KR504RE | Black&Decker KR504RE HAMMER DRILL Type 2 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
567000-73 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KR504RE
KR504CRE
KR504CRES
KR554RE
KR554CRES
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Black & Decker fúrógépe fa, fém, műanyag és fal fúrására, valamint csavarozásra használható. A készülék
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
f.
Biztonsági előírások
3.
a.
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános
biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvassa el az összes
biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Az
utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos
áramütés veszélyével járhat vagy tüzet és/vagy
súlyos balesetet okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati
utasítást, hogy azokat később is föllapozhassa. Az
„elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben
az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
b.
c.
A munkaterület biztonsága
A munkaterület tiszta és világos legyen. A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek melegágya.
Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az
elektromos szerszámokban szikra keletkezik, ami
meggyújthatja a porokat vagy gőzöket.
Az elektromos szerszám használata közben ne
engedje közel a gyerekeket és a bámészkodókat.
Ha elterelik figyelmét, elveszítheti az ellenőrzést
a szerszám fölött.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza meg kell,
hogy feleljen a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának. Soha, semmilyen módon ne változtassa
meg a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha ne használjon adapterdugaszt. Az
eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő
fali dugaljak használata csökkentik az áramütés
kockázatát.
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt felületekkel, például csővezetékkel, radiátorokkal,
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt felülettel érintkezik, növeli az elektromos áramütés veszélyét.
Soha ne engedje, hogy az elektromos szerszámok megázzanak, ill. azokat nedvesség érje Ha
víz kerül az elektromos szerszámba, az növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
Az elektromos kábelt csak rendeltetésszerűen
használja. Az elektromos kéziszerszámot soha
ne vigye és ne húzza a kábelnél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból.
Óvja a kábelt a hőtől, olajtól, éles szegletektől,
illetve a mozgó alkatrészektől. A sérült vagy öszszegabalyodott kábel növeli az elektromos áramütés
veszélyét.
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábelt vegyen igénybe. A kültéri hasz-
f.
g.
4.
a.
b.
4
nálatra alkalmas hosszabbító kábellel csökkentheti
az elektromos áramütés kockázatát.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, alkalmazzon Firelével védett áramforrást. A Fi-relé használata
csökkenti az elektromos áramütés veszélyét.
Személyes biztonság
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda
arra, amit csinál, és használja a józan eszét, ha
elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon
elektromos szerszámmal, ha fáradt, kábítószert
vagy alkoholt fogyasztott, illetve gyógyszer
hatása alatt áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
sérülést okozhat.
Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A körülményeknek megfelelő
védőfelszerelés, például a porálarc, a biztonsági
csúszásmentes cipő, a védősisak vagy fülvédő
használata csökkenti a személyes sérülés veszélyét.
Előzze meg a készülék nem szándékos beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója
a ki állásban van-e, mielőtt azt a hálózatra vagy
akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe veszi és
hordozza a szerszámot. Ha a szerszámot úgy
cipeli, hogy az ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot helyez áram alá, amely be van kapcsolva,
akkor azzal balesetet okoz (hat).
Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot
vagy fogót, mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot. A forgó alkatrészre illesztve maradt
fogó vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek kibillenthetik egyensúlyábol. Mindig szilárd felületen
álljon, és ügyeljen, ne veszítse el egyensúlyát.
Így jobban tudja uralni a szerszámot váratlan helyzetekben is.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot
vagy ékszert. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat, az
ékszerek vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy porgyűjtő
is tartozik, akkor győződjön meg arról, hogy
ezeket megfelelően csatlakoztatta, ill. ezek
megfelelően működnek. A por összegyűjtésével
vagy elszívásával elkerülhetők a porral összefüggő
veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és karbantartása
Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot.
A célnak megfelelő elektromos szerszámot
alkalmazza. A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok
használata veszélyes, az ilyen készülékeket meg
kell javíttatni.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
Csatlakoztassa le a hálózatról vagy az akkumulátorról a szerszámot mielőtt beállitást végezne
rajta, tartozékot cserélne benne vagy eltárolná.
Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkentheti a szerszám véletlen beindításának
kockázatát.
A nem használt elektromos szerszámot tárolja
olyan helyen, ahol a gyerekek nem érhetik el;
ne engedje, hogy olyan személyek használják,
akik a szerszám használatát és ezen utasításokat
nem ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében az
elektromos szerszám veszélyes lehet.
Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantartására. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek
illeszkedését és hogy nem szorul-e valamelyik;
ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más
olyan sérülésekre, amelyek befolyásolhatják
az elektromos eszköz működését. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoztak.
A vágószerszámok mindig tiszták és élesek
legyenek. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és
jobban kontrollálható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat és
szerszámbefogókat a használati utasításnak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.
Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
♦
♦
Mások biztonsága
♦
A készüléket korlátozott fizikai, érzékelési, mentális képességekkel rendelkező vagy gyakorlatlan
személyek (beleértve a gyermekeket is) nem
használhatják;kivétel ha számukra a szerszám
használatához a biztonságukért felelős személy
felügyeletet és tájékoztatást biztosít.
♦
A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játsszanak
a szerszámmal.
Rezgés
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibrációs kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően mérték, alkalmasak különböző
szerszámok értékeinek összehasonlítására. A feltüntetett
vibrációs kibocsátási értékek előzetes expozíciós felmérésekhez szintén felhasználhatók.
Figyelmeztetés! A vibrációs kibocsátási értékek az elektromos szerszám tényleges használata közben a feltüntetett értéktől különbözhetnek a szerszám használatának
függvényében. A vibrációs értékek az itt feltüntetett szint
fölé is emelkedhetnek.
Szerviz
A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosíthatja az elektromos
szerszám folyamatos biztonságos üzemelését.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések
meghatározásához végzett vibrációs expozíció felmérése
során az expozíció felbecsülésénél tekintetbe kell venni
a tényleges használati körülményeket, illetve, hogy
a szerszámot milyen módon használják, beleértve, hogy
figyelembe kell venni a munkafolyamat minden részét,
pl. azokat az időszakokat, amikor a szerszám ki van
kapcsolva vagy üresen fut a napi expozíciós idő mellett.
Az elektromos szerszámokra vonatkozó további
speciális biztonsági utasítások
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések fúrókhoz és ütvefúrókhoz.
♦
♦
♦
♦
Mielőtt falba, padlóba vagy mennyezetbe fúrna,
ellenőrizze az elektromos vezetékek és a csővezetékek elhelyezkedését.
Közvetlenul fúrás után ne érintse meg a fúrószár
hegyét, mert forró lehet.
A szerszám rendeltetését a használati utasítás
ismerteti. A kézikönyvben nem ajánlott tartozék
vagy felszerelés használata, illetve itt föl nem sorolt
műveletek végzése személyi sérülés és/vagy anyagi
kár veszélyével jár.
Az ütvefúró használata közben viseljen fülvédőt.
A zaj halláskárosodást okozhat.
Használja a szerszámhoz mellékelt oldalfogantyút. A szerszám feletti uralom elvesztése személyi
sérüléssel végződhet.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
fogó- felületeinél tartsa, ha azzal olyan műveletet
végez, amelynél a tartozék rejtett kábeleket vagy
a készülék saját kábelét vághatná el. Ha áram
alatt lévő vezetékkel érintkezik, akkor az elektromos
szerszám fém alkatrészei is elektromossá válnak és
megrázhatják a kezelőt.
Használjon szorítót vagy más praktikus módszert
a munkadarab szilárd talapzatra való rögzítéséhez és alátámasztásához. A munkadarab kézben
tartása vagy saját testéhez való szorítása nem
megbízható módszer, így könnyen elveszítheti a gép
feletti uralmát.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok találhatók.
Figyelmeztetés! A sérülések kockázatának
csökkentése érdekében a felhasználó köteles
elolvasni a kezelési útmutatót.
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján megadott
feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
♦
5
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártóval vagy hivatalos Black & Decker
vevőszolgálattal ki kell cseréltetni.
Részegységek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
♦
Változtatható sebességű üzemi kapcsoló
Tartósüzem rögzítő gomb
Forgásirányváltó kapcsoló
Üzemmód választó
Tokmány
Mélységütköző (nem minden modellen)
Pótfogantyú (nem minden modellen)
♦
♦
♦
♦
B ábra
8. Manuális tengelyrögzítő gomb (csak egyperselyes
gyorstokmány esetén)
Csavarja ki a tokmányrögzítő csavart a tokmányból
csavarhúzóval, az óramutató járásának irányában.
Illesszen szorosan imbuszkulcsot a tokmányba, és
az ábrán bemutatott módon, kalapáccsal ütögesse
meg.
Vegye ki az imbuszkulcsot.
Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva
vegye ki a tokmányt.
A tokmányt a tengelyre csavarva tegye vissza, majd
biztosítsa a tokmányrögzítő csavarral.
Maradványkockázatok
A biztonsági figyelmeztetéseknél ismertetett veszélyeken
kívül a szerszám használata más veszélyekkel is jár. Ezek
a veszélyek a szerszám rendeltetéstől eltérő, huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt győződjon meg
róla, hogy a szerszám ki van kapcsolva, és a konnektorból is ki van húzva.
Bizonyos maradványkockázatok még a vonatkozó biztonsági utasítások betartása és a védőeszközök alkalmazása mellett sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó/mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
Alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje közben
♦
bekövetkező sérülések.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata által okozott sérülések. Ha bármely szerszámot huzamosabb
ideig használ, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
Fűrészpor belégzése miatti egészségi veszély (különösen fa, pl. tölgy, bükk és rétegelt lemez (MDF)
vágásánál).
Az oldalfogantyú és mélységütköző felszerelése
(A és G ábra)
♦
Addig forgassa az óramutató járásával ellentétes
irányba a markolatot, amíg csúsztatni nem tudja
az oldalfogantyút (7) a szerszám elején az ábrának
megfelelően.
♦
Forgassa az oldalfogantyút a kívánt helyzetbe.
♦
Illessze a mélységütközőt (6) a szerelőlyukba,
ahogyan az ábrán látható.
♦
A furatmélységet az alábbiakban leírtak szerint kell
beállítani.
♦
A markolat óramutató járásának irányába történő
forgatásával húzza meg az oldalfogantyút.
Használat
Fúrószár beillesztése
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Figyelmeztetés! Mielőtt falba, padlóba vagy mennyezetbe fúrna, ellenőrizze az elektromos vezetékek és
a csővezetékek elhelyezkedését.
Egyperselyes gyorstokmány (B ábra)
♦
Nyissa szét a tokmányt úgy, hogy lenyomja a manuális tengelyrögzítő gombot (8), és a gyűrűt (9) az
óramutató járásával ellentétes irányba forgatja.
♦
Illessze a fúrószárat (12) a tokmányba.
♦
Erősen húzza meg a tokmányt úgy, hogy lenyomja
a manuális tengelyrögzítő gombot (8), és a gyűrűt
addig forgatja az óramutató járásának megfelelő
irányba, amíg rá nem szorul.
A forgásirány megválasztása (F ábra)
Fúráshoz és csavarok behajtásához az előremenő
(óramutató járásával megegyező) forgásirányt válassza.
Csavar meglazításához és a beragadt fúrószár kiszabadításához a hátramenő (óramutató járásával ellentétes)
forgásirányt válassza.
♦
Az előremenő forgásirányt választásához tolja az
irányváltó csúszókapcsolót (3) a bal oldali állásba.
♦
A hátramenő forgásirány választásához tolja az
irányváltó csúszókapcsolót a jobb oldali állásba.
Figyelmeztetés! Soha ne változtasson forgásirányt,
amíg a motor jár.
Kétperselyes gyorstokmány (C ábra)
♦
Nyissa ki a tokmányt úgy, hogy az elülső részét (10)
egyik kezével forgatja, miközben másik kezével
a hátsó részét (11) tartja.
♦
Illessze a fúrószárat (12) a tokmányba, majd erősen
húzza meg a tokmányt.
Kulcsos tokmány (D ábra)
♦
Nyissa ki a tokmányt a persely (11) óramutató járásával ellentétes irányba történő forgatásával.
♦
Illessze a fúrószárat (12) a tokmányba.
♦
Illessze a tokmány kulcsot (14) a tokmány oldalán
lévő valamennyi nyílásba (15), és addig forgassa
az óramutató járásának megfelelő irányba, amíg rá
nem szorul.
Fúrás üzemmód kiválasztása
♦
Kőzet fúrásához állítsa a fúrás-üzemmód-választó
kapcsolót (4) állásba.
♦
Más anyagok fúrásához és csavarozáshoz állítsa
a fúrás üzemmód-választó kapcsolót
állásba.
Furatmélység beállítása (G ábra)
♦
A markolat óramutató járásával ellentétes irányba
történő forgatásával lazítsa meg az oldalfogantyút
(7).
A befogópofa le- és visszaszerelése (E ábra)
♦
Nyissa ki a tokmányt, amennyire csak lehet.
6
♦
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szükség:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze le.
♦
A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦
A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi csatlakozóaljzathoz
mellékelt szerelési utasítást. Ajánlott biztosíték: 5 A.
Állítsa a mélységütközőt (6) a kívánt helyzetbe.
A maximális fúrási mélység egyenlő a fúrószár
hegye és a mélységütköző elülső vége közti távolsággal.
A markolat óramutató járásának irányába történő
forgatásával húzza meg az oldalfogantyút.
♦
Ki- és bekapcsolás
♦
A szerszámot a változtatható sebességű kapcsoló
(1) lenyomásával kapcsolja be. A kapcsoló behúzásának mértékével arányosan nő a fordulatszám.
Általánosan elmondható, hogy nagy átmérőjű furatok
készítéséhez alacsonyabb, kisebb átmérőjű furatok
készítéséhez pedig magasabb fordulatszám szükséges.
♦
A folyamatos működtetéshez nyomja le a tartósüzem rögzítőgombot (2), majd engedje fel az üzemi
kapcsolót. Ez a funkció csak teljes sebesség mellett
érhető el mindkét irányban.
♦
A szerszámot az üzemi kapcsoló elengedésével
kapcsolja ki. Ha tartósüzem használat közben
kívánja a készüléket kikapcsolni, nyomja meg még
egyszer az üzemi kapcsolót, majd engedje el.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem kezelhető
normál háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön Black & Decker
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt.
Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás elkülönített kezelése lehetővé teszi anyagaik
újrafelhasználását. Az újrahasznosított anyagok csökkentik a környezet szennyezését, és
csökkentik a nyersanyagok iránti keresletet.
Tartozékok
A szerszám teljesítménye függ a használt tartozékoktól.
A Black & Decker és Piranha márkájú tartozékok kiemelkedő minőségi követelményeknek felelnek meg, és tervezésük során a szerszám teljesítményének javítása volt
célunk. Ezen tartozékok felhasználásával a szerszámból
a legtöbbet tudja kihozni.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtéséről
a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve olyan értelemben,
hogy a helyi kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
Karbantartás
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok elérték élettartamuk végét. E szolgáltatás igénybevételéhez
kérjük, vigye vissza a terméket bármely szerződéses
márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében
gondoskodnak annak elkülönített összegyűjtéséről.
Az Ön Black & Decker szerszámát minimális karbantartás
melletti hosszú távú felhasználásra terveztük. A folyamatos kielégítő működés feltétele a megfelelő gondozás és
rendszeres tisztítás.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás megkezdése
előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
♦
Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen tisztítsa meg a gép szellőzőnyílásait.
♦
A motorburkolatot nedves ruhával tisztíthatja. Ne
használjon súrolószert vagy oldószer alapú tisztítószereket.
♦
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha) van és
ütögesse meg, hogy belsejéből kihulljon a por.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet
segítségével érheti el. Emellett a Black & Decker márkaszervizek listája, illetve eladásutáni szolgáltatásaink és
azok elérhetőségének részletes ismertetése megtalálható
a következő internetes címen: www.2helpU.com.
Műszaki adatok
Bemeneti feszültség
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
KR504RE
KR504CRES
KR504CRE
KR554RE KR554CRES
TÍPUS 2
TÍPUS 2
TÍPUS 2
TÍPUS 2
TÍPUS 2
Vac
230
230
230
230
230
W
500
500
500
550
550
2800
2800
2800
2800
2800
13
min-1
Maximális fúrási kapacitás
Fém/Kőzet
mm
13
13
13
13
Fa
mm
20
20
20
20
20
Súly
kg
1,4
1,6
1,6
2,0
2,0
7
Hangnyomásszint az EN 60745 szerint:
Hangnyomás (LpA) 97 dB(A), bizonytalanság (K)
3 dB(A), Hangteljesítmény (LWA) 108 dB(A),
bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN 60745
szerint:
Ütvefúrás betonban (ah, ID) = 16,76 m/s², bizonytalanság (K) = 1,5 m/s², fúrás fémben (ah, D) 3,42 m/s²,
bizonytalanság (K) 1,5 m/s²
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KR504RE, KR504CRE, KR504CRES, KR554RE,
KR554CRES
A Black & Decker kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok”
részben ismertetett termékek megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EC, EN607451, EN60745-2-1
Ha további információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba Black & Decker vállalattal a következőkben
megadott elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetősegeket
a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
27-06-2011
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
zst00243952 - 21-08-2014
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
9
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
10
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising