D25980 | DeWalt D25980 DEMOLITION HAMMER Type 3 instruction manual

555777-42 CZ
Přeloženo z původního návodu
D25980
Obr. 1
Obr. 2
2
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5
3
Obr. 6
Obr. 7
4
DEMOLIČNÍ KLADIVO
D25980
Blahopřejeme vám!
Odhad míry vystavení se působení
vibrací by měl také počítat s dobou, kdy
je nářadí vypnuto nebo kdy je v chodu,
ale neprovádí žádnou práci. Během
celkové pracovní doby se tak může
doba působení vibrací na obsluhu
značně zkrátit.
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání obsluhu před
účinkem vibrací: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Frekvence
Proud
Příkon
Počet úderů
Energie úderu (EPTA 05/2009)
Držák nástrojů
Hmotnost
LPA (akustický tlak)
KpA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
K WA (odchylka akustického
výkonu)
V
Hz
A
W
min-1
J
kg
D25980
230
3
50
8,9/15,8
2100/1800
900
52
Šestihran
28 mm
31
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
2,5
108
dB(A)
3,8
Pojistky:
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která,
není-li jí zabráněno, povede k způsobení vážného nebo smrtelného
zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, může způsobit vážné nebo
smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně hrozící rizikovou situaci, která,
není-li jí zabráněno, může vést ke
vzniku lehkého nebo středně vážného zranění.
POZNÁMK A: Označuje postup
nesouvisející se způsobením zranění, který, není-li mu zabráněno, může
vést k poškození zařízení.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
ah,Cheq =
m/s² 4,8
Odchylka K =
m/s² 1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu
byla měřena podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN 60745
a může být použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními. Tato hodnota může být použita
pro předběžný odhad vibrací působících na
obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty vibrací se vztahují na standardní použití
nářadí. Je-li ovšem nářadí použito
pro různé aplikace s rozmanitým
příslušenstvím nebo je-li prováděna
jeho nedostatečná údržba, velikost
vibrací může být odlišná. Tak se může
během celkové pracovní doby značně
prodloužit doba působení vibrací na
obsluhu.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
5
Všeobecné bezpečnostní pokyny
pro práci s elektrickým nářadím
ES Prohlášení o shodě
NAŘÍZENÍ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO
HLUKU
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny. Nedodržení
uvedených varování a pokynů může
vést k úrazu elektrickým proudem,
požáru a vážnému zranění.
11
D25980
Společnost D EWALT tímto prohlašuje, že výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-6.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené bateriemi (bez napájecího kabelu.
2000/14/EC, Elektrické demoliční kladivo na
beton, m > 30 kg, Dodatek VIII, TÜV Rheinland
Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln,
Germany, Úředně stanovený orgán ID č.: 0197
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých
kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření,
které může způsobit vznícení hořlavého
prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
Hodnota akustického výkonu stanovená dle
normy 2000/14/EC (Článek 12, Dodatek III,
č. 10; m > 30 kg):
LWA (naměřená hodnota
akustického výkonu)
108 dB
LWA (zaručená hodnota
akustického výkonu)
110 dB
Tyto výrobky také vyhovují normě 2004/108/
EC. Další informace vám poskytne zástupce
společnosti D EWALT na následující adrese
nebo na adresách, které jsou uvedeny na zadní
straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti D EWALT.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte
žádné redukce zástrček. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nebo posouvání nářadí
Horst Grossmann
Viceprezident pro konstrukci
a vývoj produktů
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
17. 2. 2011
VAROVÁNÍ: Přečtěte si tento návod
k obsluze, aby bylo omezeno riziko
zranění.
6
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými
díly zachyceny.
g) Jsou-li zařízení vybavena adaptérem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití takových zařízení
může snížit rizika týkající se prachu.
a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zapletený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu pro venkovní
použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
f) Při práci s elektrickým nářadím ve
vlhkém prostředí musí být v napájecím
okruhu použit proudový chránič (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
4) POUŽITÍ ELEK TRICKÉHO NÁŘ ADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro vaši práci správný typ elektrického nářadí. Při použití správného typu
elektrického nářadí bude práce provedena
lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním
hlavním spínačem je nebezpečné a musí
být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí
vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je
mimo dosah dětí a zabraňte osobám
neobeznámených s obsluhou nářadí
nebo s tímto návodem, aby s nářadím
pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e) Údržba nářadí. Zkontrolujte vychýlení
nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí.
Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej
před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s elektrickým nářadím
přemýšlejte. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky, jako jsou respirátor, neklouzavá pracovní obuv, ochranná přilba a chrániče sluchu snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění nářadí.
Před připojením ke zdroji napětí nebo
před vložením baterie, zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda je
hlavní spínač vypnutý. Přenášení nářadí
s prstem na hlavním spínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrické síti, je-li
hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto,
může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíče nebo seřizovací přípravky zapomenuté na rotujících
částech nářadí mohou způsobit úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To
umožní lepší ovladatelnost elektrického
nářadí v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby
se vaše vlasy, oděv nebo rukavice
nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohyblivých částí. Volný oděv, šperky
7
pracovní nástroje mohou přivodit úraz.
Naostřit přebroušením můžete jen mírně
opotřebené příslušenství.
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického nářadí svěř te
kvalifikovanému technikovi, který bude
používat pouze shodné náhradní díly.
Tak zajistíte bezpečný provoz elektrického
nářadí.
Zbytková rizika
Při práci s demoličními kladivy vznikají následující rizika:
- Poranění způsobená kontaktem s horkými částmi nářadí.
I přes dodržování příslušných bezpečnostních
opatření a používání ochranných pomůcek
nelze zcela vyloučit určitá zbytková rizika.
Tato rizika jsou:
- Poškození sluchu.
- Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
- Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu zvířeného při práci
s betonem nebo zdivem.
- Fyzická újma na zdraví způsobená
nepřiměřeným zdviháním a přenášením těžkých zařízení.
Další bezpečnostní pokyny pro
demoliční kladiva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před použitím nářadí se ujistěte, zda je
sekáč v nářadí řádně upevněn.
V chladném počasí nebo v případě, kdy
nebylo nářadí dlouho používáno, nechejte
kladivo před zahájením práce několik minut
v chodu bez zátěže.
Vždy držte nářadí pevně oběma rukama
a zaujměte pevný postoj. Nářadí používejte
vždy s řádně upevněnou boční rukojetí.
Pracujete-li nad úrovní terénu, zajistěte,
aby byl prostor pod vámi uklizen.
Před zahájením práce zkontrolujte, zda se
v pracovním prostoru nevyskytují vodiče
pod proudem, abyste zabránili úrazu způsobenému elektrickým proudem.
Nedotýkejte se sekáče nebo částí nářadí
v jeho blízkosti ihned po ukončení práce,
protože mohou být velmi horké a mohou
způsobit popáleniny.
Vždy zajistěte, aby napájecí kabel vedl od
nářadí směrem dozadu, mimo pracovní
prostor sekáče.
Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedostal do blízkosti příslušenství. Napájecí
kabel může při navinutí na pracovní nástroj
způsobit vážný úraz elektrickým proudem.
Neomotávejte napájecí kabel kolem žádné
části vašeho těla.
Zabraňte použití tohoto nářadí nezkušenými osobami.
Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím
může vést k úrazu.
Nepoužívejte k uvolnění zablokovaných
pracovních nástrojů údery kladiva. Mohly
by dojít k uvolnění drobných úlomků kovu
nebo materiálu, které by mohly způsobit
zranění.
Po ukončení práce a před odpojením napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
Neprovádějte opravy sekáčů sami. Opravy
sekáčů by měla provádět osoba s příslušnou kvalifikací. Nesprávně opravená
Označení na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (Obr. 1)
Datový kód (q), který obsahuje také rok výroby,
je vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2011 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 demoliční kladivo
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
•
•
8
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
Před zahájením pracovních operací věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Aktivní regulace vibrací
Popis (Obr. 1)
Aktivní regulace vibrací neutralizuje vibrace
příklepového mechanismu. Snížení vibrací
působících na ruce a paže obsluhy umožňuje
pohodlnější použití tohoto nářadí, delší pracovní intervaly a prodlužuje provozní životnost
nářadí.
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné úpravy elektrického nářadí nebo
jakékoli jeho části. Mohlo by dojít
k poškození nářadí nebo k zranění.
a.
b.
c.
d.
Hlavní spínač
Boční rukojeti
Pojistný držák nástroje
Držák nástrojů
Elektrická bezpečnost
Elektrický motor je určen pro provoz pouze
pod jedním napětím. Vždy zkontrolujte, zda
napětí v síti odpovídá napětí na výkonovém
štítku nářadí.
DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (Obr. 3)
Jako doplňky jsou nabízeny různé typy sekáčů
s šestihrannou násadou 28 mm.
e. Špičatý sekáč (DT6927)
f. Plochý sekáč (DT6929)
g. Osekávací sekáč (DT6932)
h. Rycí sekáč (DT6928)
i. Asfaltová fréza (DT6934)
j. Zatloukač kolíků (DT6933)
k. Násada pěchovací desky (DT6935)
l. Pěchovací deska (DT6936)
Vaše nářadí D E WALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: Nářadí s napájecím
napětím 115 V musí být používáno
s bezpečnostním transformátorem
opatřeným uzemňovací clonou mezi
primárním a sekundárním vinutím.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být nahrazen speciálně připraveným kabelem, který získáte v autorizovaném servisu
D EWALT.
URČENÉ POUŽITÍ
Demoliční kladivo D25980 je určeno k profesionálním těžkým demoličním pracím, sekání
a rytí v betonu, zdivu, kameni a dalších typech
stavebních materiálů.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči,
který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz
Technické údaje). Minimální průřez vodiče je
1,5 mm²; maximální délka je 30 m.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Tato demoliční kladiva jsou profesionální
elektrická nářadí.
NEDOVOLTE dětem, aby se dostaly do kontaktu s tímto nářadím. Pracují-li s tímto nářadím
nezkušené osoby, je nutné zajištění dozoru.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
Funkce plynulého rozběhu
Funkce plynulého rozběhu umožňuje pomalejší zvyšování frekvence rázů, což zabraňuje
odskakování sekáče z povrchu materiálu při
zahájení práce.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění vypněte nářadí a odpojte
napájecí kabel od sítě před nasazením nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto (OFF). Při náhodném
spuštění nářadí může dojít k zranění.
Zcela odpružené rukojeti zabraňující působení vibrací (Obr. 1)
Tlumiče v rukojetích (b) absorbují vibrace
přenášené na obsluhu nářadí. Toto vybavení
zvyšuje komfort obsluhy při práci.
9
Vložení a vyjmutí příslušenství
s upínacím šestihranem 28 mm
(Obr. 4 - 6)
VAROVÁNÍ: Při každé výměně pracovního nástroje používejte rukavice.
Při provozu mohou být exponované
kovové části nářadí a příslušenství
velmi horké.
Toto nářadí používá sekáče s upínacím šestihranem 28 mm.
Doporučujeme vám používat pouze profesionální příslušenství.
OBSLUHA
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
D E WALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití
takového příslušenství s tímto nářadím
velmi nebezpečné. Chcete-li snížit
riziko zranění, používejte s tímto nářadím pouze příslušenství doporučené
společností.
VAROVÁNÍ:
• Vždy dodr žujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
• Dávejte pozor na polohu potrubí
a elektrických vodičů.
• Na nářadí vyvíjejte přítlak přibližně
20-30 kg. Nadměrný tlak na nářadí
neurychlí sekání, ale sníží výkon
nářadí a může zkrátit jeho provozní
životnost.
Očistěte násadu sekáče.
VAROVÁNÍ: Nenanášejte mazivo na
nářadí.
Správná poloha rukou (Obr. 1, 2)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
CHCETE-LI NASADIT SEKÁČ S DRÁŽKOU
NA UPÍNACÍ STOPCE, POSTUPUJTE NÁSLEDOVNĚ (Obr. 5)
1. Nastavte pojistný držák nástroje (c) do
nezajištěné polohy.
2. Držte sekáč před držákem nástrojů tak,
aby byla drážka (m) na upínací stopce
nahoře.
3. Zasuňte upínací stopku sekáče do držáku
nástrojů (d).
4. Sklopte pojistný držák (c) směrem dozadu,
aby došlo k zajištění pracovního nástroje
ve správné poloze.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na každé rukojeti (b).
Zapnutí a vypnutí (Obr. 1)
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní
spínač (a).
CHCETE-LI NASADIT SEKÁČ S KROUŽKEM NA UPÍNACÍ STOPCE, POSTUPUJTE
NÁSLEDOVNĚ (Obr. 6)
1. Nastavte pojistný držák nástroje (c) do
nezajištěné polohy.
2. Zasuňte upínací stopku sekáče do držáku
nástrojů (d).
3. Přitiskněte pojistný držák (c) k upínací
stopce pracovního nástroje, aby došlo
k jeho zajištění ve správné poloze.
4. Zatáhněte za sekáč a ujistěte se, zda je
řádně zajištěn. Funkce sekání vyžaduje,
aby sekáč, který je upnutý v držáku nástrojů, prováděl v axiální ose pohyb v rozsahu
několika centimetrů.
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní
spínač.
Demolice, sekání a drážkování
(Obr. 1-6)
1. Zvolte si vhodný sekáč a očistěte jeho
násadu.
2. Vložte sekáč do držáku a zkontrolujte, zda
je řádně zajištěn.
3. Držte kladivo za obě rukojeti (b) a zapněte
jej. Nyní bude nářadí pracovat v nepřetržitém režimu.
Chcete-li sekáč vyjmout, stáhněte směrem
dozadu pojistný držák (c) a vyjměte nástroj
z nářadí.
10
Doplňkové příslušenství
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí D EWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá
bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění.
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
D E WALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chcete-li snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností D E WALT.
VAROVÁNÍ: Počet broušení těchto
sekáčů je omezen. Nejste-li si jisti,
požádejte o informace autorizovaného
prodejce.
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, zda není pracovní hrana nástroje po přebroušení
zabarvena, což by bylo způsobeno
nadměrným tlakem. Tímto způsobem
dochází ke snížení tvrdosti pracovních
nástrojů.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění vypněte nářadí a odpojte
napájecí kabel od sítě před nasazením nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto (OFF). Při náhodném
spuštění nářadí může dojít k zranění.
Opravy tohoto nářadí nemůže provádět uživatel. Přibližně po 200 provozních hodinách
svěřte kontrolu nářadí autorizovanému servisu
D EWALT. Dojde-li k problému ještě před tímto
časovým intervalem, svěřte opravu nářadí
autorizovanému servisu D EWALT.
Údržba příslušenství
Údržba příslušenství prováděná ve správnou
dobu zaručuje optimální pracovní výsledky
a dlouhou provozní životnost příslušenství.
Mazání
Provádějte broušení sekáčů na brusných
kotoučích. Na obrázku 7 jsou uvedeny příslušné úhly broušení následujících sekáčů:
n. široký plochý sekáč
o. plochý sekáč
p. špičatý sekáč
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné
další mazání.
Čištění
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí nečistoty a prach, ofoukejte kryt
nářadí proudem suchého stlačeného
vzduchu. Při provádění tohoto úkonu
údržby používejte schválenou ochranu
zraku a masku proti prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní látky.
Tyto chemické látky mohou oslabit
materiály používané při výrobě těchto
součástí. Používejte pouze hadřík
navlhčený v mýdlovém roztoku. Dbejte
na to, aby se do nářadí nikdy nedostala
žádná kapalina. Nikdy neponořujte
žádnou část nářadí do kapaliny.
Ochrana životního prostředí
T říděný odpad. Tento v ýrobek
nesmí být vyhozen do běžného
domácího odpadu.
Pokud nebudete v ýrobek D E WALT dále
používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
odpadem. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném
odpadu.
11
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo
prodejny vám poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost D EWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků D EWALT po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
D EWALT naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00240845 - 16-07-2014
12
13
5
1
3
7
6
2
20
9
166
166
78Nm
1Nm
169
144
141
8
Loctite
270
28Nm
62
836
34
27
28
32
10g
800
30
40Nm
5g
800
31
149
53
10g
800
94
114
117
129
29
Loctite
270
5Nm
139
140
132
160 146
142 10Nm
115
173
171
22
24
1.8Nm
21
145
1.8Nm
147
E15364 / 491664-02
2
143
170
172
167
148
1.8Nm
86
79
50
52
74
53
7g
800
64
80g
800
90 96
1.8Nm
12Nm
113
51
61
76
91
112
Loctite
270
www.2helpU.com
52
43
42
45
38
63
87
5Nm
116
40
194
51
10g
800
98
93
20Nm
31
120
131
119
65
165
99
96
92
2.5Nm
130
66
69
129
72
70
88
105
96
131
111
69
95
67
125
12Nm
176 1.4Nm
161
171
10Nm
837 + 838
118
1.8Nm
96
71
96
162
164
1.4Nm
D25980
112
60g
801
85
82
97
2Nm
109
138
110
60
1g
800
100
148
3Nm
89
1.8Nm
137
10Nm
847
826
21 - 07 - 09
139
132
40Nm
140
Loctite
270
175
134
5Nm
94
148
1.8Nm
12Nm
83
80
1.8Nm
105db
821
©
TYP.
2
14
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising