DWH051 | DeWalt DWH051 EXTRACTOR KIT instruction manual

382015-11 BAL
Slovenski
Hrvatski
Srpski
Македонски
2
(Prevod originalnih navodil)
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
(Превод на оригиналните упатства)
7
13
20
26
Slika 1 / Crtež 1 / Slika 1 / Скица 1
3
Slika 2 / Crtež 2 / Slika 2 / Скица 2
Slika 4 / Crtež 4 / Slika 4 / Скица 4
Slika 5 / Crtež 5 / Slika 5 / Скица 5
4
Slika 3 / Crtež 3 / Slika 3 / Скица 3
Slika 6 /
Crtež 6 /
Slika 6 /
Скица 6
Slika 7 /
Crtež 7 /
Slika 7 /
Скица 7
Slika 8 /
Crtež 8 /
Slika 8 /
Скица 8
Slika 9 / Crtež 9 / Slika 9 / Скица 9
Slika 10 / Crtež 10 / Slika 10 / Скица 10
Slika 11 / Crtež 11 / Slika 11 / Скица 11
5
Slika 12 / Crtež 12 / Slika 12 / Скица 12
Slika 14 / Crtež 14 / Slika 14 / Скица 14
6
Slika 13 / Crtež 13 / Slika 13 / Скица 13
SLOVENSKI
GRADBENI ODVAJALNIK PRAHU
DWH051
Čestitamo!
Pomeni nevarnost požara.
Zahvaljujemo se za nakup orodja DEWALT.
Leta izkušenj, poglobljen razvoj produktov in
inovativnost so naredili DEWALT enega izmed
najbolj zanesljivih partnerjev za profesionalne
uporabnike električnih orodij.
Tehnični podatki
DWHO51
Priključek za
odsesavanje
prahu
Velikost
(D × Š × V)
Tip dleta
Dolžina orodja
Teža
kratek
mm
cm
kg
srednje
dolžine
dolgi
210 × 173 282 × 173 355 × 173
× 105
× 105
× 105
točkovno/ točkovno/ točkovno/
ploščato ploščato ploščato
28-34
35-41
42-45
0,6
0,7
0,8
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
Definicije spodaj opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo,
preberite navodila in bodite pozorni na te simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo če je ne
preprečite, povzročila smrt ali resno
telesno poškodbo.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je ne
preprečite, povzročila smrt ali resno
poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno nevarno
situacijo, ki bi lahko, če je ne preprečite,
povzročila manjšo ali srednje resno
poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo, ampak
bi, če je ne preprečite, lahko povzročila
poškodbo lastnine.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Varnostna navodila
OPOZORILO! Vedno se seznanite
z varnostnimi predpisi, ki veljavni
v vaši državi, da bi se izognili morebitni
nevarnosti požara, električnega udara in
telesnih poškodb.
Pred uporabo pribora natančno preberite ta
navodila. Pred kakršnokoli uporabo električnega
orodja s tem priborom preberite uporabniški
priročnik električnega orodja.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
ZA KASNEJŠO UPORABO
1) SPLOŠNO
a) Poskrbite, da bo delovno mesto vedno
čisto. Nered lahko povzroči poškodbe.
b) Med uporabo orodja naj bodo otroci
dovolj oddaljeni od delovnega območja.
Ne dovolite otrokom stika z orodjem ali
priključnim kablom. Neizkušeni uporabniki naj
napravo uporabljajo pod vodstvom strokovno
usposobljene osebe.
c) Uporabljajte pravilni pribor. Namen
uporabe je opisan v teh navodilih za uporabo.
Ne poskušajte s silo opraviti delo velikih
orodij z majhnimi orodji ali priborom. Orodje
bo opravilo delo bolje in varneje s hitrostjo, ki
je ustrezna za delo.
OPOZORILO: Uporaba kateregakoli
pribora ali priključka ali način uporabe,
ki v teh navodilih ni odobren ali opisan,
lahko povzroči nevarnost telesnih
poškodb.
2) ELEKTRIČNA VARNOST
a) Izogibajte se telesnemu stiku
z ozemljenimi površinami, kot so cevi,
grelci, štedilniki in hladilniki. Obstaja
povečano tveganje električnega udara, če je
telo ozemljeno.
7
SLOVENSKI
b) Ko opravljate dela, kjer se lahko pribor
dotakne skrite napeljave, električno orodje
vedno držite za izolirano površino. Če
prerežete žico pod napetostjo, bodo pod
napetostjo tudi kovinski deli električnega
orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
c) Pred uporabo orodja se prepričajte (npr.
z detektorjem kovine), da se pod površino
ne skriva električna napeljava, plinska
napeljava ali vodovodne cevi. Če po
nesreči poškodujete električno instalacijo,
lahko kovinski deli električnega orodja
postanejo pod napetostjo. To lahko privede
do nevarnosti električnega udara.
3) OSEBNA VARNOST
a) Bodite pozorni, pazite kaj delate in
uporabite zdravo pamet, ko rokujete
z električnim ročnim orodjem. Ne
uporabljajte električno orodje, ko ste
utrujeni, pod vplivom mamil, alkohola ali
zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom
z električnim orodjem lahko privede do hudih
telesnih poškodb.
b) Uporabljajte osebno varovalno opremo.
Vedno nosite zaščitna očala. Zaščitna
oprema, kot so zaščitne maske proti prahu,
nedrseča obutev, čelada ali zaščita sluha ob
uporabi zmanjšujejo telesne poškodbe.
c) Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni
in otroci dovolj daleč od delovnega
območja. Njihove motne lahko povzročijo, da
izgubite nadzor nad orodjem.
4) UPORABA IN VZDRŽEVANJE
ELEKTRIČNEGA ORODJA
a) Uporabljajte električno orodje, pribor
in orodje, nastavke, itd. v skladu s temi
navodili, pri čemer upoštevajte delovne
pogoje in vrsto dela, ki ga bo to električno
orodje opravljalo. Če se orodje uporablja za
druge namene, kot je priporočeno, lahko taka
uporaba povzroči poškodbe.
b) Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne
dovolite uporabo orodja osebam, ki niso
seznanjene z delovanjem orodja ali s tem
navodilom za uporabo.
Električna orodja so nevarna, če jih ne
uporabljajo izkušene osebe.
8
5) VARNOST NA DEOVNEM MESTU
a) Poskrbite, da bo delovno mesto vedno
dobro prezračevano.
Izpostavljenost prahu ali slabo prezračevani
delovni prostori lahko privedejo do
zdravstvenih težav.
Dodatni varnostna navodila za
naprave za odsesavanje prahu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne uporabljajte priključka med vrtanjem.
S tem priključkom uporabljajte samo
električna orodja, ki jih priporoča DEWALT. Za
več podrobnosti glede združljivih električnih
orodij DEWALT stopite v stik z vašim lokalnim
prodajalcem; naslov lahko poiščete na zadnji
strani teh navodil ali obiščite spletno stran
www.dewalt.eu.
Zavarujte orodje pred dežjem in vlago.
Ta naprava ni igrača in ni namenjena igri. Če
napravo uporabljate v bližini otrok, morate biti
izjemno previdni in pozorni.
Napravo uporabljajte samo na način, kot
je opisano v tem priročniku. Uporabljajte le
priključke, ki jih priporoča proizvajalec.
Ne vstavljajte nobenih predmetov v odprtine
na ohišju naprave. Ne uporabljajte naprave,
če je katerakoli odprtina naprave zamašena;
ne približujte las, tkanin in ostalih predmetov,
ki bi lahko zmanjšali zračni pretok.
Lasje, ohlapna oblačila, prsti in ostali deli
telesa ne smejo biti izpostavljeni gibljivim
delom naprave.
Ne uporabljajte naprave za sesanje tekočin
ali snovi, ki se lahko vnamejo, kot je npr.
bencin in ne uporabljajte naprave v bližini
vnetljivih materialov.
Vedite, da bo naprava posesala večji del
prahu, ne pa popolnoma vsega.
SLOVENSKI
OPOZORILO: Nekatere vrste prahu,
ki nastane pri uporabi orodja vsebuje
kemikalije, za katere je znano, da
povzročajo raka, mutacije in napake
pri rojstvu ali hude telesne poškodbe
in kronično obolenje dihal. Nekateri
primeri teh kemikalij so: svinec, ki ga
vsebujejo svinčene barve, kristalna oblika
kremena - silikoza, ki se nahaja
v keramiki in betonu in drugih gradbenih
materialih in naravnem kamnu, arzen in
krom iz kemično obdelanega lesa. Obseg
izpostavljenosti je odvisen od tega, kako
pogosto opravljate to vrsto dela.
Da zmanjšate izpostavljenost
nevarnim kemikalijam, delajte v dobro
prezračevanem okolju in uporabljajte
odobreno zaščitno opremo, kot je
npr. maska za prah, ki je posebej
zasnovana za filtriranje mikroskopskih
delcev.
Usmerite prah proč od obraza in
telesa. Izogibajte se dolgoročni
izpostavljenosti prahu. Nosite zaščitno
obleko in umijte izpostavljene dele
z milom in vodo. Če dopustite, da prah
zaide v usta, nos, oči ali pride v stik
s kožo, lahko spodbudite absorbiranje
škodljivih kemikalij v svoje telo.
OPOZORILO: Pred uporabo orodja
preverite material obdelovanca in
razvrstite prah v kategorijo nevarnosti.
Uporabite industrijsko napravo
za odsesavanje prahu in uradno
odobrena zaščitna očala, skladno
z lokalno zakonodajo, ki predpisuje
smernice za preprečevanje
izpostavljenosti prahu.
Ostala tveganja
Pri uporabi naprave za odsesavanje prahu
se lahko pojavijo še naslednje, za to napravo
značilne nevarnosti:
–
Poškodbe, ki nastanejo ob dotiku vrtečih se
ali vročih delov orodja.
–
Ogrožanje zdravja zaradi vdihavanja prahu, ki
nastane pri delu z betonom in/ali cementom.
Oznake na napravi za
odsesavanje prahu
Na orodju so nameščeni naslednji piktogrami:
Preberite navodila za uporabo pred
začetkom dela.
Obvezna uporaba zaščitnih očal!
POLOŽAJ DATUMSKE KODE
Datumska koda, ki vsebuje tudi podatek o letu
izdelave, je odtisnjena na imenski ploščici.
Primer:
2011 XX XX
Leto izdelave
Vsebina paketa
Paket vsebuje:
1
gradbeni odvajalnik prahu
3
priključki za odsesavanje prahu
2
adaptorja za vpetje orodja
1
transportni kovček
1
navodila za uporabo
•
Prepričajte se, da se orodje, sestavni deli in
dodatki med prevozom niso poškodovali.
•
Pred uporabo naprave natančno preberite
navodilo za uporabi in spoznajte funkcije in
način delovanja.
Opis (sl. 1)
OPOZORILO: Električnega orodja ali
njegovih delov nikoli ne predelujte. Lahko
povzročite škodo ali telesne poškodbe.
a. Sistem za odvajanje prahu
b. Adapter 1
Kljub upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov
in uporabi varnostnih naprav se določenim
nevarnostim ni mogoče izogniti.
c. Adapter 2
Mednje spadajo:
f.
–
Poškodbe sluha.
–
Nevarnost stiska prstov pri zamenjavi pribora.
d. Zapah
e. Priključek za odsesavanje prahu (dolgi)
Priključek za odsesavanje prahu (srednje
dolžine)
g. Priključek za odsesavanje prahu (kratki)
h. Priključna točka
9
SLOVENSKI
ZABELEŽKA: Za izbiro pravilnega adapterja za
vpetje orodja, glej informacijski letak na notranji
strani pokrova transportnega kovčka.
1. Izberite pravilni priključek za odsesavanje
prahu (e, f, g), glede na dolžino dleta (j) ali
glede na delovni pripomoček, ki ga želite
uporabiti.
NAMEN UPORABE
2. Na sistem za odvajanje prahu (a) pritrdite
izbrani priključek za odsesavanje prahu (e, f.
g). Povlecite ušesca (k) da lahko vstavite in
snamete priključek za odsesavanje prahu.
Vaš gradbeni odvajalnik prahu je namenjen
profesionalnemu klesanju in krušenju v beton in
zidane stene. S pomočjo primernega udarnega
kladiva, dleta in naprave za odsesavanje prahu
lahko odsesate večji del statičnega praha in
praha v zraku, ki bi sicer povzročil onesnaženje
delovnega prostora in posledično privedel do
povečanega zdravstvenega tveganja upravljavca
in drugih prisotnih oseb.
NE uporabljajte naprave v vlažnih pogojih ali
v prisotnosti vnetljivih tekočin in plinov.
Gradbeni odvajalnik prahu je profesionalno
orodje.
NE DOVOLITE otrokom stika z napravo.
Neizkušeni uporabniki naj orodje uporabljajo pod
nadzorom.
SESTAVA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb izključite orodje
in ga izklopite iz vira napajanja,
preden namestite ali odstranite pribor
ali preden izberete in zamenjate
nastavitve ter pred popravili. Sprožilno
stikalo mora biti na poziciji IZKLOP.
Neželen zagon naprave lahko povzroči
poškodbe.
OPOMBA: Za največjo učinkovitost
orodja, dleto ne sme biti daljše od 125
mm ali krajše od 60 mm, izmerjeno od
priključek za odsesavanje prahu (slika 5).
OPOMBA: Prepričajte se, da adapter
in vse površine ne vsebujejo olja ali
mazalne masti. Če spojne površine
vsebujejo olje ali mast, se naprava za
odsesavanje prahu ne bo ustrezno
pritrdila. Glej razdelek Čiščenje za več
podrobnosti.
Montaža sistema za odvajanje
prahu (sl. 1 - 5)
ZABELEŽKA: Odstranite dleto ali delovni
pripomoček z orodja.
10
3. Izberite pravilni adapter (b, c). Adapter
pritisnite do konca v vpetje orodja (I).
ZABELEŽKA: Za izbiro pravilnega adapterja
za vpetje orodja, glej informacijski letak na
notranji strani pokrova transportnega kovčka.
4. Odprite zapah (d)
5. Preko adapterja nasadite sistem za odvajanje
prahu (a) in ga pritisnite do konca.
ZABELEŽKA: Sistem za odvajanje prahu
ima vgrajen prislon; ko je sistem za odvajanje
pravilno nameščen, med vpetjem orodja (I) in
prislonom (m) ne sme biti razmaka.
6. Zaprite zapah (d), da pritrdite sistem za
odvajanje prahu.
7. Vstavite dleto (j), kot je opisano v navodilih za
uporabo orodja.
ZABELEŽKA: Prepričajte se, da je dleto
vstavljeno preko okroglega vodila (s)
v priključku za odsesavanje prahu, kot je
prikazano na sliki.
DEMONTAŽA UDARNE KONICE ZA
TOČKOVNO OZNAČEVANJE (SL. 6, 7)
1. Odprite zapah (d)
2. Iztaknite sistem za odvajanje prahu (a) od
vpetja orodja.
3. Odstranite udarno konico za točkovno
označevanje (j) od vpetja orodja, kot je
opisano v navodilih za uporabo orodja.
DEMONTAŽA PLOŠČATEGA DLETA (SL. 8-11)
1. Odstranite adapter (b, c), kot je prikazano.
2. Odstranite ploščato dleto (j) od vpetja orodja,
kot je opisano v navodilih za uporabo orodja.
3. Odprite zapah (d) in iztaknite sistem za
odvajanje prahu (a) od vpetja orodja.
4. Odstranite adapter (b, c).
SLOVENSKI
Pritrdite sistem za odvajanje
prahu za napravo za odvajanje
prahu (sl. 1, 12, 13)
OPOZORILO: S tem priključkom
uporabljajte samo električna orodja, ki jih
priporoča DEWALT. Za več podrobnosti
glede združljivih električnih orodij
DEWALT stopite v stik z vašim lokalnim
prodajalcem; naslov lahko poiščete
na zadnji strani teh navodil ali obiščite
spletno stran www.dewalt.eu.
V priključno točko (h) vstavite primerno šobo za
odsesavanje prahu (p); prepričajte se, da je trdno
pritrjena. Za trdnejši spoj, uporabite priključni
sistem AirLock.
ZABELEŽKA: Prepričajte se, da je cev trdno
pritrjena.
PRIKLJUČNI SISTEM AIRLOCK - DWV9000
(IZBIRNA OPREMA)
AirLock omogoča hiter in zanesljiv priklop cevi
sesalca z ustnikom za odsesavanje prahu
vrtalnika.
1. Prepričajte se, da je spojni obroček (q)
na priključnem sistemu AirLock (m) v
odklenjenem položaju. Poravnajte utore (r)
na spojnem obroču in priključnem sistemu
AirLock za odklenjen in zaklenjen položaj, kot
je prikazano.
2. Priklopite priključek AirLock (m) v priključno
točko (h) sistema za odvajanje prahu (a).
3. Zavrtite spojni obroček (q) v zaklenjen
položaj.
ZABELEŽKA: Kroglični ležaj (n) znotraj
spojnega obročka se bo zaskočil v režo (o) in
zavaroval trdnost spoja.
Sistem za odvajanje prahu vrtalnika je sedaj
varno pritrjen na napravo za odvajanje prahu.
DELOVANJE
Navodila za uporabo
OPOZORILO: Vedno upoštevajte
varnostna navodila in ustrezne predpise.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
nevarnost hudih telesnih poškodb,
izključite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred izvedbo
nastavitev ali demontažo/montažo
priključkov ali pribora.
OPOZORILO: Vedno preberite
uporabniški priročnik orodja in orodje
uporabljate skladno z navodili
v priročniku.
PREVIDNO: NE nosite in ne vlecite
orodja tako, da ga držite za napravo za
odvajanje prahu. Orodje držite tako, kot
je opisano v navodilih za uporabo orodja.
• Prepričajte se, da je zapah varno
zaklenjen.
• Prepričajte se, da je funkcija vrtenja
onemogočena in da je udarno kladivo
nastavljeno na klesanje/blokado vrtenja.
1. Vklopite napravo za odvajanje prahu skladno
z navodili v priročniku za uporabo naprave za
odvajanje prahu.
2. Vklopite udarni vrtalnik, kot je opisano
v navodilih za uporabo orodja.
ZABELEŽKA: Dva večja priključka za
odsesavanje prahu imata vgrajen upogljivi
mehanizem (sl. 14) za enostavnejšo uporabo
v težko dostopnih predelih.
VZDRŽEVANJE
Vaše DEWALT orodje je namenjeno
dolgotrajnemu delovanju z minimalnim
vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje
je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb izključite orodje
in ga izklopite iz vira napajanja,
preden namestite ali odstranite pribor
ali preden izberete in zamenjate
nastavitve ter pred popravili.
Sprožilno stikalo mora biti na poziciji
IZKLOP. Neželen zagon naprave lahko
povzroči poškodbe.
11
SLOVENSKI
Izbirni pribori/nastavki
ODPRAVLJANJE TEŽAV
TEŽAVA
MOŽEN VZROK
Pojava
napravo za
prekomernega odvajanje prahu je
prašenja
polna
sesalni kanal je
zamašen
Dleto presega
največjo dovoljeno
dolžino 125 mm
ODPRAVA
TEŽAVE
izpraznite napravo
za odvajanje prahu
počistite sesalni
kanal
uporabite krajše
dleto ali daljši
priključek za
odsesavanje prahu
sistem za odvajanje glej razdelek
Sistema za
prahu ni sestavljen "Sestava in
odvajanje
prahu ni
pravilno
nastavitve"
mogoče
s čisto krpo
priključni spoj
pritrditi na
adapterja in vpetja počistite olje in
udarno kladivo orodja vsebujeta
mazivo
olje ali mazivo
zaklepni zapah je
zamenjajte zaklepni
poškodovan
zapah
uporabljen je
uporabite pravilni
napačni adapter
adapter, glej sliko 1
Čiščenje
OPOZORILO: Odstranite umazanijo in
prah iz glavnega ohišja z izpihovanjem
s suhim zrakom, ko opazite, da se prah
nabere v in okoli odprtin za zračenje.
Med opravljanjem tega postopka nosite
ustrezno zaščito za oči in masko za
obraz.
OPOZORILO: Za čiščenje nekovinskih
delov orodja ne uporabljajte kemičnih
sredstev ali drugih močnih kemikalij.
Take kemikalije lahko oslabijo materiale,
iz katerih so izdelani ti deli. Uporabite
samo krpo, navlaženo z vodo oz. milnico.
Pazite, da voda ne prodre v notranjost
orodja; nikoli ne potopite nobenega dela
orodja v tekočino.
12
OPOZORILO: Ker dodatna oprema, ki
je ni izdelalo podjetje DEWALT, ni bila
preizkušena s tem strojem je njena
uporaba lahko nevarna. Za zmanjšanje
tveganja poškodb s tem izdelkom
uporabljajte le originalno DEWALT
dodatno opremo.
Če potrebujete več informacij glede ustreznosti
dodatne opreme, se obrnite na Vašega
prodajalca.
Skrb za varovanje okolja
Odlagajte ločeno od navadnih
komunalnih odpadkov. Izdelka ne
smete odlagati skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki.
Če se boste nekega dne odločili, da vaše
DEWALT orodje potrebuje zamenjavo ali pa ga ne
potrebujete več, ga ne odvrzite med gospodinjske
odpadke. Napravo pripravite za ločeno odlaganje
od navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov
in embalaže omogoča recikliranje
in ponovno uporabo materialov.
Tovrstno ravnanje pa pripomore
k preprečevanju onesnaženja okolja
in manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na
zbirališčih odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite
nov izdelek.
DEWALT nudi shrambo in reciklažo za DEWALT
izdelke, ko enkrat dosežejo konec svoje
življenjske dobe. Če želite izkoristiti predlagano
možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite
pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne
postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
preverite, tako da kontaktirate svojega lokalnega
DEWALT na naslovu, navedenem v teh navodilih.
Dodatno pa so seznam vseh pooblaščenih
DEWALT serviserjev in vsi podatki o poprodajnih
storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
HRVATSKI
SUSTAV ZA ODVOĐENJE PRAŠINE
DWH051
Čestitamo!
Sigurnosne upute
Odabrali ste DEWALT alat. Godine iskustva
i neprekidnih poboljšanja čine DEWALT jednim
od najpouzdanijih partnera za korisnike
profesionalnih električnih alata.
Prije upotrebe priključaka pažljivo pročitajte njihov
priručnik. Također pročitajte priručnik električnog
alata koji ćete koristiti s ovim priključkom.
Tehnički podaci
DWHO51
Zaslon za
prašinu
Veličina
(D x Š x V)
Vrsta dlijeta
Duljina alata
Težina
mm
cm
kg
UPOZORENJE: Uvijek se pridržavajte
važećih sigurnosnih propisa kako biste
smanjili rizik od požara, strujnog udara
i ozljeda.
kratki
srednji
dugi
210 × 173
× 105
šiljato/
plosnato
28-34
0,6
282 × 173
× 105
šiljato/
plosnato
35-41
0,7
355 × 173
× 105
šiljato/
plosnato
42-45
0,8
Definicije: Sigurnosne
smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se ne
izbjegne, rezultirati ozbiljnim ozljedama
ili smrću.
UPOZORENJE: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne izbjegne,
može rezultirati ozbiljnim ozljedama ili
smrću.
OPREZ: Označava potencijalno rizičnu
okolnost koja, ako se ne izbjegne,
može rezultirati manjim ili srednjim
ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu koja nije
vezana uz osobne ozljede, a ako se ne
izbjegne, može rezultirati oštećivanjem
imovine.
Označava rizik od strujnog udara.
Označava rizik od požara.
SVA UPOZORENJA I SVE UPUTE ČUVAJTE
ZA SLUČAJ POTREBE
1) OPĆENITO
a) Radni prostor održavajte čistim. Zakrčeni
i mračni prostori mogu uzrokovati nezgode.
b) Djecu držite podalje. Ne dopustite djeci
da dolaze u kontakt s alatom i produžnim
kabelom. Neiskusni korisnici moraju biti pod
nadzorom.
c) Upotrijebite odgovarajući alat. Predviđena
namjena opisana je u priručniku. Ne forsirajte
male alate ili pribor u poslovima koji se
obavljaju alatom za zahtjevne primjene. Alat
neće raditi bolje i sigurnije brzinom za koju
nije predviđen.
UPOZORENJE: Upotreba bilo kojeg
nepreporučenog dodatnog dijela ili
opreme kao i izvođenje bilo kojih radnji
pomoću ovog alata koje nisu opisane
u ovom priručniku može predstavljati
opasnost od tjelesnih ozljeda.
2) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNE STRUJE
a) Izbjegavajte fizički kontakt s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladnjaka. Ako je tijelo
uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
b) Električni alat pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate dok radite na mjestima
na kojima bi pribor mogao doći u kontakt
sa skrivenim ožičenjima. U slučaju kontakta
reznog pribora sa žicom pod naponom, taj
se napon može prenijeti na metalne dijelove
alata i izazvati strujni udar.
c) Prethodno provjerite (npr. pomoću
detektora metala) nema li skrivenih
električnih kabela te plinskih ili
vodovodnih cijevi na mjestu na kojem
13
HRVATSKI
radite. Ako se električni kabel ošteti, napon
se može prenijeti na vanjske metalne dijelove
uređaja. To predstavlja ozbiljan rizik od
strujnog udara.
•
•
3) OSOBNA SIGURNOST
a) Prilikom rada s električnim alatom budite
oprezni, usredotočeni i primjenjujte
zdravorazumski pristup. Ne koristite
električni alat ako ste umorni ili pod
utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b) Koristite opremu za osobnu zaštitu.
Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba
zaštitne opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste kape
ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima
smanjit će rizik od tjelesnih ozljeda.
c) Prilikom rada s električnim alatom
držite podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Električni alat, pribor, nastavke itd.,
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama
te uzimajući u obzir radne uvjete
i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnih alata za poslove za koje nije
namijenjen može dovesti do opasnih situacija.
b) Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne
dopustite osobama koje nisu upoznate
s alatom ili ovim uputama da ga koriste.
Električni alati opasni su ako njima rade
nestručni korisnici.
5) SIGURNOST RADNOG PROSTORA
a) Osigurajte dobro prozračivanje na
radnome mjestu.
Izlaganje prašini na loše prozračenom
radnom mjestu može biti opasno po zdravlje.
Dodatna sigurnosna pravila za
sustave za odvođenje prašine
•
•
14
Ne koristite priključak za bušenje.
Uz ovaj priključak koristite samo alate koje
preporučuje DEWALT. Za više informacija
o električnim alatima tvrtke DEWALT
kompatibilnima s ovim priključkom obratite se
•
•
•
•
•
dobavljaču. Pregledajte adrese na poleđini
priručnika ili posjetite www.dewalt.eu.
Alate ne upotrebljavajte u vlažnim ili mokrim
uvjetima.
Uređaj se ne smije koristiti kao igračka. Ako
se u blizini nalaze djeca, budite vrlo oprezni.
Uređaj koristite samo kako je opisano
u priručniku. Koristite samo priključke koje
preporučuje proizvođač.
Nemojte stavljati nikakve predmete
u otvore. Uređaj ne koristite ako je neki otvor
začepljen. Pazite da nečistoće, tkanine, dlake
i sl. ne smanje protok zraka.
Kosu, široku odjeću, prste i sve dijelove tijela
držite podalje od otvora i pokretnih dijelova.
Uređaj ne koristite za usisavanje zapaljivih
tvari kao što je benzin ni na mjestima na
kojima zapaljive tvari mogu biti prisutne.
Ovaj uređaj prikuplja veliki dio prašine koja
nastaje tijekom rada, ali ne svu.
UPOZORENJE: Neke vrste prašine
koja nastaje tijekom rada sadrže
kemikalije za koje je poznato da
uzrokuju rak, porođajne defekte
i druga reproduktivna oštećenja ili
ozbiljne i trajne ozljede dišnog i drugih
sustava. Neke od tih kemikalija su:
olovo iz boja na bazi olova, kristalni silicij
iz cigle, betona i drugih građevinskih
materijala te prirodnog kamena, arsen
i krom iz kemijski tretiranog drva. Rizik od
izlaganja ovim tvarima ovisi o tome koliko
često obavljate te vrste poslova.
Da biste smanjili izloženost ovim
kemikalijama,, radite na dobro
prozračenim mjestima uz upotrebu
odobrene sigurnosne opreme kao što
je odgovarajuća maska za prašinu koja
sprječava udisanje mikroskopskih
čestica.
Prašinu ne usmjeravajte prema licu
i tijelu. Izbjegavajte dulji kontakt
s prašinom. Nosite zaštitnu odjeću,
a izložene dijelove tijela operite
sapunom i vodom. Ako se prašina dulje
zadrži u ustima, očima ili na koži, veća je
mogućnost apsorpcije štetnih kemikalija.
UPOZORENJE: Prije početka rada
provjerite klasifikaciju opasnosti
prašine koja se stvara.
Upotrijebite industrijski usisavač
odgovarajuće službeno odobrene
klase sigurnosti, sukladno lokalnim
propisima.
HRVATSKI
Stalno prisutni rizici
Opis (sl. 1)
Sljedeći rizici neprestano su prisutni tijekom
upotrebe sustava za odvođenje prašine:
UPOZORENJE: Nikad ne modificirajte
električni alat ili bilo koji njegov dio. Može
doći do oštećenja ili ozljeda.
a. sustav za odvođenje prašine
–
Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih
ili vrućih dijelova alata.
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih
propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno
prisutne rizike nije moguće izbjeći,
a to su:
–
Oštećenje sluha.
–
Rizik od priklještenja prstiju tijekom izmjene
priključaka.
–
Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom rada u betonu i drugim
građevinskim materijalima.
Oznake na sustavu za
odvođenje prašine
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Prije upotrebe pročitajte priručnik
s uputama.
Koristite zaštitu za oči.
SMJEŠTAJ ŠIFRE DATUMA
Šifra datuma, koja sadrži i godinu proizvodnje,
otisnuta je na oznaci.
Primjer:
2011 XX XX
b. prilagodnik 1
c. prilagodnik 2
d. pričvrsnica
e. zaslon za prašinu (dugi)
f.
zaslon za prašinu (srednji)
g. zaslon za prašinu (kratki)
h. priključna točka
NAPOMENA: Informacije o odgovarajućem
prilagodniku držača alata pronaći ćete na oznaci
s unutarnje strane poklopca kompleta.
NAMJENA
Ovaj sustav za odvođenje prašine predviđen
je za profesionalan rad dlijetom u betonu
i drugim građevinskim materijalima. Upotreba
odgovarajuće udarne bušilice, dlijeta i usisavača
omogućuje uklanjanje najvećeg dijela prašine
na tlu i u zraku, koja bi inače onečistila radno
okruženje ili predstavljala zdravstveni rizik za
korisnika i druge osobe u blizini.
NEMOJTE koristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini
zapaljivih tekućina ili plinova.
Sustav za odvođenje prašine profesionalan je
alat.
Ne dopustite djeci da dolaze u dodir s alatom.
Neiskusan korisnik mora biti pod nadzorom
prilikom uporabe ovog alata.
Godina proizvodnje
Sadržaj paketa
U paketu se nalazi:
1
sustav za odvođenje prašine
3
zaslona za prašinu
2
prilagodnika držača alata
1
Kutija kompleta
1
Priručnik s uputama
•
Alat, dijelove i pribor provjerite radi
eventualnih oštećenja nastalih tijekom
transporta.
•
Temeljito proučite ovaj priručnik i upoznajte
se s njime prije same upotrebe alata.
15
HRVATSKI
SASTAVLJANJE
I PRILAGOĐAVANJE
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite stroj
i odvojite ga od izvora napajanja
prije postavljanja ili uklanjanja
nastavaka, prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja ili promjena položaja
ili izvođenja popravka. Provjerite je li
okidač u isključenom položaju (OFF).
Slučajno uključivanje alata može
uzrokovati ozljede.
NAPOMENA: Za optimalan rad vrh dlijeta
ne smije biti više od 125 mm ili manje od
60 mm od kraja zaslona za prašinu
(sl. 5).
NAPOMENA: Prilagodnik za prašinu ne
smije biti mastan. Usisavač se ne može
dobro pričvrtiti ako su dijelovi masni.
Pročitajte odjeljak Čišćenje.
Priključivanje usisavača
(sl. 1–5)
NAPOMENA: Odvojite dlijeta i druge priključke
od alata.
1. Odaberite odgovarajući zaslon za prašinu (e,
f, g), ovisno o duljini dlijeta (j) ili priključka koji
koristite.
2. Postavite odabrani zaslon za prašinu (e, f, g)
na usisavač (a). Povucite pričvrsnice (k) kako
biste pričvrstili ili oslobodili zaslon za prašinu.
3. Odaberite odgovarajući prilagodnik (b, c).
Gurnite prilagodnik do kraja u držač alata (l).
NAPOMENA: Informacije o odgovarajućem
prilagodniku držača alata pronaći ćete na
oznaci s unutarnje strane poklopca kompleta.
7. Umetnite dlijeto (j) prema uputama
u priručniku.
NAPOMENA: Provjerite je li dlijeto umetnuto
kroz okruglu vodilicu (s) u zaslonu za prašinu,
kao što je prikazano na umetku.
UKLANJANJE ŠILJATOG DLIJETA (SL. 6, 7)
1. Otvorite pričvrsnicu (d)
2. Uklonite sustav za odvođenje prašine (a)
s držača alata.
3. Uklonite šiljato dlijeto (j) s držača alata prema
uputama u priručniku.
UKLANJANJE PLOSNATOG DLIJETA (SL.
8–11)
1. Povucite prilagodnik (b, c) prema dolje kao
što je prikazano.
2. Uklonite plosnato dlijeto (j) s držača alata
prema uputama u priručniku.
3. Otvorite pričvrsnicu (d) i izvucite usisavač (a)
iz držača alata.
4. Uklonite prilagodnik (b, c).
Priključivanje sustava
za odvođenje prašine na
usisavač (sl. 1, 12, 13)
UPOZORENJE: Uz ovaj priključak
koristite samo alate koje preporučuje
DEWALT. Za više informacija
o električnim alatima tvrtke DEWALT
kompatibilnima s ovim priključkom
obratite se dobavljaču. Pregledajte
adrese na poleđini priručnika ili posjetite
www.dewalt.eu.
4. Otvorite pričvrsnicu (d)
Gurnite preporučenu mlaznicu (p) u priključnu
točku (h) tako da se dobro učvrsti. Za čvršći
priključak upotrijebite sustav AirLock.
5. Navucite sustav odvođenja prašine (a) do
kraja preko prilagodnika.
NAPOMENA: Provjerite je li crijevo dobro
priključeno.
NAPOMENA: Usisavač je opremljen
graničnikom, stoga ne smije biti razmaka
između držača alata (l) i graničnika (m), kao
što je prikazano na umetku.
6. Zatvorite pričvrsnicu (d) kako biste učvrstili
usisavač.
16
SUSTAV ZA PRIKLJUČIVANJE AIRLOCK
- DWV9000 (PRODAJE SE ZASEBNO)
AirLock omogućuje brzo i sigurno povezivanje
grlića za odvođenje prašine na alatu i usisavača.
1. Provjerite je li obujmica (q) na priključku
AirLock (m) u otključanom položaju.
Poravnajte ureze (r) na priključku AirLock kao
što je prikazano za otključane i zaključane
položaje.
HRVATSKI
2. Gurnite AirLock priključak (m) u priključnu
točku (h) sustava za odvođenje prašine (a).
3. Zakrenite obujmicu (q) u zaključani položaj.
NAPOMENA: Kuglični ležajevi (n) unutar
obujmice ulaze u utor (o) i učvršćuju vezu.
Sustav odvođenja prašine bušilice sada je
čvrsto povezan s usisavačem.
UPOTREBA
Upute za upotrebu
UPOZORENJE: Uvijek se pridržavajte
sigurnosnih uputa i važećih propisa.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i odvojite ga od izvora
napajanja prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
UPOZORENJE: Alat koristite prema
uputama u priručniku.
OPREZ: Alat NEMOJTE nositi držanjem
za usisavač. Alat držite prema uputama
u priručniku.
• Provjerite je li pričvrsnica dobro
zatvorena.
• Provjerite je li funkcija rotacije
onemogućena te je li udarna bušilica
postavljena u način rada s dlijetom.
1. Uključite usisavač prema uputama
u priručniku.
2. Uključite bušilicu prema uputama.
NAPOMENA: Dva veća zaslona za prašinu
(t, sl. 14) povećavaju fleksibilnost prilikom
rada na skučenim mjestima.
ODRŽAVANJE
Ovaj DEWALT električni alat projektiran za
dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnom održavanju i redovitom čišćenju.
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite stroj
i odvojite ga od izvora napajanja
prije postavljanja ili uklanjanja
nastavaka, prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja, promjena položaja ili
popravaka.
Provjerite je li okidač u isključenom
položaju (OFF). Slučajno uključivanje
alata može uzrokovati ozljede.
OTKLANJANJE POTEŠKOĆA
PROBLEM
prekomjerno
ispuštanje
prašine
sustav
odvođenja
prašine ne
priključuje se
na čekić
MOGUĆI UZROK
usisavač je pun
usisni kanal je
začepljen
dlijeto je izvučeno
više od 125 mm
RJEŠENJE
ispraznite usisavač
očistite usisni kanal
upotrijebite kraće
dlijeto ili dulji zaslon
za prašinu
pregledajte odjeljke
sustav odvođenja
prašine nije pravilno Sastavljanje i
sastavljen
Podešavanje
prilagodnik i držača uklonite masnoću
alata su masni
čistom krpom
pričvrsnica je
zamijenite je
oštećena
u upotrebi
odaberite
je pogrešan
odgovarajući
prilagodnik
prilagodnik (sl. 1)
Čišćenje
UPOZORENJE: prašinu iz kućišta
ispušite suhim zrakom čim primijetite
nakupljanje nečistoća oko ventilacijskih
otvora. Tijekom izvođenja ovog postupka
nosite zaštitu za oči i odobrenu masku
protiv prašine.
UPOZORENJE: Za čišćenje nemetalnih
dijelova alata nikad ne upotrebljavajte
otapala ili druge jake kemikalije. Te
kemikalije mogu štetiti materijalima
upotrijebljenima u tim dijelovima.
Upotrebljavajte isključivo krpu natopljenu
vodom i blagim sapunom. Nikad ne
dopustite da bilo kakva tekućina prodre
u unutrašnjost alata. Nikad ne potapajte
bilo koji dio alata u tekućinu.
17
HRVATSKI
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Obzirom da dodaci koji
nisu u ponudi tvrtke DEWALT nisu ispitani
s ovim proizvodom upotreba takvih
dodataka uz ovaj alat može biti opasna.
Da biste smanjili opasnost od ozljeda, uz
ovaj proizvod koristite isključivo pribor koji
preporučuje DEWALT.
Informacije o odgovarajućim dodacima zatražite
od lokalnog dobavljača.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod
ne smije se odbacivati kao uobičajeni
otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš DEWALT proizvod
potrebno zamijeniti ili za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i ambalaže omogućuje
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
DEWALT pruža sredstva za prikupljanje
i recikliranje DEWALT proizvoda nakon što su
dostigla kraj svog životnog vijeka. Da biste
iskoristili ovu uslugu, svoj proizvod vratite u bilo
koji ovlašteni servis koji će ga preuzeti u naše
ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
zastupnika možete provjeriti putem lokalnog
predstavnika tvrtke DEWALT na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, potpuni popis
ovlaštenih DEWALT servisa i sve pojedinosti
o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima
dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
18
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni
dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku,
o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova
i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz
nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom
roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili
vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja
od strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
ALATI MILIĆ D.O.O. - CROATIA
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
19
SRPSKI
SISTEM ZA IZVLAČENJE PRAŠINE
OD DLETANJA
DWH051
Čestitamo!
Sigurnosna uputstva
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo,
razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera
korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Tehnički podaci
DWHO51
Prašina
Veličina (D ×
Š × V)
Tip dleta
mm
Dužina alata
Težina
cm
kg
kratka
srednja
dugačka
210 × 173
× 105
špicast/
ravan
28-34
0,6
282 × 173
× 105
špicast/
ravan
35-41
0,7
355 × 173
× 105
špicast/
ravan
42-45
0,8
Definicije: Bezbednosne
smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti
za svaku signalnu reč. Molimo da pročitate
uputstvo i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja će, ako se ne
izbegne, izazvati smrt ili ozbiljnu
povredu.
UPOZORENJE: Ukazuje na potencijalno
opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne,
može izazvati smrt ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalno opasnu
situaciju koja, ako se ne izbegne, može
izazvati manje ili umerene povrede.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu koja
se ne odnosi na telesne povrede ali
koja, ako se ne izbegne, može dovesti do
materijalne štete.
Označava opasnost od električnog udara.
Označava opasnost od požara
20
UPOZORENJE! Uvek vodite računa
o propisima za smanjenje opasnosti
od požara, električnog udara i telesnih
povreda koji su primenljivi u vašoj zemlji.
Pre nego što počnete da koristite ovaj pribor,
pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu.
Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu
električnog alata koji ćete koristiti sa ovim
priborom.
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA I UPUTSTVA
ZA BUDUĆE POTREBE
1) OPŠTE
a) Održavajte čistoću radnog područja.
Neuredna područja i klupe mogu da izazovu
nezgode.
b) Udaljite decu. Ne dozvoljavajte deci da
se približe alatu ili produžnom kablu. Za
neiskusne korisnike je neophodan nadzor.
c) Koristite odgovarajući alat. Namena je
opisana u ovom uputstvu za upotrebu. Ne
opterećujte male alate ili priključke poslom
koji je predviđen za profesionalne alate. Alat
će bolje i bezbednije obaviti posao tempom
za koji je predviđen.
UPOZORENJE: Upotreba bilo kakvih
dodatnih pribora ili priključaka ili vršenje
bilo koje druge operacije ovim alatom
koja nije preporučena u ovom uputstvu
za upotrebu može izazvati opasnost od
fizičkih povreda.
2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST
a) Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori,
šporeti i frižideri. Postoji veća opasnost od
električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
b) Električni alat držite za izolovane
rukohvate kada obavljate radove pri
kojima postoji mogućnost da rezni pribor
dodirne skrivene vodove. Rezni pribor koji
dodirne strujni kabl može da stavi pod napon
metalne delove električnog alata i izloži
rukovaoca električnom udaru
SRPSKI
c) Proverite blagovremeno (npr. pomoću
detektora metala) da biste osigurali da
ne postoje skriveni kablovi ili cevovodi
za gas i vodu u području gde ćete raditi.
Spoljni metalni delovi uređaja mogu biti pod
naponom kada se slučajno ošteiti električni
kabl. To predstavlja ozbiljnu opasnost od
električnog udara.
3) LIČNA BEZBEDNOST
a) Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako ste
umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola
ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa
električnim alatom može dovesti do ozbiljnih
telesnih povreda.
b) Koristite ličnu zaštitnu opremu.
Uvek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema,
kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća
sa đonom koji se ne kliza, kaciga ili zaštita
za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim
uslovima, smanjiće telesne povrede.
c) Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima,
uzimajući u obzir radne uslove i rad koji
treba obaviti. Korišćenje električnog alata za
radove za koje nije namenjen može dovesti
do opasne situacije.
b) Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima da
rukuju električnim alatom.
Električni alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
Dodatne specifične
sigurnosne propise za sisteme
za izvlačenje prašine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne koristite pribor za bušenje.
Koristite isključivo električne alate
preporučene od strane DEWALT sa ovim
priborom. Za više informacija o DEWALT
električni alatima koji su kompatibilni sa ovim
priborom stupite u kontakt sa vašim lokalnim
prodavcem, pogledajte adrese na poleđini
ovog priručnika ili posetite www.dewalt.eu.
Ne koristite alat u vlažnim ili mokrim
uslovima.
Ne dozvolite korišćenje kao igračku.
Neophodna je pažnja prilikom upotrebe pored
ili blizu dece.
Koristite ovaj uređaj samo kao što je opisano
u ovom uputstvu. Koristite samo pribore
preporučene od strane proizvođača.
Ne stavljajte predmete u otvore uređaja. Ne
koristite sa blokiranim otvorom, čuvajte od
prašine, paperja, kose i bilo šta drugo što bi
moglo smanjiti protok.
Držite kosu, labavu odeću, prste i sve delove
tela udaljeno od otvora i pokretnih delova.
Ne koristite za usisavanje zapaljivih tečnosti,
kao što je benzin, ili u područjima gde postoje
zapaljive tečnosti.
Ovaj uređaj sakuplja značajan procenat
generisane prašine, međutim ne sve.
5) BEZBEDNOST RADNOG PODRUČJA
a) Uverite se da radno mesto ima dovoljnu
ventilaciju.
Izlaganje prašini na radnom mestu sa slabom
ventilacijom može dovesti do oštećenja
zdravlja.
21
SRPSKI
UPOZORENJE: Neke vrste prašine
kreirane radom na materijalima sadrže
hemikalije poznate da prouzrokuju
rak, urođene mane ili ostale štete na
reproduktivnim organima, ili ozbiljne
i trajne povrede na respiratornim
organima ili druge povrede. Neki
primeri ovih hemikalija su: olovo od boja
na bazi olova, kristalni slicijum dioksid od
cigli, betona i ostalih betonskih proizvoda
i prirodnog kamena, arsen i hrom od
drveta koji je hemijski tretirano. Rizik
od izlaganja zavisi od toga koliko često
radite takvu vrstu posla.
Da biste smanjili izlaganje ovim
hemikalijama, operater i prisutna lica
treba da rade u području sa dobrom
ventilacijom i sa odobrenom zaštitnom
opremom, kao što su respiratorna
zaštita pogodna za vrstu kreirane
prašine i konstruisana da filtrira
mikroskopske čestice.
Izbegavajte direktnu prašinu od lica
i tela. Izbegavajte duži kontakt sa
prašinom. Nosite zaštitnu odeću
i isperite izložena područja sa
sapunom i vodom. Ako omogućite da
prašina dospe u vaša usta, nos, oči ili da
se nataloži na vašoj koži, onda to može
podsticati apsorpciju štetnih hemikalija.
UPOZORENJE: Pre početka rada
proverite da biste utvrdili klasifikaciju
opasnosti proizvedene prašine.
Koristite industrijski uređaj za
izvlačenje prašine sa odobrenom
klasom bezbednosti i u saglasnosti sa
vašim lokalnim propisima za kontrolu
opasnosti od prašine.
Preostale opasnosti
Sledeće opasnosti su specifične za upotrebu
sistema za izvlačenje prašine:
-
Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih
delova ili vrućih delova alata.
I pored primene relevantnih bezbednosnih
propisa i implementacije bezbednosnih uređaja,
izvesne preostale opasnosti se ne mogu izbeći.
-
Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem
prašine koja se stvara pri radu u betonu i/ili
kamenu.
Oznake na sistemu za
izvlačenje prašine
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
Nosite zaštitu za oči.
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE
Datumska šifra, koja sadrži i godinu
proizvodnje, odštampana je na glavnoj etiketi sa
informacijama.
Primer:
2011 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1
Sistem za izvlačenje prašine od dletanja
3
Uređaj za izvlačenje prašine
2
Adapteri za držač alata
1
Kutija sa priborom
1
Uputstvo za upotrebu
•
Proverite da li postoje transportna oštećenja
na alatu, njegovim delovima ili priboru.
•
Pre rada sa ovim alatom treba pažljivo
pročitati i razumeti ovo uputstvo.
Opis (sl. 1)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove. Može
doći do oštećenja ili telesne povrede.
a. Sistem za izvlačenje prašine
b. Adapter 1
c. Adapter 2
To su:
d. Reza
-
Slabljenje sluha.
e. Uređaj za izvlačenje prašine (dugačak)
-
Opasnost od prignječenja prstiju prilikom
promene dodatne opreme.
f.
Uređaj za izvlačenje prašine (srednji)
g. Uređaj za izvlačenje prašine (kratak)
h. Tačka priključivanja
22
SRPSKI
NAPOMENA: Da biste odabrali pravilan adapter
držača alata pogledate etiketu sa informacijama
na unutrašnjoj strani poklopca kutije sa alatom.
NAMENA
Vaš sistem za izvlačenje prašine dletanjem je
konstruisan za profesionalnu obradu dletom
u betonu i građevinskim objektima. Korišćenje
pogodne udarne bušilice, dleta i izvlakača prašine
ovaj sistem se može koristiti za uklanjanje većine
statičke i vazdušne prašine, koja bi bez upotrebe
sistema za izvlačenje prašine u suprotnom
kontaminirala radno okruženje ili predstavljala
uvećanu opasnost po zdravlje operateru u blizini.
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu
zapaljivih tečnosti ili gasova.
Sistem za izvlačenje prašine dletanjem je
profesionalni alat.
NE dozvoljavajte deci da se približavaju alatu.
Nadzor je obavezan ako sa ovim alatom radi
neiskusno lice.
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite uređaj
i izvucite utikač mašine iz izvora
napajanja pre postavljanja i uklanjanja
pribora, pre podešavanja ili promene
konfiguracije, ako i pre popravki.
Uverite se da je prekidač za uključivanje
i isključivanje u položaju OFF
(isključeno). Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
NAPOMENA: Dleto ne sme da štrči
više od 125 mm ili manje od 60 mm od
kraja uređaja za izvlačenje prašine za
opetimalne performanse (slika 5).
NAPOMENA: Uverite se da je adapter
i da su sve površine bez ulja i masti.
Izvlakač prašine neće pravilno da se
namesti ako su delovi uljni ili masni.
Pogledajte poglavlje Čišćenje.
2. Namestite odabrani uređaj za izvlačenje
prašine (e, f, g) na sistem za izvlačenje
prašine (a). Povucite zaporne uređaje (k) da
biste pričvrstili i otpustite uređaj za izvlačenje
prašine.
3. Izaberite pravilan adapter (b, c). Gurnite
adapter sve dok ide u držač alata (l).
NAPOMENA: Da biste odabrali pravilan
adapter držača alata pogledate etiketu sa
informacijama na unutrašnjoj strani poklopca
kutije sa alatom.
4. Otvorite rezu (d)
5. Navucite sistem za izvlačenje prašine (a)
preko adapter sve do kraja.
NAPOMENA: Sistem za izvlačenje prašine
ima graničnik, između držača alata (l) i
graničnika (m) ne sme da postoji zazor.
6. Zatvorite rezu (d) da biste osigurali sistem za
izvlačenje prašine u mestu.
7. Utaknite dleto (j) kao što je opisano
u uputstvu za upotrebu alata.
NAPOMENA: Uverite se da je dleto utaknuto
kroz okruglu vođicu (s) u uređaju za
izvlačenje prašine kao što je prikazano
u prilogu.
ZA UKLANJANJE ŠPICASTOG DLETA
(SL. 6, 7)
1. Otvorite rezu (d)
2. Izvucite sistem za izvlačenje prašine (a) od
držača alata.
3. Uklonite špicasto dleto (j) od držača alata kao
što je opisano u uputstvu za upotrebu alata.
ZA UKLANJANJE RAVNOG DLETA (SL. 8–11)
1. Povucite adapter (b, c) naniže kao što je
prikazano.
2. Uklonite ravno dleto (j) od držača alata kao
što je opisano u uputstvu za upotrebu alata.
3. Otvorite rezu (d) i izvucite sistem za
izvlačenje prašine (a) od držača alata.
4. Uklonite adapter (b, c).
Pričvršćivanje sistema za
izvlačenje prašine (sl. 1–5)
NAPOMENA: Uklonite dleta ili pribore od alata.
1. Odaberite pravilan uređaj za izvlačenje
prašine (e, f, g) u zavisnosti od dužine dleta
(j) ili korišćenog pribora.
23
SRPSKI
Pričvršćivanje sistema za
izvlačenje prašine na uređaju
za izvlačenje prašine
(sl. 1, 12, 13)
UPOZORENJE: Koristite isključivo
električne alate preporučene od strane
DEWALT sa ovim priborom. Za više
informacija o DEWALT električni alatima
koji su kompatibilni sa ovim priborom
stupite u kontakt sa vašim lokalnim
prodavcem, pogledajte adrese na poleđini
ovog priručnika ili posetite
www.dewalt.eu.
Gurnite preporučeni nastavak creva uređaja
za izvlačenje prašine (o) u tačku priključivanja
(h) dok nije zategnuto. Za bezbedniji priključak
koristite AirLock sistem konektora.
NAPOMENA: Uverite se da je priključak creva
osiguran.
AIRLOCK KONEKTOR SISTEM - DWV9000
(PRODAJE SE ZASEBNO)
AirLock omogućava brzu i bezbednu konekciju
između odvoda za izbacivanje prašine bušenjem
i uređaja za izvlačenje prašine.
1. Uverite se da je prsten (q) na AirLock
konektoru (m) u otključanoj poziciji.
Poravnjajte ureze (r) na prstenu i AirLock
konektoru kao što je prikazano za otključanu
i zaključanu poziciju.
2. Gurnite AirLock konektor (m) u tačku
priključivanja (h) kod sistema za izvlačenje
prašine (a).
3. Rotirajte prsten (q) u zaključanu poziciju.
NAPOMENA: Loptasti ležajevi (n) u prstenu
će se zaključati u urezu (o) i osigurati vezu.
Sada je sistem za izvlačenje prašine
bušenjem bezebdno priključen na uređaju za
izvlačenje prašine.
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE: Uvek vodite računa
o bezbednosnim merama i primenljivim
propisima.
24
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač alata iz izvora
napajanja pre bilo kakvih podešavanja
ili uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora.
UPOZORENJE: Uvek pročitajte uputstvo
i radite sa alatom kao što je opisano
u uputstvu za alat.
OPREZ: NE nosite ili navodite alat tako
što ćete ga držati za uređaj za izvlačenje
prašine. Držite alat kao što je opisano
u uputstvu za upotrebu alata.
• Uverite se da je reza bezbedno
zatvorena.
• Uverite se da je funkcija okretanja
onemogućena i da je udarna bušilica
podešena na režim obrada dletom/stop
rotiranje.
1. Uključite uređaj za izvlačenje prašine kao što
je opisano u njegovom uputstvu.
2. Uključite udarnu bušilicu kao što je opisano
u uputstvu za upotrebu alata.
NAPOMENA: Dva velika uređaja za
izvlačenje prašine imaju mehove (t, sl. 14)
koji uvećavaju fleksibilnost prilikom rada
u tesnim ili zatvorenim prostorima.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad u dužem
vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata i redovnog čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite uređaj
i izvucite utikač mašine iz izvora
napajanja pre postavljanja i uklanjanja
pribora, pre podešavanja ili promene
konfiguracije, ako i pre popravki.
Uverite se da je prekidač za uključivanje
i isključivanje u položaju OFF (isključeno).
Slučajno pokretanje može dovesti do
povrede.
SRPSKI
REŠAVANJE PROBLEMA
KVAR
Prekomerna
emisija
prašine
Sistem za
izvlačenje
prašine ne
može da se
priključi na
bušilicu
MOGUĆI UZROK
uređaj je pun
usisni kanal je
blokiran
Dleto štrči više od
125 mm
sistem nije pravilno
sklopljen
adapter i držač
alata su uljni ili
masni
reza za
zaključavanje je
oštećena
korišćen je
pogrešan adapter
POPRAVKA
ispraznite uređaj
očistite usisni kanal
koristite kraće dleto
ili duži uređaj za
izvlačenje prašine
pogledajte poglavlje
sklapanje i
podešavanje
uklonite ulje ili mast
pomoću čiste krpe
zamenite rezu za
zaključavanje
izaberite pravilan
adapter, pogledajte
sliku 1
Čišćenje
UPOZORENJE: Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta
i iz ventilacionih otvora zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu
zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od
prašine pri obavljanju ovog postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna hemijska
sredstva za čišćenje nemetalnih delova
alata. Te hemikalije mogu da oslabe
materijale koji se koriste za nemetalne
delove. Koristite samo krpu koja je
navlažena vodom i blagu sapunicu. Nikad
nemojte dozvoliti da voda prodre u alat;
nikad ne uranjajte bilo koji deo alata
u tečnost.
Opciona dodatna oprema
i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da dodatna
oprema i pribor, osim onih koje nudi
DEWALT, nisu bili testirani sa ovim
proizvodom, korišćenje takvih pribora
i dodatne opreme sa ovim alatom bi
moglo biti opasno. Da bi se smanjila
opasnost od povreda, sa ovim
proizvodom treba koristiti samo pribor
i dodatnu opremu koje je preporučio
DEWALT.
Za više informacija o prikladnim priborima obratite
se vašem distributeru.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim
kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem.
Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne
sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
DEWALT servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
25
МАКЕДОНСКИ
СИСТЕМ ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА ПРАВ
ОД ДЕЛКАЊЕ
DWH051
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на
искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DEWALT еден од
најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Технички податоци
DWHO51
Капак за
краток
среден
долг
прав
Големина
mm 210 × 173 282 × 173 355 × 173
× 105
× 105
× 105
(Д × Ш × В)
Тип на
зашилено/ зашилено/ зашилено/
длето
рамно
рамно
рамно
Должина на cm
28-34
35-41
42-45
алатка
Тежина
kg
0,6
0,7
0,8
Дефиниции: Насоки за
безбедна употреба
Долунаведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација на
непосредна опасност која, доколку не
се избегне, ќе предизвика смрт или
сериозна повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална опасност
која, доколку не се избегне, би
можела да предизвика смрт или
сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација на
потенцијална опасност која, доколку
не се избегне, може да предизвика
помала или средна повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан со
повреда на ракувачот и кој, доколку
не се избегне, може да предизвика
оштетување на имот.
26
Означува ризик од електричен удар.
Означува ризик од пожар
Упатства за безбедна
употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Секогаш
запазувајте ги безбедносните
правила што важат во вашата земја
за да го намалите ризикот од пожар,
електричен удар и лична повреда.
Прочитајте ја целата содржина на ова
упатство внимателно пред да почнете
да ракувате со додатокот. Исто
така, погледнете во прирачникот на
електричната алатка што ќе се употребува
со овој додаток.
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ ПРЕДУПРЕДУВАЊА
ЗА БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ
1) ОПШТО
a) Одржувајте го работното место
чисто. Неуредните места и клупите
може да предизвикаат несреќи.
б) Држете ги децата подалеку од
алатката. Не им дозволувајте на деца
да дојдат во допир со алатката или
продолжниот кабел. Потребен е надзор
за неискусни ракувачи.
в) Користете соодветна алатка.
Намената е опишана во ова упатство
за употреба. Не употребувајте на сила
мали алатки или додатоци за работа за
која е потребна професионална алатка.
Алатката ќе ја заврши работата
подобро и побезбедно со соодветната
брзина.
МАКЕДОНСКИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Употребата
на било која помошна опрема или
додаток, или извршувањето на било
кои работи со оваа алатка освен
оние препорачани во ова упатство за
употреба може да предизвика ризик
од повреда на ракувачот.
2) БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАКУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
а) Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се цевки,
радијатори, шпорети или фрижидери.
Има зголемен ризик од електричен удар
ако вашето тело е заземјено.
б) Фаќајте ги електричните алатки
само за изолираните површини за
држење кога вршите работа при која
додатокот за сечење може да дојде
во допир со скриени жици. Доколку
додатокот за сечење допре жица под
напон, тоа може да ги доведе изложените
метални делови од електричната
алатка под напон и може да предизвика
електричен удар кај ракувачот.
c) Претходно проверете (на пр, со
употреба на детектор за метал)
да обезбедите дека нема скриени
електрични кабли или гасоводни или
водоводни цевки на местото каде што
работите. Надворешните метални
делови на уредот може да бидат
наелектризирани, на пример, кога кабел
за напојување ќе биде случајно оштетен.
Ова претставува сериозен ризик од
електричен удар.
3) ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
а) Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога
работите со електрична алатка. Не
употребувајте електрична алатка
кога сте уморни или кога сте под
влијание на дрога, алкохол или лекови.
Еден момент на невнимание за време на
работење со електрична алатка може да
доведе до серизна лична повреда.
б) Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што се маски
против прав, нелизгачки сигурносни
обувки, шлемови или штитници за
слухот, ќе го намали бројот на повреди
кога се употребува за соодветни
работни услови.
в) Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка. Одвлекување на
вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
4) УПОТРЕБА И ОДДРЖУВАЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТКИ
а) Употребувајте ги електричните
алатки, приборот, сечилата и сл. во
склад со овие упатства, имајќи ги
предвид работните услови
и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за
работа што е различна од нејзината
намена може да доведе до опасна
ситуација.
б) Одлагајте ги електричните алатки
што не ги употребувате надвор од
досег на децата и не дозволувајте
да ги употребуваат лица кои не се
запознаени со нивната функција и со
овие упатства.
Електричните алатки се опасни кога со
нив ракуваат необучени корисници.
5) БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
a) Осигурајте се дека работното место
е добро проветрено.
Изложеност на прав во слабо проветрено
работно место може да доведе до
нарушување на здравјето.
Дополнителни посебни
безбедносни правила за
системи за извлекување на
прав
•
•
•
Не го употребувајте додатокот за
дупчење.
Со овој додаток употребувајте само
алатки што се препорачани од страна
на DEWALT. За повеќе информации за
електрични алатки на DEWALT што се
компатибилни со овој додаток, ве молиме
контактирајте го вашиот локален
продавач, погледнете ги адресите на
последната страна од прирачникот или
посетете ја веб-страницата
www.dewalt.eu.
Не ја употребувајте алатката во влажни
или мокри услови.
27
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
Не дозволувајте да се употребува како
играчка. Потребно е внимание кога се
употребува од или во близина на деца.
Употребете го САМО на начинот што
е опишан во прирачникот. Употребувајте
само додатоци што се препорачани од
производителот.
Немојте да ставате никакви предмети
во отворите. Не го употребувајте
ако некој од отворите е блокиран;
одржувајте го чист од прав, крзно, коса
и се друго што би можело да го намали
протокот на воздух.
Држете ја косата, широката облека,
прстите и сите делови од телото
подалеку од отворите и од подвижните
делови.
Не го употребувајте за да собирате
запаливи течности, како што е бензин,
ниту пак го употребувајте на места каде
што тие се присутни.
Овој уред собира значителен процент од
создадената прав, но не и целата прав.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Некои типови
на прав што се создаваат со
обработка на материјали кои
содржат хемикалии за кои се
знае дека предизвикуваат рак,
дефекти при раѓање или друг
оштетување на репродуктивниот
систем или сериозна или трајна
респиратнорна или друг вид на
повреда. Некои примери за овие
хемикалии се: олово од бои врз основа
на олово, кристален силикон од цигли,
бетон или други градежни производи
и природен камен, арсеник и хром од
хемиски обработено дрво. Вашиот
ризик од овие изложувања е различен,
зависно од колку често го вршите
овој вид на работа.
За да ја намалите изложеноста на
овие хемикалии, ракувачот
и набљудувачите треба да
работат на добро проветрено
место со употреба на одобрена
безбедносна опрема како што
е заштитна маска што
е соодветна за типот на прав што
се создава и што е дизајнирана
за филтрирање на микроскопски
честички.
Насочувајте ја правта подалеку од
лицето и телото. Избегнувајте
долготраен контакт со правта.
Носете заштитна облека и мијте
ги изложените места со сапун
и вода. Доколку дозволите правта
да влезе во вашата уста, нос, очи
или да падне на вашата кожа, може
да дојде до апсорбирање на штетни
хемикалии.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред да
започнете со работа, поверете за
да ја одредите класификацијата на
опасност од создадената прав.
Употребете индустриски
извлекувач на прав од
соодветната официјално одобрена
безбедносна класа и во склад
со вашите локални правила за
контрола на опасност од прав.
Останати ризици
Следните ризици се поврзани со употребата
на системот за извлекување на прав:
–
повреди поради допирање на вртечки или
прегреани делови од алатката.
Дури и ако се применат соодветните
правила за безбедност и се воведе
безбедносна опрема, одредени останати
ризици не може да се избегнат.
Тоа се:
28
–
Оштетување на слухот.
–
Ризик од приклештување на прстите
кога се менува додатокот.
–
Опасности по здравје предизвикани од
вдишување на правта која се створа
при работа со бетон или градежен
материјал.
МАКЕДОНСКИ
Ознаки на системот за
извлекување на прав
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
Носете штитници за очите.
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ
Шифрата на датумот, која исто така ја вклучува
и годината на производство, е испечатена на
етикетата за главни информации.
На пример:
2011 XX XX
Година на производство
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1
Систем за извлекување на прав од
делкање
3
Капаци за прав
2
Адаптери за држач за додатоци
1
Кутија за прибор
1
Упатство за употреба
•
Проверете да не се оштетила
алатката, деловите или додатоците
при транспортот.
•
Детално прочитајте го и разберете
го ова упатство пред да започнете со
работа.
Опис (скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или било кој
нејзин дел. Тоа може да доведе до
оштетување или повреда.
a. Систем за извлекување на прав
b. Адаптер 1
c. Адаптер 2
d. Резе
e. Капак за прав (долг)
f.
Капак за прав (среден)
g. Капак за прав (краток)
h. Место за поврзување
НАПОМЕНА: За да го изберете соодветниот
адаптер за држач за додатоци, погледнете
ја информативната етикета на внатрешната
страна на капакот на кутијата за прибор.
НАМЕНА
Вашиот систем за извлекување на прав од
делкање е дизајниран за професионално
делкање и длетување во бетон и градежен
материјал. Со употребување на соодветна
ударна дупчалка, длето и извлекувач на прав,
поголемиот дел од залепената и лебдечката
прав ќе биде отстранета, која без употребата
на системот за извлекување на прав би
можела да ја контаминира работната средина
или да претставува зголемен ризик по здравје
на ракувачот и на луѓето во негова близина.
НЕ ja употребуваjте алатката во влажни
услови или во присуство на запалливи
течности или гасови.
Системот за извлекување на прав од делкање
е професионална алатка.
НЕ им дозволувајте на деца да дојдат во допир
со алатката. Потребен е надзор кога неискусни
ракувачи ја употребуваат оваа алатка.
СКЛОПУВАЊЕ
И ПОДЕСУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од повреди,
исклучете ја алатката и извадете
го приклучокот од изворот на
струја пред да монтирате
и отстранувате додатоци, пред
да прилагодувате или менувате
подесувања или кога вршите
поправки. Осигурајте прекинувачот
да биде во исклучена положба.
Случајно активирање на алатката
може да предизвика повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: За најдобри
резултати, длетото не смее да
се испакнува повеќе од 125 mm или
помалку од 60 mm од крајот на
капакот за прав (скица 5).
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Обезбедете
дека адаптерот и сите површини
се чисти од масло и маст за
подмачкување. Извлекувачот на прав
нема да може добро да се фиксира ако
деловите се замастени. Погледнете
во параграфот Чистење.
29
МАКЕДОНСКИ
Прикачување на систем
за извлекување на прав
(скици 1–5)
НАПОМЕНА: Извадете ги длетата или
додатоците од алатката.
1. Изберете го соодветниот капак за прав (e,
f, g), зависно од должината на длетото (j)
или додатокот што ќе се употребува.
2. Поставете го избраниот капак за прав (e, f,
g) на системот за извлекување на прав (a).
Повлечете ги ушите (k) за да го прикачите
или ослободите капакот за прав.
3. Изберете го соодветниот адаптер (b, c).
Турнете го адаптерот до крај во држачот за
додатоци (l).
НАПОМЕНА: За да го изберете
соодветниот адаптер за држач за
додатоци, погледнете ја информативната
етикета на внатрешната страна на капакот
на кутијата за прибор.
4. Отворете го резето (d)
5. Лизнете го системот за извлекување на
прав (a) врз адаптерот до крај.
НАПОМЕНА: Системот за извлекување
на прав има ограничувач, не треба да има
простор меѓу држачот за додатоци (l)
и ограничувачот (m) како што е прикажано
на дијаграмот.
6. Затворете го резето (d) за да обезбедите
дека системот за извлекување од прав
е добро наместен.
7. Вметнете длето (j) како што е укажано во
прирачникот за употреба на алатката.
НАПОМЕНА: Обезбедете дека длетото
е вметнато низ кружната водилка (s) во
капакот за прав како што е прикажано на
дијаграмот.
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЗАШИЛЕНО ДЛЕТО
(СКИЦИ 6 и 7)
1. Отворете го резето (d)
2. Извадете го системот за извлекување
на прав (a) од држачот за додатоци со
лизгање.
3. Извадете го зашиленото длето (j) од
држачот за додатоци како што е укажано
во прирачникот за употреба на алатката.
30
ОТСТРАНУВАЊЕ НА РАМНО ДЛЕТО
(СКИЦИ 8–11)
1. Повлечете го адаптерот (b, c) надолу како
што е прикажано.
2. Извадете го рамното длето (j) од држачот
за додатоци како што е укажано во
прирачникот за употреба на алатката.
3. Отворете го резето (d) и извадете го
системот за извлекување на прав (a) од
држачот за додатоци со лизгање.
4. Извадете го адаптерот (b, c).
Прикачување на систем за
извлекување на прав на
извлекувач на прав
(скици 1, 12 и 13)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Со овој
додаток употребувајте само алатки
што се препорачани од страна на
DEWALT. За повеќе информации за
електрични алатки на DEWALT што
се компатибилни со овој додаток, ве
молиме контактирајте го вашиот
локален продавач, погледнете ги
адресите на последната страна од
прирачникот или посетете ја вебстраницата www.dewalt.eu.
Турнете ја препорачаната млазница на црево
за извлекување на прав (p) во местото за
поврзување (h) додека не се фиксира. За
побезбедно поврзување, употребете го AirLock
системот за поврзување.
НАПОМЕНА: Обезбедете дека цревото
е добро поврзано.
AIRLOCK СИСТЕМ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ
- DWV9000 (СЕ ПРОДАВА ОДДЕЛНО)
AirLock овозможува брзо и безбедно
поврзување меѓу системот за извлекување на
прав од дупчење и извлекувачот на прав.
1. Осигурајте се дека прстенот (q) на AirLock
системот за поврзување (m) е во отклучена
положба. Порамнете ги рецките (r) на
прстенот и AirLock системот за поврзување
како што е прикажано за отклучена
и заклучена положба.
2. Турнете го AirLock системот за поврзување
(m) во местото за поврзување (h) на
системот за извлекување на прав (a).
МАКЕДОНСКИ
3. Завртете го прстенот (q) во заклучена
положба.
НАПОМЕНА: Лагерите (n) во прстенот
ќе се фиксираат во отворот (o) и ќе го
затегнат поврзувањето.
Системот за извлекување на прав
од дупчење е сега добро поврзан со
извлекувачот за прав.
УПОТРЕБА
Упатства за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
работете во склад со упатствата
за безбедна употреба и соодветните
правила.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот
од изворот на струја пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
прочитајте го прирачникот
за употрреба на алатката
и употребувајте ја според
упатствата.
ВНИМАНИЕ: НЕ ја носете или водете
алатката за извлекувачот на прав.
Држете ја алатката како што е
укажано во прирачникот за употреба
на алатката.
• Обезбедете дека резето е добро
затворено.
• Обезбедете дека функцијата за
ротирање е деактивирана и дека
ударната дупчалка е поставена во
режим на длетување/сопирање на
вртење.
1. Свртете го извлекувачот на прав како што
е укажано во прирачникот за употреба на
извлекувачот на прав.
2. Вклучете ја ударната дупчалка како што
е укажано во прирачникот за употреба на
алатката.
НАПОМЕНА: Двата поголеми капаци за
прав имаат мешини (t, скица 14) за да ја
зголемат флексибилноста кога се работи
на тесни или затворени места.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка
е направена да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од повреди,
исклучете ја алатката и извадете
го приклучокот од изворот на
струја пред да монтирате
и отстранувате додатоци, пред
да прилагодувате или менувате
подесувања или кога вршите
поправки.
Осигурајте прекинувачот да биде
во исклучена положба. Случајно
активирање на алатката може да
предизвика повреда.
РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ДЕФЕКТ
Прекумерна
емисија на
прав
МОЖНА
ПРИЧИНА
извлекувачот на
прав е полн
каналот за
вшмукување
е блокиран
Длетото се
испакнува на
повеќе од 125 mm
Системот за
извлекување
на прав не
може да се
прикачи на
чеканот
системот за
извлекување на
прав не
е соодветно
склопен
адаптерот
и држачот за
додатоци се
замастени
резето за
фиксирање
е оштетено
се употребува
погрешен адаптер
РЕШЕНИЕ
испразнете го
извлекувачот на
прав
исчистете го
каналот за
вшмукување
употребете
пократко длето
или подолг капак
за прав
погледнете во
делот Склопување
и подесување
отстранете го
маслото или маста
за подмачкување
со чиста крпа
заменете го
резето за
фиксирање
изберете го
соодветниот
адаптер,
погледнете на
скица 1
31
МАКЕДОНСКИ
дека повеќе не Ви е од корист, не фрлајте го
со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте
ги нечистотијата и правта од
главното куќиште со сув воздух
кога нечистотијата ќе се собере
околу отворите за влез на воздух.
Носете квалитетна заштита за
очите и маска против прав кога ја
извршувате оваа работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
употребувајте растворувачи или
други силни хемикалии за чистење на
не-металните делови од алатката.
Овие хемикалии можат да ги
ослабнат материјалите што се
употребени за изработка на овие
делови. Употребувајте крпа што
е навлажнета само со вода и благ
сапун. Никогаш не дозволувајте
било каква течност да навлезе во
алатката; никогаш не потопувајте
кој било дел од алатката во течност.
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоци освен оние кои се
во понудата на DEWALT не се
тестирани со овој производ,
употребата на таквите додатоци со
оваа алатка може да биде опасно. За
да го намалите ризикот од повреди,
со овој производ употребувајте само
додатоци препорачани од страна на
DEWALT.
Одвоеното собирање на
употребени производи и пакувања
овозможува материјалите да
бидат рециклирани и повторно
употребени. Повторното
употребување на рециклирани
материјали помага во
спречувањето на загадувањето на
животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните
отпади или продавачите при набавка на нов
производ.
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
DEWALT преку адресата назначена во оваа
упатство. Постои и друга можност: списокот
на овластени сервисери на DЕWALT и сите
детали за нашите услуги после купувањето
можат да се најдат на интернет на:
www.2helpU.com.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
Заштита на животната
средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
zst00294114 - 22-01-2016
32
Download PDF

advertising