D25980 | DeWalt D25980 DEMOLITION HAMMER Type 3 instruction manual

522101-98 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D25980
1. ábra
2. ábra
2
3. ábra
4. ábra
5. ábra
3
6. ábra
7. ábra
4
BONTÓ KALAPÁCS
D25980
Gratulálunk!
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó
vibrációt is, amíg az eszköz ki van
kapcsolva vagy be van kapcsolva,
de nem használják a munkához. Így
a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen csökkenhet.
Azonosítani kell azokat a munkavédelmi óvintézkedéseket, amelyekkel csökkenteni lehet a kezelőkre jutó vibrációt;
például: az eszköz és a tartozékok karbantartása, a kezek melegen tartása,
a munkamódszer módosítása.
Köszönjük, hogy D EWALT szerszámot választott. Sokéves tapasztalatunk valamint
az átgondolt termékfejlesztés és innováció
teszi a D EWALT termékeket a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Frekvencia
Áramerősség
Felvett teljesítmény
Terheléssel
Ütési energia (EPTA 05/2009)
Szerszámbefogó
Súly
LPA (hangnyomásszint)
KPA (toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítményszint)
K WA (toleranciafaktor)
V
Hz
A
W
min-1
J
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D25980
230
3
50
8,9/15,8
2100/1800
900
52
28 mm Hex
31
Biztosítékok:
230 V szerszám 10 Amper az eszközben
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
93
2,5
108
3,8
VESZÉLY: Fenyegető veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem hárítanak el,
halált vagy súlyos sérülést okoz.
FIGYELME Z TETÉS: Potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha
nem hárítanak el, halált vagy súlyos
sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem hárítanak
el, könnyű vagy közepesen súlyos
sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyi sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely, ha nem hárítják el, anyagi
kárt okozhat.
Az súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektoröszszeg) az EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Kibocsátott vibráció értéke ah
ah,Cheq =
m/s² 4,8
Bizonytalanság K =
m/s² 1,5
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció
értékét az EN 60745 szabvány által meghatározott szabványos méréssel határoztuk meg, így
az itt megadott értéket össze lehet hasonlítani
egy másik szerszám értékével. Az érték felhasználható az előzetes kockázatelemzéshez.
FIGYELMEZTETÉS: A megadot t
kibocsátott vibráció az eszköz jellemző használatára vonatkozik. Ha az
eszközt más célra használják vagy
más tar tozékokkal vagy az nincs
megfelelően karbantar tva, akkor
a vibráció a megadott értéktől eltérhet.
Így a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen megváltozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
A tűzveszélyt jelzi.
5
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági
figyelmeztetések
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV, KÖRNYEZETI ZAJ IRÁNYELV
FIGYELMEZTETÉS! Minden biztonsági fi gyelmeztetést olvasson
el a használati utasítással együtt.
A biztonsági figyelmeztetések és
utasítások fi gyelmen kívül hagyása
elektromos áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
D25980
A D E WALT kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok“ részben ismertetett termékek
megfelelnek a következő irányelveknek és
szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY
KÉSŐBB IS FELLAPOZHASSA
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek.2000/14/EC,
Elektomos betontörő kalapács, m > 30 kg,
VIII. függelék, TÜV Rheinland Product Safety
GmbH (0197), D-51105 Köln, Germany, minősítő testület, azonosító: 0197
Az „elektromos szerszám“ kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt vezetékes
vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték
nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
Hangerő szintje a 2000/14/EK szabvány
szerint (12. Cikkely, III. függelék, 10. szám;
m </= 30 kg):
108 dB
LWA (mért hangerő szintje)
LWA (garantált legmagasabb
hangerőszint)
110 dB
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület tiszta és világos legyen.
A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek melegágya.
b) Robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy por jelenlétében ne használjon
elektromos kéziszerszámot. Az elektromos szerszámokban szikra keletkezik, ami
meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti az ellenőrzést a szerszám
fölött.
A termékek szintén megfelelnek a 2004/108/
EK irányelvnek. Ha további információra lenne
szüksége, lépjen kapcsolatba a D EWALT vállalattal a következőkben megadott elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket a kézikönyv
hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
öszszeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a D EWALT vállalat nevében adja.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza meg kell, hogy feleljen a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának. Soha,
semmilyen módon ne változtassa
meg a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapter dugaszt. Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali
csatlakozóaljzat használata csökkentik az
áramütés kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral, hűtőszekrénnyel. Ha
teste földelt felülettel érintkezik, az növeli
az elektromos áramütés veszélyét.
c) Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektro-
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product Development
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
17.02.2011
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
6
mos szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
d) Az elektromos kábelt csak rendeltetésszerűen használja. Az elektromos
kéziszerszámot soha ne vigye és ne
húzza a kábelnél fogva, és a dugaszt ne
a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból.
Óvja a kábelt a hőtől, olajtól, éles szegletektől, illetve mozgó alkatrészektől.
A sérült vagy összegabalyodott kábel
növeli az elektromos áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra
alkalmas hosszabbítókábelt vegyen
igénybe. A kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábellel csökkentheti az elektromos áramütés veszélyét.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
használjon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti az
elektromos áramütés veszélyét.
e) Ne végezzen olyan mozdulatokat ,
amelyek kibillenthetik egyensúlyából.
Mindig szilárd felületen álljon, és
ügyeljen, ne veszítse el egyensúlyát. Így
jobban tudja uralni a szerszámot váratlan
helyzetekben.
f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével vagy
elszívásával elkerülhetők a porral összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot. A célnak megfelelő elektromos
szerszámot alkalmazza. A megfelelő
elek tromos szerszámmal jobban és
biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsolóval nem lehet ki- és
bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok használata
veszélyes, az ilyen készüléket meg kell
javíttatni.
c) Csatlakoztassa le a hálózatról vagy az
akkumulátorról a szerszámot mielőtt
beállítást végezne, tartozékot cserélne,
vagy eltárolná azt. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkentheti
a szerszám véletlen beindításának veszélyét.
d) A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek
nem érhetik el; ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszám
használatát és ezen utasításokat nem
ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében az elektromos szerszám veszélyt
jelent.
e) Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantar tására. Ellenőrizze
a mozgó alkatrészek csatlakozását és/
vagy kötését, ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más olyan sérülésekre,
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
oda arra amit csinál, és használja a józan eszét, ha elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, kábítószert
vagy alkoholt fogyasztot t , illet ve
gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi
sérüléshez vezethet.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget. A védőfelszerelés, például a porálarc, biztonsági csúszásmentes cipő vagy megfelelő
körülmények között a fülvédő használata
csökkenti a személyi sérülés veszélyét.
c) Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója a ki állásban van-e,
mielőtt a hálózatra vagy akkumulátorra
kapcsolja, illetve kézbe veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az
ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot
helyez áram alá, amely be van kapcsolva,
balesetet okoz(hat).
d) Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy fogót, mielőtt bekapcsolja
az elektromos szerszámot. A forgó alkatrészre illesztve maradt fogó vagy kulcs
személyi sérülést okozhat.
7
•
•
amelyek befolyásolhatják az elektromos eszköz működését. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok sok balesetet
okoznak.
f) A vágószerszámok mindig tiszták
és élesek legyenek. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
kontrollálható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat és szerszám befogókat a használati
utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.
•
•
•
•
•
5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos szerszám
folyamatos biztonságos üzemelését.
Maradványkockázat
A következő veszélyek együtt járnak a bontó
kalapács használatával.
- A szerszám felforrósodott részeinek
megérintése miatti sérülés.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása, és a védőeszközök használata ellenére
bizonyos maradványkockázatokat nem lehet
elkerülni. Ezek a következők:
- Halláskárosodás
- Ujjak becsípődése a tartozékcserénél
- A beton- vagy falazatbontás közben
keletkező por belélegzése miatti
egészségkárosodás
- A nehéz berendezés nem megfelelő
módon való megemelése vagy cipelése által okozott fizikai sérülés.
További speciális biztonsági szabályok bontó kalapácshoz
•
•
•
•
•
•
•
•
Soha ne tekerje maga köré a vezetéket.
Ne engedje, hogy a gépet gyakorlatlan
személyek működtessék.
Viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodást
okozhat.
Használja a szerszámhoz mellékelt oldalfogantyút. A szerszám feletti uralom
elvesztése személyi sérüléssel végződhet.
A beszorult tartozékot ne próbálja kalapáccsal kiszabadítani. Fém- vagy anyag
szilánkok szabadulhatnak el, és okozhatnak sérülést.
Mindig kapcsolja ki a szerszámot, ha befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
Ne próbálja önállóan újraedzeni
a vágóéleket. A vésők újraedzését engedéllyel rendelkező szakembernek kell
végeznie. A nem megfelelően edzett
tartozék sérülést okozhat. A csak kissé
megkopott tartozékokat köszörüléssel meg
lehet élesíteni.
Mielőtt használná, elenőrizze, hogy a véső
rögzítése biztonságos.
Hideg időjárási körülmények között, vagy
ha hosszabb ideig nem használta a szerszámot, használat előtt hagyja néhány
percig terhelés nélkül üzemelni.
Mindig két kézzel fogja a szerszámot, és
szilárd felületen álljon. Mindig megfelelően felszerelt oldalfogantyúval használja
a szerszámot.
Ha a földfelszín fölött dolgozik, ellenőrizze
a bontás alatti terület áttekinthetőségét.
A z elektromos áramütés elkerülése
érdekében a munka megkezdése előtt
ellenőrizze, nincsenek-e a munkaterületen
áram alatt lévő vezetékek.
Használat után közvetlenül ne nyúljon
a vésőhöz vagy a véső közelében lévő
alkatrészekhez, mert felforrósodhatnak és
a bőr égési sérülését okozhatják.
Mindig hátrafelé, a vésővel ellentétes
irányba vezesse a tápkábelt.
Ügyeljen, hogy a tápkábel ne kerüljön
a tartozék közelébe. A koronára tekeredő
tápkábel áramütést okozhat.
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok
láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Hordjon fülvédőt.
Viseljen védőszemüveget.
8
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSI
HELYE (1. ÁBRA)
A dátumkód (q) az eszköz házán található - ez
tartalmazza a gyártás évét is.
A bontó kalapács professzionális elektromos
szerszám.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, akkor az ilyen személy géphasználatát felügyelni kell.
Példa:
2011 XX XX
Gyártás éve
Lágy indítás funkció
A csomagolás tartalma
A lágy indítás funkció lehetővé teszi, hogy az
ütésszám lassabban növekedjen, így a vésővagy pontozóhegy kevesebbet „ugrál“ a falazaton az indításnál.
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Bontó kalapács
1 Használati utasítás
1 Robbantott ábra
•
•
Vibrációt teljesen elnyelő fogantyúk (1. ábra)
Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit és tartozékait olyan sérülésekre,
amelyek a szállítás során keletkezhettek.
Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére mielőtt használná a szerszámot.
A fogantyúkban található rezgéscsillapítók (b)
elnyelik a felhasználó felé irányuló rezgéseket.
Ez javítja a felhasználó komfortérzetét használat közben.
Aktív rezgésszabályzás
Leírás (1. ábra)
Az aktív rezgésszabályzás semlegesíti a kalapács mechanikából érkező visszavert rezgést.
A kéz és a kar rezgés-terhelésének csökkentésével kényelmesebb használatot tesz lehetővé
hosszabb időtartamra is, és meghosszabbítja
a szerszám élettartamát.
FIGYELMEZTETÉS: Soha se módosítsa az elektromos szerszámot és
annak alkatrészeit. Anyagi kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
a.
b.
c.
d.
Be/Ki kapcsoló
Oldalfogantyú(k)
Szerszámbefogó
Szerszámbefogó
ELEKTROMOS BIZTONSÁG
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy az áramellátás megfelel-e az adattáblán szereplő
feszültségértéknek.
OPCIÓS TARTOZÉKOK (3. ÁBRA)
Opcióként különböző típusú 28 mm-es hatlapú
vésők kaphatók.
e. Hegyes véső (DT6927)
f. Lapos véső (DT6929)
g. Széles véső (DT6932)
h. Lapát véső (DT6928)
i. Aszfaltvágó (DT6934)
j. Földelőrúd behajtó (DT6933)
k. Kúpos végű szár (DT6935)
l. Döngölőlap (DT6936)
A z Ö n D E WA LT s z e r s z á m a a z
EN 60745 szabványnak megfelelő
kettős szigeteléssel van ellátva, tehát
földelésére nincs szükség.
FIGYELME Z TETÉS: A 115 V- os
egységeket egy hibamentesen szigetelő transzformátorral kell használni,
amelynél az egymástól elválasztott elsődleges és a másodlagos tekercselés
között egy extra földelés is található.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális
kábelre.
RENDELTETÉS
A D25980 bontó kalapács erős igénybevételt
jelentő professzionális bontási, fejtési és feltárási munkákra alkalmas beton, tégla, kő és
más falazati anyagokban.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő,
jóváhagyott 3-eres hosszabbítót vegyen igénybe (lásd: Műszaki adatok). A vezető minimális
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
9
3. Tolja a szerszámrögzítőt (c) a tartozék
szárral egyvonalba a tartozék rögzítéséhez.
4. Mozgassa a vésőt, hogy lássa, jól illeszkedik-e. A kalapács funkció működéséhez
szükséges, hogy a véső tengelyirányban
több centimétert tudjon mozogni, amikor
rögzítve van a szerszámbefogóban.
keresztmetszete 1,5 mm²; maximális hossza
30 m lehet.
Ha kábeldobot használ, akkor mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le az
áramforrásról tartozékcsere, a beállítások módosítása vagy javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű beindulása balesetet
okozhat.
A véső eltávolításához húzza vissza a szerszámrögzítőt (c) és húzza ki a vésőt a szerszámbefogóból.
FIGYELMEZTETÉS: A tartozékok
cseréjéhez húzzon védőkesztyűt.
A szerszám és a tartozék szabadon
lévő fém alkatrészei használat közben
rendkívül felforrósodhatnak.
A 28 mm-es hatlapú tartozékok
föl-, illetve leszerelése (4–6. ábra)
MŰKÖDÉS
A gép 28 mm-es hatlapú vésőszárral használható.
Csak professzionális tartozékok használata
javasolt.
Használat
FIGYELMEZTETÉS:
• Mindig tartsa be a biztonsági utasításokat és tartsa be a vonatkozó
előírásokat.
• Legyen tisztában a csövek és
elektromos vezetékek elhelyezkedésével.
• Kb. 20-30 kg nyomóerőt fejtsen ki
a szerszámra. A túlzott erő nem
gyorsítja a vésés sebességét,
de csökkenti a teljesítményt és
megrövidítheti a szerszám élettartamát.
F I GY E L M E Z T E T É S : M i n t h o g y
a DEWALT által kínálttól eltérő tartozékokat nem tesztelték a készülékkel,
ezek használata veszélyes lehet.
A sérülések kockázatának csökkentése
érdekében c sak a D E WALT által
ajánlott tartozékokat használja.
Tisztítsa meg a vésőszárat.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszámot
ne kenje.
Helyes kéztartás (1., 2. ábra)
A HORNYOS SZÁRÚ VÉSŐK FELSZERELÉSE (5. ÁBRA)
1. Húzza a szerszámrögzítőt (c) a kioldási
helyzetbe.
2. Tartsa a vésőt a szerszámbefogó elé úgy,
hogy a horony (m) fölfelé nézzen.
3. Illessze a véső szárat a szerszámbefogóba (d).
4. Tolja vissza a szerszámrögzítőt (c) a tartozék rögzítéséhez.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG a bemutatott helyes kéztartást alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG tartsa szorosan a szerszámot, nehogy megugorjon.
A helyes kéztartás szerint mindkét oldalfogantyút (b) tartania kell.
A GALLÉROS SZÁRÚ VÉSŐK FELSZERELÉSE (6. ÁBRA)
1. Húzza a szerszámrögzítőt (c) a kioldási
helyzetbe.
2. Illessze a véső szárat a szerszámbefogóba (d).
Be/Ki kapcsolás (1. ábra)
A szerszám beindításához nyomja meg a be/
ki kapcsoló gombot (a).
A szerszám leállításához engedje föl a kapcsolót.
10
Bontás, fejtés és horonyvágás
(1.-6. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon oldószert vagy más erős vegyszert
a szerszám nem fémes alkatrészeinek
tisztítására. Az ilyen vegyszerek meggyengíthetik ezen alkatrészek anyagait. Csak vizes vagy enyhe mosószeres
textíliát használjon. Soha ne engedje,
hogy a szerszám belsejébe folyadék
jusson; a szerszám semmilyen részét
ne merítse folyadékba.
1. Válassza ki a megfelelő vésőt, és tisztítsa
meg a szárát.
2. Helyezze be a vésőt, és ellenőrizze, jól
illeszkedik-e.
3. Tartsa a szerszámot mindkét fogantyújánál
(b) fogva és kapcsolja be. A szerszám
ilyenkor folyamatos üzemben működik.
KARBANTARTÁS
Opciós tartozékok
Az Ön D EWALT elektromos szerszámát úgy
tervezetük, hogy folyamatos használat mellett
is minimális karbantartást igényeljen. A folyamatos kielégítő működés feltétele a megfelelő
gondozás és rendszeres tisztítás.
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy a D EWALT által kínálttól eltérő tartozékokat
nem tesztelték a készülékkel, ezek
használata veszélyes lehet. A sérülés
veszélyének csökkentése érdekében
csak a D EWALT által ajánlott tartozékokat használja a termékkel.
FIGYELMEZTETÉS: Ezeket a vésőket csak korlátozott alkalommal lehet
újraélezni. Kérdés esetén forduljon
tanácsért kereskedőjéhez.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen, hogy
a vágóélen ne mutatkozzon túlzott
nyomás által okozott elszineződés. Ez
ronthatja a tartozék keménységét.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le az
áramforrásról tartozékcsere, a beállítások módosítása vagy javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű beindulása balesetet
okozhat.
A szerszámot a felhasználó nem tudja
szervizelni. Juttassa el a szerszámot egy
hivatalos D E WALT szer vizműhelybe kb.
200 óra használat után. Ha ez előtt hiba lépne
föl, lépjen kapcsolatba a hivatalos D EWALT
szervizműhellyel.
Tartozékok karbantartása
A tartozékok megfelelő időben történő karbantartása garantálja az optimális eredményt az
adott alkalmazásban, illetve a tartozék hosszú
és hatékony működését.
A vésőket köszörűvel köszörülje. A 7. ábra
mutatja a következő véső típusok megfelelő
élszögeit.
n. Lapát véső
o. Lapos véső
p. Hegyes véső
Kenés
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
Tisztítás
Környezetvédelem
FIGYELME Z TETÉS: Fúvassa le
a szerszámról és fúvassa ki a szerszám belsejéből sűrített levegővel
a szennyeződéseket, amint a szellőzőnyílások környékén port lát. Jóváhagyott védőszemüveget és porvédő álarcot viseljen a művelet végzésekor.
Elkülönítve gyűjtendő. A termék
nem kezelhető normál háztartási
hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön D EWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
11
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás elkülönített kezelése lehetővé
teszi az anyagok újrafelhasználását. Az újrafelhasznált anyagok
alkalmazása segít megelőzni a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A D EWALT lehetőséget biztosít a D EWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. E szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket bármely szerződéses szervizünkbe, ahol
vállalatunk képviseletében gondoskodnak
annak elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szerviz
helyéről a D EWALT képviseletnél érdeklődhet
a használati utasításban megadott elérhetőségen. Emellett a szerződött D EWALT szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink
és azok elérhetőségének részletes ismertetése a következő internetes címen megtalálható:
www.2helpU.com.
zst00244594 - 21-08-2014
12
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
13
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
14
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
15
16
5
1
3
7
6
2
20
9
166
166
78Nm
1Nm
169
144
141
8
Loctite
270
28Nm
62
836
34
27
28
32
10g
800
30
40Nm
5g
800
31
149
53
10g
800
94
114
117
129
29
Loctite
270
5Nm
139
140
132
160 146
142 10Nm
115
173
171
22
24
1.8Nm
21
145
1.8Nm
147
E15364 / 491664-02
2
143
170
172
167
148
1.8Nm
86
79
50
52
74
53
7g
800
64
80g
800
90 96
1.8Nm
12Nm
113
51
61
76
91
112
Loctite
270
www.2helpU.com
52
43
42
45
38
63
87
5Nm
116
40
194
51
10g
800
98
93
20Nm
31
120
131
119
65
165
99
96
92
2.5Nm
130
66
69
129
72
70
88
105
96
131
111
69
95
67
125
12Nm
176 1.4Nm
161
171
10Nm
837 + 838
118
1.8Nm
96
71
96
162
164
1.4Nm
D25980
112
60g
801
85
82
97
2Nm
109
138
110
60
1g
800
100
148
3Nm
89
1.8Nm
137
10Nm
847
826
21 - 07 - 09
139
132
40Nm
140
Loctite
270
175
134
5Nm
94
148
1.8Nm
12Nm
83
80
1.8Nm
105db
821
©
TYP.
2
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising