DWH051 | DeWalt DWH051 EXTRACTOR KIT instruction manual

370002-30 LT
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
13
1 pav. / Рисунок 1
3
2 pav. / Рисунок 2
4 pav. / Рисунок 4
5 pav. / Рисунок 5
4
3 pav. / Рисунок 3
6 pav. / Рисунок 6
7 pav. / Рисунок 7
8 pav. / Рисунок 8
9 pav. / Рисунок 9
10 pav. / Рисунок 10
11 pav. / Рисунок 11
5
12 pav. / Рисунок 12
14 pav. / Рисунок 14
6
13 pav. / Рисунок 13
LIETUVIŲ
DULKIŲ, KYLANČIŲ VYKDANT GRIOVIMO
IR ARDYMO DARBUS, IŠTRAUKIMO SISTEMA
DWH051
Sveikiname!
Saugos instrukcija
Jūs pasirinkote DEWALT įrankį. Dėl ilgametės
patirties įrankių gamyboje ir diegiamų naujovių,
DEWALT yra patikimiausias profesionalių
elektrinių įrankių vartotojų partneris.
Techniniai duomenys
DWHO51
Dulkių
ištraukimo
gaubtas
Dydis (I x P x A): mm
Kalto tipas
Įrankio ilgis
Svoris
cm
kg
trumpas
vidutinis
ilgas
210 × 173 282 × 173 355 × 173
× 105
× 105
× 105
smailus / smailus / smailus /
plokščias plokščias plokščias
28–34
35–41
42–45
0,6
0,7
0,8
Apibrėžtys Saugos taisyklės
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Perskaitykite šią
instrukciją ir atkreipkite dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS! Nurodo tiesioginę pavojingą
situaciją, kurios neišvengus galima
sunkiai ar net mirtinai susižaloti.
ĮSPĖJIMAS! Reiškia potencialiai
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, gali baigtis mirtimi arba
sunkiu sužeidimu.
DĖMESIO! Reiškia potencialią pavojingą
situaciją, kuri, jeigu jos neišvengti,
galėtų baigtis nesunkiu arba vidutiniu
sužeidimu.
PASTABA. Nurodo pavojų, nesusijusį
su susižalojimu, kuris, jo nevengiant,
galėtų baigtis žala turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Žymi gaisro pavojų.
ĮSPĖJIMAS! Visada laikykitės savo
šalyje galiojančių saugos taisyklių visų
toliau nurodytų instrukcijų, kad sumažėtų
elektros smūgio, gaisro ir susižeidimo
pavojus.
Prieš pradėdami naudoti šį priedą, atidžiai
perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Taip pat
žr. elektrinio įrankio, kuris bus naudojamas su
šiuo priedu, naudojimo instrukciją.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS DĖL SAUGOS ATEIČIAI
1 BENDROJI INFORMACIJA
a) Užtikrinkite darbo vietos švarą.
Užgriozdintos vietos ir darbastaliai dažnai
tampa nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b) Neleiskite artyn vaikų. Neleiskite vaikams
liesti įrankį ar ilginimo laidą. Nepatyrusiems
vartotojams būtina priežiūra.
c) Naudokite tinkamą įrankį. Numatytoji
paskirtis aprašyta šiame vartotojo vadove.
Nenaudokite mažų įrankių ar priedų darbams,
kuriuos reikia atlikti sunkiam darbui skirtais
įrankiais. Tinkamu elektriniu įrankiu geriau ir
saugiau atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam
jis yra numatytas.
ĮSPĖJIMAS! Naudojant šiame vadove
nerekomenduojamus papildomus įtaisus
arba priedus, arba naudojant įrankį
ne pagal numatytąją paskirtį, gali kilti
asmeninio susižeidimo pavojus.
2) ELEKTROSAUGA
a) Nesilieskite prie įžemintų paviršių,
pavyzdžiui, vamzdžių, radiatorių, viryklių
ir šaldytuvų. Jei jūsų kūnas būtų įžemintas,
elektros smūgio pavojus padidėtų.
b) Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo
dalys gali paliesti paslėptus laidus,
laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuotų.
laikymui skirtų paviršių. Pjovimo daliai
prisilietus prie „gyvo“ laido, neizoliuotos
metalinės elektrinio įrankio dalys gali sukelti
elektros smūgį ir nutrenkti operatorių.
7
LIETUVIŲ
c) Iš anksto patikrinkite (pvz., naudodami
metalo detektorių), kad įsitikintumėte,
jog vietoje, kurioje dirbate, nėra
paslėptų elektros kabelių ar dujotiekio ir
vandentiekio vamzdžių. Išorinės metalinės
prietaiso dalys gali įgyti elektros krūvį,
pavyzdžiui netyčia pažeidus elektros kabelį.
Dėl to kyla didelis elektros smūgio pavojus.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka, kai
dirbate su elektriniu įrankiu. Nenaudokite
elektrinio įrankio būdami pavargę arba
veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.
Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai batai
neslidžiais padais, šalmas ar ausų apsaugos,
naudojamos atitinkamomis sąlygomis,
sumažina susižeidimo pavojų.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo sąlygas
bei darbą, kurį reikia atlikti. Jei elektrinius
įrankius naudosite ne pagal paskirtį, gali kilti
pavojinga situacija.
b) Tuščiąja eiga veikiančius elektrinius
įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje ir neleiskite šio elektrinio įrankio
naudoti žmonėms, nesusipažinusiems su
įrankiu arba šia instrukcija.
Naudojami nekvalifikuotų naudotojų,
elektriniai įrankiai yra pavojingi.
5) DARBO VIETOS SAUGA
a) Užtikrinkite tinkamą darbo vietos
ventiliaciją.
Darbas dulkėtoje, prastai vėdinamoje
aplinkoje gali pakenkti sveikatai.
8
Papildomos specialios dulkių
ištraukimo sistemų naudojimo
saugos taisyklės
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nenaudokite šio priedo gręžimo darbams.
Su šiuo priedu naudokite tik DEWALT
rekomenduojamus elektrinius įrankius.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie
DEWALT elektrinius įrankius, kuriuos galima
naudoti su šiuo priedu, kreipkitės į vieną iš
mūsų vietos atstovų, kurių adresus rasite šios
instrukcijos gale arba apsilankę adresu
www.dewalt.com.
Nedirbkite su šiuo įrankiu drėgnose vietose
arba esant drėgnoms oro sąlygoms.
Saugokite įrankį, kad vaikai su juo nežaistų.
Būtina atidi priežiūra, jei įrankis naudojamas
vaikų arba prie vaikų.
Naudokite tik taip, kaip aprašyta šioje
naudojimo instrukcijoje. Naudokite tik
gamintojo rekomenduojamus papildomus
įtaisus.
Nekiškite pašalinių daiktų į mašinos angas.
Nesinaudokite mašina, jei kuri nors anga
yra užsikimšusi; pašalinkite pūkus, plaukus
ir visus kitus daiktus, kurie gali kliudyti oro
srautui.
Saugokitės, kad į mašinos angas ar tarp
judančių jo dalių nepatektų plaukai, palaidi
drabužiai, pirštai ir kitos kūno dalys.
Nesiurbkite lengvai užsiliepsnojančių
ir sprogiųjų skysčių, pvz., benzino, ir
nenaudokite mašinos ten, kur gali būti tokių
skysčių.
Šis prietaisas surenka didžiąją kylančių dulkių
dalį, bet ne visas dulkes.
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS! Tam tikrų rūšių dulkės,
kylančios apdorojant medžiagas, turi
cheminių medžiagų, kurios sukelia
vėžinius susirgimus, išsigimimus
arba daro kitą žalą reprodukcijai ar
sukelia sunkius lėtinius kvėpavimo
susirgimus ar kitą žalą. Tokių cheminių
medžiagų pavyzdžiai: švinas iš dažų,
kuriuose yra švino junginių, kristalinis
silicis iš plytų, cemento bei kitų mūrijimo
produktų ir arsenas ir chromas iš
chemiškai apdorotos medienos. Kuo
dažniau dirbate tokius darbus, tuo
didesnis šių medžiagų keliamas pavojus.
Norėdami sumažinti šių chemikalų
poveikio galimybę, naudotojas ir
pašaliniai asmenys turi dirbti gerai
vėdinamose patalpose ir naudoti
patvirtintas apsaugines priemones,
pvz. kaukes, saugančias nuo
dulkių, kurios specialiai skirtos
mikroskopinėms dalelėms sulaikyti.
Nukreipkite dulkes atokiai nuo veido
ir kūno. Venkite ilgalaikio dulkių
poveikio. Dėvėkite apsauginius
drabužius ir nusiprauskite
neapsaugotas kūno vietas vandeniu
bei muilu. Į burną, nosį, akis arba
ant odos patekę dulkės gali paskatinti
kenksmingų chemikalų įsigėrimą.
ĮSPĖJIMAS! Prieš pradėdami darbą,
nustatykite kylančių dulkių pavojaus
klasifikaciją.
Naudokite tinkamos, oficialiai
aprobuotos saugos klasės pramoninį
siurblį, atitinkantį Jūsų vietos dulkių
keliamų pavojų kontrolės reglamentą.
Ant dulkių ištraukimo
sistemos esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite prietaiso
naudojimo instrukciją.
Dėvėkite akių apsaugas.
DATOS KODO VIETA
Datos kodas, kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas pagrindinėje informacijos
etiketėje.
Pavyzdys:
2011 XX XX
Pagaminimo metai
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1
dulkių, kylančių vykdant griovimo ir ardymo
darbus, ištraukimo sistema
3
dulkių ištraukimo gaubtai
2
įrankio laikiklio adapteriai
1
įrankių dėžė
1
naudojimo instrukcija
•
Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo
dalys arba priedai nebuvo sugadinti.
•
Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį įrankio naudojimo
instrukciją.
Kiti pavojai
Aprašymas (1 pav.)
Naudojant dulkių ištraukimo sistemą, gali kilti šie
pavojai:
ĮSPĖJIMAS! Niekada nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite patirti turtinę žalą arba
susižaloti.
a. Dulkių ištraukimo sistema
–
susižeidimai palietus besisukančias dalis arba
įkaitusias įrankio dalis.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų
pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam
tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma.
b. 1 adapteris
c. 2 adapteris
Kyla šie pavojai:
d. skląstis
–
klausos pablogėjimas;
e. dulkių ištraukimo gaubtas (ilgas)
–
pavojus prisispausti pirštus, keičiant priedus;
f.
–
pavojai sveikatai, kuriuos sukelia dulkės,
kylančios dirbant su betonu ir (arba) mūru.
g. dulkių ištraukimo gaubtas (trumpas)
dulkių ištraukimo gaubtas (vidutinis)
h. prijungimo taškas
9
LIETUVIŲ
PASTABA. Norėdami pasirinkti tinkamą įrankio
laikiklio adapterį, žr. informacijos etiketę įrankių
dėžės dangčio viduje.
Dulkių ištraukimo sistemos
prijungimas (1–5 pav.)
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
PASTABA. Nuimkite nuo įrankio kaltus arba
priedus.
Ši dulkių, kylančių vykdant griovimo ir ardymo
darbus, surinkimo sistema skirta profesionaliems
betono bei mūro nukalimo, griovimo ir ardymo
darbams. Naudojant tinkamą smūginį kaltuvą,
kaltą ir dulkių trauktuvą, juo galima pašalinti
didžiąją daugumą statinių ir ore kylančių dulkių,
kurios, jeigu dulkių ištraukimo sistema nebūtų
naudojama, užterštų darbo vietą arba keltų
pavojų naudotojo ir netoliese esančių asmenų
sveikatai.
1
Pasirinkite tinkamą dulkių ištraukimo gaubtą
(e, f, g), atsižvelgdami į kalto (j) ilgį arba
priedą, kuriuo naudositės.
2
Sumontuokite pasirinktą dulkių ištraukimo
gaubtą (e, f, g) ant dulkių ištraukimo sistemos
(a). Patraukite ąseles (k), norėdami pritvirtinti
ir atlaisvinti dulkių ištraukimo gaubtą.
3
Pasirinkite tinkamą adapterį (b, c). Užmaukite
adapterį ant įrankio laikiklio (l), kiek tik jis
lenda.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Ši dulkių, kylančių vykdant griovimo ir ardymo
darbus, ištraukimo sistema yra profesionalus
įrankis.
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį
įrankį naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia
prižiūrėti.
SURINKIMAS IR
REGULIAVIMAS
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš įrengdami ir
nuimdami priedus, prieš reguliuodami
arba keisdami nustatymus, arba
atlikdami remonto darbus, išjunkite
įrenginį ir ištraukite jo kištuką iš
elektros lizdo. Svirtinis jungiklis būtinai
turi būti IŠJUNGIMO padėtyje. Bet koks
netyčinis įrankio paleidimas gali sužeisti.
10
PASTABA. Norėdami pasirinkti tinkamą
įrankio laikiklio adapterį, žr. informacijos
etiketę įrankių dėžės dangčio viduje.
4
Atlenkite skląstį (d)
5
Užmaukite dulkių ištraukimo sistemą (a) ant
adapterio, kiek tik ji lenda.
PASTABA. Dulkių ištraukimo sistema turi
ribojimo stabdiklį: tarp įrankio laikiklio (l) ir
ribojimo stabdiklio (m) neturi likti jokių tarpų,
kaip pavaizduota įklijoje.
6
Užspauskite skląstį (d), kad dulkių ištraukimo
sistema būtų tinkamai užfiksuota.
7
Įkiškite kaltą (j), kaip nurodyta įrankio
naudojimo instrukcijoje.
PASTABA. Kaltas būtinai turi būti prakištas
pro apvalų kreiptuvą (s) dulkių ištraukimo
gaubte, kaip pavaizduota įklijoje.
SMAILIOJO KALTO IŠĖMIMAS (6, 7 PAV.)
1
Atlenkite skląstį (d)
PASTABA. Siekiant optimalaus veikimo,
kaltas neturi išsikišti iš dulkių gaubto galo
daugiau nei 125 mm arba mažiau nei
60 mm (5 pav.).
2
Nuimkite dulkių ištraukimo sistemą (a) nuo
įrankio laikiklio.
3
Išimkite smailųjį kaltą (j) iš įrankio laikiklio,
kaip nurodyta įrankio naudojimo instrukcijoje.
PASTABA. Adapteris ir visi paviršiai
turi būti nealyvuoti ir netepaluoti. Dulkių
trauktuvas nebus tvirtai prijungtas, jeigu
dalys bus alyvuotos arba tepaluotos.
Žr. skyrių Valymas.
PLOKŠČIOJO KALTO IŠĖMIMAS (8–11 PAV.)
1
Nuleiskite adapterį (b, c) žemyn, kaip
pavaizduota.
2
Išimkite plokščiąjį kaltą (j) iš įrankio laikiklio,
kaip nurodyta įrankio naudojimo instrukcijoje.
3
Atlenkite skląstį (d) ir nuimkite dulkių
ištraukimo sistemą (a) nuo įrankio laikiklio.
4
Nuimkite adapterį (b, c).
LIETUVIŲ
Dulkių ištraukimo sistemos
tvirtinimas prie dulkių
trauktuvo (1, 12, 13 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Su šiuo priedu naudokite tik
DEWALT rekomenduojamus elektrinius
įrankius. Norėdami gauti daugiau
informacijos apie DEWALT elektrinius
įrankius, kuriuos galima naudoti su
šiuo priedu, kreipkitės į vieną iš mūsų
vietos atstovų, kurių adresus rasite šios
instrukcijos gale arba apsilankę adresu
www.dewalt.com.
Iki galo įkiškite rekomenduojamą dulkių trauktuvo
žarnos antgalį (p) į prijungimo tašką (h).
Norėdami pritvirtinti saugiau, naudokite „AirLock“
jungties sistemą.
PASTABA. Patikrinkite, ar tvirtai prijungta žarna.
„AAIRLOCK“ JUNGTIES SISTEMA – DWV9000
(ĮSIGYJAMA ATSKIRAI)
1
„AirLock“ leidžia greitai ir saugiai sujungti gręžimo
metu kylančių dulkių ištraukimo sistemą ir dulkių
trauktuvą.
2
1
Užtikrinkite, kad „AirLock“ jungties (m) žiedas
(q) būtų atlaisvinimo padėtyje. Sutapdinkite
ant žiedo ir „AirLock“ jungties esančias
įrantas (r) kaip pavaizduota, norėdami
užfiksuoti ir atlaisvinti.
2
Užspausite „AirLock“ jungtį (m) ant dulkių
ištraukimo sistemos (a) prijungimo taško (h).
3
Pasukite žiedą (q) į fiksavimo padėtį.
PASTABA. Žiedo viduje esantys rutuliniai
guoliai (n) užsifiksuos angoje (o) ir užtvirtins
jungtį.
Dabar dulkių, kylančių vykdant gręžimo
darbus, ištraukimo sistema yra tvirtai
prijungtas prie dulkių trauktuvo.
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS! Visuomet laikykitės saugos
nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite įrankį
ir ištraukite kištuką iš maitinimo
šaltinio.
ĮSPĖJIMAS! Visada perskaitykite įrankio
naudojimo instrukciją ir naudokite įrankį,
kaip nurodyta.
DĖMESIO! NENEŠKITE ir netraukite
įrankio, laikydami už dulkių trauktuvo.
Laikykite įrankį, kaip nurodyta įrankio
naudojimo instrukcijoje.
• Skląstis būtinai turi būti tvirtai
užspausta.
• Sukimo funkcija būtinai turi būti išjungta,
o smūginis gręžtuvas nustatytas
į nukalimo / sukimo išjungimo režimo
padėtį.
Įjunkite dulkių trauktuvą, kaip nurodyta dulkių
trauktuvo naudojimo instrukcijoje.
Įjunkit smūginį gręžtuvą, kaip nurodyta įrankio
naudojimo instrukcijoje.
PASTABA. Du didesni dulkių ištraukimo
gaubtai turi gofruotas dalis (t, 14 pav.), kurios
padidina lankstumą dirbant siaurose arba
uždarose vietose.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis DEWALT elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš įrengdami ir
nuimdami priedus, prieš reguliuodami
arba keisdami nustatymus, arba
atlikdami remonto darbus, išjunkite
įrenginį ir ištraukite jo kištuką iš
elektros lizdo.
Svirtinis jungiklis būtinai turi būti
IŠJUNGIMO padėtyje. Bet koks netyčinis
įrankio paleidimas gali sužeisti.
11
LIETUVIŲ
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
TRIKTIS
Per didelė
dulkių emisija
Dulkių
ištraukimo
sistemos
nepavyksta
pritvirtinti prie
kaltuvo
GALIMA
PRIEŽASTIS
Dulkių trauktuvas
pilnas
Užsikimšo siurbimo
kanalas
Kaltas išsikiša
daugiau nei 125
mm
Netinkamai surinka
dulkių ištraukimo
sistema
Adapteris ir įrankio
laikiklis yra alyvuoti
arba tepaluoti
Sugadintas
fiksavimo skląstis
Naudojamas
netinkamas
adapteris
TAISYMO BŪDAS
Ištuštinkite dulkių
trauktuvą
Išvalykite siurbimo
kanalą
Naudokite
trumpesnį kaltą
arba ilgesnį dulkių
ištraukimo gaubtą
Žr. skyrių
„Surinkimas ir
reguliavimas“
Nuvalykite alyvą
ir tepalą švaria
šluoste
Pakeiskite
fiksavimo skląstį
Pasirinkite tinkamą
adapterį; žr. 1 pav.
Valymas
ĮSPĖJIMAS! Kai tik pastebėsite, kad
pagrindiniame korpuse arba aplink
ventiliacijos angas susikaupė purvo ir
dulkių, išpūskite juos sausu oru. Atlikdami
šį darbą dėvėkite aprobuotas akių
apsaugas ir respiratorius.
ĮSPĖJIMAS! Nemetalinių įrankio dalių
niekada nevalykite tirpikliais arba kitomis
stipriomis cheminėmis medžiagomis. Šie
chemikalai gali susilpninti šioms dalims
panaudotas plastmasines medžiagas.
Naudokite tik muiluotame vandenyje
sudrėkintą šluostę. Visuomet saugokite
įrankį nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS! kadangi kiti nei DEWALT
priedai nebuvo išbandyti su šiuo gaminiu,
juos naudoti su šiuo gaminiu gali būti
pavojinga. Norėdami sumažinti sužeidimo
pavojų, su šiuo gaminiu rekomenduojama
naudoti tik DEWALT priedus.
12
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus kreipkitės į artimiausią prekybos atstovą.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį DEWALT gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį
į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
Bendrovė DEWALT surenka atitarnavusius
savo gamybos DEWALT prietaisus ir pasirūpina
ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti
šia paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam
įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį
mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine DEWALT atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų DEWALT
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija
apie mūsų gaminių techninės priežiūros centrus,
jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ
ПРИ СКАЛЫВАНИИ DWH051
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DEWALT.
Многолетний опыт, тщательная разработка
изделий и новаторский подход делают
компанию DEWALT одним из самых
надежных партнеров для пользователей
профессионального электроинструмента.
Технические характеристики
DWHO51
Насадка
пылеотсоса
Размеры
(L × B × H)
Тип зубила
Длина
инструмента
Вес
мм
см
кг
короткая
210 × 173
× 105
средняя
282 × 173
× 105
длинная
355 × 173
× 105
клиновидное/
плоское
клиновидное/
плоское
клиновидное/
плоское
28-34
0,6
35-41
0,7
42-45
0,8
Обозначения: Правила
техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к серьезной травме или
смертельному исходу в случае
несоблюдения соответствующих мер
безопасности.
ОСТОРОЖНО: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию,которая, в случае
несоблюдения соответствующих
мер безопасности, может
привести к серьезной травме или
смертельному исходу.
ВНИМАНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию,которая в случае
несоблюдения соответствующих
мер безопасности может стать
причиной травм средней или легкой
степени тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает на
практики, использование которых
не связано с получением травмы,
но если ими пренебречь, может
привести к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск возгорания.
Правила техники
безопасности
ОСТОРОЖНО! Всегда соблюдайте
действующие национальные правила
техники безопасности для сведения
к минимуму опасности пожара,
поражения электрическим током
и прочих травм.
Прежде чем приступить к работе
с этим приспособлением, внимательно
прочтите настоящее руководство. Также
обратитесь к руководству по эксплуатации
электроинструмента, с которым
используется это приспособление.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1) ОБЩЕЕ
а) Содержите рабочее место в чистоте.
Беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не подпускайте близко детей. Не
подпускайте детей к инструменту или
удлинителю. Неопытные операторы
должны работать под присмотром.
c) Правильно подбирайте инструмент.
Далее в руководстве приводятся виды
работ, для которых предназначен данный
инструмент. Маломощный инструмент
или приспособление нельзя использовать
для тяжёлых работ. Правильно
подобранный электроинструмент
выполнит работу более эффективно
и безопасно при стандартной нагрузке.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОСТОРОЖНО: Применение любых
принадлежностей и приспособлений,
а также выполнение любых операций
помимо тех, которые рекомендованы
данным руководством, может
привести к травме.
2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Следует избегать контакта
с заземленными поверхностями
- такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
b) Удерживайте инструмент за
изолированные поверхности
захватывания при выполнении
работ, во время которых имеется
вероятность контакта инструмента
со скрытой электропроводкой. Если
вы держитесь за металлические детали
инструмента, то в случае перерезания
находящегося под напряжением провода
возможно поражение оператора
электрическим током.
c) Заранее проверьте рабочее место
(например, металлоискателем) и
убедитесь в отсутствии наличия
скрытых электрических кабелей
или водо и газопроводов. Наружные
металлические детали изделия могут
проводить ток при, например, случайном
повреждении электрического кабеля.
Это создает серьезный риск поражения
электрическим током.
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность, следите
за своими действиями и пользуйтесь
здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы
устали, находитесь в состоянии
наркотического, алкогольного
опьянения или под воздействием
лекарственных средств.
Невнимательность при работе
с электроинструментом может
привести к серьезным телесным
повреждениям.
b) Используйте средства
индивидуальной защиты.
Всегда используйте защитные
очки. Средства защиты, такие как
противопылевая маска, обувь с не
14
скользящей подошвой, каска и защитные
наушники, используемые при работе,
уменьшают риск получения травм.
c) Не разрешайте детям и посторонним
лицам находиться рядом с вами при
работе с электроинструментом.
Отвлекаясь от работы вы можете
потерять контроль над инструментом.
4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И УХОД
ЗА НИМ
a) Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и насадки в соответствии
с данными инструкциями и с учетом
условий и специфики работы.
Использование электроинструмента для
выполнения операций, для которых он не
предназначен, может привести
к созданию опасных ситуаций.
b) Храните неиспользуемый
электроинструмент в недоступном
для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не имеющим
соответствующих навыков или
не ознакомленным с данными
инструкциями.
Электроинструмент представляет
опасность в руках неопытных
пользователей.
5) БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
a) Обеспечьте хорошую вентиляцию
рабочей зоны.
Пыль в плохо проветриваемом
помещении может нанести вред
здоровью.
Дополнительные
специфичные правила
техники безопасности для
систем удаления пыли
•
•
Не используйте насадку для сверления.
Используйте только рекомендованные
DEWALT электроинструменты
с этой насадкой. За дополнительной
информацией об электроинструментах
DEWALT, совместимых с данной насадкой,
обратитесь к своему продавцу, по
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
•
•
адресам на обратной стороне данного
руководства или посетите
www.dewalt.eu.
Не используйте инструмент в условиях
повышенной влажности.
Не разрешайте детям играть
с устройством. При работе рядом
с детьми необходимо особое внимание.
Используйте устройство так, как
описано в данном руководстве.
Используйте только рекомендованные
производителем насадки.
Не вставляйте никакие предметы
в отверстия устройства. Не
пользуйтесь устройством с закрытыми
вентиляционными отверстиями,
следите за тем, чтобы в них не
скапливался ворс, волосы или что-то
еще, что может помешать прохождению
воздушного потока.
Следите за тем, чтобы свободная
одежда, пальцы и другие части тела не
попадали в отверстия или движущиеся
части устройства.
Не используйте устройство для
сбора легковоспламеняющихся или
взрывоопасных жидкостей, таких как
бензин и не используйте в местах, где
есть такие жидкости.
Устройство собирает значительную
часть, но не весь объем создаваемой
пыли.
ОСТОРОЖНО: Некоторые типы
пыли, создаваемые работой
с материалами, содержат
химические вещества, способные
вызывать рак, врожденные пороки
и прочий ущерб воспроизводству
или серьезные и непоправимые
нарушения дыхательных и прочих
функций. Некоторыми примерами
данных химических веществ
являются: свинец из красок на основе
свинца, кристаллический диоксид
кремния из кирпичей, бетона и других
элементов кладки и природного
камня, мышьяк и хром из химически
обработанной древесины. Опасность
контакта зависит от частоты
выполнения подобных типов работ.
Чтобы снизить риск контакта
с данными химическими
веществами, оператор
и присутствующие должны
работать
в хорошо вентилируемом
месте с использованием
соответствующего защитного
снаряжения, такого как
респиратор, достаточный для
создаваемого типа пыли
и разработанный для фильтрации
микроскопических частиц.
Направляйте пыль в сторону
от лица и тела. Избегайте
длительного контакта с пылью.
Носите защитную одежду
и промывайте открытые участки
тела водой с мылом. Попадание
пыли в рот, нос, глаза или на кожу
может привести к поглощению
вредных химических веществ.
ОСТОРОЖНО: Перед началом
работы обратите внимание на
классификацию рисков, которые
возникают в результате
воздействия пыли.
Используйте промышленный
пылеуловитель
соответствующего и официально
одобренного класса безопасности,
который соответствует
местным правилам управления
рисками,связанными с пылью.
Остаточные риски
При использовании системы удаления пыли
присутствуют следующие риски:
–
Травмы в результате контакта
с вращающимися или горячими
компонентами инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить.
А именно:
–
Ухудшение слуха.
–
Риск защемления пальцев при смене
оснастки.
–
Нанесение ущерба здоровью из-за
вдыхания пыли, образующейся при
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
работе с бетонными конструкциями или
кирпичной кладкой.
d. Защелка
e. Насадка пылеотсоса (длинная)
f.
Насадка пылеотсоса (средняя)
Пометки на системе
удаления пыли
g. Насадка пылеотсоса (короткая)
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы выбрать правильный
переходник для держателя инструмента см.
информационную этикетку на внутренней
части крышки ящика комплекта.
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Используйте защитные очки.
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, напечатан на этикетке
с основной информацией.
Пример:
2011 XX XX
Год производства
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1
Система удаления пыли при скалывании
3
Насадки пылеотсоса
2
Переходники держателя инструмента
1
Набор инструментов
1
Руководство по эксплуатации
•
Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
•
Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (рис. 1)
ОСТОРОЖНО: Никогда не
вносите изменения в конструкцию
электроинструмента или какой-либо
его части. Это может привести
к повреждению или травме.
a. Система удаления пыли
b. Переходник 1
c. Переходник 2
16
h. Точка подключения
НАЗНАЧЕНИЕ
Система удаления пыли при скалывании
предназначена для профессиональных
работ по скалыванию и выдалбливанию
бетонных конструкций и кирпичной кладки.
При использовании с соответствующим
перфоратором, зубилом и пылеуловителем, ей
можно убрать большое количество обычной
и взвешенной пыли, которая может загрязнять
рабочее пространство или представлять
огромный риск для здоровья оператора и тех,
кто находится в непосредственной близости
к нему.
НЕ используйте в условиях повышенной
влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
Система удаления пыли при скалывании
является профессиональным инструментом.
НЕ ПОДПУСКАЙТЕ детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
СБОРКА И НАСТРОЙКА
ОСТОРОЖНО: Во избежании риска
получения травмы выключайте
инструмент и отключайте его
от сети перед установкой или
снятием аксессуаров, перед
выполнением или изменением
настроек или при выполнении
ремонтных работ. Убедитесь
в том, что спусковой выключатель
находится в положении OFF.
Случайный запуск может привести
к травме.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРИМЕЧАНИЕ: Зубило должно
выступать не более чем на 125 мм
и ни менее чем на 60 мм от края
насадки пылеотсоса (рис. 5).
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что
переходник,а также все поверхности
не загрязнены маслом и смазкой.
Пылеуловитель не будет установлен
надежно, если детали испачканы
маслом или смазкой. См. параграф
Очистка.
Крепление системы
удаления пыли (рис. 1–5)
ПРИМЕЧАНИЕ: Снимите зубило
и дополнительный принадлежности
с инструмента.
1. Выберите подходящую насадку
пылеотсоса (e, f, g) в зависимости от
длины зубила (j) иди дополнительной
принадлежности, которая будет
использована.
2. Установите выбранную насадку
пылеотсоса (e, f, g) на систему для
удаления пыли (a). Для фиксации или
снятия насадки пылеотсоса потяните за
язычки (k).
3. Выберите подходящий переходник (b,
c). Установите переходник максимально
далеко на держатель инструмента (l).
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы выбрать
правильный переходник для держателя
инструмента см. информационную
этикетку на внутренней части крышки
ящика комплекта.
4. Откройте защелку (d)
5. Установите систему для удаления пыли (a)
на переходник до упора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Система для удаления
пыли имеет ограничитель хода, таким
образом зазора между держателем
инструмента (I) и ограничителем хода (m),
как показано на изображении, быть не
должно.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что зубило
продето через круглую направляющую (s)
в насадке пылеотсоса, как показано на
изображении.
СНЯТИЕ КЛИНОВИДНОГО ЗУБИЛА
(РИС. 6, 7)
1. Откройте защелку (d)
2. Снимите систему для удаления пыли (a)
с держателя инструмента.
3. Извлеките клиновидное зубило (j)
из держателя инструмента согласно
руководству инструмента.
СНЯТИЕ ПЛОСКОГО ЗУБИЛА (РИС. 8-11)
1. Потяните переходник (b, c) вниз, как
показано на изображении.
2. Извлеките плоское зубило (j) из держателя
инструмента согласно руководству
инструмента.
3. Откройте защелку (d) и снимите систему
для удаления пыли (a) с держателя
инструмента.
4. Снимите переходник (b, c).
Крепление системы
удаления пыли
к пылеуловителю
(рис. 1, 12, 13)
ОСТОРОЖНО: Используйте
только рекомендованные
DEWALT электроинструменты
с этой насадкой. За
дополнительной информацией об
электроинструментах DEWALT,
совместимых с данной насадкой,
обратитесь к своему продавцу,
по адресам на обратной стороне
данного руководства или посетите
www.dewalt.eu.
Вставьте шланг рекомендованного
пылеуловителя (p) в точку соединения
(h) до закрепления. Для более надежного
соединения используйте систему штуцера
AirLock.
6. Закройте защелку (d), чтобы
зафиксировать систему для удаления
пыли.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что шланг
надежно подключен.
7. Вставьте зубило (j), как описано
в руководстве к инструменту.
СИСТЕМА ШТУЦЕРА AIRLOCK – DWV9000
(ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
AirLock позволяет быстро и надежно
обеспечить подсоединение системы удаления
пыли от сверления к пылеуловителю.
1. Убедитесь в том, что муфта (q) штуцера
(m) AirLock находится в положении
разблокировки. Совместите метки (r) на
муфте и штуцере AirLock как показано для
положений блокировки и разблокировки.
2. Вставьте штуцер AirLock (m) в точку
соединения (h) системы удаления пыли
(a).
3. Поверните муфту (q) в положение
блокировки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шариковый фиксатор (n)
внутри муфты блокируется в пазу (o)
и закрепляет штуцер.
Теперь система удаления пыли от
сверления подключена к пылеуловителю.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по эксплуатации
ОСТОРОЖНО: Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить
риск получения серьезных травм,
выключайте инструмент
и отключайте его от сети
перед тем, как выполнять какиелибо регулировки или снимать/
устанавливать принадлежности
или оснастку.
ОСТОРОЖНО: Всегда читайте
руководство по эксплуатации
и используйте инструмент
в соответствии с ним.
ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ
переносить или направлять
инструмент, удерживая его за
пылеуловитель. Удерживайте
инструмент согласно руководству по
эксплуатации.
• Убедитесь, что защелка надежно
зафиксирована.
• Убедитесь, что функция вращения
отключена, а перфоратор
переведен в режим скалывания.
18
1. Включайте пылеуловитель так, как указано
в руководстве по эксплуатации.
2. Включайте перфоратор согласно
руководству по эксплуатации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Два больших
пылеуловителя оборудованы складными
мехами (t, рис. 14), благодаря чему
увеличивается гибкость при работе
в тесных пространствах.
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Электроинструмент DEWALT имеет длительный срок эксплуатации и требует
минимальных затрат на техобслуживание. Для
длительной безотказной работы необходимо
обеспечить правильный уход за инструментом
и его регулярную очистку.
ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить риск
получения травмы, выключите
инструмент и отключите
его от источника питания
перед установкой и удалением
дополнительных приспособлений,
а также перед регулировочными
или ремонтными работами.
Убедитесь в том, что спусковой
выключатель находится в положении
OFF. Случайный запуск может
привести к травме.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
НЕИСПРАВНОСТЬ
Чрезмерное
выделение
пыли
Система
удаления
пыли не
фиксируется
на
инструменте
ВЕРОЯТНАЯ
ПРИЧИНА
пылеуловитель
полон
канал всасывания
засорен
Зубило выступает
более чем на
125 мм
СПОСОБ
УСТРАНЕНИЯ
опорожните
пылеуловитель
очистите канал
всасывания
используйте
более короткое
зубило или
более длинный
пылеуловитель
системы удаления См. раздел сборки
пыли собрана
и регулировки
неправильно
удалите масло
Переходник
и смазку
и держатель
с помощью чистой
инструмента
испачканы маслом салфетки
или смазкой
фиксирующая
замените
защелка
фиксирующую
повреждена
защелку
используется
выберите
неправильный
правильный
переходник
переходник, см.
рис 1
Очистка
ОСТОРОЖНО: Удаляйте загрязнения
и пыль с корпуса инструмента,
продувая его сухим воздухом,
поскольку грязь собирается внутри
корпуса и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ОСТОРОЖНО: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты могут
повредить структуру материала,
используемого для производства
таких деталей. Используйте мягкую
ткань, смоченную мыльном растворе.
Не допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
Дополнительные
принадлежности
ОСТОРОЖНО: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей, кроме
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание травм
следует использовать для
данного инструмента только
дополнительные приспособления,
рекомендованные DEWALT.
Обратитесь к своему продавцу для получения
соответствующих принадлежностей.
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Это изделие
нельзя утилизировать с обычными
бытовыми отходами.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Система раздельного сбора
отработавших изделий
и упаковочных материалов
позволяет перерабатывать их
и использовать повторно.
Повторное использование
переработанных материалов
помогает защитить окружающую
среду от загрязнения и сокращает
потребность в сырье.
Местные нормативы могут предусматривать
утилизацию электропроводов отдельно от
бытовых отходов на муниципальных свалках
или их возврат продавцу при покупке нового
устройства.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Сервисные центры DEWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DEWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой, верните
изделие любому уполномоченному
специалисту по ремонту, который
осуществляет их сбор от нашего лица.
Для того, чтобы узнать адрес
местонахождения ближайшего
авторизованного сервисного центра
обратитесь в местное отделение компании
DEWALT по адресу, указанному
в данном руководстве. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на
веб-сайте: www.2helpU.com.
zst00294111 - 28-04-2016
20
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising