DE0882 | DeWalt DE0882 FLOOR TO CEILING POLE instruction manual

588777-41 CZ
Přeloženo z původního návodu
DE0882
g
Obrázek 1
c
i
h
b
e
d
a
j
f
2
Obrázek 2
3
Obrázek 3
Obrázek 4
i
j
d
f
Obrázek 5
4
e
ROZPĚRNÁ TYČ PRO LASERY
DE0882
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
1. Udržujte pořádek na pracovišti.
Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní
ploše může vést k úrazu.
2. Držte z dosahu dětí.
Technické údaje
Délka (roztažená)
Hmotnost
Všeobecné bezpečnostní pokyny
cm
kg
DE0882
330
2
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede ke způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění který, není-li mu zabráněno,
může vést ke škodám na majetku.
Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ! Při používání tohoto
nářadí vždy dodržujte platné
bezpečnostní předpisy, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo osobního poranění.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
tento celý návod. Také si prostudujte návod
k použití elektrického nářadí, ke kterému bude
tento systém připojen.
USCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO
PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ.
Nedovolte dětem, aby se dostaly do kontaktu
s nářadím nebo s prodlužovacím kabelem.
Pracují-li s tímto nářadím nezkušené osoby, je
nutný dozor.
3. Používejte pouze vhodné nářadí.
Určené použití tohoto nářadí je popsáno
v tomto návodu. Nepřetěžujte malá nářadí
nebo příslušenství při práci, pro kterou
je určeno výkonnější nářadí. Práce bude
provedena lépe a bezpečněji s takovým typem
nářadí, které je pro daný účel určeno.
VAROVÁNÍ: Použití jakéhokoli jiného
příslušenství nebo přídavných zařízení,
nebo jakékoli jiné využití tohoto nářadí,
než je popsáno v tomto návodu
k obsluze, může představovat riziko
zranění osob.
Specifické doplňkové bezpečnostní předpisy pro laserové
zaměřovací tyče
• Nikdy neprovozujte toto přídavné zařízení ve
venkovním prostředí.
• Po zaměřovací tyči nešplhejte.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Základní dílec
3 Dlouhé dílce
1 Krátký dílec
1 Plošinu
1 Stropní podložka
1 Vak
1 Návod k obsluze
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
5
• Před zahájením práce věnujte dostatek
času pečlivému pročtení a pochopení tohoto
návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k jeho poškození nebo ke
zranění.
a. Základní dílec
b. Dlouhý dílec
c. Krátký dílec
d. Plošina
e. Rukojeť plošiny
f. Nožní pedál
g. Stropní podložka
h. Bublinová vodováha
i. Otočný montážní spoj
j. Uvolňovací tlačítko
POUŽITÍ VÝROBKU
2. Nožní pedál držte sešlápnutý, aby byla pružina
stlačena a zaměřovací tyč roztáhněte tak, aby
se stropní podložka (g) pevně opírala o strop.
3. Nožní pedál uvolněte.
4. Pomocí bublinové vodováhy (h) umístěné na
plošině se ujistěte, zda je zaměřovací tyč ve
svislé poloze.
POZNÁMKA: Při roztahování zaměřovací tyče
není nutné stisknout uvolňovací tlačítko (j).
PŘIPEVNĚNÍ LASERU (OBR. 4)
VAROVÁNÍ: Před nasazením laseru
na zaměřovací tyč se ujistěte, zda je
zaměřovací tyč pevně ukotvena a zda
se neviklá.
1. Plošinu (d) přesuňte do požadované úrovně.
Utáhněte rukojeť plošiny (e).
2. Otvor opatřený závitem na spodní straně
laseru nasaďte na čep se závitem, který je
umístěn na otočném montážním spoji (i).
3. Otáčením montážního spoje laser zajistěte.
UVOLNĚNÍ ZAMĚŘOVACÍ TYČE (OBR. 3)
Vaše zaměřovací tyč DE0882 je určena k rozšíření
možností použití vašeho laseru DEWALT DW088
nebo DW089.
1. Z plošiny sejměte laser.
SESTAVENÍ
3. Zaměřovací tyč odkloňte mimo strop.
VAROVÁNÍ! Vždy si prostudujte návod
k použití nářadí, ke kterému bude toto
přídavné zařízení připojeno.
Sestavení zaměřovací tyče
a laseru (obr. 1, 2)
2. Sešlápněte nožní pedál (f), aby se stlačila
pružina.
4. Stiskněte uvolňovací tlačítko (j), aby se
základní dílec stáhl zpět.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném domácím
odpadu.
Tyč sestává při plném sestavení z pěti dílců.
1. Jednou rukou přidržte základní dílec (a)
a současně druhou rukou zašroubujte
do konce opatřeného závitem jeden
z následujících dílců (b nebo c).
2. Na jeden z dílců nasuňte plošinu (d), jak je
znázorněno na obrázku 2. Dílce sestavte tak,
aby bylo dosaženo potřebné výšky.
POZNÁMKA: Zaměřovací tyč sestavte
kombinací dlouhých a krátkých dílců tak, aby
se stropní podložka nacházela o něco níže,
než je strop.
Roztažení zaměřovací tyče
(obr. 1, 5)
Základní dílec (a) umožňuje nastavení zaměřovací
tyče tak, aby přiléhala těsně ke stropu.
1. Sešlápněte dolů nožní pedál (f).
6
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
zst00241200 - 14-07-2014
7
8
9
10
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising