DWH050 | DeWalt DWH050 EXTRACTOR KIT instruction manual

509211-08 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DWH050
Rys. 1
c
a
c
d
f
b
e
l
g
h
i
2
Rys. 2
g, h
f
d
Rys. 4
Rys. 3
n
o
c
l
m
r
d
c
k
r
Rys. 5
e
d
k
c
3
Rys. 6
a
j
b
Rys. 7
n
o
c
a
r
b
k
r
k
c
4
l
m
Rys. 8
Rys. 9
g, h
g, h
Rys. 10
Rys. 11
p
a, b
Rys. 12
q
g, h
5
ODSYSACZ ZWIERCIN
DWH050
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że
firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
DWH050
Średnice wierteł mm
0 - 38
38 - 52
Wielkość głowicy ssącej
(dług. x szer.
x wys.)
mm 361 x 173 x 57 375 x 173 x 57
Masa
kg
0,6
0,62
Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
6
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się na
pożar, porażenie prądem elektrycznym
i doznanie urazu, przy korzystaniu
z elektronarzędzi przestrzegaj
państwowych przepisów bhp.
Przed użyciem wyrobu uważnie przeczytaj całą
niniejszą instrukcję obsługi i także instrukcję
elektronarzędzia współpracującego z odsysaczem.
ZACHOWAJ TE WSKAZÓWKI, BY W RAZIE
POTRZEBY MÓC Z NICH PONOWNIE
SKORZYSTAĆ
1) OGÓLNIE
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy!
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
b) Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Pilnuj, by dzieci nie dotykały narzędzia ani
kabla sieciowego. Dzieci w wieku poniżej
16 lat wymagają nadzoru.
c) Używaj odpowiednich narzędzi
roboczych. W niniejszej instrukcji obsługi
opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie narzędzia. Do ciężkich prac
nie używaj zbyt słabych narzędzi roboczych
ani przystawek. Maksymalną jakość
i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz tylko
przy użyciu właściwego narzędzia.
OSTRZEŻENIE: Używanie innych
przystawek i akcesoriów, niż zalecane
w tej instrukcji, lub wykonywanie
prac niezgodnych z przeznaczeniem
elektronarzędzia może doprowadzić do
wypadku.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
b) Gdy istnieje ryzyko przecięcia ukrytych
przewodów elektrycznych lub własnego
kabla sieciowego, trzymaj maszynę
tylko za izolowane powierzchnie. W razie
natrafienia na przewód pod napięciem
napięcie to jest podawane na gołe elementy
c)
metalowe elektronarzędzia, co grozi
porażeniem prądem elektrycznym.
Najpierw sprawdź (na przykład przy
użyciu wykrywacza metali), czy
w obszarze pracy nie przebiegają
ukryte kable elektryczne bądź przewody
gazowe lub wodociągowe. Przykładowo
w razie niezamierzonego uszkodzenia
kabla elektrycznego i kontaktu wiertła
z żyłą przewodzącą prąd zewnętrzne
elementy urządzenia mogą się znaleźć pod
napięciem, co stwarza ogromne ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju
i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
b) Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały odnośnej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
5) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Zapewnij dobrą wentylację obszaru
pracy. Pył wzbijany w powietrze przy złej
wentylacji zagraża zdrowiu.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy odsysaczy
• Nie używaj odsysacza przy wierceniu
w drewnie, stali lub tworzywach sztucznych.
• Nie używaj odsysacza przy wierceniu
rdzeniowym.
• Nie używaj odsysacza przy kuciu.
• Używaj odsysacza tylko z elektronarzędziami
zalecanymi przez firmę DEWALT.
Więcej informacji o elektronarzędziach
kompatybilnych z tym odsysaczem
możesz uzyskać od swojego dilera. Adresy
zamieszczono na końcu tej instrukcji obsługi
i pod adresem www.dewalt.eu.
• Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci.
• Odsysacz nie jest zabawką. Przy korzystaniu
z niego w pobliżu lub przez dzieci zachowuj
szczególną ostrożność.
• Używaj odsysacza zgodnie z opisem w tej
instrukcji. Stosuj tylko przystawki zalecane
przez producenta.
• Nie wtykaj żadnych przedmiotów w otwory.
Nie używaj narzędzia przy zablokowanych
otworach. Usuń pył, nitki, włosy i wszystko, co
hamuje przepływ powietrza.
• Trzymaj włosy, luźną odzież, palce i inne
członki ciała z dala od otworów wentylacyjnych
i ruchomych elementów.
• Nigdy nie zasysaj palnych cieczy, jak np.
benzyna. Nie używaj odsysacza w miejscach,
gdzie takie substancje występują.
• Urządzenie to zbiera większość wytwarzanego
pyłu, ale nie wszystek.
OSTRZEŻENIE: Niektóre pyły
wytwarzane podczas pracy
zawierają chemikalia, o których
wiadomo, że powodują raka,
wady wrodzone lub choroby
grożące bezpłodnością, a także
ciężkie i chroniczne dolegliwości
dróg oddechowych oraz inne.
Do chemikaliów takich zaliczają
się przykładowo: ołów z farb
ołowiowych, krystaliczne kwasy
krzemowe z cegieł, betonu i innych
materiałów zawartych w murze
i kamieniach naturalnych, arsen
i chrom z chemicznie traktowanego
drewna. Niebezpieczeństwo stwarzane
przez te materiały jest różne i zależy
od tego, jak często wykonuje się
7
daną pracę. By zmniejszyć ryzyko
kontaktu z tymi chemikaliami,
operator i osoby postronne
powinny znajdować się dobrze
wentylowanych pomieszczeniach
i stosować odpowiednie
wyposażenie ochronne, jak np.
maska oddechowa przystosowana
do danego rodzaju pyłu
i mikrocząstek. Chroń twarz i ciało
przed pyłem. Unikaj z nim dłuższego
kontaktu. Zakładaj odzież ochronną
i z mywaj narażone miejsca mydłem
i wodą. Z pyłu, który dostał się do
jamy ustnej, nosa lub oczu bądź
osadził się na skórze, mogą być
absorbowane szkodliwe chemikalia.
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem
pracy ustal klasę zagrożenia
przez wytwarzany pył. Używaj
atestowanego odkurzacza
przemysłowego zgodnego z lokalnie
obowiązującymi przepisami
o zagrożeniach stwarzanych przez
pyły.
Pozostałe zagrożenia
Elektronarzędzia stwarzają groźbę doznania urazu:
– wskutek dotknięcia obracających się lub
gorących elementów maszyny.
Pomimo przestrzegania obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i używania urządzeń ochronnych
nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Należą do
nich m.in.:
2011 XX XX
Rok produkcji
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 odsysacz
1 głowica ssąca (pasująca do wierteł o średnicy
od 0 do 38 mm)
1 głowica ssąca (pasująca do wierteł o średnicy
od 38 do 52 mm)
2 dysze do czyszczenia wierconych otworów
1 kuferek transportowy
1 instrukcja obsługi
• Sprawdź odsysacz i przynależne akcesoria,
czy nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w elektronarzędziu
ani jego elementach, by nie narażać
się na zniszczenie sprzętu lub
doznanie urazu ciała.
a. Dysza do czyszczenia wierconych otworów
(8 - 14 mm)
b. Dysza do czyszczenia wierconych otworów
(14 mm i większych)
– uszkodzenie narządu słuchu;
c. Przyłącze
– niebezpieczeństwo zgniecenia palców przy
wymianie narzędzi roboczych;
d. Odsysacz
– zagrożenie zdrowia na skutek wdychania pyłu
drzewnego wzbijanego podczas pracy;
f. Przycisk zwalniający głowicy ssącej
Oznaczenia na odsysaczu
zwiercin
Na urządzeniu tym umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Zakładaj okulary ochronne.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY
Kod daty, który zawiera również rok produkcji, jest
wydrukowany na głównej tabliczce znamionowej.
8
Przykład:
e. Przyciski szybkozwalniające
g. Głowica ssąca (pasująca do wierteł o średnicy
od 0 do 38 mm)
h. Głowica ssąca (pasująca do wierteł o średnicy
od 38 do 52 mm)
i. Przyssawka
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Odsysacz zwiercin jest przeznaczony do
odsysania pyłu przy profesjonalnym wierceniu
w betonie lub w murze. Można go używać
w połączeniu z odpowiednimi młotowiertarkami,
wiertłami i odkurzaczami. Eliminuje on większość
osadzającego się i wzbijanego w powietrze
pyłu, który bez odsysacza skaża obszar pracy
i zwiększa zagrożenie zdrowia operatora i innych
przebywających w pobliżu osób.
NIE używaj odsysacza w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Odsysacz ten stanowi profesjonalną przystawkę.
NIE POZWALAJ dzieciom dotykać odsysacza.
Osoby niedoświadczone mogą go używać tylko
pod nadzorem.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed wykonaniem
regulacji lub naprawy wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Upewnij
się, czy wyłącznik jest wyłączony.
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do wypadku.
Mocowanie głowicy ssącej
do odsysacza zwiercin (rys.
rys. 1, 2)
1. Wybierz odpowiednią głowicę ssącą (g, h).
2. Wsuń głowicę ssącą (g, h) do odsysacza (d)
aż do zatrzaśnięcia.
Zdejmowanie głowicy ssącej
z odsysacza (rys. rys. 1, 2)
Naciśnij przycisk zwalniający głowicy ssącej (f)
i zdejmij głowicę (g, h) z odsysacza (d).
Mocowanie odsysacza do odkurzacza (rys. rys. 1, 3, 4)
OSTRZEŻENIE: Przystawki tej używaj
tylko z elektronarzędziami określonymi
przez firmę DEWALT. Więcej informacji
na ten temat uzyskasz od swojego
dilera, patrz adresy na końcu tego
podręcznika lub na stronie internetowej
www.dewalt.eu.
Końcówkę węża odpowiedniego odkurzacza
(k) wciśnij mocno w przyłącze (c). Dla
bezpieczniejszego połączenia skorzystaj
z przyłącza AirLock.
PRZYŁĄCZE AIRLOCK - DWV9000 (DO NABYCIA W RAMACH WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO)
Przyłącze AirLock umożliwia szybkie i niezawodne
połączenie między odsysaczem zwiercin
a odkurzaczem.
1. Sprawdź, czy tuleja (l) w przyłączu AirLock (m)
znajduje się w pozycji odblokowania. Zgraj ze
sobą wycięcia (r) w tulei i na przyłączu AirLock
tak, jak pokazano na rysunku, w pozycji
odblokowania.
2. Wciśnij przyłącze (c) w przyłącze AirLock (m).
3. Obróć tuleję (l) do pozycji zablokowania.
WSKAZÓWKA: Łożyska kulkowe (n) we
wnętrzu tulei wskakują w szczelinę (o)
i zabezpieczają połączenie.
Odsysacz zwiercin jest teraz pewnie połączony
z odkurzaczem.
Mocowanie odsysacza zwiercin na pionowej lub poziomej
powierzchni (rys. rys. 1, 5, 8, 9)
Odsysacz zwiercin (d) zawiera przyssawkę, za
pomocą której urządzenie to można przytwierdzić
do pionowej lub poziomej powierzchni.
1. Po zamocowaniu odpowiedniej głowicy ssącej
(g, h) i prawidłowym przyłączeniu odsysacza
do odkurzacza załącz odkurzacz zgodnie
z odnośną instrukcją.
2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski szybko
zwalniające (e) i przyłóż odsysacz (d) do
powierzchni, w której ma być wywiercony
otwór.
WSKAZÓWKA: Przyssawka nie nadaje się do
mocowania odsysacza do bardzo chropowatej
lub nierównej powierzchni. Przy wierceniu na
nierównej poziomej powierzchni przytrzymaj
odsysacz tak, jak pokazano na rysunku 9.
3. Zwolnij przyciski (e). Odsysacz zwiercin
będzie niezawodnie utrzymywany w żądanym
miejscu.
4. By skorygować położenie odsysacza,
naciśnij przyciski szybkozwalniające (e)
i po poluzowaniu się uszczelki odpowiednio
przesuń urządzenie lub całkowicie je zdejmij
z powierzchni, do której było zamocowane.
WSKAZÓWKA: Sprawdź, czy wąż jest dobrze
przyłączony.
9
Zdejmowanie odsysacza
zwiercin z powierzchni (rys.
rys. 1, 5)
OSTRZEŻENIE: Najpierw zgodnie
z opisem zdejmij odsysacz zwiercin
z powierzchni, do której został
przytwierdzony, i dopiero wtedy
wyłącz odkurzacz. W przypadku
wcześniejszego wyłączenia
odkurzacza odsysacz może spaść, co
grozi doznaniem urazu.
By zdjąć odsysacz z powierzchni, naciśnij przyciski
szybkozwalniające (e).
Mocowanie dysz do czyszczenia wierconych otworów (rys.
rys. 1, 6, 7)
Czyszczenie wierconych otworów jest konieczne
w celu osiągnięcia maksymalnej głębokości
otworów i przy osadzaniu określonego rodzaju
mocowanych chemicznie kotew, by zapewnić ich
maksymalną przyczepność.
1. Wybierz odpowiednią dyszę czyszczącą:
• Dysza (a) służy do czyszczenia małych
otworów o średnicach od 8 mm do 14 mm.
• Dysza (b) służy do czyszczenia otworów
o średnicach 14 mm i więcej.
2. Zdejmowanie/wymiana dyszy czyszczącej:
Chwyć dyszę (a, b) i wyciągnij ją z przyłącza
(j).
Wciśnij dyszę w przyłącze (j) do oporu.
3. Końcówkę węża odkurzacza nasuń
ciasno na przyłącze (c) lub dla większego
bezpieczeństwa zastosuj przyłącze AirLock.
WSKAZÓWKA: Sprawdź, czy wąż jest dobrze
połączony.
PRZYŁĄCZE AIRLOCK - DWV9000 (DO NABYCIA W RAMACH WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO)
Przyłącze AirLock umożliwia szybkie i niezawodne
połączenie między dyszą czyszczącą
a odkurzaczem.
1. Sprawdź, czy tuleja (l) w przyłączu AirLock (m)
znajduje się w pozycji odblokowania. Zgraj ze
sobą wycięcia (r) w tulei i na przyłączu AirLock
tak, jak pokazano na rysunku, w pozycji
odblokowania.
2. Wciśnij przyłącze (c) w przyłącze AirLock (m).
3. Obróć tuleję (l) do pozycji zablokowania.
10
WSKAZÓWKA: Łożyska kulkowe (n) we
wnętrzu tulei wskakują w szczelinę (o)
i zabezpieczają połączenie.
Odsysacz zwiercin jest teraz pewnie połączony
z odkurzaczem.
OBSŁUGA
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
obowiązujących przepisów,
a zwłaszcza bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego
urazu, przed każdym ustawieniem
i regulacją lub przed montażem
akcesoriów wyłącz elektronarzędzie
i odłącz je od sieci.
OSTRZEŻENIE: Przed uruchomieniem
elektronarzędzia przeczytaj odnośną
instrukcję obsługi.
Wiercenie (rys. rys. 1, 8, 9)
1. Wykonaj operacje opisane w punkcie
Mocowanie odsysacza zwiercin na
pionowej lub poziomej powierzchni.
Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.
2. Przyłóż wiertło w środku głowicy ssącej (g, h)
i rozpocznij wiercenie tak, jak pokazano na
rysunku.
Czyszczenie wierconych otworów (rys. 10)
1. Wykonaj operacje opisane w punkcie
Mocowanie dysz do czyszczenia
wierconych otworów.
2. Załącz odkurzacz zgodnie z opisem
w odnośnej instrukcji.
WSKAZÓWKA: Sprawdź, czy wąż jest dobrze
połączony.
3. Włóż dyszę czyszczącą (a, b) w czyszczony
otwór.
KONSERWACJA
Odsysacz zwiercin firmy DEWALT odznacza
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymaga konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest jego regularne
czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed wykonaniem
regulacji lub naprawy wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Upewnij
się, czy wyłącznik jest wyłączony.
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do wypadku.
WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK
USTERKA MOŻLIWA
PRZYCZYNA
Nadmierne Pełny odkurzacz
wydzielanie się
Zatkany filtr
pyłu
odkurzacza
Zatkany kanał
ssawny
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud,
wydmuchaj go suchym, sprężonym
powietrzem. Załóż przy tym okulary
ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów urządzenia
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał. Najlepsza
do tego celu jest szmata zwilżona
łagodnym roztworem mydlanym.
Uważaj, by do wnętrza obudowy nie
dostała się jakaś ciecz i żadnej części
urządzenia nie zanurzaj w wodzie.
CZYSZCZENIE KANAŁU SSAWNEGO ODSYSACZA ZWIERCIN (RYS. RYS. 1, 11)
1. Naciśnij przycisk zwalniający głowicy ssącej (f)
i zdejmij głowicę (g, h) z odsysacza (d).
2. By usunąć pył z kanału ssawnego (p), posłuż
się dyszą czyszczącą (a).
3. Ponownie przytwierdź głowicę ssącą do
odsysacza.
CZYSZCZENIE GŁOWICY SSĄCEJ (RYS.
RYS. 1, 12)
1. Naciśnij przycisk zwalniający głowicy ssącej
i zdejmij głowicę z odsysacza.
2. Zdejmij pokrywę (q) z głowicy ssącej (g, h)
i w celu usunięcia brudu i pyłu posłuż się
dyszą czyszczącą (a).
3. Ponownie załóż pokrywę (q) na głowicę ssącą
i przyłącz głowicę do odsysacza (d).
Odsysacz
zwiercin nie
utrzymuje
się na
powierzchni
Niewłaściwie
dobrana głowica
ssąca
Pełny odkurzacz
Zatkany filtr
odkurzacza
Zatkany kanał
ssawny
Uszkodzona
przyssawka
SPOSÓB USUNIĘCIA
Opróżnij
odkurzacz
Oczyść lub
wymień filtr
Oczyść kanał
ssawny. Patrz
p. Czyszczenie
kanału
ssawnego
odsysacza
zwiercin
w podrozdziale
Czyszczenie
Wybierz
odpowiednią
głowicę ssącą
Opróżnij
odkurzacz
Oczyść lub
wymień filtr
Oczyść kanał
ssawny. Patrz
p. Czyszczenie
kanału
ssawnego
odsysacza
zwiercin
w podrozdziale
Czyszczenie
Wymień
przyssawkę.
Patrz p.
Wymiana
przyssawki
w podrozdziale
Dostępne
akcesoria
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tego
narzędzia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
11
WYMIANA PRZYSSAWKI (RYS. 1)
1. Odłącz odsysacz zwiercin od odkurzacza.
2. By uwolnić przyssawkę (i), wykręć cztery
znajdujące się na spodzie wkręty (l).
3. Zamocuj przyssawkę w odwrotnej kolejności.
Nowe przyssawki można nabyć w każdym
autoryzowanym warsztacie serwisowym firmy
DEWALT.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które
udzielają informacji o autoryzowanych warsztatach
serwisowych. Ich listę i szczegółowe informacje
znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
12
DEWALT
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest
ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00159988- 31-08-2011
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising