DWH052 | DeWalt DWH052 EXTRACTOR KIT instruction manual

359204 - 87 BG
Превод на оригиналните инструкции
DWH052
Фигура 1
e
d
b
c
a
2
Фигура 2
a
f
Фигура 3
Фигура 4
c
c
d
d
h
g
g
d
h
3
Фигура 5
b
c
25-60
мм
> 50
мм
> 50
мм
25-60
мм
Фигура 6
e
4
i
Фигура 7
m
e
l
j
k
n
n
5
ПРАХОУЛАВЯЩА СИСТЕМА ПРИ РАЗБИВАНЕ
DWH052
Поздравления!
Инструкции за безопасност
Вие избрахте инструмент на DEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продукти и иновации прави
DEWALT един от най-надеждните партньори
за потребителите на професионални
електроинструменти.
Технически данни
Вид длето
Максимална ширина
на длетото
Размер (Д x Ш x В )
Тегло
DWHO52
остро и плоско
мм
мм
кг
32
860 x 173 x 105
0,85
Определения: Насоки за безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за тези
символи.
ОПАСНОСТ: Показва неизбежна
опасна ситуация, която ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, би
могло да доведе до смърт или
сериозни наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, може да
доведе до минимални или средни
наранявания.
ЗАБЕЛЕЖКА: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания и която, ако не
се избегне, може да доведе до
повреда на имущество.
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
6
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги
спазвайте правилата за
безопасност, приложими във
вашата страна, за намаляване
на риска от пожар, токов удар
и нараняване.
Прочетете внимателно това ръководство,
преди да използвате приложението. Също
така се обръщайте към ръководството на
всеки електроинструмент, който ще бъде
използван с това приложение.
ЗАПАЗЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ
1) ОБЩО
a) Пазете работната зона чиста. Зони
и работни помещения в безпорядък
може да предизвикат инциденти.
б) Пазете децата далече. Не
допускайте деца в близост до
инструмента или до удължителя.
За неопитните потребители
е необходим надзор.
в) Използвайте подходящ
инструмент. Предназначението
е описано в това ръководство. Не
насилвайте малки инструменти или
представки за работа, подходяща
за високомощен инструмент.
Инструментът ще свърши по-добре
и по-безопасно работата, при
темпото, за което е създаден.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Използването на някой
аксесоар или представка,
или изпълнението на дадена
операция с този уред, различна
от предназначението, описано
в тези инструкции, може да
представлява опасност от
нараняване.
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
а) Избягвайте контакт на тялото
със заземени повърхности, като
например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов
удар, ако тялото ви е заземено.
б) Дръжте електроинструмента за
изолираните повърхности при
в)
извършване на работа, при която
приспособлението за рязане може
да засегне скрито окабеляване.
Прерязването на "жив" кабел ще
зареди с ток металните части на
електроинструмента, в резултат
на което оператора може да получи
токов удар.
Предварително проверете
(например с метален детектор),
за да сте сигурни, че няма
скрити електрически кабели или
газопроводни и водопроводни
тръби в зоната на работа.
Външните метални части на уреда
може да се заредят с електричество,
например, когато по невнимание
е повреден електрически кабел. Това
носи сериозен риск от токов удар.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте
какво правите и използвайте
разума си, когато работите
с електроинструмента. Не
използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг невнимание при
работа с електроинструмент може да
доведе до сериозни наранявания.
б) Използвайте лично защитно
оборудване. Винаги носете защита
за очите. Защитни средства като
дихателна маска, неплъзгащи се
обувки за безопасност, каска или
защита на слуха, използвани при
подходящи условия, ще намали
трудовите злополуки.
в) Дръжте деца и странични лица
надалече, докато работите
с електроинструмента.
Разсейванията могат да ви принудят
да загубите контрол.
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
а) Използвайте
електроинструментите,
допълнителните принадлежности
и инструменти в съответствие
с тези инструкции, като се вземат
предвид условията на труд
и вида на работа. Използването
на електроинструмента за работи,
различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до
опасни ситуации.
б) Съхранявайте преносимите
електроинструменти
извън досега на деца и не
позволявайте на незапознати
с електроинструмента и тези
инструкции други хора да работят
с него. Електроинструментите
са опасни в ръцете на необучени
потребители.
5) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО
ПРОСТРАНСТВО
a) Погрижете се за добро
проветряване на работното
място. Излагането на прах при лошо
проветрено работно място може да
доведе до увреждане на здравето.
Допълнителни специфични
правила за безопасност за
прахоулавящи системи
• Не използвайте приспособлението при
пробиване.
• Използвайте само електроинструменти,
препоръчани от DEWALT с тази
приставка. За повече информация
относно електроинструментите на
DEWALT, които са съвместими с това
приспособление, моля, свържете се
с вашият дилър, който можете да
потърсите в адресите отзад на
ръководството или посетете
www.dewalt.eu.
• Не използвайте инструмента в мокри
условия.
• Не допускайте да се използва като
играчка. Необходимо е повишено
внимание, когато се използва от деца
или в близост до тях.
• Използвайте само според описанието
в това ръководство. Използвайте само
препоръчаните от производителя
приспособления.
• Не поставяйте предмети в отворите.
Не използвайте при блокиран отвор;
пазете далече от коса или неща, които
биха намалили притока на въздух.
• Пазете коса, широки дрехи, пръсти
и всички части от тялото далече от
отворите и движещите се части.
• Не използвайте за събиране на запалими
или избухливи течности като бензин
и не използвайте в зони, където има
възможност да се срещнат.
7
• Това приложение събира съществен
процент на насъбран прах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Някои
видове прах, които се образуват
в резултат от обработването
на материали, съдържат
химически канцерогенни
елементи, които причиняват
вродени дефекти или други
проблеми, свървани
с репродуктивните органи или
сериозни и постоянни проблеми
с дишането, както и други
проблеми. Някои примери за тези
химикали са: олово от бои на
оловна основа, кристален силициев
диоксид, бетон и други
строителни продукти
и естествени камъни, арсен и хром
от химически обработен дървен
материал. Ръскът за вас от
такова излагане варира
в зависимост от това колко често
извършвате такъв тип работа. За
да намалите риска от излагане
на такива химикали,
операторът и страничните
наблюдатели трябва да
работят в добре проветрено
място и да използват одобрено
оборудване за безопасност като
дихателна защита, подходяща
за типа прах и създаден с цел да
филтрира микроскопични
частици. Насочвайте праха
далече от лицето и тялото.
Избягвайте продължителен
контакт с прах. Носете
защитно облекло и измивайте
изложените части на тялото
със сапун и вода. Навлизането на
прах в устата, носа, очите или
наслагването му по кожата ви
може да доведе до проникване на
вредни химикали.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди
започване на работа, проверете
за всеки случай класификацията
за опасност на произвежданият
прах. Използвайте промишлена
прахоулавяща система със
съответният официално
одобрен клас на безопасност
и в съответствие с местните
разпоредби за контрол над
опасният прах
8
Допълнителни рискове
Следните рискове са присъщи при
използването на прахоулавящата система:
– Наранявания, причинени от докосване
на въртящи се или горещи части на
инструмента.
Въпреки прилагането на съответните
разпоредби за безопасност и прилагането
на предпазни устройства, някои остатъчни
рискове не могат да бъдат избегнати. Това
са:
– Увреждане на слуха.
– Риск от извиване на пръсти при смяна
на аксесоара.
– Опасности за здравето, причинени от
вдишване на прах, образуван от работа
с бетон и/или зидария.
Означения по прахоулавящата система
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
Носете защита за очите.
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА
Кода с датата, който включва също и годината
на производство, е отпечатан на основната
информативна табела.
Пример:
2011 XX XX
Година на производство
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Прахоулавяща система при разбиване
1 Скоба
1 Каишка за ръка
1 Комплект инструменти
1 Ръководство с инструкции
• Проверете за евентуална повреда
на инструмента, частите или
аксесоарите, в следствие от
транспортиране.
• Вземете си време да прочетете
задълбочено и с разбиране това
ръководство преди започване на работа.
Описание (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания
и щети.
a. Дюза
b. Маркуч за прахоулавяща система
c. Скоба
d. Регулируема каишка
e. Точка на свързване
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Вашата прахоулавяща система при
разбиване е създадена за приложения при
професионално разбиване в бетон и зидария.
Като използвате подходящ разбивач, длето
и прахоулавяща система могат да бъдат
използвани за сваляне на по-голямата част
от статичният и въздушен прах, който без
помощта на прахоулавящата система може
да замърси работната среда или да стане
причина за увеличаване на риска за здравето
на оператора и на други лица в близост.
НЕ използвайте в мокри условия или в среда
на запалителни течности или газове.
Прахоулавящата система при разбиване
е професионален електроинструмент.
НЕ допускайте деца в близост до
инструмента. Необходим е надзор, когато този
инструмент се използва от неопитен оператор.
СГЛОБЯВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и го отделете
от захранващия източник
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, преди да
регулирате или променяте
настройките, или когато
извършвате поправки. Уверете
се, че пусковият превключвател
е на позиция OFF "изключен".
Едно нежелано задействане на
инструмента може да предизвика
наранявания.
ВНИМАНИЕ: Използвайте само
заострени и плоски длета със
системата за прахоулавяне при
разбиване.
Закрепете прахоулавящата
система към инструмента
(фиг. 1-5)
1. Поставете длето (f) според инструкцията
в ръководството към инструмента.
2. Плъзнете дюзата (a) над длетото.
Внимавайте стеснения край на дюзата да
е първа.
3. Прикачете регулируемата каишка (d) към
скобата (c) както е показано.
ВАЖНО: Наблюдавайте разликата между
куките (g, h) на скобата (c). Регулируемата
каишка ТРЯБВА да бъде прикачена към
куката (h) както е показано.
4. Поставете скобата (c) на предния корпус
на инструмента и увийте регулируемата
каишка (d) около задната част на
инструмента.
5. Дръпнете регулируемата каишка (d)
здраво и окачете на куката на скобата (g)
за да я закрепите на място.
6. Поставете маркуча на системата за
прахоулавяне (b) на скобата (c) като
оставите достатъчно дължина на маркуча
за достатъчно движения на дюзата по
дължината на длетото, което използвате.
ЗАБЕЛЕЖКА: Длетото не трябва
да се удължава повече от 60 мм
или по-малко от 25 мм от дюзата.
Дюзата трябва да е минимум
на 50 мм от държателя на
инструмента, както е показано.
7. Издърпайте регулируемата каишка здраво
над маркуча и окачете към скобата, както
е показано, за да заздравите на място.
Уверете се, че скобата, маркуча
и регулируемата каишка са напълно
закрепени за инструмента.
Закрепете прахоулавящата
система за уреда за събиране на прах (фиг. 1, 6, 7)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте
само електроинструменти,
препоръчани от DEWALT с тази
приставка. За повече информация
относно електроинструментите на
DEWALT, които са съвместими с това
приспособление, моля, свържете се
9
с вашият дилър, който можете да
потърсите в адресите отзад на
ръководството или посетете
www.dewalt.eu.
Натиснете препоръчаната дюза (i) за маркуча
на уреда за събиране на прах в точката на
свързване (е), докато прилепне. За по-здраво
свързване, използвайте свързващата система
AirLock.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че свързването на
маркуча е безопасно.
СВЪРЗВАЩА СИСТЕМА AIRLOCK DWV9000 (ПРОДАВА СЕ ОТДЕЛНО)
AirLock дава възможност за бъзо и сигурно
свързване между прахоулавящата система
при пробиване и уреда за събиране на прах.
1. Включете уреда за събиране на прах
според инструкциите в ръководството на
уреда.
2. Включете инструмента според
инструкциите в ръководството към
инструмента.
ПОДДРЪЖКА
Вашият инструмент на DEWALT е създаден
за продължителна и дългосрочна работа
с минимална поддръжка. Продължителната
и задоволителна работа зависи от правилната
грижа за инструмента и от редовното му
почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и го отделете
от захранващия източник
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, преди да
регулирате или променяте
настройките, или когато
извършвате поправки. Уверете
се, че пусковият превключвател
е на позиция OFF "изключен".
Едно нежелано задействане на
инструмента може да предизвика
наранявания.
1. Уверете се, че лагера (j) на конектора
на AirLock (k) е в отключена позиция.
Подравнете щифтовете (n) на лагера и на
AirLock конектора, както е показано за
отключена и заключена позиции.
2. Натиснете конектора AirLock (k) към
точката на свързване (e) на системата за
прахоулавяне.
3. Завъртете лагера (j) до заключена
позиция. ЗАБЕЛЕЖКА: Сачмените лагери
(m) от вътрешната страна на лагера ще
се заключат в отвора (l) и ще обезопасят
свързването.
Прахоулавящата система при пробиване сега
е свързана безопасно към уреда за събиране
на прах.
РАБОТА
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
спазвайте инструкциите за
безопасност и приложимите
разпоредби.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозни
лични наранявания, изключете
инструмента и от захранващия
източник преди да регулирате,
сваляте/монтирате приставки
или аксесоари.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Винаги четете и работете
с инструмента според
инструкциите в ръководството
към инструмента.
10
ОПРАВЯНЕ НА ПРОБЛЕМИ
ГРЕШКА
ВЪЗМОЖНА
ПРИЧИНА
Прекалено уреда за
излъчване събиране на
на прах
прах е пълен
филтърът
на уреда за
събиране
на прах
е блокиран
засмукващата
глава
е дефектна
всмукващият
канал
е блокиран
маркуча на
системата за
прахоулавяне
е повреден
длетото
е удължено
повече от
60 мм
РЕШЕНИЕ
изпразнете уреда
за събиране на
прах
почистете или
сменете филтъра
сменете
засмукващата
глава
почистете
засмукващия
канал
сменете маркуча
регулирайте
въздушния отвор
за да постигнете
удължение от
25–60 мм
Системата
за извличане на
праха
изпада
регулируемата
каишка
е разхлабена
регулируемата
каишка
е повредена
затегнете
регулируемата
каишка
сменете
регулируемата
каишка
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за
очите и одобрена защитна
противопрахова маска, когато
извършвате тази процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
с този инструмент не са
тествани аксесоари, различни от
тези на DEWALT, използването
на такива аксесоари с този
инструмент може да е опасно. За
да се намали риска от нараняване,
използвайте само препоръчаните
от DEWALT аксесоари с този
продукт.
Ако един ден откриете, че вашия продукт от
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното
използване на рециклираните
материали помага за предпазване
на околната среда от замърсяване
и намалява необходимостта от
сурови суровини.
Местните разпоредби може да предвиждат
разделно събиране на електрически продукти
от домакинството на местата за битови
отпадъци или от търговския обект, където
е закупен новия продукт.
DEWALT предоставя възможност за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
като вече не могат да бъдат в експлоатация.
За да се възползвате от тази услуга, моля,
върнете вашия продукт на всеки авторизиран
агент за сервиз, който ще го приеме от наше
име.
Можете да проверите местонахождението на
вашия най-близък оторизиран ремонтен агент
като се обърнете към офиса на DEWALT на
адреса, посочен в това ръководство. Освен
това, списъкът на авторизираните сервизи
на DeWALT и пълна информация за нашето
следпродажбено обслужване и контакти
са на разположение на интернет адрес:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Посъветвайте се с вашия доставчик
за по-подробна информация относно
подходящите аксесоари.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не
трябва да се изхвърля
с обикновените битови отпадъци.
zst00294116 - 27-01-2016
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising