CD714RE | Black&Decker CD714RE HAMMER DRILL Type 2 instruction manual

371000 – 00 LV
www.blackanddecker.eu
CD714RE
CD714CRE
CD714CRES
KR604CRES
KR654CRES
KR714CRES
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
12
3
4
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šī Вlack & Decker urbjmašīna ir paredzēta urbšanai koksnē, metālā, plastmasā un mūrī, kā arī
skrūvēšanas darbiem. Šis instruments ir paredzēts
tikai personīgai lietošanai.
Drošības noteikumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti visi noteikumi, var gūt elektriskās
strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/
vai gūt smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un noteikumus
turpmākām uzziņām.
Termins „elektroinstruments” visos turpmākajos
brīdinājumos attiecas uz šo elektroinstrumentu (ar
vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1. Darba zonas drošība
a. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
b. Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c. Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām
personām. Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
2. Elektrodrošība
a. Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst
kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot pārejas
kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas
un atbilstošas kontaktligzdas mazina elektriskās
strāvas trieciena risku.
b. Nepieskariet ies iezem ēt ā m vir smā m,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
c. Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja
elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
d. Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet,
nevelciet vai neatvienojiet elektroinstru-
mentu no kontaktligzdas, turot to aiz vada.
Netuviniet vadu karstuma avotiem, eļļai,
asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja
vadi ir bojāti vai sapīti, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
e. Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
f. Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar
noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās strāvas
trieciena risks.
3. Personīgā drošība
a. Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat
uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties
saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu,
ja esat noguris vai atrodaties narkotiku,
alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat
viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
b. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos lietojot aizsargpiederumus, piemēram,
putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks risks
gūt ievainojumus.
c. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai
un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties
negadījumi.
d. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas
vai uzgriežņatslēgas. Ja elektroinstrumenta
rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņatslēga
vai regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši
stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet
līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās
daudz labāk varat saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
f. Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām
detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati
5
LATVIEŠU
var ieķerties kustīgajās detaļās.
g. Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces,
tās jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot šīs
ierīces, iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
a. Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu
elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu instrumentu tā efektivitātes robežās paveiksiet darbu
daudz labāk un drošāk.
b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar
slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai novietošanas
glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai no elektroinstrumenta
izņemiet akumulatoru. Šādu profilaktisku
drošības pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos
noteikumus. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja
tos ekspluatē neapmācītas personas.
e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav
bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta
darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
f. Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus. Ja griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
g. Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem
noteikumiem, ņemot vērā darba apstākļus
un veicamā darba specifiku. Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem,
var rasties bīstama situācija.
5. Apkalpošana
a. Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt
tikai kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi
tiek saglabāta elektroinstrumenta drošība.
6
Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi
urbjmašīnām un triecienurbjmašīnām.
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Strādājot ar triecienurbjmašīnām, valkājiet
ausu aizsargus. Trokšņa iedarbībā varat zaudēt dzirdi.
Lietojiet palīgrokturus, kas iekļauti instrumenta komplektācijā. Zaudējot kontroli pār
instrumentu, var gūt ievainojumus.
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
griezējinstruments varētu saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja
griezējinstruments saskaras ar vadiem, kuros ir
strāva, visas instrumenta ārējās metāla virsmas
vada strāvu un rada elektriskās strāvas trieciena
risku.
Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā
veidā nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu uz stabilas platformas. Turot
materiālu ar roku vai pie sava ķermeņa, t.i.,
nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt kontroli pār
to.
Pirms sienu, grīdu vai griestu urbšanas noskaidrojiet elektroinstalācijas un cauruļu atrašanās
vietas.
Nepieskarieties urbja uzgalim tūlīt pēc urbšanas, jo tas var būt karsts.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta
paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā
lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas
nav paredzēts šim instrumentam, var rasties
ievainojumu risks un/vai īpašuma bojājumu
risks.
Citu personu drošība
◆ Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas
fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst
pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga vai
neapmāca persona, kas atbild par viņu drošību.
◆ Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir
izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi,
kas noteikta ar standartu EN 60745, un vērtības
var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu. Deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var arī
lietot iepriekšējai vibrāciju iedarbības novērtēšanai.
LATVIEŠU
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties
no deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta
izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var
pārsniegt norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai
aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju
iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta
lietošanas veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas
darba cikla fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad instruments ir
izslēgts un darbojas tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas.
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc
nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai
barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
◆
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai Вlack & Decker pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Funkcijas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
regulējama ātruma slēdzis
bloķēšanas poga
turpgaitas/atpakaļgaitas poga
urbšanas režīma izvēles slēdzis
spīļpatrona
dziļuma fiksētājs (nav visiem modeļiem)
sānu rokturis (nav visiem modeļiem)
B. att.
8. vārpstas manuālās bloķēšanas poga (tikai vienas uzmavas spīļpatronai bez atslēgas)
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai
instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.
Sānu roktura un dziļuma fiksētāja uzstādīšana
(A. un G. att.)
◆ Grieziet sānu roktura spalu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz sānu rokturi (7) var
uzvāzt uz instrumenta priekšējās daļas, kā
norādīts.
◆ Pagrieziet sānu rokturi vēlamajā pozīcijā.
◆
◆
◆
Ievietojiet montāžas atverē dziļuma fiksētāju (6),
kā norādīts.
Iestatiet urbšanas dziļumu, kā turpmāk aprakstīts.
Pievelciet sānu rokturi, griežot tā spalu pulksteņrādītāja virzienā.
Urbja uzgaļa uzstādīšana
Vienas uzmavas spīļpatrona bez atslēgas
(B. att.)
◆ Atveriet spīļpatronu, nospiežot vārpstas manuālās bloķēšanas pogu (8) un griežot uzmavu
(9) pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
◆ Ievietojiet spīļpatronā uzgaļa vārpstu (12).
◆ Cieši pievelciet spīļpatronu, nospiežot vārpstas
manuālās bloķēšanas pogu (8) un griežot uzmavu pulksteņrādītāja virzienā līdz galam.
Divu uzmavu spīļpatrona bez atslēgas (C. att.)
◆ Atveriet spīļpatronu, ar vienu roku griežot tās
priekšējo daļu (10) un ar otru roku — tās aizmugures daļu (11).
◆ Ievietojiet spīļpatronā uzgaļa vārpstu (12) un
cieši pievelciet spīļpatronu.
Spīļpatrona ar atslēgu (D. att.)
◆ Atveriet spīļpatronu, griežot uzmavu (13) pretēji
pulksteņrādītāja virzienam.
◆ Ievietojiet spīļpatronā uzgaļa vārpstu (12).
◆ Ievietojiet spīļpatronas atslēgu (14) katrā atverē (15) spīļpatronas sānā un grieziet pulksteņrādītāja virzienā līdz galam.
Spīļpatronas noņemšana un atkārtota uzstādīšana (E. att.)
◆ Atveriet spīļpatronu, cik vien plaši iespējams.
◆ Ar skrūvgriezi pulksteņrādītāja virzienā izskrūvējiet spīļpatronas sprostskrūvi, kas atrodas
spīļpatronā.
◆ Iestipriniet spīļpatronā sešstūru atslēgu un ar
āmuru pa to uzsitiet, kā norādīts.
◆ Izņemiet sešstūru atslēgu.
◆ Izņemiet spīļpatronu, griežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
◆ Lai no jauna uzstādītu spīļpatronu, ieskrūvējiet
to vārpstā un nostipriniet ar spīļpatronas
sprostskrūvi.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības
brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
7
LATVIEŠU
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
◆ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
rotējošām detaļām;
◆ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas
vai citus piederumus;
◆ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas
lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
◆ dzirdes pasliktināšanās;
◆ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu
(piemēram, apstrādājot koksni, it īpaši ozolu,
dižskābardi un MDF paneļus).
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā
gaitā. Nepārslogojiet to.
Brīdinājums! Pirms sienu, grīdu vai griestu urbšanas noskaidrojiet elektroinstalācijas un cauruļu
atrašanās vietas.
Rotācijas virziena izvēle (F. att.)
Urbšanai un pieskrūvēšanai ir paredzēta turpgaitas
rotācija (pulksteņrādītāja virzienā). Skrūvju atskrūvēšanai un iestrēguša urbja uzgaļa izvilkšanai
paredzēta atpakaļgaitas rotācija (pretēji pulksteņrādītāja virzienam).
◆ Lai izvēlētu turpgaitas rotāciju, nospiediet turpgaitas/atpakaļgaitas pogu (3) pa kreisi.
◆ Lai izvēlētu atpakaļgaitas rotāciju, nospiediet
turpgaitas/atpakaļgaitas pogu pa labi.
Brīdinājums! Rotācijas virzienu nedrīkst mainīt,
kamēr motors darbojas.
Urbšanas režīma izvēle
◆ Lai urbtu mūrī, iestatiet urbšanas režīma izvēles
slēdzi (4) pozīcijā .
◆ Lai urbtu citos materiālos un izmantotu instrumentu kā skrūvgriezi, iestatiet urbšanas režīma
izvēles slēdzi pozīcijā .
Urbšanas dziļuma iestatīšana (G. att.)
◆ Atbrīvojiet sānu rokturi (7), griežot tā spalu
pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
◆ Iestatiet dziļuma fiksētāju (6) vajadzīgajā
pozīcijā. Maksimālais urbšanas dziļums ir
vienāds ar attālumu starp urbja uzgaļa galu un
dziļuma fiksētāja priekšējo daļu.
◆ Pievelciet sānu rokturi, griežot tā spalu pulksteņrādītāja virzienā.
Ieslēgšana un izslēgšana
◆ Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet regulējama
ātruma slēdzi (1). Instrumenta ātrums ir atkarīgs
no tā, cik daudz ir nospiests slēdzis. Parasti
urbja uzgaļiem ar lielu diametru izmanto mazu
8
◆
◆
ātrumu, bet urbja uzgaļiem ar mazu diametru —
lielu ātrumu.
Lai instruments darbotos nepārtraukti, nospiediet bloķēšanas pogu (2) un atlaidiet regulējama ātruma slēdzi. Šī opcija ir pieejama, tikai
instrumentam darbojoties pilnā ātrumā, gan
turpgaitas, gan atpakaļgaitas režīmā.
Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet regulējama
ātruma slēdzi. Lai nepārtrauktas darbības
laikā instrumentu izslēgtu, vēlreiz nospiediet
regulējama ātruma slēdzi un tad to atlaidiet.
Piederumi
Instrumenta darba kvalitāte ir atkarīga no tā, kādu
piederumu izmanto. Вlack & Decker un Piranha
piederumi ir izstrādāti pēc augstākās kvalitātes
standartiem un paredzēti tam, lai uzlabotu instrumenta darba kvalitāti. Izmantojot šos piederumus,
instruments sniedz vislabākos rezultātus.
Apkope
Šis Вlack & Decker instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas instruments
ir jāizslēdz un jāatvieno no barošanas avota.
◆ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri
iztīriet instrumenta ventilācijas atveres.
◆ Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet motora korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
šķīdinātājus;
◆ Regulāri atveriet spīļpatronu (ja tāda ir) un viegli
uzsitiet pa to, lai iztīrītu tajā sakrājušos putekļus.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
◆ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
◆ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
◆ pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma termināļa. Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus,
kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 5 A.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem
sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Вlack & Decker instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vaja-
LATVIEŠU
dzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un
šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek novērsta
dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums
pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Вlack & Decker nodrošina Вlack & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja
tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo Вlack & Decker
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Вlack & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com.
9
LATVIEŠU
Tehniskie dati
CD714 RE
TYPE 2
Ieejas spriegums
Ieejas jauda
Ātrums bez noslodzes
Maks. urbšanas dziļums
Tērauds/betons
Koksne
Svars
Vac 230
W 710
min -1 0-2800
mm 13
mm 25
kg 2,0
CD714 CRE
TYPE 2
CD714 CRES KR604 CRES KR654CRES KR714 CRES
TYPE 2
TYPE 2
TYPE 2
TYPE 2
230
710
0-2800
230
710
0-2800
230
600
0-2800
230
650
0-2800
230
710
0-2800
13
25
2,0
13
25
2,0
13
20
2,0
13
20
2,0
13
25
2,0
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745:
skaņas spiediens (LpA) 101 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
skaņas jauda (LWA) 112 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa)
saskaņā ar EN 60745:
triecienurbšana betonā (ah, ID)= 17,97 m/s2, neprecizitāte (K) = 1,5 m/s2
urbšana metālā (ah, ID)= 3,37 m/s2, neprecizitāte (K) = 1,5 m/s2
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
CD714RE, CD714CRE, CD714CRES, KR604CRES, KR654CRES, KR714CRES
Вlack & Decker paziņo, ka šie izstrādājumi, kas
aprakstīti tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar
šādiem dokumentiem: 2006/42/EK, EN60745-1,
EN60745-2-1
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar
Вlack & Decker turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un Вlack & Decker vārdā izstrādā šo paziņojumu.
Kevin Hewitt
Globālās inženiertehniskās nodaļas priekšsēdētāja
vietnieks
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
01.04.2011.
10
LATVIEŠU
Garantija
Вlack & Decker rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un sniedz nevainojamu garantiju. Šis garantijas
paziņojums papildina jūsu līgumiskās tiesības un
nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā
Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas brīvās
tirdzniecības zonā.
Ja 24 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Вlack & Decker izstrādājums sabojājas materiālu vai darba
kvalitātes defektu dēļ vai arī kvalitātes neatbilstības
dēļ, Вlack & Decker garantē visu bojāto detaļu
nomaiņu, tādu izstrādājumu remontu, kas pakļauti
dabīgam nodilumam vai nolietojumam, vai šādu
izstrādājumu nomaiņu, lai patērētājam neradītu
liekas neērtības, ja vien:
◆ izstrādājums nav lietots tirdzniecības, profesionāliem vai nomas nolūkiem;
◆ izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai
vai nolaidībai;
◆ izstrādājums nav bojāts svešķermeņu, vielu vai
negadījumu ietekmē;
◆ remontu nav veikušas nepilnvarotas personas,
kas nav ne pilnvarotas remonta darbnīcu, ne
Вlack & Decker apkopes centru speciālisti.
Atcerieties — reģistrējiet savu
izstrādājumu!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Reģistrējiet savu izstrādājumu tīmekļa vietnē
www.blackanddecker.co.uk/productregistration vai arī nosūtiet savas valsts Вlack & Decker pārst āvniecī bai savu vārdu, uz vārdu un
izstrādājuma kodu.
Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda
pārdevējam vai pilnvarotam remonta darbnīcas speciālistam pirkuma čeks. Jūs varat noskaidrot tuvāko
pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo
Вlack & Decker biroju, kura adrese norādīta šajā
rokasgrāmatā. Вlack & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē www.2helpU.com.
Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni
www.blackanddecker.co.uk un reģistrējiet savu
Вlack & Decker izstrādājumu, lai uzzinātu par jaunākajiem izstrādājumiem un īpašajiem piedāvājumiem. Sīkāku informāciju par Вlack & Decker
zīmolu un mūsu izstrādājumu klāstu skatiet vietnē
www.blackanddecker.co.uk.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша дрель Black & Decker предназначена для
сверления отверстий в древесине, металле,
пластмассе, кирпичной кладке, а также для заворачивания саморезов. Данный инструмент
предназначен только для бытового использования.
b.
Правила безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите
все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению
пожара и/или получению серьезной
травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для
их дальнейшего использования. Термин
„Электроинструмент“ во всех приведенных ниже
указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение рабочего места может привести
к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
В процессе работы электроинструмент
создает искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может
вызвать у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2. Электробезопасность
a. В и л к а к а б е л я э л е к т р о и н с т ру м е н т а
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки
12
c.
d.
e.
f.
кабеля и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает
риск поражения электрическим током.
Исполь зуйте элек трический кабель
в установленном режиме. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски
электроинструмента или для вытягивания его вилки из штепсельной розетки.
Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей
электроинструмента. Поврежденный или
запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отк лючения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также
находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств. Малейшая
неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьезной
травме.
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное исполь-
РУССКИЙ ЯЗЫК
c.
d.
e.
f.
g.
зование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумных наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
Не допускайте случайного запуска. Перед
тем, как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, поднять или
перенести его, убедитесь, что выключатель находится в положении “выключено”. Не переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен
в положение “включено”, это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
Не допускайте перенапряжения. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подк лючено
и используется надлежащим образом.
Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b. Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
c.
d.
e.
f.
g.
в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумуляторную батарею перед регулированием,
заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента. Такие меры
предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
Рег улярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой
реж ущих прина д лежностей. Прина длежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе дрелями и ударными дрелями.







При работе ударными дрелями всегда
надевайте противошумные наушники.
Воздействие шума может привести к потере
слуха.
При работе пользуйтесь дополнительными рукоятками, прилагающимися
к инс трумент у. Потеря контроля на д
инструментом может привести к тяжелой
травме.
Держите электроинструмент за ручку
с изолированной поверхностью, выполняя работы, когда режущие насадки могут
соприкоснуться со скрытой проводкой
или случайно перезать кабель питания
самого инструмента. Это может привести
к тому, что инструмент окажется под напряжением и приведет к электротравме
оператора.
Используйте тиски или другие приспособления для фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только на неподвижной поверхности. Если держать
обрабатываемую деталь руками или с упором в собственное тело, то можно потерять
контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
Прежде чем сверлить отверстия в стенах,
полах или потолках, проверьте наличие
электропроводки и трубопроводов.
Не дотрагивайтесь до наконечника сверла
сразу же после окончания сверления, так
как он может быть горячим.
Назначение прибора описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых прина д лежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному случаю и/или повреждению личного
имущества.
Безопасность посторонних лиц
 Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного
за их безопасность лица.
 Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
14
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, и время, когда он
работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Электробезопасность
Данный электроинструмент защищен
двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.

Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Составные части
1. Клавиша пускового выключателя с регулировкой скорости
2. Кнопка блокировки пускового выключателя
3. Переключатель направления вращения
(реверса)
4. Переключатель режимов сверления
5. Зажимной патрон
6. Ограничитель глубины сверления (не во
всех моделях)
7. Боковая рукоятка (не во всех моделях)
Рис. В
8. Кнопка ручной блокировки шпинделя (только
в моделях с быстрозажимным патроном)
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что электроинструмент выключен и отсоединен
от электросети.
Установка боковой рукоятки и ограничителя
глубины сверления (Рис. A и G)
 Поворачивайте ручку в направлении против
часовой стрелки до тех пор, пока боковая рукоятка (7) не надвинется на свое посадочное
место на корпусе электроинструмента, как
показано на рисунке.
 Повернув боковую рукоятку, установите ее
в необходимое положение.
 Вставьте ограничитель глубины сверления
(6) в крепежное отверстие, как показано на
рисунке.
 Установите глубину сверления, как описано
ниже.
 Затяните боковую рукоятку, поворачивая ее
ручку в направлении по часовой стрелке.
Установка сверла или насадкиотвертки
Быстрозажимной патрон (Рис. В)
 Откройте патрон, нажав на кнопку ручной
блокировки шпинделя (8) и вращая зажимное кольцо (9) в направлении против
часовой стрелки.
 Вставьте в патрон хвостовик насадки (12).
 Затяните патрон, нажав на кнопку ручной
блокировки шпинделя (8) и вращая зажимное кольцо в направлении по часовой
стрелке до упора.
Быстрозажимной патрон с двумя зажимными кольцами (Рис. С)
 Раскройте патрон, одной рукой поворачивая
его переднюю часть (10), а другой придер-
живая заднюю часть (11). Вставьте в патрон
хвостовик насадки (12) и надежно затяните
патрон.
Ключевой зажимной патрон (Рис. D)
Раскройте зажимной патрон, вращая зажимное кольцо (13) в направлении против
часовой стрелки.
 Вставьте в патрон хвостовик насадки (12).
 Вставьте ключ (14) в каждое из трех отверстий (15), расположенных на боковой части
зажимного патрона, и затяните патрон, поворачивая ключ в направлении по часовой
стрелке.

Снятие и установка зажимного патрона
(Рис. Е)
 Максимально раскройте зажимной патрон.
 Выньте стопорный винт, наход ящийся
в патроне, открутив его по часовой стрелке
с помощью отвертки.
 Зажмите в патроне к люч-шестигранник
и ударьте по нему молотком, как показано
на рисунке.
 Выньте ключ.
 Снимите зажимной патрон, поворачивая его
в направлении против часовой стрелки.
 Чтобы установить патрон, привинтите его на
шпиндель и закрепите с помощью стопорного винта.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски
мог у т возник ну ть при неправильном или
продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
 Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей инструмента.
 Риск получения травмы во время смены деталей электроинструмента, пильных дисков
или насадок.
 Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного периода времени
делайте регулярные перерывы в работе.
 Ухудшение слуха.
 Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с электроинстру15
РУССКИЙ ЯЗЫК
ментом (например, при распиле древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).

Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки электроинструмента.
Внимание! Прежде чем сверлить отверстия
в стенах, полах или потолках, проверьте наличие электропроводки и трубопроводов.
Выбор направления вращения (Рис. F)
Выполняйте сверление и заворачивание саморезов, установив направление вращения
вперед (по часовой стрелке). Для выкручивания
саморезов или извлечения заклинившего сверла, устанавливайте реверс (вращение против
часовой стрелки).
 Для установки вращения вперед переместите переключатель направления вращения
(3) влево.
 Для установки реверса сдвиньте переключатель направления вращения вправо.
Внимание! Ни в коем случае не изменяйте направление вращения при работающем электродвигателе!
Выбор режима работы
 Для сверления в кирпичной кладке установите переключатель режимов сверления (4)
в позицию .
 Для сверления других материалов, а также
для заворачивания саморезов установите
переключатель режимов сверления в позицию .
Установка глубины сверления (Рис. G)
 Ослабьте боковую рукоятку (7), поворачивая
ее ручку в направлении против часовой
стрелки.
 Установите ограничитель глубины сверления (6) на необходимую глубину. Максимальная глубина сверления равна расстоянию
между острием сверла и передним торцом
ограничителя глубины сверления.
 Затяните боковую рукоятку, поворачивая ее
ручку в направлении по часовой стрелке.
Включение и выключение
 Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя с регулировкой скорости (1). Скорость инструмента
зависит от глубины нажатия клавиши выключателя. Принято использовать малые
частоты вращения для сверл большого диаметра и, соответственно, большие частоты
вращения для сверл малого диаметра.
16

Для непрерывного режима работы нажмите
кнопку блокировки пускового выключателя
(2) и отпустите клавишу пускового выключателя. Эта функция работает только при
максимальной частоте вращения в любом
направлении.
Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя. Для выключения непрерывного режима работы
инструмента снова нажмите и отпустите
клавишу пускового выключателя.
Дополнительные принадлежности
Производительность Вашего электроинструмента напрямую зависит от используемых принадлежностей. Принадлежности Black & Decker
и Piranha изготовлены в соответствии с самыми
высокими стандартами качества и способны
увеличить производительность Вашего электроинструмента. Используя эти принадлежности, Вы достигнете наилучших результатов
в работе.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного времени при
минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию выключайте инструмент и отключайте его от источника питания.
 Регулярно очищайте вентиляционные отверстия Вашего инструмента мягкой щеткой
или сухой тканью.
 Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
 Регулярно раскрывайте патрон (при наличии) и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по а дресу:
www.2helpU.com.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
CD714RE
ТИП 2
Напряжение
питания
Потребляемая
мощность
Число
оборотов х. х
Максимальный
диаметр сверления:
Металл/бетон
Дерево
Вес
CD714CRE
ТИП 2
CD714CRES
ТИП 2
KR604CRES KR654CRES KR714CRES
ТИП 2
ТИП 2
ТИП 2
В перем. тока 230
230
230
230
230
230
Вт 710
710
710
600
650
710
0-2800
0-2800
0-2800
0-2800
0-2800
13
25
2.0
13
25
2.0
13
20
2.0
13
20
2.0
13
25
2.0
об/мин. 0-2800
мм 13
мм 25
кг 2.0
Уровень звукового давления в соответствии с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 101 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Акустическая мощность (LWA) 112 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Суммарная вибрация (по трем осям) в соответствии с EN 60745:
Сверление с ударом в бетоне (ah,ID) = 17.9 м/с2, погрешность (K) = 1.5 м/с2
Сверление в металле (ah,D) = 3.37 м/с2, погрешность (K) = 1.5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
CD714RE, CD714CRE, CD714CRES,
KR604CRES, KR654CRES, KR714CRES
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-1
За дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
Kевин Хьюитт (Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела мирового проектирования
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
01-04-2011
18
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising