DWH052 | DeWalt DWH052 EXTRACTOR KIT instruction manual

www.
.eu
DWH052
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
5
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
11
English (original instructions)
18
Español (traducido de las instrucciones originales)
23
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
30
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
37
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
44
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
51
Português (traduzido das instruções originais)
57
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
64
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
69
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
75
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
81
Copyright DEWALT
2
Figure 1
e
d
b
c
a
1
Figure 2
a
f
Figure 3
Figure 4
c
c
d
d
h
g
g
d
h
2
Figure 5
b
c
25–60
mm
> 50
mm
> 50
mm
25–60
mm
Figure 6
i
e
3
Figure 7
m
e
l
n
n
4
j
k
DANSK
STØVOPSAMLINGSSYSTEM TIL NEDBRYDNING
DWH052
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Tekniske data
Mejseltype
Maksimal mejselbredde mm
Størrelse (L x B x H )
mm
Vægt
kg
DWHO52
punkt og flad
32
860 x 173 x 105
0,85
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der – hvis den ikke undgås –
kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der – hvis den ikke undgås –
kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der – hvis den ikke undgås –
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
Sikkerhedsinstruktioner
ADVARSEL! Overhold altid de
sikkerhedsregulativer, der er gældende
i dit land for at reducere risikoen for
brand, elektrisk chok og personskader.
Læs omhyggeligt hele betjeningsvejledningen,
før du starter med at bruge udstyret. Se også
betjeningsvejledningen for ethvert elværktøj, som skal
bruges sammen med dette udstyr.
GEM DENNE BETJENINGSVEJLEDNING TIL
FREMTIDIG REFERENCE
1) GENERELT
a) Hold arbejdsområdet rent. Rodede
områder og bænke kan forvolde ulykker.
b) Hold børn borte. Lad ikke børn
komme i berøring med maskinen eller
forlængerledningen. Overvågning er
påkrævet, når uerfarne brugere anvender
dette værktøj.
c) Brug egnet værktøj. Denne instruktionsbog
rummer en beskrivelse af de formål, som
dette værktøj er beregnet til. Tving ikke små
maskiner eller tilbehør til at udføre et arbejde,
som kræver en kraftig maskine. Maskinen
gør arbejdet bedre og mere sikkert ved den
hastighed, som den er
beregnet til.
ADVARSEL: Bruges der noget som
helst udstyr eller tilbehør, eller udføres
der noget som helst arbejde med
denne maskine, som ikke er anbefalet i
denne instruktionsbog, er der risiko for
personskader.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
b) Hold kun fast i det elektriske værktøj
på de isolerede håndtagsflader under
udførelse af arbejdet, hvor skæreværktøjet
kan berøre skjulte ledninger. Kommer
skæreværktøjet i kontakt med en
strømførende ledning, kan blotlagte metaldele
på elværktøjet gøres strømførende og give
stød til brugeren.
c) Kontrollér på forhånd (fx ved hjælp af en
metaldetektor) for at sikre, at der ikke
findes nogen skjulte elektriske kabler eller
gas- og vandrør i det område, hvor du
arbejder. Eksterne metaldele på værktøjet
kan blive strømførende, fx hvis et elektrisk
kabel beskadiges ved et uheld. Dette udgør
en alvorlig risiko for elektrisk chok.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
5
DANSK
b)
c)
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
4) BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE AF EL-VÆRKTØJ
a) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
b) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner,
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
5) SIKKERHED PÅ ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for at arbejdsområdet er godt
ventileret. Udsættelse for støv på en
dårlig ventileret arbejdsplads kan medføre
helbredsmæssige gener.
Ekstra Specielle Sikkerhedsregler for
Støvopsamlingssystemer
• Brug ikke udstyret til boring.
• Brug kun de elværktøjer, der anbefales af
DEWALT sammen med dette udstyr. For flere
informationer om DEWALT elværktøjer, der er
kompatible med dette udstyr, venligst kontakt
din lokale forhandler, se adresserne bag på
betjeningsvejledningen eller besøg www.
dewalt.eu.
• Brug ikke værktøjet under fugtige eller våde
forhold.
• Tillad ikke at det bruges som legetøj. Stor
agtpågivenhed er nødvendig, når det bruges af
eller tæt ved børn.
• Brug det kun som beskrevet i denne
betjeningsvejledning. Brug kun det udstyr, der
anbefales af producenten.
• Anbring aldrig genstande i åbninger. Anvend
den aldrig med blokerede åbninger; hold den fri
for bomuldshår, hår og alt, som kan nedsætte
luftstrømmen.
• Hold dit hår, løst tøj, fingre og alle dele af
kroppen væk fra åbninger og bevægelige dele.
• Brug det ikke til at opsamle brændbare eller
letantændelige væsker som fx benzin eller bruge
det i områder, hvor der findes sådanne væsker.
• Dette apparat samler en betragtelig procentdel
af det genererede støv, men ikke alt.
ADVARSEL: Nogle støvtyper, der
dannes ved arbejde med materialer,
indeholder kemikalier, som er kendt
for at fremkalde kræft,
fødselsdefekter eller anden
forplantningsmæssig skade, eller
alvorlig og permanent
åndedrætsskade eller anden
personskade. Nogle eksempler på
disse kemikalier er: Bly fra blybaserede
malinger, krystallisk kiseldioxid fra
mursten, beton og andre
murværksprodukter og naturlige sten,
arsenik og krom fra kemisk behandlet
tømmer. Din risiko for disse udsættelser
varierer afhængigt af, hvor tit du foretager
denne type arbejde. For at nedsætte
udsættelsen for disse kemikalier,
skal operatøren og tilskuere arbejde
i godt ventilerede områder og bruge
godkendt sikkerhedsudstyr som fx
åndedrætsværn, der passer til den
type støv, der genereres, og som er
designet til at filtrere mikroskopiske
partikler. Ret støv væk fra ansigtet
og kroppen. Undgå for lang kontakt
med støv. Bær beskyttelsesdragt og
vask udsatte områder med sæbe og
vand. Støvindtrængen ind i din mund,
næse, øjne eller støv liggende på din
hud, kan fremme optagelse af skadelige
kemikalier.
ADVARSEL: Før start på arbejdet
kontrollér for at fastlægge
risikoklassifikationen for det
producerede støv. Brug en industriel
støvopsamler af passende officielt
godkendt sikkerhedsklasse, og som
opfylder de lokale kontrolregulativer
for risiko for støv.
Restrisici
De følgende risici er uløseligt forbundet med brugen
af støvopsamlingssystemet:
6
DANSK
– Skader som følge af berøring af roterende dele
eller varme dele på værktøjet.
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for at klemme fingre, når udstyr ændres.
– Helbredsmæssige skader på grund af indånding
af støv, der udvikles under arbejde med beton
og/eller murværk.
Mærkning på Støvopsamlingssystem
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
d. Indstillelig rem
e. Tilslutningspunkt
TILSIGTET BRUG
Dit støvopsamlingssystem til nedbrydning er
designet til professionel nedbrydningsopgaver
i beton og mursten. Ved hjælp af en passende
nedbryder, mejsel og støvopsamler kan den
bruges til at fjerne en betydelig del af statisk og
luftbåret støv, som ellers kan forurene arbejdsmiljøet
eller udgøre en øget helbredsmæssig risiko for
operatøren og andre i nærheden, hvis der ikke
anvendes et støvopsamlingssystem.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Læs brugsvejledningen før brug.
Støvopsamlingssystemet til nedbrydning er et
professionelt el-værktøj.
Brug øjeværn.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
SAMLING OG JUSTERING
DATOKODEPOSITION
Datokoden, der også inkluderer fabrikationsåret, er
trykt på iovedinformationsmærkaten
Eksempel:
2011 XX XX
Produktionsår
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Støvopsamlingssystem til nedbrydning.
1 Konsol
1 Indstillelig rem
1 Værktøjskasse
1 Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
a. Mundstykke
b. Slange til støvopsamlingssystem
c. Konsol
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering
og afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
FORSIGTIG: Brug kun punktog fladmejsler sammen med
støvopsamlingssystem til nedbrydning..
Fastgør støvopsamlingssystemet på
værktøjet (fig. 1–5)
1. Indsæt mejsel (f) som angivet i
betjeningsvejledningen for værktøj.
2. Skub mundstykket (a) over mejslen. Sørg først
for den smalle ende på mundstykket.
3. Fastgør den indstillelige rem (d) til konsol (c) som
vist.
VIGTIGT: Observér forskellen mellem krogene
(g, h) på konsol (c). Den indstillelige rem SKAL
fastgøres til krog (h) som vist.
4. Anbring konsol (c) på værktøjets forhus og svøb
den indstillelige rem (d) rundt om bagsiden på
værktøjet.
5. Stram den indstillelige rem (d) godt og fastgør
den på konsolkrog (g) for at holde den på plads.
7
DANSK
6. Anbring slangen (b) til støvopsamlingssystemet
på konsol (c) og sørg for, at slangen er lang
nok til at sikre, at mundstykket kan bevæge sig
langs med mejslens længe, når den er i brug.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
BEMÆRK: Mejslen må ikke udstrækkes
mere end 60 mm eller mindre end 25 mm fra
mundstykket.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Mundstykket skal være minimum 50 mm fra
værktøjsholderen som vist.
7. Træk den indstillelige rem stramt over slangen
og fastgør den til konsollen som vist for at holde
den på plads.
Sørg for at konsol, slange og indstillelig rem er
ordentligt sikret til værktøjet.
Fastgør støvopsamlingssystemet til
støvopsamleren (fig. 1, 6, 7)
ADVARSEL: Brug kun de el-værktøjer,
der anbefales af DEWALT sammen med
dette udstyr. For flere informationer om
DEWALT el-værktøjer, der er kompatible
med dette udstyr, venligst kontakt din
lokale forhandler, se adresserne bag
på betjeningsvejledningen eller besøg
www.dewalt.eu.
ADVARSEL: Læs altid og
betjen værktøjet som angivet i
betjeningsvejledningen for værktøjet.
1. Slå støvopsamleren til som angivet i
betjeningsvejledningen for støvopsamleren.
2. Tænd for værktøjet som angivet i
betjeningsvejledningen for værktøjet.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
Skub den anbefalede støvopsamlerslanges
mundstykke (i) ind i tilslutningspunktet (e), indtil
det sidder fast. For en mere sikker tilslutning brug
AirLock tilslutningssystem.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen
til maskinen skal afbrydes før
montering og afmontering
af tilbehør, før justering eller
ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for,
at udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
BEMÆRK: Kontrollér at slangetilslutningen er sikker.
AIRLOCK STIKFORBINDELSESSYSTEM- DWV9000
(SÆLGES SEPARAT)
1. Kontrollér at krave (j) på AirLock stikforbindelse
(k) står i ulåst position. Ret kærverne (n) på
kraven og AirLock stikforbindelsen ind som vist
for ulåste og låste positioner.
2. Skub AirLock stikforbindelse
(k) på tilslutningspunktet (e) på
støvopsamlingssystemet.
3. Drej kraven (j) til den låste position.
BEMÆRK: Kuglelejerne (m) inde i kraven vil
blive låst i kærven (I) og fastgør tilslutningen.
Støvopsamlingssystemet til boring er nu sikkert
tilsluttet til støvopsamleren.
8
PROBLEMLØSNING
FEJL MULIG ÅRSAG
støvopsamler er fyldt
filter på støvopsamler er
blokeret
sugehoved er
fejlbehæftet
sugekanalen er blokeret
Voldsom støvemission
AirLock sikrer en hurtig og sikker forbindelse
mellem støvopsamlingssystemet for boring og
støvopsamleren.
AFHJÆLPNING
tøm støvopsamler
rengør eller udskift
filteret
udskift
sugehovedet
rengør
sugekanalen
udskift slange
slangen til
støvopsamlingssystemet
er beskadiget
mejslen udstrækkes
justér luftindtaget,
mere end 60 mm
så mejslen
udstrækkes
25–60 mm
DANSK
Støvopsamlingssystemet falder af
FEJL MULIG ÅRSAG
indstillelig rem er løs
indstillelig rem
beskadiget
AFHJÆLPNING
stram den
indstillelige rem
udskift indstillelig
rem
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det
muligt at genbruge materialer og
anvende dem på ny. Genanvendelse
af genbrugsmaterialer bidrager
til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet
for råmaterialer.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
9
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter;
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
10
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
DEUTSCH
ABBRUCHSTAUBABSAUGSYSTEM
DWH052
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen DEWALT
zu einem zuverlässigen Partner für professionelle
Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Meißeltyp
Maximale Meißelbreite
Größe (L x B x H )
Gewicht
mm
mm
kg
DWHO52
spitz und flach
32
860 x 173 x 105
0,85
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Sicherheitshinweise
WARNUNG! Beim Gebrauch von
Elektrowerkzeugen sind zum Schutz
gegen elektrischen Schlag, Verletzungsund Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch,
bevor Sie das Vorsatzgerät benutzen. Lesen Sie
auch das Handbuch des Elektrogeräts, mit dem Sie
dieses Vorsatzgerät verwenden.
BEWAHREN SIE DIESE
SICHERHEITSHINWEISE GUT AUF
1) ALLGEMEINES
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in
Ordnung. Unordnung im Arbeitsbereich führt
zu Unfallgefahren.
b) Halten Sie Kinder fern! Sorgen Sie dafür,
daß Kinder das Werkzeug oder Kabel nicht
berühren. Wenn unerfahrene Personen
dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
c) Benutzen Sie das richtige Werkzeug.
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist
in dieser Betriebsanleitung beschrieben.
Verwenden Sie keine zu schwachen
Werkzeuge oder Zubehörteile für schwere
Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen
Sie eine optimale Qualität und gewährleisten
Ihre persönliche Sicherheit.
WARNUNG: Das Verwenden anderer
als der in dieser Anleitung empfohlenen
Vorsatzgeräte und Zubehörteile oder
die Ausführung von Arbeiten mit
diesem Elektrowerkzeug, die nicht der
bestimmungsgemäßen Verwendung
entsprechen, kann zu Unfallgefahr
führen.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper
geerdet ist.
b) Halten Sie das Elektrowerkzeug an
den isolierten Griffflächen, wenn
Arbeiten durchgeführt werden, bei
denen das Schneidgerät versteckte
Leitungen berühren könnte. Der
Kontakt des Schneidewerkzeugs mit einer
spannungsführenden Leitung kann auch
metallene Geräteteile unter Spannung setzen
und zu einem elektrischen Schlag führen.
c) Prüfen Sie im Voraus (z.B. mit einem
Metalldetektor), dass im Arbeitsbereich
keine versteckten Elektrokabel oder
11
DEUTSCH
Gas- oder Wasserleitungen verlaufen.
Außenliegende Teile des Geräts können
spannungsführend werden, wenn
beispielsweise unbeabsichtigt ein Elektrokabel
beschädigt wird. Dadurch besteht ein
ernsthaftes Risiko eines Stromschlags.
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu
schweren Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung.
Tragen Sie immer einen Augenschutz. Das
Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
b) Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
5) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Sorgen Sie für eine gute Belüftung des
Arbeitsbereichs. Wenn Sie in einem schlecht
belüfteten Arbeitsbereich Staub ausgesetzt
sind, kann dies zu Gesundheitsschäden
führen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Staubabsaugsysteme
• Verwenden Sie das Vorsatzgerät nicht für
Bohranwendungen.
12
• Verwenden Sie dieses Vorsatzgerät nur mit von
DEWALT empfohlenen Elektrogeräten. Weitere
Informationen über Elektrogeräte von DEWALT,
die mit diesem Vorsatzgerät kompatibel sind,
erhalten Sie bei Ihrem Händler, Adressen finden
Sie im hinteren Teil dieser Anleitung oder unter
www.dewalt.eu.
• Setzen Sie das Werkzeug keiner Nässe aus.
• Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Bei der
Verwendung in der Nähe von oder durch Kinder
ist besondere Vorsicht geboten.
• Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser
Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden Sie
nur vom Hersteller empfohlene Vorsatzgeräte.
• Stecken Sie keine Gegenstände in die
Öffnungen. Verwenden Sie das Gerät nicht,
wenn Öffnungen blockiert sind; entfernen Sie
Flusen, Haare und alles, was den Luftstrom
behindern kann.
• Halten Sie Haare, weite Kleidung, Finger
und alle Körperteile von Öffnungen und sich
bewegenden Teilen fern.
• Niemals entzündliche oder brennbare
Flüssigkeiten, z.B. Benzin, aufsaugen. Nicht
in Bereichen verwenden, wo solche Stoffe
vorhanden sein können.
• Dieses Gerät sammelt einen beträchtlichen
Anteil des erzeugten Staubs, jedoch nicht den
gesamten Staub.
WARNUNG: Einige Staubarten, die bei
der Arbeit mit Werkstoffen entstehen,
enthalten Chemikalien, von denen
bekannt ist, dass sie zu Krebs,
Geburtsfehler oder
fruchtbarkeitsschädigenden Krankheiten
führen, oder dass sie schwere und
chronische Atemwegs- und andere
Krankheiten verursachen. Einige Beispiele
für solche Chemikalien sind: Blei aus
bleihaltigen Farben, kristalline Kieselsäure aus
Ziegeln, Beton und anderen Produkten in
Mauerwerk und Natursteinen, Arsen und
Chrom aus chemisch behandeltem Holz. Ihr
Risiko in Bezug auf diese Stoffe variiert und
hängt davon ab, wie oft Sie diese Art von
Arbeit machen. Um den Kontakt mit
diesen Chemikalien zu reduzieren,
sollten sich der Bediener und Zuschauer
in einem gut belüfteten Bereich
aufhalten und angemessene
Sicherheitsausrüstung verwenden, zum
Beispiel einen Atemschutz, der für die
Art des erzeugten Staubs geeignet ist
und Mikropartikel filtern kann. Lenken
DEUTSCH
Sie Staub von Gesicht und Körper weg.
Verhindern Sie längeren Kontakt mit
Staub. Tragen Sie Schutzkleidung und
waschen Sie betroffene Stellen mit Seife
und Wasser. Wenn Staub in den Mund, die
Nase oder die Augen gelangt oder auf der
Haut bleibt, können schädliche Chemikalien
absorbiert werden.
Packungsinhalt
WARNUNG: Stellen Sie vor dem
Beginn der Arbeit die
Gefahrenklasse des erzeugten
Staubs fest. Verwenden Sie einen
industriellen Staubabsauger mit der
offiziell zugelassenen
Sicherheitsklasse und in
Übereinstimmung mit den lokal
geltenden Vorschriften zur Kontrolle
von Gefahren durch Staub.
1 Betriebsanleitung
Die Packung enthält:
1 Abbruchstaubabsaugsystem
1 Halterung
1 Verstellbarer Gurt
1 Transportkoffer
1 Explosionszeichnung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. [fig.] 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
Restrisiken
Bei der Verwendung des Staubabsaugsystems
bestehen folgende Risiken:
– Verletzungen durch Berühren von beweglichen
oder heißen Werkzeugteilen.
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken nicht
vermieden werden. Diese sind:
a. Düse
b. Schlauch des Staubabsaugsystems
c. Halterung
d. Verstellbarer Gurt
e. Anschlusspunkt
– Schwerhörigkeit.
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
– Quetschungen an den Fingern beim Austausch
von Zubehörteilen.
Ihr Abbruchstaubabsaugsystem wurde zum
Absaugen von Staub bei professionellen
Abbruchanwendungen in Beton oder Mauerwerk
entwickelt. Bei Verwendung des entsprechenden
Aufbruchhammers, Meißels und Staubabsaugers
kann es verwendet werden, um den größten
Teil an statischem und in der Luft enthaltenem
Staub zu entfernen, der sonst ohne Verwendung
des Staubabsaugsystems den Arbeitsbereich
kontaminieren und ein erhöhtes Gesundheitsrisiko
für den Bediener und andere Anwesende darstellen
könnte.
– Gesundheitsgefahren durch Einatmen von
Staub bei der Arbeit mit Beton und/oder
Mauerwerk.
Markierungen auf dem
Staubabsaugsystem
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die
Betriebsanleitung lesen.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Tragen Sie Augenschutz.
Dieses Abbruchstaubabsaugsystem ist ein
Elektrowerkzeug für den professionellen Gebrauch.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr enthält,
ist auf dem Hauptinformationsschild aufgedruckt.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese
zu beaufsichtigen.
Beispiel:
2011 XX XX
Herstelljahr
13
DEUTSCH
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Stellen Sie sicher, dass Halterung, Schlauch
und verstellbarer Gurt vollständig und sicher am
Werkzeug befestigt sind.
Befestigen des Staubabsaugsystems
an einen Staubabsauger
(Abb. 1, 6, 7)
WARNUNG: Verwenden Sie dieses
Vorsatzgerät nur mit von DEWALT
empfohlenen Elektrogeräten. Weitere
Informationen über Elektrowerkzeuge
von DEWALT, die mit diesem
Vorsatzgerät kompatibel sind, erhalten
Sie bei Ihrem Händler, Adressen finden
Sie im hinteren Teil dieser Anleitung oder
unter www.dewalt.eu.
VORSICHT: Verwenden Sie zusammen
mit dem Abbruchstaubabsaugsystem
nur Spitz- und Flachmeißel.
Befestigen des Staubabsaugsystems
am Werkzeug (Abb. 1–5)
1. Setzen Sie den Meißel (f) wie in der Anleitung
des Werkzeugs beschrieben ein.
2. Schieben Sie die Düse (a) über den Meißel.
Stellen Sie sicher, dass das schmale Ende der
Düse zuerst kommt.
3. Bringen Sie den verstellbaren Gurt (d) wie
abgebildet an der Halterung (c) an.
WICHTIG: Beachten Sie die unterschiedlichen
Haken (g, h) an Halterung (c). Der verstellbare
Gurt MUSS wie abgebildet an Haken (h)
angebracht werden.
4. Setzen Sie die Halterung (c) auf das vordere
Gehäuse des Werkzeugs und wickeln Sie den
verstellbaren Gurt (d) um den hinteren Teil des
Werkzeugs.
5. Ziehen Sie den verstellbaren Gurt (d) fest und
haken Sie ihn am Haken der Halterung (g) ein,
um ihn in seiner Position zu halten.
6. Setzen Sie den Schlauch des
Staubabsaugsystems (b) auf die Halterung
(c) und lassen Sie dabei ausreichend
Schlauchlänge, damit während der Verwendung
eine ausreichende Bewegung der Düse entlang
der Länge des Meißels möglich ist.
HINWEIS: Der Meißel darf höchstens 60 mm
oder muss mindestens 25 mm aus der Düse
hervorstehen.
Die Düse muss sich wie abgebildet mindestens
50 mm vom Werkzeughalter entfernt befinden.
7. Ziehen Sie den verstellbaren Gurt fest über den
Schlauch und haken Sie ihn wie abgebildet an
der Halterung ein, damit er in seiner Position
bleibt.
14
Drücken Sie die Düse des empfohlenen
Staubabsaugerschlauchs (i) in den Anschlusspunkt
(e), bis sie fest sitzt. Für einen sichereren Anschluss
verwenden Sie das AirLock-Anschlusssystem.
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Schlauch
sicher verbunden ist.
AIRLOCK-ANSCHLUSSSYSTEM - DWV9000
(SEPARAT ERHÄLTLICH)
AirLock ermöglicht einen schnellen und sicheren
Anschluss zwischen Bohrstaubabsaugsystem und
dem Staubabsauger.
1. Stellen Sie sicher, dass sich der Ring (j) am
AirLock-Anschluss (k) in der entsperrten Position
befindet. Richten Sie die Kerben (n) am Ring
und am AirLock-Anschluss wie abgebildet aus,
um die Elemente in die entsperrte und gesperrte
Position zu bringen.
2. Schieben Sie den AirLock-Anschluss (k) auf den
Anschlusspunkt (e) des Staubabsaugsystems.
3. Drehen Sie den Ring (j) in die gesperrte Position.
HINWEIS: Die Kugellager (m) im Inneren des
Rings rasten in den Schlitz (l) ein und sichern
den Anschluss.
Das Bohrstaubabsaugsystem ist jetzt sicher mit dem
Staubabsauger verbunden.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
DEUTSCH
WARNUNG: Lesen Sie vor der
Inbetriebnahme des Werkzeugs die
Betriebsanleitung Ihres Gerätes.
1. Schalten Sie den Staubabsauger wie in der
dazugehörigen Anleitung beschrieben ein.
FEHLER MÖGLICHE URSACHE
verstellbarer gurt ist
lose
verstellbarer gurt
beschädigt
Staubabsaugsystem fällt ab
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
BEHEBUNG
verstellbaren gurt
festziehen
verstellbaren gurt
austauschen
2. Schalten Sie das Werkzeug wie in der
dazugehörigen Anleitung beschrieben ein.
Reinigung
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
FEHLERBEHEBUNG
Übermäßige Staubemission
FEHLER MÖGLICHE URSACHE
staubabsauger ist voll
filter des
staubabsaugers ist
verstopft
saugnapf defekt
BEHEBUNG
staubabsauger
leeren
filter reinigen oder
austauschen
saugnapf
austauschen
saugkanal ist verstopft saugkanal
reinigen
schlauch des
schlauch
staubabsaugsystems austauschen
ist beschädigt
meißel steht mehr als luftzufuhr
60 mm hervor
anpassen, damit
der meißel
25–60 mm
hervorsteht
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
15
DEUTSCH
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe.
Die Wiederverwendung von
Recyclingstoffen hilft,
Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die
Nachfrage nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
16
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
17
EN GLI S H
DEMOLITION DUST EXTRACTION SYSTEM
DWH052
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Chisel type
Maximum chisel width
Size (L x B x H )
Weight
mm
mm
kg
DWHO52
point and flat
32
860 x 173 x 105
0.85
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
Safety Instructions
WARNING! Always observe safety
regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury.
Read all of this manual carefully before operating the
attachment. Also refer to the manual of any power
tool that will be used with this attachment.
18
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
1) GENERAL
a) Keep work area clean. Cluttered areas and
benches can cause accidents.
b) Keep children away. Do not let children
come into contact with the tool or
extension cord. Supervision is required for
inexperienced users.
c) Use appropriate tool. The intended use is
described in this instruction manual. Do not
force small tools or attachments to do the job
of a heavy-duty tool. The tool will do the job
better and safer at the rate for which it was
intended.
WARNING: The use of any accessory
or attachment or performance of any
operation with this tool, other than those
recommended in this instruction manual
may present a risk of personal injury.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
b) Hold power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation
where the cutting accessory may contact
hidden wiring. Cutting accessory contacting
a “live” wire may make exposed metal parts
of the power tool “live” and could give the
operator an electric shock.
c) Check beforehand (e.g. using a metal
detector) to ensure there are no
concealed electric cables or gas and
water pipes present in the area which
you are working. External metal parts
of the appliance may become live, for
example, when an electric cable is damaged
accidentally. This presents a serious risk of
electric shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
E NG L I S H
b)
c)
Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
b) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
5) WORK AREA SAFETY
a) Ensure the workplace is well ventilated.
Exposure to dust at a poorly ventilated
workplace may result in damage to the
health.
Additional Specific Safety Rules for
Dust Extraction Systems
• Do not use the attachment for drilling
applications.
• Use only power tools recommended by
DEWALT with this attachment. For more
information about DEWALT power tools
compatible with this attachment, please contact
your local dealer, refer to the addresses at the
back of the manual or visit www.dewalt.eu.
• Do not use the tool in damp or wet conditions.
• Do not allow to be used as a toy. Close
attention is necessary when used by or near
children.
• Use only as described in this manual. Use only
manufacturer's recommended attachments.
• Do not put any object into openings. Do not use
with any opening blocked; keep free of lint, hair
and anything that may reduce air flow.
• Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of
body away from openings and moving parts.
• Do not use to pick up flammable or combustible
liquids, such as gasoline, or use in areas where
they may be present.
• This appliance collects a significant percentage
of, but not all, the dust generated.
WARNING: Some types of dust
created by working on materials
contain chemicals known to cause
cancer, birth defects or other
reproductive harm, or serious and
permanent respiratory or other
injury. Some examples of these
chemicals are: lead from lead-based
paints, crystalline silica from bricks,
concrete and other masonry products
and natural stone, arsenic and chromium
from chemically-treated lumber. Your risk
from these exposures varies, depending
on how often you do this type of work.
To reduce exposure to these
chemicals, the operator and
bystanders should work in a wellventilated area using approved
safety equipment such as respirator
protection appropriate for the type
of dust generated and designed to
filter out microscopic particles.
Direct dust away from face and
body. Avoid prolonged contact with
dust. Wear protective clothing and
wash exposed areas with soap and
water. Allowing dust to get into your
mouth, nose eyes, or to remain on your
skin may promote absorption of harmful
chemicals.
WARNING: Before beginning the
work, check to determine the hazard
classification of the dust produced.
Use an industrial dust extractor of
the appropriate official approved
safety class and in compliance with
your local dust hazard control
regulations.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of the
dust extraction system:
– Injuries caused by touching the rotating parts or
hot parts of the tool.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of squeezing fingers when changing the
accessory.
19
EN GLI S H
– Health hazards caused by breathing dust
developed when working in concrete and/or
masonry.
Markings on Dust Extraction System
The following pictograms are shown on the tool:
DO NOT use under wet conditions or in the
presence of flammable liquids or gases.
Read instruction manual before use.
The demolition dust extraction system is a
professional tool.
Wear eye protection.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
DATE CODE POSITION
The date code, which also includes the year of
manufacture, is printed on the main information
label.
Example:
2011 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Demolition dust extraction system
1 Bracket
1 Adjustable strap
1 Kitbox
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred
during transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. Nozzle
b. Dust extraction system hose
c. Bracket
d. Adjustable strap
e. Connection point
INTENDED USE
Your demolition dust extraction system has been
designed for professional demolition and breaking
applications in concrete and masonry. Using the
appropriate breaker, chisel and dust extractor it can
be used to remove the vast majority of static and
20
airborne dust which without the use of the dust
extraction system could otherwise contaminate the
working environment or pose an increased health
risk to the operator and those in close proximity.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
CAUTION: Use only pointed and
flat chisels with the demolition dust
extraction system.
Attach Dust Extraction System to
Tool (fig. 1–5)
1. Insert chisel (f) as instructed in the tool
instruction manual.
2. Slide the nozzle (a) over the chisel. Ensure the
narrow end of the nozzle is first.
3. Attach the adjustable strap (d) to the bracket (c)
as shown.
IMPORTANT: Observe the difference between
the hooks (g, h) on bracket (c). Adjustable strap
MUST be attached to hook (h) as shown.
4. Place the bracket (c) onto the front housing of
tool and wrap the adjustable strap (d) around
the back of the tool.
5. Pull the adjustable strap (d) tight and hook onto
bracket hook (g) to secure in place.
6. Place the dust extraction system hose (b) onto
the bracket (c) allowing enough length of hose
to ensure sufficient movement of the nozzle
along the length of the chisel when in use.
NOTICE: The chisel must not extend
more than 60 mm or less than 25 mm
from the nozzle.
The nozzle must be a minimum of
50 mm from the tool holder as shown.
7. Pull adjustable strap tight over hose and hook
to the bracket as shown to secure in place.
E NG L I S H
Ensure the bracket, hose and adjustable strap are
completely secured to tool.
Attach Dust Extraction System to
Dust extractor (fig. 1, 6, 7)
WARNING: Use only power tools
recommended by DEWALT with this
attachment. For more information about
DEWALT power tools compatible with this
attachment, please contact your local dealer,
refer to the addresses at the back of the
manual or visit www.dewalt.eu.
2. Switch on the tool as instructed in the tool
instruction manual.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing
set-ups or when making repairs.
Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can
cause injury.
Push recommended dust extractor hose nozzle
(i) into connection point (e) until tight. For a more
secure connection use the AirLock connector
system.
NOTE: Ensure hose connection is secure.
AIRLOCK CONNECTOR SYSTEM - DWV9000
(SOLD SEPARATELY)
AirLock allows for a fast and secure connection
between the drilling dust extraction system and the
dust extractor.
TROUBLESHOOTING
FAULT
Excessive
dust
emission
POSSIBLE CAUSE
dust extractor
is full
filter of dust
extractor is
blocked
suction head is
defective
suction channel is
blocked
dust extraction
system hose is
damaged
chisel extends for
more than 60 mm
1. Ensure the collar (j) on the AirLock connector
(k) is in the unlock position. Align notches (n)
on collar and AirLock connector as shown for
unlock and lock positions.
2. Push the AirLock connector (k) onto the
connection point (e) of the dust extraction
system.
3. Rotate the collar (j) to the locked position.
NOTE: The ball bearings (m) inside collar will
lock into slot (l) and secure the connection.
The drilling dust extraction system is now securely
connected to the dust extractor.
OPERATION
REMEDY
empty the dust
extractor
clean or replace
the filter
replace the suction
head
clean the suction
channel
replace hose
adjust the air inlet
so chisel extends
25–60 mm
adjustable strap is tighten the
loose
adjustable strap
adjustable strap
replace adjustable
damaged
strap
Dust
extraction
system
falls off
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
WARNING: Always read and operate
the tool as instructed in the tool
instruction manual.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
1. Turn the dust extractor on as instructed in the
dust extractor instruction manual.
21
EN GLI S H
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
22
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
ESPAÑOL
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVO DE DEMOLICIÓN
DWH052
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Tipo de cincel
Ancho máximo del cincel mm
Tamaño (L x B x H )
mm
Peso
kg
DWHO52
punta y plano
32
860 x 173 x 105
0,85
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Instrucciones de Seguridad
ADVERTENCIA: Observe siempre
las normas de seguridad en vigor en
su país, a fin de reducir el riesgo de
incendio, descarga eléctrica y lesiones
personales.
Lea atentamente este manual en su totalidad antes
de utilizar el acoplamiento. Además, consulte el
manual de instrucciones de la máquina que se
utilizará con este acoplamiento.
GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS
POSTERIORES
1) GENERALIDADES
a) Mantenga limpia el área de trabajo. Un
área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
b) Mantenga alejados a los niños. No permita
que otras personas toquen la herramienta
o el cable de prolongación. El uso de
esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
c) Utilice la herramienta adecuada. En
este manual, se indica para qué uso está
destinada cada herramienta. No utilice
herramientas o dispositivos acoplables de
baja potencia para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
ADVERTENCIA: El uso de accesorios
o acoplamientos, o el uso de la
herramienta misma distintos de los
recomendados en este manual de
instrucciones, puede dar lugar a
lesiones de personas.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
b) Sostenga la herramienta eléctrica
por las superficies de agarre aisladas
cuando realice una operación en la que
el accesorio de corte pueda estar en
contacto con un cable oculto. El contacto
de los accesorios de corte con un cable
cargado, puede cargar las partes metálicas
expuestas de la herramienta eléctrica y
producir una descarga eléctrica al operador.
c) Compruebe de antemano (por ejemplo,
utilizando un detector de metales) para
comprobar que no hay cables eléctricos o
tuberías de agua o gas ocultas presentes
en la zona en la que esté trabajando. Las
piezas metálicas externas del aparato podrán
23
ESPAÑOL
recargarse, por ejemplo, cuando un cable
eléctrico se dañe accidentalmente. Esto
presenta un riesgo grave de electrocución.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que pierda el
control.
4) USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA
a) Utilice la herramienta eléctrica, los
accesorios y las brocas de la herramienta
etc., conforme a estas instrucciones
teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas puede
ocasionar una situación peligrosa.
b) Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
5) SEGURIDAD EN LA ZONA DE TRABAJO
a) Compruebe que el lugar de trabajo está
bien ventilado. La exposición al polvo en
un lugar de trabajo poco ventilado podrá
provocar daños en su salud.
Instrucciones de Seguridad
Adicionales para Sistemas de
Extracción de Polvo
• No utilice el complemento para aplicaciones de
perforado.
• Con este acoplamiento deberá usar solo las
herramientas recomendadas por DEWALT.
24
Para más información sobre las herramientas
DEWALT compatibles con este acoplamiento,
contacte con su distribuidor local –consulte las
direcciones en el dorso del manual– o visite el
sitio www.dewalt.eu.
• No utilice la herramienta en ambientes húmedos
o mojados.
• No permita que la herramienta sea usada
como juguete. Se deberá prestar especial
atención cuando la herramienta sea usada por
niños o cuando estos se encuentran cerca
mientras se utiliza.
• Utilice la herramienta únicamente como se
describe en este manual. Utilice solo los
acoplamientos recomendados por el fabricante.
• No coloque ningún objeto en las aperturas.
No utilice si cualquiera de los orificios está
bloqueado; mantenga libre de pelusa, pelos o
cualquier otro elemento que pueda reducir el
flujo de aire.
• Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos
y todas las partes del cuerpo alejadas de los
orificios y de las partes móviles.
• No utilice la herramienta para recoger líquidos
inflamables o combustibles, como por ejemplo
gasolina, o en lugares donde se hallen dichas
sustancias.
• Este aparato recoge un porcentaje importante
del polvo generado, aunque no todo.
ADVERTENCIA: Algunos tipos de
polvo originados por el trabajo en
materiales incluyen sustancias
químicas conocidas por provocar
cáncer, defectos al nacimiento u
otros daños de reproducción, o
daños respiratorios graves y
permanentes, así como otro tipo de
daños. Algunos ejemplos de dichas
sustancias químicas son: el plomo de las
pinturas a base de plomo, sílice cristalina
de los ladrillos, hormigón y otros
productos de albañilería y piedra natural,
arsénico y cromo de los listones tratados
con sustancias químicas. Su riesgo de
dichas exposiciones varía en función de
la frecuencia con la que realice este tipo
de trabajo. Para reducir su exposición
a las sustancias químicas, el
operador y las personas que lo
rodeen deberán trabajar en una zona
bien ventilada utilizando equipos de
seguridad aprobados como los
equipos de protección respiratoria,
adecuados para el tipo de polvo
ESPAÑOL
generado y diseñados para filtrar las
partículas microscópicas. Dirija el
polvo fuera del cuerpo y del rostro.
Evite un contacto prolongado con el
polvo. Lleve ropa de protección y
limpie las zonas expuestas con agua
y jabón. Si permite la introducción de
polvo en su boca, nariz, ojos o si deja
que repose en su piel, podrá favorecer la
absorción de sustancias químicas
dañinas.
ADVERTENCIA: Antes de empezar el
trabajo, compruebe para determinar
la clasificación de riesgo del polvo
producido. Utilice un extractor de
polvo industrial de la clase de
seguridad aprobada oficial y que
cumpla con sus normativas locales
en materia de peligros derivados del
polvo.
Riesgos Residuales
Los siguientes riesgos pueden derivarse del uso del
sistema de extracción de polvo:
– Lesiones causadas al tocar las piezas giratorias
o las piezas calientes de la herramienta.
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de aplastamiento de los dedos al
cambiar el accesorio.
– Riesgos para la salud causados al respirar el
polvo que se produce cuando se trabaja con
hormigón o mampostería.
Marcas en el Sistema de Extracción
de Polvo
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual
de instrucciones.
Póngase protección para los ojos.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
Ejemplo:
2011 XX XX
Año de fabricación
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Sistema de extracción de polvo de demolición
1 Soporte
1 Correa ajustable
1 Caja de herramientas
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Boquilla
b. Mango del sistema de extracción de polvo
c. Soporte
d. Correa ajustable
e. Punto de conexión
USO PREVISTO
Su sistema de extracción de polvo de demolición
ha sido diseñado para las aplicaciones de
demolición profesionales en hormigón y materiales
de albañilería. Utilizando el rompedor adecuado,
el cincel y el extractor de polvo adecuado, podrá
utilizarse para retirar la gran parte del polvo estático
y volátil que sin el uso del sistema de extracción
de polvo, podría contaminar el entorno de trabajo
o provocar un aumento del riesgo sanitario para el
operador y aquellos que lo rodeen.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
El sistema de extracción de polvo de demolición es
una herramienta eléctrica profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
El código de fecha, que también incluye el año
de fabricación, está impreso en la etiqueta de
información principal.
25
ESPAÑOL
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
ATENCIÓN: Utilice sólo cinceles de
punta y planos con el sistema de
extracción de polvo de demolición.
Unión del sistema de extracción de
polvo a la herramienta (fig. 1–5)
1. Introduzca el cincel (f) tal y como se indica en el
manual de instrucciones de la herramienta.
2. Introduzca la boquilla (a) sobre el cincel.
Compruebe que el extremo estrecho de la
boquilla es el primero.
3. Una la correa ajustable (d) al soporte (c) tal y
como se indica.
IMPORTANTE: Observe la diferencia entre
los ganchos (g, h) del soporte (c). La correa
ajustable DEBE unirse al gancho (h) tal y como
se muestra.
4. Coloque el soporte (c) sobre la cubierta
frontal de la herramienta y enruede la correa
ajustable (d) alrededor de la parte trasera de la
herramienta.
5. Tire firmemente de la correa ajustable (d) y
engánchela en el gancho del soporte (g) para
fijarla en su lugar.
6. Coloque el manguito del sistema de extracción
de polvo (b) en el soporte (c) dejando una
longitud suficiente del tubo para garantizar un
movimiento suficiente de la boquilla por el largo
del cincel cuando esté en uso.
AVISO: El cincel no debe superar en
más de 60 mm ni ser inferior en 25 mm
desde la boquilla.
La boquilla debe guardar una distancia
mínima de 50 mm con respecto al
portaherramientas, tal y como se indica
en la ilustración.
7. Tire de la correa ajustable firmemente sobre el
manguito y engánchela al soporte tal y como se
indica para fijarla en su lugar.
26
Compruebe que el soporte, el manguito y la
correa ajustable están completamente fijadas en la
herramienta.
Unir el sistema de extracción de
polvo al extractor de polvo
(fig. 1, 6, 7)
ADVERTENCIA: Utilice exclusivamente
herramientas eléctricas aconsejadas
por DEWALT con este complemento.
Para más información sobre las
herramientas electrónicas de DEWALT
compatibles con este complemento,
póngase en contacto con su
distribuidor local. Véanse las direcciones
correspondientes en el dorso del
manual o visite www.dewalt.eu.
Empuje la boquilla del manguito del extractor de
polvo aconsejada (i) en el punto de conexión (e)
hasta que se apriete. Para lograr una conexión más
segura, utilice el sistema de conexión AirLock.
NOTA: Compruebe que la conexión del manguito
es segura.
SISTEMA DEL CONECTOR AIRLOCK - DWV9000
(VENDIDO POR SEPARADO)
AirLock permite lograr una conexión rápida y segura
entre el sistema de extracción de polvo del taladro y
el extractor de polvo.
1. Compruebe que el collar (j) en el conector
de AirLock (k) se encuentra en posición de
desbloqueo. Alinee las muescas (n) del collar
y del conector de AirLock tal y como figura en
la ilustración para obtener las posiciones de
bloqueo y desbloqueo.
2. Empuje el conector AirLock (k) hacia el punto
de conexión (e) del sistema de extracción de
polvo.
3. Gire el collar (j) hacia la posición de bloqueo.
NOTA: Los rodamientos de bola (m) ubicados
dentro del collar se bloquearán en la ranura (l) y
fijarán la conexión.
El sistema de extracción de polvo de taladro ya está
conectado firmemente al extractor de polvo.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ESPAÑOL
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
ADVERTENCIA: Lea el manual de
instrucciones de la herramienta y siga
las instrucciones cuando utilice la
herramiental.
1. Encienda el extractor de polvo tal y como figura
en el manual de instrucciones del extractor de
polvo.
2. Encienda la herramienta tal y como se indica en
el manual de instrucciones de la herramienta.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
FALLO
Emisión
excesiva
de polvo
CAUSA POSIBLE
el extractor de
polvo está lleno
el filtro del
extractor de polvo
está bloqueado
el cabezal de
succión está
defectuoso
el canal de succión
está bloqueado
el tubo del sistema
de extracción
de polvo está
defectuoso
el cincel supera en
más de 60 mm
REMEDIO
vacíe el extractor
de polvo
limpie o cambie
el filtro
cambie el cabezal
de succión
limpie el canal de
succión
cambie el tubo
ajuste la entrad
de aire para que
el cincel supere
entre 25 y 60 mm
FALLO
El sistema
de
extracción
de polvo
se cae
CAUSA POSIBLE
la correa ajustable
está suelta
la correa ajustable
está dañada
REMEDIO
apriete la correa
ajustable
Cambie la correa
ajustable
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
27
ESPAÑOL
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir
la contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
28
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
29
FRANÇAIS
SYSTÈME D’ASPIRATION DES POUSSIÈRES DE
DÉMOLITION DWH052
Félicitations !
Consignes de Sécurité
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Caractéristiques techniques
Type de burin
Largeur maximum de burin
Taille (L x P x H )
Poids
mm
mm
kg
DWHO52
pointu et plat
32
860 x 173 x 105
0,85
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourrait
poser des risques de dommages
matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
30
AVERTISSEMENT ! afin de réduire
le risque d’incendie, de décharge
électrique et de blessure, observer les
consignes de sécurité en vigueur dans
votre pays.
Lisez attentivement toutes les instructions contenues
dans ce manuel avant d’utiliser l’accessoire.
Consultez également le manuel d’instructions
de chaque outil électrique que vous utilisez en
combinaison avec cet accessoire.
CONSERVEZ CE MANUEL POUR POUVOIR LE
CONSULTER LORS DE PROCHAINES UTILISATIONS
1) GÉNÉRALITÉS
a) Conserver votre aire de travail propre
et bien rangée. Le désordre augmente les
risques d’accident.
b) Tenir les enfants éloignés. Assurez-vous
que les enfant restent bien hors de portée de
l’outil et du câble de rallonge.
Une supervision est nécessaire auprès de
tout utilisateur non expérimenté.
c) Utiliser l’outil adéquat. Le domaine
d’utilisation de l’outil est décrit dans le
présent manuel. Ne pas utiliser des outils
ou des accessoires de trop petite taille pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser
des outils à des fins et pour des travaux pour
lesquels ils n’ont pas été conçus.
AVERTISSEMENT : l’utilisation
d’accessoires autres que ceux
recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis
à la terre.
b) Tenir l’outil par les surfaces isolées
prévues à cet effet pendant toute
utilisation où l’accessoire de coupe
pourrait entrer en contact avec des
fils électriques cachés. Tout contact de
l’organe de coupe avec un fil sous tension
peut mettre les parties métalliques exposées
de l’outil sous tension et électrocuter
l’utilisateur.
FRANÇAIS
c)
Vérifier auparavant (par ex. en utilisant un
détecteur de métaux) l’absence de câbles
électriques ou de tuyaux d’eau ou de gaz
cachés dans la zone de travail. Les parties
métalliques externes de l’appareil peuvent
être sous tension si un câble électrique est
endommagé accidentellement, par exemple.
Cela représente un grave risque de choc
électrique.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
b) Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait de
porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Utiliser un outil électrique, ses
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes directives et suivant la
manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
b) Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
5) SÉCURITÉ - AIRE DE TRAVAIL
a) S’assurer que le lieu de travail est bien
aéré. L’exposition à la poussière dans un
lieu de travail peu ventilé peut entraîner des
risques pour la santé.
Instructions Complémentaires
Relatives à la Sécurité des Systèmes
d’aspiration des Poussières
• Ne pas utiliser cet accessoire pour les
applications de perçage.
• Utiliser cet accessoire uniquement avec
les outils électriques recommandés par
DEWALT pour cet accessoire. Pour plus de
renseignements sur les outils électriques
DEWALT compatibles avec cet accessoire,
veuillez contacter votre revendeur local dont
l’adresse se trouve au dos du manuel ou visiter
le site www.dewalt.eu.
• Ne pas exposer l’outil à l’humidité.
• Ne laissez pas l’outil être utilisé comme un
jouet. Faites très attention lorsqu’il est utilisé par
ou à proximité des enfants.
• Utilisez-le uniquement selon les indications
de ce manuel. N’utilisez que les accessoires
recommandés par le fabricant.
• Ne placez aucun objet dans les ouvertures.
Ne l’utilisez pas avec les ouvertures obstruées.
Tenez-les libres de toutes peluches, cheveux ou
autres pouvant réduire le flux d’air.
• Tenez les cheveux, vêtements flottants, doigts
et toute autre partie du corps éloignés des
ouvertures et des pièces mobiles.
• Ne l’utilisez pas pour aspirer des liquides
inflammables ou combustibles comme
l’essence et ne l’utilisez pas dans des lieux où
ces liquides peuvent être présents.
• Cet appareil récolte un pourcentage important,
mais pas l’intégralité de la poussière générée.
AVERTISSEMENT : certains types de
poussière créés par le travail sur des
matériaux contiennent des
substances chimiques susceptibles
de provoquer un cancer, des
malformations ou autres maladies
du fœtus ou des blessures
respiratoires graves et permanentes
ou d’autres blessures. Ces substances
peuvent être, par exemple: plomb des
peintures à base de plomb, silice
cristallisée des briques, du béton et
d’autres produits de maçonnerie et de la
pierre naturelle, arsenic et chrome du
bois traité chimiquement. Le risque
encouru de ces expositions varie en
fonction de la fréquence à laquelle vous
effectuez ce type de travail. Pour
réduire l’exposition à ces substances
chimiques, l’opérateur et les autres
31
FRANÇAIS
personnes doivent travailler dans
une zone bien ventilée en utilisant
un équipement de sécurité comme
une protection respiratoire
appropriée pour le type de poussière
généré et conçu pour filtrer les
particules microscopiques. Dirigez la
poussière loin du visage et du corps.
Évitez le contact prolongé avec la
poussière. Portez des vêtements de
protection et laver les zones
exposées au savon et à l’eau. La
poussière qui pénètre dans votre
bouche, vos yeux ou reste sur votre
peau peut favoriser l’absorption de
substances chimiques dangereuses.
AVERTISSEMENT : avant de
commencer le travail, déterminez la
classification de risque de la
poussière produite. Utilisez un
aspirateur de poussière industriel
approprié de la classe de sécurité
officielle approuvée et conforme aux
réglementations locales de contrôle
du risque des poussières.
Risques Résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation du
système d’aspiration des poussières :
– Blessures causées par le contact avec les
pièces pivotantes ou les pièces chaudes de
l’outil.
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risque de se coincer les doigts lors du
remplacement de l’accessoire.
– Risques pour la santé causés par la respiration
de la poussière causée lors du travail dans le
béton et/ou la maçonnerie.
Marquages sur le Système
d’aspiration des Poussières
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant
toute utilisation.
Porter un dispositif de protection oculaire.
32
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée, qui inclut également l’année de
fabrication, est imprimée sur l’étiquette d’information
principale.
Exemple :
2011 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Système d’aspiration des poussières de
démolition
1 Support
1 Sangle réglable
1 Coffret de transport
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés
lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
a. Buse
b. Tuyau du système d’aspiration des poussières
c. Support
d. Sangle réglable
e. Point de raccordement
USAGE PRÉVU
Votre système d’aspiration des poussières de
démolition a été conçu pour les applications
professionnelles de démolition et d’abattage dans le
béton et la maçonnerie. L’utilisation du brise-béton,
du burin et de l’aspirateur à poussière appropriés
permet de l’utiliser pour retirer la grande majorité de
la poussière statique et aérienne qui, sans utilisation
du système d’aspiration des poussières, pourrait
contaminer l’environnement de travail ou représenter
un risque accru pour la santé de l’opérateur et des
personnes à proximité.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou de liquides inflammables.
Le système d’aspiration des poussières de
démolition est un outil professionnel.
FRANÇAIS
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
ATTENTION : n’utilisez que des
burins pointus et plats avec le système
d’aspiration des poussières de
démolition.
Montage du système d’aspiration
des poussières sur l’outil (fig. 1–5)
Assurez-vous que le support, le tuyau et la sangle
réglable sont bien fixés sur l’outil.
Montage du système d’aspiration
des poussière à l’aspirateur à
poussière (fig. 1, 6, 7)
AVERTISSEMENT : utilisez uniquement
les outils électriques recommandés
par DEWALT avec cet accessoire.
Pour plus d’informations sur les outils
électriques DEWALT compatibles avec
cet accessoire, veuillez contacter
votre revendeur local en consultant les
adresses au dos du manuel ou visitez
www.dewalt.eu.
Enfoncez la buse du tuyau d’aspiration des
poussières recommandée (i) dans le point de
raccordement (e) jusqu’à ce qu’elle soit serrée. Pour
un raccordement plus sûr, utilisez le système de
raccordement AirLock.
REMARQUE : assurez-vous que le tuyau est bien
raccordé.
1. Insérez le burin (f) selon les instructions du
manuel de l’outil.
SYSTÈME DE CONNECTEUR AIRLOCK - DWV9000
(VENDU À PART)
2. Faites coulisser la buse (a) sur le burin. Assurezvous que l’extrémité étroite de la buse soit
enfilée en premier.
AirLock permet un raccordement rapide et sûr entre
le système d’aspiration des poussières de perçage
et l’aspirateur à poussière.
3. Fixez la sangle réglable (d) sur le support (c)
comme illustré.
IMPORTANT : notez la différence entre les
crochets (g, h) sur le support (c). La sangle
réglable DOIT être fixée sur le crochet (h)
comme illustré.
4. Placez le support (c) sur le boîtier avant de
l’outil et enroulez la sangle réglable (d) autour de
l’arrière de l’outil.
5. Serrez la sangle réglable (d) en tirant et
accrochez-la au crochet du support (g) pour la
fixer.
6. Placez le tuyau du système d’aspiration des
poussières (b) sur le support (c) en laissant
suffisamment de longueur pour assurer un
mouvement suffisant de la buse sur la longueur
du burin lors de l’utilisation.
AVIS: le burin ne doit pas dépasser de
plus de 60 mm ou moins de 25 mm de
la buse.
la buse doit se trouver à un minimum de
50 mm du porte-outil comme illustré.
1. Assurez-vous que le collier (j) sur le connecteur
AirLock (k) se trouve en position débloquée.
Alignez les encoches (n) sur le collier et le
connecteur AirLock comme illustré pour les
positions de déblocage et de blocage.
2. Enfoncez le connecteur AirLock (k) sur le point
de raccordement (e) du système d’aspiration
des poussières.
3. Faites tourner le collier (j) en position bloquée.
REMARQUE : les roulements (m) à l’intérieur
du collier se bloqueront dans la fente (l) et
assureront le raccordement.
Le système d’aspiration des poussières de perçage
est à présent solidement raccordé à l’aspirateur à
poussière.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
7. Serrez la sangle réglable sur le tuyau en tirant et
accrochez-la au support comme illustré pour
la fixer.
33
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
avant tout réglage ou avant de
retirer ou installer toute pièce ou
tout accessoire.
PANNE
Le système
d’aspiration
des
poussières
tombe
CAUSE POSSIBLE
la sangle réglable
est desserrée
la sangle réglable
est endommagée
SOLUTION
serrer la sangle
réglable
remplacez la
sangle réglable
AVERTISSEMENT : lisez et utilisez
toujours l’outil selon les indications du
manuel d’instructions de l’outil.
1. Mettez l’aspirateur à poussière en marche selon
les instructions de son manuel.
2. Mettez l’outil en marche selon les instructions
de son manuel.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
DÉPANNAGE
PANNE
Émission
excessive
de
poussière
34
CAUSE POSSIBLE
l’aspirateur à
poussière est plein
le filtre de
l’aspirateur à
poussière est
obstrué
tête d’aspiration
défectueuse
le canal
d’aspiration est
obstrué
tuyau du système
d’aspiration
des poussières
endommagé
le burin dépasse
de plus de 60 mm
SOLUTION
vider l’aspirateur
à poussière
nettoyer ou
remplacer le filtre
remplacer la tête
d’aspiration
nettoyer le canal
d’aspiration
remplacer le
tuyau
régler la sortie
d’air de sorte que
le burin dépasse
de 25–60 mm
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce
produit avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
FRANÇAIS
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
35
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ; • Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
36
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
ITALIANO
SISTEMA DI ASPIRAZIONE DELLE POLVERI DI
DEMOLIZIONE DWH052
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Dati tecnici
DWHO52
Tipo di scalpello
a punta e piatto
Larghezza massima dello scalpello mm
32
Dimensioni (L x B x H )
mm 860 x 173 x 105
Peso
kg
0,85
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Istruzioni di Sicurezza
AVVERTENZA! seguire sempre le
norme di sicurezza locali per ridurre i
rischi d’incendio, scariche elettriche e
lesioni personali.
Prima di adoperare l’accessorio, leggere
attentamente le istruzioni di cui al presente manuale.
Fare anche riferimento al manuale di istruzioni degli
eventuali apparati elettrici utilizzati con il presente
attrezzo.
CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI
PER SUCCESSIVE CONSULTAZIONI
1) INFORMAZIONI GENERALI
a) Tenere pulita l’area di lavoro. Ambienti e
banchi di lavoro in disordine possono essere
causa d’incidenti.
b) Tenere i bambini lontani dall’area di
lavoro. Non permettere che persone
estranee tocchino l’utensile o il cavo di
prolunga. Le persone inesperte devono
utilizzare questo apparato solo sotto
sorveglianza.
c) Usare l’utensile adatto. L’utilizzo previsto è
indicato nel presente manuale. Non forzare
utensili e accessori di potenza limitata
impiegandoli per lavori destinati ad utensili di
maggiore potenza.
AVVERTENZA: l’uso di accessori o
attrezzature diversi, o l’impiego del
presente utensile per scopi diversi
da quelli raccomandati nel manuale
uso possono comportare il rischio di
infortuni.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo
è collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
b) Sostenere l’apparato con supporti aventi
superfici isolanti quando si eseguono
lavorazioni in cui l’accessorio di taglio
potrebbe toccare cavi elettrici nascosti.
Gli accessori da taglio che vengono a
contatto con un cavo sotto tensione
trasmettono la corrente elettrica anche
alle parti metalliche esposte dell’apparato
e possono provocare la folgorazione
dell’operatore.
c) Controllare in anticipo (es. utilizzando
un rilevatore di metallo) per assicurarsi
che non ci siano cavi elettrici nascosti o
tubature del gas e dell’acqua nell’area
di lavoro. Le parti metalliche esterne
possono essere sottoposte a tensione
37
ITALIANO
quando un cavo elettrico viene danneggiato
accidentalmente. Ciò presenta un grave
rischio di scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali
b) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
b) Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
5) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Assicurarsi che il luogo di lavoro sia ben
ventilato. L’esposizione alla polvere in un
luogo di lavoro poco ventilato può provocare
danni alla salute.
Istruzioni Supplementari di
Sicurezza sui Sistemi di Aspirazione
Polveri
• Non utilizzare l’accessorio per lavori di
trapanatura.
• Utilizzare questo accessorio solamente con
apparati elettrici raccomandati da DEWALT.
38
Per ulteriori informazioni sugli apparati elettrici
DEWALT compatibili con questo accessorio,
contattare il rivenditore locale, consultare gli
indirizzi sul retro del manuale o visitare www.
dewalt.eu.
• Non usare l’apparato in ambienti carichi di
umidità.
• Non permettere che sia utilizzato come
giocattolo. È necessario prestare particolare
attenzione quando viene usato da o nelle
vicinanze di bambini.
• Usare solamente come descritto nel presente
manuale. Usare solamente accessori
raccomandati dal produttore.
• Non inserire nessun oggetto nelle aperture.
Non usare con nessuna delle aperture ostruite;
tenere lontano da polvere, pelucchi, capelli
e qualsiasi cosa che possa ridurre il flusso
dell’aria.
• Tenere i capelli, gli indumenti larghi, le dita e
tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e
dalle parti mobili.
• Non utilizzare per raccogliere liquidi infiammabili
o combustibili come la gasolina, e non usare in
zone dove potrebbero essere presenti.
• Quest’apparecchio raccoglie una significativa
percentuale, ma non tutta, la polvere generata.
AVVERTENZA: alcuni tipi di polveri
che si formano durante la
lavorazione di materiali contengono
prodotti chimici che potrebbero
essere cancerogeni e provocare
anomalie congenite, problemi di
fertilità o altri problemi respiratori
gravi e permanenti o altre lesioni.
Alcuni esempi di tali prodotti chimici
sono: il piombo nelle vernici a base di
piombo e la silice cristallizata che si trova
in alcuni cementi, mattoni e altri prodotti
per l’edilizia e la pietra naturale, l’arsenico
e il cromo che si trovano in alcuni legni
trattati chimicamente. I rischi connessi a
questi prodotti variano in funzione della
frequenza con cui questo tipo di lavori
viene eseguito. Per ridurre i rischi di
esposizione a queste sostanze
chimiche, gli operatori e gli astanti
devono lavorare in un ambiente ben
aerato con materiale di sicurezza
approvato come sistemi di
protezione della respirazione
appropriati per il tipo di polveri
generate e concepiti per filtrare le
particelle microscopiche. Indirizzare
ITALIANO
la polvere lontano dal viso e dal
corpo. Evitare il contatto prolungato
con la polvere. Indossare indumenti
protettivi e lavare con acqua e
sapone le parti esposte del corpo. Se
entra in bocca o negli occhi, o si posa
sulla pelle, la polvere può provocare
l’assorbimento di materiali dannosi.
AVVERTENZA: prima di iniziare la
lavorazione, verificare la
classificazione di pericolo della
polvere prodotta. Utilizzare un
aspiratore industriale della polvere
della classe di sicurezza ufficiale
approvata e appropriata e in
conformità con le norme di controllo
locali dei pericoli associati alla
polvere.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Sistema di aspirazione delle
polveri di demolizione
1 Staffa
1 Fascetta di sicurezza
1 Cassetta di trasporto
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
Rischi Residui
I seguenti rischi sono inerenti all’utilizzo del sistema
di aspirazione polveri:
– Lesioni causate dall’aver toccato le parti rotanti
o parti calde dell’apparato.
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
a. Ugello
b. Tubo del sistema di aspirazione delle polveri
c. Staffa
d. Fascetta di sicurezza
e. Punto di raccordo
– Menomazioni uditive.
DESTINAZIONE D’USO
– Rischio di schiacciarsi le dita durante la
sostituzione dell’accessorio.
Il sistema di aspirazione delle polveri di demolizione
è stato concepito per le applicazioni professionali di
demolizione e spaccatura nel calcestruzzo e nella
muratura. Congiuntamente all’uso del demolitore,
dello scalpello e dell’aspiratore di polveri appropriato,
può essere utilizzato per rimuovere la maggior
parte delle polveri statiche e in sospensione che,
senza l’uso del sistema di aspirazione delle polveri,
potrebbero altrimenti contaminare l’ambiente
di lavoro o creare un maggior rischio alla salute
dell’operatore e delle persone che si trovano nelle
vicinanze.
– Rischi alla salute causati dall’inalazione di polveri
sviluppatesi durante le lavorazioni in calcestruzzo
e/o muratura.
Marcature sul Sistema di
Aspirazione Polveri
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni oculari.
POSIZIONE DEL CODICE DATA
Il codice data, che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sull’etichetta delle
informazioni principali.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Il sistema di aspirazione delle polveri di demolizione
è un apparato elettrico professionale.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
Esempio:
2011 XX XX
Anno di fabbricazione
39
ITALIANO
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
ATTENZIONE: utilizzare esclusivamente
scalpelli a punta e piatti con il sistema di
aspirazione delle polveri di demolizione.
Montaggio del sistema di
aspirazione delle polveri
all’aspiratore delle polveri
(fig. 1, 6, 7)
AVVISO: utilizzare esclusivamente
gli apparati elettrici raccomandati da
DEWALT con questo accessorio. Per
ulteriori informazioni sugli apparati
DEWALT compatibili con questo
accessorio, contattare il proprio
rivenditore locale, consultare gli indirizzi
sul retro del manuale o visitare www.
dewalt.eu.
Montaggio del sistema di
aspirazione delle polveri all’utensile
(fig. 1–5)
Spingere l’ugello del tubo dell’aspiratore per polveri
raccomandato (i) nel punto di raccordo (e) finché
non è ben stretto. Per un collegamento più sicuro,
utilizzare il sistema di collegamento AirLock.
1. Inserire lo scalpello (f) secondo le istruzioni del
manuale d’uso dell’utensile.
NOTA: assicurarsi che il collegamento del tubo sia
sicuro.
2. Far scorrere l’ugello (a) sullo scalpello.
Assicurarsi che l’estremità stretta dell’ugello entri
per prima.
SISTEMA DEL CONNETTORE AIRLOCK - DWV9000
(VENDUTO SEPARATAMENTE)
3. Fissare la fascetta di sicurezza (d) alla staffa (c)
come indicato.
IMPORTANTE: osservare la differenza tra
i ganci (g, h) sulla staffa (c). La fascetta di
sicurezza DEVE essere fissata al gancio (h)
come indicato.
4. Posizionare la staffa (c) sull’alloggiamento
anteriore dell’utensile e avvolgere la fascetta di
sicurezza (d) attorno al retro dell’utensile.
5. Tirare la fascetta di sicurezza (d) per stringerla
e fissarla al gancio della staffa (g) per fissarla in
posizione.
6. Posizionare il tubo del sistema di aspirazione
delle polveri (b) sulla staffa (c) lasciando una
sezione del tubo sufficiente ad assicurare il
movimento dell’ugello lungo la lunghezza dello
scalpello quando è in uso.
AVVISO: lo scalpello non deve
estendersi per più di 60 mm o meno di
25 mm dall’ugello.
L’ugello deve trovarsi a un minimo di
50 mm dal portautensili come illustrato.
7. Tirare la fascetta di sicurezza per stringerla sul
tubo e agganciarla alla staffa come illustrato per
fissarla in posizione.
Assicurarsi che la staffa, il tubo e la fascetta di
sicurezza siano completamente fissati all’utensile.
40
AirLock consente un collegamento rapido e sicuro
tra il sistema di aspirazione delle polveri di foratura e
l’aspiratore delle polveri.
1. Assicurarsi che il collare (j) sul connettore
AirLock (k) sia nella posizione di sblocco.
Allineare le tacche (n) sul collare e il collettore
AirLock come indicato, per le posizioni di
sblocco e di blocco.
2. Spingere il connettore AirLock (k) sul punto di
raccordo (e) del sistema di aspirazione delle
polveri.
3. Ruotare il collare (j) alla posizione di blocco.
NOTA: I cuscinetti a sfera (m) dentro il collare
si bloccano nella scanalatura (l) e fissano il
collegamento.
Il sistema di aspirazione delle polveri di foratura è ora
saldamente fissato all’aspiratore delle polveri.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori.
ITALIANO
AVVERTENZA: leggere sempre e
utilizzare l’apparato secondo le istruzioni
contenute nel manuale di istruzioni
dell’apparato.
1. Accendere l’aspiratore delle polveri secondo
le istruzioni contenute nel relativo manuale di
istruzioni.
GUASTO
Il sistema di
aspirazione
delle polveri
cade
CAUSA POSSIBILE
RIMEDIO
la fascetta di sicurezza serrare la
è allentata
fascetta di
sicurezza
fascetta di sicurezza
Sostituire la
danneggiata
fascetta di
sicurezza
2. Accendere l’utensile secondo le istruzioni del
manuale d’uso dell’utensile.
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
RICERCA GUASTI
GUASTO
CAUSA POSSIBILE
Emissione
l’aspiratore delle
eccessiva
polveri è pieno
delle polveri
il filtro dell’aspiratore
delle polveri è ostruito
RIMEDIO
svuotare
l’aspiratore
delle polveri
pulire o
sostituire il
filtro
la testa di aspirazione sostituire
è difettosa
la testa di
aspirazione
il canale di aspirazione pulire il
è otturato
canale di
aspirazione
il tubo del sistema
sostituire il
di aspirazione delle
tubo
polveri è danneggiato
lo scalpello si estende regolare
per più di 60 mm
l’ingresso
dell’aria in
modo che lo
scalpello si
estenda di
25–60 mm
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
41
ITALIANO
La raccolta differenziata di prodotti
usati e imballaggi permette il riciclo
e il riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo
di materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
42
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale. È
possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi
alla nostra assistenza post-vendita, nel sito
Internet: www.2helpU.com.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
43
NEDERLANDS
AFZUIGSYSTEEM STOF BIJ SLOOPWERK
DWH052
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Beiteltype
Maximale beitelbreedte
Formaat (L x B x H )
Gewicht
mm
mm
kg
DWHO52
punt en plat
32
860 x 173 x 105
0,85
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
Instructies voor de Veiligheid
WAARSCHUWING! Neem
altijd de in uw land geldende
veiligheidsvoorschriften in acht zodat u
het gevaar van brand, elektrische schok
en persoonlijk letsel tot een minimum
beperkt.
44
Lees deze handleiding aandachtig geheel door
voordat u het hulpstuk in gebruik neemt. Raadpleeg
ook de handleiding van ieder gereedschap dat met
dit hulpstuk wordt gebruikt.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING ZODAT U DEZE LATER
OOK NOG KUNT RAADPLEGEN.
1) ALGEMEEN
a) Zorg voor een opgeruimde
werkomgeving.Een rommelige
werkomgeving kan tot ongelukken leiden.
b) Houd kinderen uit de buurt. Laat kinderen
niet aan de machine of het verlengsnoer
komen. Toezicht is vereist als onervaren
gebruikers dit gereedschap bedienen.
c) Gebruik de juiste machine. Het gebruik
volgens bestemming is beschreven in deze
handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde
doel.
WAARSCHUWING: Gebruik ter
voorkoming van lichamelijk letsel
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing
aanbevolen accessoires en hulpstukken.
Gebruik de machine uitsluitend voor het
beoogde doel.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlakken zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
b) Houd het gereedschap alleen vast aan
geïsoleerde oppervlakken als u een
handeling uitvoert waarbij het accessoire
van het zaaggereedschap in contact
kan komen met verborgen bedrading.
Accessoires van zaaggereedschap die in
contact komen met bedrading die onder
stroom staat, kunnen metalen onderdelen
van het gereedschap onder stroom zetten en
de gebruiker een elektrische schok geven.
c) Voer van tevoren (bijv. met een
metaaldetector) een controle uit zodat
u er zeker van kunt zijn dat er geen
verborgen elektrische kabels of gas- en
waterleidingen zijn in het gebied waar u
werkt. Metalen delen aan de buitenzijde van
het apparaat kunnen onder stroom komen te
NEDERLANDS
staan, wanneer per ongeluk een elektrische
kabel wordt geraakt. Dit geeft een ernstig
risico van een elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik
uw gezonde verstand als u elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Beschermende
uitrusting zoals een stofmasker, antislip
veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming, gebruikt in de juiste
omstandigheden, zal het risico op persoonlijk
letsel verminderen.
c) Houd kinderen en omstanders op een
afstand terwijl u elektrisch gereedschap
bedient. Als u wordt afgeleid kunt u de
controle over het gereedschap verliezen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen,
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt met de
werkomstandigheden en de werkzaamheden
die dienen te worden uitgevoerd. Gebruik
van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het
bedoelde gebruik, kunnen leiden tot een
gevaarlijke situatie.
b) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
5) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Zorg ervoor dat de werkplaats goed is
geventileerd. Blootstelling aan stof in een
slecht geventileerde werkplaats kan de
gezondheid schaden.
Aanvullende Speciale Regels voor de
Veiligheid voor Stofafzuigsystemen
• Gebruik het hulpstuk niet voor
boortoepassingen.
• Gebruik alleen elektrisch gereedschap dat wordt
aanbevolen door DEWALT met dit hulpstuk.
Neem voor meer informatie over elektrisch
gereedschap van DEWALT dat geschikt voor
dit hulpstuk contact op met de leverancier
ter plaatse, raadpleeg de adressen aan de
achterzijde van deze handleiding of ga naar
www.dewalt.eu.
• Gebruik het gereedschap niet in vochtige of
natte omstandigheden.
• Zorg ervoor dat het niet als speelgoed wordt
gebruikt. Scherp toezicht is nodig wanneer het
door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
• Gebruik het alleen zoals in deze handleiding
wordt beschreven. Gebruik alleen de door de
fabrikant aanbevolen hulpstukken.
• Steek geen voorwerpen in de openingen.
Gebruik het gereedschap niet terwijl een
opening is geblokkeerd, houd het vrij van
pluizen, haar en van alles dat de luchtstroom
kan belemmeren.
• Houd haar, losse kleding, vingers en alle
lichaamsdelen weg bij de openingen en
bewegende delen.
• Gebruik het gereedschap niet voor het opzuigen
van brandbare of ontplofbare vloeistoffen, zoals
benzine, en gebruik het niet in ruimten waar
deze aanwezig kunnen zijn
• Dit apparaat verzamelt een aanzienlijk
percentage van het stof dat wordt gegenereerd,
maar niet alles.
WAARSCHUWING: Sommige typen
stof die ontstaan door het werken
aan materialen, bevatten
chemicaliën die naar bekend is
kanker, geboorte- en
voorplantingsgebreken of ernstig en
permanent letsel van onder andere
de ademhalingsorganen
veroorzaken. Enkele voorbeelden van
deze chemicaliën zijn: lood uit verven op
loodbasis, kiezelstof uit bakstenen, beton
en andere metselproducten en
natuursteen, arseen en chroom uit
chemisch behandeld timmerhout. Het
risico dat u loopt door blootstelling
hieraan varieert afhankelijk van hoe vaak
u dit soort werk doet. De gebruiker en
omstanders kunnen de blootstelling
aan deze chemicaliën beperken door
te werken in een goed geventileerde
ruimte met goedgekeurde
veiligheidsapparatuur zoals
apparatuur voor bescherming van de
45
NEDERLANDS
ademhaling geschikt voor het type
stof dat wordt gegenereerd en dat
ontworpen is voor het filteren van
microscopische deeltjes. Leid stof
weg van gezicht en lichaam. Vermijd
langdurig contact met stof. Draag
beschermende kleding en was
blootgestelde delen met zeep en
water. Wanneer u stof in uw mond,
neus, ogen laat komen of op uw huid
achterlaat kan dat de opname van
schadelijke chemicaliën bevorderen.
WAARSCHUWING: Voer voordat u
met uw werkzaamheden begint een
controle uit op de risicoclassificatie
van het geproduceerde stof.
Gebruik industriële stofafzuiging van
de geschikte officiële
veiligheidsklasse en in
overeenstemming met de ter plaatse
geldende voorschriften voor
risicobeheersing.
Overige Risico’s
Het gebruik van het stofafzuigsysteem geeft de
volgende risico’s:
POSITIE DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage bevat,
staat op het hoofd-informatielabel.
Voorbeeld:
2011 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Afzuigsysteem voor stof bij sloopwerk
1 Beugel
1 Verstelbare band
1 Gereedschapskoffer
1 Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb.[fig.] 1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
– Verwondingen die worden veroorzaakt door het
aanraken van de draaiende delen of hete delen
van het gereedschap.
Ook al worden de relevante veiligheidsvoorschriften
en de veiligheidsvoorzieningen toegepast, bepaalde
risico’s kunnen niet worden vermeden. Dit zijn:
a. Mondstuk
b. Slang systeem voor stofafzuiging
– Gehoorbeschadiging.
c. Beugel
– Een risico van het klemmen van de vingers
wanneer het accessoire wordt gewisseld.
d. Verstelbare band
– Gevaren voor de gezondheid die worden
veroorzaakt door het inademen van stof
dat ontstaat bij het werken in beton en/of
metselwerk.
Markeringen op het
Stofafzuigsysteem
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag oogbescherming.
e. Aansluitpunt
GEBRUIKSDOEL
Uw afzuigsysteem voor stof bij sloopwerk
is ontworpen voor professionele sloop- en
breektoepassingen in beton en metselwerk.
In combinatie met de juiste hamer, beitel en
stofafzuiging kan het systeem worden gebruikt voor
het verwijderen van het merendeel van het statische
en in de lucht zwevende stof dat zonder gebruik
van stofafzuiging de werkomgeving zou kunnen
verontreinigen of een toenemend risico zou kunnen
vormen voor de gezondheid van de gebruiker en
van degenen om hem heen.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Het stofafzuigsysteem voor sloopwerk is
professioneel gereedschap.
46
NEDERLANDS
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
Let er goed op dat de beugel, de slang en de
verstelbare band heel goed op het gereedschap zijn
vastgezet.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
Het Stofafzuigsysteem op de
stofafzuiging bevestigen (afb. 1, 6, 7)
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
VOORZICHTIG: Gebruik alleen gepunte
en platte beitels bij het afzuigsysteem
voor stof bij sloopwerk.
Het Stofafzuigsysteem op het
gereedschap bevestigen (afb. 1–5)
WAARSCHUWING: Gebruik bij
dit hulpstuk uitsluitend elektrisch
gereedschap dat wordt aanbevolen
door DEWALT. Neem voor meer
informatie over elektrisch gereedschap
van DEWALT dat geschikt is voor dit
hulpstuk, contact op met uw dealer ter
plaatse, raadpleeg de adressen op de
achterzijde van de handleiding of ga
naar www.dewalt.eu.
Duw het aanbevolen mondstuk van de slang (i) van
de stofafzuiging in het aansluitpunt (e) totdat dit
vastzit. Gebruik het AirLock-aansluitsysteem als u
een stevige aansluiting wenst.
OPMERKING: Controleer dat de aansluiting stevig
vastzit.
1. Zet de beitel (f) in volgens de instructies in de
handleiding van het gereedschap.
AIRLOCK CONNECTORSYSTEEM - DWV9000
(APART VERKRIJGBAAR)
2. Schuif de mondstuk (a) over de beitel.
Controleer dat het smalle uiteinde van het
mondstuk eerst is.
Met AirLock is een snelle en stevige aansluiting
mogelijk tussen het boorstofafzuigsysteem en de
stofafzuiging.
3. Bevestig de verstelbare band (d) op de beugel
(c) zoals wordt afgebeeld.
BELANGRIJK: Let op het verschil tussen de
haken (g, h) op de beugel (c). De verstelbare
band MOET aan haak (h) worden bevestigd,
zoals wordt afgebeeld.
4. Plaats de beugel (c) op de voorzijde van de
behuizing van het gereedschap en wind de
verstelbare band (d) rond de achterzijde van het
gereedschap.
5. Trek de verstelbare band (d) strak en zet vast
aan de haak van de beugel (g).
6. Plaats de slang van het stofafzuigsysteem (b) op
de beugel (c) en laat genoeg lengte over zodat
tijdens gebruik het mondstuk voldoende vrij kan
bewegen langs de lengte van de beitel.
OPMERKING: De beitel mag niet meer
dan 60 mm of minder dan 25 mm uit
het mondstuk steken.
Het mondstuk moet minimaal 50 mm
van de gereedschapshouder verwijderd
zijn.
1. Controleer dat de kraag (j) op de AirLockconnector (k) in de ontgrendelde positie staat.
Houd de nokken (n) op de kraag tegenover
AirLock-connector zoals wordt getoond voor de
ontgrendelde en de vergrendelde posities.
2. Duw de AirLock-connector (k) op het
aansluitpunt (e) van het stofafzuigsysteem.
3. Draai de kraag (j) in de vergrendelde positie.
OPMERKING: De kogellagers (m) binnen in
de kraag worden vergrendeld in sleuf (l) en de
verbinding wordt vastgezet.
Het boorstofafzuigsysteem is nu stevig vastgezet in
de stofafzuiging.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
7. Trek de verstelbare band strak over de slang
en haak de beugel op z’n plaats, zoals wordt
afgebeeld.
47
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: Lees altijd de
gebruiksaanwijzing van het gereedschap
en bedien het gereedschap volgens de
instructies.
STORING
Stofafzuigsysteem komt los
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
MOGELIJKE OORZAAK
verstelbare band
is los
verstelbare band is
beschadigd
OPLOSSING
trek de verstelbare
band strak aan
vervang de
verstelbare band
1. Zet de stofafzuiging aan volgens de instructies
in de handleiding van de stofafzuiging.
2. Zet het gereedschap aan volgens de instructies
in de handleiding.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Uitzonderlijk grote stofuitstoot
STORING
48
MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING
stofafzuiging is vol
maak de
stofafzuiging leeg
filter van de
reinig of vervang
stofafzuiging is
het filter
geblokkeerd
aanzuigkop
vervang de
functioneert niet
aanzuigkop
aanzuigkanaal is
reinig het
geblokkeerd
aanzuigkanaal
slang van het
vervang de slang
stofafzuigsysteem is
beschadigd
beitel steekt meer
pas de luchtinlaat
dan 60 mm uit
aan zodat de
beitel 25 - 60 mm
uitsteekt
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
NEDERLANDS
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
49
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit
van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het
product een uitstekende garantie. Deze
garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of
servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de
12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
50
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt
overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
NORSK
STØVSUGERSYSTEM FOR RIVING
DWH050
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Meiseltype
Maksimal meiselbredde mm
Størrelse (L x B x H )
mm
Vekt
kg
DWHO52
spiss og flat
32
860 x 173 x 105
0,85
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
Sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL! Følg alltid sikkerhetsreglene
som gjelder i ditt land for å redusere
faren for brann, elektrisk støt og
personskader.
Les hele denne bruksanvisningen nøye for du
bruker tilbehøret. Se også bruksanvisningen for det
elektriske verktøyet som brukes med dette tilbehøret.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING FOR
FREMTIDIG BRUK
1) GENERELT
a) Hold arbeidsområdet rent og ryddig. En
uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker.
b) Hold barn unna! Ikke la barn komme i
kontakt med verktøyet eller skjøteledningen.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de
bruker dette verktøyet.
c) Bruk riktig verktøy. Riktig bruk er beskrevet
i instruksjonshåndboken. Ikke bruk
underdimensjonert verktøy eller tilbehør til
å gjøre jobber som egentlig krever kraftig
verktøy. Verktøyet vil gjøre en bedre og sikrere
jobb om det brukes med den hastigheten det
er beregnet for.
ADVARSEL: Bruk av eventuelt
tilbehør eller av dette verktøyet til andre
operasjoner enn dem som anbefales i
denne instruksjonshåndboken,
kan representere en risiko for
helseskader.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap. Det gir økt risiko for elektrisk
støt dersom kroppen er jordet.
b) Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor skjæreverktøyet kan komme i kontakt
med skjulte ledninger. Kutteutstyr som
kommer i kontakt med en strømførende
ledning kan føre til at eksponerte metalldeler
på elektroverktøyet blir strømførende, og kan
gi operatøren støt.
c) Sjekk på forhånd (f.eks. med en
metalldetektor) for å forsikre deg om at
det ikke finnes skjulte elektriske kabler
eller gass- og vannrør i det området du
arbeider. Nakne metalldeler på apparatet
kan bli strømførende, for eksempel hvis en
elektrisk kabel skades. Dette medfører en stor
fare for elektrisk støt.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Vær oppmerksom, vær nøye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
51
NORSK
b)
c)
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker elektriske verktøy. Distraksjoner kan
føre til at du mister kontrollen.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Bruk verktøyet, tilbehøret og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
b) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
5) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Forsikre deg om at arbeidsområdet er
godt ventilert. Eksponering for støv på et
dårlig ventilert arbeidsområde kan føre til
helseskade.
Andre Spesielle Sikkerhetsregler for
Støvsugersystemer
• Ikke bruk tilbehøret ved boring.
• Bruk kun elektriske verktøy som anbefalt
av DEWALT med dette tilbehøret. For mer
informasjon om DEWALT elektriske verktøy som
passert til dette tilbehøret, kontakt din lokale
forhandler . Se adresser på baksiden av denne
bruksanvisning eller se www.dewalt.eu.
• Ikke bruk verktøyet ved fuktige eller våte forhold.
• Ikke tillat at det brukes som en leke. Det er
nødvendig med økt oppmerksomhet ved bruk
av eller nært barn
• Skal kun brukes som beskrevet i denne
bruksanvisning. Bruk kun tilbehør som anbefalt
av produsenten.
• Ikke sett noe i åpningene. Skal ikke brukes med
blokkerte åpninger; holdes fri for lo, hår og
annet som kan redusere luftstrømmen.
• Hold hår, løstsittende klær, fingre og andre
kroppsdeler unna åpninger og bevegelige deler.
52
• Må ikke brukes for å ta opp brennbare eller
antennelige væsker så som bensin, og skal ikke
brukes i områder der slikt kan forekomme.
• Apparatet samler opp en stor del av, men ikke
alt støvet som genereres.
ADVARSEL: Noen støvtyper som
avledes fra arbeidsmaterialet,
inneholder kjemikalier som kan være
kreftfremkallende, gi fødselsskader
eller være skadelig for fertiliteten
eller gi alvorlig og varig lungeskade,
eller annen skade. Eksempler på disse
kjemikaliene er: bly fra bly-basert maling,
krystallinsk silika fra murstein, betong og
andre murprodukter og naturstein, arsen
og krom fra kjemisk behandlet trelast.
Hvor utsatt du er for denne typen
eksponering vil variere, avhengig av hvor
ofte du utfører denne type arbeid. For å
begrense eksponeringen for disse
kjemikaliene bør brukere og tilskuere
jobbe i et godt ventilert
arbeidsområde og bruke godkjent
verneutstyr, f.eks. pustebeskyttelse
som er tilpasset for den type støv
som avledes og er konstruert for å
filtrere ut mikroskopiske partikler.
Led støvet vekk fra ansiktet og
kroppen. Unngå langvarig kontakt
med støv. Bruk vernklær og vask
eksponerte områder med såpe og
vann. Støv som blir liggende i munn,
nese, øyne eller på huden, kan medføre
at farlige kjemikalier absorberes.
ADVARSEL: Før du starter arbeidet,
sjekk fareklassifiseringen for støvet
som produseres. Bruk en
industristøvsuger med
sikkerhetsklassifikasjon som er
offentlig godkjent og som er i
overensstemmelse med lokale
reguleringer for behandling av farlig
støv.
Restrisikoer
Følgende risikoer er iboende ved bruk av
støvavsugsystemer:
– Skader som følge av berøring av roterende
deler eller varme deler på verktøyet.
På tross av samsvar med relevante sikkerhetsregler
og inkludering av sikkerhetsinnretninger, kan visse
rest-risikoer ikke unngås. De er:
– Hørselskader.
– Risiko for klemte fingre ved skifte av tilbehør.
NORSK
– Helseskader som følge av innånding av støv
som utvikles ved arbeid i betog og/eller murverk.
Merking på Støvsugersystemet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk vernebriller.
DATOKODE PLASSERING
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, er
trykket på hoved-informasjonsetiketten.
Eksempel:
2011 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Støvsugersystem for riving.
1 Brakett
1 Justerbar stropp
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Dette støvsugersystemet for riving er et profesjonelt
verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
FORSIKTIG: Bruk kun rette
og flate meisler sammen med
støvsugersystemet for riving.
Fest støvsugersystemet til verktøyet
(fig. 1–5)
1 Koffert
1. Sett inn meiselen (f) som beskrevet i manualen.
1 Instruksjonshåndbok
2. Skyv dysen (a) over meiselen. Forsikre deg om
at den smale enden av dysen er først.
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. Dyse
b. Støvsugersystemdyse
c. Brakett
d. Justerbar stropp
e. koblingspunkt
BRUKSOMRÅDE
Dette støvsugersystemet for riving er designet
for profesjonell riving og nedbryting i betong og
murprodukter. Ved bruk av korrekt hammer, meisel
og støvsuger, kan den fjerne mesteparten av det
statiske og luftbårne støvet som, uten bruk av
støvsugersystemet, kan forurense arbeidsområdet
eller påføre en økt helserisiko for brukeren og folk i
nærheten.
3. Fest den justerbare stroppen (d) til braketten (c)
som vist.
VIKTIG: Merk forskjellene mellom krokene (g, h)
på braketten (c). Den justerbare stroppen MÅ
være festet til kroken (h) som vist.
4. Plasser braketten (c) på verktøyets fremre
hus og tre den justerbare stroppen (d) rundt
baksiden av verktøyet.
5. Stram til den justerbare stroppen (d) og fest
den til brakettkroken (g) for å sikre at den er på
plass.
6. Plasser støvsugersystemslangen (b) på
braketten (c) med nok lengde for slangen til å
sikre god bevegelse for dysen langs lengden på
meiselen mens den er i bruk.
MERK: Meiselen må ikke være mer enn 60 mm
eller mindre enn 25 mm fra dysen.
Dysen må være minimum 50 mm fra
verktøyholderen som vist.
7. Dra den justerbare stroppen stramt over slange
og krok, som vist, for å sikre at den er på plass.
Forsikre deg om at brakett, slange og justerbar
stropp er sikkert festet på verktøyet
53
NORSK
Fest støvsugersystemet til
støvsugeren (fig. 1, 6, 7)
ADVARSEL: Bruk kun elektrisk verktøy
som anbefalt av DEWALT med dette
tilbehøret. Kontakt din lokale forhandler
for mer informasjon om DEWALT
elektriske verktøy som passer til dette
tilbehøret. Se adresser på baksiden av
denne bruksanvisningen eller se www.
dewalt.eu.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Trykk den anbefalte støvsugerslange-dysen (i) inn i
koblingspunktet (e) til den sitter fast. For en sikrere
kobling, bruk AirLock koblingssystem.
MERK: Kontroller at dyse-koblingen er sikker.
1. Kontroller at mansjetten (j) på AirLock kobleren
(k) er i posisjonen ”ulåst”. Juster hakkene (n) på
mansjetten og AirLock kobleren som vist, for
posisjonene ”opplåst” og ”låst”.
2. Trykk AirLock kobleren (k) på koblingspunktet (e)
for støvsugersystemet.
3. Vri mansjetten (j) til posisjonen ”låst”. MERK:
Kulelageret (m) på innsiden av mansjetten vil
låse seg i sporet (l) og sikre koblingen.
Støvsugersystemet for borestøv er nå forsvarlig
koblet til støvsugeren.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
ADVARSEL: Les verktøyets
bruksanvisningen og bruk verktøyet som
angitt der.
1. Slå på støvsugeren som beskrevet i
støvsugermanualen.
2. Slå verktøyet på ,som instruert i verktøyets
manual.
54
FEILSØKING
FEIL MULIG ÅRSAK
støvsugeren er full
støvsugerens filter er
blokkert
oppsugingshodet er
defekt
oppsugingskanalen er
blokkert
støvsugersystemslangen
er skadet.
meiselen er mer enn
60 mm
Betydelig støvutslipp
AirLock tillater en rask og sikker kobling mellom
støvsugersystemet for borestøv og støvsugeren.
justerbar stropp er løs
Støvsugersystemet faller av
AIRLOCK CONNECTOR SYSTEM - DWV9000
(SELGES SEPARAT)
justerbar stropp er
skadet
TILTAK
tøm støvsugeren
rens eller bytt filteret
bytt
oppsugingshode
rens
oppsugingskanalen
bytt slange
juster luftinntak slik
at meiselen overgår
25–60 mm
stram justerbar
stropp
bytt justerbar stropp
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
NORSK
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene
kan resirkuleres og brukes om igjen.
Gjenbruk av resirkulert materiale
hjelper til med å hindre miljøforurensing
og reduserer etterspørselen etter
råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
55
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
56
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
SISTEMA DE EXTRACÇÃO DE POEIRAS DURANTE A
DEMOLIÇÃO DWH051
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Tipo de cinzel
Largura máxima do cinzel
Tamanho (L x B x H )
Peso
mm
mm
kg
DWHO52
pontiagudo e achatado
32
860 x 173 x 105
0,85
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Instruções de Segurança
ATENÇÃO! Cumpra sempre os
regulamentos de segurança aplicáveis
ao seu país para reduzir o risco de
incêndio, choque eléctrico e ferimentos.
Leia este manual na íntegra e com atenção antes
de utilizar este equipamento. Consulte também o
manual de qualquer ferramenta eléctrica que venha
a ser utilizada com este equipamento.
GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA
1) INSTRUÇÕES GERAIS
a) Mantenha a área de trabalho arrumada
Mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar acidentes.
b) Mantenha as crianças afastadas. Não
deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. É necessária
supervisão quando estas ferramentas forem
manuseadas por utilizadores inexperientes.
c) Use a ferramenta apropriada. Neste
manual consta as aplicações da ferramenta.
Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para que efectuem o trabalho
duma ferramenta forte. A ferramenta
trabalhará melhor e de uma maneira mais
segura se for utilizada para o fim indicado.
ATENÇÃO: O uso de qualquer
acessório ou da própria ferramenta,
além do que é recomendado neste
manual de instruções poderá dar
origem a risco de ferimento.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
“ligado” à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
b) Segure a ferramenta eléctrica apenas
pelas superfícies isoladas específicas
para o efeito ao efectuar uma operação
em que o acessório de corte possa entrar
em contacto com fios ocultos. O acessório
de corte que entre em contacto com um fio
com tensão eléctrica poderão fazer com que
as peças de metal expostas da ferramenta
conduzam electricidade e electrocutem o
utilizador.
c) Certifique-se primeiro (por exemplo,
através de um detector de metais) para
garantir que não existem cabos eléctricos
ocultos ou tubos de gás ou água no local
onde se encontra a trabalhar. As partes
metálicas externas do aparelho podem ter
corrente eléctrica, por exemplo, quando um
57
PORTUGUÊS
cabo eléctrico é danificado acidentalmente.
Isto representa um risco grave de choque
eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao operar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
c) Mantenha crianças e outras pessoas à
distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
4) UTILIZAÇÃO E CUIDADOS A TER COM A FERRAMENTA
a) Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
b) Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
aparelho seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas que
não possuam as qualificações necessárias
para as manusear.
5) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Certifique-se de que o local de trabalho
está devidamente ventilado. A exposição a
poeira num local com ventilação insuficiente
pode causar problemas de saúde.
Regras de Segurança Específicas
Adicionais para Sistemas de
Extracção de Poeiras
• Não utilize o acessório para aplicações de
perfuração.
58
• Utilize apenas as ferramentas eléctricas
recomendadas pela DEWALT com este
acessório. Para obter mais informações sobre a
utilização de ferramentas eléctricas da DEWALT
com este acessório, contacte o seu fornecedor
local, consulte os endereços indicados no verso
do manual ou visite o site www.dewalt.eu.
• Não utilize a ferramenta em ambientes húmidos.
• Não o utilize como um brinquedo. É necessária
muita atenção se for utilizada por crianças ou
perto das mesmas.
• Utilize o acessório apenas como descrito
neste manual. Utilize apenas os acessórios
recomendados pelo fabricante.
• Não coloque objectos em orifícios. Não utilize
com qualquer orifício bloqueado; mantenha-o
limpo de pó, fios, cabelos e qualquer
substância que possa reduzir o fluxo do ar.
• Mantenha substâncias como cabelos, roupa
larga, dedos e todas as partes do corpo
afastadas de orifícios e peças em movimento.
• Não utilize líquidos inflamáveis ou combustíveis,
tais como gasolina nem em áreas onde possam
estar presentes.
• Este aparelho recolhe uma parte significativa da
poeira produzida, mas não da totalidade.
ATENÇÃO: Alguns tipos de poeiras
produzidas ao trabalhar com
materiais que contêm produtos
químicos que causam cancro,
malformações congénitas ou outros
problemas reprodutivos, problemas
respiratórios graves ou permanentes
ou outros problemas de saúde.
Alguns dos problemas causados por
estes produtos químicos incluem:
chumbo proveniente de tintas que
contenham chumbo, sílica cristalina
proveniente de tijolos, betão e outros
materiais de alvenaria e pedra natural,
arsénico e crómio de madeira sujeita a
tratamento químico. O risco de
exposição a estes produtos varia,
dependendo da frequência com que
efectua este tipo de trabalho. Para
diminuir a exposição a estes
produtos químicos, o utilizador e as
pessoas que se encontrem por perto
devem trabalhar num local
devidamente ventilado e utilizar
equipamento de segurança
aprovado, tal como máscaras
respiratórias de protecção
adequadas ao tipo de poeira
PORTUGUÊS
produzida e concebidas para filtrar
as partículas microscópicas. Afaste
a poeira do rosto e do corpo. Evite
um contacto prolongado com a
poeira. Use vestuário de protecção e
lave as áreas expostas com água e
sabão. Se permitir a entrada de poeira
na boca, nariz, olhos ou se permanecer
na sua pele, os produtos químicos
podem ser absorvidos pela pele.
ATENÇÃO: Antes de iniciar o
trabalho, certifique-se de que
verifica qual é a classificação de
perigo da poeira produzida. Utilize
um extractor de poeiras industriais
da classe de segurança aprovada
oficial e em conformidade com as
regulamentações de controlo de
perigo de poeiras locais.
Riscos Residuais
Os seguintes riscos são inerentes ao uso do sistema
de extracção de poeiras:
Exemplo:
2011 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Sistema de extracção de poeiras
durante a demolição
1 Suporte
1 Presilha ajustável
1 Caixa de ferramentas
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
– Ferimentos causados pelo contacto com peças
rotativas ou quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de entalar os dedos quando mudar o
acessório.
– Riscos para a saúde causados pela inalação de
poeiras produzidas por trabalhos em betão e/
ou alvenaria.
Marcas no Sistema de Extracção de
Poeiras
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O código de data, que também inclui o ano de
fabrico, está impresso no rótulo de informações
principal.
a. Bocal
b. Tubo do sistema de extracção de poeiras
c. Suporte
d. Presilha ajustável
e. Ponto de ligação
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
O sistema de extracção de poeiras durante a
demolição foi concebido para aplicações de
demolição e quebra em betão e alvenaria. O
martelo demolidor adequado, o cinzel e o extractor
de poeiras podem ser utilizados para remover a
maioria da estática e poeira que, sem a utilização
do sistema de extracção de poeiras, poderiam
contaminar o ambiente de trabalho e aumentar o
risco de problemas de saúde do utilizador e das
pessoas que estejam por perto.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
O sistema de extracção de poeiras para demolição
é uma ferramenta profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com as mesmas. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
59
PORTUGUÊS
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
ATENÇÃO: Utilize apenas cinzéis
pontiagudos e achatados com o
sistema de extracção de poeiras para
demolição
Certifique-se de que o suporte, o tubo e a presilha
ajustável estão totalmente fixadas à ferramenta.
Fixação do sistema de extracção de
poeiras ao extractor de poeiras
(fig. 1, 6, 7)
ATENÇÃO: Utilize apenas as
ferramentas eléctricas recomendadas
pela DEWALT com este acessório.
Para obter mais informações acerca
das ferramentas eléctricas da DEWALT
compatíveis com este acessório,
contacte o seu fornecedor local,
consulte os endereços indicados no
verso do manual ou visite o site www.
dewalt.eu.
Fixação do sistema de extracção de
poeiras na ferramenta
(fig. 1–5)
Empurre o bocal do tubo de extracção de poeiras
(i) recomendado para dentro do ponto de ligação
(e) até ficar apertado. Para obter uma ligação mais
segura, utilize o sistema de ligação AirLock.
1. Insira o cinzel (f) tal como indicado no manual
de instruções da ferramenta.
NOTA: Certifique-se de que a ligação do tubo está
bem fixa.
2. Faça deslizar o bocal (a) sobre o cinzel.
Certifique-se de que insere primeiro a
extremidade estreita do bocal.
SISTEMA DE LIGAÇÃO AIRLOCK - DWV9000
(VENDIDO EM SEPARADO)
3. Monte a presilha ajustável (d) no suporte (c) tal
como indicado.
IMPORTANTE: Verifique a diferença entre
os ganchos (g, h) no suporte (c). A presilha
ajustável DEVE ser montada no gancho (h) tal
como indicado.
4. Coloque o suporte (c) na estrutura frontal da
ferramenta e envolva a presilha ajustável (d) em
torno da parte inferior da ferramenta.
5. Puxe a presilha ajustável (d) de modo a ficar
bem apertada e fixe-a no gancho do suporte (g)
para fixá-la devidamente.
6. Coloque o tubo do sistema de extracção de
poeiras (b) dentro do suporte (c) de modo a
que haja mangueira suficiente para garantir
um movimento suficiente do bocal ao longo
do comprimento do cinzel quando o estiver a
utilizar.
AVISO: O tamanho do cinzel não deve
estar a uma distância superior a 60 mm
ou inferior a 25 mm do bocal.
O bocal deve ter um tamanho mínimo
de 50 mm do porta-ferramentas, tal
como indicado.
7. Puxe a presilha ajustável sobre o tubo e o
gancho ao suporte, tal como indicado, para
fixá-la devidamente.
60
O sistema AirLock permite uma ligação rápida e
segura entre o sistema de extracção de poeiras
durante a perfuração e o extractor de poeiras.
1. Certifique-se de que a cinta (j) no sistema de
ligação AirLock (k) se encontra na posição
desbloqueada. Alinhe as ranhuras (n) na cinta e
o sistema de ligação AirLock, tal como indicado
para as posições de desbloqueio e bloqueio.
2. Empurre o sistema de ligação AirLock (k) para
dentro do ponto de ligação (e) do sistema de
extracção de poeiras.
3. Rode a cinta (j) para a posição bloqueada.
NOTA: Os rolamentos esféricos (m) dentro da
cinta ficam bloqueados na ranhura (l) e fixam a
ligação.
O sistema de extracção de poeiras durante a
perfuração está agora devidamente ligado ao
extractor de poeiras.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue
a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
ATENÇÃO: leia e utilize sempre a
ferramenta tal como indicado no manual
de instruções da ferramenta.
1. Ligue o extractor de poeiras, tal como indicado
no manual de instruções do extractor de
poeiras.
AVARIA
Emissão
excessiva de
poeiras
CAUSA POSSÍVEL
o cinzel tem um
tamanho superior
a 60 mm
SOLUÇÃO
ajuste a
entrada de ar
para que o
cinzel atinja um
tamanho entre
25 e 60 mm
O sistema
a presilha ajustável aperte a
de extracção está solta
presilha
de poeiras
ajustável
desprendeu- a presilha ajustável substitua
se
está danificada
a presilha
ajustável
2. Ligue a ferramenta, tal como indicado no
manual de instruções da ferramenta.
MANUTENÇÃO
Limpeza
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVARIA
CAUSA POSSÍVEL
Emissão
o extractor de
excessiva de poeiras está cheio
poeiras
o filtro do extractor
de poeiras está
obstruído
a cabeça de
sucção está
defeituosa
o canal de sucção
está obstruído
o tubo do sistema
de extracção
de poeiras está
danificado
SOLUÇÃO
esvazie o
extractor de
poeiras
limpe ou
substitua o filtro
substitua a
cabeça de
sucção
limpe o canal
de sucção
substitua o
tubo
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
61
PORTUGUÊS
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva – este produto
não deve ser eliminado juntamente com
o lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
62
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
63
SUOMI
PURKUPÖLYN POISTOJÄRJESTELMÄ
DWH052
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset tiedot
Talttatyyppi
Taltan maksimileveys
Koko (L x B x H )
Paino
mm
mm
kg
DWHO52
terävä- ja tasakärkinen
32
860 x 173 x 105
0,85
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
Turvaohjeet
VAROITUS! Noudata aina maakohtaisia
turvaohjeita, jotta vähennät tulipalon,
sähköiskun ja henkilövahingon riskiä.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen lisävarusteen
käyttöä. Katso myös lisävarusteen kanssa
käytettävän sähkötyökalun käyttöohjetta.
SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJEET MYÖHEMPÄÄ
KÄYTTÖÄ VARTEN
64
1) YLEISTÄ
a) Pidä työskentelyalue siistinä. Poista roskat
ja mahdolliset esteet työskentelyalueelta
välttyäksesi vaurioilta.
b) Työskentele lasten ulottumattomissa.
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Kokemattomat henkilöt saavat
käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
c) Käytä oikeaa konetta. Oikea käyttötarkoitus
on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Älä tee
pienillä työkaluilla tai varusteilla työtä, johon
tarvitaan suurtehoista työkalua. Työkalu toimii
paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään
oikeaan tarkoitukseen.
VAROITUS: Käytä konetta ainoastaan
sellaiseen työhön, johon se on
tarkoitettu, ja käytä vain käyttöohjeessa
suositeltuja tarvikkeita ja lisälaitteita.
Ohjeesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
b) Tartu kiinni koneen eristetyistä
tartuntapinnoista, jos leikkausvälinettä
käyttäessä on vaara osua piilossa oleviin
johtoihin. Terän osuminen jännitteiseen
johtoon tekee sen paljaista metalliosista
jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada
sähköiskun.
c) Tarkista etukäteen (esim.
metallinpaljastimella), ettei työalueella ole
piilossa olevia sähköjohtoja tai kaasu- tai
vesiputkia. Laitteen ulkoiset metalliosat
voivat johtaa virtaa esimerkiksi silloin, kun
sähköjohtoa vaurioitetaan vahingossa.
Olemassa on vakava sähköiskun vaara.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
SUOMI
c)
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
• Tämä laite kerää huomattavan määrän
tuotetusta pölystä, ei kuitenkaan kaikkea pölyä.
VAROITUS: Jotkin materiaalien
työstöstä aiheutuvat pölytyypit
sisältävät kemikaaleja, joiden on
todettu aiheuttavan syöpää,
syntymävikoja tai muita
lisääntymishaittoja, tai vakavia ja
pysyviä hengitysteiden ja muita
vahinkoja. Joitakin esimerkkejä
kyseisistä kemikaaleista ovat:
lyijypohjaisten maalien lyijy, tiilien, betonin,
muiden kivituotteiden ja luonnonkiven
kiteinen silika, kemiallisesti käsitellyn
sahatavaran arseeni ja kromi. Kyseisten
altistumisten riskitaso vaihtelee riippuen
siitä, kuinka usein työskentelet
vastaavassa ympäristössä. Jotta
altistumista kyseisille kemikaaleille
voitaisiin vähentää, käyttäjän ja
sivusllisten on työskenneltävä hyvin
tuuletetussa tilassa käyttäen
hyväksyttyjä turvavarusteita, kuten
pölytyypille hyväksyttyä
hengityssuojaa, joka suodattaa
mikroskooppiset hiukkaset. Suuntaa
pöly pois kasvoilta ja kehosta. Vältä
pitkäaikaista kontaktia pölyyn. Käytä
suojavaatetusta ja pese altistuneet
alueet saippualla ja vedellä.
Haitallisten kemikaalien imeytyminen voi
olla voimakkaampaa, jos pölyä pääsee
suuhun, nenään, silmiin tai jos sitä jää
iholle.
4) SÄHKÖTYÖKALUSTA HUOLEHTIMINEN
a) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
b) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna sähkötyökaluihin
tottumattomien tai näihin ohjeisiin
perehtymättömien henkiöiden käyttää
sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
5) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Varmista, että työalueella on hyvä tuuletus.
Pölylle altistuminen huonosti tuuletetulla
alueella voi johtaa terveyshaittoihin.
Lisäturvaohjeet
Pölynpoistojärjestelmille
• Älä käytä lisävarustetta poraussovelluksissa.
• Käytä tämän lisävarusteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia sähkötyökaluja. Kun
haluat lisätietoja tämän lisävarusteen kanssa
yhteensopivista DEWALT-sähkötyökaluista,
ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. Katso
osoitteet käyttöohjeen takaa tai käy osoitteessa
www.dewalt.eu.
VAROITUS: Tarkista ennen
työskentelemisen aloittamista
tuotetun pölyn vaaraluokitus. Käytä
virallisesti hyväksytyn suojaluokan
mukaista teollista pölynpoistolaitetta
paikallisten pölyvaaran hallintaa
koskevien määräyksien mukaisesti.
• Älä käytä työkalua kosteissa tai märissä
olosuhteissa.
• Ei saa käyttää leluna. Noudata erityistä
huolellisuutta, kun lapset käyttävät laitetta tai kun
laitetta käytetään lasten lähellä.
• Käytä vain käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
Käytä vain valmistajan suosittelemia
lisävarusteita.
• Älä aseta mitään esineitä aukkoihin. Älä käytä,
jos joku aukoista on tukossa; pidä puhtaana
nukasta, hiuksista ja kaikesta, joka saattaa
pienentää ilmavirtaa.
• Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja kaikki
ruumiinosat poissa aukoista ja liikkuvista osista.
• Älä käytä helposti syttyvien tai tulenarkojen
nesteiden, kuten bensiinin, keräämiseen tai älä
käytä alueilla, joilla niitä saattaa olla.
Vaarat
Pölynpoistojärjestelmän käyttöön liittyy seuraavia
riskejä:
– Työkalun pyörivien tai kuumien osien
koskettamisesta aiheutuvat vammat.
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Kuulon heikkeneminen.
– Sormien puristumisen riski lisävarusteita
vaihdettaessa.
65
SUOMI
– Betoni- ja/tai kivitöiden työskentelyn kanssa
syntyneen pölyn hengittämisestä aiheutuvat
terveysvaarat.
Pölynpoistojärjestelmän Merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
pölynpoistojärjestelmää voivat kontaminoida
työympäristön tai aiheuttaa terveysvaaran käyttäjälle
ja muille lähellä oleville henkilöille.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Purkupölyn poistojärjestelmä on ammattikäyttöön
tarkoitettu laite.
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
Käytä suojalaseja.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi, joka sisältää myös
valmistusvuoden, on painettu tuotteen
tyyppimerkintään.
Esimerkki:
2011 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Purkupölyn poistojärjestelmä
1 Kannatin
1 Säädettävä hihna
1 Säilytyskotelo
1 Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva [fig.] 1)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Suulake
b. Pölynpoistojärjestelmän letku
c. Kannatin
d. Säädettävä hihna
e. Liitäntäpiste
KÄYTTÖTARKOITUS
Tämä purkupölyn poistojärjestelmä on tarkoitettu
ammattilaispurkutoimenpiteisiin ja betonin ja
kivimateriaalien murskaamiseen. Asianmukaista
murskaajaa, talttaa ja pölynpoistolaitetta käyttäen
sillä voidaan poistaa suurin osa pysyvistä
ja ilmassa kulkevista pölyistä, jotka ilman
66
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
HUOMIO: Käytä purkupölyn
poistojärjestelmän kanssa ainoastaan
terävä- ja tasapäisiä talttoja.
Pölynpoistojärjestelmän liittäminen
työkaluun (kuva 1–5)
1. Aseta taltta (f) työkalun käyttöohjeiden
mukaisesti.
2. Liu’uta suulake (a) talttaan. Varmista, että
suulakkeen kapea pää on ensimmäisenä.
3. Liitä säädettävä hihna (d) kannattimeen (c)
kuvan mukaisesti.
TÄRKEÄÄ: Huomaa koukkujen (g, h) ero
kannattimessa (c). Säädettävä hihna TULEE
liittää koukkuun (h) kuvan mukaisesti.
4. Aseta kannatin (c) työkalun etukoteloon ja kääri
säädettävä hihna (d) työkalun takaosan ympäri.
5. Vedä säädettävä hihna (d) kireälle ja kiinnitä se
kannattimen koukkuun (g) sen kiinnittämiseksi
paikoilleen.
6. Aseta pölynpoistojärjestelmän letku (b)
kannattimeen (c) ja varmista riittävä letkun
pituus suulakkeen riittävän liikkumisen
mahdollistamiseksi koko taltan pituudelta käytön
aikana.
HUOMAUTUS: Taltta ei saa olla yli
60 mm:n tai alle 25 mm:n päässä
suulakkeesta.
Suulakkeen on oltava vähintään
50 mm:n päässä työkalun pidikkeestä
kuvan mukaisesti.
SUOMI
Pölynpoistojärjestelmän liittäminen
pölynpoistolaitteeseen (kuva 1, 6, 7)
VAROITUS: Käytä tämän liitososan
kanssa ainoastaan DEWALTin
suosittelemia sähkötyökaluja.
Lisätietoa DEWALTin sähkötyökaluista,
jotka sopivat tähän liitososaan, saa
paikalliselta jälleenmyyjältä. Katso
osoitetiedot käyttöohjeen takaa tai
verkko-osoitteesta www.dewalt.eu.
Paina suositeltu pölynpoistolaitteen letkun
suulake (i) kireästi liitäntään (e). Käytä AirLockliitäntäjärjestelmää tiiviimmän liitoksen
saavuttamiseksi.
HUOMAA: Varmista, että letkuliitäntä on tiukka.
AIRLOCK-LIITÄNTÄJÄRJESTELMÄ - DWV9000
(SAATAVILLA ERIKSEEN)
AirLock mahdollistaa nopean ja varman porauspölyn
poistojärjestelmän ja pölynpoistolaitteen liittämisen.
1. Varmista, että holkki (j) AirLock-liittimessä (k)
on lukittu. Kohdista holkin urat (n) ja AirLockliitin kuvan mukaisesti sen vapauttamiseksi ja
lukitsemiseksi.
2. Paina AirLock-liitin (k) pölynpoistojärjestelmän
liitäntään (e).
3. Kierrä holkki (j) lukittuun asentoon.
HUOMAA: Holkin sisällä olevat pallolaakerit (m)
lukittuvat aukkoon (l) ja varmistavat liitännän.
Porauspölyn poistojärjestelmä on nyt kytketty tiukasti
pölynpoistolaitteeseen.
TOIMINTA
2. Kytke työkalu toimintaan työkalun
käyttöohjeiden mukaisesti.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
VIANETSINTÄ
VIKA MAHDOLLINEN SYY
pölynpoistolaite on
täysi
pölynpoistolaitteen
suodatin on tukkiutunut
imupää on viallinen
imukanava on
tukkiutunut
pölynpoistojärjestelmän
letku on vaurioitunut
taltta on yli 60 mm:n
päässä
Pölyä pääsee liikaa ulos
Varmista, että kannatin, letku ja säädettävä hihna
ovat täysin kiinni työkalussa.
1. Kytke pölynpoistolaite päälle pölynpoistolaitteen
käyttöohjeiden mukaisesti
Pölynpoistojärjestelmä
putoaa pois
7. Vedä säädettävä hihna kireälle letkun päälle ja
kiinnitä se kannattimeen kuvan mukaisesti sen
kiinnittämiseksi paikoilleen.
säädettävä hihna on
löysä
säädettävä hihna on
vaurioitunut
KORJAUSTOIMENPIDE
tyhjennä
pölynpoistolaite
puhdista ja vaihda
suodatin
vaihda imupää
puhdista imukanava
vaihda letku
säädä ilma-aukko
niin, että taltta on
25–60 mm:n päässä
kiristä säädettävä
hihna
vaihda säädettävä
hihna
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
VAROITUS: Lue aina työkalun
käyttöohjeet ja käytä työkalua ohjeiden
mukaan.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
67
SUOMI
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALTtoimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
68
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostosta, olet
oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon.
Huollon suorittaa maksutta valtuutettu
DEWALT-korjaamo. Ostotodistus on
esitettävä. Takuu kattaa myös työn.
Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia,
ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä
materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi,
DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat
maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa
laitteen maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään;
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.
SVENSKA
DEMOLERINGSDAMMUTSUGARSYSTEM
DWH052
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Mejseltyp
Maximal mejselbredd
Storlek (L x B x H )
Vikt
mm
mm
kg
DWHO52
spets och platt
32
860 x 173 x 105
0,85
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsinstruktioner
VARNING! Följ alltid
säkerhetsbestämmelserna som gäller
i ditt land för att minska riskerna
för brand, elektriska stötar och
personskador.
Läs igenom hela denna manual noga innan några
tillsatser hanteras. Läs alltid i manualen för något
elverktyg som skall användas tillsammans med
denna tillsats.
SPARA DENNA MANUAL FÖR
KOMMANDE REFERENS
1) ALLMÄNT
a) Håll arbetsområdet i ordning. Nedskräpade
ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
b). Håll barn undan. Se till att verktyget och
sladden förvaras utom räckhåll för barn.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
c) Använd rätt verktyg. Använd inte verktyg för
ändamål de inte är avsedda för. Tvinga inte
verktyget att göra arbeten som är avsedda
för kraftigare verktyg. Använd endast tillbehör
och tillsatser som är rekommenderade i
bruksanvisningen och katalogerna.
VARNING: Använd endast tillbehör
och tillsatser som är rekommenderade
i bruksanvisningen och katalogerna.
Användning av annat verktyg
eller tillbehör kan innebära risk för
personskada.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
b) Håll elverktyget i isolerade greppytor
under arbete där sågtillbehöret kan
komma i kontakt med dolda strömförande
ledningar. Kaptillbehör som kommer i
kontakt med en strömförande ledning
kan göra att exponerade metalldelar hos
elverktyget blir strömförande och kan ge
användaren en elektrisk stöt.
c) Kontrollera på förhand (t.ex. med en
metalldetektor) för att garantera att det
inte finns några dolda elektriska kablar,
gas- eller vattenledningar i området
där du skall arbeta. Externa metalldelar i
apparaten kan bli strömförande, exempelvis
när en elektrisk kabel oavsiktligt skadas. Detta
utgör en allvarlig risk för elektriska stötar.
69
SVENSKA
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga
förhållanden minskar personskador.
c) Håll barn och åskådare borta medan du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
b) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
5) SÄKERT ARBETSOMRÅDE
a) Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.
Exponering för damm vid en dåligt ventilerad
arbetsplats kan resultera i hälsoproblem.
Ytterligare Specifika Säkerhetsregler
för Dammutsutningssystem
• Använd inte tillsatsen för borrning.
• Använd endast elverktyg som rekommenderas
av DEWALT med denna tillsats. För ytterligare
information om DEWALT elverktyg som är
kompatibla med denna tillsats, kontakta din
lokala återförsäljare, se adresserna på baksidan
av denna manual eller besök www.dewalt.eu.
• Använd inte verktyget under våta eller fuktiga
förhållanden.
• Låt den inte användas som en leksak. Stor
uppmärksamhet är nödvändig när den används
av eller i närheten av barn.
• Använd endast såsom beskrivs i denna
manual. Använd endast de tillsatser som
rekommenderas av tillverkarna.
70
• För inte in några föremål i öppningarna. Använd
den inte om någon öppning är blockerad; håll
öppningarna fria från bomullsfibrer, hår och
övrigt som kan minska luftflödet.
• Håll hår, lösa kläder, fingrar och övriga
kroppsdelar undan från öppningar och rörliga
delar.
• Använd den inte för att samla upp antändbara
eller brännbara vätskor såsom bensin, använd
den heller inte på platser där dessa kan finnas
närvarande.
• Denna apparat samlar en signifikant procentdel
av dammet som genereras men inte allt.
VARNING: Vissa typer av damm som
skapas vid arbete med material som
innehåller kemikalier är kända för att
orsaka cancer, fosterskador eller
andra renproduktiva skador eller
allvarliga och permanenta skador på
andningsorganen eller andra skador.
Exempel på dessa kemikalier är: bly från
blybaserad färg, kristallin silica från
tegelstenar, betong och andra
murningsprodukter och natursten,
arsenik och krom från kemiskt behandlat
timmer. Din risk för dessa exponeringar
varierar beroende på hur ofta du gör
denna typ av arbete. För att minska
exponeringen för dessa kemikalier
bör operatörn och åskådare arbeta i
väl ventilerade utrymmen och
använda godkänd skyddsutrustning
såsom andningsskydd som är
lämplig för den typ av damm som
genereras och som konstruerats för
att filtrera bort mikroskopiska
partiklar. Rikta dammet bort från
ansiktet och kroppen. Undvik längre
kontakt med dammet. Använd
skyddskläder och tvätta exponerade
områden med tvål och vatten. Om
damm kommer in i munnen, näsan,
ögonen eller blir kvar på huden kan det
gynna upptagning av skadliga kemikalier.
VARNING: Innan arbetet börjar
kontrollera klassificeringen av
riskerna med dammet som
produceras. Använd en
industridammsugare av lämplig
godkänd officiell godkänd
säkerhetsklass och som uppfyller
lokala kontrollbestämmelser vad
gäller dammrisker.
SVENSKA
Dolda Risker
a. Munstycke
Följande dolda risker finns vid användning av
dammutsugningssystemet:
b. Dammutsugarsystemslang
– Skador orsakade av att roterade eller heta delar
vidrörs hos verktyget.
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen
av säkerhetsapparater kan vissa dolda risker inte
undvikas. Dessa är:
– Hörselnedsättning.
– Risk att fingrar kläms vid byta av tillbehör.
– Hälsofara på grund av inandning av damm
som härrör från arbete med betong och/eller
murverk.
Markeringar på
Dammutsugningssystem
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär ögonskydd.
DATUMKODPLACERING
Datumkoden, som även inkluderar tillverkningsåret,
är tryckt på huvudinformationsetiketten.
Exempel:
2011 XX XX
Tillverkningsår
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 demoleringsdammutsugarsystem.
1 Hållare
1 Justerbar rem
1 Förvaringslåda
1 Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (bild [fig.] 1)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
c. Hållare
d. Justerbar rem
e. Anslutningspunkt
AVSEDD ANVÄNDNING
Demoleringsdammutsugarsystemet har konstruerats
för professionell demolering och brytning i betong
och murbruk. Användning av lämplig brytverktyg,
mejsel och dammutsugning tar bort större delen
av statisk och luftburet damm vilket kan, om inte
dammutsugningssystemet används, förorena
arbetsmiljön eller innebära en ökad hälsorisk för
operatören och de som befinner sig i närheten.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
Demoleringsdammutsugarsystemet är ett
professionellt verktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
SE UPP: Använd endast
spetsiga och platta mejslar med
demoleringsdammutsugarsystemet.
Montera dammutsugarsystemet på
verktyget (fig. 1–5)
1. Sätt i mejseln (f) såsom instrueras i verktygets
instruktionsmanual.
2. Skjut munstycket (a) över mejseln. Se till att den
smala änden av munstycket är först.
3. Montera den justerbara remmen (d) på hållaren
(c) såsom visas.
VIKTIGT: Observera skillnaden mellan hakarna
(g, h) på hållaren (c). Den justerbara remmen
MÅSTE monteras på haken (h) såsom visas.
4. Placera hållaren (c) på fronthöljet på verktyget
och svep den justerbara remmen (d) runt
baksidan av verktyget.
71
SVENSKA
5. Dra den justerbara remmen (d) tight och haka
fast den i hållarens hake (g) för att säkra den på
plats.
6. Placera dammutsugarsystemets slang (b)
på hållaren (c) med tillräckligt lång längd på
slangen för att möjliggöra tillräcklig rörelse
för munstycket längs mejselns längd under
användning.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
OBSERVERA: Mejseln får inte sticka ut
mer än 60 mm eller mindre än 25 mm
från munstycket.
Munstycket måste vara minst 50 mm
från verktygshållaren såsom visas.
VARNING: Läs alltid bruksanvisningen
och hantera verktyget enligt
instruktionerna i verktygets
bruksanvisning.
7. Dra den justerbara remmen tight över slangen
till hållaren och fäst den på plats.
Se till att hållaren, slangen och den justerbara
remmen sitter ordentligt fast på verktyget.
Montera dammutsugarsystemet på
dammsugaren (fig. 1, 6, 7)
VARNING: Använd endast elverktyg
som rekommenderas av DEWALT med
denna tillsats. För ytterligare information
om DEWALT elverktyg som är
kompatibla med denna tillsats kontakta
din lokal återförsäljare, se adress på
baksidan av manualen eller besök www.
dewalt.eu.
1. Slå på dammsugaren såsom instrueras i
dammsugarens bruksanvisning.
2. Slå på verktyget såsom instrueras in verktygets
instruktionsmanual.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DEWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Skjut rekommenderade dammsugarslangens
munstycke (i) in i anslutningspunkten (e) tills den
sitter åt. För en säkrare anslutning använd AirLock
anslutningssystem.
OBSERVERA: Se till att slangens anslutning sitter
fast.
AirLock möjliggör en snabb och säker anslutning
mellan borrdammutsugarsystemet och
dammsugaren.
1. Se till att flänsen (j) på AirLock kopplingen (k) är
i upplåst läge. Rikta in spåren (n) på flänsen och
AirLock kopplingen såsom visas för låsta och
upplåsta positioner.
2. Skjut AirLock anslutningen (k)
på anslutningspunkten (e) på
dammutsugarsystemet.
3. Vrid flänsen (j) till låst position.
OBSERVERA: Kullagren (m) inuti flänsen
kommer att låsas i skåror (l) och låsa
anslutningen.
Borrdammutsugarsystemet är nu säkert anslutet till
dammsugaren.
72
FELSÖKNING
FEL
Överdrivet dammutsläpp
AIRLOCK KOPPLINGSSYSTEM - DWV9000
(SÄLJS SEPARAT)
MÖJLIG ORSAK
dammsugaren är full
filtret hos dammsugaren
är blockerat
sughuvudet är defekt
sugkanalen är blockerad
dammutsugarsystemets
slang är skadad
mejseln sticker ut mer
än 60 mm
ÅTGÄRD
töm dammsugaren
rengör eller byt
filter
byt sughuvud
rengör sugkanalen
byt slang
justera luftintaget
så att mejseln
sticker ut
25–60 mm
SVENSKA
Dammutsugarsystemet
faller av
FEL
MÖJLIG ORSAK
den justerbara remmen
är lös
den justerbara remmen
är skadad
ÅTGÄRD
dra åt den
justerbara remmen
byt den justerbara
remmen
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Rengöring
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får
inte kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
73
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
74
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
TÜRKÇE
YIKIM TOZ EMME SISTEMI
DWH052
Tebrikler!
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
DWHO52
Keski tipi
nokta ve düz
Maksimum
keski genişliği
mm
32
Boyut (l x b x h )
mm
860 x 173 x 105
kg
0,85
Ağırlık
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Güvenlik Talimatları
UYARI! Yangın, elektrik çarpması
ve yaralanma riskini azaltmak için
her zaman ülkenizdeki güvenlik
talimatlarına uyun.
Cihazı çalıştırmadan önce bu kılavuzun tamamını
dikkatli bir şekilde okuyun. Aynı zamanda bu cihaz
ile birlikte kullanılacak elektrikli aletin kılavuzuna
da bakın.
BU KILAVUZU ILERIDE BAKMAK ÜZERE
MUHAFAZA EDIN
1) GENEL
a) Çalışma alanını temiz tutun. Dağınık
alanlar ve banklar kazalara neden olabilir.
b) Çocukları uzak tutun. Çocukların alete
veya uzatma kablosuna temas etmesine
izin vermeyin. Deneyimsiz kullanıcıların
gözetim altında tutulması gerekir.
c) Uygun aleti kullanın. Kullanım amacı bu
kullanma kılavuzunda anlatılmıştır. Ağır
hizmet tipi aletin işini yapması için küçük
aletleri veya ataşmanları zorlamayın.
Alet, belirlenen kapasite aralığında
kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
UYARI: Bu kullanım kılavuzunda
Tavsiye edilenin dışında herhangi bir
aksesuar veya parçanın kullanımı veya
bu aletle yapılacak her hangi bir işlem
yaralanma riski taşıyabilir.
2) ELEKTRIK GÜVENLIĞI
a) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
b) Kesim aksesuarının, gömülü elektrik
kablolarına temas etmesine yol
açabilecek durumlarda aleti izole edilmiş
saplarından tutun. Kesim aksesuarı
elektrik akımı bulunan kablolarla temas
ettiğinde, akım elektrikli aletin iletken metal
parçaları üzerinden kullanıcıya iletilerek
elektrik çarpmasına yol açabilir.
c) Çalıştığınız alanda hiçbir gizli elektrik
kablosunun veya gaz ve su borusunun
olmadığından emin olmak için önceden
kontrol edin (örn. bir metal detektörü
kullanarak). Cihazın harici metal parçaları
elektrik taşıyor olabilir, örneğin, bir elektrik
kablosu kazara hasar gördüyse. Bu, ciddi
bir elektrik çarpması riski doğurur.
75
TÜRKÇE
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETLERIN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
b) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
5) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanının iyi havalandırıldığından
emin olun. Kötü havalandırılan bir çalışma
alanında toza maruziyet sağlığa zarar
verebilir.
Toz Emme Sistemleri için İlave
Özel Güvenlik Kuralları
• Cihazı delme uygulamalarında kullanmayın.
• Bu cihazı ile sadece DEWALT tarafından
tavsiye edilen elektrikli aletleri kullanın. Bu
cihazı ile uyumlu DEWALT elektrikli aletleri
hakkında daha fazla bilgi için, lütfen yerel
satıcınıza başvurun, adres için kullanım
kılavuzunun arkasına bakın veya www.
dewalt.eu.adresini ziyaret edin .
76
• Aleti nemli veya ıslak koşullarda kullanmayın.
• Oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyin.
Çocukların yakınında veya yanında kullanırken
daha fazla dikkatli olmak gerekir.
• Sadece bu kılavuzda açıklandığı gibi kullanın.
Sadece üretici tarafından tavsiye edilen
parçaları kullanın.
• Deliklere herhangi bir nesne koymayın.
Açıklıklardan herhangi biri tıkalıyken
kullanmayın, kıl, saç ve hava akışını
azaltabilecek herhangi bir şeyden arındırın.
• Saçınızı, gevşek elbisenizi, parmaklarınızı ve
diğer uzuvlarınızı açıklıklardan ve hareketli
parçalardan uzak tutun.
• Gazolin gibi alev alabilir veya yanıcı sıvıları
toplamak için veya bunların bulunabileceği
alanlarda kullanmayın.
• Bu cihaz, tümünü olmasa da, oluşturulan
tozun belirgin bir yüzdesini toplar.
UYARI: Malzemeler üzerinde
çalışırken oluşan bazı toz tipleri
kansere, doğum kusurlarına veya
başka üreme hasarlarına veya ciddi
ve kalıcı solunumsal veya diğer
yaralanmalara neden olduğu bilinen
kimyasallar içerir. Bu kimyasallardan
bazıları: kurşun bazlı boyalardan gelen
kurşun, tuğlalardan gelen kristalin silika,
beton ve diğer duvarcılık ürünleri ve
doğal taş, kimyasal uygulama görmüş
kerestelerden gelen arsenik ve
kromdur. Bunlara maruziyetinizden
kaynaklanan risk, bu tip çalışmaları ne
sıklıkla gerçekleştirdiğinize bağlı olarak
değişir. Bu kimyasallara maruziyeti
azaltmak için, operatör ve yanında
duranlar, mikroskobik parçacıkların
filtrelenmesi için tasarlanmış ve
oluşan toz tipi için uygun solunum
koruması gibi onaylı güvenlik
ekipmanları kullanılarak, iyi
havalandırılan bir alanda çalışmalıdır.
Tozu yüzden ve vücuttan uzağa
yöneltin. Toz ile uzun süre temastan
kaçının. Koruyucu giysiler giyin ve
maruz kalan alanları sabun ve su ile
yıkayın. Tozun ağzınıza, burnunuza,
gözlerinize girmesine veya cildinizde
kalmasına izin vermek zararlı
kimyasalların emilimini destekleyebilir.
TÜRKÇE
UYARI: Çalışmaya başlamadan önce,
üretilen tozun risk sınırlandırmasını
belirlemek için kontrol edin. İlgili
resmi onaylı güvenlik sınıfından ve
yerel toz risk kontrolü
yönetmelikleriyle uyumlu bir
endüstriyel toz emiciyi kullanın.
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şek. [figure] 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Diğer Riskler
Aşağıdaki riskler toz ayırma sistemi kullanımı için
doğal risklerdir:
– Aletin dönen veya sıcak parçalarına dokunma
sonucu yaralanma.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme kaybı.
– Aksesuarları değiştirirken parmakların sıkışma
riski.
– Beton ve/veya duvar üzerinde çalışırken
oluşan tozları solumaktan kaynaklanan sağlık
tehlikeleri.
Toz Ayırma Sistemi Üzerindeki
İşaretler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Göz koruması kullanın.
TARIH KODU KONUMU
Üretim yılını da içeren tarih kodu ana bilgi etiketinin
üzerine basılmıştır.
Örnek:
2011 XX XX
İmalat Yılı
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Yıkım tozu emme sistemi
1 Köşebent
1 Ayarlanabilir kayış
a. Ağız
b. Toz emme sistemi hortumu
c. Köşebent
d. Ayarlanabilir kayış
e. Bağlantı noktası
KULLANIM AMACI
Yıkım toz emme sisteminiz beton ve duvar
işlerindeki profesyonel yıkım ve kırma
uygulamaları için tasarlanmıştır. Uygun kırıcı,
keski ve toz emiciyi kullanılarak, statik ve havadan
kaynaklanan, toz emme sistemi kullanılmadığında
çalışma ortamını kirletecek olan ve operatöre
ve yakınında bulunanlara yüksek bir sağlık riski
doğuran tozun çoğunu temizlenebilir.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Yıkım toz emme sistemi profesyonel bir alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
DİKKAT: Yıkım toz emme sistemi ile
yalnızca noktalı ve düz keskileri kullanın.
1 Alet Kutusu
1 Kullanım kılavuzu
77
TÜRKÇE
Toz Emme Sistemini Alete
Takma (şekil 1–5)
1. Alet talimat kılavuzunda talimat verildiği şekilde
keskiyi (f) takın.
2. Ağzı (a) keski üzerine kaydırın. Ağzın dar
ucunu ilk olarak takıldığından emin olun.
3. Köşebendi (c) gösterildiği şekilde ayarlanabilir
kayışa (d) takın.
ÖNEMLİ: Köşebent (c) üzerindeki kancalar
(g, h) arasındaki farkı gözetin. Ayarlanabilir
kayış kancaya (h) gösterildiği şekilde
TAKILMALIDIR.
4. Köşebendi (c) aletin ön mahfazasına yerleştirin
ve ayarlanabilir kayışı (d) aletin arkasının
çevresinde sarın.
5. Ayarlanabilir kayışı (d) sıkıca çekin ve yerine
sabitlemek için köşebent kancasına (g)
kancalayın.
6. Kullanıldığında keski uzunluğu boyunca
ağzın yeterli hareketini sağlamak için yeterli
hortum uzunluğu sağlayarak toz emme sistemi
hortumunu (b) köşebende (c) yerleştirin.
İKAZ: Keski ağızdan 60 mm’den
çok ya da 25 mm’den az mesafede
uzatılmamalıdır.
Ağız, gösterildiği gibi alet tutucudan
minimum 50 mm mesafede olmalıdır.
NOT: Hortum bağlantısının güvenli olduğundan
emin olun.
AİRLOCK KONEKTÖR SİSTEMİ - DWV9000
(AYRI SATILIR)
AirLock delme toz emme sistemi ve toz emici
arasında hızlı ve güvenli bir bağlantı sağlar.
1. AirLock konektörü (k) üzerindeki kelepçenin
(j) açık kilit konumunda olduğundan emin
olun. Kelepçe ve AirLock konektörü üzerindeki
çentikleri (n) açık kilit ve kilit konumlarında
gösterildiği gibi hizalayın.
2. AirLock konektörü (k) toz emme sisteminin
bağlantı noktasına (e) itin.
3. Kelepçeyi (j) kilitli konuma döndürün. NOT:
Kelepçe içindeki bilyeli rulmanlar (m) yuvaya
(l) kilitlenir ve bağlantıyı emniyete alır.
Delme toz emme sistemi artık toz emiciye güvenli
şekilde bağlanmıştır.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
UYARI: Aleti her zaman aletin kullanım
kılavuzunda açıklandığı gibi çalıştırın.
7. Ayarlanabilir kayışı hortumun üzerine çekin
ve yerine sabitlemek için gösterildiği gibi
köşebende kancalayın.
Köşebendin, hortumun ve ayarlanabilir kayışın
alete tamamen sabitlendiğinden emin olun.
Toz Emme sistemini Toz
emiciye takma (şekil 1, 6, 7)
UYARI: Bu aksesuar ile yalnızca
DEWALT tarafından önerilen
elektrikli aletleri kullanın. DEWALT,
bu aksesuarla uyumlu elektrikli
aletler hakkında daha fazla bilgi için,
lütfen yerel satıcınızla iletişim kurun,
kılavuzun arkasındaki adreslere
başvurun veya www.dewalt.eu
adresini ziyaret edin.
Önerilen toz emme hortum ağzını (i) sıkı olana
dek bağlantı noktasına (e) itin. Daha güvenli bir
bağlantı için AirLock bağlantı sistemini kullanın.
78
1. Toz emiciyi toz emici talimat kılavuzunda
talimat verildiği gibi çevirin.
2. Aleti, alet talimat kılavuzunda talimat verildiği
şekilde açın.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
TÜRKÇE
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
SORUN GİDERME
ARIZA
OLASI NEDEN
Aşırı toz
toz emici dolu
emisyonu
toz emicinin filtresi
engellenmiş
emme kafası
hasarlı
emme kanalı
engellenmiş
toz emme sistemi
hortumu hasarlı
keski 60 mm’den
çok uzatılmış
ÇÖZÜM
toz emiciyi
boşaltın
filtreyi temizleyin
veya değiştirin
emme kafasını
değiştirin
emme kanalını
temizleyin
hortumu değiştirin
hava girişini
keskinin
25-60 mm
uzatılacağı şekilde
ayarlayın
Toz emme ayarlanabilir kayış ayarlanabilir kayışı
sistemi
gevşek
sıkın
düşüyor
ayarlanabilir kayış ayarlanabilir kayışı
hasarlı
değiştirin
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
79
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
80
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΡΑΥΣΗΣ DWH052
Συγχαρητήρια!
Οδηγίες Ασφαλείας
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πάντα τηρείτε τους
κανονισμούς ασφαλείας που ισχύουν
στη χώρα σας για να μειώσετε τον
κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και
τραυματισμού.
Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο
πριν χρησιμοποιήσετε το προσάρτημα. Επίσης
συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οποιουδήποτε
ηλεκτρικού εργαλείου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
με αυτό το προσάρτημα.
Τεχνικά δεδομένα
DWHO52
Τύπος σμίλης
μυτερή και επίπεδη
Μέγιστο πλάτος
σμίλης
mm
32
Μέγεθος (l x b x h )
mm
860 x 173 x 105
kg
0,85
Βάρος
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
1) ΓΕΝΙΚΑ
a) Διατηρείτε την περιοχή εργασίας καθαρή.
Οι περιοχές εργασίες και οι πάγκοι όπου δεν
υπάρχει τακτοποίηση μπορεί να γίνουν αιτίες
ατυχημάτων.
b) Κρατάτε τα παιδιά μακριά. Μην αφήσετε
παιδιά να έρθουν σε επαφή με το εργαλείο ή
το καλώδιο επέκτασης. Απαιτείται επίβλεψη
για μη έμπειρους χρήστες.
c) Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο.
Η προβλεπόμενη χρήση περιγράφεται στο
παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Μην αναγκάζετε
μικρά εργαλεία ή προσαρτήματα να
εκτελέσουν την εργασία εργαλείου βαρέως
τύπου. Το εργαλείο θα εκτελέσει την
εργασία καλύτερα και ασφαλέστερα με την
προβλεπόμενη ένταση χρήσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση
οποιουδήποτε παρελκόμενου
ή προσαρτήματος ή η εκτέλεση
οποιασδήποτε εργασίας με αυτό το
εργαλείο, πέραν των όσων συνιστώνται
στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί
να παρουσιάσει κίνδυνο τραυματισμού.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
σώματα καλοριφέρ, κουζίνες και
ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας αν το σώμα σας γειωθεί.
β) Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από
μονωμένες επιφάνειες λαβής όταν
εκτελείτε μια εργασία όπου το αξεσουάρ
κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με
81
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
αθέατα καλώδια. Αν αξεσουάρ κοπής
έρθει σε επαφή με καλώδιο υπό τάση
μπορεί να τεθούν υπό ηλεκτρική τάση και τα
εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού
εργαλείου και να προκληθεί ηλεκτροπληξία
στο χειριστή.
γ) Ελέγξτε εκ των προτέρων (π.χ. με
χρήση ανιχνευτή μετάλλων) για να
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κρυφά
καλώδια ρεύματος ή σωλήνες αερίου
και νερού στην περιοχή όπου εργάζεστε.
Τα εξωτερικά μεταλλικά μέρη της συσκευής
μπορεί να γίνουν ηλεκτροφόρα αν, για
παράδειγμα, υποστεί ζημιά κατά λάθος ένα
καλώδιο ρεύματος. Αυτό αποτελεί σοβαρό
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ
α) Παραμένετε σε επαγρύπνηση, προσέχετε
τι κάνετε και εφαρμόζετε την κοινή
λογική όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό
εργαλείο όταν είστε κουρασμένος/η
ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
οινοπνεύματος ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη
χρήση ηλεκτρικών εργαλείων μπορεί να
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής
προστασίας. Πάντα φοράτε προστασία
ματιών. Ο προστατευτικός εξοπλισμός,
όπως μάσκα κατά της σκόνης,
αντιολισθητικά παπούτσια ασφαλείας,
κράνος ή προστασία ακοής, όταν
χρησιμοποιείται για τις κατάλληλες συνθήκες,
θα μειώσει τους τραυματισμούς.
γ) Κρατάτε παιδιά και παρευρισκόμενους
μακριά κατά τη χρήση ηλεκτρικού
εργαλείου. Παράγοντες που αποσπούν την
προσοχή μπορεί να σας κάνουν να χάσετε
τον έλεγχο.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
α) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα αξεσουάρ και εξαρτήματα εργασίας
του εργαλείου κλπ. σύμφωνα με τις
παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπ’
όψη τις συνθήκες εργασίας και την προς
εκτέλεση εργασία. Η χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από τις
προβλεπόμενες θα μπορούσε να οδηγήσει
σε επικίνδυνη κατάσταση.
β) Όταν δεν χρησιμοποιείται το ηλεκτρικό
εργαλείο, φυλάσσετέ το μακριά
82
από παιδιά και μην αφήνετε να το
χρησιμοποιούν άτομα μη εξοικειωμένα
με αυτό ή με τις παρούσες οδηγίες. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα
χέρια μη εκπαιδευμένων χρηστών.
5) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας
διαθέτει επαρκή αερισμό. Η έκθεση σε
σκόνη σε ανεπαρκώς αεριζόμενο χώρο
εργασίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη της
υγείας.
Πρόσθετοι Ειδικοί Κανόνες
Ασφαλείας Για Συστήματα
Εξαγωγής Σκόνης
• Μη χρησιμοποιείτε το προσάρτημα σε
εφαρμογές διάτρησης.
• Χρησιμοποιείτε με το προσάρτημα αυτό
μόνο ηλεκτρικά εργαλεία που συνιστά η
DEWALT. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT
που είναι συμβατά με αυτό το προσάρτημα,
απευθυνθείτε στον τοπικό σας έμπορο. Σχετικά
ανατρέξτε στις διευθύνσεις στο πίσω μέρος
του εγχειριδίου ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο
www.dewalt.eu.
• Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε συνθήκες
υγρασίας ή διαβροχής.
• Μην επιτρέψετε να χρησιμοποιηθεί σαν
παιχνίδι. Απαιτείται αυξημένη προσοχή όταν
χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντά σε αυτά.
• Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως
περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτήματα που
συνιστά ο κατασκευαστής.
• Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα
μέσα στα ανοίγματα. Μην χρησιμοποιήσετε
το εργαλείο αν οποιοδήποτε άνοιγμα είναι
φραγμένο. Διατηρείτε το απαλλαγμένο από
χνούδια, τρίχες και οτιδήποτε μπορεί να
ελαττώσει τη ροή του αέρα.
• Κρατήστε μαλλιά, χαλαρά ρούχα, δάκτυλα
και όλα τα μέρη του σώματος μακριά από
ανοίγματα και κινούμενα μέρη.
• Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για συλλογή
εύφλεκτων ή καύσιμων υγρών, όπως βενζίνη
και μην το χρησιμοποιείτε σε χώρους όπου
ενδέχεται να υπάρχουν αυτά.
• Η συσκευή αυτή συλλέγει ένα σημαντικό
ποσοστό της σκόνης που παράγεται, αλλά όχι
όλη.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένοι τύποι
σκόνης που παράγονται από
εργασία σε υλικά περιέχουν χημικά
που είναι γνωστό ότι προκαλούν
καρκίνο, συγγενείς ανωμαλίες ή
άλλες αναπαραγωγικές βλάβες, ή
άλλες σοβαρές και μόνιμες
αναπνευστικές ή άλλες σωματικές
βλάβες. Ορισμένα παραδείγματα των
χημικών αυτών είναι: μόλυβδος από
βαφές βάσης μολύβδου, κρυσταλλικό
πυρίτιο από τούβλα, σκυρόδεμα και
άλλα προϊόντα τοιχοποιίας και φυσική
πέτρα, αρσενικό και χρώμιο από χημικά
επεξεργασμένη ξυλεία. Ο κίνδυνος για
σας από αυτούς τους τύπους έκθεσης
ποικίλλει, ανάλογα με το πόσο συχνά
πραγματοποιείτε αυτόν τον τύπο
εργασίας. Για τη μείωση της έκθεσης
σε αυτά τα χημικά, ο χειριστής και οι
παρευρισκόμενοι θα πρέπει να
εργάζονται σε καλά αεριζόμενο χώρο
με χρήση εγκεκριμένου εξοπλισμού
ασφαλείας, όπως προστασίας
αναπνοής κατάλληλης για τον τύπο
της παραγόμενης σκόνης και
σχεδιασμένης να κατακρατεί
μικροσκοπικά σωματίδια.
Κατευθύνετε τη σκόνη μακριά από το
πρόσωπο και το σώμα. Αποφεύγετε
την παρατεταμένη επαφή με τη
σκόνη. Φοράτε προστατευτικό
ρουχισμό και πλένετε τις
εκτεθειμένες περιοχές με σαπούνι
και νερό. Αν επιτρέπετε στη σκόνη να
εισέλθει στο στόμα, τη μύτη, τα μάτια
σας ή να παραμένει στο δέρμα σας,
διευκολύνετε την απορρόφηση
επιβλαβών χημικών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν ξεκινήσετε
την εργασία, ελέγξτε για να
προσδιορίσετε την ταξινόμηση
κινδύνου της παραγόμενης σκόνης.
Χρησιμοποιείτε βιομηχανική
συσκευή εξαγωγής σκόνης της
κατάλληλης, επίσημα εγκεκριμένης,
κατηγορίας ασφαλείας και σε
συμμόρφωση με τους τοπικούς σας
κανονισμούς ελέγχου των κινδύνων
από σκόνη.
Υπολειπόμενοι Κίνδυνοι
Οι ακόλουθοι κίνδυνοι είναι εγγενείς στη χρήση του
συστήματος εξαγωγής σκόνης:
– Τραυματισμοί που προκαλούνται από
επαφή με περιστρεφόμενα ή θερμά μέρη του
εργαλείου.
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας,
ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβη της ακοής.
– Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την
αλλαγή παρελκομένου.
– Κίνδυνοι υγείας που προκαλούνται από την
εισπνοή σκόνης που αναπτύσσεται κατά την
εργασία σε σκυρόδεμα και/ή τοιχοποιία.
Σημάνσεις Πάνω Στο Σύστημα
Εξαγωγής Σκόνης
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος στην κύρια
ετικέτα πληροφοριών.
Παράδειγμα:
2011 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Σύστημα απομάκρυνσης σκόνης δομικών
εργασιών θραύσης
1 Στήριγμα
1 Ρυθμιζόμενος ιμάντας
1 Κιβώτιο μεταφοράς
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί
να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
83
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. [FIGURE] 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Ακροστόμιο
b. Εύκαμπτος σωλήνας συστήματος
εξαγωγής σκόνης
c. Στήριγμα
d. Ρυθμιζόμενος ιμάντας
e. Σημείο σύνδεσης
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το σύστημά σας εξαγωγής σκόνης δομικών
εργασιών θραύσης έχει σχεδιαστεί για
επαγγελματικές εφαρμογές δομικών εργασιών
γκρεμίσματος και θραύσης σε σκυρόδεμα και
τοιχοποιία. Με χρήση του κατάλληλου εργαλείου
θραύσης, σμίλης και συσκευής εξαγωγής
σκόνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αφαίρεση
της μεγάλης πλειονότητας της στατικής και
αιωρούμενης σκόνης, η οποία χωρίς τη χρήση του
συστήματος εξαγωγής σκόνης θα μπορούσε να
ρυπάνει το περιβάλλον εργασίας ή να αποτελέσει
αυξημένο κίνδυνο ασφάλειας για το χειριστή και
αυτούς που βρίσκονται κοντά του.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Το σύστημα εξαγωγής σκόνης δομικών εργασιών
θραύσης είναι ένα επαγγελματικό εργαλείο.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
84
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο
σμίλες με μυτερή και επίπεδη μύτη σε
συνδυασμό με το σύστημα εξαγωγής
σκόνης δομικών εργασιών θραύσης.
Σύνδεση συστήματος
εξαγωγής σκόνης στο
εργαλείο (εικ. 1–5)
1. Εισάγετε τη σμίλη (f) σύμφωνα με το εγχειρίδιο
οδηγιών του εργαλείου.
2. Περάστε το ακροστόμιο (a) πάνω από τη
σμίλη. Βεβαιωθείτε ότι περνάτε πρώτο το
στενό άκρο του ακροστομίου.
3. Συνδέστε το ρυθμιζόμενο ιμάντα (d) στο
στήριγμα (c) όπως δείχνει η εικόνα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παρατηρήστε τη διαφορά
ανάμεσα στα άγκιστρα (g, h) πάνω στο
στήριγμα (c). Ο ρυθμιζόμενος ιμάντας ΠΡΕΠΕΙ
να συνδεθεί στο άγκιστρο (h) όπως δείχνει η
εικόνα.
4. Τοποθετήστε το στήριγμα (c) πάνω στο
μπροστινό περίβλημα του εργαλείου και
τυλίξτε το ρυθμιζόμενο ιμάντα (d) γύρω από το
πίσω μέρος του εργαλείου.
5. Τραβήξτε το ρυθμιζόμενο ιμάντα (d) σφικτά και
αγκιστρώστε τον πάνω στο στήριγμα (g) για
να τον ασφαλίσετε στη θέση του.
6. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα (b)
του συστήματος εξαγωγής σκόνης πάνω
στο στήριγμα (c) αφήνοντας αρκετό μήκος
εύκαμπτου σωλήνα ώστε να εξασφαλιστεί
επαρκής ελευθερία κίνησης του ακροστομίου
κατά μήκος της σμίλης κατά τη χρήση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η σμίλη δεν πρέπει
να προεξέχει περισσότερο από 60
mm ή λιγότερο από 25 mm από το
ακροστόμιο.
Το ακροστόμιο πρέπει να απέχει
τουλάχιστον 50 mm από την υποδοχή
εργαλείου όπως δείχνει η εικόνα.
7. Τραβήξτε το ρυθμιζόμενο ιμάντα σφιχτά πάνω
από τον εύκαμπτο σωλήνα και αγκιστρώστε
τον στο στήριγμα όπως δείχνει η εικόνα, για να
τον ασφαλίσετε στη θέση του.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα, ο εύκαμπτος σωλήνας
και ο ρυθμιζόμενος ιμάντας έχουν στερεωθεί καλά
στο εργαλείο.
Σύνδεση του συστήματος
εξαγωγής σκόνης στη
συσκευή εξαγωγής σκόνης
(εικ. 1, 6, 7)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Με το προσάρτημα
αυτό χρησιμοποιείτε μόνο ηλεκτρικά
εργαλεία που συνιστά η DEWALT. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT που
είναι συμβατά με αυτό το προσάρτημα,
απευθυνθείτε στο τοπικό σας
κατάστημα, ανατρέξτε στις διευθύνσεις
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου ή
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.
dewalt.eu.
Πιέστε το συνιστώμενο ακροστόμιο (i) εύκαμπτου
σωλήνα εξαγωγής σκόνης μέσα στο σημείο
σύνδεσης (e) έως ότου σφίξει. Για πιο ασφαλή
σύνδεση, χρησιμοποιήστε το σύστημα σύνδεσης
AirLock.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάζετε πάντα
το εγχειρίδιο οδηγιών του εργαλείου
και χρησιμοποιείτε το εργαλείο όπως
αναφέρεται σε αυτό.
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή εξαγωγής σκόνης
σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο
οδηγιών της συσκευής εξαγωγής σκόνης.
2. Ενεργοποιήστε το εργαλείο σύμφωνα με το
εγχειρίδιο οδηγιών του εργαλείου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του
εύκαμπτου σωλήνα είναι ασφαλής.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ AIRLOCK - DWV9000
(ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ)
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Ο σύνδεσμος AirLock επιτρέπει ταχεία και ασφαλή
σύνδεση ανάμεσα στο σύστημα εξαγωγής σκόνης
διάτρησης και στο εξάρτημα εξαγωγής σκόνης.
1. Βεβαιωθείτε ότι το κολάρο (j) στο σύνδεσμο
AirLock (k) είναι στην απασφαλισμένη θέση.
Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές (n) στο κολάρο και
στο σύνδεσμο AirLock όπως δείχνει η εικόνα
για τις θέσεις απασφάλισης και ασφάλισης.
2. Πιέστε το σύνδεσμο AirLock (k) πάνω
στο σημείο σύνδεσης (e) του συστήματος
εξαγωγής σκόνης.
3. Περιστρέψτε το κολάρο (j) στην ασφαλισμένη
θέση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σφαιρίδια (m) μέσα στο
κολάρο θα ασφαλίσουν στην αυλάκωση (l) και
έτσι θα ασφαλίσει η σύνδεση.
Τώρα το σύστημα εξαγωγής σκόνης διάτρησης
έχει συνδεθεί με ασφάλεια στο εξάρτημα εξαγωγής
σκόνης.
85
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Υπερβολική
εκπομπή
σκόνης
Το σύστημα
εξαγωγής
σκόνης
αποσπάται
και πέφτει
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
γέμισε η
συσκευή
εξαγωγής
σκόνης
φραγμένο
φίλτρο της
συσκευής
εξαγωγής
σκόνης
η κεφαλή
αναρρόφησης
είναι
ελαττωματική
το κανάλι
αναρρόφησης
είναι φραγμένο
ο εύκαμπτος
σωλήνας του
συστήματος
εξαγωγής
σκόνης έχει
υποστεί ζημιά
η σμίλη
προεξέχει
περισσότερο
από 60 mm
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
αδειάστε τη
συσκευή
εξαγωγής σκόνης
καθαρίστε ή
αντικαταστήστε το
φίλτρο
αντικαταστήστε
την κεφαλή
αναρρόφησης
καθαρίστε
το κανάλι
αναρρόφησης
αντικαταστήστε
τον εύκαμπτο
σωλήνα
ρυθμίστε την
είσοδο αέρα
ώστε η σμίλη
να προεξέχει
25–60 mm
ο ρυθμιζόμενος σφίξτε το
ιμάντας είναι
ρυθμιζόμενο
χαλαρός
ιμάντα
ο ρυθμιζόμενος αντικαταστήστε
ιμάντας έχει
το ρυθμιζόμενο
υποστεί ζημιά ιμάντα
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
86
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
87
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή – κατ’ επιλογή
μας – θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
88
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
89
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax: 01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax: 039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
+31 164 283 063
Fax: +31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
www.dewalt.co.uk
Middle East
Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N116082
Dutch
French
Tel: +32 70 220 063
Tel: +32 70 220 062
Τηλ:
+30 210 8981-616
Service: +30 210 8981-616
Φαξ:
+30 210 8983-570
Tel: 01753-56 70 55
Fax: 01753-57 21 12
Fax: +32 70 225 585
Fax: +32 70 222 441
www.dewalt.be
www.dewalt.gr
Tel:
+971 4 8863030
Fax: +971 4 8863333
www.dewalt.ae
05/11
Download PDF

advertising