D25980 | DeWalt D25980 DEMOLITION HAMMER Type 3 instruction manual

382014 - 12 BAL
D25980
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
11
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
19
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
26
2
4
Slika / Crtež / Slika / Скица 1
b
q
a
b
c
d
Slika / Crtež / Slika / Скица 2
1
Slika / Crtež / Slika / Скица 3
Slika / Crtež / Slika / Скица 4
e
f
g
h
i
j
k
l
Slika / Crtež / Slika / Скица 5
c
c
m
2
d
Slika / Crtež / Slika / Скица 6
d
c
c
Slika / Crtež / Slika / Скица 7
n
o
p
3
SLOVENŠČINA
RUŠILNO KLADIVO SERIJE
D25980
Čestitamo!
Izbrali ste orodje DEWALT. Po zaslugi večletnih
izkušenj, inovacij in temeljitega razvoja izdelkov
je DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev
na področju električnega orodja.
Tehnični podatki
Napetost
Velika Britanija in Irska
Tip
Frekvenca
Tok
A
Vhodna moč
Hitrost udarjanja
Energija udarca (EPTA 05/2009)
Vpetje
Teža
LPA (raven zvočnega tlaka)
KPA
(negotovost ravni zvočnega tlaka)
LWA (raven zvočne moči)
KWA (negotovost zvočne moči)
kg
D25980
230
230/115
3
50
8,9/15,8
2100/1800
900
52
28 mm šestkotno
31
dB(A)
93
dB(A)
dB (A)
dB(A)
2,5
108
3,8
V
V
Hz
W
min-1
J
Skupne vibracijske vrednosti (triosni
vektorski seštevek) v skladu z EN 60745:
Vrednost emisij vibracij ah
Dletenje
ah,Cheq =
Negotovost K =
m/s²
m/s²
4,8
1,5
Nivo emisij vibracij, naveden v teh
tehničnih podatkih, je bil izmerjen v skladu
s standardiziranim preizkusom, določenim v EN
60745, in ga je mogoče uporabiti za medsebojno
primerjavo orodij. Uporabiti ga je mogoče za
predhodno oceno izpostavljenosti.
OPOZORILO: Naveden nivo emisij
vibracij predstavlja nivo pri glavnih
načinih uporabe orodja. Toda če
orodje uporabljate za druge vrste
dela, z različnim priborom ali če ga
slabo vzdržujete, so lahko emisije
4
vibracij drugačne. To lahko znatno
poveča nivo izpostavljenosti preko
celotnega delovnega obdobja.
Ocena stopnje izpostavljenosti
vibracijam mora vključevati tudi čas,
ko je orodje izklopljeno ali ko je
prižgano, ampak ga ne uporabljamo.
To lahko znatno zmanjša nivo
izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
Seznanite se z dodatnimi varnostnimi
ukrepi, da bi zaščitili delavca pred
učinki vibracij. To so npr. vzdrževanje
orodja in dodatkov, vzdrževanje
toplote rok, organizacija delovnih
postopkov.
Varovalke:
Evropa
230 V orodja 10 A, omrežna varovalka
Velika Britanija in Irska 230 V orodja 13 A, v vtiču
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
Definicije spodaj opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo,
preberite navodila in bodite pozorni na te simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če jo ne
preprečite privedla do smrti ali
hudih telesnih poškodb.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila smrt ali
hudo telesno poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje težko telesno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo,
ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila materialno škodo.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Pomeni nevarnost požara.
SLOVENŠČINA
ES-izjava o skladnosti
DIREKTIVA O EMISIJI
HRUPA STROJEV, KI SE UPORABLJAJO NA
PROSTEM
D25980
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani v razdelku
Tehnični podatki v skladu z:
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/ES, Električno rušilno kladivo za beton,
m > 30 kg, dodatek VIII, TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Nemčija, št.
registracije (ID št.): 0197
Raven zvočne moči v skladu z 2000/14/ES (Člen
12, dodatek III, št. 10; m > 30 kg):
LWA (izmerjena raven zvočne moči)
dB
108
LWA (zajamčena raven zvočne moči)
dB
110
Ti izdelki so tudi v skladu z direktivo 2004/108/
ES. Za več informacij se povežite s podjetjem
DEWALT na naslednjem naslovu, ali glejte zadnjo
stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
datoteke in daje to izjavo v imenu DEWALT.
Horst Grossmann
Podpredsednik inženiringa in
oddelka za razvoj izdelkov
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
17.02.2011
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb preberite navodila
za uporabo.
Splošni napotki za varno
uporabo električnega orodja
OPOZORILO! Preberite vsa
varnostna opozorila in priložena
navodila. Če ne upoštevate spodaj
navedenih opozoril in napotkov, lahko
to privede do električnega udara,
požara in/ali telesnih poškodb.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
TUDI ZA UPORABO V PRIHODNJE.
V nadaljevanju uporabljen izraz »električno
orodje« se nanaša na električna orodja, ki so
priključena na električno omrežje s pomočjo
priključnega kabla in na električna orodja gnana
s pomočjo akumulatorja (brez omrežnega
priključnega kabla).
1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU
a) Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih
so nezgode pogostejše.
b) Električnega orodja ne uporabljajte
v eksplozivnem okolju, v katerem se
nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah.
Električno orodje med delovanjem
povzroča iskre, ki lahko povzročijo požar
ali eksplozijo.
c) Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni
in otroci dovolj daleč od delovnega
območja. Med odklanjanjem ostalih oseb
lahko izgubite nadzor nad orodjem.
2) ELEKTRIČNA VARNOST
a) Priključni vtič električnega orodja mora
ustrezati vtičnici. Nikoli ne spreminjajte
vtiča. Z ozemljenimi električnimi orodji ne
uporabljajte adapterjev za vtiče. Originalni
vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo rizik
eventualnega električnega udara.
b) Izogibajte se stika z ozemljenimi
površinami, kot so cevi, radiatorji,
električne peči in hladilniki. Če je vaše
telo ozemljeno, je nevarnost električnega
udara večja.
c) Orodje zaščitite pred dežjem ali vlago.
Vdor vode v električno orodje povečuje
tveganje električnega udara.
d) Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje,
vleko ali izklop električnega orodja iz
omrežja. Poskrbite, da bo kabel na varni
oddaljenosti od vročine, olja, ostrih robov
in premikajočih se delov. Poškodovan
ali zavozlan električni kabel povečuje
možnost električnega udara.
e) Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen
uporabi na prostem. Uporaba primernega
napajalnega kabla za delo na prostem
zmanjšuje nevarnost električnega udara.
f) Če je uporaba električnega orodja
v vlažnem okolju neizbežna, uporabite
inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba
inštalacijskega odklopnika RCD zmanjšuje
možnost električnega udara.
5
SLOVENŠČINA
3) OSEBNA VARNOST
a) Med uporabo orodja bodite ves čas
pozorni, spremljajte potek dela in
uporabljajte zdravo pamet. Električnega
orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni ali
pod vplivom drog, alkohola ali zdravil.
Že trenutek nepozornosti med delom
z električnim orodjem lahko privede do
hudih telesnih poškodb.
b) Uporabite osebno zaščitno opremo.
Vedno nosite zaščitna očala. Uporaba
osebne zaščite, kot je maska za prah;
zaščitna obutev, ki ne drsi; zaščitna čelada
ali zaščita sluha, glede na vrsto in uporabo
električnega orodja, zmanjšuje nevarnost
poškodb.
c) Izognite se neželenemu zagonu
orodja. Pred priključitvijo na izvor
napajanja, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za
vklop ali priključitev električnega orodja
v električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
d) Odstranite vse ključe za nastavitev orodja
preden vključite orodje. Orodje ali ključ,
ki ostane pritrjen na vrtečih se delih
električnega orodja, lahko povzroči telesne
poškodbe.
e) Izogibajte se nenavadni telesni drži.
Poskrbite za varen in stabilen položaj telesa.
To omogoča boljši nadzor nad električnim
orodjem v nepričakovanih situacijah.
f) Nosite ustrezna delovna oblačila.
Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita.
Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne
približujte premikajočim se delom.
Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele.
g) Če so na voljo priklopne naprave za
ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se
prepričajte, da so pravilno priklopljene
in da jih uporabljate pravilno. Uporaba
naprav za odsesavanje prahu zmanjša
nevarnosti, ki jih povzroča prah.
4) SKRBNO RAVNANJE IN UPORABA
ELEKTRIČNIH ORODIJ
a) Električnega orodja ne preobremenite.
Uporabite električno orodje, ki je ustrezno
za vaše delo. Ustrezno električno
orodje bo delo opravilo bolje in varneje
s predpisano hitrostjo in načinom uporabe.
b) Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in
ga je treba popraviti.
6
c)
d)
e)
f)
g)
Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali
pred shranjevanjem orodja. Ta preventivni
varnostni ukrep zmanjša nevarnost
naključnega zagona električnega orodja.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne
dovolite uporabo orodja osebam, ki niso
seznanjene z delovanjem orodja ali s tem
navodilom za uporabo. Električna orodja
so lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo
niso usposobljeni, zelo nevarna.
Vzdržujte električna orodja. Redno
preverjajte, če so vrtljivi deli prosto
gibljivi oz. niso sprijeti, počeni ali tako
poškodovani, da je funkcija električnega
aparata s tem okrnjena. Poškodovano
električno orodje popravite pred
uporabo. Mnogo nesreč se zgodi zaradi
neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
Električno orodje, dodatno opremo, vstavke,
itd. uporabljajte skladno s temi navodili,
pri tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga
opravljate in delovne pogoje. Uporaba
električnega orodja za dela, ki za orodje niso
predvidena, lahko povzroči nevarnost.
5) SERVIS
a) Električno orodje naj servisira le
usposobljen serviser, pri tem pa uporablja
le originalne nadomestne dele. To bo
zagotovilo ustrezno varno uporabo
električnega orodja.
Dodatna specifična navodila
za varno delo z rušilnimi
kladivi
• Pred začetkom dela z orodjem preverite,
ali je dleto trdno pritrjeno na orodje.
• V hladnem vremenu ali če orodja dolgo
časa niste uporabljali, naj pred uporabo
orodje nekaj minut deluje brez obremenitve
(v prostem teku).
• Vedno držite orodje močno z obema rokama in
stojte varno in stabilno. Vedno upravljajte orodje
s pravilno sestavljenim stranskim ročajem.
• Če delate na višini (nad tlemi), preverite, ali
je področje spodaj prazno.
• Za preprečevanje električnega udara pred
začetkom dela preverite, ali se na delovnem
mestu nahajajo žice pod napetostjo.
SLOVENŠČINA
• Ne dotikajte se dleta ali okolice dleta takoj po
končanem delu; dleto in okolica dleta se lahko
močno segrejeta in povzročita opekline.
Uporabljajte zaščito za ušesa.
• Vedno usmerite napajalni kabel na zadnjo
stran, stran od dleta.
• Napajalni kabel odmaknite od pribora.
Napajalni kabel, ki je ovit okoli svedra, lahko
povzroči električni udar.
Vedno nosite zaščitna očala.
LOKACIJA PODATKOVNE KODE (SLIKA 1)
• Ne ovijajte si električnega kabla okoli telesa.
Podatkovna koda (q), ki vsebuje tudi podatek
o letu izdelave, je odtisnjena na ohišju.
• Ne dovolite uporabo orodja neizkušenim
osebam.
Primer:
2011 XX XX
• Uporabljajte zaščito sluha. Izpostavljenost
hrupu lahko povzroči izgubo sluha.
Leto izdelave
• Uporabljajte pomožna držala, ki so priložena
orodju. Izguba nadzora nad orodjem lahko
povzroči telesne poškodbe.
Vsebina paketa
• Ne udarjajte s kladivom po zagozdenih
svedrih z namenom, da bi jih sprostili.
Delci kovine ali okruški materiala vas lahko
poškodujejo.
1 rušilno kladivo
• Po končanem delu in pred izklopom iz vira
napajanja vedno izključite orodje.
• Ne obnavljajte pribora sami. Obnavljanje
dleta sme opraviti samo ustrezno
pooblaščeno in kvalificirano osebje.
Nepravilno obnovljena dleta lahko
povzročijo telesne poškodbe. Samo nekoliko
obrabljena dleta je mogoče ponovno naostriti
z brušenjem.
Ostala tveganja
Pri uporabi rušilnih kladiv se lahko pojavijo še
naslednje, za to delo značilne, nevarnosti:
– Poškodbe, ki nastanejo ob dotiku vrtečih se
ali vročih delov orodja.
Kljub upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov
in uporabi varnostnih naprav se določenim
nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:
– Poškodbe sluha.
– Nevarnost stiska prstov pri zamenjavi pribora.
– Ogrožanje zdravja zaradi vdihavanja prahu, ki
nastane pri delu z betonom in/ali cementom.
– Fizične poškodbe zaradi nepravilnega
dviganja in prenašanja težke opreme.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Paket vsebuje:
1 navodila za uporabo
1 risba naprave z grafično ponazoritvijo delov
• Prepričajte se, da orodja, deli in pripomočki
niso utrpeli poškodbe med prevozom.
• Vzemite si čas in skrbno preberite in
razumite navodila za uporabo pred začetkom
dela.
Opis (sl. 1)
OPOZORILO: Električnega orodja ali
njegovih delov nikoli ne predelujte.
Lahko povzročite škodo ali telesne
poškodbe.
a. Stikalo za vklop/izklop
b. Stransko držalo(a)
c. Zaklepni mehanizem
d. Vpenjalna glava
IZBIRNI PRIPOMOČKI (SL. 3)
Kot dodatni nakup so na voljo različne vrste 28
mm šesterokotnih dlet.
e. Koničasto dleto (DT6927)
f. Hladno dleto (DT6929)
g. Orodje za klesanje (DT6932)
h. Lopatasto dleto (DT6928)
i. Rezilo za asfalt (DT6934)
j. Sveder za vrtanje v tla (DT6933)
k. Vsadniška tlačilka (DT6935)
l. Tlačilna plošča (DT6936)
Pred uporabo preberite priročnik
z navodili.
7
SLOVENŠČINA
Če potrebujete več informacij glede ustreznosti
dodatne opreme, se obrnite na Vašega
prodajalca.
NAMEN UPORABE
Rušilna kladiva D25980 so namenjena za
profesionalna težka dela rušenja, klesanja in
dletenja v betonu, opeki, kamnu in drugem
gradbenem materialu.
NE UPORABLJAJTE v mokrih pogojih in ob
prisotnosti vnetljivih tekočin ali plinov.
Ta rušilna kladiva so profesionalna električna
orodja. NE DOVOLITE otrokom stika z orodjem.
Neizkušeni uporabniki naj orodje uporabljajo
s pomočjo nadzornika.
Funkcija mehkega zagona
Funkcija mehkega zagona omogoča počasno
stopnjevanje oz. naraščanje hitrosti udarjanja,
tako da dleto ali sveder ob zagonu v materialu ne
„odskakujeta".
Držalo s popolnim blaženjem
vibracij (sl. 1)
Blažilniki v držalih (b) absorbirajo tresljaje, ki se
prenašajo na uporabnika. To povečuje udobje
uporabnika med delom z orodjem.
Aktivni nadzor vibracij
Aktivni nadzor vibracij nevtralizira odbojno
vibracijo mehanizma udarnega kladiva.
Znižana stopnja vibracij rok in ramen omogoča
neutrudljivo uporabo orodja in podaljšuje
življenjsko dobo orodju.
Električna varnost
Električni motor je zasnovan samo za eno
napetost. Vedno preverite, ali napetost vira
napajanja ustreza tisti, ki je navedena na
podatkovni plošči.
Vaše DEWALT orodje je dvojno
izolirano v skladu s standardom
EN 60745, zato dodatna ozemljitev ni
potrebna.
OPOZORILO: 115 V enote morajo
delovati preko odpovedno varnega
izolacijskega transformatorja
z ozemljitvenim zaslonom med
prvotnim in sekundarnim navitjem.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga je potrebno
zamenjati s posebej pripravljenim kablom, ki je
na voljo preko servisne mreže DEWALT.
8
Zamenjava vtiča napajalnega
kabla (samo za Veliko Britanijo
in Irsko)
Če morate namestiti nov vtič sledite naslednjim
korakom:
• Star in neuporaben vtič odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
• Priključite rjavo žico na fazni terminal.
• Priključite modro žico na nevtralni terminal.
OPOZORILO: Na ozemljitveni
terminal ne priključujte nobene žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so
priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena
varovalka: 13 A.
Uporaba podaljška
napajalnega kabla
Če je potreben podaljšek, uporabite temu
namenjen 3-žilni podaljšek, primeren za
dovajanje elektrike napravi (glej Tehnični
podatki).Najmanjša velikost prevodnika je
1,5 mm2; največja dolžina pa 30 m.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte kabel.
SESTAVA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Da zmanjšate
nevarnost telesnih poškodb,
izključite orodje in ga odklopite od
omrežne napetosti pred montažo in
demontažo pribora, pred nastavitvijo
ali spreminjanje nastavitev oz.
pred servisnimi posegi. Sprožilno
stikalo mora biti na poziciji IZKLOP.
Nekontroliran zagon naprave lahko
povzroči poškodbe.
Vstavljanje in odstranjevanje
28 mm šesterokotnega pribora
(sl. 4–6)
To orodje uporablja dleta z 28 mm šesterokotnim
vsadnikom. Priporočamo uporabo samo
profesionalnega pribora.
OPOZORILO: Ker do sedaj drug
pribor razen pribora, ki ga ponuja
DEWALT še ni bil preizkušen s tem
orodjem, je uporaba takega pribora
s tem orodjem lahko nevarna.
Za zmanjšanje nevarnosti poškodb
uporabljajte samo pribor, ki ga
priporoča DEWALT.
SLOVENŠČINA
Očistite vsadnik dleta.
OPOZORILO: Ne namažite z mastjo
orodja.
PRI MONTAŽI DLETA Z UTOROM V VSADNIK,
UPOŠTEVAJTE NASLEDNJE NAPOTKE (SL. 5)
1. Povlecite zaklepni mehanizem (c) orodja, da
sprostite varovalo.
2. Držite dleto pred vpenjalno glavo, tako da je
utor (m) na dletu obrnjen navzgor.
3. Vstavite dleto v vpenjalno glavo (d).
4. Potisnite zaklepni mehanizem (d) nazaj, da
vpnete pribor.
PRI MONTAŽI DLETA Z OBROČEM
V VSADNIK, UPOŠTEVAJTE NASLEDNJE
NAPOTKE (SL. 6)
1. Povlecite zaklepni mehanizem (c) orodja, da
sprostite varovalo.
VEDNO držite roke v pravilnem
položaju, kot prikazuje slika.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO čvrsto primite ročaja z obema
rokama v pričakovanju reakcijskega
momenta orodja.
Pravilni položaj rok je ena roka na vsakem od
stranskih držal (b).
Vklop in izklop (sl. 1)
Za vklop orodja pritisnite stikalo za vklop/izklop (a).
Za izklop orodja sprostite stikalo.
Rušenje, klesanje in dolbenje
(sl. 1-6)
1. Izberite primerno dleto in očistite steblo dleta.
2. Vstavite dleto v vpenjalno glavo (d).
2. Vstavite dleto in preverite ali je pravilno
vpeto.
3. Poravnajte zaklepni mehanizem (c)
z vsadnikom pribora, da zaklenete pribor.
3. Primite orodje za oba držala (b) in ga
vključite. Orodje zdaj deluje nepretrgano.
4. Povlecite dleto, da preverite ali je ustrezno
vpeto. Za udarni način delovanja je potrebno,
da se dleto, ki je vpeto v glavo orodja, lahko
premika več centimetrov v smeri osi.
Dleto odstranite, tako da povlečete nazaj zapiralo
(c) in izvlečete dleto iz vpetja.
OPOZORILO: Vedno nosite rokavice,
ko menjate pribor. Med delovanjem
se lahko izpostavljeni kovinski deli na
orodju močno segrejejo.
UPORABA ORODJA
Navodila za uporabo
OPOZORILO:
• Vedno upoštevajte varnostna
navodila in ustrezne predpise.
• Bodite pozorni na lego vodovodnih
in električnih napeljav.
• Na orodje pritiskajte s silo pribl.
20–30 kg. Prekomeren pritisk
na orodje ne povečuje hitrost
delovnega procesa, ampak
zmanjšuje učinek pribora in lahko
zniža njegovo življenjsko dobo.
Pravilni položaj rok (sl. 1, 2)
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VZDRŽEVANJE
Vaša DEWALT električna naprava je zasnovano
tako, da deluje dolgo brez posebnega
vzdrževanja. Dolgoročno zadovoljivo delovanje
je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
OPOZORILO: Da zmanjšate
nevarnost telesnih poškodb,
izključite orodje in ga odklopite od
omrežne napetosti pred montažo in
demontažo pribora, pred nastavitvijo
ali spreminjanje nastavitev oz.
pred servisnimi posegi. Sprožilno
stikalo mora biti na poziciji IZKLOP.
Nekontroliran zagon naprave lahko
povzroči poškodbe.
Tega orodja ne more servisirati uporabnik sam.
Po približno 200 urah uporabe odnesite orodje
pooblaščenemu DEWALT serviserju.
Če se pojavijo težave pred tem časom, pokličite
pooblaščenega DEWALT serviserja.
Mazanje
Vaše električno orodje ne zahteva dodatnega
mazanja.
9
SLOVENŠČINA
Skrb za varovanje okolja
Čiščenje
OPOZORILO: Odstranite umazanijo
in prah iz glavnega ohišja
z izpihovanjem s suhim zrakom, ko
opazite, da se prah nabere v in okoli
odprtin za zračenje. Med opravljanjem
tega postopka nosite ustrezno zaščito
za oči in masko za obraz.
OPOZORILO: Nikoli za čiščenje
nekovinskih delov orodja ne
uporabljajte kemičnih sredstev
ali drugih močnih kemikalij. Take
kemikalije lahko oslabijo materiale,
iz katerih so izdelani ti deli. Uporabite
samo krpo, navlaženo z vodo oz.
milnico. Pazite, da voda ne prodre
v notranjost orodja; nikoli ne potopite
nobenega dela orodja v tekočino.
Opcijska dodatna oprema
OPOZORILO: Ker pripomočki,
ki jih ne ponuja DEWALT, s tem
izdelkom niso bili testirani, je
njihova uporaba lahko nevarna.
Da bi zmanjšali nevarnost telesnih
poškodb, z izdelkom uporabljajte le
pripomočke, ki jih priporoča DEWALT.
OPOZORILO: Število brušenj dlet
je omejeno. V primeru nejasnosti se
obrnite na vašega trgovca.
OPOZORILO: Prepričajte se, da
rezalna površina dleta ni razbarvana,
kar je posledica prevelikega pritiska
na orodje. To lahko poslabša trdoto
pribora.
Vzdrževanje pribora
Pravočasno vzdrževanje pribora je jamstvo za
optimalne rezultate dela in dolgo in učinkovito
uporabo orodja.
Brusite dleta s pomočjo brusilnih kolutov. Na sliki
7 so upodobljeni pravilni koti za naslednja dleta:
n. lopatasto dleto
o. hladno dleto
p. koničasto dleto
Če potrebujete več informacij glede ustreznosti
dodatne opreme, se obrnite na Vašega
prodajalca.
10
Odpadno orodje ločite od drugih
odpadkov. Izdelka ne smete odlagati
skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki.
Če ugotovite, da vaš DEWALT izdelek ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več
uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Napravo pripravite
za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih
odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in
embalaže omogoča obnovo in
ponovno uporabo nekaterih
materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju
onesnaženja okolja in manjši
porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na
zbirališčih odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite
nov izdelek.
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov DEWALT, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate vašo
najbližjo DEWALT predstavništvo. Naslov je
naveden v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih DEWALT serviserjev
in vsi podatki o poprodajnih storitvah na voljo na
internetu: www.2helpU.com.
HRVATSKI
ČEKIĆ ZA RUŠENJE
D25980
Čestitamo!
Tijekom procjene razine izloženosti
vibracijama potrebno je uzeti u obzir
vrijeme tijekom isključivanja alata
i vrijeme dok je uključen, ali se ne
upotrebljava za izvođenje radova.
To može značajno smanjiti razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
Odabrali ste DEWALT alat. Godine iskustva, od
razvoja proizvoda do inovativnosti, učinile su
tvrtku DEWALT jednim od najpouzdanijih partnera
za korisnike profesionalnih električnih alata.
Tehnički podaci
D25980
Napon
V
230
UK i Irska
V
230/115
Tip
3
Frekvencija
Hz
50
Struja
A
8.9/15.8
Ulazna snaga
W
2.100/1.800
Broj udaraca u minuti
min-1
900
Energija udarca (EPTA 05/2009)
J
52
Držač alata
28 mm šesterokutni
Masa
kg
31
LPA (zvučni tlak)
KPA (nesigurnost zvučnog tlaka)
LWA (zvučna snaga)
KWA (nesigurnost zvučne snage)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
2,5
108
3,8
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) određene
prema EN 60745:
Emisija vibracija ah
Rad dlijetom
ah,Cheq =
Nesigurnost K =
m/s²
m/s²
4,8
1,5
Razina emisija vibracija navedena na ovom
informacijskom listu izmjerena je u skladu
s standardiziranim ispitivanjem opisanim
u dokumentu EN 60745 i može se upotrijebiti za
međusobno uspoređivanje alata. Može se koristiti
za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarirana razina
emisije vibracija odnosi se na glavne
primjene alata. Međutim, ako se
alat koristi u drugim primjenama,
s drugim nastavcima ili ako je loše
održavan, razine vibracija mogle bi
se razlikovati. To može značajno
povećati razinu izloženosti tijekom
ukupnog vremena upotrebe.
Provjerite dodatne sigurnosne mjere
za zaštitu operatera od učinaka
vibracija, kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplima,
organizacija radnih rasporeda i sl.
Osigurači:
Europa
U.K. i Irska
230 V za alate 10 Ampera, mreža
230 V alati
13 ampera, u utikačima
Definicije: Sigurnosne
smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se
ne izbjegne, rezultirati smrću ili
ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
PAŽNJA: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati manjim ili
srednje teškim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu koja
nije vezana uz tjelesne ozljede
i koja, ako se ne izbjegne, može
rezultirati materijalnom štetom.
Označava rizik od strujnog udara.
Označava rizik od požara.
11
HRVATSKI
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA - DIREKTIVA
O BUCI U UPOTREBI NA OTVORENOM
D25980
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku Tehnički podaci usklađeni sa
smjernicama:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EC, Električni razbijač betona, m >
30 kg, Dodatak VIII, TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Njemačka,
ID obaviještenog tijela Br.: 0197
Razina zvučne snage prema smjernici 2000/14/
EC (članak 12, dodatak III, br. 10; m > 30 kg):
LWA (izmjerena razina zvučne snage)
dB 108
LWA (zajamčena razina zvučne snage)
dB 110
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivom
2004/108/EC. Za dodatne informacije
kontaktirajte tvrtku DEWALT putem sljedeće
adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsjednik, Odjel za inženjering i razvoj
proizvoda, DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
17.02.2011.
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik
s uputama kako biste smanjili rizik od
ozljeda.
Opća sigurnosna upozorenja
za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa
može rezultirati strujnim udarom,
požarom i/ili ozbiljnom ozljedom.
12
UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE
ZA BUDUĆE POTREBE.
Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se
na električni alat napajan iz strujne utičnice (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom
baterijom (bez žice).
1) SIGURNOST RADNOG PROSTORA
a) Radno mjesto održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b) S električnim alatima ne radite
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni aparati stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
c) Prilikom rada s električnim alatom
držite podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNE STRUJE
a) Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji
način ne prepravljajte utikač. Nemojte
rabiti prilagodne utikače s uzemljenim
električnim alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od
strujnog udara.
b) Izbjegavajte tjelesni kontakt s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladnjaka. Ako je tijelo
uzemljeno, rizik od strujnog udara je
povećan.
c) Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat
će rizik od strujnog udara.
d) Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte
za nošenje, povlačenje ili odvajanje
utikača električnog alata iz električne
utičnice. Kabel držite podalje od izvora
topline, ulja i oštrih ili pokretnih dijelova.
Oštećeni ili zapleteni kabel povećat će
rizik od strujnog udara.
e) Prilikom rada s električnim alatom na
otvorenom upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
f) Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od strujnog udara.
HRVATSKI
3) OSOBNA SIGURNOST
a) Tijekom rada s električnim alatom budite
oprezni, usredotočeni i primjenjujte
zdravorazumski pristup. Ne upotrebljavajte
električni alat ako ste umorni ili pod
utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada
s električnim alatom može dovesti do
ozbiljnih ozljeda.
b) Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek
koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne
opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim
uvjetima smanjit će rizik od tjelesnih ozljeda.
c) Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu ili
umetanja akumulatorske baterije, kao
i prije uzimanja ili nošenja alata, provjerite
je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata tako da je prst
na prekidaču ili priključivanje električnog
alata kojemu je prekidač uključen dovodi
do nezgoda.
d) Prije nego što uključite električni
alat, uklonite s njega sve ključeve za
podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
e) Ne sežite predaleko. Uvijek održavajte
ravnotežu i stabilan stav. To omogućuje
bolji nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
f) Pravilno se obucite. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih dijelova.
Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo
obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
g) Ako je omogućeno priključivanje
uređaja za usisavanje i prikupljanje
prašine, osigurajte njihovo pravilno
povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja
za prikupljanje prašine može smanjiti
opasnosti vezane uz prašinu.
4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat.
Upotrijebite odgovarajući električni alat za
posao koji obavljate. Prikladan električni
alat bolje će i sigurnije obaviti posao
brzinom za koju je predviđen.
b) Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Svaki električni alat
kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno
ga je popraviti.
c)
d)
e)
f)
g)
Prije prilagođavanja, zamjene pribora ili
spremanja električnog alata, isključite
utikač iz utičnice ili odvojite akumulatorsku
bateriju. Ove sigurnosne preventivne
mjere smanjuju rizik od nehotičnog
pokretanja električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne
dopustite rad osobama koje nisu upoznate
s alatom ili ovim uputama. Električni alati
opasni su ako njima rade neobučeni
korisnici.
Održavajte električne alate. Provjerite ima
li otklona ili savijenih pokretnih dijelova,
napuknutih dijelova ili drugih okolnosti koje
mogu utjecati na rad električnog alata.
Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je
loše održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost
savijanja i olakšava upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke itd.,
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te
uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji
je potrebno obaviti. Upotreba električnih
alata za poslove za koje nije namijenjen
može dovesti do opasnih situacija.
5) SERVISIRANJE
a) Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
originalnih zamjenskih dijelova. Na taj
ćete način održati sigurnost upotrebe
električnog alata.
Dodatne posebne sigurnosne
upute za čekiće za rušenje
• Provjerite je li dlijeto osigurano u svom
mjestu prije korištenja alata.
• U hladnim vremenskim uvjetima ili kad se
alat nije koristio tijekom duljeg razdoblja,
pustite da se alat prije upotrebe zagrijava
nekoliko minuta bez opterećenja.
• Alat uvijek čvrsto držite s obje ruke
i osigurajte čvrst stav. Alat uvijek
upotrebljavajte s pravilno postavljenim
bočnim rukohvatom.
• Kod rada iznad razine tla, pobrinite se da je
područje ispod vas prazno.
• Da biste spriječili električni udar, prije rada
provjerite postojanje žica pod naponom
u radnom području.
13
HRVATSKI
• Ne dodirujte dlijeto ili druge dijelove u blizini
dlijeta odmah nakon rada jer se mogu
izuzetno zagrijati i izazvati opekline kože.
Koristite zaštitu za sluh.
• Kabel napajanje uvijek držite iza vas, podalje
od dlijeta.
• Kabel napajanja držite podalje od nastavka.
Kabel napajanja omotan oko nastavka može
izazvati električni udar.
Koristite zaštitu za oči.
POLOŽAJ ŠIFRE DATUMA (SL. 1)
• Kabel ne omatajte oko vašeg tijela.
Šifra datuma (q), koja sadrži i godinu proizvodnje,
otisnuta je na kućištu.
• Ne dopustite upotrebu ovog alata neiskusnim
korisnicima.
Primjer:
• Koristite zaštitu za sluh. Izlaganje buci može
uzrokovati gubitak sluha.
• Koristite pomoćne rukohvate isporučene
uz alat. Gubitak nadzora može uzrokovati
tjelesne ozljede.
• Zaglavljene nastavke ne udarajte čekićem
kako biste ih oslobodili. Mogu se osloboditi
komadići metala ili materijala i uzrokovati
ozljede.
• Alat uvijek isključite po završetku rada i prije
isključivanja utikača iz utičnice napajanja.
• Nastavke nemojte sami reparirati. Reparaciju
dlijeta smije izvoditi kvalificirani stručnjak.
Nepravilno reparirani nastavci mogu
prouzrokovati ozljede. Brušenjem se ponovo
izoštre samo blago istrošena dlijeta.
Stalno prisutni rizici
Sljedeći rizici neprestano su prisutni tijekom
upotrebe čekića za rušenje:
– Ozljede prouzrokovane dodirivanjem vrućih
dijelova alata.
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih
propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno
prisutne rizike nije moguće izbjeći, a to su:
– Oštećenje sluha.
– Rizik od priklještenja prstiju tijekom izmjene
dodataka.
– Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja
prašine nastale tijekom rada u betonu
i kamenu.
– Fizičke ozljede uslijed nepravilnog podizanja
i nošenja teške opreme.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
14
2011 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj paketa
U paketu se nalazi:
1 Čekić za rušenje
1 Priručnik s uputama
1 Slika sastavnih dijelova
• Alat, dijelove i pribor provjerite radi
eventualnih oštećenja nastalih tijekom
transporta.
• Temeljito proučite ovaj priručnik i upoznajte
se s njime prije same upotrebe alata.
Opis (sl. 1)
UPOZORENJE: Nikad ne
modificirajte električni alat ili bilo koji
njegov dio. Može doći do oštećenja ili
ozljeda.
a. Prekidač za uključivanje/isključivanje
b. Bočni rukohvat(i)
c. Osigurač alata
d. Držač alata
DODATNI PRIBOR (SL. 3)
Dostupne su različite vrste dodatnih
šesterokutnih dlijeta od 28 mm.
e. Ušiljeno dlijeto (DT6927)
f. Plosnato dlijeto (DT6929)
g. Dlijeto za čišćenje (DT6932)
h. Dlijeto u obliku lopate (DT6928)
i. Rezač asfalta (DT6934)
j. Šipka za potiskivanje (DT6933)
k. Šipka za nabijanje (DT6935)
l. Ploča za nabijanje (DT6936)
Od lokalnog dobavljača zatražite informacije
o odgovarajućim dodacima.
HRVATSKI
NAMJENA
Čekić za rušenje D25980 projektiran je za
profesionalne zahtjevne radove u rušenju,
otkidanju i prosijecanju u betonu, cigli, kamenu
i drugim građevinskim materijalima.
NEMOJTE koristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini
zapaljivih tekućina ili plinova.
Ovi čekići za rušenje su profesionalni električni
alati. NE dopustite djeci da dolaze u kontakt
s alatom. Neiskusan korisnik mora biti pod
nadzorom prilikom uporabe ovog alata.
Mekano pokretanje
Značajka mekanog pokretanja dopušta polagani
porast brzine udaranja, čime se sprječava
„poskakivanje" dlijeta ili točkala na zidarskom
materijalu kod pokretanja alata.
Rukohvati s potpunom
zaštitom od vibracija (sl. 1)
Prigušnice na rukohvatu (b) apsorbiraju vibracije
koje se prenose na rukovatelja. Time se
poboljšava udobnost rukovanja tijekom rada.
Aktivna kontrola vibracija
Aktivna kontrola vibracija neutralizira povratne
vibracije iz mehanizma čekića. Smanjivanjem
vibracija rukohvata omogućuje se udobnija
upotreba tijekom duljih razdoblja i produljuje se
životni vijek uređaja.
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje
naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Ovaj alat tvrtke DEWALT dvostruko je
izoliran u skladu s dokumentom EN
60745 te žica uzemljenja nije potrebna.
UPOZORENJE: alate s napajanjem od
115 V potrebno je upotrebljavati putem
izolacijski osiguranog transformatora
koji između primarnog i sekundarnog
navoja ima zaštitu uzemljenja.
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem
ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.
Zamjena strujnog utikača
(samo za U.K. i Irsku)
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u utikaču.
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
UPOZORENJE Na priključak
uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 13 A.
Upotreba produžnog kabela
Ako je potreban produžni kabel, upotrijebite
odobreni trožilni produžni kabel koji je pogodan
za ulaznu snagu ovog alata (pogledajte Tehničke
podatke). Najmanja debljina vodiča je 1,5 mm2,
a najveća 30 m.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
potpuno odmotajte.
SASTAVLJANJE
I PODEŠAVANJE
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite
stroj i odvojite ga od izvora
napajanja prije postavljanja ili
uklanjanja nastavaka, prije izvođenja
bilo kakvih prilagođavanja, promjena
položaja ili popravaka. Provjerite je li
okidač u isključenom položaju (OFF).
Slučajno uključivanje alata može
izazvati ozljede.
Umetanje i uklanjanje 28 mm
šesterokutnog dodataka (sl. 4–6)
Ovaj električni alat koristi dlijeta sa šesterokutnim
prihvatom od 28 mm. Preporučuje se korištenje
isključivo profesionalnih dodataka.
UPOZORENJE: Obzirom da dodaci
koji nisu u ponudi tvrtke DEWALT nisu
ispitani s ovim proizvodom, upotreba
takvog pribora može dovesti do
opasnosti. Da biste smanjili opasnost
od ozljeda, koristite isključivo
dodatni pribor koji preporučuje tvrtka
DEWALT.
Očistite prihvatni dio nastavka.
UPOZORENJE: Mazivo ne nanosite
na uređaj.
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
• Na siguran način odbacite stari utikač.
15
HRVATSKI
POSTAVLJANJE DLIJETA S UTOROM NA
PRIHVATU (SL. 5):
1. Osigurač alata (c) povucite u otključani
položaj.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
UVIJEK čvrsto pridržavajte kao mjeru
opreza u slučaju nagle reakcije.
2. Pridržavajte dlijeto ispred prihvatne glave, pri
čemu je utor (m) okrenut prema gore.
Pravilan položaj ruku zahtjeva da s obje ruke
pridržavate bočne rukohvate (b).
3. Prihvat dlijeta umetnite u držač alata (d).
Uključivanje i isključivanje
(sl. 1)
4. Osigurač (c) pogurajte natrag, kako biste
nastavak blokirali u njegovom položaju.
POSTAVLJANJE DLIJETA S UTOROM NA
PRIHVATU (SL. 6):
1. Osigurač alata (c) povucite u otključani položaj.
2. Prihvat dlijeta umetnite u držač alata (d).
3. Osigurač (c) pogurajte u ravninu
s nastavkom, kako biste nastavak blokirali
u njegovom položaju.
4. Povucite pribor kako biste provjerili je li
pravilno zabravljen. Funkcija udaranja
čekićem zahtjeva mogućnost pomicanja
dlijeta nekoliko centimetara duž njegove osi,
dok je zabravljen u prihvatnoj glavi.
Da biste uklonili dlijeto, osigurač alata (c)
povucite prema natrag i izvucite dlijeto iz
prihvatne glave.
UPOZORENJE: tijekom promjene
dodataka uvijek nosite zaštitne
rukavice. Izloženi metalni dijelovi
na alatu i dodatku mogu se izrazito
ugrijati tijekom rada.
UPOTREBA
Upute za upotrebu
UPOZORENJE:
• Uvijek se pridržavajte sigurnosnih
uputa i važećih propisa.
• Pazite na razmještaj cjevovoda
i ožičenja.
• Na alat primijenite pritisak od
približno 20-30 kg. Suvišna sila ne
ubrzava rad dlijeta, već smanjuje
učinkovitost alata i može skratiti
njegov životni vijek.
Pravilan položaj ruku (sl. 1, 2)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda UVIJEK
koristite prikazan pravilan položaj
ruku.
16
Za uključivanje alata pritisnite prekidač
uključivanja/isključivanja (a).
Za isključivanje alata otpustite prekidač.
Rušenje, prosijecanje i izrada
kanala (sl. 1-6)
1. Odaberite odgovarajuće dlijeto te očistite
i podmažite prihvatni dio.
2. Umetnite dlijeto i provjerite je li pravilno
zabravljeno.
3. Alat objema rukama pridržavajte za
rukohvate (b) i uključite ga. Alat sad radi
u neprestanom načinu.
ODRŽAVANJE
Električni alat tvrtke DEWALT projektiran je za
dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnom čuvanju i redovitom čišćenju.
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite
stroj i odvojite ga od izvora
napajanja prije postavljanja ili
uklanjanja nastavaka, prije izvođenja
bilo kakvih prilagođavanja, promjena
položaja ili popravaka. Provjerite je li
okidač u isključenom položaju (OFF).
Slučajno uključivanje alata može
izazvati ozljede.
Ovaj alat nije namijenjen servisiranju od strane
korisnika. Nakon približno 200 sati upotrebe, alat
predajte ovlaštenom servisnom predstavniku
tvrtke DEWALT.
U slučaju ranije pojave bilo kakvih problema,
kontaktirajte ovlaštenog servisnog predstavnika
tvrtke DEWALT.
Podmazivanje
Ovaj električni alat ne zahtijeva dodatno
podmazivanje.
HRVATSKI
Zaštita okoliša
Čišćenje
UPOZORENJE: Prašinu iz
kućišta ispušite suhim zrakom čim
primijetite nakupljanje nečistoća
oko ventilacijskih otvora. Tijekom
izvođenja ovog postupka koristite
odobrenu zaštitu za oči i odobrenu
masku protiv prašine.
UPOZORENJE: Za čišćenje
nemetalnih dijelova alata nikad ne
upotrebljavajte otapala ili druge jake
kemikalije. Ove kemikalije mogu štetiti
materijalima upotrijebljenima u tim
dijelovima. Upotrebljavajte isključivo
krpu natopljenu vodom i blagim
sapunom. Nikad ne dopustite da bilo
kakva tekućina prodre u unutrašnjost
alata. Nikad ne potapajte bilo koji dio
alata u tekućinu.
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Budući da pribor
koji nije u ponudi tvrtke DEWALT nije
ispitan s ovim proizvodom, upotreba
takvog pribora uz ovaj alat može biti
opasna. Da biste smanjili opasnost od
ozljeda, uz ovaj proizvod potrebno je
upotrebljavati isključivo dodatni pribor
preporučen od tvrtke DEWALT.
UPOZORENJE: Ta dlijeta mogu se
ponovo brusiti ograničeni broj puta.
Ako ste u nedoumici, pitajte vašeg
prodavača za preporuke.
Odlažite sa zasebnim otpadom. Ovaj
proizvod ne smije se odbacivati kao
uobičajeni otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš DEWALT proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i ambalaže omogućuje
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
materijala pomaže u sprječavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
DEWALT omogućuje prikupljanje i recikliranje
DEWALT proizvoda nakon isteka vijeka trajanja.
Da biste iskoristili prednosti ove usluge, svoj
proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom
predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem
lokalnog ureda tvrtke DEWALT na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
popis ovlaštenih DEWALT servisa i potpuni detalji
o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima
dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
UPOZORENJE: Pobrinite se da rezni
rub ne pokazuje znakove promjene
boje prouzrokovane prevelikim
pritiskom. To bi moglo ugroziti
čvrstoću dodatnog pribora.
Održavanje dodatnog pribora
Pravovremeno održavanje dodatnog pribora
jamči optimalne rezultate tijekom primjene, te dug
i učinkovit radni vijek dodatka.
Dlijeta brusite na brusnom disku. Pogledajte sliku
7 za pravilne kutove brušenja sljedećih dlijeta:
n. dlijeto u obliku lopate
o. pljosnato dlijeto
p. ušiljeno dlijeto
Od lokalnog dobavljača zatražite informacije
o odgovarajućim dodacima.
17
HRVATSKI
18
SRPSKI
ELEKTROPNEUMATSKI ČEKIĆ ZA RAZBIJANJE
D25980
Čestitamo!
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo,
razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera
korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
V
UK i Irska
V
Tip
Frekvencija
Hz
Struja mA
8,9/15,8
Ulazna snaga
W
Udarna brzina
min-1
Udarna energija (EPTA 05/2009)
J
Držač alata
Težina
LPA (zvučni pritisak)
KPA (zvučni pritisak,
odstupanje)
LWA (zvučna snaga)
KWA (zvučna snaga,
odstupanje)
D25980
230
230/115
3
50
kg
2100/1800
900
52
28 mm,
šestougaoni
31
dB(A)
93
dB(A)
dB(A)
2.5
108
dB(A)
3.8
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca)
određene prema EN 60745:
Ukupna vrednost vibracija ah
Razbijanje dletom
ah,Cheq =
Odstupanje K =
m/s²
m/s²
4,8
1,5
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji
izmeren je prema standardizovanom postupku
iz EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje
alata. Može se koristiti za preliminarnu procenu
izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni
nivo vibracija važi za glavne primene
alata. Međutim, ako se alat koristi za
druge aplikacije, sa drugim priborima
ili ako je loše održavan, emisiona
vrednost vibracija se može razlikovati.
To može značajno povećati nivo
izlaganja u ukupnom periodu rada.
Procena nivoa izloženosti vibracijama
takođe treba da uzme u obzir
vremena kada je alat isključen i kada
radi u praznom hodu. To može
značajno smanjiti nivo izlaganja
u ukupnom periodu rada.
Identifikujte dopunske bezbednosne
mere za zaštitu rukovaoca od efekata
vibracija kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplim,
organizacija radnih uzoraka.
Osigurači:
Evropa
230 V alati 10 ampera, mrežni
U.K. i Irska 230 V alati 13 ampera, u utikaču
Definicije: Bezbednosne
smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti
za svaku signalnu reč. Molimo da pročitate
uputstvo i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja, ako se ne
izbegne, će dovesti do smrti ili teške
povrede.
UPOZORENJE: Ukazuje
na potencijalno opasnu situaciju koja
bi, ako se ne izbegne, može izazvati
smrt ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalnu
opasnu situaciju koja, može ako
se ne izbegne izazvati manju ili
umerenu povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu
koja nije povezana sa telesnim
povredama koja, ako se ne izbegne,
može dovesti do materijalne štete.
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
19
SRPSKI
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE DIREKTIVA ZA BUKU
NA OTVORENOM PROSTORU
D25980
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisanu u delu
Tehnički podaci usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EC, električni čekić za razbijanje betona,
m ≤ 30 kg, dodatak VIII, TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Keln, Nemačka,
ID broj ovlašćenog tela: 0197
Nivo zvučne snage u skladu sa 2000/14/EC (član
12, dodatak III, br. 10; m </= 30 kg):
LWA (izmeren nivo zvučne snage)
dB
108
LWA (garantovan nivo zvučne snage)
dB
110
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC. Za više informacija kontaktirajte
DEWALT na sledećoj adresi ili ih potražite na
poleđini uputstva za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsednik za razvoj proizvoda široke
potrošnje
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
17.02.2011
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, pročitajte
uputstvo za upotrebu.
Opšta bezbednosna
upozorenja za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte
sva bezbednosna upozorenja
i uputstva. Nepoštovanje upozorenja
i uputstava može izazvati električni
udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
20
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA
ZA BUDUĆE POTREBE
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se
na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1) BEZBEDNOST RADNOG PODRUČJA
a) Radno područje treba uvek da bude
čisto i dobro osvetljeno. Nered i mračna
područja izazivaju nezgode.
b) Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili
prašine. Električni alati stvaraju varnice
koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
c) Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST
a) Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog
udara.
b) Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori,
šporeti i frižideri. Postoji veća opasnost
od električnog udara ako je vaše telo
uzemljeno.
c) Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni
alat povećava opasnost od električnog
udara.
d) Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje
ili izvlačenje utikača električnog alata.
Kabl udaljite od toplote, ulja, oštrih
rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili
zapleteni kablovi povećavaju opasnost od
električnog udara.
e) Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni kabl
koji je pogodan za upotrebu na otvorenom
prostoru. Korišćenje kabla koji je podesan
za upotrebu na otvorenom prostoru
umanjuje opasnost od električnog udara.
f) Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
SRPSKI
3) LIČNA BEZBEDNOST
a) Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako ste
umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola
ili droga. Trenutak nepažnje pri radu
sa električnim alatom može dovesti do
ozbiljnih telesnih povreda.
b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek
nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao
što su maska za prašinu, zaštitna obuća
sa đonom koji se ne kliza, kaciga ili zaštita
za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim
uslovima, smanjiće telesne povrede.
c) Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite
se da prekidač bude isključen pre
povezivanja električnog napajanja i/
ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata. Nošenje električnog alata sa
prstom na prekidaču ili električnih alata
sa prekidačem koji su priključeni na
napajanje izaziva nezgode.
d) Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog
alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje
koji je ostao u rotirajućem delu električnog
alata može da dovede do telesne povrede.
e) Ne posežite. Održavajte stabilan položaj
i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim
alatom u neočekivanim situacijama.
f) Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da
se uhvate u pokretne delove.
g) Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne opterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje
i bezbednije, i u predviđenoj meri,
obaviti posao za koji je konstruisan.
b) Ne koristite električni alat čiji prekidač
ne može da se uključi i isključi. Svaki
električni
alat koji se ne može kontrolisati putem
prekidača je opasan i mora se popraviti.
c) Izvucite utikač iz izvora napajanja i/
ili izvadite bateriju iz električnog alata
pre vršenja bilo kakvih podešavanja,
d)
e)
f)
g)
zamene pribora ili odlaganja električnog
alata. Takve preventivne bezbednosne
mere smanjuju opasnost od slučajnog
pokretanja električnog alata.
Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima da
rukuju električnim alatom. Električni alati
su opasni u rukama neveštih korisnika.
Održavajte električne alate. Proverite da
li su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji
bilo koje drugo stanje koje može uticati
na rad električnih alata. Ako je oštećen,
postarajte se da se električni alat popravi
pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane
loše održavanim električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa
oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju
i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba
obaviti. Korišćenje električnog alata za
radove za koje nije namenjen može
dovesti do opasne situacije.
5) SERVIS
a) Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne rezervne
delove. Time se osigurava bezbednost
električnog alata.
Dodatna specifična
bezbednosna pravila
za elektropneumatski
čekić za razbijanje
• Uverite se da je dleto učvršćeno na mestu
pre rada sa alatom.
• U hladnim vremenskim uslovima ili ako alat
nije korišćen duže vreme, pustite alat da
radi bez opterećenja nekoliko minuta pre
upotrebe.
• Uvek čvrsto držite alat sa obe ruke
i obezbedite siguran položaj. Alat uvek
koristite sa pravilno montiranom bočnom
drškom.
• Kada radite na zemlji, pobrinite se da
područje bude čisto.
• Proverite radno područje na žice pod
naponom pre početka rada zbog sprečavanje
električnog udara.
21
SRPSKI
• Ne dodirujte dleto ili delove koji su blizu
dleta odmah po završetku rada, jer mogu biti
veoma vrući i izazvati opekotine na koži.
Nosite zaštitu za sluh.
• Kabl za napajanje uvek sprovedite nazad,
dalje od dleta.
• Električni kabl držite dalje od pribora.
Električni kabl umotan oko burgije može
prouzrokovati električni udar.
• Ne umotavajte električni kabl oko svoj tela.
• Ne dozvoljavajte neiskusnim korisnicima da
upotrebljavaju alat.
Nosite zaštitu za oči.
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE (SL. 1)
Datumska šifra (q), koja sadrži i godinu
proizvodnje, odštampana je na kućištu.
Primer:
2011 XX XX
• Nosite štitnike za uši. Izlaganje buci može
uzrokovati gubitak sluha.
• Koristite pomoćne drške koje su isporučene
uz alat. Gubitak kontrole može dovesti do
fizičkih povreda.
• Zaglavljene pribore ne udarajte čekićem
da biste ih izvadili. Delići metala ili opiljci
materijala mogu se odvojiti i izazvati
povredu.
• Uvek isključite alat kad završite rad i pre
nego što ga isključite iz struje.
• Nemojte sami da popravljate dleta. Popravku
dleta treba da vrši specijalizovani stručnjak.
Nepravilno osposobljeni pribori mogu dovesti
do povrede. Samo lagano pohabani pribori
mogu se naoštriti brušenjem.
Preostale opasnosti
Sledeće opasnosti su specifične za upotrebu
elektropneumatskog čekića za razbijanje:
– Povrede izazvane dodirivanjem vrućih delova
alata.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
– Slabljenje sluha.
– Opasnost od prignječenja prstiju prilikom
promene dodatne opreme.
– Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem
prašine koja se stvara pri radu u betonu i/ili
kamenu.
– Telesne povrede zbog nepravilnog podizanja
i nošenja teške opreme.
Oznake na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
22
Godina proizvodnje
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 elektropneumatski čekić za razbijanje
1 uputstvo za upotrebu
1 sklopni crtež
• Proverite da li postoje transportna oštećenja
na alatu, njegovim delovima ili priboru.
• Pre rada sa ovim alatom treba pažljivo
pročitati i razumeti ovo uputstvo.
Opis (sl. 1)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove. Može
doći do oštećenja ili telesne povrede.
a. Prekidač za uključivanje i isključivanje
b. Bočna ručka(e)
c. Osigurač alata
d. Držač alata
OPCIONALNI PRIBORI (SL. 3)
Razni tipovi šestougaona dleta od 28 mm mogu
se nabaviti dodatno kao opcija.
e. Špic dleto (DT6927)
f. Pljosnato dleto (DT6929)
g. Alat za ljuštenje (DT6932)
h. Pik dleto (DT6928)
i. Sekač asfalta (DT6934)
j. Alat za instaliranje šipke uzemljenja
(DT6933)
k. Alat za mešanje (DT6935)
l. Ploča za mešanje (DT6936)
Za više informacija o prikladnim priborima
obratite se vašem distributeru.
SRPSKI
NAMENA
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
D25980 elektropneumatski čekić za razbijanje je
konstruisan za profesionalne radove razbijanja,
dletanja i ljuštenja betona, cigli, kamena i ostalog
građevinskog materijala.
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu
zapaljivih tečnosti ili gasova.
• Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati
kontakt za uzemljenje.
Ovi elektropneumatski čekići su profesionalni
električni alati. NE dozvoljavajte deci da se
približe alatu. Nadzor je obavezan ako sa ovim
alatom radi neiskusno lice.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A.
Funkcija mekog starta
Ako je potreban produžni kabl, koristite odobreni
3-žilni produžni kabl koji je pogodan za električno
priključivanje ovog alata (pogledajte Tehničke
podatke).Minimalni poprečni presek provodnika
je 1,5 mm2; maksimalna dužine je 30 m.
Funkcija mekog starta omogućava da se
frekvencija udara postiže postepeno, čime se
sprečava da dleto ili špic odskače pri pokretanju.
Potpuno amortizovana drška
(sl. 1)
Amortizeri u dršci (b) apsorbuju vibracije koje se
prenose na korisnika. Time se pobošljava komfor
korisnika u toku rada.
Aktivna kontrola vibracija
Aktivna kontrola vibracija neutralizuje vibracije
koje potiču od udarnog mehanizma. Smanjenje
vibracija šake i ruke omogućava udobnije
korišćenje uređaja u dužim vremenskim
periodima i produžava vek trajanja uređaja.
Električna bezbednost
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon izvora
napajanja odgovara naponu na natpisnoj pločici
uređaja.
Vaš DEWALT alat je dvostruko izolovan
u skladu sa EN 60745; zato nije
potreban kabl za uzemljenje.
UPOZORENJE: Uređaji na 115
V moraju da se uključuju preko
izolacionog transformatora za zaštitu
od greške sa uzemljenim kablom
između namotaja primara i namotaja
sekundara.
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti
specijalnim kablom koji se može nabaviti preko
DEWALT servisne mreže.
Korišćenje produžnog kabla
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač mašine iz
izvora napajanja pre postavljanja
i uklanjanja pribora, pre podešavanja
ili promene konfiguracije, ali i pre
popravki. Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje u položaju
OFF (isključeno). Slučajno pokretanje
može dovesti do povrede.
Postavljanje i skidanje 28 mm
šestougaonog pribora (sl. 4-6)
Ova mašina koristi dleta sa šestougaonom
osnovom od 28 mm. Preporučujemo da koristite
samo profesionalan pribor.
UPOZORENJE: S obzirom da
dodatna oprema i pribor, osim onih
koje nudi DEWALT, nisu bili testirani
sa ovim proizvodom, korišćenje takvih
pribora i dodatne opreme sa ovim
alatom bi moglo izazvati opasne
situacije. Za smanjivanje rizika
od povrede koristite samo pribore
preporučene od strane DEWALT.
Očistite osovinu dleta.
UPOZORENJE: Ne primenjujte
mazivo u mašini.
Zamena utikača
(samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
23
SRPSKI
ZA NAMEŠTANJE DLETA SA ŽLEBOM
U OSNOVI (SL. 5), POSTUPITE KAO ŠTO
SLEDI
1. Postavite osigurač alata (c) u otključanom
položaju.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda,, UVEK sigurno držite alat
i budite pripravni za iznenadnu
reakciju.
2. Držite dleto ispred držača alata sa žljebom
(m) okrenutim prema naviše.
Pravilan položaj ruku zahteva da se jedna ruka
stavi na svakoj bočno dršci (b).
3. Osovinu dleta umetnite u držač alata (d).
Uključivanje i isključivanje (sl. 1)
4. Gurnite osigurač (c) unazad da biste blokirali
pribor u poziciji.
ZA NAMEŠTANJE DLETA SA PRSTENOM
U OSNOVI (SL. 6), POSTUPITE KAO ŠTO
SLEDI
1. Postavite osigurač alata (c) u otključanom
položaju.
2. Osovinu dleta umetnite u držač alata (d).
Da biste uključili alat, pritisnite prekidač za
uključivanje i isključivanje (a).
Da biste zaustavili alat, pustite prekidač.
Razbijanje dletom, skidanje
dletom i kanalisanje dletom
(sl. 1-6)
3. Gurnite osigurač (c) u liniji sa osovinom
pribora da niste blokirali pribor u poziciji.
1. Izaberite pogodno dleto i očistite njegov
osovinu.
4. Izvucite dleto da biste proverili da li je
pravilno učvršćen. Udarna funkcija zahteva
da dleto ima aksijalni hod od nekoliko
centimetara kada je učvršćen u držaču alata.
3. Držite alat za obe drške (b) i uključite ga.
Sada alat radi neprekidno.
Za skidanje dleta povucite unazad osigurač (c)
i izvucite dleto iz držača alata.
UPOZORENJE: Uvek nosite rukavice
prilikom zamene pribora. Izloženi
metalni delovi na alatu i pribor mogu
postati izuzetno vrući tokom rada.
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE:
• Uvek vodite računa o bezbednosnim
merama i primenljivim propisima.
• Vodite računa o položaju
vodovodnih cevi i električnih
kablova.
• Na alat primenite pritisak od oko
20-30 kg. Prevelika sila ne ubrzava
razbijanje dletom, ali smanjuje
performanse alata i može skratiti
njegov vek trajanja.
2. Umetnite dleto i proverite da li je pravilno
učvršćen.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad
u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata i redovnog čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač mašine iz
izvora napajanja pre postavljanja
i uklanjanja pribora, pre podešavanja
ili promene konfiguracije, ali i pre
popravki. Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje u položaju
OFF (isključeno). Slučajno pokretanje
može dovesti do povrede.
Korisnik ne može da servisira ovaj uređaj. Ovaj
alat odnesite u ovlašćeni DEWALT servis na
proveru posle pribiližno 200 radnih sati.
Ako se neki problem javi pre ovog roka,
kontaktirajte ovlašćenog DEWALT servisera.
Pravilan položaj ruke (sl. 1, 2)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda, UVEK primenjujte pravilan
položaj ruke kao što je pokazano na
slici.
24
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahteva dodatno
podmazivanje.
SRPSKI
Za više informacija o prikladnim priborima
obratite se vašem distributeru.
Čišćenje
UPOZORENJE: Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta
i iz ventilacionih otvora zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu
zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od
prašine pri obavljanju ovog postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna hemijska
sredstva za čišćenje nemetalnih
delova alata. Te hemikalije mogu da
oslabe materijale koji se koriste za
nemetalne delove. Koristite samo
krpu koja je navlažena vodom i blagu
sapunicu. Nikad nemojte dozvoliti da
voda prodre u alat; nikad ne uranjajte
bilo koji deo alata u tečnost.
Opciona dodatna oprema
i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da
dodatna oprema i pribor, osim onih
koje nudi DEWALT, nisu bili testirani
sa ovim proizvodom, korišćenje takvih
pribora i dodatne opreme sa ovim
alatom bi moglo biti opasno. Da bi
se smanjila opasnost od povreda,
sa ovim proizvodom treba koristiti
samo pribor i dodatnu opremu koje je
preporučio DEWALT.
UPOZORENJE: Ova dleta se mogu
brusiti samo ograničeni broj puta.
U slučaju nedoumice, posavetujte
se sa prodavcem koji će vam dati
preporuke.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod
ne sme da se odlaže zajedno sa
običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem.
Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne
sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
DEWALT servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
UPOZORENJE: Uverite se da na
reznim ivicama nema menjanje boje
izazvanog prevelikim pritiskom.
To može da utiče na tvrdoću pribora.
Održavanje pribora
Pravovremeno održavanje pribora garantuje
optimalne rezultate u radu i duži i efikasniji vek
trajanja pribora.
Dleta brusite brusnim diskovima. Pogledajte sliku
7 za odgovarajuće uglove sledećih dleta:
n. loptasto dleto
o. pljosnato dleto
p. špic dleto
25
МАКЕДОНСКИ
ЧЕКАН ЗА РУШЕЊЕ
D25980
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на
искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DEWALT еден од
најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Технички податоци
Напон
Велика Британија и Ирска
Tип
Фреквенција
Струја
Влезна моќност
Број на удари
Ударна сила (EPTA 05/2009)
Држач за додатоци
Тежина
V
V
Hz
A
W
min-1
J
kg
LPA (звучен притисок)
dB(A)
KPA (отстапување на звучен притисок)
dB(A)
dB(A)
LWA (звучна моќност)
KWA (отстапување на звучна моќност)
dB(A)
D25980
230
230/115
3
50
8,9/15,8
2100/1800
900
52
28 mm
хексагонален
31
93
2,5
108
3,8
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три
оски) определена спрема EN 60745:
Вредност на емисијата на вибрации ah
Делкање
ah,Cheq =
m/s²
Отстапување K =
m/s²
4,8
1,5
Нивото на емисија на вибрации дадено
во оваа табела е измерено во склад со
стандардизираниот тест даден во EN 60745
и може да се употребува за споредување на
една алатка со друга. Може да се употребува
за прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Декларираното ниво на емисија на
вибрации е за главните режими
на работа на алатката. Меѓутоа,
26
доколку алатката се употребува
за други намени, со други додатоци
или лошо се одржува, емисијата
на вибрации може да се разликува.
Ова може значително да го
зголеми нивото на изложеност на
вибрации во текот на целокупниот
период на работа.
Проценката на нивото на
изложеност на вибрации исто
така треба за го земе во
предвид времето кога алатката
е исклучена или кога е вклучена
но со неа не се извршува работа.
Ова може значително да го
намали нивото на изложеност
на вибрации во текот на
целокупниот период на работа.
За да се заштити работникот од
последиците на вибрации, треба
да се препознаат дополнителни
мерки за безбедност како што
се: одржување на алатката
и додатоците, затоплување
на рацете, организација на
работните задачи.
Осигурувачи:
Европа алатки од 230 V осигурувач од 10 ампери на
електричниот вод
Велика Британија и Ирска
алатки од 230 V осигурувач од 13 ампери во
приклучокот за струја
Дефиниции: Насоки за
безбедна употреба
Долунаведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација
на непосредна опасност која,
доколку не се избегне, ќе
предизвика смрт или сериозна
повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
МАКЕДОНСКИ
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на имот.
Означува ризик од електричен
удар.
Означува ризик од пожар.
ЕЗ - Декларација за
сообразност
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ ДИРЕКТИВА
ЗА БУЧАВА НА ОТВОРЕН ПРОСТОР
D25980
DEWALT декларира дека производите
опишани во делот Технички податоци се во
склад со:
2006/42/ЕЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EC, Електричен разбивач на бетон,
m > 30 kg, Анекс VIII, TÜV Служба за
безбедност на производи за Рајнската област
GmbH (0197), D-51105 Келн, Германија,
Идентификациски број на известениот орган:
0197
Ниво на звучна сила согласно со 2000/14/EЗ
(Член 12, Анекс III, Бр. 10; m > 30 kg):
LWA (измерено ниво на звучен притисок)
dB
108
LWA (загарантирано ниво на звучен притисок)
dB
110
Овие производи исто така се во склад
со Директивата 2004/108/ЕЗ. За повеќе
информации Ве молиме да стапите во контакт
со DEWALT преку следнава адреса или да
погледнете од другата страна на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за
составување на техничките податоци и ја дава
оваа декларација во име на DEWALT.
Хорст Гросман
Потпретседател за инженеринг и развој на
производи
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштајн, Германија
17.02.2011
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од пожар,
прочитајте го упатството за
употреба.
Општи мерки за безбедност
при употреба на електрични
алатки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Прочитајте
ги сите предупредувања
за безбедност и упатства.
Непридржување кон
предупредувањата и упатствата
може да доведе до електричен
удар, пожар или сериозна повреда.
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ
Терминот „електрична алатка“ во
предупредувањата се однесува на вашата
електрична алатка која работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка која
работи на батерии (без кабел).
1) БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
a) Одржувајте го работното
место чисто и добро осветлено.
Пренатрупани и темни места се
причина за незгоди.
б) Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има
присуство на запалливи течности,
гасови или честички. Електричните
алатки произведуваат искри што
можат да ги запалат честичките или
испарувањата.
в) Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка. Одвлекување на
вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
27
МАКЕДОНСКИ
2) БЕЗБЕДНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
а) Приклучокот на електричната алатка
мора да се совпаѓа со приклучницата.
Никогаш не го преправајте
приклучокот. Не употребувајте
адаптерски приклучоци со заземјени
електрични алатки. Непреправените
приклучоци и соодветните
приклучници ќе го намалат ризикот од
електричен удар.
б) Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се цевки,
радијатори, шпорети или фрижидери.
Има зголемен ризик од електричен
удар ако Вашето тело е заземјено.
в) Не ги изложувајте електричните
алатки на дожд или влажност.
Навлегувањето на вода во
електричната алатка го зголемува
ризикот од електричен удар.
г) Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот
за носење, влечење или исклучување
на електричната алатка. Држете го
кабелот настрана од топлина, масло,
остри рабови или подвижни делови.
Оштетените или заплетканите
каблови го зголемуваат ризикот од
електричен удар.
д) Кога работите со електрична алатка
надвор, употребувајте продолжен
кабел кој е соодветен за надворешна
употреба. Употребата на кабел што
е соодветен за надворешна употреба
го намалува ризикот од електричен
удар.
ѓ) Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може
да се избегне, употребувајте
заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го
намалува ризикот од електричен удар.
3) ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
а) Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога
работите со електрична алатка. Не
употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание
на дрога, алкохол или лекови. Еден
момент на невнимание за време на
работење со електрична алатка може
да доведе до серизна лична повреда.
б) Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што
28
в)
г)
д)
ѓ)
е)
се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали
бројот на повреди кога се употребува
за соодветни работни услови.
Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот
да биде во исклучена положба пред да
ја приклучите алатката на извор на
струја или на батериски пакет, или
пред да ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на
електрични алатки со прст на
прекинувачот или приклучување на
извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување што
е закачена на ротирачкиот дел на
електричната алатка може да доведе
до повреда.
Не посегајте предалеку. Цврсто
стојте на земјата и бидете во
рамнотежа во секое време. Ова
овозможува подобра контрола над
електричната алатка во неочекувани
ситуации.
Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете
ги косата, облеката и ракавиците
настрана од подвижните делови.
Широката облека, накитот или
долгата коса може да бидат фатени
во подвижните делови.
Доколку на уредите постои
можност за приклучување на
опрема за извлекување и собирање
на прав, обезбедете таа да биде
приклучена и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги
намали опасностите поврзани со прав.
4) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ
НА ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТКИ
a) Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што е соодветна
за вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши
работата подобро и побезбедно
со брзината за која што била
дизајнирана.
б) Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не
ја вклучува и исклучува. Секоја
МАКЕДОНСКИ
в)
г)
д)
ѓ)
е)
електрична алатка што не може да
се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
Исклучете го приклучокот од изворот
на струја или од батерискиот пакет
за електричната алатка пред да
правите подесувања, менувате
додатоци или пред да ја одложите
електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки го
намалуваат ризикот за случајно
вклучување на електричната алатка.
Одлагајте ги електричните алатки
што не ги употребувате надвор од
досег на децата и не дозволувајте
да ги употребуваат лица кои не
се запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните
алатки се опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
Одржувајте ги електричните алатки.
Проверете дали подвижните делови
се лошо поставени, заглавени
или оштетени, или постои друга
состојба која би можела да влијае
врз работењето на електричната
алатка. Доколку електричната алатка
е оштетена, однесете ја на поправка
пред да ја употребите. Многу
незгоди се предизвикани поради лошо
одржувани електрични алатки.
Одржувајте ги алатките за сечење
остри и чисти. Правилно одржуваните
алатки за сечење со остри рабови
за сечење имаат помала шанса да се
заглават и полесно се управуваат.
Употребувајте ги електричните
алатки, приборот, сечилата и сл.
во склад со овие упатства, имајќи
ги предвид работните услови
и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за
работа што е различна од нејзината
намена може да доведе до опасна
ситуација.
5) СЕРВИС
a) Вашите електрични алатки треба
да ги сервисира квалификувано лице
кое користи само идентични резервни
делови. Вака ќе бидете сигурни
дека се одржува безбедноста на
електричната алатка.
Дополнителни посебни
правила за безбедност
за чекани за рушење
• Осигурајте длетото да биде прицврстено
пред да ја употребите алатката.
• При услови на ладно време или кога
алатката не била користена долго
време, дозволете и на алатката да
работи без оптоварување неколку
минути пред да почнете со работа.
• Секогаш држете ја алатката цврсто
со двете раце и бидете на безбедно
растојание. Секогаш користете ја
алатката со правилно монтирана
странична рачка.
• Кога работите над нивото на земјата,
осигурајте просторот под вас да биде
чист.
• За да спречите електричен удар,
проверете ја работната област за голи
жици пред да почнете со работа.
• Немојте да го допирате длетото или
деловите блиску до длетото веднаш
после употребата затоа што тие може
да бидат прегреани и да предизвикаат
изгореници на кожата.
• Секогаш насочувајте го струјниот кабел
наназад, настрана од длетото.
• Држете го кабелот за напојување
понастрана од додатокот. Кабел
за напојување што е врзан околу
додатокот може да предизвика
електричен удар.
• Не го врзувајте кабелот за напојување
околу вашето тело.
• Не им дозволувајте на неискусни
корисници да ракуваа со оваа алатка.
• Носете штитници за ушите.
Изложеноста на бучава може да
предизвика губење на слухот.
• Користете ги помошните рачки што
доаѓаат со алатката. Губењето на
контрола може да предизвика повреда кај
ракувачот.
• Не ги удирајте заглавените додатоци
со чекан за да ги ослободите. Парчиња
метал или делчиња од материјалот може
да излетаат и да предизвикаат повреда.
• Секогаш исклучувајте ја алатката
кога работата е завршена, а пред
исклучувањето од струја.
29
МАКЕДОНСКИ
• Не ги поправајте додатоците сами.
Поправањето на длетата треба да го
врши овластен специјалист. Неправилно
поправените додатоци може да
предизвикаат повреда. Само делумно
истрошените додатоци може повторно
да се наострат со брусење.
Останати ризици
• Проверете да не се оштетила
алатката, деловите или додатоците
при транспортот.
• Детално прочитајте го и разберете
го ова упатство пред да започнете со
работа.
Опис (скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или било кој
нејзин дел. Тоа може да доведе до
оштетување или повреда.
Следните ризици се поврзани со употребата
на чекани за рушење:
- Повреди предизвикани поради допирање
на загреани делови од алатката.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна
опрема, одредени останати ризици не може
да се избегнат. Тоа се:
– Оштетување на слухот.
– Ризик од приклештување на прстите
кога се менува додатокот.
– Здравствени опасности предизвикани
од вдишување на прав при обработка на
бетон и/или ѕидна конструкција.
– Физичка траума поради несоодветно
кревање и носење на тешка опрема.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
Носете штитници за ушите.
Носете штитници за очите.
а. Прекинувач за вклучување и исклучување
b. Странична(и) рачка(и)
c. Држач на алатка
d. Држач за додатоци
ИЗБОРНИ ДОДАТОЦИ (СКИЦА 3)
Различни типови на 28-милиметарски
хексагонални длета се достапни како опција.
e. Зашилено длето (DT6927)
f. Ладно длето (DT6929)
g. Мерна алатка (DT6932)
h. Длето со форма на лист (DT6928)
i. Секач за асфалт (DT6934)
j. Водачка прачка за заземјување (DT6933)
k. Алатка за притискање на дршката
(DT6935)
l. Алатка за притискање на плочата
(DT6936)
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
НАМЕНА
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ (СКИЦА 1)
Шифрата на датумот (q), која ја содржи
и годината на производството, е отпечатена на
куќиштето.
На пример:
2011 XX XX
Година на производство
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Чекан за рушење
1 Упатство за употреба
1 Шема на расклопување
30
Чеканот за рушење D25980 е дизајниран за
професионално рушење, делкање и сечење
на бетон, цигли, камен и други градежни
материјали.
НЕМОЈТЕ да ја употребувате алатката во
влажни услови или во присуство на запалливи
течности или гасови.
Овие чекани за рушење се професионални
електрични алатки. НЕ им дозволувајте
на деца да дојдат во допир со алатката.
Потребен е надзор кога неискусни ракувачи ја
употребуваат оваа алатка.
МАКЕДОНСКИ
Постепено забрзување
Опцијата за постепено забрзување
овозможува ударната брзина да се развие
полека, така спречувајќи длетото или врвот да
„скока“ наоколу во ѕидната конструкција при
вклучување.
Рачки целосно изолирани од
вибрации (скица 1)
Амортизерите на рачките (b) ги апсорбираат
вибрациите што се упатени во правец на
корисникот. Ова ја подобрува удобноста на
корисникот за време на работењето.
Активна контрола
на вибрации
Активната контрола на вибрации ги
неутрализира повратните вибрации од
механизмот на чеканот. Со намалување
на вибрациите врз дланката и раката, таа
дозволува поудобна употреба за подолг период
и го продолжува рокот на траење на алатката.
Безбедност од електричен
удар
Електромоторот е наменет само за работа со
определен напон. Секогаш проверете дали
струјното напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
Вашата DEWALT алатка е двојно
изолирана во склад со EN 60745;
затоа не е потребна жица за
заземјување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Со алатки
што работат на 115V мора да се
употребува сигурносен изолационен
трансформатор на напон со
преграда за заземјување помеѓу
примарниот и секундарниот калем.
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет со специјално подготвен
кабел што е достапен преку мрежата на
сервиси на DEWALT.
Замена на приклучокот
за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
• Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
• Поврзете го кафеавиот кабел со
терминалот што е под напон во
приклучокот.
• Поврзете го синиот кабел со
неутралниот терминал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо
не смее да се поврзува на
терминалот за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 13 A.
Употреба на продолжен
кабел
Доколку е потребен продолжен кабел,
употребувајте продолжен кабел со 3 јадра со
проверен квалитет што одговара на струјниот
приклучок на оваа алатка (погледнете
во Технички податоци).Минималниот
попречен пресек на проводникот е 1,5 mm2;
максималната должина е 30 метри.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
СКЛОПУВАЊЕ
И ПОДЕСУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од повреди,
исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот
од изворот на струја пред да
монтирате и отстранувате
додатоци, пред да прилагодувате
или менувате подесувања или
кога вршите поправки. Осигурајте
прекинувачот да биде во исклучена
положба. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Монтирање и отстранување
на 28-милиметарски
хексагонални додатоци
(скици 4-6)
Оваа машина користи длета со
28-милиметарска хексагонална дршка.
Препорачуваме да употребувате само
професионални додатоци.
31
МАКЕДОНСКИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоци освен оние кои се
во понудата на DEWALT не се
тестирани со овој производ,
употребата на таквите
додатоци со оваа алатка може
да доведе до опасни ситуации. За
да се намали ризикот од повреда,
користете ги само додатоците
препорачани од страна на
DEWALT.
Исчистете ја дршката на длетото.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Немојте да
нанесувате маст за подмачкување
на машината.
ЗА ДА МОНТИРАТЕ ДЛЕТО СО
ВДЛАБНАТИНАТА ВО ДРШКАТА,
ПРОДОЛЖЕТЕ СПОРЕД СЛЕДНИТЕ
ИНСТРУКЦИИ (СКИЦА 5)
1. Повлечете го држачот на алатката (c) во
отклучена позиција.
2. Држете го длетото пред држачот за
додатоци со отворот (m) нагоре.
3. Вметнете ја дршката на длетото во
држачот за додатоци (d).
4. Турнете го држачот (c) наназад за да го
заклучите додатокот во неговото лежиште.
ЗА ДА МОНТИРАТЕ ДЛЕТО СО ПРСТЕН
НА ДРШКАТА, ПРОДОЛЖЕТЕ СПОРЕД
СЛЕДНИТЕ ИНСТРУКЦИИ (СКИЦА 6)
УПОТРЕБА
Упатства за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
• Секогаш работете во склад
со упатствата за безбедна
употреба и соодветните правила.
• Бидете свесни за
местоположбата на цевките
и инсталациите.
• Нанесете притисок од околу
20-30 kg врз алатката.
Преголемата сила не го забрзува
делкањето туку ги намалува
работните карактеристики на
алатката и може да го скрати
нејзиниот работен век.
Правилна положба на рацете
(скици 1 и 2)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ користете ја
правилната положба на рацете
како што е прикажано.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ држете ја
цврсто алатката очекувајќи
ненадејна реакција.
1. Повлечете го држачот на алатката (c) во
отклучена позиција.
Соодветната позиција на рацете наложува по
една рака на двете странични рачки (b).
2. Вметнете ја дршката на длетото во
држачот за додатоци (d).
Вклучување и исклучување
(скица 1)
3. Порамнете го држачот на алатката (c) со
дршката на додатокот за да го зацврстите
додатокот.
4. Повлечете го длетото за да проверите
дали е добро зацврстено. Во режимот за
чукање е потребно длетото да може да се
движи неколку сантиметри по подолжната
оска кога е прицврстен во држачот за
додатоци.
За да извадите длето, повлечете го наназад
држачот (c) и извлечете го длетото од држачот
за додатоци.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
носете ракавици кога менувате
додатоци. Изложените
метални делови од алатката
и додатоците можат силно да се
загреат за време на работата.
32
За да ја вклучите алатката, притиснете го
прекинувачот (а).
За да ја запрете алатката, ослободете го
прекинувачот.
Рушење, сечење и правење
канали (скици 1–6)
1. Изберете го соодветното длето
и исчистете ја неговата дршка.
2. Вметнете го длетото и проверете дали
е добро зацврстено.
3. Фатете ја алатката за двете рачки (b)
и вклучете ја. Алатката сега работи
непречено.
МАКЕДОНСКИ
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка
е направена да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од повреди,
исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот
од изворот на струја пред да
монтирате и отстранувате
додатоци, пред да прилагодувате
или менувате подесувања или
кога вршите поправки. Осигурајте
прекинувачот да биде во исклучена
положба. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Оваа алатка не смеат да ја поправаат
корисниците. Однесете ја алатката кај
овластен сервисер на DEWALT после околу
200 часа употреба.
Доколку дојде до проблеми пред истекот на
ова време, стапете во контакт со овластен
сервисер на DEWALT.
Подмачкување
На вашата електрична алатка не и е потребно
дополнително подмачкување.
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте
ги нечистотијата и правта од
главното куќиште со сув воздух
кога нечистотијата ќе се собере
околу отворите за влез на воздух.
Носете квалитетна заштита за
очите и маска против прав кога ја
извршувате оваа работа.
вода и благ сапун. Никогаш не
дозволувајте било каква течност
да навлезе во алатката; никогаш
не потопувајте било кој дел од
алатката во течност.
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоци, освен оние кои се
во понудата на DEWALT, не се
тестирани со овој производ,
употребата на таквите
додатоци со оваа алатка може да
биде опасна. За да го намалите
ризикот од повреди, со овој
производ употребувајте само
додатоци препорачани од страна
на DEWALT.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Овие длета
може да се острат само одреден
број пати. Доколку во нешто не
сте сигурни, стапете во контакт
со вашиот продавач за препораки.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Осигурајте
се дека секачкиот раб не покажува
знаци на избледнување поради
премногу притисок. Ова може
да ја наруши цврстината на
додатокот.
Одржување на додатоците
Одржување на додатоците во вистинско
време гарантира оптимални резултати во
примената и долг и ефикасен работен век на
додатоците.
Брусете ги длетата на брусни дискови.
Погледнете ја скицата 7 за да ги видите
соодветните агли за следните длета:
n. длето со форма на лист
o. ладно длето
p. зашилено длето
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
употребувајте растворувачи или
други силни хемикалии за чистење
на не-металните делови од
алатката. Овие хемикалии можат
да ги ослабнат материјалите
што се употребени за изработка
на овие делови. Употребувајте
крпа што е навлажнета само со
33
МАКЕДОНСКИ
Заштита на животната
средина
Одвоено собирање. Овој производ
не смее да се фрла со останатиот
отпад од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
дека повеќе не ви е од корист, не го фрлајте
со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на
употребени производи и пакувања
овозможува материјалите да бидат
рециклирани и повторно
употребени. Повторното
употребување на рециклирани
материјали помага во
спречувањето на загадувањето на
животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните
отпади или продавачите при набавка на нов
производ.
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
DEWALT преку адресата назначена во оваа
упатство. Постои и друга можност: списокот
на овластени сервисери на DEWALT и сите
детали за нашите услуги после купувањето
можат да се најдат на интернет на:
www.2helpU.com.
zst00239343 - 05-09-2014
34
Download PDF

advertising