismas, vai noēnojiet sensora logu (u), lai
detektors atsāktu darboties pareizi.
•
•
•
Netīrumus un smērvielas no detektora ārējās
virsmas var notīrīt ar lupatiņu vai mīkstu birstīti,
kam nav metāla saru.
DEWALT digitālais lāzera detektors ir
izturīgs pret lietu, bet to nedrīkst iegremdēt
ūdenī. Neaplejiet detektoru ar ūdeni un
neiegremdējiet ūdenī.
Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un sausa
vieta, kurā nav tiešu saules staru un kas nav
pārāk karsta un auksta.
Detektora apkope
Digitālajā lāzera detektorā nav tādu detaļu, kam
lietotājs pats var veikt apkopi, izņemot akumulatorus. Neizjauciet instrumentu. Ja lāzera
detektors ir neautorizēti izjaukts, tā garantijas
vairs nav spēkā.
Problēmu novēršana detektoram
DETEKTORU NEVAR IESLĒGT
• Nospiediet un atlaidiet barošanas pogu.
• Pārbaudiet, vai detektorā ir akumulatori un vai
tie ir pareizi ievietoti.
• Ja detektors ir ļoti auksts, novietojiet to siltā
telpā, lai tas uzsiltu.
• Nomainiet 9 V akumulatoru. Ieslēdziet
detektoru.
• Ja detektoru joprojām nevar ieslēgt, nogādājiet
to DEWALT apkopes centrā.
NO DETEKTORA SKAĻRUŅA NAV DZIRDAMA SKAŅA
• Pārbaudiet, vai detektors ir ieslēgts.
• Nospiediet skaļuma pogu. Tā ieslēdz un
izslēdz skaļumu.
• Pārbaudiet, vai lāzers ir ieslēgts un raida
lāzera starus.
• Ja no detektora joprojām nav dzirdama skaņa,
nogādājiet to DEWALT apkopes centrā.
DETEKTORS NEUZTVER LĀZERA STARU,
KO RAIDA CITS INSTRUMENTS
• DEWALT digitālais lāzera detektors ir paredzēts
lietošanai vienīgi kopā ar DW088 un DW089
un dažiem citiem saderīgiem līnijas lāzeriem.
NO DETEKTORA IR DZIRDAMS SIGNĀLS,
BET ŠĶIDRO KRISTĀLU DISPLEJA LOGS
NEDARBOJAS
• Ja detektors ir ļoti auksts, novietojiet to siltā
telpā, lai tas uzsiltu.
14
Ja šķidro kristālu displeja logs joprojām
nedarbojas, nogādājiet detektoru DEWALT
apkopes centrā.
Papildpiederumi
Piederumu uzstādīšana lāzeram (1. att.
mazais papildattēls)
Lāzera iekārtas apakšpusē atrodas 1/4 collas
x 20 iekšējā vītne (i). Tā ir paredzēta tam, lai
uzstādītu patlaban pieejamos vai turpmāk iespējamos DEWALT piederumus. Lietojiet vienīgi
tādus DEWALT piederumus, kas paredzēti šim
instrumentam. Ievērojiet piederumam pievienotos norādījumus.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Tie ir šādi:
• DE0734 DEWALT mērlata
• DE0737 DEWALT mērlata
• DE0881 DEWALT trijkājis
• DE0882 DEWALT lāzera balsta stienis
• DE0892 DEWALT detektors
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka jūsu DEWALT a DEWALT
instruments ir jānomaina pret jaunu vai tas jums
vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar
sadzīves atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu
dalītai savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Izmantojot
pārstrādātus materiālus, tiek novērsta
dabas piesārņošana un samazināts
pieprasījums pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu
savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti
jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
LATVIEŠU
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Alternatīvi, DEWALT remonta darbnīcu saraksts,
pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē: www.2helpU.com.
Akumulatori
Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem
videi nekaitīgā veidā. Sīkāku informāciju par to,
kā droši atbrīvoties no akumulatoriem, jautājiet
vietējām iestādēm.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ С ПЕРЕКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ
ЛУЧАМИ DW089
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический прибор фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
электроприборов, различные усовершенствования сделали электроприборы DEWALT
одними из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Типоразмер батарейки
питания
Мощность лазерного
излучателя
Класс лазера
Длина волны
Класс защиты
Диапазон
самовыравнивания
Рабочая температура
Резьба держателя
Вес
В
DW089
6,0
1
4 х LR6 (АА)
мВт
нм
°
°C
кг
< 1,5
2
637
IP54
+/– 4
-10 – +45
1/4“ x 20 TPI
0,9
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая приводит к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально
опасную ситуацию, которая может
привести к смертельному исходу
или получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает пот е н ц и а л ь н о о п а с н у ю с и туа ц и ю,
которая может привести к получению травмы легкой или средней
тяжести.
16
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает ситуацию, не связанную с получением
телесной травмы, которая, однако,
может привести к повреждению
оборудования.
Риск поражения электрическим током!
Огнеопасность!
Меры безопасности при работе с лазерными приборами
ВНИМАНИЕ! Внимательно прочтите
все инструкции. Несоблюдение всех
перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара
и/или получению серьезной травмы.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не используйте лазер, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
• Используйте лазерный прибор
только с предназначенными для него
батарейками питания. Использование
батареек иного типа может привести
к возникновению пожара.
• Храните не используемый лазерный
прибор в месте, недоступном для
детей и посторонних лиц. Лазерные
приборы представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
• Используйте только те
дополнительные приспособления,
которые рекомендованы
производителем для Вашей
модели прибора. Дополнительные
принадлежности и аксессуары, подходящие
для одного прибора, при использовании
с другой моделью могут стать причиной
получения травмы.
• Ремонт инструмента ДОЛЖЕН
производиться только
квалифицированным ремонтным
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
•
персоналом. Ремонт или техническое
обслуживание, произведенное
неквалифицированным персоналом,
может привести к получению
травмы. Местоположение ближайшего
авторизованного сервисного центра
DEWALT см. в списке авторизованных
сервисных центров DEWALT в конце
данного руководства по эксплуатации или
на сайте www.2helpU.com.
Ни в коем случае не рассматривайте
лазерный луч через оптические
приборы, такие как телескоп или
теодолит. Это может привести
к серьезному поражению глаз.
Никогда не устанавливайте лазерный
прибор в положении, при котором
возможно умышленное или случайное
попадание лазерного луча в глаза. Это
может привести к серьезному поражению
глаз.
Никогда не устанавливайте лазерный
прибор вблизи от отражающих
поверхностей, которые могут
отразить лазерный луч в глаза
пользователя или случайного лица.
Это может привести к серьезному
поражению глаз.
Всегда выключайте лазерный прибор,
когда он не используется. Включенный
прибор увеличивает риск попадания
лазерного луча в глаза.
Никогда не снимайте и не стирайте
с прибора предупреждающие этикетки.
При отсутствии предупреждающих
этикеток пользователь или случайное
лицо могут непредумышленно
подвергнуться облучению.
Устанавливайте лазер на устойчивой
ровной поверхности. Падение лазера
может привести к его повреждению или
получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Использование иных
средств управления или регулирующих ус тройс тв или нарушение
инструкций, обозначенных в данном
руководстве по эксплуатации, может
привести к опасному радиационному
облучению.
ВНИМАНИЕ: Использование иных
средств управления или регулирующих устройств или нарушение
инструкций, обозначенных в данном руководстве по эксплуатации,
может привести к опасному радиационному облучению.
ВНИМАНИЕ: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ
РАЗБИРАЙТЕ ЛАЗЕРНЫЙ ПРИБОР!
Внутри нет обслуживаемых пользователем деталей. Разборка лазерного
прибора делает гарантию на продукт недействительной. Ни в коем
случае не видоизменяйте прибор.
Модификация данного прибора может
стать причиной опасного лазерного
облучения.
ВНИМАНИЕ: Опасность возникновения пожара! Избегайте короткого
замыкания контактов батарейки
питания.
Дополнительные правила безопасности при работе с лазерными приборами
•
Данный лазерный прибор относится
к классу 2, в соответствии со
стандартом EN 60825-1:2007. Не
заменяйте лазерный диод ни на какой
другой тип. В случае повреждения
лазерный прибор должен ремонтироваться
только в авторизованном сервисном
центре.
• Используйте лазерный прибор только для
проецирования лазерных линий.
Прямое попадание луча лазера 2-го класса
в глаз считается безопасным в течение не
более 0,25 секунды. В этом случае ответная реакция глазного века обеспечивает
достаточную защиту глаза. На расстоянии более 1 метра данный лазерный прибор
можно рассматривать как полностью
безопасный лазер 1-го класса.
• Ни в коем случае не смотрите
преднамеренно на лазерный луч.
• Не рассматривайте лазерный луч через
оптические приборы.
• Устанавливайте лазерный прибор в таком
положении, чтобы лазерный луч не
проходил на уровне глаз окружающих Вас
людей.
• Не разрешайте детям прикасаться
к лазерному прибору.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Остаточные риски
• Не допускайте короткого замыкания контактов батарейки питания.
• Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать батарейки питания.
• Не смешивайте старые и новые
батарейки питания. Заменяйте
одновременно все батарейки питания новыми батарейками такой же
марки и типоразмера.
• Отработанные батарейки немедленно вынимайте из устройства
и утилизируйте их в соответствии с местным законодательством.
• Не бросайте батарейки питания
в огонь.
• Держите батарейки питания в не
доступном для детей месте.
• Вынимайте батарейки питания из
устройства, если Вы не будете им
пользоваться в течение нескольких месяцев.
Следующие риски являются характерными
при использовании лазерных приборов:
– Травмы в результате поражения лазерным
лучом.
Маркировка прибора
На приборе имеются следующие знаки:
Перед началом работы внимательно
прочтите руководство по эксплуатации.
Внимание! Лазер!
Не смотрите на лазерный луч.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает в себя год
изготовления, отштампован внутри отсека
для батареек.
Пример:
2011 XX XX
Год изготовления
Важные правила безопасности при
использовании батареек питания
ВНИМАНИЕ: Батарейки могут
взорваться или протечь, и могут
стать причиной травмы или возникновения пожара. Для снижения
риска:
• Строго следуйте всем инструкциям и предупреждениям, содержащимся в маркировке батареек
питания и на упаковке.
• Всегда вставляйте батарейки
питания с соблюдением полярности, совмещая отметки «+» и «-»
на батарейке и устройстве.
18
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Лазерный уровень с перекрещивающимися
лучами
1 Настенный держатель
4 Батарейки питания LR6 (размер АА)
1 Детектор (DW089KD)
1 Зажим (DW089KD)
1 Батарейка 9 В (DW089KD)
1 Чемодан
1 Руководство по эксплуатации
•
Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ! Никогда не устанавливайте лазерный прибор в положении, при котором возможно умышленное или случайное попадание
лазерного луча в глаза. Попадание
лазерного луча в глаза привести
к серьезному поражению глаз.
Распаковка изделия
НАКЛЕЙКА ЭТИКЕТКИ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ
Меры безопасности на этикетке, наклеенной
на лазерный прибор, должны быть сформулированы на языке пользователя.
РУССКИЙ ЯЗЫК
В комплект поставки прибора входит отдельный лист с самоклеящимися этикетками
с надписями на разных языках.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что требования безопасности на этикетке
сформулированы на Вашем языке.
Предупреждения должны быть следующими:
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
НЕ СМОТРИТЕ НА ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ
ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 2
• Если предупреждения сформулированы на
иностранном языке, поступите следующим
образом:
– Снимите с листа нужную этикетку.
– Аккуратно приложите этикетку
к поверхности существующей
этикетки.
– Прижмите этикетку, приклеивая ее
на место.
Батарейки питания (Рис. 1)
ТИП БАТАРЕЕК ПИТАНИЯ
Данный лазерный прибор работает от 4-х
LR6 батареек (размер АА).
ЧТОБЫ ВСТАВИТЬ БАТАРЕЙКИ ПИТАНИЯ
1. Откройте крышку отсека для батареек (а),
как показано на рис. 1.
2. Вставьте 4 новые LR6 (размер АА)
батарейки питания в отсек, располагая
их в соответствии с символами + и – ,
изображенными на внутренней стороне
крышки отсека.
ВНИМАНИЕ: При обновлении батареек питания, каждый раз заменяйте весь комплект. Не смешивайте
старые и новые батарейки питания.
Рекомендуется использовать щелочные батарейки питания.
Советы по использованию
•
•
•
Для достижения наилучших
результатов используйте только новые,
высококачественные батарейки питания
известных торговых марок.
Убедитесь, что батарейки питания
находятся в хорошем рабочем состоянии.
Если мигает красный индикатор разрядки
батареек питания, батарейки следует
заменить.
Для увеличения срока службы батареек
питания, всегда выключайте лазерный
прибор, если в данный момент он не
используется.
•
•
•
•
•
Для обеспечения точности проецирования
при работе, регулярно проводите лазерную
калибровку. См. раздел Проверка
калибровки на месте.
Перед началом использования лазерного
прибора убедитесь, что он надежно
установлен на гладкой и ровной
поверхности.
Каждый раз отмечайте центр лазерного
луча, проецируемого лазерным прибором.
Большие перепады температуры
окружающей среды могут вызвать
перемещение внутренних деталей, что
может повлиять на точность проецирования.
При работе регулярно проверяйте точность
прибора. См. раздел Проверка калибровки
на месте.
Если лазерный луч потерял свою
однородность, убедитесь, что лазерный
прибор откалиброван. См. раздел Проверка
калибровки на месте.
ИНДИКАТОР РАЗРЯДКИ БАТАРЕЕК ПИТАНИЯ (РИС. 1)
Лазерный прибор DW089 оборудован красным световым индикатором (b), как показано на рисунке 1. Красный световой индикатор расположен слева от кнопок включения
(c, d, e).
Мигание красного светового индикатора
указывает на то, что батарейки питания
разряжены и их следует заменить. При почти
разряженных батарейках питания лазерный
прибор будет продолжать свою работу в течение непродолжительного периода времени, однако, лучи будут быстро тускнеть.
После установки новых батареек питания
и включения лазерного прибора, лучи снова
станут яркими, а красный индикатор погаснет. (Мигание лазерного луча не указывает
на то, что батарейки питания разряжены; см.
раздел Индикатор отклонения от амплитуды наклона.)
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем слу чае не
модифицируйте электроприбор или
какую-либо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению прибора.
a. Крышка отсека для батареек питания
b. Красный световой индикатор
c. Кнопка включения, горизонтальная
лазерная линия
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
d. Кнопка включения, вертикальная лазерная
линия
e. Кнопка включения, боковая вертикальная
лазерная линия
f. Магнитный поворотный кронштейн
g. Отверстие «замочная скважина»
h. Регулятор тонкой настройки
i. Внутренняя резьба ¼" x 20
НАЗНАЧЕНИЕ
Лазерный уровень с перекрещивающимися
лучами DW089 был сконструирован для
проекции лазерных линий для различных
областей профессионального использования. Прибор может применяться для горизонтального (уровневого), вертикального
(отвесного) и ортогонального (под прямым
углом) нивелирования. Область применения
простирается от разметки местоположения
стен и окон, до установки опорных реек подвесных потолков.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Лазерный уровень с перекрещивающимися
лучами является профессиональным инструментом. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к прибору. Неопытные пользователи
должны использовать данный прибор под
руководством опытного инструктора.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Включение и выключение лазерного
прибора (Рис. 1)
Поместите выключенный лазерный прибор
на ровную поверхность. Данная модель
оборудована тремя кнопками включения для
проецирования горизонтальной (с), вертикальной (d) и боковой вертикальной (е) лазерных линий. Каждая из линий появляется
после нажатия на соответствующую кнопку
включения. Лазерные линии могут проецироваться по отдельности или все 3 одновременно. Для выключения лазерных линий
повторно нажмите на кнопки включения.
Использование лазерного прибора
Лучи будут проецироваться горизонтально
или вертикально, как только будет проведена
калибровка (см. раздел Проверка калибровки на месте), и лазерный луч не будет
мигать (см. раздел Индикатор отклонения
от амплитуды наклона).
20
ИНДИКАТОР ОТКЛОНЕНИЯ ОТ АМПЛИТУДЫ НАКЛОНА (РИС. 2)
Лазерный прибор DW089 спроецирован для
самовыравнивания. Если лазерный прибор
наклонен слишком сильно и не может выровняться самостоятельно (в пределах > 4°
наклона), начнет мигать лазерный луч. Мигание лазерного луча означает, что диапазон
наклона был превышен и луч НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
УРОВНЕМ (ИЛИ ОТВЕСОМ) И ОН НЕ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЛИ ОТМЕТКИ УРОВНЯ (ИЛИ ОТВЕСА).
Попробуйте переустановить лазер прибор на
более ровной поверхности.
НАКЛОН ЛАЗЕРНОГО ПРИБОРА
Если лазерный прибор DW089 наклонен на
15° от уровня, интервалы между миганием
при проецировании лазерных линий будут
длиннее, что облегчит выполнение работ
под углом.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВОРОТНОГО КРОНШТЕЙНА (РИС. 1)
На лазерном приборе DW089 закреплен магнитный поворотный кронштейн (f). Данный
кронштейн позволяет прикреплять лазерный
прибор к любой вертикальной поверхности
из стали или чугуна. Самыми типичными
примерами подходящих поверхностей для
крепления лазера, являются стальные
опорные стойки, стальные дверные рамы
и строительные стальные балки. Кронштейн
также имеет отверстие «замочная скважина» (g), позволяющее подвесить лазерный
прибор на гвоздь или шуруп на поверхности
любого типа.
ВНИМАНИЕ: Располагайте лазерный
прибор и/или настенное крепление на
устойчивой поверхности. Падение лазера может привести к его повреждению или получению тяжелой травмы.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРА С НАСТЕННЫМ
КРЕПЛЕНИЕМ (РИС. 3)
Благодаря настенному креплению (j) лазерный прибор DW089 имеет несколько вариантов монтажа. На одном конце настенного
крепления имеется зажим (k), с помощью
которого лазерный прибор можно закрепить
на углу стены при установке акустических потолков. В каждом конце настенного крепления имеется отверстие для винта (l), позволяющее подвесить настенное крепление на
гвоздь или винт на любой поверхности.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Стальная пластина зафиксированного
на месте настенного крепления является
поверхностью для крепления магнитного поворотного кронштейна (f). После крепления
положение лазера можно отрегулировать,
передвинув поворотный кронштейн вверх
или вниз на настенном креплении.
ВЫРАВНИВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЛУЧА ТОНКАЯ НАСТРОЙКА (РИС. 4)
В верхней части DW089 расположен регулятор тонкой настройки (h) для выравнивания
вертикальных лазерных лучей. Поместите
DW089 на плоскую поверхность и поверните
регулятор вправо, перемещая луч вправо,
или влево, перемещая луч влево.
Вращение регулятора тонкой настройки
задействует весь внутренний механизм
прибора, поддерживая угол 90° между двумя
вертикальными лучами.
НИВЕЛИРОВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО ПРИБОРА
После того, как лазерный прибор DW089
пройдет калибровку, он будет способен к самовыравниванию. Каждый лазерный прибор
откалиброван в заводских условиях для
нахождения уровня, будучи расположенным
на плоской поверхности, с отклонением ± 4°
от уровня. Ручная регулировка не требуется.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
•
Для обеспечения точности проецирования
при работе, регулярно проводите лазерную
калибровку. См. раздел Проверка
калибровки на месте.
• Лазерная калибровка и прочие ремонтные
операции должны проводиться в сервисном
центре DEWALT.
• Храните не используемый лазерный прибор
в чемодане, входящем в комплект поставки.
Не убирайте на хранение лазерный прибор
при температуре ниже –20 °C или выше
60 °C.
• Не кладите в чемодан влажный лазерный
прибор. Предварительно протрите
лазерный прибор мягкой сухой тканью.
ПРИМЕЧАНИЕ: Разборка лазерного уровня
делает гарантию на продукт недействительной.
Чистка
Внешние пластиковые части прибора можно
протирать влажной тканью. Несмотря на то,
что данные части являются устойчивыми
к растворителям, НИКОГДА не используйте
растворители при чистке прибора. Перед
тем как убрать лазерный прибор на хранение удалите влагу при помощи мягкой сухой
ткани.
Проверка калибровки на месте
ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛУЧ, НАПРАВЛЕНИЕ СКАНИРУЮЩЕГО ЛУЧА (РИС. 5)
Для проверки калибровки горизонтального
сканирующего лазерного луча требуется
2 стены на расстоянии 9 м друг от друга.
Очень важно провести проверку калибровки,
используя расстояние не короче расстояния
тех работ, для которых планируется использовать лазерный прибор.
ТАБЛИЦА 1
Расстояние
между стенами
9,0 м
12,0 м
15,0 м
Допустимое
расстояние
между отметками
3,0 мм
4,0 мм
5,0 мм
1. Закрепите лазерный прибор на стене,
используя поворотный кронштейн,
расположив лазер прямо перед
противоположной стеной (положение 0°).
2. Включите горизонтальный лазерный
луч и отметьте положение луча на
противоположной стене точно напротив
лазера. Каждый раз отмечайте центр
толщины лазерного луча.
3. Полностью поверните лазерный прибор
влево (положение -90°) и отметьте
положение луча на противоположной стене.
4. Полностью поверните лазерный прибор
вправо (положение +90°) и отметьте
положение луча на противоположной стене.
5. Измерьте вертикальное расстояние
между самой нижней отметкой (А) и самой
верхней отметкой (В). Если результат
измерения превышает величины, указанные
в Таблице 1, лазерный прибор должен
быть отремонтирован в авторизованном
сервисном центре.
ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛУЧ, ПОШАГОВЫЙ (РИС. 6)
Для проверки калибровки горизонтального
пошагового лазерного луча требуется 1 стена
длиной минимум 9 м. Очень важно провести
проверку калибровки, используя расстояние
не короче расстояния тех работ, для которых
планируется использовать лазерный прибор.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА 2
Расстояние
между стенами
9,0 м
12,0 м
15,0 м
Допустимое
расстояние
между отметками
6,0 мм
8,0 мм
10,0 мм
1. Используя поворотный кронштейн,
закрепите лазерный прибор на одном конце
стены.
2. Включите горизонтальный лазерный
луч и поверните лазерный прибор по
направлению к противоположному концу
стены, приблизительно параллельно
смежной стене.
3. Отметьте центр лазерного луча в двух
точках (C, D) на расстоянии минимум 9 м
друг от друга.
4. Установите лазерный прибор в на
противоположном конце стены.
5. Включите горизонтальный лазерный
луч и поверните лазерный прибор по
направлению к противоположному концу
стены, приблизительно параллельно
смежной стене.
6. Отрегулируйте высоту лазерного прибора,
выровняв центр луча по ближайшей отметке
(D).
7. Отметьте центр луча (Е) точно над или под
самой дальней отметкой (С).
8. Измерьте расстояние между этими
двумя отметками (С, Е). Если результат
измерения превышает величины, указанные
в Таблице 2, лазерный прибор должен
быть отремонтирован в авторизованном
сервисном центре.
ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ЛУЧИ (РИС. 7А, 7В)
Проверка вертикальной (отвесной) калибровки лазера будет выполнена особенно точно
при наличии значительного количества
доступной вертикальной высоты (в идеале
9 м), и если ее будут проводить 2 человека - один на полу для размещения лазера,
второй ближе к пололку для отметок положения лазерного луча. Очень важно провести
проверку калибровки, используя расстояние
не короче расстояния тех работ, для которых
планируется использовать лазерный прибор.
22
ТАБЛИЦА 3
Высота потолка
2,5 м
3,0 м
4,0 м
6,0 м
9,0 м
Допустимое
расстояние между
отметками
1,5 мм
2,0 мм
2,5 мм
4,0 мм
6,0 мм
1. Установите лазерный прибор на полу
и включите оба вертикальных луча.
2. Отметьте точки пересечения лучей на полу
(F) и на потолке (G). Каждый раз отмечайте
центр толщины лазерного луча.
3. Поверните лазер на 180° и переставьте его,
чтобы перекрещивающиеся лучи совпадали
с первой отметкой на полу.
4. Отметьте точку пересечения лучей на
потолке (Н).
5. Измерьте расстояние между этими двумя
отметками на потолке. Если результат
измерения превышает величины, указанные
в Таблице 3, лазерный прибор должен
быть отремонтирован в авторизованном
сервисном центре.
ПРОВЕРКА ТОЧНОГО УГЛА 90° МЕЖДУ
ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ЛУЧАМИ (РИС. 8А-8С)
Для проверки точного угла 90° потребуется
открытая площадь пола размером не менее
10 х 5 м. Записывайте каждый этап расположения DW089 и отметки, сделанные на
каждом этапе. Каждый раз отмечайте центр
толщины лазерного луча.
ТАБЛИЦА 4
Расстояние от
А до В
4,0 м
5,0 м
6,0 м
7,0 м
Допустимое
расстояние
между отметками
3,5 мм
4,5 мм
5,5 мм
6,0 мм
1. Расположите лазерный прибор в одном
из углов на полу и включите прямой
вертикальный луч.
2. Отметьте на полу центр луча в трех точках
(А, В и С). Отметка В должна находиться
в середине лазерной линии.
3. Переместите лазерный прибор к отметке
В и включите оба вертикальных луча.
4. Расположите луч, пересекающийся точно
в отметке В с прямым лучом, выровненным
с отметкой С.
РУССКИЙ ЯЗЫК
5. Отметьте точку (D) на боковом
вертикальном луче на расстоянии не менее
5 м от лазерного прибора.
6. Поверните лазер над отметкой В, чтобы
прямой вертикальный луч проходил через
отметку D.
7. Отметьте точку (Е) пересечения бокового
вертикального луча с отметкой А.
8. Отметьте расстояние между отметками А
и Е. Если результат измерения превышает
величины, указанные в Таблице 4, лазерный
прибор должен быть отремонтирован
в авторизованном сервисном центре.
Возможные неисправности и способы их устранения
ЛАЗЕРНЫЙ ПРИБОР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
• Проверьте, что батарейки питания
расположены в соответствии с символами
+ и – , изображенными на внутренней
стороне крышки отсека.
• Убедитесь, что батарейки питания
находятся в хорошем рабочем состоянии.
Если сомневаетесь, попробуйте установить
новые батарейки питания.
• Убедитесь, что контакты батареек питания
чистые и на них нет следов ржавчины или
коррозии. Всегда содержите лазерный
уровень сухим и используйте только новые
высококачественные батарейки питания
известных марок, чтобы избежать утечки
жидкости из батареек.
• При нагревании лазерного прибора выше
50 °C, прибор не включится. Если лазерный
прибор хранился при очень высокой
температуре, дождитесь его полного
остывания. Лазерный уровень не получит
никаких повреждений путем нажатия на
кнопку включения до того, как он остынет до
рабочей температуры.
МИГАНИЕ ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА
DW089 сконструирован для самовыравнивания в пределах 4° во всех направлениях
при расположении прибора, как показано на
рисунке 2. Если лазерный прибор наклонен
слишком сильно и внутренний механизм не
может выровняться самостоятельно, начнет
мигать лазерный луч, означая, что допустимый наклон был превышен. МИГАНИЕ
ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЛАЗЕР
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ УРОВНЕМ ИЛИ ОТВЕСОМ,
И ОН НЕ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЛИ ОТМЕТКИ УРОВНЯ
ИЛИ ОТВЕСА. Попробуйте переустановить
лазер прибор на более ровной поверхности.
ЛАЗЕРНЫЕ ЛУЧИ НЕ ПРЕКРАЩАЮТ ДВИГАТЬСЯ
DW089 является очень точным инструментом. Однако если лазерный прибор не
установлен на устойчивой (и неподвижной)
поверхности, прибор будет продолжать
пытаться найти уровень. Если лазерный луч
продолжает двигаться, попробуйте расположить лазерный прибор на более устойчивой
поверхности. Кроме того, убедитесь, что
поверхность относительно плоская и лазер
устойчиво на ней установлен.
Дополнительные принадлежности
ЦИФРОВОЙ ЛАЗЕРНЫЙ ДЕТЕКТОР:
DE0892 (РИС. 9)
В некоторые наборы лазерных приборов входит цифровой лазерный детектор DEWALT.
Цифровой лазерный детектор DEWALT
помогает в обнаружении лазерного луча
в условиях яркого освещения или на дальних
расстояниях. Детектор можно использовать
как внутри, так и вне помещений, а так же
в условиях затрудненного обнаружения
лазерного луча.
Детектор сконструирован для специального использования с линейными лазерами
DW088 и DW089, а также с другими схожими
линейными лазерными приборами DEWALT.
Не подходит для использования с ротационными лазерными приборами.
Для обозначения расположения лазерного
луча детектор подает визуальные сигналы,
которые отображаются на жидкокристаллическом экране (m), и аудио сигналы через
микрофон (n).
Цифровой лазерный детектор DEWALT может
использоваться как с зажимом, так и без
него. При использовании детектора с зажимом детектор можно установить на нивелирной рейке, штифте или стержне.
Батарейки питания (Рис. 9)
Цифровой лазерный детектор работает от
батарейки 9 В. Чтобы вставить батарейку,
входящую в комплект поставки, поднимите
крышку отсека (o). Поместите батарейку
9 В в отсек, расположив ее в соответствии
с выпуклыми символами.
Управление детектором (Рис. 9)
Детектор управляется при помощи кнопки
включения (q) и кнопки регулировки звука (r).
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Степень точности
Детектор имеет две настройки точности
– широкую и узкую. Широкая настройка
обеспечивает больший предел допустимости
для обозначения нахождения детектора на
уровне грунта. При узкой настройке предел
допустимости значительно сужен для более
точного обозначения нахождения детектора
на уровне грунта.
Для получения более точных результатов
начните операцию с использованием широкой настройки и закончите узкой настройкой.
Магниты
Во время установки подвесных потолков
детектор можно прикрепить к металлическим
направляющим при помощи магнитов (t).
ВКЛЮЧЕНИЕ ДЕТЕКТОРА (РИС. 9)
1. Настройте и расположите на месте
лазерный прибор.
2. Включите детектор, нажав на кнопку
включения (q).
3. Расположите детектор таким образом,
чтобы сенсорный экран (u) был развернут
лицом к лазерному лучу. Передвигайте
детектор вверх или вниз в пределах участка
лазерного луча, пока детектор не будет
выровнен точно по середине. Информацию
касаемо индикаторов, отображающихся
в окне экрана, и звуковых сигналов см.
в таблице Индикаторы.
Звуковые
сигналы
ИНДИКАТОРЫ
Над
уровнем
грунта
Слегка
над
уровнем
грунта
короткий
сигнал
короткий
сигнал
На
уровне
грунта
непрерывный
сигнал
Слегка
ниже
уровня
грунта
Ниже
уровня
грунта
длинный
сигнал
длинный
сигнал
Индикаторы на
экране
Для включения детектора один раз нажмите на кнопку включения. В верхней части
сенсорного экрана появится символ «ON»
и символ включенного звука.
Цифровой лазерный детектор DEWALT также
имеет функцию автоматического выключения. Если лазерный луч не достиг окна
обнаружения или ни одна из кнопок не была
нажата, детектор автоматически выключится
приблизительно через 5 минут.
Чтобы выключить звуковой сигнал, повторно
нажмите на кнопку; символ включенного
звука на экране исчезнет.
Детектор включается в узкой настройке
точности (соответствующий символ в нижнем левом углу). Для перехода в широкую
настройку точности нажмите один раз на
кнопку настройки точности (s) (соответствующий символ теперь появится в нижнем
правом углу).
4. Для точной отметки расположения
лазерного луча используйте маркировочные
выемки (р).
УСТАНОВКА ДЕТЕКТОРА НА НИВЕЛИРНУЮ РЕЙКУ (РИС. 9, 10)
1. Чтобы установить детектор на нивелирную
рейку, сначала прикрепите детектор
к зажиму, нажав на затвор зажима (v).
Вставьте рельс (w) на зажиме в канавку (х)
на детекторе и двигайте его до тех пор, пока
затвор (у) не защелкнется на отверстии (z)
на детекторе.
2. Раскройте зажимы затвора, повернув
рукоятку затвора (а1) в направлении против
часовой стрелки.
3. Установите детектор на необходимой
высоте и поверните рукоятку затвора
в направлении по часовой стрелке,
закрепляя зажим на рейке.
4. Для регулировки высоты слегка ослабьте
зажим, измените положение детектора
и снова затяните зажим.
Чистка и хранение детектора
•
•
•
Грязь и масло можно удалять с наружной
поверхности детектора с помощью ткани
или мягкой неметаллической щетки.
Цифровой лазерный детектор DEWALT
дождестойкий, но не предназначен для
подводного погружения. Не лейте воду на
детектор и не погружайте его в воду.
Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода.
Техническое обслуживание детектора
Внутри цифрового лазерного детектора нет
обслуживаемых пользователем деталей за
24
РУССКИЙ ЯЗЫК
исключением батареек питания. Не разбирайте детектор. Несанкционированная разборка лазерного детектора делает гарантию
на продукт недействительной.
Возможные неисправности и способы их устранения
ДЕТЕКТОР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
• Нажмите и отпустите кнопку включения.
• Проверьте, установлена ли батарейка
на место и убедитесь в ее правильном
расположении.
• Если детектор очень холодный, перенесите
его в обогреваемую зону и дождитесь его
согревания.
• Замените батарейку 9 В. Включите
устройство.
• Если детектор все же не включается,
отнесите его в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
ЧЕРЕЗ МИКРОФОН ДЕТЕКТОРА НЕ СЛЫШЕН ЗВУК
• Убедитесь, что детектор включен.
• Нажмите кнопку регулировки звука. Данная
кнопка включает и выключает звук.
• Убедитесь, что лазер включен и излучает
лазерный луч.
• Если в детекторе звук все же не включается,
отнесите детектор в авторизованный
сервисный центр DEWALT.
ДЕТЕКТОР НЕ РЕАГИРУЕТ НА ЛАЗЕРНЫЙ
ЛУЧ, ИЗЛУЧАЕМЫЙ ДРУГИМ ЛАЗЕРНЫМ
ПРИБОРОМ
• Цифровой лазерный детектор DEWALT
сконструирован для специального
использования с моделями DW088
и DW089, а также с некоторыми другими
схожими линейными лазерными приборами
DEWALT.
ДЕТЕКТОР ИЗДАЕТ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ,
НО ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭКРАН НЕ
ФУНКЦИОНИРУЕТ
• Если детектор очень холодный, перенесите
его в обогреваемую зону и дождитесь его
согревания.
• Если жидкокристаллический экран
детектора все же не работает, отнесите
детектор в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
СЛИШКОМ ЯРКИЙ СВЕТ, ПАДАЮЩИЙ НА
ДЕТЕКТОР, ВЫЗЫВАЕТ НЕПРЕРЫВНЫЙ
СИГНАЛ «НА УРОВНЕ ГРУНТА»
• В зонах с очень интенсивным освещением
детектор может давать неправильное или
ошибочное указание уровня.
• Поместите детектор в зону с менее
интенсивным освещением или заслоните
чем-нибудь сенсорный экран (u), чтобы
вернуться к нормальной работе.
Дополнительные принадлежности
Использование лазерного прибора
с дополнительными принадлежностями (Рис. 1, вставка)
В нижней части лазерного прибора имеется
внутренняя резьба 1/4» x 20 (i). Данная резьба подходит для подсоединения самых различных дополнительных принадлежностей
DEWALT. Используйте только дополнительные принадлежности DEWALT, специально
разработанные для использования с данным
изделием. Следуйте инструкциям, приложенным к дополнительной принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
К ним относятся:
• DE0734 DEWALT Нивелирная рейка
• DE0737 DEWALT Нивелирная рейка
• DE0881 DEWALT Лазерный штатив
• DE0882 DEWALT Установочная линейка
• DE0892 DEWALT Детектор
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать. Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор старых электроприборов отдельно от бытового мусора на муниципальных
свалках отходов, или Вы можете сдавать их
в торговом предприятии при покупке нового
изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Батарейки питания
Утилизируйте отработанные батарейки
питания безопасным для окружающей среды
способом. Узнайте в ближайшем учреждении
органов власти о безопасном для окружающей среды способе переработки и утилизации батареек питания.
zst00203887 - 15-05-2013
26
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
28
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
29
30
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising