DW088KD | DeWalt DW088KD CROSSLINE LASER instruction manual

382013-64 BAL
DW088
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
11
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
19
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
28
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
36
2
8
11
4
5
7
9
10
1
2
6
3
A
3
10
12
B
8
13
14
C1
4
8
9
14
C2
15
C3
5
16
C4
D
6
E
24
18
17
25
30
20
28
19
F
22 21
23
7
29
27
G
H
8
26
31
32
33
I1
34
33
I2
9
36
37
35
J1
39
38
35
J2
10
SLOVENŠČINA
KRIŽNI LASER
DW088
Čestitamo!
Izbrali ste orodje DEWALT. Po zaslugi večletnih
izkušenj, inovacij in temeljitega razvoja izdelkov
je DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev na
področju električnega orodja.
Tehnični podatki
Napetost
Tip
Velikost baterije
Moč laserja
Razred laserja
Valovna dolžina
Razred zaščite
Območje samouravnavanja
Delovna temperatura
Sprejemni navoj
Teža
V
mW
nm
°
°C
kg
DW088
4,5
1
3 x LR6 (AA)
< 1,3
2
637
IP54
+/- 4
-10 – +45
1/4” x 20 TPI
0,75
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
Definicije spodaj opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo,
preberite priročnik in bodite pozorni na naslednje
simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če je ne
preprečite, preprečite, povzročila
smrt ali resno poškodbo.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite povzročila smrt ali
resno poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo,ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje resno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo,
ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila poškodbo lastnine.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Pomeni nevarnost požara.
Varnostni napotki za uporabo
laserja
OPOZORILO! Preberite in se
prepričajte, da razumete vsa
navodila. Če ne boste sledili spodaj
napisanim navodilom, lahko privede
do električnega udara, požara in/ali
hujših telesnih poškodb.
SHRANITE TE NAPOTKE
• Laserja ne uporabljajte v eksplozivnih
okoljih, kjer se nahajajo vnetljive
tekočine, plini ali prah. Pri uporabi
z električnimi orodji nastajajo iskre, ki lahko
zanetijo prah ali hlape.
• Laser uporabljajte le z baterijami, ko so
posebej namenjeni za to vrsto laserja.
Uporaba drugih baterij lahko povzroči
nevarnost požara.
• Laser, ki se ne uporablja, shranjujte izven
dosega otrok in ostalih neusposobljenih
oseb. Laserji so lahko v rokah ljudi, ki za
tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarni.
• Uporabljajte le dodatno opremo, ki je
odobrena od proizvajalca za vaš model.
Dodatna oprema, ki je primerna za uporabo za
določen tip laserja je lahko zelo nevarna, če jo
uporabljate z drugim tipom laserja.
• Servisiranje orodja MORA biti izvedeno
le od pooblaščenega servisnega
osebja. Servisiranje ali vzdrževanje od
nepooblaščenega osebja lahko vodi do
nevarnosti telesnih poškodb. Vašega
najbližjega pooblaščenega serviserja za
DEWALT najdete na seznamu pooblaščenih
serviserjev DEWALT na koncu teh navodil ali
obiščite www.2helpU.com spletno stran.
• Laserskega žarka ne glejte z optičnimi
instrumenti kot je na primer teleskop.
Lahko pride do resnih poškodb oči.
• Laserja ne postavljajte v položaj, kjer bi
se lahko zgodilo, da bi kdo namerno ali
nenamerno pogledal v laserski žarek.
Lahko pride do resnih poškodb oči.
• Laserja ne postavljajte v bližino odsevne
površine, ki bi lahko laserski žarek
odbila komu v oči. To lahko povzroči hude
poškodbe oči.
11
SLOVENŠČINA
• Ko laserja ne uporabljate, ga izključite.
Če laser pustite vključen, s tem povečate
možnost, da bi kdo pogledal v laserski žarek.
• Ne uporabljajte laserja v prisotnosti
otrok in ne dovolite, da bi se otroci igrali
z laserjem. To lahko povzroči hude poškodbe
oči.
• Ne odstranjujte ali uničujte opozorilnih
oznak. Če odstranite oznake, se lahko
zgodi, da se Vi sami ali kdo drug nenamerno
izpostavi sevanju.
• Laser trdno postavite na ravno podlago.
Če laser pade, lahko pride do poškodb laserja
ali ljudi.
• Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne
nosite širokih oblek ali nakita. Spnite
dolge lase. Z lasmi, obleko ali rokavicami
se ne približujte premikajočim se delom.
Dolgi lasje, ohlapna obleka ali nakit se
lahko ujame v premikajoče se dele naprave.
Prezračevalne odprtine pogosto pokrivajo
premikajoče se komponente, zato se jih ne
dotikajte.
oddaljenosti nad 1 m je laser skladen z razredom 1
in posledično popolnoma varen.
• V laserski žarek nikoli ne glejte neposredno in
namerno.
• Laserskega žarka ne glejte z optičnimi
instrumenti.
• Laserja ne postavljajte v položaj, v katerem bi
laserski žarek potekal v višini glave.
• Preprečite, da bi otroci prišli v stik z laserjem.
Ostala tveganja
Pri uporabi te naprave se lahko pojavijo še
naslednje, za to napravo značilne nevarnosti:
– poškodbe, ki nastanejo zaradi gledanja
v laserski žarek.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
OPOZORILO: Uporaba kontrol ali
nastavitev oz. postopkov na način,
ki v teh navodilih ni opisan, lahko
povzroči nevarno izpostavljenost
laserskemu žarku.
OPOZORILO! LASERJA NE
ODPIRAJTE ALI RAZSTAVLJAJTE.
Znotraj naprave ni delov, ki bi
jih lahko servisiral ali popravil
uporabnik. Če laser razstavite, bo to
razveljavilo njegovo garancijo. Nikoli
ne spreminjajte izdelka. Spreminjanje
naprave lahko povzroči nevarno
izpostavljenost laserskemu žarku.
OPOZORILO: Nevarnost požara!
Onemogočite kratek stik med
terminali odstranjenih baterij.
Dodatna varnostna navodila za
laserje
• Ta laser je skladen z razredom 2 v skladu
z EN 60825-1:2007. Diode laserja ni dovoljeno
zamenjati z drugim tipom. Če se laser
poškoduje, ga mora popraviti pooblaščeni
serviser.
• Laser lahko uporabljate samo za projiciranje
laserskih linij, drugačna uporaba ni dovoljena.
Oko je lahko varno izpostavljeno laserju razreda
2 največ do 0,25 sekunde. Refleksno premikanje
veke običajno zagotavlja ustrezno zaščito. Pri
12
Pred uporabo preberite navodila za
uporabo
Prisotnost laserja
Ne glejte v laserski žarek.
POLOŽAJ DATUMSKE KODE
Podatkovna koda, ki vsebuje tudi leto izdelave, je
odtisnjena znotraj predela za baterijo.
Primer:
2011 XX XX
Leto izdelave
Pomembni varnostni napotki
za delo z baterijami
OPOZORILO: Baterije lahko
eksplodirajo ali puščajo in
povzročijo telesne poškodbe ali
požar. Za zmanjšanje tveganja:
• Skrbno upoštevajte vsa navodila in
opozorila na oznakah in embalaži baterij.
SLOVENŠČINA
• Baterije vedno vstavite v skladu
s polariteto (+ in –), ki je označena na
bateriji in napravi.
Opis (sl. A)
1 Stikalo za vklop/izklop (navpični laserski žarek)
• Pazite, da ne pride do kratkega stika med
terminali baterije.
2 Stikalo za vklop/izklop (vodoravni laserski
žarek)
• Ne polnite baterij.
3 Indikator za prikaz izpraznjene baterije
• Ne uporabljate skupaj starih in novih
baterij. Vedno istočasno zamenjate vse
baterije z novimi, ki naj bodo istega tipa in
znamke.
4 Navpični laserski žarek
• Prazne baterije takoj odstranite in jih
odložite v skladu z lokalnimi predpisi.
• Baterij ne mečite v ogenj.
• Preprečite, da bi otroci prišli v stik
z baterijami.
• Če naprave več mesecev ne boste
uporabljali, odstranite baterije.
Baterije (sl. B)
5 Vodoravni laserski žarek
6 Indikator navpičnega laserskega žarka
7 Indikator vodoravnega laserskega žarka
8 Vrtljivi nosilec
9 Stenski nastavek
10 Pokrov prostora za baterije
11 Notranji navoj 1/4" x 20
Odstranitev embalaže
NAMESTITEV OPOZORILNE OZNAKE
VRSTA BATERIJE
Varnostna opozorila na oznaki na laserju morajo
biti v jeziku uporabnika.
Ta laser za delovanje potrebuje tri baterije LR6
(velikost AA).
Zato je laserju priložena folija s samolepilnimi
nalepkami z oznakami.
OPOZORILO: Prepričajte se, da
so varnostna opozorila na oznaki
v Vašem jeziku.
NAMEN UPORABE
Križni laser DW088 je namenjen projiciranju
laserskih linij kot pomoč pri profesionalni uporabi.
Orodje se lahko uporablja za vodoravno (ravno)
in navpično in poravnavo v notranjih prostorih.
Področje uporabe obsega od načrtovanja zidov in
oken do montaže profilov.
LASERJA NE UPORABLJAJTE v mokrih pogojih
in ob prisotnosti vnetljivih tekočin ali plinov.
Na oznaki mora biti naslednje opozorilo:
LASERSKO SEVANJE
NE GLEJTE V ŽAREK
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 2
• Če so opozorila v tujem jeziku, napravite
naslednje:
Križni laser je profesionalno orodje. NE
DOVOLITE otrokom stika z orodjem. Neizkušeni
uporabniki naj orodje uporabljajo s pomočjo
nadzornika.
–
Odlepite ustrezno nalepko z oznako
s folije.
–
Oznako previdno nalepite prek
obstoječe oznake.
Vsebina kompleta
–
Pritisnite oznako, da se prilepi.
Komplet vsebuje:
1 križni laser
1 stenski nosilec
3 baterije LR6 (velikost AA)
1 detektor (DW088KD)
1 spono (DW088KD)
1 9 V-baterijo (DW088KD)
1 transportna škatla
1 navodila za uporabo
• Vzemite si čas in skrbno preberite in razumite
navodila za uporabo pred začetkom dela.
MONTAŽA IN NASTAVITVE
ORODJA
OPOZORILO! Laserja ne
postavljajte na mesta, kjer bi lahko
kdorkoli namenoma ali nenamerno
gledal laserski žarek. Gledanje
laserskega žarka lahko povzroči hude
poškodbe oči.
Zamenjava baterij (sl. B)
Priključek uporablja baterije tipa LR6 (velikosti AA).
• Odprite pokrov prostora za baterije (10).
13
SLOVENŠČINA
• Zamenjajte baterije (12). Prepričajte se, da so
baterije obrnjene, kot je označeno.
• Držite orodje v želenem položaju ob steni in
označite mesto kamor boste izvrtali luknjo.
• Zaprite pokrov prostora za baterije.
• Izvrtajte luknjo na označenem mestu.
OPOZORILO: Vedno zamenjate
vse baterije. Ne uporabljate skupaj
starih in novih baterij. Po možnosti
uporabljajte alkalne baterije.
INDIKATOR PRAZNE BATERIJE (SL. A)
Orodje je opremljeno z indikatorjem izpraznjene
baterije (3), ki se nahaja na nadzorni plošči.
Indikator izpraznjene baterije sveti, ko je orodje
vključeno. Ko se bo baterije izpraznila, bo indikator
začel utripati, orodje pa se bo samodejno izključilo.
• Takoj, ko začne indikator utripati, izključite
orodje in zamenjajte baterije.
Namestitev orodja (sl. C1 - C4)
Orodje je mogoče namestiti na več načinov in
s tem prilagoditi področje njegove uporabe.
TALNA NAMESTITEV
• Orodje postavite na vodoravno in razmeroma
gladko površino.
STENSKA NAMESTITEV (SL. C1)
Stensko namestitev izvedemo s pomočjo
odprtine (13), ki se nahaja na vrtljivem nosilcu
(8). Namestitev lahko izvedemo tudi neposredno
s pomočjo magnetov (14), ki jih pritrdimo na
kovinske vstavke.
• V steno vstavimo vijak ali žebelj.
• Orodje obesimo na nastavek, ki se nahaja
zraven odprtine na vrtljivem nosilcu.
PRITRJEVANJE ORODJA S POMOČJO
STENSKEGA NASTAVKA (SL.C2 - C4)
Orodju je priložen stenski nastavek (9), ki ga je
mogoče pritrditi na stenska vodila. To omogoča
uporabo orodja pri delu na spuščenih stropih in
drugih delih na višini. Na vrtljivem nosilcu (8) se
nahajajo magneti s katerimi lahko pritrdimo orodje
na stenski nastavek.
• Poravnajte magnete (14) s kovinsko ploščico
na stenskem nastavku (9).
• Nastavek in orodje ločite tako, da dovolj
močno potegnete nastavek z orodja.
Za pritrditev stenskega nastavka na stensko vodilo
upoštevajte naslednja navodila:
• Razprite čeljust objemke (15).
• Približajte objemko stenskemu vodilu in
popustite, tako da zaobjame stensko vodilo.
Za pritrditev stenskega nastavka neposredno na
steno upoštevajte naslednja navodila:
14
• V luknjo vstavite ustrezen vložek za vijak.
• Poravnajte odprtino orodja in vložek.
• Privijte vijak skozi odprtino orodja (16).
Nastavitve orodja
• Za pričetek postopka uravnave vključite
orodje. Orodje je pravilno uravnano
v vodoravni in/ali navpični smeri vse dokler
ostane laserski žarek vključen.
• Laserski žarek prične utripati kadar je orodje
nastavljeno pod naklonom, ki je večji od
dopustnega naklona 4 stopinj pod katerim se
orodje uravna samostojno. Izklopite orodje in
ga postavite v položaj, ki omogoča samostojno
uravnavo, nato ponovno vklopite orodje.
Uravnava laserske linije (sl. D)
• Poravnajte lasersko linijo enega izmed
laserskih žarkov z označenim mestom. Po
potrebi premikajte orodje.
UPORABA
OPOZORILO! Laserja ne
postavljajte na mesta, kjer bi lahko
kdorkoli namenoma ali nenamerno
gledal laserski žarek. Gledanje
laserskega žarka lahko povzroči hude
poškodbe oči.
Navodila za uporabo
OPOZORILO: Vedno upoštevajte
varnostna navodila in ustrezne
predpise.
• Zmerom označite mesto središča laserskih
točk.
• Prepričajte se, da je bilo orodje varno
nameščeno.
• Velika temperaturna nihanja povzročajo
premikanje notranjih delov, kar lahko vpliva na
točnost orodja. Kadar uporabljate orodje pod
temi pogoji, redno preverjajte točnost orodja.
• Orodje je zmožno samostojno odpraviti
manjše napake povzročene zaradi premikov.
Kljub temu ga je v primeru udarca včasih
potrebno ponovno nastaviti.
• V primeru, da je orodje padlo z višine ali pa se
prevrnilo, preverite ali je orodje poškodovano
tako, da opravite kalibracijo. Glejte
“Vzdrževanje”.
SLOVENŠČINA
Vklop in izklop (sl. A)
Orodje ima nameščena dva samostojna stikala
za vklop navpičnega in vodoravnega laserskega
žarka.
• Navpični laserski žarek (4) vključite s pritiskom
na vklopno/izklopno stikalo (1).
• Vodoravni laserski žarek (5) vključite
s pritiskom na vklopno/izklopno stikalo (2).
• Za izklop kateregakoli laserskega žarka,
pritisnite ponovno vklopno/izklopno stikalo.
Premeščanje oznake položaja
(sl. D)
Orodje proizvaja dva laserska žarka, v vodoravni in
navpični legi, da omogoča prenos oznake položaja.
• Uskladite ustrezen laserski žarek z oznako.
Upravljalni elementi detektorja (sl. F)
Detektor se upravlja s pomočjo gumba za vklop/
izklop (21) in gumba za nastavljanje glasnosti (22).
Ob enkratnem pritisku gumba za vklop/izklop
se detektor vklopi. Na vrhu okenca senzorja se
prikažeta ikona za vklop (ON) in ikona za glasnost.
Digitalni detektor laserja DEWALT ima tudi
možnost samodejnega izklopa. Detektor se izklopi,
če približno 5 minut noben laserski žarek ne pade
v detektorjevo okence za zaznavanje žarka in če
v tem času ne pritisnete nobenega gumba.
Če želite izklopiti zvočni signal, še enkrat pritisnite
gumb za glasnost; ikona za glasnost bo izginila.
Ko se detektor vklopi, je nastavljena večja
točnost (ikona se pojavi v spodnjem levem kotu).
Z enkratnim pritiskom na gumb za točnost (23)
spremenite nastavitev točnosti na manjšo (ikona se
sedaj pojavi v spodnjem desnem kotu).
Vrtenje orodja (sl. E)
Točnost
Ko je orodje nameščeno na steni, se lahko vrti
ročno, da se premesti vodoravni laserski žarek.
Detektor ima dve nastavitvi točnosti - manjšo in
večjo. Če je na detektorju nastavljena manjša
točnost, potem ima detektor pri prikazu »v ravnini«
večjo toleranco. Če je na detektorju nastavljena
večja točnost, potem ima pri prikazu »v ravnini«
manjšo toleranco in posledično večjo točnost.
• Zavrtite orodje v levo ali desno smer, kot je
potrebno.
Dodatna oprema laserja
DIGITALNI DETEKTOR LASERJA: DE0892
(SL. F)
Nekateri laserski kompleti vsebujejo tudi digitalni
detektor laserja DEWALT. Digitalni detektor laserja
DEWALT pomaga pri odkrivanju laserskega žarka
pri močni svetlobi ali na večjih razdaljah. Detektor
se lahko uporablja v prostorih in na prostem, ko je
laserski žarek slabo viden.
Najboljši rezultat boste dobili, če delo začnete
z manjšo natančnostjo in končate z večjo
natančnostjo.
Magneti
Magneti (24) omogočajo, da se detektor med
montažo spuščenega stropa namesti na kovinske
profile.
UPORABA DETEKTORJA (SL. F)
Detektor je zasnovan izključno za uporabo
skupaj z laserji linije DW088 in DW089 in drugimi
kompatibilnimi linijami laserjev DEWALT. Ni
primeren za uporabo z rotirajočimi laserji.
1. Sestavite in postavite laser.
Detektor oddaja vidne signale prek zaslona
LCD (17) in zvočne signale prek zvočnika (18),
s katerimi kaže položaj laserskega žarka.
3. Postavite detektor tako, da je okence senzorja
(25) obrnjeno proti laserskemu žarku.
Premikajte detektor gor in dol v območju,
kjer naj bi bil žarek, dokler ga ne ujamete.
Informacije o kazalcih na zaslonu in kazalcih
zvočnih signalov najdete v tabeli z naslovom
Kazalci.
Digitalni detektor laserja DEWALT Digital se lahko
uporablja skupaj s spono detektorja ali brez nje. Če
se uporablja s spono, se detektor lahko namesti na
letev, drog za izravnavanje, steber ali drog.
2. Vklopite detektor s pritiskom na gumb za vklop
(21).
Baterije (sl. F)
Digitalni detektor laserja se napaja iz 9-voltne
baterije. Priloženo baterijo vstavite tako, da najprej
privzdignete pokrov prostora za baterijo (19). Nato
vstavite 9-voltno baterijo v prostor, kot je prikazano
na vtisnjeni ikoni.
15
SLOVENŠČINA
Malo
Malo
Nad
Pod
nad
V ravnini
pod
ravnino ravnino
ravnino ravnino
poča- počahitro
hitro
enakosno
sno
piska- piskameren
piska- piskanje
nje
zvok
nje
nje
ikone na zaslonu
zvočni
signali
KAZALCI
4. Z označevalno zarezo (20) natančno označite
položaj laserskega žarka.
NAMESTITEV NA LETEV (SL. F, G)
1. Če želite detektor pritrditi na letev, najprej
pripnite detektor na spono tako, da pritisnete
zaskočni zapah na sponi (26). Profile na sponi
(27) potisnite na držalo (28) na detektorju,
dokler zaskočni zapah (29) na sponi ne skoči
v luknjo zapaha (30) na detektorju.
2. Razprite čeljusti spone tako, da obrnete gumb
spone (31) v nasprotni smeri urinega kazalca.
3. Detektor postavite na ustrezno višino in gumb
spone obrnite v smeri urinega kazalca, da jo
pritrdite na letev.
4. Če želite prilagoditi višino, malo sprostite
spono, jo premaknite in ponovno zategnite.
Čiščenje in shranjevanje
detektorja
• Umazanijo in mast na površini detektorja lahko
odstranite s pomočjo krpe ali mehke, nekovinske ščetke.
• Digitalni detektor laserja DEWALT je odporen
na dež, vendar ga ne smete potopiti v vodo.
Detektorja ne polivajte z vodo ali ga potopite
v vodo.
• Najbolje bo, da ga shranite v hladnem in
suhem prostoru, stran od neposrednih sončnih
žarkov in pretiranega mraza ali vročine.
Servisiranje detektorja
Razen baterij digitalni detektor laserja nima delov,
ki bi jih uporabnik moral servisirati. Detektorja
ne razstavljajte. Nepooblaščeno spreminjanje
detektorja laserja povzroči, da se garancije izdelka
izničijo.
16
Odpravljanje težav detektorja
laserja
DETEKTOR SE NE VKLOPI.
• Pritisnite in izpustite gumb za vklop/izklop.
• Prepričajte se, da je baterija vstavljena in da je
v pravilnem položaju.
• Če je detektor zelo hladen, ga pustite v toplem
prostoru, da se segreje.
• Zamenjajte 9-voltno baterijo. Vklopite napravo.
• Če se detektor še vedno noče vklopiti, ga
odnesite na servisni center DEWALT.
ZVOČNIKI DETEKTORJA NE ODDAJAJO
ZVOKA.
• Prepričajte se, da je detektor vklopljen.
• Pritisnite gumb za glasnost. Glasnost se ob
pritisku na gumb izmenično vklopi in izklopi.
• Prepričajte se, da je laser vklopljen in da
oddaja laserski žarek.
• Če detektor še vedno ne oddaja nobenega
zvoka, ga odnesite na servisni center
DEWALT.
DETEKTOR SE NE ODZIVA NA ŽAREK
DRUGEGA LASERJA.
• Digitalni detektor laserja DEWALT je zasnovan
izključno za uporabo skupaj z laserji linije
DW088 in DW089 in določenimi drugimi
kompatibilnimi linijami laserjev.
DETEKTOR ODDAJA ZVOČNE SIGNALE,
VENDAR NE DELUJE LCD ZASLON.
• Če je detektor zelo hladen, ga pustite v toplem
prostoru, da se segreje.
• Če LCD zaslon še vedno ne deluje, odnesite
detektor na servisni center DEWALT.
MOČNA SVETLOBA, KI PADA NA DETEKTOR,
SPROŽI STALEN SIGNAL "V RAVNINI".
• Če je v okolju zelo močna svetloba, se lahko
zgodi, da detektor prikaže napačen ali čuden
prikaz ravnine.
• Detektor umaknite z močne svetlobe ali
zasenčite okence senzorja (25), da začne
detektor spet normalno delovati.
Neobvezna dodatna oprema
UPORABA LASERJA Z DODATNO OPREMO
(SL. 1 PRILOGA)
Laser je na dnu opremljen z notranjim navojem
1/4" x 20 (11). Ta navoj služi za privitje obstoječe
ali bodoče dodatne opreme DEWALT. Uporabljate
SLOVENŠČINA
samo dodatno opremo DEWALT, ki je določena
za uporabo s tem izdelkom. Upoštevajte navodila,
priložena dodatni opremi.
Če potrebujete več informacij o ustrezni dodatni
opremi, se obrnite na Vašega trgovca.
Dodatna oprema:
• DE0734 DEWALT letev
• Če znaša razdalja med označbama 3 mm ali
manj je orodje ustrezno nastavljeno.
• Če znaša razdalja med označbama več kot
3 mm je orodje potrebno servisirati.
PREVERJANJE NIVOJA (SL. I1, I2)
• Položite orodje ob steno, ki je dolga vsaj 9 m.
Pritrdite orodje na konec stene.
• DE0737 DEWALT letev
• Zavrtite orodje za kot 90° v levo.
• DE0881 DEWALT trinožno stojalo
• Vključite vodoraven laserski žarek.
• DE0882 DEWALT drog za laser
• Na steni označite središče laserskega žarka na
tretjini (32) in na dveh tretjinah (33) razdalje.
• DE0881 DEWALT detektor
Če potrebujete več informacij o ustrezni dodatni
opremi, se obrnite na Vašega trgovca.
VZDRŽEVANJE
Vaše DEWALT orodje je proizvedeno tako, da
deluje preko dolgega obdobja z minimalnim
vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje
je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
Preverjanje kalibracije
(sl. H - J)
Za pravilno oceno je potrebno kalibracijo opraviti
varno in natančno. V primeru napake je potrebno
orodje servisirati pri za to usposobljenem
serviserju.
OPOZORILO: Okoliščine pod katerimi
je bila izvedena kalibracija orodja imajo
vpliv na dobljene rezultate. V primeru,
da se pogoji meritev v praksi razlikujejo
od pogojev pod katerimi smo umerjali
orodje, je rezultate meritev potrebno
ustrezno prilagoditi.
SKENIRANJE (SL. H)
• Položite orodje na površino med dve navpični
ploskvi. Ploskvi naj bosta razmaknjeni vsaj
9 m. Pritrdite orodje točno na sredini stene.
• Izklopite orodje.
• Pritrdite orodje na drugem koncu stene.
• Zavrtite orodje pod kotom 90° v desno.
• Vključite vodoravni laserski žarek.
• Vklopite orodje in poravnajte laserski žarek
z označbo (33) ter označite laserski žarek na
dveh tretjinah (34) razdalje stene.
• Izklopite orodje.
• Izmerite razdaljo med označbama (32, 34).
• Če znaša razdalja med označbama 6 mm ali
manj je orodje ustrezno nastavljeno.
• Če znaša razdalja med označbama več kot
6 mm je orodje potrebno servisirati.
PREVERJANJE NA PRINCIPU SVINČNICE
(SL. J1, J2)
• Položite orodje na tla. Višina stropa mora biti
vsaj 2,5 m.
• Na tleh označite črto dolžine 1,5 m (35).
Postavite orodje na konec talne označbe (35).
• Prižgite navpični laserski žarek.
• Poravnajte laserski žarek z označbo na tleh
(35).
• Na stropu označite središče laserskega žarka
na tretjini (36) in dveh tretjinah (37) razdalje.
• Zavrtite orodje za kot 45° v levo.
• Izklopite orodje. Postavite orodje na drugi
konec talne označbe (35).
• Vključite vodoraven laserski žarek.
• Vključite navpični laserski žarek.
• Označite središče laserskega žarka na sredini
nasprotne stene.
• Poravnajte laserski žarek z označbo na tleh
(35).
• Izklopite orodje in ga zavrtite za kot 90°
v smeri urinega kazalca.
• Na stropu označite središče laserskega žarka
na tretjini (38) in dveh tretjinah (39) razdalje.
• Vključite vodoraven laserski žarek.
• Izklopite orodje.
• Označite središče laserskega žarka na sredini
nasprotne stene.
• Izmerite razdaljo med označbama (36, 38).
• Izklopite orodje.
• Izmerite razdalja med obema označbama.
• Izmerite razdaljo med označbama (37, 39).
• Če znaša razdalja med označbama 3,5 mm ali
manj je orodje ustrezno nastavljeno.
17
SLOVENŠČINA
• Če znaša razdalja med označbama več kot
3,5 mm je orodje potrebno servisirati.
Čiščenje
• Pred čiščenjem orodja, odstranite baterije.
• Redno čistite ohišje z mehko krpo.
• Če je potrebno, steklo počistite z mehko
krpo ali bombažnimi palčkami za ušesa, ki jih
predhodno potopite v alkohol. Ne uporabljajte
drugih čistilnih sredstev.
Skrb za varovanje okolja
Odpadno orodje ločite od drugih
odpadkov. Naprava ne sme biti
odložena med mešane komunalne
odpadke.
Če ugotovite, da vaš DEWALT izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben,
ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Napravo pripravite za ločeno odlaganje
od navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in
embalaže omogoča obnovo in ponovno
uporabo nekaterih materialov. Tovrstno
ravnanje pa pripomore k preprečevanju
onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov DEWALT ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da se povežete z najbližjo
DEWALT pisarno, na naslovu, ki je naveden
v tem priročniku. Poleg tega je seznam vseh
pooblaščenih DEWALT serviserjev skupaj s podatki
o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
18
Baterije
• Ko morate izrabljene baterije zavreči,
upoštevajte pri tem skrb za okolje. Pri
odlaganju baterij ravnajte skrbno in v skladu
z lokalnimi predpisi za varovanje okolja.
HRVATSKI
KRIŽNI LASER
DW088
Čestitamo!
Sigurnosne upute za lasere
Odabrali ste DEWALT alat. Godine iskustva, od
razvoja proizvoda do inovativnosti, učinile su tvrtku
DEWALT jednim od najpouzdanijih partnera za
korisnike profesionalnog električnog alata.
Tehnički podaci
Napon
Tip
Veličina baterija
Snaga lasera
Klasa lasera
Valna duljina
Klasa zaštite
Raspon samoniveliranja
Radna temperatura
Prijemna glava
Masa
V
mW
nm
°
°C
kg
DW088
4,5
1
3 x LR6 (AA)
< 1,3
2
637
IP54
+/– 4
–10 - +45
1/4" x 20 TPI
0,75
Definicije: Sigurnosne
smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se
ne izbjegne, rezultirati smrću ili
ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
PAŽNJA: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati manjim ili
srednjim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu koja
nije vezana uz osobne ozljede koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
oštećivanjem imovine.
Označava rizik od strujnog udara.
Označava rizik od požara.
UPOZORENJE! Pročitajte i proučite
sve upute. Nepoštivanje svih dolje
opisanih uputa može rezultirati
strujnim udarom, požarom i/ili
ozbiljnim osobnim ozljedama.
SAČUVAJTE OVE UPUTE
• Laser ne koristite u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Električni
aparati stvaraju iskre koje mogu zapaliti
prašinu ili isparavanja.
• Laser upotrebljavajte isključivo
s propisanim baterijama. Upotreba bilo
kojih drugih baterija može predstavljati rizik od
požara.
• Dok nije u upotrebi, laser spremite izvan
dosega djece i drugih neizučenih osoba.
Laseri su opasni u rukama neizučenih
korisnika.
• Koristite samo onu dodatnu opremu koju
proizvođač preporučuje za vaš model
uređaja. Dodatna oprema koja može biti
pogodna za jedan laser može predstavljati
rizik od ozljeda ako se koristi na drugom
laseru.
• Servis alata SMIJE obavljati samo
ovlašteno osoblje. Popravci, servisiranje
ili održavanje od strane neobučenih
osoba mogu rezultirati ozljedom. Lokaciju
najbližeg ovlaštenog DEWALT servisnog
predstavnika pronaći ćete na popisu ovlaštenih
DEWALT servisnih predstavnika na kraju ovog
priručnika ili posjetite www.2helpU.com na
internetu.
• Za gledanje laserske zrake ne koristite
optička pomagala kao što su teleskopi
ili dvogledi. Mogu nastati ozbiljna oštećenja
vida.
• Laser ne postavljajte na mjestima gdje bi
bilo tko mogao namjerno ili nenamjerno
gledati u lasersku zraku. Mogu nastati
ozbiljna oštećenja vida.
• Laser ne postavljajte u blizini
reflektirajućih površina koje bi lasersku
zraku mogle reflektirati prema nečijim
očima. Mogu nastati ozbiljna oštećenja vida.
19
HRVATSKI
• Isključite laser kad nije u upotrebi.
Ostavljanje lasera uključenim povećava rizik
od gledanja u lasersku zraku.
• Ne koristite laser u blizini djece i ne
dopustite djeci da rukuju laserom. Mogu
nastati ozbiljna oštećenja vida.
• Ne uklanjajte i ne prekrivajte oznake
upozorenja. Ako se oznake uklone, korisnik
ili druge osobe mogu se nenamjerno izložiti
zračenju.
• Laser postavite čvrsto na ravnu površinu.
Ako laser padne, može se oštetiti ili doći do
ozljede.
• Pravilno se obucite. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Dugu kosu svežite u rep.
Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite
podalje od pokretnih dijelova. Pokretni
dijelovi mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću,
nakit ili dugu kosu. Također je potrebno
izbjegavati blokiranje ventilacijskih otvora.
• Za gledanje laserske zrake nemojte rabiti
optička pomagala.
• Laser ne postavljajte na mjesto na kojem bi
laserska zraka mogla prepriječiti put bilo kojoj
osobi u njezinoj razini očiju.
• Nemojte dopustiti djeci da upotrebljavaju laser.
Stalno prisutni rizici
Sljedeći su rizici neprestano prisutni tijekom
upotrebe ovog uređaja:
– ozljede uzrokovane gledanjem u lasersku
zraku.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazane slijedeće ikone:
UPOZORENJE: Upotreba kontrola
ili izvođenje prilagođavanja ili
postupaka osim onih koja su ovdje
navedena, može rezultirati opasnim
izlaganjem zračenju.
UPOZORENJE! NE
RASTAVLJAJTE LASER. Unutar
uređaja nema dijelova koje bi korisnik
mogao popraviti. Rastavljanje lasera
poništit će sva jamstva na proizvod.
Ni na koji način ne modificirajte
uređaj. Modificiranje alata može
rezultirati izlaganjem opasnom
laserskom zračenju.
UPOZORENJE: Opasnost od
požara! Izbjegavajte kratko spajanje
kontakata izvađene baterije.
Dodatne sigurnosne upute za
lasere
• Ovaj laser usklađen je s klasom 2, sukladno
dokumentu EN 60825-1:2007. Lasersku diodu
ne zamjenjujte diodom druge vrste. Ako je
oštećen, neka laser popravi ovlašteni serviser.
• Laser koristite samo za projiciranje laserskih
linija.
Izlaganje oka zraci lasera Klase 2 smatra se
sigurnim tijekom najdulje 0,25 sekundi. Refleks
očnog kapka obično pruža dovoljnu zaštitu.
Na udaljenosti većoj od 1 m laser je usklađen
s klasom 1 te se smatra potpuno sigurnim.
• U lasersku zraku nemojte gledati izravno
i namjerno.
20
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu
Upozorenje o laseru
Ne gledajte u lasersku zraku.
POLOŽAJ ŠIFRE DATUMA
Šifra datuma, koja sadrži godinu proizvodnje,
ispisana je unutar odjeljka za baterije.
Primjer:
2011 XX XX
Godina proizvodnje
Važne sigurnosne upute za
baterije
UPOZORENJE: Baterije mogu
eksplodirati, iscuriti i prouzrokovati
ozljede ili požar. Da biste smanjili te
rizike:
• Pažljivo se pridržavajte svih uputa
i upozorenja na oznaci baterije i na
pakiranju.
• Baterije uvijek pravilno umetnite,
obraćajući pažnju na oznake polariteta
(+ i -) na bateriji i uređaju.
HRVATSKI
• Kontakte baterije ne spajajte kratko.
3 Pokazatelj slabe baterije
• Ne dopunjavajte baterije.
4 Okomita laserska zraka
• Ne miješajte stare i nove baterije. Sve
stare baterije istovremeno zamijenite
novim baterijama istog proizvođača
i vrste.
5 Vodoravna laserska zraka
• Prazne baterije odmah uklonite i odbacite
prema lokalnim propisima.
8 Zakretna konzola
6 Pokazatelj okomite laserske zrake
7 Pokazatelj vodoravne laserske zrake
9 Zidni držač
• Baterije ne odbacujte u vatru.
10 Poklopac odjeljka za baterije
• Baterije držite izvan dosega djece.
11 1/4" x 20 ženski navoj
• Uklonite baterije ako se uređaj neće
koristiti nekoliko mjeseci.
Vađenje iz ambalaže
Baterije (sl. B)
VRSTA AKUMULATORA
Ovaj laser radi s tri baterije LR6 (veličina AA).
NAMJENA
Križni laser DW088 predviđen je za projiciranje
laserskih linija kao pomoć u profesionalnim
primjenama. Alat se može koristiti u zatvorenom
prostoru za vodoravno i okomito niveliranje. Neke
od mogućih primjena su postavljanje zidova,
prozora i prozorskih okvira.
NEMOJTE koristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini
zapaljivih tekućina ili plinova.
Križni laser je profesionalni alat. NEMOJTE
dopustiti djeci da upotrebljavaju ovaj alat. Dok ovaj
alat koristi neiskusan korisnik potreban je nadzor.
POSTAVLJANJE NALJEPNICE UPOZORENJA
Sigurnosna upozorenja na naljepnici istaknutoj na
laseru moraju biti na jeziku korisnika.
U tu svrhu s alatom je isporučen zasebni list
samoljepljivih naljepnica.
UPOZORENJE: Provjerite jesu li
sigurnosna upozorenja na naljepnici
napisana na vašem jeziku.
Upozorenja trebaju biti sljedeća:
LASERSKO ZRAČENJE - NEMOJTE
GLEDATI U ZRAKU - LASERSKI
PROIZVOD KLASE 2
• Ako su upozorenja na stranom jeziku,
napravite sljedeće:
–
Odlijepite odgovarajuću naljepnicu
s lista.
Sadržaj pakiranja
–
Pažljivo postavite naljepnicu preko
postojeće.
Pakiranje sadrži:
–
Pritisnite naljepnicu u njezinom položaju.
1 Križni laser
1 Zidni držač
3 Baterije LR6 (veličine AA)
1 Detektor (DW088KD)
1 Stezaljka (DW088KD)
1 Baterija od 9 V (DW088KD)
1 Kutija kompleta
1 Priručnik s uputama
• Temeljito proučite ovaj priručnik i upoznajte se
s njime prije same upotrebe alata.
Opis (crtež A)
1 Prekidač za uključivanje/isključivanje (okomita
laserska zraka)
2 Prekidač za uključivanje/isključivanje
(vodoravna laserska zraka)
SASTAVLJANJE
I PRILAGOĐAVANJE
UPOZORENJE! Laser ne
postavljajte na mjestima gdje
bi bilo tko mogao namjerno ili
nenamjerno gledati u lasersku
zraku. Uslijed gledanja u lasersku
zraku mogu nastati ozbiljna oštećenja
vida.
Zamjena baterija (sl. B)
Dodatak koristi baterije tipa LR6 (AA).
• Otvorite poklopac odjeljka za baterije (10).
• Ponovo umetnite baterije (12). Provjerite jesu li
baterije umetnute kako je naznačeno.
• Zatvorite poklopac odjeljka za baterije.
21
HRVATSKI
UPOZORENJE: Uvijek zamjenjujte
sve baterije. Ne miješajte stare i nove
baterije. Najbolje je upotrijebiti alkalne
baterije.
POKAZATELJ SLABE BATERIJE (SL. A)
Alat je opremljen pokazivačem slabe baterije
(3), smještenom na upravljačkoj ploči. Pokazivač
slabe baterije pali se prilikom uključivanja alata.
Pokazivač trepče kada je baterije potrebno
zamijeniti. Alat će se automatski isključiti.
• Isključite alat i izvadite baterije čim pokazivač
počne treptati.
Postavljanje alata (sl. C1 - C4)
Alat podržava različite postavke, što ga čini
korisnim za više primjena.
PODNO POSTAVLJANJE
• Alat postavite na relativno glatku i vodoravnu
površinu.
ZIDNO POSTAVLJANJE (SL. C1)
Ključanica (13) u zakretnoj konzoli (8) koristi se za
postavljanje na zidne konstrukcije. Također, alat
se može pričvrstiti izravno na metalne potpornje
pomoću magneta (14).
• Zavijte vijak ili zabijte čavao u zid.
• Objesite alat o vijak ili čavao za ključanicu.
POSTAVLJANJE ALATA NA ZIDNI NOSAČ
(SL. C2 - C4)
Alat je opremljen zidnim nosačem (9) za
postavljanje na zidne šine kao pomoć kod
postavljanja spuštenih stropova ili drugih posebnih
projekata niveliranja. Na zakretnoj konzoli (8)
nalaze se magneti za pričvršćivanje alata na zidni
nosač.
• Poravnajte magnete (14) s metalnom pločom
na zidnom nosaču (9).
• Za uklanjanje zidnog nosača povucite zidni
nosač od alata uz primjenu dovoljne sile.
Za postavljanje zidnog nosača na zidne šine
napravite sljedeće:
• Otvorite čeljusti stezaljke (15).
• Postavite čeljusti stezaljke oko zidne šine
i pustite stezaljku kako biste zatvorili čeljusti na
šini.
Za postavljanje zidnog nosača na zid napravite
sljedeće:
• Držite alat u željenom položaju pritisnut o zid
i označite položaj rupe za postavljanje na zidu.
• Izbušite rupu na označenom mjestu.
22
• Umetnite odgovarajuću tiplu u rupu.
• Držite alat ispred tiple.
• Zavijte vijak u rupu za postavljanje (16).
Podešavanje alata
• Za početak postupka niveliranja uključite alat.
Vodoravna ili okomita orijentacija pravilno je
podešena dok je laserska zraka uključena.
• Laserske zrake počinju treperiti, što znači da
je alat postavljen pod nagibom koji je veći od
raspona samoniveliranja od 4°. Isključite alat
i podesite ga unutar raspona samoniveliranja
te ponovo uključite alat.
Poravnanje linije lasera (sl. D)
• Poravnajte bilo koju liniju lasera s oznakom
položaja. Pomaknite alat po potrebi.
UPOTREBA
UPOZORENJE! Laser ne
postavljajte na mjestima gdje
bi bilo tko mogao namjerno ili
nenamjerno gledati u lasersku
zraku. Uslijed gledanja u lasersku
zraku mogu nastati ozbiljna oštećenja
vida.
Upute za upotrebu
UPOZORENJE: Uvijek se
pridržavajte sigurnosnih uputa
i važećih propisa.
• Uvijek označite središte laserskih točaka.
• Provjerite je li alat sigurno postavljen.
• Velike temperaturne promjene mogu
uzrokovati pokretanje unutarnjih dijelova koji
mogu utjecati na preciznost alata. Redovito
provjeravajte točnost tijekom upotrebe alata
u ovim okolnostima.
• Iako alat automatski ispravlja manje pogreške
denivelacije, ako dođe do njegovog potresanja
može biti potrebno ponovno podešavanje
balansa ili postavki.
• Ako alat ispadne ili se prevrne, provjerite ima li
oštećenja tako da obavite provjere kalibracije
na terenu. Pogledajte odjeljak „Održavanje".
Uključivanje i isključivanje
(crtež A)
Alat je opremljen zasebnim prekidačima za
upotrebu okomite laserske linije i vodoravne
laserske linije.
HRVATSKI
• Za uključivanje okomite laserske zrake (4)
pritisnite prekidač uključivanja/isključivanja (1).
Kontrole detektora (sl. F)
Prenošenje oznake položaja
(sl. D)
Detektorom se upravlja pomoću gumba napajanja
(21) i gumba za glasnoću (22).
Jednim pritiskom gumba napajanja detektor se
uključuje. Na vrhu prozorčića senzora prikazana je
ikona ON (uključeno) i ikona glasnoće.
DEWALT Digitalni laserski detektor opremljen je
i funkcijom automatskog isključivanja. Ako laserska
zraka ne pada u prozorčić za detekciju zrake ili
ako se nijedan gumb ne pritisne, detektor će se
isključiti nakon približno 5 minuta.
Alat proizvodi dvije laserske linije u vodoravnom
i okomitom smjeru za prenošenje oznake.
Da biste isključili zvučni signal, ponovo pritisnite
gumb. Ikona glasnoće će nestati.
• Za uključivanje okomite laserske zrake (5)
pritisnite prekidač uključivanja/isključivanja (2).
• Za isključivanje bilo koje laserske zrake
ponovo pritisnite prekidač uključivanja/
isključivanja.
• Poravnajte odgovarajuću lasersku zraku
s oznakom.
Rotacija alata (sl. E)
Kod zidnog postavljanja alat se može zakrenuti
ručno radi prijenosa vodoravne laserske linije.
• Zakrenite alat ulijevo ili udesno prema potrebi.
Dodatni pribor za laser
DIGITALNI LASERSKI DETEKTOR: DE0892
(SL. F)
Neki laserski kompleti uključuju DEWALT Digitalni
laserski detektor. DEWALT Digitalni laserski
detektor pomaže pri lociranju laserskih zraka koje
laser emitira u uvjetima jakog osvjetljenja i na
većim udaljenostima. Detektor se može koristiti
u zatvorenom i na otvorenom prostoru, kada je
laserska zraka teško vidljiva.
Detektor je predviđen isključivo za upotrebu
s linijskim laserima DW088 i DW089 i drugim
kompatibilnim DEWALT linijskim laserima. Nije
namijenjen za upotrebu s rotirajućim laserima.
Detektor pruža vizualne signale putem LCD
zaslona (17) i zvučne signale putem zvučnika (18)
kako bi naznačio položaj laserske zrake.
DEWALT Digitalni laserski detektor može se
koristiti sa stezaljkom detektora ili bez nje. Ako se
koristi sa stezaljkom, detektor se može postaviti na
motku, šipku, stup ili potporanj.
Baterije (sl. F)
Detektor se uključuje uz postavku uskih margina
točnosti (ikona se pojavljuje u donjem desnom
kutu). Jedanput pritisnite gumb točnosti (23) za
prebacivanje na široke margine točnosti (ikona se
pojavljuje u donjem desnom kutu).
Točnost
Detektor podržava dvije postavke margina točnosti,
široke i uske. Kod širokih margina točnosti detektor
pruža veću toleranciju za označavanje da je
detektor "u razini". Ova je tolerancija kod uskih
postavki smanjena radi točnijeg naznačavanja
kada je detektor "u razini".
Za najtočnije rezultate započnite rad uz upotrebu
širokih postavki, a završite s uskim postavkama.
Magneti
Magneti (24) omogućuju postavljanje detektora
na metalne šine tijekom postavljanja spuštenog
stropa.
KONTROLE DETEKTORA (SL. F)
1. Uključite i pozicionirajte laser.
2. Uključite detektor pritiskom gumba napajanja
(21).
3. Postavite detektor tako da prozorčić senzora
(25) bude okrenut prema laserskoj zraci.
Pomičite detektor prema gore ili prema
dolje unutar približnog područja zrake
dok ne centrirate detektor. Za informacije
o indikatorima u prozorčiću prikaza te zvučnim
signalima pogledajte tablicu Indikatori.
Digitalni laserski detektor napaja se baterijom
od 9 volti. Za postavljanje isporučene baterije
podignite poklopac odjeljka baterija (19). Postavite
bateriju od 9 volti u odjeljak pazeći na naznake
polariteta.
23
HRVATSKI
Iznad
razine
Malo
iznad
razine
U razini
Malo
ispod
razine
Ispod
razine
brzi
zvučni
signal
brzi
zvučni
signal
ravnomjeran
ton
spori
zvučni
signal
spori
zvučni
signal
Rješavanje problema
s detektorom
DETEKTOR SE NE UKLJUČUJE
• Pritisnite i pustite gumb napajanja.
prikazane
ikone
zvučni
signali
INDIKATORI
• Provjerite je li baterija postavljena i ispravno
okrenuta.
• Ako je detektor vrlo hladan, ostavite ga na
toplom mjestu da se zagrije.
• Zamijenite bateriju od 9 volti. Uključite uređaj.
• Ako se detektor i dalje ne uključuje, odnesite
ga u DEWALT servisni centar.
ZVUČNIK DETEKTORA NE PROIZVODI ZVUK
4. Za točno označavanje položaja laserske zrake
upotrijebite oznake (20).
MONTIRANJE NA STALAK (SL. F, G)
1. Da biste detektor postavili na stalak, najprije
pričvrstite detektor za stezaljku pritiskanjem
o otponac stezaljke (26). Pomaknite vodilice
(27) na stezaljci oko šine (28) na detektoru
dok otponac (29) na stezaljci ne iskoči u otvor
otponca (30) na detektoru.
2. Otvorite čeljusti stezaljke okretanjem gumba
stezaljke (31) suprotno od kazaljke na satu.
3. Postavite detektor na potrebnu visinu
i okrenite gumb stezaljke u smjeru kazaljke na
satu kako biste pričvrstili stezaljku za stalak.
4. Za podešavanje visine malo otpustite
stezaljku, promijenite položaj i pritegnite.
Čišćenje i skladištenje
detektora
• Nečistoća i masnoća s vanjske strane
detektora može se ukloniti krpom ili mekanom
(ne metalnom) četkom.
• DEWALT digitalni laserski detektor otporan je
na kišu, ali ne može se potapati u tekućine.
Nemojte po uređaju polijevati vodu niti ga
uranjati u tekućine.
• Najbolje je čuvati na hladnom i suhom mjestu
koje nije izloženo izravnom sunčevom svjetlu,
pretjeranoj toplini i hladnoći.
Servisiranje detektora
Osim baterija, u Digitalnom laserskom detektoru
nema dijelova koje bi korisnik mogao servisirati. Ne
rastavljajte uređaj. Neovlaštene izmjene laserskog
detektora poništit će sva jamstva.
24
• Provjerite je li detektor uključen.
• Pritisnite gumb za glasnoću. Gumb za
glasnoću uključuje i isključuje zvuk.
• Provjerite je li laser uključen te emitira li
lasersku zraku.
• Ako detektor i dalje ne proizvodi nikakav zvuk,
odnesite ga u DEWALT servisni centar.
DETEKTOR NE REAGIRA NA ZRAKU IZ
DRUGOG LASERSKOG UREĐAJA
• DEWALT Digitalni laserski detektor predviđen
je za rad samo s modelima DW088 i DW089
te nekim drugim kompatibilnim modelima
lasera.
DETEKTOR EMITIRA ZVUK, NO LCD ZASLON
NE RADI
• Ako je detektor vrlo hladan, ostavite ga na
toplom mjestu da se zagrije.
• Ako se zaslon i dalje ne uključuje, odnesite ga
u DEWALT servisni centar.
JAKO SVJETLO NA DETEKTORU UZROKUJE
STALAN SIGNAL "U RAZINI".
• U uvjetima vrlo jakog okolinskog osvjetljenja
detektor može davati pogrešnu ili nestalnu
indikaciju nivelacije.
• Premjestite detektor izvan jakog osvjetljenja
ili zasjenite prozorčić senzora (25) kako biste
nastavili s normalnim radom.
Dodatni pribor
UPOTREBA LASERA S PRIBOROM
(SL. 1 DODATKA)
Laser je opremljen ženskim 1/4" x 20 ženskim
navojem (11) s donje strane uređaja. Taj navoj
služi za pričvršćivanje trenutnog ili budućeg
DEWALT pribora. Upotrijebite samo DEWALT
pribor predviđen za ovaj proizvod. Slijedite upute
isporučene s priborom.
HRVATSKI
Kod svog lokalnog dobavljača potražite dodatne
informacije o odgovarajućim dodacima.
A to su:
• DE0734 DEWALT mjerna šipka
• DE0737 DEWALT mjerna šipka
• DE0881 DEWALT stativ
• DE0882 DEWALT laserska motka
• DE0881 DEWALT detektor
Kod svog lokalnog dobavljača potražite dodatne
informacije o odgovarajućim dodacima.
PROVJERA NIVELACIJE (SL. I1, I2)
• Postavite alat na mjesto na kojem se nalazi
zid dug najmanje 9 m. Postavite laser na
jedan kraj zida.
• Postavite alat pod kutom od 90° ulijevo.
• Uključite vodoravnu lasersku zraku.
• Označite središte laserske zrake na trećini
(32) i na dvije trećine udaljenosti (33) na zidu.
• Isključite alat.
• Postavite laser na drugi kraj zida.
• Postavite alat pod kutom od 90° udesno.
ODRŽAVANJE
• Uključite vodoravnu lasersku zraku.
Vaš DEWALT električni alat projektiran za
dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
• Uključite alat, poravnajte lasersku zraku
s oznakom na zidu (33) i označite lasersku
zraku na dvije trećine udaljenosti (34) na zidu.
• Isključite alat.
Provjera kalibracije na terenu
(sl. H–J)
• Ako je razlika između oznaka 6 mm ili manja,
alat je pravilno kalibriran.
Za točnu dijagnostiku potrebno je provoditi
kalibraciju na terenu na siguran i precizan način.
Kad god dođe do pogreške, servisirajte alat kod
kvalificiranog servisnog predstavnika.
UPOZORENJE: Prikazani rezultati
ovise o standardnim uvjetima na
terenu. Ako se uvjeti u praksi razlikuju
od standardnih, mjere je potrebno
prilagoditi na odgovarajući način.
PROVJERA SKENIRANJA (SL. H)
• Postavite alat između dviju okomitih površina
razmaknutih najmanje 9 m. Postavite alat
točno na pola puta između zidova.
• Izmjerite razliku između oznaka (32, 34).
• Ako je razlika između oznaka veća od 6 mm,
alat je potrebno servisirati.
PROVJERA LIBELE (SL. J1, J2)
• Postavite alat na pod na mjestu na kojem je
strop visok najmanje 2,5 m.
• Označite liniju duljine 1,5 m (35) na podu.
Postavite alat na jedan kraj oznake na podu
(35).
• Uključite okomitu lasersku zraku.
• Poravnajte lasersku zraku s oznakom na podu
(35).
• Uključite vodoravnu lasersku zraku.
• Označite središte laserske zrake na trećini
(36) i na dvije trećine udaljenosti (37) na
stropu.
• Označite središte laserske zrake točno na pola
puta do suprotnog zida.
• Isključite alat. Postavite alat na drugi kraj
oznake na podu (35), okrenut prema oznaci.
• Isključite alat i zakrenite ga za 90° u smjeru
kazaljke na satu.
• Uključite okomitu lasersku zraku.
• Postavite alat pod kutom od 45° ulijevo.
• Uključite vodoravnu lasersku zraku.
• Označite središte laserske zrake točno na pola
puta do suprotnog zida.
• Isključite alat.
• Izmjerite razliku između oznaka.
• Ako je razlika između oznaka 3 mm ili manja,
alat je pravilno kalibriran.
• Ako je razlika između oznaka veća od 3 mm,
alat je potrebno servisirati.
• Poravnajte lasersku zraku s oznakom na podu
(35).
• Označite središte laserske zrake na trećini
(38) i na dvije trećine udaljenosti (39) na
stropu.
• Isključite alat.
• Izmjerite razliku između oznaka (36, 38).
• Izmjerite razliku između oznaka (37, 39).
• Ako je razlika između oznaka 3,5 mm ili
manja, alat je pravilno kalibriran.
• Ako je razlika između oznaka veća od 3,5 mm,
alat je potrebno servisirati.
25
HRVATSKI
Čišćenje
• Prije čišćenja alata izvadite baterije.
• Kućište redovito čistite mekom krpom.
• Ako je potrebno, leću očistite mekom krpom
ili pamučnim štapićem natopljenim alkoholom.
Nemojte koristiti nikakva druga sredstva za
čišćenje.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad
iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš DEWALT proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za odvojeno
prikupljanje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i pakiranja omogućava
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba materijala
pomaže u sprječavanju zagađivanja
okoliša i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
DEWALT omogućuje prikupljanje i recikliranje
DEWALT proizvoda nakon što su dostigli kraj svog
životnog vijeka. Da biste iskoristili prednosti ove
usluge, molimo vas da svoj proizvod vratite bilo
kojem ovlaštenom servisnom agentu koji će ga
prikupiti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
agenta možete provjeriti kontaktiranjem svog
lokalnog ureda tvrtke DEWALT, na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
popis ovlaštenih DEWALT servisa i potpuni
detalji o našim uslugama nakon prodaje
i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
26
Baterije
• Kod odbacivanja baterija obratite pažnju na
zaštitu okoliša. Kontaktirajte lokalnu upravu
kako biste saznali načine odbacivanja baterija
koji su sigurni za okoliš.
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod
osigurano servisno održavanje i potrebni
rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma
kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja
jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom
roku, o svom trošku osigurati otklanjanje
kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze
iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo
izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku
obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti
uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana,
jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata
u funkciju, način dostave i povrat alata po
izvršenom popravku, te ostala servisna ili
tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis
na telefon 01 6539 875, u uredovno vrijeme
radnim danom od 8.00 – 12.00 h
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦
♦
♦
♦
Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
27
SRPSKI
UNAKRSNI LASER
DW088
Čestitamo!
Sigurnosna uputstva za lasere
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo,
razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera
korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
Tip
Veličina baterije
Snaga lasera
Klasa lasera
Talasna dužina
Klasa zaštite
Opseg automatske nivelacije
Radna temperatura
Unutrašnji navoj
Težina
V
mW
nm
°
°C
kg
DW088
4,5
1
3 x LR6 (AA)
< 1,3
2
637
IP54
+/- 4
-10 – +45
1/4" x 20 TPI
0,75
Definicije: Bezbednosne
smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti za
svaku signalnu reč. Molimo da pročitate uputstvo
i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja, ako se ne
izbegne, će dovesti do smrti ili teške
povrede.
UPOZORENJE: Ukazuje na
potencijalno opasnu situaciju koja
bi, ako se ne izbegne, može izazvati
smrt ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalno
opasnu situaciju koja može, ako
se ne izbegne, izazvati manju ili
umerenu povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu
koja nije povezana sa telesnim
povredama koja, ako se ne izbegne,
može dovesti do materijalne štete.
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
28
UPOZORENJE! Neophodno je
pročitati i razumeti sva uputstva.
Nepoštovanje svih dole navedenih
upozorenja i uputstava može izazvati
električni udar, požar i/ili ozbiljnu
telesnu povredu.
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
• Ne uključujte laser u eksplozivnim
atmosferama, na primer u prisustvu
zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine.
Električni alati stvaraju varnice koje mogu da
upale prašinu ili isparenja.
• Laser koristiti samo specijalno označenim
baterijama. Upotreba bilo kojih drugih baterija
može izazvati opasnost od požara.
• Kada se ne koristi, laser držite van
domašaja dece i osoba koje nisu obučene
za rad sa njim. Laseri su opasni u rukama
neveštih korisnika.
• Koristite samo dodatnu opremu koju je
proizvođač preporučio za vaš model.
Dodatna oprema može da bude prikladna za
jedan laser, ali može izazvati opasnost od
povreda ako se koristi sa drugim laserom.
• Servisiranje alata SME biti izvršeno
samo od strane kvalifikovanog osoblja
za popravku. Popravke, servisiranje
ili održavanje izvršeno od strane
nekvalifikovanog osoblja može dovesti
do povreda. Za lokaciju vašeg najbližeg
ovlašćenog DEWALT servisera pogledajte
spisak ovlašćenih DEWALT servisera
na poleđini ovog uputstva ili posetite
www.2helpU.com na Internetu.
• Ne koristite optičke alate kao što su
teleskop ili tranzit za gledanje u laserski
snop. Može doći do ozbiljne povrede oka.
• Ne stavljajte u položaj koji može
dovesti do toga da bilo ko, namerno ili
nenamerno, gleda u laserski snop. Može
doći do ozbiljne povrede oka.
• Ne postavljajte laser blizu reflektivne
površine koja može da odbije laserski
snop prema nečijim očima. Može doći do
ozbiljne povrede oka.
SRPSKI
• Isključite laser kad se ne koristi.
Ostavljanje uključenog lasera povećava rizik
od gledanja u laserski snop.
• Ne radite sa laserom u blizini dece i ne
dozvoljavajte deci da rade sa laserom.
Može doći do ozbiljne povrede oka.
• Ne uklanjajte i ne oštećujte nalepnice
s upozorenjima. Ako su nalepnice uklonjene,
korisnik ili druga lica mogu slučajno da se
izlože zračenju.
• Postavite laser bezbedno na ravnoj
površini. Može doći do oštećenja lasera ili
ozbiljnih povreda ukoliko laser padne.
• Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Sakupite dugu
kosu. Kosu, odeću i rukavice udaljite
od pokretnih delova. Široka odeća, nakit
ili duga kosa mogu da se uhvate u pokretne
delove. Ventilacioni otvori često pokrivaju
pokretne delove i treba ih takođe izbegavati.
• Nikada nemojte direktno ili namerno gledati
u laserski snop.
• Ne koristite optičke alate za gledanje
laserskog snopa.
• Ne postavljajte alat u položaj iz koga laserski
snop može da padne na neku osobu u nivou
očiju.
• Ne dozvoljavajte deci da dođu u kontakt sa
laserom.
Preostale opasnosti
Sledeće opasnosti su specifične za upotrebu ovog
uređaja:
– povrede izazvane gledanjem u laserski snop.
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
UPOZORENJE: Korišćenje kontrola
ili podešavanja ili obavljanje
procedura sem onih koje su
ovde navedene može dovesti do
izlaganja opasnom zračenju.
UPOZORENJE! NE
RASTAVLJAJTE LASER. Unutra
se ne nalaze delovi koje korisnik
može servisirati. Rastavljanje lasera
poništiće sve garancije za ovaj
proizvod. Ne modifikujte ovaj proizvod
ni na koji način. Modifikovanje ovog
alata može dovesti do izlaganja
opasnom laserskom zračenju.
UPOZORENJE: Opasnost od požara!
Izbegavajte kratak spoj na kontaktima
skinute baterije.
Dodatna sigurnosna uputstva
za lasere
• Ovaj laser odgovara klasi 2 shodno EN 608251:2007. Za zamenu ne koristite lasersku diodu
drugog tipa. Ako je oštećen, laser treba da
popravi ovlašćeni serviser.
• Ne koristite laser u bilo koje druge namene
osim za projektovanje laserskih linija.
Izlaganje oka snopu lasera klase 2 smatra se
bezbednim u trajanju od maksimalno 0,25 sekundi.
Refleksi očnih kapaka će normalno obezbediti
adekvatnu zaštitu. Kod rastojanja preko 1 m laser
je usklađen sa klasom 1 i prema tome se smatra
kompletno bezbednim.
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu
Upozorenje za laser
Ne gledajte u laserski snop.
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE
Datumska šifra, koja sadrži i godinu proizvodnje,
odštampana unutar odeljka za bateriju.
Primer:
2011 XX XX
Godina proizvodnje
Važna sigurnosna uputstva za
baterije
UPOZORENJE: Baterije mogu
da eksplodiraju, cure i izazovu
povredu ili požar. Da biste smanjili
opasnost:
• Pažljivo sledite sva uputstva i upozorenja
na etiketi baterije i pakovanju.
• Baterije uvek stavljajte sa pravilnim
polaritetom (+ i -) koji je označen na
bateriji i opremi.
29
SRPSKI
• Ne kratkospajajte kontakte baterije.
3 Indikator prazna baterija
• Ne punite baterije.
4 Vertikalni laserski snop
• Ne mešajte stare i nove baterije. Sve
baterije istovremeno zamenite novim
baterijama iste marke i tipa.
5 Horizontalni laserski snop
• Istrošene baterije odmah zamenite
i odložite ih u skladu sa lokalnim
propisima.
6 Indikator za vertikalni laserski snop
7 Indikator za horizontalni laserski snop
8 Konzola sa stožerom
9 adapter za zid
• Ne bacajte baterije u vatru.
10 Poklopac odeljka za baterije
• Držite baterije van domašaja dece.
11 1/4" x 20 unutrašnji navoj
• Uklonite baterije ako uređaj ne
nameravate da koristite duže vreme.
Otpakivanje
Baterije (sl. B)
POSTAVLJANJE NALEPNICE UPOZORENJA
TIP BATERIJE
Sigurnosna upozorenja na nalepnici na laseru
moraju da budu napisana na jeziku korisnika.
Ovaj laser se napaja sa tri LR6 baterije
(veličina AA).
Zbog toga se uz alat isporučuje poseban list sa
samolepljivim nalepnicama.
UPOZORENJE: Proverite da li su
sigurnosna upozorenja na nalepnici
napisana na vašem jeziku.
NAMENA
Unakrsni laser DW088 je konstruisan za
projektovanje laserskih linija za profesionalne
primene. Alat se može koristiti za horizontalno
(u ravni poda), vertikalno (uspravno)
poravnjavanje. Primene polaze od projektovanje
zidova i prozora do instaliranje šina rama.
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu
zapaljivih tečnosti ili gasova.
Upozorenja treba da budu sledeća:
LASERSKO ZRAČENJE
NE GLEDAJTE U SNOP
LASERSKOG PROIZVODA KLASE 2
• Ukoliko su upozorenja na stranom jeziku,
postupite na sledeći način:
Unakrsni laser je profesionalni alat. NE
dozvoljavajte deci da se približe alatu. Nadzor je
obavezan ako sa ovim alatom radi neiskusno lice.
–
Skinite potrebnu nalepnicu sa lista.
–
Pažljivo postavite nalepnicu preko
postojeće nalepnice.
Sadržaj pakovanja
–
Pritisnite nalepnicu da biste je zalepili na
mestu.
Ovo pakovanje sadrži:
1 unakrsni laser
1 adapter za zid
3 LR6 (AA-veličina) baterije
1 detektor (DW088KD)
1 stezač (DW088KD)
1 9 V baterija (DW088KD)
1 kutija sa priborom
1 uputstvo za upotrebu
• Pre uključivanja treba pažljivo pročitati
i razumeti ovo uputstvo.
Opis (sl. A)
1 Prekidač za uključivanje/isključivanje (vertikalni
laserski snop)
2 Prekidač za uključivanje/isključivanje
(horizontalni laserski snop)
30
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE! Ne stavljajte laser
u položaj koji može dovesti do toga
da bilo ko, namerno ili nenamerno,
gleda u laserski snop. Može doći do
ozbiljne povrede oka zbog gledanja
u snop.
Zamena baterije (sl. B)
Pričvršćivač koristi baterije tipa LR6 (AA).
• Otvorite poklopac odeljka za baterije (10).
• Zamenite baterije (12). Uverite se da ste nove
baterije umetnuli kao što je označeno.
• Zatvorite poklopac odeljka za baterije.
UPOZORENJE: Prilikom zamene
baterija, uvek zamenite sve četiri.
SRPSKI
Ne mešajte stare i nove baterije. Po
mogućnosti koristite alkalne baterije.
INDIKATOR PRAZNE BATERIJE (SL. A)
Alat je opremljen sa indikatorom za prazne baterije
(3), smeštenog na kontrolnom panelu. Dok je alat
uključen, indikator za prazne baterije je osvetljen.
On će početi da treperi kada je neophodno
zameniti baterije i alat se automatski isključuje.
• Isključite alat i izvadite baterije čim indikator
počne da treperi.
Sastavljanje alata (sl. C1 - C4)
Alat karakteriše razna podešavanja, tako da ga
možete iskoristiti za različite primene.
KONFIGURACIJA ZA POD
• Postavite alat na relativno glatku i ravnu
površinu.
KONFIGURACIJA NA ZIDU (SL. C1)
Otvor (13) u nosaču sa stožerom (8) se koristi za
montažu na konstrukciju zida. Alternativno možete
pričvrstiti alat direktno na metalne stubove pomoću
magneta (14).
• Navijte vijak ili ukucajte ekser u zid.
• Zakačite alat na pričvršćivač kod otvora.
NAMEŠTANJE ALATA NA ADAPTER ZA ZID
(SL. C2 - C4)
Alat je opremljen sa adapterom za zid (9) radi
montiranja na zid prilikom instaliranja spuštenih
plafona i ostalih specijalnih projekata za
nivelaciju. Nosač sa stožerom (8) ima magnete za
pričvršćivanje alata na adapter za zid.
• Poravnjajte magnete (14) sa metalnom
pločom na adapteru za zid (9).
• Za odstranjivanje adaptera za zid, povucite je
od alata uz dovoljno snage.
Za nameštanje adaptera za zid na profil zida
postupite kao što sledi:
• Otvorite čeljusti za zatezanje (15).
• Postavite čeljust oko profila zida i otpustite
štopaljku da zatvorite čeljusti na profilu.
Za nameštanje adaptera za zid na zidu postupite
kao što sledi:
• Držite alat u željenu poziciju naspram zida
i označite lokaciju za montažni otvor na zidu.
• Izbušite rupu na označenu lokaciju.
• Umetnite odgovarajući tipl u rupu.
• Držite alat ispred tipla.
• Navijte vijak u montažni otvor (16).
Podešavanje alata
• Za iniciranje postupka nivelisanja uključite
alat. Horizontalna i/ili vertikalna orijentacija je
pravilno podešena sve dok laserski snopovi
ostaju uključeni.
• Laserski snop počinje da treperi da bi
označio da je alat podešen pod nagibom koje
prekoračuje opseg za automatsko nivelisanje
od 4°. Isključite alat, podesite ponovo
konfiguraciju alata u opsegu automatske
nivelacije i uključite ponovo alat.
Poravnjavanje laserske linije
(sl. D)
• Poravnjajte lasersku liniju jednog laserskog
snopa sa oznakom pozicije. Pomerajte alat po
potrebi.
RUKOVANJE
UPOZORENJE! Ne stavljajte laser
u položaj koji može dovesti do toga
da bilo ko, namerno ili nenamerno,
gleda u laserski snop. Može doći do
ozbiljne povrede oka zbog gledanja
u snop.
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE: Uvek vodite
računa o bezbednosnim merama
i primenljivim propisima.
• Označite uvek centar od laserskih tačaka.
• Uverite se da li je alat bezbedno instaliran.
• Ekstremne promene u temperaturi prouzrokuje
pomeranje unutrašnjih delova koji mogu uticati
na preciznost alata. Proveravajte redovno
preciznost tokom korišćenja alata u tim
okolnostima.
• Iako alat automatski ispravlja male greške
izvan nivoa, kada ga udarite možda će biti
neophodno ponovno podešavanje u ravnoteži
ili konfiguraciji.
• Ako je alat pao ili se prevrnuo, onda proverite
da li ima oštećenja tako što ćete izvršiti
provere terenske kalibracije. Pogledajte
„Održavanje“.
Uključivanje i isključivanje
(sl. A)
Alat ima odvojena prekidača za rad sa vertikalnom
i horizontalnom laserskom linijom.
31
SRPSKI
• Da uključite vertikalni laserski snop (4),
pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje
(1).
• Da uključite horizontalni laserski snop (5),
pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje
(2).
• Da isključite bilo koji laserski snop, pritisnite
ponovo prekidač za uključivanje/isključivanje.
Prenošenje oznake pozicije
(sl. D)
Alat proizvodi dve laserske linije u horizontalnom
i u vertikalnom pravcu, za prenos oznake.
• Poravnjajte dotični laserski snop sa oznakom.
Rotiranje alata (sl. E)
Kada se alat nalazi na zidu, onda ga možete ručno
rotirati za prenos horizontalne laserske linije.
• Rotirajte alat ulevo ili udesno po potrebi.
Dodatna oprema za laser
DIGITALNI DETEKTOR LASERA: DE0892
(SL. F)
Neka oprema lasera obuhvata i DEWALT digitalni
detektor lasera. DEWALT digitalni detektor lasera
pomaže u lociranju laserskog snopa emitovanog
od strane lasera u svetlim uslovima ili kod velikog
rastojanja. Detektor se može koristiti u zatvorenom
i otvorenom prostoru gde je teško videti laserski
snop.
Detektor je isključivo konstruisan za upotrebu
sa DW088 i DW089 linijske lasere i drugim
kompatibilnim DEWALT linijskim laserima. Nije za
upotrebu sa rotirajućim laserima.
Detektor daje vizuelne signale preko LCD displeja
(17) i audio signale preko zvučnika (18) da bi
označio lokaciju laserskog snopa.
DEWALT digitalne detektor lasera se mogu koristiti
sa ili bez stezača detektora. Kada se koristi sa
stezačem, onda se detektor može pozicionirati na
mernoj letvi, letvi za nivelisanje, direk ili stub.
Baterije (sl. F)
Digitalni detektor lasera se napaja od strane
baterije od 9 volti. Za instaliranje isporučene
baterije podignite poklopac pregrade za bateriju
(19). Postavite bateriju od 9 volti u pregradu, tako
što ćete priključiti ispupčenja.
Kontrole detektora (sl. F)
Detektor se reguliše pomoću tastera za napajanje
(21) i tastera za jačinu zvuka (22).
32
Kada jednom pritisnite taster za napajanje, onda
je detektor uključen. Gornji deo prozora senzora
prikazuje ikonu ON i ikonu za jačinu zvuka.
DEWALT digitalni detektor lasera takođe ima
karakteristiku automatskog isključivanja. Ukoliko
laserski snop ne pogodi prozor za detekciju snopa,
ili ako se ne pritisne nijedan taster, onda se
detektor samostalno isključuje posle 5 minuta.
Za isključivanje audio signala pritisnite jednom
taster: ikona za jačinu zvuka nestaje.
Detektor se uključuje u podešenju ograničene
preciznosti (ikona se pojavljuje u donjem levom
uglu). Pritisnite jednom taster za preciznost (23) da
biste promenili podešenje u prostranu preciznost
(ikona se sada pojavljuje u donjem desnom uglu).
Preciznost
Detektor obezbeđuje dva podešenja preciznosti,
ograničenu i prostranu. U prostranom podešenju,
detektor pruža veću toleranciju za označavanje
da je detektor "u ravni poda". U ograničenom
podešenju, ova tolerancije je smanjena za
preciznije označavanje "u ravni poda".
Za najpreciznije rezultate, započnite rad upotrebom
prostranog podešenja a završite ga sa ograničenim
podešenjem.
Magneti
Magneti (24) omogućavaju montažu detektora
na metalnim šinama tokom instalacije spuštenog
plafona.
RAD DETEKTORA (SL. F)
1. Postavite i pozicionirajte laser.
2. Uključite detektor pritiskom na taster za
napajanje (21).
3. Pozicionirajte detektor tako da je prozor sa
senzorom (25) okrenut prema laserskom
snopu. Pomerajte detektor naviše ili naniže
u približnom području snopa, dok ne centrirate
detektor. Za informacije o indikatorima na
displeju i indikatorima audio signala pogledajte
tabelu sa naslovom Indikatori.
SRPSKI
Otklanjanje smetnji kod
detektora
INDIKATORI
audio
signali
NeznaIznad Neznatno
tno
iznad
U
nivou
nivoa
ispod
nivoa
zraka
zraka
nivoa
zraka
zraka
brzi
bip
brzi
bip
stalan
ton
Ispod
nivoa
zraka
spori
bip
spori
bip
DETEKTOR SE NE MOŽE UKLJUČITI.
• Pritisnite i otpustite taster za napajanje.
• Proverite da li je baterija na mestu i u pravilnoj
poziciji.
• Ako je detektor veoma hladan, dozvolite da se
zagreje u toploj prostoriji.
ikone
na displeju
• Zamenite bateriju od 9-volti. Uključite uređaj.
• Ako detektor i dalje ne radi, onda odnesite
detektor u DEWALT servis.
ZVUČNIK DETEKTORA NE DAJE NIKAKAV
ZVUK.
• Uverite se da je detektor uključen.
4. Koristite udubljenja za označavanje (20) da
precizno označite poziciju laserskog snopa.
MONTAŽA NA MERNOJ LETVI (SL. F, G)
1. Za pričvršćivanje detektora na mernoj letvi,
prvo pričvrstite detektor na stezač tako što
ćete ga gurnuti u elementu za utvrđivanje
stezača (26). Gurnite šine (27) na stezaču
oko šine (28) na detektoru dok se reza (29)
na stezaču ne zaključa u otvor elementa za
utvrđivanje (30) na detektoru.
2. Otvorite čeljusti stezača okretanjem dugme
stezača (31) ulevo.
3. Postavite detektor na potrebnoj visini i okrenite
dugme stezača udesno za pričvršćivanje
stezača oko letve.
4. Za podešavanje po visini olabavite malo
stezač, postavite u poziciju i ponovo pritegnite.
Čišćenje i skladištenje
detektora
• Nečistoće i masnoće mogu se odstraniti sa
spoljašnje strane detektora koristeći krpu ili
mekanu nemetalnu četku.
• DEWALT digitalni detektor lasera je otporan
na kišu ali se ne sme potapati u vodi. Nemojte
sipati vodu na uređaju ili potapati ga u vodi.
• Najbolje mesto za skladištenje je suvo i hladno
mesto zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti
i preterane toplote ili hladnoće.
Servisiranje detektora
Osim baterija, nema drugih delova koja zahtevaju
servisiranje u digitalnom detektoru lasera. Ne
rastavljajte uređaj. Neovlašćene modifikacije na
detektoru lasera poništiće sve garancije.
• Pritisnite taster za jačinu zvuka. On se
uključuje i isključuje.
• Uverite se da je laser uključen i da emituje
laserski snop.
• Ako detektor i dalje ne daje nikakav zvuk,
onda odnesite detektor u DEWALT servis.
DETEKTOR NE REAGUJE NA SNOP OD
DRUGOG LASERSKOG UREĐAJA.
• DEWALT digitalni detektor lasera je
konstruisan da radi samo sa modelom DW088
i DW089 i sa određenim drugim kompatibilnim
linijskim laserima.
DETEKTOR DAJE AUDIO SIGNAL ALI LCD
DISPLEJ NE RADI.
• Ako je detektor veoma hladan, dozvolite da se
zagreje u toploj prostoriji.
• Ako LCD displej i dalje ne radi, onda odnesite
detektor u DEWALT servis.
JAKO SVETLO, KOJE SVETLI NA DETEKTOR,
PROUZROKUJE STALAN SIGNAL "U NIVOU
PODA".
• Kod veoma intenzivnog okolnog svetla, postoji
mogućnost da detektor pogrešno prikaže nivo.
• Postavite detektor na drugom mestu bez
intenzivnog okolnog svetla ili prekrijte prozor
sa senzorom (25) da biste obnovili uobičajeni
režim rada.
Opciona dodatna oprema
i pribor
KORIŠĆENJE LASERA SA PRIBORIMA
(SL. 1 UMETAK)
Laser je opremljen sa 1/4" x 20 unutrašnjim
navojem (11) u donjem delu uređaja. Ovaj navoj je
33
SRPSKI
pogodan za trenutne ili buduće DEWALT pribore.
Koristite samo DEWALT pribore određene za
upotrebu sa ovim proizvodom. Sledite uputstva
obuhvaćena sa priborom.
Za više informacija o prikladnim priborima obratite
se vašem distributeru.
To su:
• DE0734 DEWALT merna letva
• Ako je razlika između oznaka 3 mm ili manje,
onda je alat pravilno kalibrisan.
• Ako je razlika između oznaka veća od 3 mm,
onda se alat mora servisirati.
PROVERA NIVOA (SL. I1, I2)
• Postavite alat u području sa zidom čija dužina
je najmanje 9 m. Montirajte alat na jednom
kraju zida.
• DE0737 DEWALT merna letva
• Postavite alat pod uglom od 90° prema levo.
• DE0881 DEWALT tronožac
• Uključite horizontalni laserski snop.
• DE0882 DEWALT laserska šipka
• Označite sredinu laserskog snopa na jednu
trećinu udaljenosti (32) i na dve trećine
udaljenosti (33) od zida.
• DE0892 DEWALT detektor
Za više informacija o prikladnim priborima obratite
se vašem distributeru.
• Isključite alat.
• Montirajte alat na drugom kraju zida.
ODRŽAVANJE
• Postavite alat pod uglom od 90° prema desno.
Vaš DEWALT električni alat je dizajniran za rad
u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja
alata i redovnog čišćenja.
• Uključite horizontalni laserski snop.
Provera terenske kalibracije
(sl. H–J)
Provera terenske kalibracije se mora izvršiti
bezbedno i precizno radi tačne dijagnoze. Kada
god se registruje greška, onda odnesite alat kod
ovlašćenog servisera na popravku.
UPOZORENJE: Uslovi područja su
indikativni od predstavljenih rezultata.
Ukoliko se praksa razlikuje od ovih
uslova, onda se merenja moraju
podesiti s time u skladu.
PROVERA SKENIRANJA (SL. H)
• Postavite alat u području između dve
vertikalne površine koje su najmanje 9 m
udaljene. Montirajte alat tačno na pola puta do
zida.
• Postavite alat pod uglom od 45° prema levo.
• Uključite horizontalni laserski snop.
• Označite centar laserskog snopa tačno na
pola puta na suprotnom zidu.
• Uključite alat i rotirajte ga za 90° udesno.
• Uključite horizontalni laserski snop.
• Označite centar laserskog snopa tačno na
pola puta na suprotnom zidu.
• Uključite alat, poravnajte laserski snop sa
oznakom na zidu (33) i označite laserski snop
na dve trećine udaljenosti (34) od zida.
• Isključite alat.
• Izmerite razliku između oznaka (32, 34).
• Ako je razlika između oznaka 6 mm ili manje,
onda je alat pravilno kalibrisan.
• Ako je razlika između oznaka veća od 6 mm,
onda se alat mora servisirati.
PROVERA VERTIKALE (SL. J1, J2)
• Postavite alat na pod u području sa plafonom
čija visina je najmanje 2,5 m.
• Označite liniju dužine od 1,5 m (35) na podu.
Postavite alat na jednom kraju oznake na
podu (35).
• Uključite vertikalni laserski snop.
• Poravnajte laserski snop sa oznakom na podu
(35).
• Označite sredinu laserskog snopa na jednu
trećinu udaljenosti (36) i na dve trećine
udaljenosti (37) na plafonu.
• Isključite alat. Postavite alat na drugom kraju
oznake na podu (35) okrenut prema oznaci.
• Uključite vertikalni laserski snop.
• Poravnajte laserski snop sa oznakom na podu
(35).
• Isključite alat.
• Označite sredinu laserskog snopa na jednu
trećinu udaljenosti (38) i na dve trećine
udaljenosti (39) na plafonu.
• Izmerite razliku između oznaka.
• Isključite alat.
• Izmerite razliku između oznaka (36, 38).
34
SRPSKI
• Izmerite razliku između oznaka (37, 39).
• Ako je razlika između oznaka 3,5 mm ili
manje, onda je alat pravilno kalibrisan.
• Ako je razlika između oznaka veća od 3,5 mm,
onda se alat mora servisirati.
Baterije
• Prilikom odlaganja baterija u otpad, vodite
računa o zaštiti životne sredine. Od lokalnih
vlasti saznajte o ekološki bezbednom načinu
odlaganja baterija u otpad.
Čišćenje
• Izvadite baterije pre čišćenja alata.
• Redovno čistite kućište sa mekom krpom.
• Po potrebi, očistite objektiv pomoću meke krpe
ili pamučne vate potopljene u alkoholu. Ne
koristite nijedno drugo sredstvo za čišćenje.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim
kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu materijala.
Ponovna upotreba recikliranih materijala
pomaže u sprečavanju zagađivanja
životne sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
DEWALT servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
35
МАКЕДОНСКИ
ЛАСЕР СО ВКРСТЕНИ ЛИНИИ
DW088
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на
искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DЕWALT еден од
најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Технички податоци
Напон
Tип
Големина на батерија
Моќност на ласер
Класа на ласерот
Бранова должина
Класа на заштита
Само-подесувачки досег
Температура на работење
Приклучок на кутија
Тежина
V
mW
nm
°
°C
кг
DW088
4,5
1
3 x LR6 (AA)
< 1,3
2
637
IP54
+/– 4
–10 - +45
1/4" x 20 TPI
0,75
Дефиниции: Насоки за
безбедна употреба
Долу наведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација
на непосредна опасност која,
доколку не се избегне, ќе ќе
предизвика смрт или сериозна
повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: IОзначува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
36
предизвика оштетување на
имот.
Означува ризик од електричен
удар.
Означува ризик од пожар.
Упатства за безбедност за
ласери
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Прочитајте и разберете ги сите
упатства. Непридржување кон
долунаведените предупредувања
и упатства може да доведе до
електричен удар, пожар и/или
сериозна повреда на ракувачот.
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА
• Немојте да го употребувате ласерот
во експлозивни окружувања, какви
што постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови
или честички. Електричните алатки
произведуваат искри што можат да ги
запалат честичките или испарувањата.
• Употребувајте го ласерот само со
батерии кои се посебно определени
за него. Употребата на било кои други
батерии може да доведе до ризик од
пожар.
• Складирајте го неактивниот ласер
подалеку од досег на деца и други
необучени лица. Ласерите се опасни
кога со нив ракуваат необучени
корисници.
• Употребувајте само додатоци
кои се препорачани од страна на
производителот на вашиот модел.
Додатоците кои може да одговараат на
еден ласер, можат да доведат до ризик од
повреда кога се употребуваат со друг
ласер.
• Сервисирањето на алатката мора
да биде извршено само од страна на
квалификуван персонал. Вршењето на
поправки, сервисирање или одржување
од страна на неквалификуван
персонал може да доведе до
МАКЕДОНСКИ
повреда. За локацијата на вашиот
најблизок овластен сервисер на DEWALT
погледнете во списокот на овластени
сервисери на DEWALT на задната страна
од овој прирачник или посетете ја вебстраната www.2helpU.com на интернет.
• Не користете оптички алатки како
што е телескоп за да го гледате
зракот на ласерот. Тоа може да доведе
до сериозни повреди на очите.
• Не го поставувајте ласерот во
положба која може да предизвика некој
намерно или ненамерно да гледа во
ласерскиот зрак. Тоа може да доведе до
сериозни повреди на очите.
• Не го поставувајте ласерот во
близина на рефлектирачка површина
која што може да го одбие зракот на
ласерот кон нечии очи. Тоа може да
доведе до сериозни повреди на очите.
• Исклучете го ласерот кога не го
користите. Оставањето на вклучен
ласер го зголемува ризикот од гледање во
ласерскиот зрак.
• Не го употребувајте ласерот во
близина на деца и не дозволувајте
деца да го употребуваат ласерот. Тоа
може да доведе до сериозни повреди на
очите.
• Не ги отстранувајте ниту
размачкувајте предупредувачките
етикети. Доколку етикетите се
отстранети, корисникот или другите
лица можат несакајќи да се изложат на
радијација.
• Поставете го ласерот на стабилна
и рамна површина. Ако ласерот падне,
може да дојде до оштетување на истиот
или до сериозна повреда.
• Бидете соодветно облечени. Не
носете широка облека или накит.
Соберете ја долгата коса. Држете
ги косата, облеката и ракавиците
настрана од подвижните делови.
Широката облека, накитот или
долгата коса може да бидат фатени
во подвижните делови. Отворите
за вентилација често се покривани
од подвижните делови и треба да се
избегнуваат.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Употребата на контроли
или прилагодувања или
извршувањето на постапки,
освен оние наведени во
упатството, може да доведе до
опасно излагање на радијација.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! НЕ ГО
РАСКЛОПУВАЈТЕ ЛАСЕРОТ.
Внатре нема делови кои може
да ги поправа корисникот.
Расклопувањето на ласерот ќе
ги поништи сите гаранции на
производот. Не го преправајте
производот на било кој начин.
Преправањето на алатката може
да доведе до опасно излагање на
ласерска радијација.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност
од пожар! Избегнувајте
предизвикување на краток спој
меѓу контактите на извадена
батерија.
Дополнителни упатства за
безбедност за ласери
• Овој ласер одговара на Класата 2 спрема
EN 60825-1:2007. Не заменувајте ласерска
диода со друг тип. Доколку се оштети,
однесете го ласерот на поправка кај
овластен сервисер.
• Не го употребувајте ласерот за друга
намена освен за проектирање на ласерски
линии.
Било какво излагање на окото на ласерски
зрак од класа 2 се смета за безбедно во
траење од најмногу 0,25 секунди. Вообичаено
рефлексите на очните капци ќе обезбедат
соодветна заштита. На дистанца над 1 метар,
ласерот одговара на Класа 1 и затоа се смета
за целосно безбеден.
• Никогаш не гледајте директно и намерно во
ласерскиот зрак.
• Не користете оптички алатки за да го
гледате ласерскиот зрак.
• Поставете ја алатката во положба во која
ласерскиот зрак нема да пројде во нивото
на главата на било кое лице.
• Не им дозволувајте на деца да дојдат во
допир со ласерот.
Останати ризици
Следните ризици се поврзани со употребата на
овој уред:
– повреди предизвикани поради гледање во
ласерскиот зрак.
37
МАКЕДОНСКИ
Ознаки на алатката
Следниве слики се наоѓаат на алатката:
• Не се ослободувајте од батериите во
оган.
• Чувајте ги батериите надвор од
досег на деца.
• Отстранете ги батериите доколку
уредот нема да се употребува неколку
месеци.
Батерии (скица Б)
ТИП НА БАТЕРИЈАТА
Прочитајте го упатството за употреба
пред употреба
Овој ласер работи со три LR6 батерии
(големина AA).
Предупредување во однос на
ласерот
НАМЕНА
Не гледајте во ласерскиот зрак.
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ
Шифрата на датумот, која исто така ја содржи
и годината на производството, е отпечатена на
внатрешниот дел од одделот за батерии.
На пример:
2011 XX XX
Година на производство
Важни упатства за
безбедност за батерии
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Батериите
можат да експлодираат или да
испуштат течност и да предизвикаат повреда или пожар.
За да го намалите овој ризик:
• Внимателно следете ги сите
упатства и предупредувања што се
наоѓаат на етикетата и пакувањето
од батеријата.
• Секогаш вметнувајте ги правилно
батериите, водејќи сметка за
поларитетот (+ и -) што е означен на
батеријата и на опремата.
• Не правете краток спој помеѓу
терминалите на батеријата.
• Не ги полнете батериите.
• Не мешајте стари и нови батерии.
Заменете ги сите батерии во исто
време со нови батерии од ист вид
и произведувач.
• Отстранете ги истрошените
батерии веднаш и ослободете се од
нив во склад со локалните прописи.
38
Ласерот со вкрстени линии DW088 е наменет
за проектирање на ласерски линии за полесно
извршување на професионални примени.
Алатката може да се користи во затворена
просторија хоризонтално (рамно) и вертикално
(исправено). Опсегот на примени се движи од
распоред на ѕидови и прозорци до поставување
на линија за врамување.
НЕМОЈТЕ да ја употребувате алатката во
влажни услови или во присуство на запалливи
течности или гасови.
Ласерот со вкрстени линии е професионална
електрична алатка. НЕ им дозволувајте
на деца да дојдат во допир со алатката.
Потребен е надзор кога неискусни ракувачи ја
употребуваат оваа алатка.
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Ласер со вкрстени линии
1 Ѕиден држач
3 Батерии LR6 (големина AА)
1 Детектор (DW088KD)
1 Стегач (DW088KD)
1 Батерија од 9 V (DW088KD)
1 Кутија за прибор
1 Упатство за употреба
• Детално прочитајте го и разберете го ова
упатство пред да започнете со работа.
Опис (скица А)
1 Прекинувач за вклучување/исклучување
(вертикален ласерски зрак)
2 Прекинувач за вклучување/исклучување
(хоризонтален ласерски зрак)
3 Индикатор за слаба батерија
МАКЕДОНСКИ
4 Вертикален ласерски зрак
5 Хоризонтален ласерски зрак
6 Индикатор за вертикален ласерски зрак
7 Индикатор за хоризонтален ласерски зрак
8 Подвижна рачка
9 Ѕиден држач
10 Капак на одделот за батерии
11 1/4" x 20 женски приклучок
Отпакување
ПОСТАВУВАЊЕ НА ЕТИКЕТИТЕ ЗА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Безбедносните предупредувања на етикетата
прикажана на ласерот мораат да бидат на
јазикот на ракувачот.
За таа цел, посебен лист со самолепливи
етикети се доставува со алатката.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Проверете дали безбедносните
предупредувања на етикетата се
на Вашиот јазик.
Предупредувањата треба да гласат:
ЛАСЕРСКА РАДИЈАЦИЈА НЕ
ЗЈАПАЈТЕ ВО ЗРАКОТ НА ЛАСЕРОТ
ОД КЛАСА 2
• Ако предупредувањата се на друг јазик,
направете го следното:
–
Извадете ја потребната етикета од
листот.
–
Внимателно поставете ја етикетата
врз постоечката етикета.
–
Залепете ја етикетата.
СКЛОПУВАЊЕ
И ПОДЕСУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не
го поставувајте ласерот
во положба која може да
предизвика некој намерно
или ненамерно да гледа во
ласерскиот зрак. Може да дојде
до сериозни повреди на очите
поради гледање во зракот.
Менување на батерии
(скица Б)
Ласерот работи на батерии LR6 (големина AА).
• Отворете го капакот на одделот за батерии
(10).
• Заменете ги батериите (12). Осигурајте се
дека новите батерии се наместени како
што е прикажано.
• Затворете го капакот на одделот за
батерии.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Кога
заменувате батерии, секогаш
заменете ги сите. Не мешајте
стари и нови батерии. По
можност користете алакални
батерии.
ИНДИКАТОР ЗА СЛАБА БАТЕРИЈА
(СКИЦА А)
Алатката е опремена со индикатор за слаба
батерија (3) кој што е сместен на контролната
табла. Индикаторот за слаба батерија се
вклучува кога ќе се вклучи и алатката. Тој ќе
трепка за да укаже дека батериите треба да
се заменат и дека алатката автоматски ќе се
исклучи.
• Исклучете ја алатката и отстранете ги
батериите кога индикаторот ќе почне да
трепка за прв пат.
Конфигурирање на алатката
(скици В1 - В4)
Алатката има различни конфигурации, што ја
прави полезна за неколку примени.
ПОДНА КОНФИГУРАЦИЈА
• Поставете ја алатката на релативно мазна
и рамна површина.
ЅИДНА КОНФИГУРАЦИЈА (СКИЦА В1)
Клучалката (13) во подвижната рачка (8) се
користи за монтирање на ѕидни конструкции.
Алатката исто така може да биде поставена на
метални клинови со користење на магнетите
(14).
• Ставете навртка или заковајте клинец во
ѕидот.
• Обесете ја алатката на навртката/клинецот
за клучалката.
МОНТИРАЊЕ НА АЛАТКАТА НА ЅИДНАТА
СТАЛАЖА (СКИЦИ В1 - В4)
Алатката е опремена со ѕидна сталажа (9)
за монтирање на ѕид за полесна работа
на инсталација за спуштен плафон и други
специјални порамнувачки проекти. Подвижната
рачка (8) има магнети за прикачување на
алатката на ѕидната сталажа.
• Порамнете ги магнетите (14) со металната
плоча на ѕидната сталажа (9).
39
МАКЕДОНСКИ
• За да ја отстраните ѕидната сталажа,
извлечете ја ѕидната сталажа од алатката
со применување на соодветна сила.
За да ја монтирате ѕидната сталажа на ѕидна
пруга, направете го следното:
• Отворете ги вилиците на стегачот (15).
• Поставете ја вилицата на стегачот околу
пругата на ѕидот и ослободете го стегачот
за да ги стегнете вилиците на стегачот на
пругата.
За да ја монтирате ѕидната сталажа на ѕид,
направете го следното:
• Држете ја алатката на посакуваната
позиција врз ѕидот и означете ја локацијата
на дупката за монтирање во ѕидот.
• Направете дупка во означеното место.
• Вметнете соодветен џек во дупката.
• Држете ја алатката пред џекот.
• Ставете навртка во дупката за монтирање
(16).
Подесување на алатката
• За да го започнете процесот на
порамнување, вклучете ја алатката.
Рамната и/или исправената насока
е соодветно подесена се додека зраците на
ласерот се вклучени.
• Зраците на ласерот почнуваат да
трепкаат за да укажат дека алатката
е поставена на косина која е позакосена
од само-порамнувачкиот опсег од 4°.
Исклучете ја алатката, повторно подесете
ја конфигурацијата на алатката да
соодветствува со само-порамнувачкиот
опсег и повторно вклучете ја алатката.
Порамнување на линијата на
ласеротк (скица Г)
• Порамнете ја линијата на ласерот на било
кој од ласерските зраци со ознаката за
положбата. Придвижете ја алатката како
што се треба.
УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не
го поставувајте ласерот
во положба која може да
предизвика некој намерно
или ненамерно да гледа во
ласерскиот зрак. Може да дојде
до сериозни повреди на очите
поради гледање во зракот.
40
Упатства за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Секогаш работете во склад
со упатствата за безбедна
употреба и соодветните правила.
• Секогаш обележувајте го центарот на
точките на ласерот.
• Осигурајте се дека машината е соодветно
поставена.
• Екстремните температурни промени
предизвикуваат движење на внатрешни
делови што може да влијае врз
прецизноста на алатката. Постојано
проверувајте ја прецизноста додека ја
користите алатката под овие околности.
• Иако алатката автоматски ги поправа
малите изместувања, можеби ќе биде
потребно повторно конфигурирање кога ќе
се помрдне.
• Ако алатката падне или се преврти,
проверете да не има оштетување со
вршење на проверка на теренската
калибрација. Видете под „Одржување“.
Вклучување и исклучување
(скица А)
Алатката има посебни прекинувачи за
вертикалната и хоризонталната ласерска
линија.
• За да го вклучите вертикалниот ласерски
зрак (4), притиснете го прекинувачот за
вклучување/исклучување (1).
• За да го вклучите хоризонталниот ласерски
зрак (5), притиснете го прекинувачот за
вклучување/исклучување (2).
• За исклучување на било кој ласерски зрак,
повторно притиснете го прекинувачот.
Пренесување на ознака на
положба (скица В)
Алатката генерира две ласерски линии во
хоризонтален и вертикален правец за да
пренесе ознака.
• Порамнете го потребниот ласерски зрак со
ознаката.
Вртење на алатката (скица Е)
Кога е во ѕидна конфигурација, алатката
може рачно да биде вртена за да ја пренесе
хоризонталната ласерска линија.
МАКЕДОНСКИ
• Свртете ја алатката на лево или на десно
како што е потребно.
Додатоци за ласерот
ДИГИТАЛЕН ЛАСЕРСКИ ДЕТЕКТОР: DE0892
(СКИЦА Ѓ)
Некои ласерски прибори вклучуваат и DEWALT
дигитален ласерски детектор. Дигиталниот
ласерски детектор на DЕWALT помага при
лоцирање на ласерски зрак во услови на силна
светлина или на големи далечини. Детекторот
може да се користи и во затворена просторија
и на отворено кога е тешко да се забележи
зракот на ласерот.
Детекторот е дизајниран само за употреба со
линиските ласери DW088 и DW089 и со други
компатибилни линиски ласери од производната
линија на DEWALT. Не треба да се применува
со ротирачки ласери.
Детекторот дава и визулени сигнали на својот
ЛЦД екран (17) и звучни сигнали низ звучникот
(18) за да ја истакне локацијата на ласерскиот
зрак.
Дигиталниот ласерски детектор на DEWALT
може да се користи со или без стегачот. Кога
се употребува со стегачот. детекторот може да
биде поставен на ленир, клинец или столб.
Батерии (скица Ѓ)
Дигиталниот ласерски детектор работи
на батерија од 9 волти. За да се монтира
снабдената батерија, кренете го капакот на
преградата за батерија (19). Поставете ја
батеријата од 9 волти во преградата, притоа
порамнувајќи ја како што е прикажано на
врежаната сликичка.
појавува во долниот лев агол). Притиснете
го копчето за прецизност (23) еднаш за да
го смените режимот на прецизност на голем
простор (иконата сега ќе се појави во долниот
десен агол).
Прецизност
Детекторот овозможува два режима на
прецизност, на мал и голем простор. На режим
за голем простор, детекторот има поголема
толеранција за укажување дека детекторот
е „на ниво“. На режим за мал простор, оваа
толеранција се намалува за попрецизно
укажување.
За најпрецизни резултати, започнете со
употребување на режимот за голем простор
и завршете со режимот за мал простор.
Магнети
Магнетите (24) овозможуваат детекторот
да биде монтиран на металните пруги при
поставување на висечки плафон.
ФУНКЦИЈА НА ДЕТЕКТОРОТ (СКИЦА Ѓ)
1. Поставете го ласерот.
2. Вклучете го детекторот со притискање на
копчето за напојување (21).
3. Поставете го детекторот така за сензорот
(25) да биде насочен кон ласерскиот
зрак. Движете го детекторот нагоре или
надоле во приближната околина на зракот
додека не го нацентрирате детекторот. За
информации за индикаторите на екранот
и на звучниот сигнал, погледнете во
табелата со наслов Индикатори.
ИНДИКАТОРИ
Контроли на детекторот (скица Ѓ)
За да го исклучите звучниот сигнал, повторно
притиснете го копчето; иконата за јачина на
звук ќе исчезне.
звучни
сигнали
Над ниво
Малку
над ниво
На ниво
брзо тит- брзо тит- стабилен
кање
кање
тон
Малку
Под ниво
под ниво
споро
титкање
споро
титкање
икони на екран
Детекторот се контролира со копчето за
напојување (21) и копчето за јачина на звук (22).
Кога копчето за напојување ќе се притисне
еднаш, детекторот се вклучува. На горниот дел
од екранот се прикажува икона дека е вклучен
и икона за јачина на звук.
Дигиталниот ласерски детектор на DEWALT
исто така има опција за автоматско
исклучување. Ако детекторот не забележи
зрак или ако копчињата не се притискаат,
детекторот автоматски ќе се исклучи по
5 минути.
4. Употребете ги жлебовите за означување
(20) за прецизно да ја означите позицијата
на ласерскиот зрак.
Детекторот се вклучува на режим на
прецизност на мал простор (иконата се
41
МАКЕДОНСКИ
МОНТИРАЊЕ НА ЛЕНИР (СКИЦИ Ѓ, Е)
1. За да го поставите вашиот детектор на
ленир, прво прицврстете го детекторот на
стегачот со туркање на резето на стегачот
(26). Лизнете ги прачките (27) на стегачот
околу пругата (28) на детекторот додека
резето (29) на стегачот не се намести во
отворот за резето (30) на детекторот.
2. Отворете ги вилиците на стегачот со
вртење на копчето на стегачот (31)
во спротивна насока од стрелките на
часовникот.
3. Поставете го детекторот на потребната
висина и свртете го копчето на стегачот во
насока на стрелките на часовникот за да го
зацврстите стегачот на ленирот.
4. За да направите подесувања во висина,
малку олабавете го стегачот, сменете му ја
положбата и повторно зацврстете го.
Чистење и складирање на
детекторот
• Правта и маста може да се отстранат од
надворешноста на детекторот со употреба
на крпа или мека не-метална четка.
• Дигиталниот ласерски детектор на DEWALT
е отпорен на дожд, но не треба да се
потопува во вода. Не ставајте вода на
уредот, ниту пак го потопувајте во вода.
• Најдобро место за одлагање е на ладно
и суво, настрана од директна сончева
светлост и преголема топлина или студ.
Сервисирање на детекторот
Освен батериите, нема делови во дигиталниот
ласерски детектор што корисникот би можел
да ги сервисира. Не го расклопувајте уредот.
Неовластеното чепкање на ласерскиот
детектор ќе ги поништи сите гаранции.
Решавање на проблеми кај
детекторот
ДЕТЕКТОРОТ НЕ СЕ ВКЛУЧУВА.
• Притиснете и ослободете го копчето за
напојување.
• Проверете дали батеријата е наместена
како што треба.
• Ако детекторот е многу ладен, дозволете
му да се загрее во затоплена просторија.
• Заменете ја батеријата од 9 волти.
Вклучете го уредот.
42
• Ако детекторот сеуште не се вклучува,
однесете го во сервисен центар на
DEWALT.
ЗВУЧНИКОТ НА ДЕТЕКТОРОТ НЕ ИСПУШТА
ЗВУК.
• Осигурајте се дека детекторот е вклучен.
• Притиснете го копчето за јачина на звук.
Тоа ќе биде вклучено - исклучено.
• Осигурајте се дека ласерот е вклучен
и дека испраќа зрак.
• Ако детекторот сеуште не се испушта
звук, однесете го во сервисен центар на
DEWALT.
ДЕТЕКТОРОТ НЕ РЕАГИРА НА ЗРАКОТ ОД
ДРУГ ЛАСЕРСКИ УРЕД.
• Дигиталниот ласерски детектор на DEWALT
е дизајниран за работа само со моделите
DW088 и DW089 и други компатибилни
линиски ласери.
ДЕТЕКТОРОТ ИСПУШТА ЗВУК, НО ЛЦД
ЕКРАНОТ НЕ ФУКНЦИОНИРА.
• Ако детекторот е многу ладен, дозволете
му да се загрее во затоплена просторија.
• Ако ЛЦД екранот сеуште не функционира,
однесете го детекторот во сервисен центар
на DEWALT.
СИЛНА СВЕТЛИНА ВРЗ ДЕТЕКТОРОТ
ПРЕДИЗВИКУВА ПОСТОЈАН СИГНАЛ „НА
НИВО“.
• Во присуство на многу силно светло,
детекторот може да дава лажно или
променливо отчитување.
• Наместете го детекторот вон интензивната
светлина или направете сенка врз екранот
на сензорот (25) за да продолжите со
нормално ракување.
Изборни додатоци
УПОТРЕБУВАЊЕ НА ЛАСЕРОТ СО
ДОДАТОЦИ (СКИЦА 1 ПРИЛОГ)
Ласерот е опремен со 1/4" x 20 женски
приклучок (11) на дното од уредот. Овој
приклучок е наменете за поставување на
тековни или идни додатоци на DEWALT.
Користете само додатоци на DEWALT кои што
се соодветни со овој производ. Следете ги
упатствата што доаѓаат со додатокот.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
МАКЕДОНСКИ
Тоа се:
• DE0734 DEWALT ленир
• DE0737 DEWALT ленир
• DE0881 DEWALT триногалка
• DE0882 DEWALT столб за ласер
• DE0892 DEWALT детектор
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка
е дизајнирана да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
Проверка на теренска
калибрација (скици Ж - Ѕ)
Проверката на теренска калибрација мора
да се изврши сигурно и прецизно за да се
добие точна дијагноза. Кога ќе се регистрира
грешка, однесете ја алатката кај квалификуван
сервисер.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Условите
на теренот се индикативни
за добиените резултати. Ако
праксата е различна од овие
услови, мерките мораат да се
подесат содветно.
ПРОВЕРКА НА СКЕНИРАЊЕ (СКИЦА Ж)
• Поставете ја алатката на место меѓу две
вертикални површини што се раздалечени
најмалку 9 метри. Монтирајте ја алатката
точно на средина до ѕидот.
• Поставете ја алатката на агол од 45° на
лево.
• Вклучете го хоризонталниот ласерски зрак.
• Означете го центарот на ласерскиот зрак
точно во средина на спротивниот ѕид.
• Исклучете ја алатката и свртете ја 90° во
насока на стрелките на часовникот.
• Вклучете го хоризонталниот ласерски зрак.
• Означете го центарот на ласерскиот зрак
точно во средина на спротивниот ѕид.
• Исклучете ја алатката.
• Ако разликата меѓу ознаките е поголема од
3 мм, алатката треба да се сервисира.
ПРОВЕРКА НА ХОРИЗОНТАЛА (СКИЦА З1,
З2)
• Поставете ја алатката на место со ѕид со
должина од најмалку 9 метри. Монтирајте
ја алатката на едниот крај од ѕидот.
• Поставете ја алатката на агол од 90° на
лево.
• Вклучете го хоризонталниот ласерски зрак.
• Означете го центарот на ласерскиот знак
на далечина од 1/3 (32) и на далечина од
2/3 (33) на ѕидот.
• Исклучете ја алатката.
• Монтирајте ја алатката на другиот крај од
ѕидот.
• Поставете ја алатката на агол од 90° на
десно.
• Вклучете го хоризонталниот ласерски зрак.
• Вклучете ја алатката, порамнете го
ласерскиот зрак со ознаката на ѕидот (33)
и означете го ласерскиот ѕид на далечина
од 2/3 (34) на ѕидот.
• Исклучете ја алатката.
• Измерете ја разликата меѓу ознаките (32,
34).
• Ако разликата меѓу ознаките е 6 мм
или помала, алатката е соодветно
калибрирана.
• Ако разликата меѓу ознаките е поголема од
6 мм, алатката треба да се сервисира.
ПРОВЕРКА НА ВЕРТИКАЛА (СКИЦИ Ѕ1, Ѕ2)
• Поставете ја алатката на подот на место со
плафон со висина од најмалку 2,5 метри.
• Означете линија со должина од 1,5 метри
(35) на подот. Поставете ја алатката на
едниот крај од ознаката на подот (35).
• Вклучете го вертикалниот ласерски зрак.
• Порамнете го ласерскиот зрак со ознаката
на подот (35).
• Означете го центарот на ласерскиот знак
на далечина од 1/3 (36) и на далечина од
2/3 (37) на плафонот.
• Исклучете ја алатката. Поставете ја
алатката на другиот крај од ознаката на
подот (35) кон ознаката.
• Измерете ја разликата меѓу ознаките.
• Вклучете го вертикалниот ласерски зрак.
• Ако разликата меѓу ознаките е 3 мм
или помала, алатката е соодветно
калибрирана.
• Порамнете го ласерскиот зрак со ознаката
на подот (35).
43
МАКЕДОНСКИ
• Означете го центарот на ласерскиот знак
на далечина од 1/3 (38) и на далечина од
2/3 (39) на плафонот.
• Исклучете ја алатката.
• Измерете ја разликата меѓу ознаките (36,
38).
• Измерете ја разликата меѓу ознаките (37,
39).
• Ако разликата меѓу ознаките е 3,5 мм
или помала, алатката е соодветно
калибрирана.
• Ако разликата меѓу ознаките е поголема од
3,5 мм, алатката треба да се сервисира.
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, Ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на DEWALT
преку адресата назначена на ова упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
сервисери на DEWALT и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Чистење
• Отстранете ги батериите пред да започнете
со чистењето на алатките.
• Редовно чистете го куќиштето со употреба
на мека крпа.
• Кога е тоа потребно, исчистете ја леќата
со мека крпа или со памукче натопено во
алкохол. Не употребувајте други видови на
средства за чистење.
Батерии
• Кога се ослободувате од батериите,
мислете на заштита на животната средина.
Распрашајте се кај Вашите локални
власти за еколошки безбеден начин за
отстранување на батерии.
Заштита на животната
средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
дека повеќе не ви е од корист, не го фрлајте
со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето
на загадувањето на животната
средина и ја намалува побарувачката
на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
zst00216548 - 13-09-2013
44
Download PDF

advertising