DW088KD | DeWalt DW088KD CROSSLINE LASER instruction manual

588777-36 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW088
8
11
4
5
7
10
1
2
6
3
A
2
9
10
12
B
8
13
14
C1
3
8
9
14
C2
15
C3
4
16
C4
D
5
E
24
18
17
25
30
20
28
19
F
6
22 21
23
29
27
26
31
G
H
7
32
33
I1
34
I2
8
33
36
37
35
J1
39
38
35
J2
9
KŘÍŽOVÝ LASER
DW088
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro
uživatele profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
DW088
Napájecí napětí
V
Typ
1
Typ baterií
3 x LR6 (AA)
Výkon laseru
mW
Třída laseru
Vlnová délka
Rozsah automatického
srovnání
Provozní teplota
< 1,3
2
nm
Třída ochrany
637
IP54
°
+/- 4
°C
-10 - +45
Závit objímky
Hmotnost
4,5
1/4" x 20
kg
0,75
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede ke způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění který, není-li mu zabráněno,
může vést ke škodám na majetku.
10
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Bezpečnostní pokyny pro
lasery
VAROVÁNÍ! Přečtěte a nastudujte
si všechny pokyny. Nedodržení
uvedených varování a pokynů může
vést k úrazu elektrickým proudem,
požáru a vážnému zranění.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
• Nepracujte s laserem ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory
s výskytem hořlavých kapalin, plynů
nebo prašných látek. V elektrickém nářadí
dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
• Používejte laser pouze se specificky
určenými bateriemi. Použití jiných typů
může vést k způsobení požáru.
• Pokud laser nepoužíváte, uložte jej mimo
dosah dětí a nekvalifikovaných osob.
Lasery jsou v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
• Pro váš model používejte pouze
příslušenství schválené výrobcem.
Příslušenství vhodné pro jeden typ laseru
může vést ke vzniku úrazu, pokud bude
použito s jiným typem laseru.
• Opravy nářadí MUSÍ být prováděny pouze
technikem s odpovídající kvalifikací.
Opravy, servis nebo údržba prováděná
nekvalifikovanou osobou může vést ke
vzniku úrazu. Nejbližšího autorizovaného
servisního zástupce DEWALT naleznete
v seznamu autorizovaných servisních
zástupců DEWALT na konci tohoto návodu
k obsluze, nebo navštivte internetové stránky
www.2helpU.com.
• Ke sledování laserového paprsku
nepoužívejte optické přístroje, jako jsou
dalekohled nebo nivelační přístroj. Jinak
by mohlo dojít k vážnému poškození zraku.
• Nepokládejte laser do takové polohy,
kde by mohly jakékoli osoby upřít zrak
do laserového paprsku, ať již neúmyslně
nebo záměrně. Jinak by mohlo dojít
k vážnému poškození zraku.
• Nepokládejte laser v blízkosti odrazných
materiálů, které mohou způsobit odklon
paprsku a následné zasažení zraku
okolních osob. Jinak by mohlo dojít
k vážnému poškození zraku.
• Pokud laser nepoužíváte, vypněte jej.
Ponechání laseru v zapnutém stavu zvyšuje
riziko zasažení zraku okolních osob.
• Nepracujte s laserem v blízkosti dětí
a nedovolte dětem, aby laser používaly.
Jinak by mohlo dojít k vážnému poškození
zraku.
• Varovné štítky neodstraňujte a udržujte
je čitelné. Pokud budou varovné štítky
odstraněny, mohou být obsluha nebo okolní
osoby nechtěně vystaveny záření.
• Laser položte bezpečně na stabilní
povrch. Pádem by mohlo dojít k poškození
laseru nebo ke vzniku úrazu.
• Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dlouhé vlasy si
svažte. Dbejte na to, aby se vaše vlasy,
oděv a rukavice nedostaly do kontaktu
s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými
díly zachyceny. Větrací otvory často kryjí
pohyblivé díly a proto byste měli na tuto
oblast dávat pozor.
laser poškozen, svěřte jeho opravu pouze
autorizovanému servisu.
• Nepoužívejte laser k jiným účelům, než je
projekce laserových paprsků.
Vystavení zraku působení laserového paprsku
třídy 2 je považováno za bezpečné v případě,
nepřesáhne-li tato doba 0,25 sekundy. Reflexy
očních víček poskytují dostatečnou ochranu. Ve
vzdálenosti větší než 1 m odpovídá tento laser
zařízení třídy 1 a proto je považován za zcela
bezpečný.
• Nikdy se do laserového paprsku nedívejte
záměrně a přímo.
• Nepoužívejte pro sledování laserového
paprsku optické přístroje.
• Neprovádějte nastavení přístroje do takové
výšky, aby mohl laserový paprsek procházet
přes osoby ve výšce jejich hlav.
• Zabraňte dětem, aby se s laserem dostaly do
kontaktu.
Ostatní rizika
Následující rizika jsou typická pro použití tohoto
zařízení:
– úrazy způsobené pohledem do laserového
paprsku.
Štítky na nářadí
Na výrobku jsou následující piktogramy:
VAROVÁNÍ: Použití ovládacích
či nastavovacích prvků nebo
provádění jiných postupů, než je
výslovně uvedeno, může mít za
následek nebezpečné ozáření.
VAROVÁNÍ! LASER
NEROZEBÍREJTE. Uvnitř výrobku
se nenachází žádné části určené
k opravám. Demontáž laseru způsobí
zrušení všech záruk vztahujících se
na tento výrobek. Výrobek žádným
způsobem neupravujte. Úprava
výrobku může mít za následek
nebezpečné ozáření.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento
návod
VAROVÁNÍ: Riziko způsobení
požáru! Zabraňte zkratování kontaktů
vyjmuté baterie.
Nedívejte se do laserového paprsku.
Další bezpečnostní pokyny
týkající se laserů
• Tento laser odpovídá požadavkům třídy 2
dle normy EN 60825-1: 2007. Nenahrazujte
laserovou diodu diodou jiného typu. Je-li
Pozor laser
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn uvnitř prostoru pro baterie.
Příklad:
2011 XX XX
Rok výroby
11
Důležité bezpečnostní pokyny
týkající se baterií
Obsah balení
Balení obsahuje:
VAROVÁNÍ: Baterie mohou
explodovat nebo nebo z nich
může unikat kapalina, a mohou
tak způsobit zranění nebo požár.
Z důvodů snížení tohoto rizika:
1 Křížový laser
• Dodržujte veškeré pokyny
a varování uvedené na štítku
baterie a na obalu.
1 Svorka (DW088KD)
• Baterie vždy vkládejte se správnou
polaritou (+ a -) tak, jak je
vyznačeno na baterii a na zařízení.
• Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
• Baterie nenabíjejte.
• Nekombinujte staré baterie
s novými. Baterie nahrazujte
novými současně, a to stejnou
značkou a typem.
1 Držák na stěnu
3 Baterie typu LR6 (velikost AA)
1 Detektor (DW088KD)
1 Baterie 9 V (DW088KD)
1 Kufřík
1 Návod k obsluze
• Před zahájením práce věnujte dostatek
času pečlivému pročtení a pochopení tohoto
návodu.
Popis (obr. A)
1 Hlavní spínač (vertikální laserový paprsek)
• Vybité baterie okamžitě vyjměte
a zlikvidujte v souladu s místními
předpisy.
2 Hlavní spínač (horizontální laserový paprsek)
• Vybité baterie nespalujte.
5 Horizontální laserový paprsek
• Baterie skladujte mimo dosah dětí.
• Pokud nebude výrobek po několik
měsíců používán, baterie vyjměte.
Baterie (obr. B)
3 Indikátor vybité baterie
4 Vertikální laserový paprsek
6 Indikátor vertikálního laserového paprsku
7 Indikátor horizontálního laserového paprsku
8 Otočná konzole
9 Držák na stěnu
TYP BATERIE
10 Kryt bateriového prostoru
Tento laser pracuje se třemi bateriemi typu LR6
(velikost AA).
11 Vnitřní závit 1/4” x 20
POUŽITÍ VÝROBKU
Křížový laser DW088 je určen k projekci
laserových paprsků, které pomáhají v provádění
pracovních operací. Nářadí může být
používáno ve vnitřních prostorách ke srovnání
horizontálních směrů (vodováha) a vertikálních
směrů (olovnice). Rozsah použití je od rozvržení
zdí a oken po instalace trámových kolejnic.
NEPOUŽÍVEJTE toto zařízení ve vlhkém
prostředí nebo na místech s výskytem hořlavých
kapalin nebo plynů.
Křížový laser je nářadí pro profesionály.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
Vybalení
UPEVNĚNÍ VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU
Bezpečnostní varování na štítku laseru musí být
uvedeno v jazyce obsluhy.
Z toho důvodu jsou s nářadím dodány
samostatné samolepicí štítky.
VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, zda jsou
bezpečnostní varování na štítku
uvedeny ve vašem jazyce.
Varování by měla znít následovně:
LASEROVÉ ZÁŘENÍ
NEDÍVEJTE SE PŘÍMO DO
LASEROVÉHO PAPRSKU
LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 2
• Pokud je varování v cizím jazyce, postupujte
následovně:
– Odlepte z archu požadovaný štítek.
– Opatrně štítek přelepte přes stávající.
12
– Štítek na místě přitiskněte a uhlaďte.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ! Nepokládejte laser
do takové polohy, kde by mohly
jakékoli osoby upřít zrak do
laserového paprsku, ať již
neúmyslně nebo záměrně. Při
pohledu do laserového paprsku může
dojít k poškození zraku.
Výměna baterií (obr. B)
Zařízení je napájeno bateriemi typu LR6
(velikost AA).
• Otevřete kryt bateriového prostoru (10).
• Vyměňte baterie (12). Ujistěte se, zda jsou
nové baterie vloženy tak, jak je označeno.
• Zavřete kryt prostoru pro baterie.
VAROVÁNÍ: Při výměně baterií
proveďte vždy výměnu celé sady.
Nekombinujte staré baterie s novými.
Používejte pokud možno alkalické
baterie.
INDIKÁTOR VYBITÉ BATERIE (OBR. A)
Nářadí je vybaveno indikátorem vybité baterie (3)
umístěným na ovládacím panelu. Indikátor vybité
baterie bude svítit, pokud bude nářadí zapnuto.
Pokud se baterie vybijí a je třeba je vyměnit,
indikátor začne blikat a nářadí se automaticky
vypne.
• Jakmile indikátor baterií začne blikat, vypněte
nářadí a baterie vyjměte.
Příprava nářadí k provozu
(obr. C1 - C4)
Nářadí lze provozovat s různým nastavením,
a tak je lze používat v různých aplikacích.
PROVOZ S UMÍSTĚNÍM NÁŘADÍ NA PODLAZE
• Nářadí umístěte na relativně hladký a rovný
povrch.
PROVOZ S UPEVNĚNÍM NÁŘADÍ KE STĚNĚ
(OBR. C1)
Otvor tvaru klíčové dírky (13) v otočné konzoli
(8) se používá pro uchycení ke stěnovým
konstrukcím. Alternativně lze nářadí upevnit
pomocí magnetů (14) ke kovovým sloupkům.
• Do stěny zašroubujte šroub nebo přibijte
hřebík.
• Na tento upevňovací prvek zavěste nářadí
tak, aby prvek procházel otvorem tvaru
klíčové dírky.
UPEVNĚNÍ NÁŘADÍ K DRŽÁKU NA STĚNU
(OBR. C2 - C4)
Nářadí je vybaveno držákem na stěnu (9), který
je určen k montáži na trámek stěny při montáži
snížených podhledů a dalších speciálních
vyrovnávacích úkonů. Otočná konzole (8) má
magnety, pomocí kterých lze nářadí k držáku na
stěnu upevnit.
• Magnety (14) srovnejte s kovovou deskou
držáku na stěnu (9).
• Držák na stěnu od nářadí odpojíte uchopením
a rozpojením obou těchto částí od sebe
dostatečným tahem.
Připojení držáku na stěnu k trámku stěny
provedete následovně:
• Rozevřete upínací čelisti (15).
• Upínací čelisty nasaďte okolo stěnového
trámku a uvolněte stisk tak, aby se sevřely.
Upevnění držáku ke stěně provedete následovně:
• Nářadí přitiskněte ke stěně v požadované
poloze a na stěně si vyznačte umístění
montážního otvoru.
• Ve vyznačeném místě vyvrtejte otvor.
• Do otvoru vložte odpovídající hmoždinku.
• Nářadí přidržte ze přední strany hmoždinky.
• Do montážního otvoru (16) zašroubujte šroub.
Seřízení nářadí
• Chcete-li nářadí uvést do chodu ke stanovení
kolmých směrů, zapněte je. Vodorovná
hladina anebo kolmost je správně nastavena,
jakmile zůstane laserový paprsek trvale svítit.
• Laserový paprsek začne blikat jako indikace,
že je nářadí nastaveno ve svahu mimo
automaticky srovnávaný rozsah 4°. Vypněte
nářadí, opětovně jej nastavte v automaticky
srovnávaném rozsahu a poté jej znovu
zapněte.
Srovnání laserové linie (obr. D)
• Srovnejte laserovou linii kteréhokoliv
z laserových paprsků s poziční značkou.
Podle potřeby nářadí přesuňte.
PROVOZ
VAROVÁNÍ! Nepokládejte laser
do takové polohy, kde by mohly
jakékoli osoby upřít zrak do
laserového paprsku, ať již
neúmyslně nebo záměrně. Při
pohledu do laserového paprsku může
dojít k poškození zraku.
13
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
• Vždy si vyznačte střed laserových bodů.
• Zkontrolujte, zda byl stroj bezpečně sestaven.
• Extrémní teplotní změny způsobí posun
vnitřních součástí, což může ovlivnit přesnost
nářadí. Za těchto okolností při použití nářadí
pravidelně kontrolujte jeho přesnost.
• Ačkoliv toto nářadí provádí automaticky
korekci drobných odchylek od rovin, při
nárazu může být potřeba opět provést
vyvážení nebo nastavení nářadí k měření.
• Pokud nářadí upadlo na podlahu nebo bylo
převrženo, zkontrolujte kalibraci, zda nedošlo
k jeho poškození. Viz část Údržba.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
Nářadí je vybaveno oddělenými spínači pro
spuštění vertikální a horizontální laserové linie.
• Chcete-li vertikální laserový paprsek (4)
zapnout, stiskněte hlavní spínač (1).
• Chcete-li horizontální laserový paprsek (5)
zapnout, stiskněte hlavní spínač (2).
• Vypnutí jednoho nebo druhého laserového
paprsku provedete opětovným stiskem
hlavního spínače.
Přenos poziční značky (obr. D)
Pro přenos poziční značky nářadí vytváří dvě
laserové linie, jak ve vodorovném, tak ve svislém
směru.
• Srovnejte příslušný laserový paprsek se
značkou.
Otočení nářadí (obr. E)
Pokud je nářadí nastaveno k provozu
s upevněním ke stěně, lze pro přenos
horizontální laserové linie otáčet ručně.
• Nářadí podle potřeby otočte doleva či
doprava.
Příslušenství laseru
DIGITÁLNÍ LASEROVÝ DETEKTOR: DE0892
(OBR. F)
Některé soupravy laseru obsahují digitální
laserový detektor DEWALT. Digitální laserový
detektor DEWALT napomáhá při vyhledání
laserového paprsku vytvářeného laserem
při jasném okolním světle nebo na dlouhých
14
vzdálenostech. Detektor lze použít jak
v místnosti, tak i ve venkovním prostředí,
v místech kde je obtížné zaměřit laserový
paprsek.
Detektor je určen k použití výhradně
s liniovými lasery DW088 a DW089 a s dalšími
kompatibilními liniovými lasery DEWALT. Tento
výrobek není určen k použití s rotačními lasery.
Detektor poskytuje jak vizuální signalizaci pomocí
okénka s LCD displejem (17), tak i zvukovou
signalizaci pomocí reproduktoru (18), které slouží
k určení polohy laserového paprsku.
Digitální laserový detektor DEWALT lze použít
jak se svorkou detektoru, tak i bez ní. Pokud je
použit s příchytnou svorkou, lze jej umístit na
nivelační tyč, měřičskou tyč, sloupek nebo stojan.
Baterie (obr. F)
Digitální laserový detektor je napájen 9 V baterií.
Instalaci dodané baterie provedete tak, že
odklopíte nahoru kryt bateriového prostoru
(19). Do prostoru vložte 9 V baterii způsobem
vyznačeným reliéfní ikonou.
Ovládací prvky detektoru (obr. F)
Detektor lze ovládat hlavním vypínačem (21)
a tlačítkem nastavení hlasitosti (22).
Pokud je hlavní vypínač stisknut jednou, detektor
se zapne. Na horní straně okénka s čidlem se
zobrazí ikona ON (zapnuto) a ikona hlasitosti.
Digitální laserový detektor DEWALT je také
vybaven funkcí automatického vypnutí. Pokud
laserový paprsek nezasahuje do okénka detekce
paprsku, nebo pokud není stisknuto žádné
tlačítko, detektor se vypne přibližně za 5 minut.
Pro vypnutí zvukového signálu stiskněte tlačítko
ještě jednou; ikona hlasitosti zmizí.
Detektor se zapíná v režimu detekce úzkého
záběru paprsku (ikona se objeví v levém
spodním rohu). Pro změnu na detekci širokého
záběru paprsku stiskněte tlačítko přesnosti (23)
(ikona se nyní objeví v pravém spodním rohu).
Přesnost
Detektor poskytuje dvě nastavení přesnosti,
široký záběr a úzký záběr. V nastavení širokého
záběru paprsku detektor přináší větší toleranci
při indikaci, že je detektor "v rovině". V nastavení
úzkého záběru je tato tolerance snížena
k dosažení vyšší přesnosti indikace, zda je
detektor "v rovině".
K dosažení přesnějších výsledků začněte
pracovat s použitím detektoru v širokém záběru
a dokončení proveďte s detektorem nastaveným
v úzkém záběru.
Magnety
Magnety (24) umožňují při instalaci snížených
podhledů uchycení detektoru ke kovovým
trámkům.
OVLÁDÁNÍ DETEKTORU (OBR. F)
1. Nastavte a vyrovnejte laser.
2. Stiskem hlavního vypínače (21) zapněte
laserový detektor.
3. Detektor umístěte tak, aby okénko čidla (25)
směřovalo k laserovému paprsku. Detektor
posouvejte v oblasti, kde se přibližně
nachází laserový paprsek nahoru nebo dolů,
až bude zcela vystředěn. Informace ohledně
indikátorů na displeji a zvukových signálů
naleznete v tabulce označené Indikátory.
Nad
rovinou
Mírně
nad
rovinou
V rovině
Mírně
pod
rovinou
Pod
rovinou
rychlé
pípání
rychlé
pípání
trvalý
tón
pomalé
pípání
pomalé
pípání
• Nečistoty a maziva mohou být z povrchu
detektoru odstraněny pomocí hadříku nebo
měkkého kartáče bez kovových štětin.
• Digitální laserový detektor DEWALT je odolný
vůči dešti, ale nesmí být ponořen do žádné
kapaliny. Jednotku nedávejte pod proud vody
ani ji do vody neponořujte.
• Nejvhodnější místo pro skladování je
v chladu a suchu, mimo dosah přímého
slunečního záření a nadměrného tepla či
chladu.
Opravy detektoru
Digitální laserový detektor neobsahuje vyjma
baterie žádné díly určené k opravě. Jednotku
nerozebírejte. Neoprávněná manipulace
s laserovým detektorem ukončí všechny
probíhající záruky.
Řešení potíží s detektorem
ikony na displeji
zvukové
signály
INDIKÁTORY
Čištění a uložení detektoru
4. Značkovacími drážkami (20) přesně označte
polohu laserového paprsku.
MONTÁŽ DETEKTORU NA NIVELAČNÍ TYČ
(OBR. F, G)
1. K upevnění vašeho detektoru k nivelační
tyči nejprve detektor spojte se svorkou
nasunutím na západku svorky (26).
Nasuňte vodítka (27) svorky na kolejnici
(28) detektoru tak, aby západka (29) svorky
zaskočila do otvoru (30) detektoru.
DETEKTOR NELZE ZAPNOUT.
• Stiskněte a podržte hlavni vypínač.
• Zkontrolujte zda je vložena baterie a zda je
vložena správným způsobem.
• Pokud je detektor velmi studený, nechejte jej
ve vyhřívaném prostoru ohřát.
• Vyměňte 9 V baterii. Zapněte jednotku
detektoru.
• Pokud se detektor stále nezapíná, předejte
jej do servisního střediska DEWALT.
REPRODUKTOR DETEKTORU NEVYDÁVÁ
ŽÁDNÝ ZVUK.
• Ujistěte se, zda je detektor zapnut.
• Stiskněte tlačítko hlasitosti. Tímto tlačítkem
se hlasitost zapíná a vypíná.
• Ujistěte se, zda je laser zapnut a vytváří
laserový paprsek.
2. Otáčením rukojeti (31) svorky proti směru
chodu hodinových ručiček rozevřete čelisti.
• Pokud detektor stále nevydává žádný zvuk,
předejte jej do servisního střediska DEWALT.
3. Detektor umístěte do požadované výšky
a otáčením rukojeti ve směru chodu
hodinových ručiček svorku na nivelační tyči
upevněte.
DETEKTOR NEODPOVÍDÁ NA PAPRSEK JINÉ
LASEROVÉ JEDNOTKY.
4. Výškovou úpravu provedete tak, že mírně
povolíte svorku, polohu detektoru upravíte
a svorku opět dotáhnete.
• Digitální laserový detektor DEWALT je určen
k použití výhradně s liniovými lasery DW088
a DW089 a s určitými dalšími kompatibilními
liniovými lasery.
15
DETEKTOR VYDÁVÁ ZVUKOVÝ SIGNÁL ALE
OKÉNKO S LCD DISPLEJEM NEFUNGUJE.
• Pokud je detektor velmi studený, nechejte jej
ve vyhřívaném prostoru ohřát.
• Pokud okénko LCD displeje stále nefunguje,
předejte detektor do servisního střediska
DEWALT.
JASNÉ OSVĚTLENÍ DETEKTORU ZPŮSOBÍ
TRVALOU SIGNALIZACI "V ROVINĚ".
• V přítomnosti velmi intenzívního okolního
světla může detektor podávat nesprávné
nebo nepravidelné vyhodnocení vyrovnaného
stavu.
• Detektor přemístěte mimo oblast intenzívního
světla nebo zacloňte okénko čidla (25)
k obnovení normálního provozu.
Doplňkové příslušenství
POUŽITÍ LASERU S PŘÍSLUŠENSTVÍM
(VÝŘEZ NA OBR. 1)
nářadí zkalibrovat servisním technikem
s odpovídající kvalifikací.
VAROVÁNÍ: Předložené výsledky jsou
dány podmínkami v daném prostoru.
Pokud se praxe od těchto výsledků
liší, měření musí být těmto podmínkám
přizpůsobeno.
KONTROLA SNÍMÁNÍ (OBR. H)
• Nářadí umístěte na podlahu mezi dvě svislé
stěny, které jsou od sebe vzdáleny nejméně
9 m. Nářadí upevněte mezi stěny přesně do
středu.
• Nářadí natočte v úhlu 45° doleva.
• Zapněte horizontální laserový paprsek.
• Přesně ve středu protilehlé stěny si vyznačte
střed laserového paprsku.
• Nářadí vypněte a otočte je o 90° ve směru
chodu hodinových ručiček.
• Zapněte horizontální laserový paprsek.
• Přesně ve středu protilehlé stěny si vyznačte
střed laserového paprsku.
Laser je ve spodní části jednotky opatřen
vnitřním závitem 1/4” x 20 (11). Závit odpovídá
stávajícímu i budoucímu příslušenství značky
DEWALT. Používejte výhradně příslušenství
DEWALT určené k provozu s tímto výrobkem.
Dodržuje pokyny uvedené u příslušenství.
• Změřte rozdíl mezi značkami.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
• Pokud je rozdíl mezi značkami větší jak
3 mm, nářadí musí být zkalibrováno.
Tato jsou následující:
• DE0734 DEWALT nivelační tyč
• DE0737 DEWALT nivelační tyč
• DE0881 DEWALT stativ
• DE0882 DEWALT laserová měrka
• DE0892 DEWALT detektor
• Nářadí vypněte.
• Pokud je rozdíl mezi značkami menší jak
3 mm, nářadí je správně zkalibrováno.
KONTROLA VODOVÁHY (OBR. I1, I2)
• Nářadí umístěte v místě, kde je stěna
nejméně 9 m dlouhá. Nářadí upevněte na
jeden konec stěny.
• Nářadí natočte v úhlu 90° doleva.
• Zapněte horizontální laserový paprsek.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
• V jedné třetině (32) a ve dvou třetinách
vzdálenosti (33) si na stěně vyznačte střed
laserového paprsku.
ÚDRŽBA
• Nářadí vypněte.
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o zařízení a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Kontrola prostorové kalibrace
(obr. H–J)
Prostorová kalibrace musí být s ohledem na
správnou diagnostiku provedena bezpečně
a přesně. Pokud se vyskytne chyba, nechejte
16
• Nářadí upevněte na opačný konec stěny.
• Nářadí natočte v úhlu 90° doprava.
• Zapněte horizontální laserový paprsek.
• Zapněte nářadí a srovnejte laserový paprsek
se značkou na stěně (33) a na stěně si
vyznačte ve dvou třetinách vzdálenosti (34)
střed laserového paprsku.
• Nářadí vypněte.
• Změřte rozdíl mezi značkami (32, 34).
• Pokud je rozdíl mezi značkami menší jak
6 mm, nářadí je správně zkalibrováno.
• Pokud je rozdíl mezi značkami větší jak
6 mm, nářadí musí být zkalibrováno.
KONTROLA OLOVNICE (OBR. J1, J2)
• Nářadí umístěte na podlahu v místě, kde je
strop ve výšce nejméně 2,5 m.
• Na podlaze si vyznačte linku dlouhou 1,5 m
(35). Nářadí umístěte na jeden konec značky
na podlaze (35).
• Zapněte vertikální laserový paprsek.
• Srovnejte laserový paprsek se značkou na
podlaze (35).
• V jedné třetině (36) a ve dvou třetinách
vzdálenosti (37) si na stropě vyznačte střed
laserového paprsku.
• Nářadí vypněte. Nářadí umístěte na opačný
konec značky na podlaze (35) směrem
k předchozímu místu.
• Zapněte vertikální laserový paprsek.
• Srovnejte laserový paprsek se značkou na
podlaze (35).
• V jedné třetině (38) a ve dvou třetinách
vzdálenosti (39) si na stropě vyznačte střed
laserového paprsku.
• Nářadí vypněte.
• Změřte rozdíl mezi značkami (36, 38).
• Změřte rozdíl mezi značkami (37, 39).
• Pokud je rozdíl mezi značkami menší jak
3,5 mm, nářadí je správně zkalibrováno.
• Pokud je rozdíl mezi značkami větší jak
3,5 mm, nářadí musí být zkalibrováno.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném domácím
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
DEWALT naleznete na příslušné adrese uvedené
na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Čištění
• Před čištěním jednotky laseru z něj vyjměte
baterie.
• Pomocí měkkého hadříku pravidelně čistěte
kryt.
• Pokud je potřeba, očistěte čočky pomocí
měkkého hadříku nebo bavlněným smotkem
navlhčeným v alkoholu. Nepoužívejte
jakékoliv jiné čisticí prostředky.
Baterie
• Při likvidaci baterií dbejte na ochranu
životního prostředí. Informujte se
u příslušných úřadů o ekologické likvidaci
baterií.
zst00241332 - 17-07-2014
17
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
19
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising