DWH051 | DeWalt DWH051 EXTRACTOR KIT instruction manual

372003-06 EST
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
13
Joonis 1 / Рисунок 1
3
Joonis 2 / Рисунок 2
Joonis 4 / Рисунок 4
Joonis 5 / Рисунок 5
4
Joonis 3 / Рисунок 3
Joonis 6 / Рисунок 6
Joonis 7 / Рисунок 7
Joonis 8 / Рисунок 8
Joonis 9 / Рисунок 9
Joonis 10 / Рисунок 10
Joonis 11/ Рисунок 11
5
Joonis 12 / Рисунок 12
Joonis 14 / Рисунок 14
6
Joonis 13 / Рисунок 13
EESTI KEEL
PEITLIGA ÜHENDATAV
TOLMUEEMALDUSSÜSTEEM
DWH051
Õnnitleme!
Ohutuseeskirjad
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja
innovatsioon teevad DEWALTist ühe
usaldusväärsema partneri professionaalsetele
elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
DWHO51
Tolmukate
Suurus (P × L
× K)
Peitli tüüp
mm
Tööriista pikkus
Kaal
cm
kg
lühike
keskmine
pikk
210 × 173
× 105
terava
otsaga /
lameda
otsaga
28–34
0,6
282 × 173
× 105
terava
otsaga /
lameda
otsaga
35–41
0,7
355 × 173
× 105
terava
otsaga /
lameda
otsaga
42–45
0,8
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT! Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS! Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või mõõdukate
kehavigastustega.
NB! Viitab tegevusele, mis ei too kaasa
kehavigastust, kuid mis mittevältimisel
võib põhjustada varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
HOIATUS! Jälgige alati teie riigis
kehtivaid ohutuseeskirju, et vähendada
tulekahju-, elektrilöögi- ja vigastuste riski.
Enne tarviku kasutamist lugege hoolikalt kogu
antud kasutusjuhend läbi. Lugege ka selle
elektritööriista kasutusjuhendit, millega antud
tarvikut kasutatakse.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES
1) ÜLDIST
a) Hoidke tööpiirkond puhas. Korralagedus
tööpiirkonnas ja -pinkidel võib põhjustada
õnnetusi.
b) Hoidke lapsed eemal. Ärge lubage lastel
tööriista ega pikendusjuhet puutuda.
Kogemusteta kasutajaid on vaja juhendada.
c) Kasutage nõuetekohast tööriista. Selles
kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud
otstarvet. Ärge kasutage väikesi tööriistu
või lisavarustust suure koormusega tööde
tegemiseks. Tööriist töötab paremini ja
ohutumalt ettenähtud võimsusel.
HOIATUS! Mis tahes tarvikute või
lisaseadmete kasutamine või selle
tööriista kasutamine viisil, mida selles
kasutusjuhendis ei soovitata, võib
põhjustada kehavigastuse ohtu.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Vältige kokkupuudet maandatud
pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid
ja külmkapid. Elektrilöögi saamise oht
suureneb, kui teie keha on maandatud.
b) Kui teete tööd, mille käigus võib
lõiketarvik puutuda kokku varjatud
juhtmetega, hoidke elektritööriista ainult
isoleeritud hoidepindadest. Voolu all oleva
juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla
ka elektritööriista lahtised metallosad ning
võivad anda kasutajale elektrilöögi.
Tähistab tuleohtu.
7
EESTI KEEL
c) Kontrollige eelnevalt (nt metallidetektori
abil), et tööpiirkonnas ei oleks varjatud
elektrikaableid ega gaasi- ja veetorusid.
Kui kogemata riivata elektrikaablit, võivad
seadme välised metallosad sattuda voolu
alla. Sellega kaasneb tõsine elektrilöögi oht.
3) ISIKLIK OHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsinuna ega
alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga
töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks
hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid.
Kandke alati kaitseprille.
Isikukaitsevahendid nagu tolmumask,
mittelibisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse
vähendavad õigetes tingimustes kasutades
kehavigastusi.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsikud jne vastavalt juhendis toodule,
võttes arvesse nii tööpiirkonda kui ka
tehtava töö iseloomu. Tööriista kasutamine
mittesihtotstarbeliselt võib põhjustada ohtliku
olukorra.
b) Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatust kohas ning
ärge lubage tööriista kasutada inimestel,
kes tööriista ei tunne või pole lugenud
seda kasutusjuhendit.
Oskamatutes kätes on elektritööriistad
ohtlikud.
5) TÖÖPIIRKONNA OHUTUS
a) Hoolitsege, et töökoht oleks hästi
ventileeritud.
Kokkupuude tolmuga halvasti ventileeritud
töökohas põhjustab tervisekahjustusi.
8
Täiendavad ohutuseeskirjad
äratõmbesüsteemi jaoks
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge kasutage tarvikut puurimistöödeks.
Kasutage selle tarvikuga ainult DEWALTi
poolt soovitatavaid elektritööriistu. Selle
tarvikuga ühilduvate elektritööriistade
kohta saate täiendavat teavet, kui võtate
ühendust kohaliku edasimüüjaga, kasutate
kasutusjuhendi tagumisel lehel olevaid
aadresse või kui külastate veebilehte
www.dewalt.eu.
Ärge kasutage tööriista niisketes või
märgades tingimustes.
Ärge lubage seadet kasutada mänguasjana.
Kui seadet kasutavad lapsed või kui seda
kasutatakse laste läheduses, tuleb olla väga
tähelepanelik.
Seadme kasutamisel tuleb järgida käesolevat
kasutusjuhendit. Kasutada tohib ainult tootja
soovitatud tarvikuid.
Ärge torgake avadesse võõrkehi. Ärge
kasutage seadet, kui kas või üks ava on
blokeeritud; puhastage need kiududest,
juuksekarvadest jms, sest need takistavad
õhuvoolu.
Hoidke juukseid, laiu riideid, sõrmi ja muid
kehaosi avadest ja liikuvatest osadest eemal.
Ärge tõmmake seadmesse tuleohtlikke või
kergestisüttivaid vedelikke (nt bensiini) ega
kasutage seadet piirkondades, kus neid
leidub.
See seade võimaldab kokku koguda suure
osa tekkivast tolmust (kuid mitte kogu tolmu).
EESTI KEEL
HOIATUS! Teatud materjalide
töötlemisel tekkiv tolm võib sisaldada
kemikaale, mis põhjustavad
vähki, sünnidefekte või muid
reproduktsiooniprobleeme,
samuti raskeid ja pöördumatuid
hingamisteede kahjustusi ja muid
häireid. Niisugusteks kemikaalideks on
näiteks pliipõhistes värvides sisalduv
plii; tellistes, tsemendis ja muudes
müürsepatoodetes ning looduslikes
kivides sisalduv kristalliline räni;
kemikaalidega töödeldud puidus
sisalduv arseen ja kroom. Oht nendega
kokkupuutumisel on erinev, sõltuvalt
sellest, kui tihti te seda laadi tööd teete.
Et vähendada tööliste ja kõrvalseisjate
kokkupuudet nende kemikaalidega,
peab tööpiirkond olema hästi
ventileeritud ning tuleb kasutada
nõuetekohaseid kaitsevahendeid,
näiteks tolmu tüübile vastavat
respiraatorit, mis ei lase läbi
mikroskoopilisi osakesi.
Suunake tolm näost ja kehast eemale.
Vältige pikemaajalist kokkupuudet
tolmuga. Kandke kaitseriietust ning
peske paljastatud piirkondi vee ja
seebiga. Tolmu sattumine suhu, ninna,
silma või nahale võib soodustada
kahjulike kemikaalide imendumist.
HOIATUS! Enne tööga alustamist
kontrollige määramaks tekitatava
tolmu ohuklassi.
Kasutage sobiva ametlik
kaitseklassiga tööstuslikku
tolmueemaldit, mis vastab kohalikele
tolmuga seotud ohte käsitlevatele
eeskirjadele.
Muud ohud
Tolmueemaldussüsteemi kasutamisega
kaasnevad järgmised ohud.
–
Tööriista pöörlevate või tuliste osade vastu
puutumisest tulenevad vigastused.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida.
Need on järgmised.
–
Kuulmiskahjustused.
–
Sõrmede muljumise oht lisatarvikute
vahetamisel.
–
Tervisekahjustusoht, mis on tingitud betooni
ja/või kivimaterjalide töötlemisel tekkiva tolmu
sissehingamisest.
Tolmueemaldussüsteemil
olevad tähised
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Kandke silmade kaitset.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Kuupäevakood, mis sisaldab ka tootmisaastat, on
trükitud andmesildile.
Näiteks:
2011 XX XX
Tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab järgmist:
1 tolmueemaldussüsteem
3 tolmukatet
2 padruni vahedetaili
1 karp
1 kasutusjuhend
•
Kontrollige, et tööriist, selle osad või tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
•
Leidke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1)
HOIATUS! Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa ümber.
See võib põhjustada kahjustuse või
kehavigastuse.
a. Tolmueemaldussüsteem
b. Vahedetail 1
c. Vahedetail 2
d. Riiv
e. Tolmukate (pikk)
f.
Tolmukate (keskmine)
9
EESTI KEEL
g. Tolmukate (lühike)
h. Ühenduspunkt
MÄRKUS! Padruni õige vahedetaili valimisel
lähtuge karbikaane siseküljel olevast
andmesildist.
SIHTOTSTARVE
Peitliga ühendatav tolmueemaldussüsteem
on mõeldud kasutamiseks betooni ja kivi
professionaalsel töötlemisel. Kui kasutate sobivat
löötrelli, peitlit ja tolmueemaldit, saab selle abil
eemaldada suurema osa staatilisest ja õhus
heljuvast tolmust, mis muidu saastaks kogu
töökeskkonda ning kujutaks kõrgendatud ohtu
tööriista kasutaja ja juuresviibijate tervisele.
Tolmueemaldussüsteemi
paigaldamine (joonis 1–5)
MÄRKUS! Eemaldage tööriista küljest peitlid vm
tarvikud.
1. Valige kasutatava peitli (j) või tarviku
pikkusele vastav tolmukate (e, f, g).
2. Kinnitage valitud tolmukate (e, f, g)
tolmueemaldussüsteemi (a) külge. Tolmukatte
paigaldamiseks ja eemaldamiseks tõmmake
käppadest (k).
3. Valige õige vahedetail (b, c). Lükake
vahedetail võimalikult sügavale
padrunisse (l).
MÄRKUS! Padruni õige vahedetaili valimisel
lähtuge karbikaane siseküljel olevast
andmesildist.
ÄRGE kasutage seadet niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
4. Avage riiv (d).
Peitliga ühendatav tolmueemaldussüsteem on
profitööriist.
5. Lükake tolmueemaldussüsteem (a)
võimalikult pikalt üle vahedetaili.
ÄRGE lubage lastel tööriista puutuda.
Kogenematuid kasutajaid on vaja juhendada.
PAIGALDAMINE
JA SEADISTAMINE
HOIATUS! Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist, seadistuste tegemist
või remonti. Veenduge, et toitelüliti
on asendis OFF (väljas). Juhuslik
käivitumine võib põhjustada vigastuse.
MÄRKUS! Tolmueemaldussüsteemil on
piiraja: nagu joonisel näidatud, ei tohi padruni
(l) ja piiraja (m) vahele jääda pilu.
6. Sulgege riiv (d), et tolmueemaldussüsteem
kohale fikseerida.
7. Paigaldage peitel (j) vastavalt
kasutusjuhendis toodud juhistele.
MÄRKUS! Veenduge, et peitel on sisestatud
läbi tolmukatte ümara juhiku (s), nagu
näidatud joonisel.
TERAVAOTSALISE PEITLI EEMALDAMINE
(JOONIS 6, 7)
1. Avage riiv (d).
NB! Parimate tulemuste saamiseks ei
tohi peitel tolmukattest välja ulatuda
rohkem kui 125 mm ega vähem kui
60 mm (joonis 5).
2. Eemaldage tolmueemaldussüsteem (a)
padrunist.
NB! Hoolitsege, et vahedetail ja kõik
pinnad oleksid õlist ja määrdest vabad.
Kui osad on õli või määrdega koos, ei
kinnitu tolmueemaldi korralikult.
Vt peatükki Puhastamine.
LAPIKPEITLI EEMALDAMINE (JOONIS 8–11)
3. Eemaldage teravaotsaline peitel (j) padrunist
vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele.
1. Tõmmake vahedetail (b, c) alla, nagu joonisel
näidatud.
2. Eemaldage lapikpeitel (j) padrunist vastavalt
kasutusjuhendis toodud juhistele.
3. Avage riiv (d) ja eemaldage
tolmueemaldussüsteem (a) padrunist.
4. Eemaldage vahedetail (b, c).
10
EESTI KEEL
Tolmueemaldussüsteemi
ühendamine tolmueemaldiga
(joonis 1, 12, 13)
HOIATUS! Kasutage selle tarvikuga
ainult DEWALTi poolt soovitatavaid
elektritööriistu. Selle tarvikuga ühilduvate
elektritööriistade kohta saate täiendavat
teavet, kui võtate ühendust kohaliku
edasimüüjaga, kasutate kasutusjuhendi
tagumisel lehel olevaid aadresse või kui
külastate veebilehte www.dewalt.eu.
Asetage soovitatud tolmueemaldusvooliku otsik
(p) ühenduspunkti (h) ja lükake see korralikult
kohale. Kindlamaks kinnitamiseks kasutage
AirLock-kinnitussüsteemi.
MÄRKUS! Tagage, et voolikühendus on tugev.
AIRLOCK-KINNITUSSÜSTEEM – DWV9000
(MÜÜGIL ERALDI)
AirLocki abil saab puurimistolmu eemaldamise
süsteemi ja tolmueemaldi kiiresti ja kindlalt
omavahel ühendada.
1. Veenduge, et AirLock-kinnitusel (m) olev krae
(q) on avatud asendis. Joondage sälgud (q)
krael ja AirLock-kinnitusel vastavalt soovitud
asendile (avatud või suletud).
2. Lükake AirLock-kinnitus (m)
tolmueemaldussüsteemi (a) ühenduspunkti
(h) otsa.
3. Pöörake krae (q) lukustatud asendisse.
MÄRKUS! Lukustage krae sees olevad
kuullaagrid (n) pilusse (o) ja kinnitage
ühendus.
Puurimistolmu eemaldamise süsteem on
nüüd kindlalt tolmueemaldiga ühendatud.
HOIATUS! Lugege kasutusjuhend alati
läbi ja kasutage tööriista alati vastavalt
kasutusjuhendis toodud juhistele.
ETTEVAATUST! Tööriista kandes
või käsitsedes ÄRGE hoidke kinni
tolmueemaldist. Hoidke tööriista alati
vastavalt kasutusjuhendis toodud
juhistele.
• Veenduge, et riiv on kindlalt suletud.
• Veenduge, et pöörlemisfunktsioon
on blokeeritud ja et lööktrelli peitli-/
pöörlemisrežiim on välja lülitatud.
1. Lülitage tolmueemaldi sisse, järgides
tolmueemaldi kasutusjuhendis toodud
juhiseid.
2. Lülitage lööktrell sisse, järgides seadme
kasutusjuhendis toodud juhiseid.
MÄRKUS! Kahel suuremal tolmukattel
on lõõts (t, joonis 14), mis võimaldab
paindlikumalt töötada kitsas kohas või piiratud
ruumis.
HOOLDUS
Teie DEWALTi elektritööriist on mõeldud
pikaajaliseks kasutamiseks ja vajab minimaalset
hooldamist. Et tööriist teid pikka aega korralikult
teeniks, tuleb seda nõuetekohaselt hooldada ja
korrapäraselt puhastada.
HOIATUS! Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist, seadistuste tegemist või
remonti.
Veenduge, et toitelüliti on asendis
OFF (väljas). Juhuslik käivitumine võib
põhjustada vigastuse.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS! Järgige alati ohutusjuhiseid ja
asjakohaseid õigusakte.
HOIATUS! Et vähendada tõsist
kehavigastusohtu, tuleb elektritööriist
enne seadistamist või lisaseadmete/
tarvikute paigaldamist ja eemaldamist
välja lülitada ja vooluvõrgust
eemaldada.
11
EESTI KEEL
PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
PROBLEEM
VÕIMALIK
PÕHJUS
Õhku paiskub Tolmueemaldi on
liiga palju
täis
tolmu
Imikanal on
ummistunud
Peitli väljaulatuv
osa on pikem kui
125 mm
Tolmueemal- Tolmueemaldussüsdussüsteem ei teem pole õigesti
kinnitu vasara kokku pandud
külge
Vahedetail ja
padrun on õli või
määrdega koos
Lukustusriiv on viga
saanud
Kasutusel on vale
vahedetail
LAHENDUS
Tühjendage
tolmueemaldi
Puhastage imikanal
kasutage lühemat
peitlit või pikemat
tolmukatet
Vt peatükke
Kokkupanemine ja
Reguleerimine
Eemaldage õli ja
määre puhta lapiga
Asendage
lukustusriiv
Valige õige
vahedetail, vt
joonist 1
Puhastamine
HOIATUS! Mustuse kogunemisel
ventilatsiooniavadesse ja nende ümber
eemaldage mustus ja tolm põhikorpuselt
kuiva suruõhu abil. Kandke selle töö
tegemisel heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
HOIATUS! Ärge kunagi kasutage tööriista
mittemetallist osade puhastamiseks
lahusteid või muid kemikaale. Need
kemikaalid võivad nimetatud osade
materjale nõrgendada. Kasutage
vaid veega või õrnatoimelise seebiga
niisutatud lappi. Ärge laske vedelikel
sattuda tööriista sisse; ärge kastke
tööriista või selle osi vedelikku.
Lisavarustus
HOIATUS! Kuna muid tarvikuid peale
DEWALTi pakutavate ei ole koos
selle seadmega testitud, võib nende
kasutamine koos selle tööriistaga olla
ohtlik. Kehavigastusohu vähendamiseks
tuleb selle seadmega kasutada ainult
DEWALTi soovitatud tarvikuid.
12
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge kõrvaldage seda koos olmejäätmetega.
Viige toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite
eraldi kogumine võimaldab
materjale taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud eeskirjad võivad nõuda
elektroonikajäätmete eraldamist olmejäätmetest
ning nende viimist prügilasse või jaemüüjale,
kellelt ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ
ПРИ СКАЛЫВАНИИ DWH051
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DEWALT.
Многолетний опыт, тщательная разработка
изделий и новаторский подход делают
компанию DEWALT одним из самых
надежных партнеров для пользователей
профессионального электроинструмента.
Технические характеристики
DWHO51
Насадка
пылеотсоса
Размеры
(L × B × H)
Тип зубила
Длина
инструмента
Вес
мм
см
кг
короткая
210 × 173
× 105
средняя
282 × 173
× 105
длинная
355 × 173
× 105
клиновидное/
плоское
клиновидное/
плоское
клиновидное/
плоское
28-34
0,6
35-41
0,7
42-45
0,8
Обозначения: Правила
техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к серьезной травме или
смертельному исходу в случае
несоблюдения соответствующих мер
безопасности.
ОСТОРОЖНО: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию,которая, в случае
несоблюдения соответствующих
мер безопасности, может
привести к серьезной травме или
смертельному исходу.
ВНИМАНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию,которая в случае
несоблюдения соответствующих
мер безопасности может стать
причиной травм средней или легкой
степени тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает на
практики, использование которых
не связано с получением травмы,
но если ими пренебречь, может
привести к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск возгорания.
Правила техники
безопасности
ОСТОРОЖНО! Всегда соблюдайте
действующие национальные правила
техники безопасности для сведения
к минимуму опасности пожара,
поражения электрическим током
и прочих травм.
Прежде чем приступить к работе
с этим приспособлением, внимательно
прочтите настоящее руководство. Также
обратитесь к руководству по эксплуатации
электроинструмента, с которым
используется это приспособление.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1) ОБЩЕЕ
а) Содержите рабочее место в чистоте.
Беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не подпускайте близко детей. Не
подпускайте детей к инструменту или
удлинителю. Неопытные операторы
должны работать под присмотром.
c) Правильно подбирайте инструмент.
Далее в руководстве приводятся виды
работ, для которых предназначен данный
инструмент. Маломощный инструмент
или приспособление нельзя использовать
для тяжёлых работ. Правильно
подобранный электроинструмент
выполнит работу более эффективно
и безопасно при стандартной нагрузке.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОСТОРОЖНО: Применение любых
принадлежностей и приспособлений,
а также выполнение любых операций
помимо тех, которые рекомендованы
данным руководством, может
привести к травме.
2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Следует избегать контакта
с заземленными поверхностями
- такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
b) Удерживайте инструмент за
изолированные поверхности
захватывания при выполнении
работ, во время которых имеется
вероятность контакта инструмента
со скрытой электропроводкой. Если
вы держитесь за металлические детали
инструмента, то в случае перерезания
находящегося под напряжением провода
возможно поражение оператора
электрическим током.
c) Заранее проверьте рабочее место
(например, металлоискателем) и
убедитесь в отсутствии наличия
скрытых электрических кабелей
или водо и газопроводов. Наружные
металлические детали изделия могут
проводить ток при, например, случайном
повреждении электрического кабеля.
Это создает серьезный риск поражения
электрическим током.
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность, следите
за своими действиями и пользуйтесь
здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы
устали, находитесь в состоянии
наркотического, алкогольного
опьянения или под воздействием
лекарственных средств.
Невнимательность при работе
с электроинструментом может
привести к серьезным телесным
повреждениям.
b) Используйте средства
индивидуальной защиты.
Всегда используйте защитные
очки. Средства защиты, такие как
противопылевая маска, обувь с не
14
скользящей подошвой, каска и защитные
наушники, используемые при работе,
уменьшают риск получения травм.
c) Не разрешайте детям и посторонним
лицам находиться рядом с вами при
работе с электроинструментом.
Отвлекаясь от работы вы можете
потерять контроль над инструментом.
4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И УХОД
ЗА НИМ
a) Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и насадки в соответствии
с данными инструкциями и с учетом
условий и специфики работы.
Использование электроинструмента для
выполнения операций, для которых он не
предназначен, может привести
к созданию опасных ситуаций.
b) Храните неиспользуемый
электроинструмент в недоступном
для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не имеющим
соответствующих навыков или
не ознакомленным с данными
инструкциями.
Электроинструмент представляет
опасность в руках неопытных
пользователей.
5) БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
a) Обеспечьте хорошую вентиляцию
рабочей зоны.
Пыль в плохо проветриваемом
помещении может нанести вред
здоровью.
Дополнительные
специфичные правила
техники безопасности для
систем удаления пыли
•
•
Не используйте насадку для сверления.
Используйте только рекомендованные
DEWALT электроинструменты
с этой насадкой. За дополнительной
информацией об электроинструментах
DEWALT, совместимых с данной насадкой,
обратитесь к своему продавцу, по
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
•
•
адресам на обратной стороне данного
руководства или посетите
www.dewalt.eu.
Не используйте инструмент в условиях
повышенной влажности.
Не разрешайте детям играть
с устройством. При работе рядом
с детьми необходимо особое внимание.
Используйте устройство так, как
описано в данном руководстве.
Используйте только рекомендованные
производителем насадки.
Не вставляйте никакие предметы
в отверстия устройства. Не
пользуйтесь устройством с закрытыми
вентиляционными отверстиями,
следите за тем, чтобы в них не
скапливался ворс, волосы или что-то
еще, что может помешать прохождению
воздушного потока.
Следите за тем, чтобы свободная
одежда, пальцы и другие части тела не
попадали в отверстия или движущиеся
части устройства.
Не используйте устройство для
сбора легковоспламеняющихся или
взрывоопасных жидкостей, таких как
бензин и не используйте в местах, где
есть такие жидкости.
Устройство собирает значительную
часть, но не весь объем создаваемой
пыли.
ОСТОРОЖНО: Некоторые типы
пыли, создаваемые работой
с материалами, содержат
химические вещества, способные
вызывать рак, врожденные пороки
и прочий ущерб воспроизводству
или серьезные и непоправимые
нарушения дыхательных и прочих
функций. Некоторыми примерами
данных химических веществ
являются: свинец из красок на основе
свинца, кристаллический диоксид
кремния из кирпичей, бетона и других
элементов кладки и природного
камня, мышьяк и хром из химически
обработанной древесины. Опасность
контакта зависит от частоты
выполнения подобных типов работ.
Чтобы снизить риск контакта
с данными химическими
веществами, оператор
и присутствующие должны
работать
в хорошо вентилируемом
месте с использованием
соответствующего защитного
снаряжения, такого как
респиратор, достаточный для
создаваемого типа пыли
и разработанный для фильтрации
микроскопических частиц.
Направляйте пыль в сторону
от лица и тела. Избегайте
длительного контакта с пылью.
Носите защитную одежду
и промывайте открытые участки
тела водой с мылом. Попадание
пыли в рот, нос, глаза или на кожу
может привести к поглощению
вредных химических веществ.
ОСТОРОЖНО: Перед началом
работы обратите внимание на
классификацию рисков, которые
возникают в результате
воздействия пыли.
Используйте промышленный
пылеуловитель
соответствующего и официально
одобренного класса безопасности,
который соответствует
местным правилам управления
рисками,связанными с пылью.
Остаточные риски
При использовании системы удаления пыли
присутствуют следующие риски:
–
Травмы в результате контакта
с вращающимися или горячими
компонентами инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить.
А именно:
–
Ухудшение слуха.
–
Риск защемления пальцев при смене
оснастки.
–
Нанесение ущерба здоровью из-за
вдыхания пыли, образующейся при
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
работе с бетонными конструкциями или
кирпичной кладкой.
d. Защелка
e. Насадка пылеотсоса (длинная)
f.
Насадка пылеотсоса (средняя)
Пометки на системе
удаления пыли
g. Насадка пылеотсоса (короткая)
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы выбрать правильный
переходник для держателя инструмента см.
информационную этикетку на внутренней
части крышки ящика комплекта.
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Используйте защитные очки.
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, напечатан на этикетке
с основной информацией.
Пример:
2011 XX XX
Год производства
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1
Система удаления пыли при скалывании
3
Насадки пылеотсоса
2
Переходники держателя инструмента
1
Набор инструментов
1
Руководство по эксплуатации
•
Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
•
Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (рис. 1)
ОСТОРОЖНО: Никогда не
вносите изменения в конструкцию
электроинструмента или какой-либо
его части. Это может привести
к повреждению или травме.
a. Система удаления пыли
b. Переходник 1
c. Переходник 2
16
h. Точка подключения
НАЗНАЧЕНИЕ
Система удаления пыли при скалывании
предназначена для профессиональных
работ по скалыванию и выдалбливанию
бетонных конструкций и кирпичной кладки.
При использовании с соответствующим
перфоратором, зубилом и пылеуловителем, ей
можно убрать большое количество обычной
и взвешенной пыли, которая может загрязнять
рабочее пространство или представлять
огромный риск для здоровья оператора и тех,
кто находится в непосредственной близости
к нему.
НЕ используйте в условиях повышенной
влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
Система удаления пыли при скалывании
является профессиональным инструментом.
НЕ ПОДПУСКАЙТЕ детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
СБОРКА И НАСТРОЙКА
ОСТОРОЖНО: Во избежании риска
получения травмы выключайте
инструмент и отключайте его
от сети перед установкой или
снятием аксессуаров, перед
выполнением или изменением
настроек или при выполнении
ремонтных работ. Убедитесь
в том, что спусковой выключатель
находится в положении OFF.
Случайный запуск может привести
к травме.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРИМЕЧАНИЕ: Зубило должно
выступать не более чем на 125 мм
и ни менее чем на 60 мм от края
насадки пылеотсоса (рис. 5).
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что
переходник,а также все поверхности
не загрязнены маслом и смазкой.
Пылеуловитель не будет установлен
надежно, если детали испачканы
маслом или смазкой. См. параграф
Очистка.
Крепление системы
удаления пыли (рис. 1–5)
ПРИМЕЧАНИЕ: Снимите зубило
и дополнительный принадлежности
с инструмента.
1. Выберите подходящую насадку
пылеотсоса (e, f, g) в зависимости от
длины зубила (j) иди дополнительной
принадлежности, которая будет
использована.
2. Установите выбранную насадку
пылеотсоса (e, f, g) на систему для
удаления пыли (a). Для фиксации или
снятия насадки пылеотсоса потяните за
язычки (k).
3. Выберите подходящий переходник (b,
c). Установите переходник максимально
далеко на держатель инструмента (l).
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы выбрать
правильный переходник для держателя
инструмента см. информационную
этикетку на внутренней части крышки
ящика комплекта.
4. Откройте защелку (d)
5. Установите систему для удаления пыли (a)
на переходник до упора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Система для удаления
пыли имеет ограничитель хода, таким
образом зазора между держателем
инструмента (I) и ограничителем хода (m),
как показано на изображении, быть не
должно.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что зубило
продето через круглую направляющую (s)
в насадке пылеотсоса, как показано на
изображении.
СНЯТИЕ КЛИНОВИДНОГО ЗУБИЛА
(РИС. 6, 7)
1. Откройте защелку (d)
2. Снимите систему для удаления пыли (a)
с держателя инструмента.
3. Извлеките клиновидное зубило (j)
из держателя инструмента согласно
руководству инструмента.
СНЯТИЕ ПЛОСКОГО ЗУБИЛА (РИС. 8-11)
1. Потяните переходник (b, c) вниз, как
показано на изображении.
2. Извлеките плоское зубило (j) из держателя
инструмента согласно руководству
инструмента.
3. Откройте защелку (d) и снимите систему
для удаления пыли (a) с держателя
инструмента.
4. Снимите переходник (b, c).
Крепление системы
удаления пыли
к пылеуловителю
(рис. 1, 12, 13)
ОСТОРОЖНО: Используйте
только рекомендованные
DEWALT электроинструменты
с этой насадкой. За
дополнительной информацией об
электроинструментах DEWALT,
совместимых с данной насадкой,
обратитесь к своему продавцу,
по адресам на обратной стороне
данного руководства или посетите
www.dewalt.eu.
Вставьте шланг рекомендованного
пылеуловителя (p) в точку соединения
(h) до закрепления. Для более надежного
соединения используйте систему штуцера
AirLock.
6. Закройте защелку (d), чтобы
зафиксировать систему для удаления
пыли.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что шланг
надежно подключен.
7. Вставьте зубило (j), как описано
в руководстве к инструменту.
СИСТЕМА ШТУЦЕРА AIRLOCK – DWV9000
(ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
AirLock позволяет быстро и надежно
обеспечить подсоединение системы удаления
пыли от сверления к пылеуловителю.
1. Убедитесь в том, что муфта (q) штуцера
(m) AirLock находится в положении
разблокировки. Совместите метки (r) на
муфте и штуцере AirLock как показано для
положений блокировки и разблокировки.
2. Вставьте штуцер AirLock (m) в точку
соединения (h) системы удаления пыли
(a).
3. Поверните муфту (q) в положение
блокировки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шариковый фиксатор (n)
внутри муфты блокируется в пазу (o)
и закрепляет штуцер.
Теперь система удаления пыли от
сверления подключена к пылеуловителю.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по эксплуатации
ОСТОРОЖНО: Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить
риск получения серьезных травм,
выключайте инструмент
и отключайте его от сети
перед тем, как выполнять какиелибо регулировки или снимать/
устанавливать принадлежности
или оснастку.
ОСТОРОЖНО: Всегда читайте
руководство по эксплуатации
и используйте инструмент
в соответствии с ним.
ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ
переносить или направлять
инструмент, удерживая его за
пылеуловитель. Удерживайте
инструмент согласно руководству по
эксплуатации.
• Убедитесь, что защелка надежно
зафиксирована.
• Убедитесь, что функция вращения
отключена, а перфоратор
переведен в режим скалывания.
18
1. Включайте пылеуловитель так, как указано
в руководстве по эксплуатации.
2. Включайте перфоратор согласно
руководству по эксплуатации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Два больших
пылеуловителя оборудованы складными
мехами (t, рис. 14), благодаря чему
увеличивается гибкость при работе
в тесных пространствах.
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Электроинструмент DEWALT имеет длительный срок эксплуатации и требует
минимальных затрат на техобслуживание. Для
длительной безотказной работы необходимо
обеспечить правильный уход за инструментом
и его регулярную очистку.
ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить риск
получения травмы, выключите
инструмент и отключите
его от источника питания
перед установкой и удалением
дополнительных приспособлений,
а также перед регулировочными
или ремонтными работами.
Убедитесь в том, что спусковой
выключатель находится в положении
OFF. Случайный запуск может
привести к травме.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
НЕИСПРАВНОСТЬ
Чрезмерное
выделение
пыли
Система
удаления
пыли не
фиксируется
на
инструменте
ВЕРОЯТНАЯ
ПРИЧИНА
пылеуловитель
полон
канал всасывания
засорен
Зубило выступает
более чем на
125 мм
СПОСОБ
УСТРАНЕНИЯ
опорожните
пылеуловитель
очистите канал
всасывания
используйте
более короткое
зубило или
более длинный
пылеуловитель
системы удаления См. раздел сборки
пыли собрана
и регулировки
неправильно
удалите масло
Переходник
и смазку
и держатель
с помощью чистой
инструмента
испачканы маслом салфетки
или смазкой
фиксирующая
замените
защелка
фиксирующую
повреждена
защелку
используется
выберите
неправильный
правильный
переходник
переходник, см.
рис 1
Очистка
ОСТОРОЖНО: Удаляйте загрязнения
и пыль с корпуса инструмента,
продувая его сухим воздухом,
поскольку грязь собирается внутри
корпуса и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ОСТОРОЖНО: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты могут
повредить структуру материала,
используемого для производства
таких деталей. Используйте мягкую
ткань, смоченную мыльном растворе.
Не допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
Дополнительные
принадлежности
ОСТОРОЖНО: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей, кроме
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание травм
следует использовать для
данного инструмента только
дополнительные приспособления,
рекомендованные DEWALT.
Обратитесь к своему продавцу для получения
соответствующих принадлежностей.
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Это изделие
нельзя утилизировать с обычными
бытовыми отходами.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Система раздельного сбора
отработавших изделий
и упаковочных материалов
позволяет перерабатывать их
и использовать повторно.
Повторное использование
переработанных материалов
помогает защитить окружающую
среду от загрязнения и сокращает
потребность в сырье.
Местные нормативы могут предусматривать
утилизацию электропроводов отдельно от
бытовых отходов на муниципальных свалках
или их возврат продавцу при покупке нового
устройства.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Сервисные центры DEWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DEWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой, верните
изделие любому уполномоченному
специалисту по ремонту, который
осуществляет их сбор от нашего лица.
Для того, чтобы узнать адрес
местонахождения ближайшего
авторизованного сервисного центра
обратитесь в местное отделение компании
DEWALT по адресу, указанному
в данном руководстве. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на
веб-сайте: www.2helpU.com.
zst00294110 - 28-04-2016
20
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising