DWH050 | DeWalt DWH050 EXTRACTOR KIT instruction manual

511111-83 SK
Preložené z pôvodného návodu
DWH050
Obrázok 1
c
a
c
d
f
b
e
l
g
h
i
2
Obrázok 2
g, h
f
d
Obrázok 3
Obrázok 4
n
o
c
l
m
r
d
c
k
r
Obrázok 5
e
d
k
c
3
Obrázok 6
a
j
b
Obrázok 7
n
o
c
a
r
b
k
r
k
c
4
l
m
Obrázok 8
Obrázok 9
g, h
g, h
Obrázok 10
Obrázok 11
p
a, b
Obrázok 12
q
g, h
5
SYSTÉM ODSÁVANIA PRACHU PRE
VŔTAČKY DWH050
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
DWHO50
0–38
38–52
361 x 173 x 57
0,6
375 x 173 x 57
0,62
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá v prípade, že sa jej
nezabráni povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranenia
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť
ku škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Bezpečnostné pokyny
VAROVANIE! Pri používaní tohto
náradia vždy dodržujte platné
bezpečnostné predpisy, aby ste znížili
6
Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod. Taktiež si preštudujte návod na
použitie elektrického náradia, ku ktorému bude
tento systém pripojený.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Technické údaje
Veľkosť vŕtacej
hlavy
mm
Rozmery
(d x š x v)
mm
Hmotnosť
kg
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom alebo osobného poranenia.
1) VŠEOBECNÉ
a) Pracovný priestor udržujte v čistote.
Neprehľadný a preplnený pracovný priestor
môže byť príčinou úrazu.
b) Udržujte deti v bezpečnej vzdialenosti.
Nedovoľte deťom, aby sa dostali do
kontaktu s náradím alebo s predlžovacím
káblom. Ak pracujú s týmto náradím
neskúsené osoby, je nutné zaistiť dozor.
c) Používajte vhodné náradie. Určené
použitie tohto náradia je opísané v tomto
návode. Nepreťažujte malé náradia alebo
príslušenstvá pri práci, na ktorú je určené
výkonnejšie náradie. Práca bude vykonaná
lepšie a bezpečnejšie s takým typom
náradia, ktoré je na daný účel určené.
VAROVANIE: Použitie akéhokoľvek
iného príslušenstva alebo prídavných
zariadení, alebo akékoľvek iné
využitie tohto náradia, než je popísané
v tomto návode na použitie, môže
predstavovať riziko zranenia osôb.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
b) Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu pracovného
nástroja so skrytými elektrickými
vodičmi, držte elektrické náradie vždy za
izolované rukoväti. Pri kontakte so „živým“
vodičom spôsobia neizolované kovové časti
náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom.
c) Dopredu skontrolujte (napríklad
pomocou detektora pre zisťovanie
kovových predmetov) či pracovná oblasť
neobsahuje žiadne skryté elektrické
vedenie, plynové alebo vodovodné
potrubie. Vonkajšie kovové časti zariadení
môžu byť, napríklad pri náhodnom
poškodení elektrického vedenia, pod
elektrickým prúdom. Tento stav znamená
vážne riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
b) Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
5) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Zaistite, aby bolo pracovisko riadne
vetrané. Vystavenie sa pôsobeniu prachu
na zle vetranom pracovisku môže mať za
následok zdravotné ťažkosti.
Špecifické doplnkové bezpečnostné predpisy pre systémy
odsávania prachových nečistôt
• Nepoužívajte toto prídavné zariadenie na
prácu s drevom, oceľou či plastmi.
• Nepoužívajte toto prídavné zariadenie pri
jadrovom vŕtaní.
• Nepoužívajte toto prídavné zariadenie pri
sekaní.
• Používajte toto prídavné zariadenie iba
s odporúčaným elektrickým náradím DEWALT.
Viac informácií o elektrickom náradí DEWALT,
ktoré je kompatibilné s týmto prídavným
zariadením získate u vášho predajcu, pozrite
zoznam adries na konci tohto návodu na
použitie alebo navštívte internetovú stránku
www.dewalt.eu.
• Nepoužívajte náradie vo vlhkom prostredí.
• Tento výrobok sa nesmie použiť ako hračka.
Prísny dohľad je vyžadovaný, pokiaľ je
zariadenie používané v blízkosti detí.
• Použitie tohto výrobku je popísané v tomto
návode. Používajte iba prídavné zariadenia
odporúčané výrobcom.
• Nevkladajte do otvorov žiadne predmety.
Výrobok nikdy nepoužívajte, pokiaľ sú
štrbiny zanesené - udržujte ich v čistote bez
zanesených vlasov, prachu a čohokoľvek, čo
môže znížiť prietok vzduchu.
• Vlasy, voľný odev, prsty a končatiny tela držte
z dosahu otvorov a pohyblivých častí náradia.
• Nikdy neodsávajte horľavé alebo zápalné
kvapaliny, ako je benzín a nepoužívajte tento
výrobok na miestach, kde by sa tieto látky
mohli vyskytovať.
• Toto zariadenie zachytí značnú časť
vytváraného prachu, nie však všetok.
VAROVANIE: Nejaké typy prachu
vytváraného pri opracovávaní
materiálov s obsahom
nebezpečných chemických látok
vedú k vzniku rakoviny, zdravotným
postihnutiam novorodencov či iným
reprodukčným vadám, alebo tiež
k vážnemu a trvalému poškodeniu
dýchacích ciest či inému úrazu.
Príkladom takých chemikálií sú: olovo
pochádzajúce z náterov s jeho
obsahom, kremičitý prach z tehál,
betónu a iných typov muriva
a lomového kameňa, arzén a chróm
z chemicky ošetreného stavebného
dreva. Úroveň rizika vystavenia sa
týmto látkam je rôzna, záleží, ako
často robíte tento typ práce. Na
zníženie vystavenia sa týmto
chemikáliám by mala obsluha
i okolité osoby pracovať v dobre
vetranom prostredí s použitím
schválenej bezpečnostnej výbavy,
ako je protiprachová maska, ktorá
zodpovedá danému typu
vytváraného prachu a je takom
vyhotovení, aby odfiltrovala
7
i mikroskopické prachové častice.
Oprašovanie robte tak, aby prach
smeroval mimo Vašu tvár a telo.
Vyvarujte sa dlhodobému kontaktu
s prachom. Používajte ochranný
odev a zasiahnuté miesta opláchnite
vodou a mydlom. Absorpcii
škodlivých chemických látok
napomôžete, ak sa prach dostane do
Vašich úst, nosu či očí, alebo ak
zostane na Vašej pokožke.
VAROVANIE: Pred začatím práce
skontrolujte stupeň nebezpečenstva
vytváraného prachu. Používajte
zariadenie pre priemyselné
odsávanie prachových nečistôt
zodpovedajúce oficiálne schválenej
bezpečnostnej triede, a ktoré je
v súlade s Vašimi miestnymi
predpismi týkajúcimi sa zníženia
rizika vytvárania nebezpečného
prachu.
Ostatné riziká
Pri práci so zariadeniami na odsávanie prachu
hrozia nasledujúce riziká:
– Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
alebo horúcimi dielcami nástroja.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto sú:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko privretia prstov pri výmene
príslušenstva.
– Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri práci s betónom alebo
murivom.
Značky na systéme odsávania
prachu
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu zraku.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje aj rok výroby, je
uvedený na typovom štítku.
Príklad:
8
2011 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Systém odsávania prachu pre vŕtačky
1 Vŕtaciu hlavu (je možné upevniť vrtáky
s priemerom 0–38 mm)
1 Vŕtaciu hlavu (je možné upevniť vrtáky
s priemerom 38-52 mm)
2 Hubice na čistenie otvorov
1 Kufrík
1 Návod na obsluhu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
alebo k zraneniu.
a. Hubica na čistenie otvorov (8–14 mm)
b. Hubica na čistenie otvorov (od 14 mm)
c. Prípojné miesto
d. Systém odsávania prachu
e. Tlačidlá rýchlospojky
f. Uvoľňovacie tlačidlo vŕtacej hlavy
g. Vŕtacia hlava (je možné upevniť vrtáky
s priemerom 0-38 mm)
h. Vŕtacia hlava (je možné upevniť vrtáky
s priemerom 38-52 mm)
i. Sacia podložka
POUŽITIE VÝROBKU
Váš systém odsávania prachu pre vŕtačky je
určený na profesionálne vŕtanie do betónu
a muriva. S použitím vhodnej príklepovej vŕtačky,
vrtáka a odsávača prachu možno odstrániť temer
všetok statický a vzdušný prach, ktorý by inak
bez použitia systému odsávania prachu mohol
spôsobiť znečistenie pracovného prostredia, alebo
by mohol vytvárať zvýšené zdravotné riziko pre
obsluhu nachádzajúcu sa v jeho bezprostrednej
blízkosti.
NEPOUŽÍVAJTE toto zariadenie vo vlhkom
prostredí alebo na miestach s výskytom horľavých
kvapalín alebo plynov.
Do prípojného miesta (c) zasuňte natesno hubicu
(k) odporučeného vysávača. Pre bezpečnejšie
spojenie používajte spojovací systém AirLock.
Systém odsávania prachu pre vŕtačky je elektrické
náradie pre profesionálov.
POZNÁMKA: Uistite sa, či sú hadice riadne
spojené.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto zariadenie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
SYSTÉM SPOJOK AIRLOCK - DWV9000
(PREDÁVA SA ZVLÁŠŤ)
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení odpojte prívodný
kábel od siete pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou nástavcov alebo pred
vykonávaním opráv. Uistite sa, či
je hlavný vypínač v polohe vypnuté.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
Pripojenie vŕtacej hlavy
k systému odsávania prachu
(obr. 1, 2)
1. Zvoľte si vŕtaciu hlavu (g, h), ktorá sa bude
používať.
2. Vŕtaciu hlavu (g, h) zasuňte do systému
odsávania prachu (d), až zaskočí na svojom
mieste.
Vybratie vŕtacej hlavy zo
systému odsávania prachu
(obr. 1, 2)
Pre vybratie vŕtacej hlavy (g, h) zo systému
odsávania prachu (d) stačte uvoľňovacie tlačidlo
vŕtacej hlavy (f).
Pripojenie systému odsávania
prachu k vysávaču (obr. 1, 3,
4)
VAROVANIE: Používajte toto prídavné
zariadenie iba s odporúčaným
elektrickým náradím DEWALT. Viac
informácií o elektrickom náradí
DEWALT, ktoré je kompatibilné s týmto
prídavným zariadením získate u Vášho
predajcu, pozrite zoznam adries na
konci tohto návodu na použitie alebo
navštívte internetovú stránku
www.dewalt.eu.
AirLock umožňuje rýchle a bezpečné spojenie
medzi systémom odsávania prachu pre vŕtačky
a vysávačom.
1. Uistite sa, či je objímka (l) spojky AirLock
(m) v odistenej polohe. Pre polohy odistené
a zaistené zarovnajte výstupky (r) na objímke
a na spojke AirLock.
2. Spojku AirLock (m) zasuňte do prípojného
miesta (c).
3. Objímku (l) otočte do zaistenej polohy.
POZNÁMKA: Guľôčkové ložisko (n), ktoré
je vo vnútri objímky, zaskočí do drážky (o)
a spojenie tak bude zaistené.
Systém odsávania prachu pre vŕtačky je teraz
bezpečne pripojený k vysávaču.
Pripojenie systému odsávania
prachu pre vŕtačky k zvislej alebo vodorovnej ploche
(obr. 1, 5, 8, 9)
Systém odsávania prachu (d) je vybavený
podtlakovým systémom, ktorý zaisťuje jeho
upevnenie na zvislej alebo vodorovnej ploche.
1. S nasadeným správnym typom vŕtacej hlavy
(g, h) a s bezpečne pripojeným systémom
odsávania prachu zapnite vysávač podľa
pokynov uvedených v návode na jeho
použitie.
2. Stlačte a podržte tlačidlá rýchlospojky (e)
a systém odsávania prachu (d) priložte
k vŕtanej ploche.
POZNÁMKA: Podtlakový systém neudrží
jednotku na veľmi drsných alebo nerovných
miestach. Pokiaľ vŕtate na nevyrovnanej
vodorovnej ploche, zaistite systém odsávania
prachu na mieste spôsobom znázorneným na
obrázku 9.
3. Uvoľnite tlačidlá rýchlospojky (e) a tým bude
systém odsávania prachu na mieste zaistený.
4. Pre jemné doladenie stlačte tlačidlá
rýchlospojky (e), tesnenie sa uvoľní, a tak
bude možné jednotku posunúť alebo celkom
z plochy odstrániť.
9
Vybratie systému odsávania
prachu pre vŕtačky z plochy
(obr. 1, 5)
VAROVANIE: NEVYPÍNAJTE vysávač
skôr, než podľa pokynov vyberiete
systém odsávania prachu pre vŕtačky.
Vypnutie vysávača pred vybratím
systému odsávania prachu pre vŕtačky
bude mať za následok pád tohto
systému z vŕtaného miesta a tým
i možný vznik úrazu.
Stlačte tlačidlo rýchlospojky (e) a systém
odsávania prachu pre vŕtačky z vŕtanej plochy
odstráňte.
Nasadenie hubice na čistenie
otvorov (obr. 1, 6, 7)
Čistenie otvorov je nutné pre odkrytie celej hĺbky
vrtu a pri použití určitých druhov chemikálií pri
fixácii kotiev pre zaistenie ich maximálnej adhézie.
1. Zvoľte si správny typ hubice pre čistenie
otvorov:
• Hubica na čistenie otvorov (a): používa sa
pre menšie otvory s priemerom od 8 mm do
14 mm.
• Hubica na čistenie otvorov (a): používa sa
pre otvory s priemerom od 14 mm.
2. Vybratie/výmena hubice na čistenie otvorov:
Uchopte pevne hubicu (a, b) a vysuňte ju
z miesta spoja (j).
Hubicu zasuňte do miesta spoja (j) až na
doraz.
3. Do prípojného miesta (c) zasuňte natesno
hubicu vysávača. Pre bezpečnejšie spojenie
používajte spojovací systém AirLock.
POZNÁMKA: Uistite sa, či sú hadice riadne
spojené.
SYSTÉM SPOJOK AIRLOCK - DWV9000
(PREDÁVA SA ZVLÁŠŤ)
AirLock umožňuje rýchle a bezpečné spojenie
medzi hubicou na čistenie otvorov a vysávačom.
1. Uistite sa, či je objímka (l) spojky AirLock
(m) v odistenej polohe. Pre polohy odistené
a zaistené zarovnajte výstupky (r) na objímke
a na spojke AirLock.
2. Spojku AirLock (m) zasuňte do prípojného
miesta (c) adaptéra.
3. Objímku (l) otočte do zaistenej polohy.
POZNÁMKA: Guľôčkové ložisko (n), ktoré
je vo vnútri objímky, zaskočí do drážky (o)
a spojenie tak bude zaistené.
10
Hubica na čistenie otvorov je teraz bezpečne
pripojená k vysávaču.
OBSLUHA
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania.
VAROVANIE: Vždy sa zoznámte
s návodom na obsluhu dodaným
s náradím a pri obsluhe náradia sa
riaďte pokynmi v ňom uvedenými.
Vŕtanie (obr. 1, 8, 9)
1. Vykonajte celý postup Pripojenie systému
na odsávanie prachu pre vŕtačky k zvislej
alebo vodorovnej ploche. Jednotka je teraz
pripravená na použitie.
2. Do stredu vŕtacej hlavy (g, h) upnite vrták
a začnite vŕtať spôsobom znázorneným na
obrázku.
Čistenie otvorov (obr. 10)
1. Vykonajte celý postup Nasadenie hubice na
čistenie otvorov.
2. Podľa návodu na obsluhu zapnite vysávač.
POZNÁMKA: Uistite sa, či sú hadice riadne
spojené.
3. Hubicu na čistenie otvorov (a, b) zasuňte do
otvoru, ktorý je treba vyčistiť.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite zariadenie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením alebo pred opravami.
Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe
vypnuté. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
ČISTENIE SACIEHO KANÁLU ADAPTÉRA NA
ODSÁVANIE PRACHU (OBR. 1, 11)
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo vŕtacej hlavy (f)
a vŕtaciu hlavu (g, h) zo systému odsávania
prachu (d) vyberte.
2. Pomocou hubice na čistenie otvorov (a) zo
sacieho kanálu (p) odstráňte prach a nečistoty.
3. Vŕtaciu hlavu pripojte späť k systému
odsávania prachu.
ČISTENIE VŔTACEJ HLAVY (OBR. 1, 12)
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo vŕtacej hlavy (f)
a vŕtaciu hlavu zo systému odsávania prachu
vyberte.
2. Z vŕtacej hlavy (g, h) odstráňte kryt (q)
a pomocou hubice na čistenie otvorov (a)
odstráňte prach a nečistoty.
3. Na vŕtaciu hlavu nasaďte späť kryt (q)
a pripojte ju späť k systému odsávania prachu
(d).
RIEŠENIE PROBLÉMOV
PORUCHA MOŽNÁ
PRÍČINA
Nadmerná vysávač je plný
tvorba
prachu
filter vysávača je
zanesený
sací kanál je
zanesený
Systém
odsávania
prachu
nejde
upevniť
k ploche
NÁPRAVA
vysávač
vyprázdnite
filter vyčistite
alebo vymeňte
sací kanál
vyčistite, viď
Čistenie sacieho
kanála adaptéra
odsávania
prachu v časti
Čistenie
zvolená
zvoľte správnu
nesprávna vŕtacia vŕtaciu hlavu
hlava
vysávač je plný
vysávač
vyprázdnite
filter vysávača je filter vyčistite
zanesený
alebo vymeňte
sací kanál je
sací kanál
zanesený
vyčistite, viď
Čistenie sacieho
kanála adaptéra
odsávania
prachu v časti
Čistenie
sacia podložka je saciu podložku
poškodená
vymeňte, viď
Výmena sacej
podložky v časti
Doplnkové
príslušenstvo
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT
nebolo s týmto výrobkom testované,
môže byť použitie takéhoto
príslušenstva nebezpečné. Ak chcete
znížiť riziko zranenia, používajte
s týmto náradím iba príslušenstvo
odporúčané spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
VÝMENA SACEJ PODLOŽKY (OBR. 1)
1. Systém na odsávanie prachu odpojte od
vysávača.
2. Zo spodnej časti systému odstránením štyroch
skrutiek (l) uvoľnite saciu podložku (i).
3. Podložku vymeňte a opačným postupom
vyššie uvedených krokov všetko zložte späť.
11
Nové sacie podložky sú dostupné u akéhokoľvek
autorizovaného servisného zástupcu spoločnosti
DEWALT.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
12
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00241802 - 25-07-2014
13
14
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising