DW088KD | DeWalt DW088KD CROSSLINE LASER instruction manual

511111-75 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW088
8
11
4
5
7
10
1
2
6
3
A
2
9
10
12
B
8
13
14
C1
3
8
9
14
C2
15
C3
4
16
C4
D
5
E
24
18
17
25
30
20
28
19
F
6
22 21
23
29
27
26
31
G
H
7
32
33
I1
34
I2
8
33
36
37
35
J1
39
38
35
J2
9
LASEROVÝ KRÍŽ
DW088
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
DW088
Napájacie napätie
V
4,5
Typ
1
Typ batérií
3 x LR6 (AA)
Výkon lasera
mW
< 1,3
Trieda lasera
Vlnová dĺžka
2
nm
Trieda ochrany
Rozsah automatického
vyrovnávania
Pracovná teplota
°
+/- 4
°C
-10 - +45
Závit objímky
Hmotnosť
637
IP54
1/4" x 20
kg
0,75
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá v prípade, že sa jej
nezabráni povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranenia
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť
ku škodám na majetku.
10
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Bezpečnostné pokyny pre
lasery
VAROVANIE! Prečítajte a naštudujte
si všetky bezpečnostné pokyny.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
• Nepracujte s laserom vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory
s výskytom horľavých kvapalín, plynov
alebo prašných látok. V elektrickom náradí
dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť
vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
• Používajte laser iba so špecificky určenými
batériami. Použitie iných typov môže viesť
k spôsobeniu požiaru.
• Ak laser nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a nekvalifikovaných osôb.
Lasery sú v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
• Pre Váš model používajte iba príslušenstvo
schválené výrobcom. Príslušenstvo vhodné
pre jeden typ lasera môže viesť k vzniku
úrazu, ak bude použité s iným typom lasera.
• Opravy náradia MUSÍ vykonávať iba
technik so zodpovedajúcou kvalifikáciou.
Opravy, servis alebo údržba vykonávaná
nekvalifikovanou osobou môže viesť
k vzniku úrazu. Najbližšieho autorizovaného
servisného zástupcu DEWALT nájdete
v zozname autorizovaných servisných
zástupcov DEWALT na konci tohto návodu na
použitie alebo navštívte internetové stránky
www.2helpU.com.
• Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte
optické prístroje, ako sú ďalekohľad alebo
nivelačný prístroj. Inak by mohlo dôjsť
k vážnemu poškodeniu zraku.
• Laser nedávajte do takej polohy, kde by
mohli akékoľvek osoby uprieť zrak do
laserového lúča, či už neúmyselne alebo
zámerne. Inak by mohlo dôjsť k vážnemu
poškodeniu zraku.
• Neukladajte laser do blízkosti odrazových
materiálov, ktoré môžu spôsobiť odklon
lúča a následne zasiahnutie zraku okolitých
osôb. Inak by mohlo dôjsť k vážnemu
poškodeniu zraku.
• Ak laser nepoužívate, vypnite ho.
Ponechanie lasera v zapnutom stave zvyšuje
riziko zasiahnutia zraku osôb v okolí.
• Nepracujte s laserom v blízkosti detí
a nedovoľte, aby laser používali. Inak by
mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu zraku.
• Varovné štítky neodstraňujte a udržujte
ich čitateľné. Pokiaľ budú varovné štítky
odstránené, môže byť obsluha alebo okolité
osoby nechtiac vystavené žiareniu.
• Laser položte bezpečne na stabilný
povrch. Pádom by mohlo dôjsť k úrazu alebo
k poškodeniu náradia.
• Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dlhé vlasy si zopnite. Dbajte
na to, aby sa Vaše vlasy, odev a rukavice
nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy
môžu byť zachytené pohyblivými dielcami.
Vetracie otvory často kryjú pohyblivé dielce
a preto by ste mali na túto oblasť dávať pozor.
• Nepoužívajte laser na iné účely, než je
projekcia laserových lúčov.
Vystavenie zraku pôsobeniu laserového lúča
triedy 2 je považované za bezpečné v prípade,
ak nepresiahne tento čas 0,25 sekundy. Reflexy
očných viečok poskytujú dostatočnú ochranu. Vo
vzdialenosti väčšej než 1 m zodpovedá tento laser
triede 1 a preto je považovaný za úplne bezpečný.
• Nikdy sa do laserového lúča nepozerajte
zámerne a priamo.
• Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte
optické prístroje.
• Nenastavujte prístroj do takej výšky, aby mohol
laserový lúč prechádzať cez osoby vo výške ich
hláv.
• Zabráňte deťom, aby sa dostali do kontaktu
s týmto náradím.
Ostatné riziká
Nasledujúce riziká sú typické pre použitie tohto
zariadenia:
– úrazy spôsobené pohľadom do laserového
lúča.
Štítky na náradí
Na výrobku sú nasledovné piktogramy:
VAROVANIE: Použitie ovládacích
či nastavovacích prvkov alebo
vykonávanie iných postupov, než
je výslovne uvedené, môže mať za
následok nebezpečné ožiarenie.
VAROVANIE! LASER
NEROZOBERAJTE. Vnútri výrobku
sa nenachádzajú žiadne časti určené
na opravy. Demontáž lasera spôsobí
zrušenie všetkých záruk vzťahujúcich
sa na tento výrobok. Výrobok žiadnym
spôsobom neupravujte. Úprava
výrobku môže mať za následok
nebezpečné ožiarenie.
VAROVANIE: Riziko spôsobenia
požiaru! Zabráňte skratovaniu
kontaktov vybratej batérie.
Ďalšie bezpečnostné pokyny
týkajúce sa laserov
• Tento laser zodpovedá požiadavkám triedy
2 podľa normy EN 60825-1: 2007. Laserovú
diódu nenahradzujte diódou iného typu. Ak
je laser poškodený, zverte jeho opravu iba
autorizovanému servisu.
Pred použitím si pozorne prečítajte tento
návod.
Pozor laser.
Nepozerajte sa do laserového lúča.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje tiež rok výroby, je
vytlačený vo vnútri priestoru pre batérie.
Príklad:
2011 XX XX
Rok výroby
11
Dôležité bezpečnostné pokyny
týkajúce sa batérií
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
VAROVANIE: Batérie môžu
explodovať alebo z nich môže
unikať kvapalina, a môžu tak
spôsobiť vážne zranenie alebo
požiar. Z dôvodu zníženia tohto rizika:
1 Krížový laser
• Dodržujte všetky pokyny a varovania
uvedené na štítku batérie a na obale.
1 Svorku (DW088KD)
• Batérie vkladajte vždy so správnou
polaritou (+ a -) tak, ako je
vyznačené na batérii a na výrobku.
1 Kufrík
• Zabráňte skratu kontaktov batérie.
• Pred začatím práce venujte dostatok času
pozornému prečítaniu a pochopeniu tohto
návodu.
• Batérie nenabíjajte.
• Nemiešajte staré batérie s novými.
Batérie nahradzujte novými súčasne,
a to rovnakou značkou a typom.
1 Držiak na stenu
3 Batérie typu LR6 (veľkosť AA)
1 Detektor (DW088KD)
1 Akumulátor 9 V (DW088KD)
1 Návod na obsluhu
Popis (obr. A)
1 Hlavný vypínač (vertikálny laserový lúč)
• Vybité batérie okamžite vyberte
a zlikvidujte v súlade s miestnymi
predpismi.
3 Indikátor vybitej batérie
• Vybité batérie nespaľujte.
4 Vertikálny laserový lúč
• Batérie skladujte mimo dosahu detí.
5 Horizontálny laserový lúč
• Ak nebudete výrobok niekoľko
mesiacov používať, batérie vyberte.
6 Indikátor vertikálneho laserového lúča
Batéria (obr. B)
TYP BATÉRIE
Tento laser pracuje s tromi batériami typu LR6
(veľkosť AA).
2 Hlavný vypínač (horizontálny laserový lúč)
7 Indikátor horizontálneho laserového lúča
8 Otočná konzola
9 Držiak na stenu
10 Kryt batériového priestoru
11 Vnútorný závit 1/4” x 20
POUŽITIE VÝROBKU
Vybalenie
Krížový laser DW088 je určený na projekciu
laserových lúčov, ktoré pomáhajú vo vykonávaní
pracovných operácií. Náradie sa môže používať
vo vnútorných priestoroch na zarovnanie
horizontálnych smerov (vodováha) a vertikálnych
smerov (olovnica). Rozsah použitia je od
rozvrhnutia múrov a okien po inštalácie trámových
koľajníc.
UPEVNENIE VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU
NEPOUŽÍVAJTE toto zariadenie vo vlhkom
prostredí alebo na miestach s výskytom horľavých
kvapalín alebo plynov.
Krížový laser je náradie pre profesionálov.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto zariadenie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
Bezpečnostné varovanie na štítku lasera musí byť
uvedené v jazyku obsluhy.
Z toho dôvodu sú s náradím dodané samostatné
samolepiace štítky.
VAROVANIE: Skontrolujte, či sú
bezpečnostné varovania na štítku
uvedené vo Vašom jazyku.
Varovania by mali znieť nasledovne:
LASEROVÉ ŽIARENIE
NEPOZERAJTE SA PRIAMO DO
LASEROVÉHO LÚČA
LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 2
• Ak je varovanie v cudzom jazyku, postupujte
nasledovne:
– Odlepte z hárka požadovaný štítok.
– Štítok opatrne prelepte cez existujúci.
– Štítok na mieste pritlačte a uhlaďte.
12
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE! Laser nedávajte
do takej polohy, kde by mohli
akékoľvek osoby uprieť zrak do
laserového lúča, či už neúmyselne
alebo zámerne. Pri pohľade
do laserového lúča môže dôjsť
k poškodeniu zraku.
UPEVNENIE NÁRADIA K DRŽIAKU NA STENU
(OBR. C2 – C4)
Náradie je vybavené držiakom na stenu (9), ktorý
je určený na montáž na trámik steny pri montáži
znížených podhľadov a ďalších špeciálnych
vyrovnávacích úkonoch. Otočná konzola (8) má
magnety, pomocou ktorých je možné náradie
k držiaku na stenu upevniť.
Výmena batérií (obr. B)
• Magnety (14) zarovnajte s kovovou doskou
držiaka na stenu (9).
Model DW082 pracuje so štyrmi batériami typu
LR6 (veľkosť AA).
• Držiak na stenu od náradia odpojíte uchopením
a rozpojením oboch týchto častí od seba
dostatočným ťahom.
• Otvorte kryt batériového priestoru (10).
• Vymeňte batérie (12). Uistite sa, či sú nové
batérie vložené tak, ako je označené.
• Zavrite kryt priestoru pre batérie.
VAROVANIE: Pri výmene batérií vždy
vymeňte celú sadu. Nemiešajte staré
batérie s novými. Používajte pokiaľ
možno alkalické batérie.
INDIKÁTOR VYBITEJ BATÉRIE (OBR. A)
Náradie je vybavené indikátorom vybitej batérie
(3) umiestneným na ovládacom paneli. Indikátor
vybitej batérie bude svietiť, pokiaľ bude náradie
zapnuté. Pokiaľ sa batérie vybijú a je treba ich
vymeniť, indikátor začne blikať a náradie sa
automaticky vypne.
• Hneď ako začne blikať indikátor batérií, vypnite
náradie a batérie vyberte.
Príprava náradia na prevádzku
(obr. C1 – C4)
Náradie je možné prevádzkovať s rôznym
nastavením, a tak ho možno používať v rôznych
aplikáciách.
PREVÁDZKA S UMIESTNENÍM NA PODLAHE
• Náradie umiestnite na relatívne hladký a rovný
povrch.
PREVÁDZKA S UPEVNENÍM K STENE
(OBR. C1)
Otvor tvaru kľúčovej dierky (13) v otočnej
konzole (8) sa používa na uchytenie k stenovým
konštrukciám. Alternatívne je možné náradie
upevniť pomocou magnetov (14) ku kovovým
stĺpikom.
• Do steny zaskrutkujte skrutku alebo pribite
klinec.
• Na tento upevňovací prvok zaveste náradie tak,
aby prvok prechádzal otvorom tvaru kľúčovej
dierky.
Držiak na stenu pripojíte k trámiku steny
nasledovne:
• Rozovrite upínacie čeľuste (15).
• Upínacie čeľuste nasaďte okolo stenového
trámika a uvoľnite stlačenie tak, aby sa zovreli.
Držiak pripojíte k stene nasledovne:
• Náradie pritlačte k stene v požadovanej
polohe a na stene si vyznačte umiestnenie
montážneho otvoru.
• V označenom mieste vyvŕtajte otvor.
• Do otvoru zasuňte zodpovedajúcu hmoždinku.
• Náradie pridržte z prednej strany príchytky.
• Do montážneho otvoru (16) zaskrutkujte
skrutku.
Nastavenie náradia
• Ak chcete náradie uviesť do chodu pre
určovanie kolmých smerov, zapnite ho.
Vodorovná hladina alebo kolmosť je správne
nastavená, hneď ako zostane laserový lúč
trvalo svietiť.
• Laserový lúč začne blikať ako indikácia, že je
náradie nastavené vo svahu mimo automaticky
zarovnávaného rozsahu 4°. Vypnite náradie,
opätovne ho nastavte v automaticky
zarovnanom rozsahu a potom ho znovu
zapnite.
Zarovnanie laserovej línie
(obr. D)
• Zarovnajte laserovú líniu ktoréhokoľvek
z laserových lúčov s pozičnou značkou. Podľa
potreby náradie presuňte.
PREVÁDZKA
VAROVANIE! Laser nedávajte
do takej polohy, kde by mohli
akékoľvek osoby uprieť zrak do
13
laserového lúča, či už neúmyselne
alebo zámerne. Pri pohľade
do laserového lúča môže dôjsť
k poškodeniu zraku.
Príslušenstvo lasera
DIGITÁLNY LASEROVÝ DETEKTOR: DE0892
(OBR. F)
• Skontrolujte, či bol stroj bezpečne zložený.
Niektoré súpravy lasera obsahujú digitálny
laserový detektor DEWALT. Digitálny laserový
detektor DEWALT napomáha pri vyhľadaní
laserového lúča vytváraného laserom pri jasnom
okolitom svetle alebo na dlhé vzdialenosti.
Detektor je možné použiť ako v miestnosti, tak
i vo vonkajšom prostredí, v miestach, kde je ťažké
zamerať laserový lúč.
• Extrémne teplotné zmeny spôsobia posun
vnútorných súčastí, čo môže ovplyvniť presnosť
náradia. Za týchto okolností pri použití náradia
pravidelne kontrolujte jeho presnosť.
Detektor je určený na použitie výhradne s lasermi
DW088 a DW089 a s ďalšími kompatibilnými
líniovými lasermi DEWALT. Tento výrobok nie je
určený na použitie s rotačnými lasermi.
• I keď toto náradie robí automaticky korekciu
drobných odchýlok od rovín, pri náraze môže
byť potrebné opäť spraviť vyváženie alebo
nastavenie náradia na meranie.
Detektor poskytuje vizuálnu signalizáciu pomocou
okienka s LCD displejom (17) a zvukovou
signalizáciou pomocou reproduktora (18), ktoré
slúžia na určenie polohy laserového lúča.
• Ak náradie spadlo na podlahu alebo sa
prevrhlo, skontrolujte kalibráciu, či nedošlo
k jeho poškodeniu. Pozrite časť Údržba.
Digitálny laserový detektor DEWALT je možné
použiť rovnako s príchytnou svorkou detektora
ako i bez nej. Ak je použitý s príchytnou svorkou,
je možné ho umiestniť na nivelačnú tyč, meračskú
tyč, stĺpik alebo stojan.
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
• Vždy si vyznačte stred laserových bodov.
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
Náradie je vybavené oddelenými vypínačmi na
zapnutie vertikálnej a horizontálnej laserovej línie.
• Ak chcete vertikálny laserový lúč (4) zapnúť,
stlačte hlavný vypínač (1).
• Ak chcete horizontálny laserový lúč (5) zapnúť,
stlačte hlavný vypínač (2).
• Vypnutie jedného alebo druhého laserového
lúča vykonáte opätovným stlačením hlavného
vypínača.
Prenos pozičnej značky
(obr. D)
Pre prenos pozičnej značky náradie vytvára dve
laserové línie, ako vo vodorovnom, tak v zvislom
smere.
• Zarovnajte príslušný laserový lúč so značkou.
Otočenie náradia (obr. E)
Ak je náradie nastavené na prevádzku
s upevnením k stene, je možné pre prenos
horizontálnej laserovej línie otáčať ručne.
• Náradie podľa potreby otočte doľava či
doprava.
Batéria (obr. F)
Digitálny laserový detektor je napájaný 9 V
batériou. Inštaláciu dodanej batérie spravíte tak, že
odklopíte nahor kryt batériového priestoru (19). Do
priestoru vložte 9 V batériu spôsobom vyznačeným
ikonou.
Ovládacie prvky detektora (obr. F)
Detektor možno ovládať hlavným vypínačom (21)
a tlačidlom pre nastavenie hlasitosti (22).
Pokiaľ sa hlavný vypínač stlačí raz, detektor sa
zapne. Na hornej strane okienka so senzorom sa
zobrazí ikona ON (zapnuté) a ikona hlasitosti.
Digitálny laserový detektor DEWALT je tiež
vybavený funkciou automatického vypnutia. Pokiaľ
laserový lúč nezasahuje do okienka detekcie
lúča alebo pokiaľ nie je stlačené žiadne tlačidlo,
detektor sa vypne približne za 5 minút.
Pre vypnutie zvukového signálu stlačte tlačidlo
ešte raz; ikona hlasitosti zmizne.
Detektor sa zapína v režime detekcie úzkeho
záberu lúča (ikona sa objaví v ľavom spodnom
rohu). Pre zmenu na detekcii širokého záberu
lúča stlačte tlačidlo presnosti (23) (ikona sa objaví
v pravom spodnom rohu).
Presnosť
Detektor poskytuje dve nastavenia presnosti,
široký záber a úzky záber. V nastavení širokého
záberu lúča detektor prináša väčšiu toleranciu pri
14
indikácii, že je detektor "v rovine". V nastavení
úzkeho záberu je táto tolerancia znížená kvôli
dosiahnutiu vyššej presnosti indikácie, či je
detektor "v rovine".
3. Detektor umiestnite do požadovanej
výšky a otáčaním rukoväti v smere chodu
hodinových ručičiek príchytný diel na
nivelačnej tyči upevnite.
Pre dosiahnutie presnejších výsledkov začnite
pracovať s použitím detektora v širokom zábere
a dokončite s detektorom nastaveným v úzkom
zábere.
4. Výškovú úpravu vykonáte tak, že mierne
povolíte príchytný diel, polohu detektora
upravíte a príchytný diel opäť dotiahnete.
Magnety
Čistenie a uloženie detektora
Magnety (24) umožňujú pri inštalácii znížených
podhľadov uchytenie detektora ku kovovým
trámikom.
• Nečistoty a mazivá môžu byť z povrchu
nabíjačky odstránené pomocou handričky
alebo mäkkej kefy bez kovových štetín.
OVLÁDANIE DETEKTORA (OBR. F)
• Digitálny laserový detektor DEWALT je odolný
voči dažďu, ale nesmie sa ponoriť do žiadnej
kvapaliny. Jednotku nedávajte pod prúd vody
ani ju do vody neponárajte.
1. Nastavte a vyrovnajte laser.
2. Stlačením hlavného vypínača (21) zapnite
laserový detektor.
3. Detektor umiestnite tak, aby okienko senzora
(25) smerovalo k laserovému lúču. Detektor
posúvajte nahor alebo nadol v oblasti, kde
sa približne nachádza laserový lúč, až bude
celkom vystredený. Informácie ohľadom
indikátorov na displeji a zvukových signálov
nájdete v tabuľke označenej Indikátormi.
Nad
rovinou
Mierne
nad
rovinou
V rovine
Mierne
pod
rovinou
Pod
rovinou
rýchle
pípanie
rýchle
pípanie
trvalý
tón
pomalé
pípanie
pomalé
pípanie
Ikony na displeji
zvukové
signály
INDIKÁTORY
4. Značkovacími drážkami (20) presne označte
polohu laserového lúča.
MONTÁŽ DETEKTORA NA NIVELAČNÚ TYČ
(OBR. F, G)
1. Na upevnenie Vášho detektora k nivelačnej
tyči najprv detektor spojte so svorkou
nasunutím na západku svorky (26). Nasuňte
vodidlá (27) príchytného dielu na koľajnicu
(28) detektora tak, aby západka (29)
príchytného dielu zaskočila do otvoru (30)
detektora.
2. Otáčaním rukoväti (31) príchytného dielu proti
smeru chodu hodinových ručičiek rozovrite
čeľuste.
• Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu.
Opravy detektora
Digitálny laserový detektor neobsahuje okrem
batérie žiadne diely určené na opravu. Jednotku
nerozoberajte. Neoprávnené rozoberanie
laserového detektora ukončí všetky prebiehajúce
záruky.
Riešenie problémov
s detektorom
DETEKTOR NEJDE ZAPNÚŤ.
• Stlačte a podržte hlavný vypínač.
• Skontrolujte či je vložená batéria a či je
vložená správnym spôsobom.
• Pokiaľ je detektor veľmi studený, nechajte ho
vo vyhrievanom priestore ohriať.
• Vymeňte 9 V batériu. Zapnite jednotku
detektora.
• Pokiaľ sa detektor stále nezapína, predajte ho
do servisného centra DEWALT.
REPRODUKTOR DETEKTORA NEVYDÁVA
ŽIADEN ZVUK.
• Uistite sa, či je detektor zapnutý.
• Stlačte tlačidlo hlasitosti. Týmto tlačidlom sa
hlasitosť zapína a vypína.
• Uistite sa, či je laser zapnutý a vytvára
laserový lúč.
• Pokiaľ detektor stále nevydáva žiadny zvuk,
predajte ho do servisného centra DEWALT.
15
DETEKTOR NEODPOVEDÁ NA LÚČ INEJ
LASEROVEJ JEDNOTKY.
• Detektor je určený na použitie výhradne
s lasermi DW088 a DW089 a s ďalšími
kompatibilnými líniovými lasermi DEWALT.
DETEKTOR VYDÁVA ZVUKOVÝ SIGNÁL, ALE
OKIENKO LCD DISPLEJA NEFUNGUJE.
• Pokiaľ je detektor veľmi studený, nechajte ho
vo vyhrievanom priestore ohriať.
• Pokiaľ okienko LCD displeja stále nefunguje,
predajte ho do servisného centra DEWALT.
JASNÉ OSVETLENIE DETEKTORA SPÔSOBÍ
TRVALÚ SIGNALIZÁCIU "V ROVINE".
• V prítomnosti veľmi intenzívneho okolitého
svetla môže detektor podávať nesprávne
alebo nepravidelné vyhodnotenie vyrovnaného
stavu.
• Detektor premiestnite mimo oblasť
intenzívneho svetla alebo zacloňte okienko
senzora (25) pre obnovenie normálnej
prevádzky.
Doplnkové príslušenstvo
POUŽITIE LASERA S PRÍSLUŠENSTVOM
(VÝŘEZ NA OBR. 1)
Laser v spodnej časti jednotky má vnútorný závit
1/4” x 20 (11). Závit zodpovedá aktuálnemu
i budúcemu príslušenstvu značky DEWALT.
Používajte výhradne príslušenstvo DEWALT určené
na použitie s týmto výrobkom. Dodržuje pokyny
uvedené na príslušenstve.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Tieto sú nasledujúce:
• DE0734 DEWALT nivelačná tyč
Kontrola priestorovej
kalibrácie (obr. H - J)
Priestorová kalibrácia musí byť s ohľadom
na správnu diagnostiku vykonaná bezpečne
a presne. Pokiaľ sa vyskytne chyba, nechajte
náradie kalibrovať servisným technikom so
zodpovedajúcou kvalifikáciou.
VAROVANIE: Predložené výsledky sú
dané podmienkami v danom priestore.
Ak sa prax od týchto výsledkov líši,
meranie musí byť prispôsobené týmto
podmienkam.
KONTROLA SNÍMANIA (OBR. H)
• Náradie umiestnite na podlahu medzi dve zvislé
steny, ktoré sú od seba vzdialené najmenej
9 m. Náradie upevnite medzi steny presne do
stredu.
• Náradie natočte v uhle 45° doľava.
• Zapnite horizontálny laserový lúč.
• Presne v strede protiľahlej steny si vyznačte
stred laserového lúča.
• Vypnite náradie a otočte ho o 90° v smere
pohybu hodinových ručičiek.
• Zapnite horizontálny laserový lúč.
• Presne v strede protiľahlej steny si vyznačte
stred laserového lúča.
• Náradie vypnite.
• Zmerajte rozdiel medzi značkami.
• Pokiaľ je rozdiel medzi značkami menší ako
3 mm, náradie je správne vykalibrované.
• Pokiaľ je rozdiel medzi značkami väčší ako
3 mm, náradie musí byť vykalibrované.
KONTROLA VODOVÁHY (OBR. I1, I2)
• DE0881 DEWALT statív
• Náradie umiestnite v mieste, kde je stena
najmenej 9 m dlhá. Náradie upevnite na jeden
koniec steny.
• DE0882 DEWALT laserová mierka
• Náradie natočte v uhle 90° doľava.
• DE0892 DEWALT detektor
• Zapnite horizontálny laserový lúč.
• DE0737 DEWALT nivelačná tyč
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
• V jednej tretine (32) a v dvoch tretinách
vzdialenosti (33) si na stene vyznačte stred
laserového lúča.
ÚDRŽBA
• Náradie vypnite.
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
• Náradie upevnite na opačný koniec steny.
16
• Náradie natočte v uhle 90° doprava.
• Zapnite horizontálny laserový lúč.
• Zapnite náradie a zarovnajte laserový lúč so
značkou na stene (33) a na stene si vyznačte
v dvoch tretinách vzdialenosti (34) stred
laserového lúča.
• Náradie vypnite.
• Zmerajte rozdiel medzi značkami (32, 34).
• Pokiaľ je rozdiel medzi značkami menší ako
6 mm, náradie je správne vykalibrované.
• Pokiaľ je rozdiel medzi značkami väčší ako
6 mm, náradie musí byť vykalibrované.
KONTROLA OLOVNICE (OBR. J1, J2)
• Náradie umiestnite na podlahu v mieste, kde je
strop vo výške najmenej 2,5 m.
• Na podlahe si vyznačte líniu dlhú 1,5 m (35).
Náradie umiestnite na jeden koniec značky na
podlahe (35).
• Zapnite vertikálny laserový lúč.
• Zarovnajte laserový lúč so značkou na podlahe
(35).
• V jednej tretine (36) a v dvoch tretinách
vzdialenosti (37) si na strope vyznačte stred
laserového lúča.
• Náradie vypnite. Náradie umiestnite na opačný
koniec značky na podlahe (35) smerom
k predchádzajúcemu miestu.
• Zapnite vertikálny laserový lúč.
• Zarovnajte laserový lúč so značkou na podlahe
(35).
• V jednej tretine (38) a v dvoch tretinách
vzdialenosti (39) si na strope vyznačte stred
laserového lúča.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
• Náradie vypnite.
• Zmerajte rozdiel medzi značkami (36, 38).
• Zmerajte rozdiel medzi značkami (37, 39).
• Pokiaľ je rozdiel medzi značkami menší ako
3,5 mm, náradie je správne vykalibrované.
• Pokiaľ je rozdiel medzi značkami väčší ako
3,5 mm, náradie musí byť vykalibrované.
Akumulátor
• Pri likvidácii batérií dbajte na ochranu životného
prostredia. Informujte sa na príslušných
úradoch o ekologickej likvidácii batérií.
Čistenie
• Pred čistením jednotky lasera z neho vyberte
batérie.
• Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite
kryt.
• Pokiaľ je to nutné, očistite šošovky pomocou
mäkkej handričky alebo bavlneným zvitkom
navlhčeným v alkohole. Nepoužívajte vodu
alebo iné čistiace prostriedky.
zst00241357 - 17-07-2014
17
18
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
19
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising