DWH051 | DeWalt DWH051 EXTRACTOR KIT instruction manual

371002-72 LV
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
13
1. attēls / Рисунок 1
3
2. attēls / Рисунок 2
4. attēls / Рисунок 4
5. attēls / Рисунок 5
4
3. attēls / Рисунок 3
6. attēls / Рисунок 6
7. attēls / Рисунок 7
8. attēls / Рисунок 8
9. attēls / Рисунок 9
10. attēls / Рисунок 10
11. attēls / Рисунок 11
5
12. attēls / Рисунок 12
14. attēls / Рисунок 14
6
13. attēls / Рисунок 13
LATVIEŠU
APSTRĀDES PUTEKĻU ATSŪKŠANAS SISTĒMA
DWH051
Apsveicam!
Drošības instrukcijas
Jūs esat izvēlējušies DEWALT instrumentu.
Daudzi pieredzes gadi produkta attīstībā
un inovācijās padara BTI par vienu no
uzticamākajiem profesionālo instrumentu lietotāju
partneri.
Pirms instrumenta ekspluatācijas uzmanīgi
izlasiet šo rokasgrāmatu. Skatiet arī visu to
elektroinstrumentu rokasgrāmatas, ko lietosiet
kopā ar šo instrumentu.
Tehniskie dati
DWHO51
Putekļu apvalks
Izmērs
(L x B x H)
Kalta tips
Instrumenta
garums
Svars
mm
cm
kg
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet jūsu
valstī spēkā esošos drošības noteikumus,
lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās
strāvas trieciena un ievainojuma risku.
īss
vidējs
garš
210 x 173
x 105
smails/
plakans
282 x 173
x 105
smails/
plakans
355 x 173
x 105
smails/
plakans
28-34
0,6
35-41
0,7
42-45
0,8
Definīcijas: Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota katra
signālvārda nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda tūlīt draudošu bīstamu
situāciju, kas, ja netiek novērsta,
noved pie nāves vai nopietniem
savainojumiem.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja no
tās neizvairās, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš,
var gūt nelielus vai vidēji smagus
ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet, ja
to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektrošoka risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKAI UZZIŅAI
1) VISPĀRĪGI
a) Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra.
Piegružotas zonas un darbgaldi var radīt
negadījumus.
b) Neļaujiet tuvoties bērniem. Neļaujiet
bērniem aiztikt instrumentu vai pagarinājuma
vadu. Nepieredzējušiem lietotājiem ir
nepieciešama uzraudzība.
c) Lietojiet piemērotu instrumentu. Šajā
lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta
paredzētā lietošana. Neizmantojiet mazus
instrumentus vai papildierīces darbiem, kam
paredzēti lielas jaudas instrumenti. Ar pareizi
izvēlētu instrumentu tā normatīvo parametru
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
BRĪDINĀJUMS! Lietojot jebkuru citu
piederumu vai papildierīci, kas nav
ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā,
vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim
instrumentam, var rasties ievainojumu
risks.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
b) Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
grieznis varētu saskarties ar apslēptu
elektroinstalāciju. Ja grieznis saskaras ar
vadu, kurā ir strāva, visas instrumenta ārējās
metāla virsmas nokļūst "zem sprieguma"
7
LATVIEŠU
un rada elektriskās strāvas trieciena risku
operatoram.
c) Pirms veikt darbu pārbaudiet (piemēram,
lietojot metāla detektoru) vai jūsu
izmantotajā darba zonā nav slēpti
elektrovadi vai gāzes un ūdens caurules.
Ierīcei ārējās metāla daļas var būt zem
sprieguma, piemēram, ja elektrokabelis
tiek nejauši sabojāts. Tas rada nopietnu
elektrošoka risku.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Esiet modrs, skatieties ko darāt un
lietojiet veselo saprātu strādājot
ar elektroinstrumentu. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet individuālo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu,
piemēram, putekļu masku, aizsargapavus
ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, samazināsies risks gūt
ievainojumus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
4) ELEKTROINSTRUMENTA
EKSPLUATĀCIJA UN APKOPE
a) Lietojiet elektroinstrumentu, tā
piederumus, detaļas u.c., ekspluatējiet
saskaņā ar šiem norādījumiem, ņemot
vērā darba apstākļus un veicamo
darbu. Lietojot elektroinstrumentu tam
neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama
situācija.
b) Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet tos darbināt personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šīs
instrukcijas.
Elektroinstrumenti ir bīstami neapmācītu
lietotāju rokās.
5) DROŠĪBA DARBA VIETĀ
c) Nodrošiniet. lai darba zona tiktu labi
vēdināta.
Pakļaujot sevi putekļu iedarbībai slikti
vēdinātā darba zonā, var kaitēt veselībai.
8
Papildu īpaši drošības
noteikumi putekļu nosūkšanas
sistēmām
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nelietojiet šo pierīci urbšanas darbiem.
Kopā ar šo pierīci lietojiet tikai
elektroinstrumentus, ko ieteicis DEWALT.
Lai iegūtu plašāku informāciju par DEWALT
elektroinstrumentiem, kas savietojami ar šo
instrumentu, sazinieties ar vietējo pārstāvi,
skatiet adreses rokasgrāmatas pēdējā vākā
vai apmeklējiet vietni www.dewalt.eu.
Instrumentu nedrīkst lietot mitros vai slapjos
apstākļos.
Ar instrumentu nedrīkst rotaļāties. Ja ierīce
tiek lietota bērnu tuvumā vai to lieto bērni,
nepieciešama cieša uzraudzība.
Lietojiet to tikai tā, kā aprakstīts šajā
rokasgrāmatā. Izmantojiet tikai ražotāja
ieteiktos piederumus.
Nenosprostojiet instrumenta atveres.
Instrumentu nedrīkst darbināt, ja atveres
ir nosprostotas; iztīriet no tām matus,
šķiedras un visa veida piesārņojumu, kas var
samazināt gaisa plūsmu.
Netuviniet matus, vaļīgu apģērbu, pirkstus un
citas ķermeņa daļas ventilatora atverēm un
kustīgajām detaļām.
Nelietojiet instrumentu, lai savāktu
uzliesmojošas vai degošas vielas, piemēram,
benzīnu, kā arī nestrādājiet vietās, kur varētu
būt šādas vielas.
Šī ierīce savāc lielāko daļu, taču ne visus
radītos putekļus.
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Daži putekļu tipi,
kas rodas, strādājot ar materiāliem,
satur ķimikālijas, kas zināmas kā vēzi
izraisošas, jaundzimušo defektus vai
citus reproduktīvos traucējumus, vai
nopietnas un nepārtrauktas elpošanas
vadu vai citas traumas. Daži šādu
ķimikāliju piemēri ir: svins no svinu
saturošām krāsām, kristāla silīcijs no
ķieģeļiem, betona un citiem podniecības
produktiem un dabiskajiem akmeņiem,
arsēns un hroms no ar ķimikālijām
apstrādātas koksnes. Šo vielu iedarbības
risks atšķiras atkarībā no tā, cik bieži jūs
darāt šāda veida darbu.
Lai mazinātu iedarbību no šīm
ķimikālijām, operatoram un tuvumā
esošajiem jāstrādā labi vēdinātā vietā
izmantojot apstiprinātu drošības
aprīkojumu, piemēram elpošanas
ceļu aizsardzības aprīkojumu, kas
atbilstošs radīto putekļu tipam un
izstrādāts, lai izfiltrētu mikroskopiskās
daļiņas.
Virziet putekļus prom no sejas un
ķermeņa. Izvairieties no ilgstoša
kontakta ar putekļiem. Valkājiet
aizsargapģērbu un mazgājiet putekļu
iedarbībai pakļautās zonas ar ziepēm
un ūdeni. Ļaujot putekļiem iekļūt mutē,
degunā, acīs vai paliekot uz ādas, var
veicināt kaitīgu ķimikāliju absorbciju.
BRĪDINĀJUMS! Pirms darba nosakiet
radīto putekļu bīstamības klasifikāciju.
Lietojiet piemērotu un oficiāli atzītas
klases rūpniecisko putekļsūcēju,
atbilstoši vietējiem noteikumiem par
putekļu bīstamības kontroli.
Atlikušie riski
Strādājot ar putekļu atsūkšanas sistēmu, parasti
pastāv šādi riski:
–
Ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
instrumenta rotējošām vai karstajām detaļām.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus
atlikušos riskus nav iespējams novērst.
Tie ir šādi:
–
Dzirdes pasliktināšanās.
–
Pirkstu saspiešanas risks, mainot instrumenta
piederumus;
–
Kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu
ieelpošana, kas rodas, apstrādājot betonu un/
vai mūri.
Apzīmējumi uz putekļu
nosūkšanas sistēmas
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas.
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu..
Valkājiet acu aizsargus.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS
Datuma kods, kas ietver arī izgatavošanas gadu,
ir nodrukāts uz galvenās informācijas etiķetes.
Piemērs:
2011 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 Apstrādes putekļu izvades sistēma
3 Putekļu apvalki
2
Instrumenta turētāja adapteri
1
piederumu kārba
1
lietošanas rokasgrāmata
•
Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
•
Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu vai
tā daļas nedrīkst pārveidot. To var sabojāt
vai var gūt ievainojumus.
a. Putekļu atsūkšanas sistēma
b. Adapters 1
c. Adapters 2
d. Fiksators
e. Putekļu apvalks (garais)
f.
Putekļu apvalks (vidējais)
g. Putekļu apvalks (īsais)
h. Savienojuma punkts
9
LATVIEŠU
PIEZĪME. Lai atlasītu pareizo instrumenta turētāja
adapteri, skatiet informācijas etiķeti komplekta
kastes vāka iekšpusē.
Putekļu nosūkšanas sistēmas
pievienošana (1.-5. att.)
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
PIEZĪME. Noņemiet kaltus vai piederumus no
ierīces.
Jūsu apstrādājamo putekļu izvades sistēma
ir izstrādāta profesionālai skaldīšanas un
kalšanas darbiem strādājot ar betonu un mūri.
Lietojot piemērotu slīpmašīnu, dimanta slīpripu
un putekļsūcēju, virsmas slīpēšanas disku var
izmantot, lai savāktu lielāko daļu statisko un gaisa
putekļu, kas citādi piesārņotu darba zonu vai
radītu lielāku risku gan operatora, gan tuvumā
esošu personu veselībai.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Apstrādes putekļu izvades sistēma ir profesionāls
rīks.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no elektrotīkla. Slēdzim jāatrodas
IZSLĒGTĀ pozīcijā. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Kalts nedrīkst tikt izbīdīts
vairāk kā par 125 mm vai mazāk par
60 mm no putekļu apvalka gala, lai tiktu
nodrošināta optimāla veiktspēja (5. att.).
IEVĒRĪBAI! Nodrošiniet to, ka adapters
un visas virsmas ir brīvas no eļļas
un smērvielas. Putekļu izvadītājs
nepiekļaujas cieši, ja detaļas ir eļļainas
vai notraipītas ar ziežvielu. Skatiet
Tīrīšanaparagrāfu.
1. Atlasiet pareizo putekļu apvalku (e, f,
g) atkarībā no kalta (j) vai izmantojamā
piederuma garuma.
2. Uzstādiet atlasīto putekļu apvalku (e, f, g)
uz putekļu izvades sistēmas (a). Pavelciet
izciļņus (k), lai piestiprinātu un atlaistu putekļu
apvalku.
3. Atlasiet pareizo adapteri (b, c). Spiediet
adapteri cik tālu tas ieiet uz instrumenta
turētāja (l).
PIEZĪME. Lai atlasītu pareizo instrumenta
turētāja adapteri, skatiet informācijas etiķeti
komplekta kastes vāka iekšpusē.
4. Atveriet fiksatoru (d)
5. Bīdiet putekļu izvades sistēmu (a) pāri
adapterim līdz galam.
PIEZĪME. Putekļu izvades sistēmai ir
ierobežojuma atduris, starp ierīces turētāju (l)
un ierobežojuma atduri (m) nevajadzētu būt
spraugai kā parādīts ievietojumā.
6. Aizveriet fiksatoru (d), lai nostiprinātu putekļu
izvades sistēmu vietā.
7. Ievietojiet kaltu (j) kā norādīts instrumenta
instrukciju rokasgrāmatā.
PIEZĪME. Nodrošiniet to, lai kalts tiktu
ievietots caur apaļo vadīklu (s) putekļu
vāciņā, kā parādīts ievadē.
LAI IZŅEMTU URBŠANAS PUNKTSITI (6., 7.
ATT.)
1. Atveriet fiksatoru (d)
2. Atbīdiet putekļu atsūkšanas sistēmu (a) no
rīka turētāja.
3. Noņemiet punktsiti (j) no rīka turētāja
kā norādīts instrumenta instrukciju
rokasgrāmatā.
LAI IZŅEMTU URBŠANAS PLAKANO KALTU
(8.-11. ATT.)
1. Pavelciet adapteri (b, c) uz leju kā parādīts.
2. Izņemiet plakano kaltu (j) no rīka turētāja kā
parādīts rīka instrukciju rokasgrāmatā.
3. Atveriet fiksatoru (d) un pārbīdiet putekļu
atsūkšanas sistēmu (a) no rīka turētāja.
4. Noņemiet adapteri (b, c).
10
LATVIEŠU
Pievienojiet putekļu izvades
sistēmu pie putekļu nosūcēja
(1, 12, 13. att.)
BRĪDINĀJUMS! Darbam kopā ar šo
pierīci lietojiet tikai elektroinstrumentus,
ko ieteicis DEWALT. Lai iegūtu
plašāku informāciju par DEWALT
elektroinstrumentiem, kas savietojami
ar šo instrumentu, sazinieties ar vietējo
pārstāvi, skatiet adreses rokasgrāmatas
pēdējā vākā vai apmeklējiet vietni
www.dewalt.eu.
Iespiediet ieteicamo putekļu nosūcējšļūtenes
sprauslu (p) savienojuma vietā (h), līdz tā cieši
salāgojas vietā. Ciešākam savienojumam lietojiet
AirLock savienotāja sistēmu.
PIEZĪME. Pārbaudiet, vai šļūtene ir cieši
piestiprināta.
SAVIENOTĀJA AIRLOCK SISTĒMA —
DWV9000 (JĀIEGĀDĀJAS ATSEVIŠĶI)
AirLock ir ātrs un drošs savienojums starp putekļu
nosūkšanas sistēmu un putekļu savācēju.
1. AirLock savienotāja (m) uzmavai (q) jābūt
atbloķētā pozīcijā. Lai pārietu uz nobloķētu
vai atbloķētu pozīciju, savietojiet uzmavas
ierobus (r) ar AirLock savienotāju, kā
norādīts.
2. Uzbīdiet AirLock savienotāju (m) uz putekļu
nosūkšanas sistēmas (a) savienojuma
vietas (a).
3. Pagrieziet uzmavu (q) nobloķētā stāvoklī.
PIEZĪME. Lodīšu gultņi (n) iemavā nofiksējas
spraugā (o) un nofiksē savienojumu.
Urbšanas putekļu nosūkšanas sistēma tagad
ir droši pievienota pie putekļu nosūcēja.
EKSPLUATĀCIJA
Lietošanas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, pirms regulēšanas
vai pierīču/piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
BRĪDINĀJUMS! Ekspluatējiet
instrumentu tā, kā norādīts tā lietošanas
rokasgrāmatā.
UZMANĪBU! NENESIET vai nevadiet
instrumentu, turot aiz putekļu nosūcēja.
Turiet instrumentu kā tas ir norādīts
instrumenta instrukciju rokasgrāmatā.
• Pārliecinieties, ka fiksators ir droši
aizvērts.
• Pārliecinieties, ka rotācijas funkcija ir
atspējota un triecienurbis ir iestatīts
kalšanas/rotācijas apturēšanas režīmā.
1. Ieslēdziet putekļsūcēju, kā norādīts
putekļsūcēja lietošanas rokasgrāmatā.
2. Ieslēdziet triecienurbi kā norādīts instrumenta
instrukciju rokasgrāmatā.
PIEZĪME. Divām lielākajiem putekļu
apvalkiem ir plēšas (14. att.), lai palielinātu
elastību, strādājot šaurās vai norobežotās
vietās.
UZTURĒŠANA
Jūsu DEWALT elektroinstruments ir izveidots,
lai to darbinātu ilgākā laika periodā ar minimālu
apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir
atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un
regulāras tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem,
izslēdziet instrumentu, un atvienojiet
to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas IZSLĒGTĀ pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties, var
gūt ievainojumus.
11
LATVIEŠU
Papildpiederumi
BOJĀJUMU NOVĒRŠANA
DEFEKTS
Pārmērīga
putekļu
emisija
IESPĒJAMAIS
CĒLONIS
putekļu nosūcējs
ir pilns
iesūkšanas kanāls
ir bloķēts
Kalts ir izvirzīts
vairāk par 125 mm
RISINĀJUMS
iztukšojiet putekļu
nosūcēju
iztīriet iesūkšanas
kanālu
izmantojiet īsāku
kaltu vai garāku
putekļu apvalku
putekļu nosūkšanas skatiet sadaļu
Putekļu
nosūkšanas
sistēma nav
Montāža un
regulēšana
sistēmu nevar samontēta pareizi
pievienot pie adapteris un
noņemiet eļļu
āmura
instrumenta
un taukus ar tīru
turētājs ir eļļains vai drāniņu
taukains
bloķēšanas
nomainiet
fiksators ir bojāts
bloķēšanas
fiksatoru
tiek izmantots
izvēlieties pareizu
nepareizs adapteris adapteri, skatiet
1.attēlu
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību, valkājiet
aizsargbrilles un atzītu putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķimikālijas var
pavājināt materiālus, kas tiek lietoti
šajās detaļās. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst iegremdēt
šķidrumā.
12
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un nepiedāvā,
nav pārbaudīti lietošanai ar šo
instrumentu, var rasties bīstami apstākļi,
ja tos lietosiet. Lai mazinātu ievainojuma
risku, šim instrumentam lietojiet tikai
DEWALT ieteiktos piederumus.
Plašāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana.
Šo izstrādājumu nedrīkst izmest
kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ja jūs kādu dienu atklājat, ka jums jānomaina
savs DEWALT izstrādājums, vai arī tas jums
turpmāk nav izmantojams, neizmetiet to kopā
ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet šo
izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.
Lietoto izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam
ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
DEWALT remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē: www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ
ПРИ СКАЛЫВАНИИ DWH051
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DEWALT.
Многолетний опыт, тщательная разработка
изделий и новаторский подход делают
компанию DEWALT одним из самых
надежных партнеров для пользователей
профессионального электроинструмента.
Технические характеристики
DWHO51
Насадка
пылеотсоса
Размеры
(L × B × H)
Тип зубила
Длина
инструмента
Вес
мм
см
кг
короткая
210 × 173
× 105
средняя
282 × 173
× 105
длинная
355 × 173
× 105
клиновидное/
плоское
клиновидное/
плоское
клиновидное/
плоское
28-34
0,6
35-41
0,7
42-45
0,8
Обозначения: Правила
техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к серьезной травме или
смертельному исходу в случае
несоблюдения соответствующих мер
безопасности.
ОСТОРОЖНО: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию,которая, в случае
несоблюдения соответствующих
мер безопасности, может
привести к серьезной травме или
смертельному исходу.
ВНИМАНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию,которая в случае
несоблюдения соответствующих
мер безопасности может стать
причиной травм средней или легкой
степени тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает на
практики, использование которых
не связано с получением травмы,
но если ими пренебречь, может
привести к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск возгорания.
Правила техники
безопасности
ОСТОРОЖНО! Всегда соблюдайте
действующие национальные правила
техники безопасности для сведения
к минимуму опасности пожара,
поражения электрическим током
и прочих травм.
Прежде чем приступить к работе
с этим приспособлением, внимательно
прочтите настоящее руководство. Также
обратитесь к руководству по эксплуатации
электроинструмента, с которым
используется это приспособление.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1) ОБЩЕЕ
а) Содержите рабочее место в чистоте.
Беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не подпускайте близко детей. Не
подпускайте детей к инструменту или
удлинителю. Неопытные операторы
должны работать под присмотром.
c) Правильно подбирайте инструмент.
Далее в руководстве приводятся виды
работ, для которых предназначен данный
инструмент. Маломощный инструмент
или приспособление нельзя использовать
для тяжёлых работ. Правильно
подобранный электроинструмент
выполнит работу более эффективно
и безопасно при стандартной нагрузке.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОСТОРОЖНО: Применение любых
принадлежностей и приспособлений,
а также выполнение любых операций
помимо тех, которые рекомендованы
данным руководством, может
привести к травме.
2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Следует избегать контакта
с заземленными поверхностями
- такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
b) Удерживайте инструмент за
изолированные поверхности
захватывания при выполнении
работ, во время которых имеется
вероятность контакта инструмента
со скрытой электропроводкой. Если
вы держитесь за металлические детали
инструмента, то в случае перерезания
находящегося под напряжением провода
возможно поражение оператора
электрическим током.
c) Заранее проверьте рабочее место
(например, металлоискателем) и
убедитесь в отсутствии наличия
скрытых электрических кабелей
или водо и газопроводов. Наружные
металлические детали изделия могут
проводить ток при, например, случайном
повреждении электрического кабеля.
Это создает серьезный риск поражения
электрическим током.
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность, следите
за своими действиями и пользуйтесь
здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы
устали, находитесь в состоянии
наркотического, алкогольного
опьянения или под воздействием
лекарственных средств.
Невнимательность при работе
с электроинструментом может
привести к серьезным телесным
повреждениям.
b) Используйте средства
индивидуальной защиты.
Всегда используйте защитные
очки. Средства защиты, такие как
противопылевая маска, обувь с не
14
скользящей подошвой, каска и защитные
наушники, используемые при работе,
уменьшают риск получения травм.
c) Не разрешайте детям и посторонним
лицам находиться рядом с вами при
работе с электроинструментом.
Отвлекаясь от работы вы можете
потерять контроль над инструментом.
4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И УХОД
ЗА НИМ
a) Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и насадки в соответствии
с данными инструкциями и с учетом
условий и специфики работы.
Использование электроинструмента для
выполнения операций, для которых он не
предназначен, может привести
к созданию опасных ситуаций.
b) Храните неиспользуемый
электроинструмент в недоступном
для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не имеющим
соответствующих навыков или
не ознакомленным с данными
инструкциями.
Электроинструмент представляет
опасность в руках неопытных
пользователей.
5) БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
a) Обеспечьте хорошую вентиляцию
рабочей зоны.
Пыль в плохо проветриваемом
помещении может нанести вред
здоровью.
Дополнительные
специфичные правила
техники безопасности для
систем удаления пыли
•
•
Не используйте насадку для сверления.
Используйте только рекомендованные
DEWALT электроинструменты
с этой насадкой. За дополнительной
информацией об электроинструментах
DEWALT, совместимых с данной насадкой,
обратитесь к своему продавцу, по
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
•
•
адресам на обратной стороне данного
руководства или посетите
www.dewalt.eu.
Не используйте инструмент в условиях
повышенной влажности.
Не разрешайте детям играть
с устройством. При работе рядом
с детьми необходимо особое внимание.
Используйте устройство так, как
описано в данном руководстве.
Используйте только рекомендованные
производителем насадки.
Не вставляйте никакие предметы
в отверстия устройства. Не
пользуйтесь устройством с закрытыми
вентиляционными отверстиями,
следите за тем, чтобы в них не
скапливался ворс, волосы или что-то
еще, что может помешать прохождению
воздушного потока.
Следите за тем, чтобы свободная
одежда, пальцы и другие части тела не
попадали в отверстия или движущиеся
части устройства.
Не используйте устройство для
сбора легковоспламеняющихся или
взрывоопасных жидкостей, таких как
бензин и не используйте в местах, где
есть такие жидкости.
Устройство собирает значительную
часть, но не весь объем создаваемой
пыли.
ОСТОРОЖНО: Некоторые типы
пыли, создаваемые работой
с материалами, содержат
химические вещества, способные
вызывать рак, врожденные пороки
и прочий ущерб воспроизводству
или серьезные и непоправимые
нарушения дыхательных и прочих
функций. Некоторыми примерами
данных химических веществ
являются: свинец из красок на основе
свинца, кристаллический диоксид
кремния из кирпичей, бетона и других
элементов кладки и природного
камня, мышьяк и хром из химически
обработанной древесины. Опасность
контакта зависит от частоты
выполнения подобных типов работ.
Чтобы снизить риск контакта
с данными химическими
веществами, оператор
и присутствующие должны
работать
в хорошо вентилируемом
месте с использованием
соответствующего защитного
снаряжения, такого как
респиратор, достаточный для
создаваемого типа пыли
и разработанный для фильтрации
микроскопических частиц.
Направляйте пыль в сторону
от лица и тела. Избегайте
длительного контакта с пылью.
Носите защитную одежду
и промывайте открытые участки
тела водой с мылом. Попадание
пыли в рот, нос, глаза или на кожу
может привести к поглощению
вредных химических веществ.
ОСТОРОЖНО: Перед началом
работы обратите внимание на
классификацию рисков, которые
возникают в результате
воздействия пыли.
Используйте промышленный
пылеуловитель
соответствующего и официально
одобренного класса безопасности,
который соответствует
местным правилам управления
рисками,связанными с пылью.
Остаточные риски
При использовании системы удаления пыли
присутствуют следующие риски:
–
Травмы в результате контакта
с вращающимися или горячими
компонентами инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить.
А именно:
–
Ухудшение слуха.
–
Риск защемления пальцев при смене
оснастки.
–
Нанесение ущерба здоровью из-за
вдыхания пыли, образующейся при
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
работе с бетонными конструкциями или
кирпичной кладкой.
d. Защелка
e. Насадка пылеотсоса (длинная)
f.
Насадка пылеотсоса (средняя)
Пометки на системе
удаления пыли
g. Насадка пылеотсоса (короткая)
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы выбрать правильный
переходник для держателя инструмента см.
информационную этикетку на внутренней
части крышки ящика комплекта.
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Используйте защитные очки.
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, напечатан на этикетке
с основной информацией.
Пример:
2011 XX XX
Год производства
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1
Система удаления пыли при скалывании
3
Насадки пылеотсоса
2
Переходники держателя инструмента
1
Набор инструментов
1
Руководство по эксплуатации
•
Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
•
Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (рис. 1)
ОСТОРОЖНО: Никогда не
вносите изменения в конструкцию
электроинструмента или какой-либо
его части. Это может привести
к повреждению или травме.
a. Система удаления пыли
b. Переходник 1
c. Переходник 2
16
h. Точка подключения
НАЗНАЧЕНИЕ
Система удаления пыли при скалывании
предназначена для профессиональных
работ по скалыванию и выдалбливанию
бетонных конструкций и кирпичной кладки.
При использовании с соответствующим
перфоратором, зубилом и пылеуловителем, ей
можно убрать большое количество обычной
и взвешенной пыли, которая может загрязнять
рабочее пространство или представлять
огромный риск для здоровья оператора и тех,
кто находится в непосредственной близости
к нему.
НЕ используйте в условиях повышенной
влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
Система удаления пыли при скалывании
является профессиональным инструментом.
НЕ ПОДПУСКАЙТЕ детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
СБОРКА И НАСТРОЙКА
ОСТОРОЖНО: Во избежании риска
получения травмы выключайте
инструмент и отключайте его
от сети перед установкой или
снятием аксессуаров, перед
выполнением или изменением
настроек или при выполнении
ремонтных работ. Убедитесь
в том, что спусковой выключатель
находится в положении OFF.
Случайный запуск может привести
к травме.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРИМЕЧАНИЕ: Зубило должно
выступать не более чем на 125 мм
и ни менее чем на 60 мм от края
насадки пылеотсоса (рис. 5).
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что
переходник,а также все поверхности
не загрязнены маслом и смазкой.
Пылеуловитель не будет установлен
надежно, если детали испачканы
маслом или смазкой. См. параграф
Очистка.
Крепление системы
удаления пыли (рис. 1–5)
ПРИМЕЧАНИЕ: Снимите зубило
и дополнительный принадлежности
с инструмента.
1. Выберите подходящую насадку
пылеотсоса (e, f, g) в зависимости от
длины зубила (j) иди дополнительной
принадлежности, которая будет
использована.
2. Установите выбранную насадку
пылеотсоса (e, f, g) на систему для
удаления пыли (a). Для фиксации или
снятия насадки пылеотсоса потяните за
язычки (k).
3. Выберите подходящий переходник (b,
c). Установите переходник максимально
далеко на держатель инструмента (l).
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы выбрать
правильный переходник для держателя
инструмента см. информационную
этикетку на внутренней части крышки
ящика комплекта.
4. Откройте защелку (d)
5. Установите систему для удаления пыли (a)
на переходник до упора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Система для удаления
пыли имеет ограничитель хода, таким
образом зазора между держателем
инструмента (I) и ограничителем хода (m),
как показано на изображении, быть не
должно.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что зубило
продето через круглую направляющую (s)
в насадке пылеотсоса, как показано на
изображении.
СНЯТИЕ КЛИНОВИДНОГО ЗУБИЛА
(РИС. 6, 7)
1. Откройте защелку (d)
2. Снимите систему для удаления пыли (a)
с держателя инструмента.
3. Извлеките клиновидное зубило (j)
из держателя инструмента согласно
руководству инструмента.
СНЯТИЕ ПЛОСКОГО ЗУБИЛА (РИС. 8-11)
1. Потяните переходник (b, c) вниз, как
показано на изображении.
2. Извлеките плоское зубило (j) из держателя
инструмента согласно руководству
инструмента.
3. Откройте защелку (d) и снимите систему
для удаления пыли (a) с держателя
инструмента.
4. Снимите переходник (b, c).
Крепление системы
удаления пыли
к пылеуловителю
(рис. 1, 12, 13)
ОСТОРОЖНО: Используйте
только рекомендованные
DEWALT электроинструменты
с этой насадкой. За
дополнительной информацией об
электроинструментах DEWALT,
совместимых с данной насадкой,
обратитесь к своему продавцу,
по адресам на обратной стороне
данного руководства или посетите
www.dewalt.eu.
Вставьте шланг рекомендованного
пылеуловителя (p) в точку соединения
(h) до закрепления. Для более надежного
соединения используйте систему штуцера
AirLock.
6. Закройте защелку (d), чтобы
зафиксировать систему для удаления
пыли.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что шланг
надежно подключен.
7. Вставьте зубило (j), как описано
в руководстве к инструменту.
СИСТЕМА ШТУЦЕРА AIRLOCK – DWV9000
(ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
AirLock позволяет быстро и надежно
обеспечить подсоединение системы удаления
пыли от сверления к пылеуловителю.
1. Убедитесь в том, что муфта (q) штуцера
(m) AirLock находится в положении
разблокировки. Совместите метки (r) на
муфте и штуцере AirLock как показано для
положений блокировки и разблокировки.
2. Вставьте штуцер AirLock (m) в точку
соединения (h) системы удаления пыли
(a).
3. Поверните муфту (q) в положение
блокировки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шариковый фиксатор (n)
внутри муфты блокируется в пазу (o)
и закрепляет штуцер.
Теперь система удаления пыли от
сверления подключена к пылеуловителю.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по эксплуатации
ОСТОРОЖНО: Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить
риск получения серьезных травм,
выключайте инструмент
и отключайте его от сети
перед тем, как выполнять какиелибо регулировки или снимать/
устанавливать принадлежности
или оснастку.
ОСТОРОЖНО: Всегда читайте
руководство по эксплуатации
и используйте инструмент
в соответствии с ним.
ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ
переносить или направлять
инструмент, удерживая его за
пылеуловитель. Удерживайте
инструмент согласно руководству по
эксплуатации.
• Убедитесь, что защелка надежно
зафиксирована.
• Убедитесь, что функция вращения
отключена, а перфоратор
переведен в режим скалывания.
18
1. Включайте пылеуловитель так, как указано
в руководстве по эксплуатации.
2. Включайте перфоратор согласно
руководству по эксплуатации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Два больших
пылеуловителя оборудованы складными
мехами (t, рис. 14), благодаря чему
увеличивается гибкость при работе
в тесных пространствах.
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Электроинструмент DEWALT имеет длительный срок эксплуатации и требует
минимальных затрат на техобслуживание. Для
длительной безотказной работы необходимо
обеспечить правильный уход за инструментом
и его регулярную очистку.
ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить риск
получения травмы, выключите
инструмент и отключите
его от источника питания
перед установкой и удалением
дополнительных приспособлений,
а также перед регулировочными
или ремонтными работами.
Убедитесь в том, что спусковой
выключатель находится в положении
OFF. Случайный запуск может
привести к травме.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
НЕИСПРАВНОСТЬ
Чрезмерное
выделение
пыли
Система
удаления
пыли не
фиксируется
на
инструменте
ВЕРОЯТНАЯ
ПРИЧИНА
пылеуловитель
полон
канал всасывания
засорен
Зубило выступает
более чем на
125 мм
СПОСОБ
УСТРАНЕНИЯ
опорожните
пылеуловитель
очистите канал
всасывания
используйте
более короткое
зубило или
более длинный
пылеуловитель
системы удаления См. раздел сборки
пыли собрана
и регулировки
неправильно
удалите масло
Переходник
и смазку
и держатель
с помощью чистой
инструмента
испачканы маслом салфетки
или смазкой
фиксирующая
замените
защелка
фиксирующую
повреждена
защелку
используется
выберите
неправильный
правильный
переходник
переходник, см.
рис 1
Очистка
ОСТОРОЖНО: Удаляйте загрязнения
и пыль с корпуса инструмента,
продувая его сухим воздухом,
поскольку грязь собирается внутри
корпуса и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ОСТОРОЖНО: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты могут
повредить структуру материала,
используемого для производства
таких деталей. Используйте мягкую
ткань, смоченную мыльном растворе.
Не допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
Дополнительные
принадлежности
ОСТОРОЖНО: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей, кроме
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание травм
следует использовать для
данного инструмента только
дополнительные приспособления,
рекомендованные DEWALT.
Обратитесь к своему продавцу для получения
соответствующих принадлежностей.
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Это изделие
нельзя утилизировать с обычными
бытовыми отходами.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Система раздельного сбора
отработавших изделий
и упаковочных материалов
позволяет перерабатывать их
и использовать повторно.
Повторное использование
переработанных материалов
помогает защитить окружающую
среду от загрязнения и сокращает
потребность в сырье.
Местные нормативы могут предусматривать
утилизацию электропроводов отдельно от
бытовых отходов на муниципальных свалках
или их возврат продавцу при покупке нового
устройства.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Сервисные центры DEWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DEWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой, верните
изделие любому уполномоченному
специалисту по ремонту, который
осуществляет их сбор от нашего лица.
Для того, чтобы узнать адрес
местонахождения ближайшего
авторизованного сервисного центра
обратитесь в местное отделение компании
DEWALT по адресу, указанному
в данном руководстве. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на
веб-сайте: www.2helpU.com.
zst00294113 - 28-04-2016
20
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising