DE0882 | DeWalt DE0882 FLOOR TO CEILING POLE instruction manual

511111-82 SK
Preložené z pôvodného návodu
DE0882
g
Obrázok 1
c
i
h
b
e
d
a
j
f
2
Obrázok 2
3
Obrázok 3
Obrázok 4
i
j
d
f
Obrázok 5
4
e
LASEROVÁ ZAMERIAVACIA TYČ
DE0882
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
1. Udržujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovisku alebo na pracovnej
ploche môže viesť k úrazu.
2. Držte z dosahu detí.
Technické údaje
Dĺžka (roztiahnutá)
Hmotnosť
Všeobecné bezpečnostné
pokyny
cm
kg
DE0882
330
2
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá v prípade, že sa jej
nezabráni povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranenia
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť
ku škodám na majetku.
Bezpečnostné pokyny
VAROVANIE! Pri používaní tohto
náradia vždy dodržujte platné
bezpečnostné predpisy, aby ste znížili
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom alebo osobného poranenia.
Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod. Taktiež si preštudujte návod na
použitie elektrického náradia, ku ktorému bude
tento systém pripojený.
TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE NA
PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.
Nedovoľte deťom, aby sa dostali do kontaktu
s náradím alebo s predlžovacím káblom. Ak
pracujú s týmto náradím neskúsené osoby, je
nutné zaistiť dozor.
3. Používajte iba vhodné náradie.
Určené použitie tohto náradia je opísané
v tomto návode. Nepreťažujte malé náradia
alebo príslušenstvá pri práci, na ktorú je
určené výkonnejšie náradie. Práca bude
vykonaná lepšie a bezpečnejšie s takým
typom náradia, ktoré je na daný účel určené.
VAROVANIE: Použitie akéhokoľvek
iného príslušenstva alebo prídavných
zariadení, alebo akékoľvek iné
využitie tohto náradia, než je popísané
v tomto návode na použitie, môže
predstavovať riziko zranenia osôb.
Špecifické doplnkové bezpečnostné predpisy pre laserové
zameriavacie tyče
• Nikdy nepracujte s týmto prídavným
zariadením vo vonkajšom prostredí.
• Po zameriavacej tyči sa nešplhajte.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Základný diel
3 Dlhé diely
1 Krátky diel
1 Plošinu
1 Stropnú podložku
1 Vak
1 Návod na obsluhu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
5
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
alebo k zraneniu.
a. Základný diel
b. Dlhý diel
c. Krátky diel
d. Plošina
e. Rukoväť plošiny
f. Nožný pedál
g. Stropná podložka
h. Bublinová vodováha
i. Otočný montážny spoj
j. Uvoľňovacie tlačidlo
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša zameriavacia tyč DE0882 je určená na
rozšírenie možností použitia Vášho lasera DEWALT
DW088 alebo DW089.
ZOSTAVENIE
VAROVANIE! Tiež si preštudujte
návod na použitie elektrického náradia,
ku ktorému bude toto prídavné
zariadenie pripojené.
Zmontovanie zameriavacej
tyče a lasera (obr. 1, 2)
Tyč pozostáva pri plnom zostavení z piatich dielov.
1. Jednou rukou pridržte základný diel (a)
a súčasne druhou rukou zaskrutkujte do konca
so závitom jeden z nasledujúcich dielov (b
alebo c).
2. Na jeden z dielov nasuňte plošinu (d), ako je
znázornené na obrázku 2. Diely zmontujte tak,
aby sa dosiahla potrebná výška.
POZNÁMKA: Zameriavaciu tyč zmontujte
z dlhých a krátkych dielov tak, aby sa stropná
podložka nachádzala o niečo nižšie, než je
strop.
Roztiahnutie zameriavacej
tyče (obr. 1, 5)
Základný diel (a) umožňuje nastavenie
zameriavacej tyče tak, aby priliehala tesne ku
stropu.
6
1. Zošliapnite dole nožný pedál (f).
2. Nožný pedál držte zošliapnutý, aby bola
pružina stlačená a zameriavaciu tyč roztiahnite
tak, aby sa stropná podložka (g) pevne
opierala o strop.
3. Nožný pedál uvoľnite.
4. Pomocou bublinovej vodováhy (h) umiestnenej
na plošine sa uistite, či je zameriavacia tyč vo
zvislej polohe.
POZNÁMKA: Pri rozťahovaní zameriavacej tyče
nie je nutné stlačiť uvoľňovacie tlačidlo (j).
PRIPEVNENIE LASERA (OBR. 4)
VAROVANIE: Pred nasadením lasera
na zameriavaciu tyč sa uistite, či je tyč
pevne ukotvená a či sa nekýve.
1. Plošinu (d) presuňte na požadovanú úroveň.
Utiahnite rukoväť plošiny (e).
2. Otvor so závitom na spodnej strane lasera
nasaďte na čap so závitom, ktorý je
umiestnený na otočnom montážnom spoji (i).
3. Otáčaním montážneho spoja laser zaistite.
UVOĽNENIE ZAMERIAVACEJ TYČE (OBR. 3)
1. Z plošiny vyberte laser.
2. Zošliapnite nožný pedál (f), aby sa stlačila
pružina.
3. Zameriavaciu tyč odkloňte mimo strop.
4. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (j), aby sa
základný diel stiahol späť.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00241227 - 14-07-2014
7
8
9
10
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising