D25980 | DeWalt D25980 DEMOLITION HAMMER Type 3 instruction manual

599111-57 SK
Preložené z pôvodného návodu
D25980
Obr. 1
Obr. 2
2
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5
3
Obr. 6
Obr. 7
4
BÚRACIE KLADIVO
D25980
Blahoželáme Vám!
Odhad miery vystavenia sa pôsobeniu
vibrácií by mal tiež počítať s dobou,
kedy je náradie vypnuté alebo kedy
je v chode, ale nevykonáva žiadnu
prácu. Tak sa môže počas pracovnej
doby značne skrátiť doba pôsobenia
vibrácií na obsluhu.
Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia obsluhu
pred účinkom vibrácií: údržba náradia
a jeho príslušenstvo, udržovanie rúk
v teple, organizácia spôsobu práce.
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili zo spoločnosti D EWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napätie
Typ
Frekvencia
Prúd
Príkon
Počet úderov
Energia úderu (EPTA 05/2009)
Držiak nástrojov
Hmotnosť
LpA (akustický tlak)
KpA (odchýlka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
K WA (odchýlka akustického
výkonu)
V
Hz
A
W
min-1
J
kg
D25980
230
3
50
8,9/15,8
2100/1800
900
52
Šesťhran
28 mm
31
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
2,5
108
dB(A)
3,8
Poistky:
Náradie 230 V
10 A v napájacej sieti
Vysvetlenie pojmov: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené formulácie popisujú stupeň
závažnosti každého upozornenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu,
ktorá povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia v prípade, že sa tomu nezabráni.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá môže spôsobiť
vážne alebo smrteľné zranenie v prípade, že sa tomu nezabráni..
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne hroziacu rizikovú situáciu, ktorá
môže viesť k spôsobeniu ľahkého
alebo stredne vážneho zranenia
v prípade, že sa tomu nezabráni.
POZNÁMKA: Označuje postup nesúvisiaci so spôsobením zranení, ktorý
môže viesť k poškodeniu zariadení
v prípade, že sa tomu nezabráni.
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet)
podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah
ah,Cheq =
m/s² 4,8
Odchýlka K =
m/s² 1,5
Hodnota vibrácií uvedená v tomto dokumente
bola meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré sú uvedené v norme EN 60745
a môže sa použiť pre porovnanie jedného
náradia s ostatnými. Táto hodnota môže byť
použitá na predbežný odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak sa však náradie
používa pre rôzne aplikácie s rozmanitým príslušenstvom alebo ak sa nerobí
dostatočná údržba, veľkosť vibrácií
môže byť odlišná. Tak sa môže počas
pracovnej doby značne predĺžiť doba
pôsobenia vibrácií na obsluhu.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
5
ES prehlásenie o zhode v rámci
EÚ
Všeobecné bezpečnostné pokyny
pre prácu s elektrickým náradím
NARIADENIE PRE STROJNÉ
ZARIADENIA NARIADENIE TÝKAJÚCE
SA VONKAJŠIEHO HLUKU
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné pokyny. Nedodržanie
uvedených varovaní a pokynov môže
viesť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru a vážnemu zraneniu.
11
D25980
Spoločnosť D E WALT týmto prehlasuje, že
výrobky popisované v technických údajoch
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY SI USCHOVAJTE PRE PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané z akumulátora (bez prívodného kábla).
2000/14/EC, Elektrické búracie kladivo na
betón ručné, m > 30 kg, Dodatok VIII, TÜV
Rheinland Product Safety GmbH (0197),
D-51105 Köln, Germany, Úradne stanovený
orgán ID č.: 0197
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazu.
b) S elektrickým náradím nepracujte vo
výbušných priestoroch, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť zapálenie prachu
alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
Hodnota akustického výkonu stanovená podľa
normy 2000/14/EC (Článok 12, Dodatok III, č.
10; m > 30 kg):
LWA (nameraná hodnota
akustického výkonu)
108 dB
LWA (zaručená hodnota
akustického výkonu)
110 dB
Tieto výrobky tiež vyhovujú norme 2004/108/
EC. Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca
spoločnosti D EWALT na nasledujúcej adrese
alebo na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej
strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto prehlásenie v zastúpení spoločnosti D EWALT.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Nikdy
akýmkoľvek spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí, ktoré je chránené
uzemnením, nepoužívajte žiadne redukcie zástrčiek. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napr. potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela
vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak do náradia
vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
Horst Grossmann
Viceprezident pre konštrukciu
a vývoj produktov
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
17. 2. 2011
VAROVANIE: Prečítajte si tento návod
na obsluhu, aby sa obmedzilo riziko
zranení.
6
f)
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby
sa Vaše vlasy, odev alebo rukavice
nedostali do nebezpečnej blízkosti
pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými
dielmi zachytené.
g) Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na pripojenie zariadení na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne
pripojenie a riadne fungovanie. Použitie
týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
kábel na prenášanie náradia, jeho
posúvanie alebo za neho neťahajte pri
odpájaní náradia od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi,
mastnými a ostrými predmetmi a pohyblivými časťami náradia. Poškodený
alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo vlhkom prostredí, používajte
prúdový chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte správny typ náradia pre Vašu
prácu. Pri použití správneho typu náradia
bude práca vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nejde hlavný vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
c) Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo pokiaľ náradie
nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia
vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
d) Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte osobám
neoboznámeným s obsluhou náradia
alebo s týmto návodom, aby s náradím
pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e) Údržba náradia. Skontrolujte vychýlenie či zaseknutie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielov a iné
okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na
chod náradia. Pokiaľ je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených
nedostatočnou údržbou náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými nožmi sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky nástrojov atď. používajte podľa
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pri práci s elektrickým náradím
premýšľajte. Nepoužívajte elektrické
náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu
úrazu.
b) Používajte prostriedky na ochranu
osôb. Vždy používajte prostriedky na
ochranu zraku. Ochranné prostriedky,
ako respirátor, nekĺzavá pracovná obuv,
pokrývka hlavy a chrániče sluchu znižujú
riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia.
Pred pripojením k zdroju napätia alebo
pred vložením akumulátora, zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je hlavný spínač vypnutý. Prenášanie
náradia s prstom na hlavnom vypínači
alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickému rozvodu, ak je hlavný vypínač
náradia v zapnutej polohe, môže spôsobiť
úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúče alebo
nastavovacie prípravky zabudnuté na pohyblivých častiach náradia môžu spôsobiť
úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
7
týchto pokynov a berte do úvahy podmienky pracovného prostredia a prácu,
ktorú budete vykonávať. Použitie náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
•
•
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického náradia zverte
kvalifikovanému technikovi, ktorý používa vhodné náhradné diely. Tak zaistíte
bezpečný chod náradia.
Ostatné riziká
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
búracie kladivá
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kovu alebo materiálu, ktoré by mohlo spôsobiť zranenie.
Po ukončení práce a pred odpojením prívodného kábla náradie vždy vypnite.
Nerobte opravy sekáčov sami. Opravy
sekáčov by mala robiť osoba s príslušnou
kvalifikáciou. Nesprávne opravené príslušenstvo môže privodiť úraz. Naostriť prebrúsením môžete len mierne opotrebené
príslušenstvo.
Pri práci s búracími kladivami vznikajú nasledovné riziká:
- Poranenia spôsobené kontaktom
s horúcimi časťami náradia.
Napriek dodržovaniu bezpečnostných opatrení
a používaniu ochranných pomôcok sa nedajú
tieto riziká celkom vylúčiť.
Tieto riziká sú:
- Poškodenie sluchu.
- Riziko privretia prstov pri výmene
príslušenstva.
- Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu zvíreného pri práci
s betónom a/alebo murivom.
- Fyzická ujma na zdraví daná neprimeraným zdvíhaním a prenášaním
ťažkých zariadení.
Pred použitím náradia sa uistite, či je sekáč
v náradí riadne upevnený.
V chladnom počasí alebo v prípade, keď
nebolo náradie dlho používané, nechajte
kladivo pred začatím práce niekoľko minút
v chode bez záťaže.
Vždy držte náradie pevne oboma rukami
a zaujmite pevný postoj. Náradie používajte vždy s riadne pripevnenou bočnou
rukoväťou.
Ak pracujete nad úrovňou terénu, zaistite,
aby bol priestor pod vami uprataný.
Pred začatím práce skontrolujte, či sa
v pracovnom priestore nevyskytujú vodiče
pod prúdom, aby ste zabránili úrazu spôsobenému elektrickým prúdom.
Ihneď po ukončení práce sa nedotýkajte
sekáča alebo častí v jeho blízkosti, pretože
môžu byť veľmi horúce a môžu spôsobiť
popálenie.
Vždy zaistite, aby prívodný kábel viedol od
náradia smerom dozadu, mimo pracovný
priestor sekáča.
Dbajte na to, aby sa prívodný kábel nedostal do blízkosti príslušenstva. Prívodný
kábel môže pri navinutí okolo nástavca
spôsobiť vážny úraz elektrickým prúdom.
Neomotávajte prívodný kábel okolo žiadnej
časti Vášho tela.
Zabráňte použitiu tohto náradia neskúsenými osobami.
Používajte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
Používajte prídavné rukoväti dodávané
s náradím. Strata kontroly nad náradím
môže viesť k úrazu.
Nepoužívajte na uvoľnenie zablokovaných
pracovných nástrojov údery kladiva. Mohlo
by dôjsť k uvoľneniu drobných úlomkov
Označenia na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Vždy používajte prostriedky na ochranu zraku.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
(Obr. 1)
Dátumový kód (q), ktorý obsahuje tiež rok
výroby, je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2011 XX XX
Rok výroby
8
Obsah balenia
Funkcia plynulého rozbehu
Balenie obsahuje:
1 búracie kladivo
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
Funkcia plynulého rozbehu umožňuje pomalšie
zvyšovanie frekvencie rázov, čo zabraňuje
odskakovaniu sekáča z povrchu materiálu pri
začatí práce.
•
Celkom odpružená rukoväť
zabraňujúca pôsobeniu vibrácií
(Obr. 1)
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Tlmiče v rukovätiach (b) absorbujú vibrácie
prenášané na obsluhu náradia. Toto vybavenie
zvyšuje komfort obsluhy pri práci.
Popis (Obr. 1)
Aktívna regulácia vibrácií
VAROVANIE: Nikdy nerobte žiadne
úpravy tohto náradia alebo akejkoľvek
jeho časti. Mohlo by dôjsť k úrazu
alebo k poškodeniu náradia.
a.
b.
c.
d.
Aktívna regulácia vibrácií neutralizuje vibrácie
príklepového mechanizmu. Zníženie vibrácií
pôsobiacich na ruky a paže obsluhy umožňuje
pohodlnejšie použitie tohto náradia, dlhšie
pracovné intervaly a predlžuje pracovnú životnosť náradia.
Hlavný vypínač
Bočné rukoväti
Poistný držiak nástroja
Držiak nástrojov
Elektrická bezpečnosť
Elektrický motor je určený iba na prácu pod
jedným napätím. Vždy skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku.
Doplnkové príslušenstvo (Obr. 3)
Ako doplnky sa ponúkajú rôzne typy sekáčov
so šesťhrannou stopkou 28 mm.
e. Špicatý sekáč (DT6927)
f. Plochý sekáč (DT6929)
g. Osekávací sekáč (DT6932)
h. Rycí sekáč (DT6928)
i. Asfaltová fréza (DT6934)
j. Zatĺkač kolíkov (DT6933)
k. Násada pechovacej dosky (DT6935)
l. Pechovacia doska (DT6936)
Vaše náradie D EWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745. Preto nie je nutné použitie
zemniaceho vodiča.
VAROVANIE: Náradie s napájacím
napätím 115 V sa musí používať
s bezpečnostným transformátorom
s uzemňovacou clonou medzi primárnym a sekundárnym vinutím.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, musí byť
nahradený špeciálnym typom kábla, ktorý získate v autorizovanom servise D EWALT.
ODPORÚČANÉ POUŽITIE
Búracie kladivo D25980 je určené na profesionálne ťažké búracie práce, sekanie a rytie
do betónu, tehly, kameňa a ďalších typov
muriva.
Použitie predlžovacieho kábla
NEPOUŽÍVAJTE ho vo vlhkom prostredí alebo
v prostredí s výskytom horľavých kvapalín
a plynov. Toto búracie kladivo je profesionálnym elektrickým náradím.
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla s 3 vodičmi,
ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (viď
Technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1,5 mm²; maximálna dĺžka je 30 m.
NEDOVOĽTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak pracujú s týmto náradím
neskúsené osoby, je nutné zaistiť dozor.
V prípade použitia zvinovacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
9
MONTÁŽ A NASTAVENIE
3. Pritlačte poistný držiak (c) k upínacej stopke pracovného nástroja, aby došlo k jeho
zaisteniu v správnej polohe.
4. Zaťahajte za sekáč a uistite sa, či je správne zaistený. Funkcia sekania vyžaduje, aby
sekáč, ktorý je upnutý v držiaku nástrojov,
vykonával v axiálnej osi pohyb v rozsahu
niekoľkých centimetrov.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
zranení, vypnite náradie a odpojte
prívodný kábel od siete pred montážou
alebo demontážou príslušenstva, pred
akýmkoľvek nastavením či zmenou
nastavenia alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač vo
vypnutej polohe (OFF). Pri náhodnom
zapnutí náradia môže dôjsť k zraneniu.
Ak chcete sekáč vybrať, stiahnite smerom
dozadu poistný držiak (c) a vyberte nástroj
z náradia.
Vloženie a vybratie príslušenstva
s upínacím šesťhranom 28 mm
(Obr. 4 - 6)
VAROVANIE: Pri každej výmene
pracovného nástroja používajte rukavice. Pri práci môžu byť exponované
kovové časti náradia a príslušenstvo
veľmi horúce.
Toto náradie používa sekáče s upínacím šesťhranom 28 mm.
Odporúčame používať iba profesionálne príslušenstvo.
OBSLUHA
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
D EWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporučené
spoločnosťou D EWALT.
Pokyny na použitie
VAROVANIE:
• Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a príslušné nariadenia.
• Dávajte pozor na polohu potrubí
a elektrických vodičov.
• Na náradie vyvíjajte tlak približne
20-30 kg. Nadmerný tlak nielen
že nezvýši rýchlosť sekania, ale
výrazne zníži výkon prístroja
a znižuje jeho životnosť.
Očistite stopku sekáča.
VAROVANIE: Nenanášajte mazivo
na náradie.
Správna poloha rúk (Obr. 1, 2)
AK CHCETE NASADIŤ SEKÁČ S DRÁŽKOU
NA UPÍNACEJ STOPKE, POSTUPUJTE
NASLEDOVNE (Obr. 5)
1. Nastavte poistný držiak nástroja (c) do
nezaistenej polohy.
2. Držte sekáč pred držiakom nástrojov tak,
aby bola drážka (m) na upínacej stopke
hore.
3. Vložte do držiaka nástrojov upínaciu stopku nástroja (d).
4. Sklopte poistný držiak (c) smerom dozadu,
aby došlo k zaisteniu pracovného nástroja
v správnej polohe.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY správne držte
náradie, ako je uvedené na obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
bezpečne a očakávajte nezvyklé
reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali
jednu ruku na každej rukoväti (b).
Zapnutie a vypnutie (Obr. 1)
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný
vypínač (a).
AK CHCETE NASADIŤ SEKÁČ S KRÚŽKOM
NA UPÍNACEJ STOPKE, POSTUPUJTE
NASLEDOVNE (Obr. 6)
1. Nastavte poistný držiak nástroja (c) do
nezaistenej polohy.
2. Vložte do držiaka nástrojov upínaciu stopku nástroja (d).
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný
vypínač.
10
Búranie, sekanie a drážkovanie
(Obr. 1 - 6)
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
častí náradia nepoužívajte nikdy rozpúšťadlá alebo agresívne chemikálie.
Tieto chemické látky môžu oslabiť
materiály používané pri výrobe týchto
súčastí. Používajte handru navlhčenú
v mydlovom roztoku. Dbajte na to, aby
sa do náradia nikdy nedostala žiadna
kvapalina. Žiadne časti náradia neponárajte do kvapaliny.
1. Zvoľte si vhodný sekáč a očistite a namažte jeho upínaciu stopku.
2. Vložte sekáč do držiaku a skontrolujte, či
je riadne zaistený.
3. Držte kladivo za obe rukoväti (b) a zapnite
ho. Potom bude náradie pracovať v nepretržitom režime.
ÚDRŽBA
Doplnkové príslušenstvo
Vaše elektrické náradie D EWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobá
bezproblémová funkcia náradia závisí od jeho
správnej údržby a pravidelného čistenia.
VAROVANIE: Iné príslušenst vo,
než je príslušenstvo ponúkané spoločnosťou D EWALT, nebolo s týmto
výrobkom testované. Preto by mohlo
byť použitie takéhoto príslušenstva
s týmto náradím veľmi nebezpečné.
Ak chcete znížiť riziko zranenia, používajte s týmto náradím iba príslušenstvo
odporučené spoločnosťou D EWALT.
VAROVANIE: Počet opakovaných brúsení týchto sekáčov je obmedzený. Ak
si nie ste istí, požiadajte o informácie
autorizovaného predajcu.
VAROVANIE: Uistite sa, či nie je
pracovná hrana nástroja po prebrúsení zafarbená, čo by bolo spôsobené
nadmerným tlakom. Týmto spôsobom
dochádza k zníženiu tvrdosti príslušenstva.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
zranení, vypnite náradie a odpojte
prívodný kábel od siete pred montážou
alebo demontážou príslušenstva, pred
akýmkoľvek nastavením či zmenou
nastavenia alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
vo vypnutej polohe (OFF). Pri náhodnom zapnutí náradia môže dôjsť
k zraneniu.
Opravy tohto náradia nemôže vykonávať
užívateľ. Približne po 200 pracovných hodinách zverte kontrolu náradia autorizovanému
servisu D EWALT.
Ak dôjde k problému ešte pred týmto časovým
intervalom, zverte opravu náradia autorizovanému servisu D EWALT.
Údržba príslušenstva
Údržba príslušenstva vykonávaná v správnom
čase zaručuje optimálne pracovné výsledky
a dlhú prevádzkovú životnosť príslušenstva.
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne
ďalšie mazanie.
Vykonávajte brúsenie sekáčov na brúsnych
kotúčoch. Na obrázku 7 sú uvedené príslušné
uhly brúsenia nasledujúcich sekáčov:
n. široký plochý sekáč
o. plochý sekáč
p. špicatý sekáč
Čistenie
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Mazanie
VAROVANIE: Akonáhle sa vo vetracích drážkach a v ich blízkosti nahromadia nečistoty a prach, ofúkajte kryt
náradia prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri prevádzaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a masku proti prachu.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj
nesmie byť vyhodený do bežného
domáceho odpadu.
11
Ak nebudete prístroj ďalej používať alebo ak
chcete prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom.
Zlikvidujte tento výrobok v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice
alebo predajne Vám poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť D EWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
technickej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte prosím Vaše náradie
akémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
servisných stredísk D EWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na internetovej adrese: www.2helpU.com.
zst00240948 - 16-07-2014
12
13
5
1
3
7
6
2
20
9
166
166
78Nm
1Nm
169
144
141
8
Loctite
270
28Nm
62
836
34
27
28
32
10g
800
30
40Nm
5g
800
31
149
53
10g
800
94
114
117
129
29
Loctite
270
5Nm
139
140
132
160 146
142 10Nm
115
173
171
22
24
1.8Nm
21
145
1.8Nm
147
E15364 / 491664-02
2
143
170
172
167
148
1.8Nm
86
79
50
52
74
53
7g
800
64
80g
800
90 96
1.8Nm
12Nm
113
51
61
76
91
112
Loctite
270
www.2helpU.com
52
43
42
45
38
63
87
5Nm
116
40
194
51
10g
800
98
93
20Nm
31
120
131
119
65
165
99
96
92
2.5Nm
130
66
69
129
72
70
88
105
96
131
111
69
95
67
125
12Nm
176 1.4Nm
161
171
10Nm
837 + 838
118
1.8Nm
96
71
96
162
164
1.4Nm
D25980
112
60g
801
85
82
97
2Nm
109
138
110
60
1g
800
100
148
3Nm
89
1.8Nm
137
10Nm
847
826
21 - 07 - 09
139
132
40Nm
140
Loctite
270
175
134
5Nm
94
148
1.8Nm
12Nm
83
80
1.8Nm
105db
821
©
TYP.
2
14
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising