DWH051 | DeWalt DWH051 EXTRACTOR KIT instruction manual

359204-86 BG
Превод на оригиналните инструкции
Фигура 1
2
Фигура 2
Фигура 3
Фигура 4
Фигура 5
3
Фигура 6
Фигура 7
Фигура 8
Фигура 9
Фигура 10
Фигура 11
4
Фигура 12
Фигура 13
Фигура 14
5
СИСТЕМА ЗА ПРАХОУЛАВЯНЕ ПРИ ДЯЛАНЕ
DWH051
Поздравления!
Обозначава риск от токов удар.
Вие избрахте инструмент на DEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продуктите, както
и иновативния подход, правят DEWALT един от
най-надеждните партньори на потребителите
на професионални електроинструменти.
Технически данни
DWHO51
Предпазен
капак за прах
Размер
(Д × Ш × В)
Тип на длето
Дължина на
инструмента
Тегло
къс
среден
дълъг
см
210 × 173
× 105
остър/
плосък
28-34
282 × 173
× 105
остър/
плосък
35-41
355 × 173
× 105
остър/
плосък
42-45
кг
0,6
0,7
0,8
мм
Дефиниции: Насоки за
безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за тези
символи.
ОПАСНОСТ: Показва неминуемо
опасна ситуация, която ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва
потенциално опасна ситуация, която
ако не се избегне, може да доведе до
смърт или сериозно нараняване.
ВНИМАНИЕ: Показва потенциално
опасна ситуация, която ако не се
избегне, може да доведе до малки
или средни наранявания.
ЗАБЕЛЕЖКА: Показва практика
която не е свързана с лични
наранявания и която, ако не
се избегне,може да доведе до
имуществени щети.
6
Обозначава риск от пожар
Инструкции за безопасност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги
спазвайте правилата за безопасност,
приложими във вашата страна, за
намаляване на риска от пожар, токов
удар и нараняване.
Прочетете внимателно това ръководство,
преди да използвате приложението. Също
така се обръщайте към ръководството на
всеки електроинструмент, който ще бъде
използван с това приложение.
СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ
1) ОБЩО
a) Пазете работната зона чиста. Зони
и работни помещения в безпорядък може
да предизвикат инциденти.
б) Пазете децата далече. Не допускайте
деца в близост до инструмента
или до удължителя. За неопитните
потребители е необходим надзор.
в) Използвайте подходящ инструмент.
Предназначението е описано в това
ръководство. Не насилвайте малки
инструменти или представки за работа,
подходяща за високомощен инструмент.
Инструментът ще свърши по-добре
и по-безопасно работата, при темпото,
за което е създаден.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използването
на някой аксесоар или представка,
или изпълнението на дадена
операция с този уред, различна от
предназначението, описано в тези
инструкции, може да представлява
опасност от нараняване.
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
а) Избягвайте контакт на тялото със
заземени повърхности, като например
тръби, радиатори, готварски печки
и хладилници. Съществува повишен
риск от токов удар, ако тялото ви
е заземено.
б) Дръжте електроинструмента за
изолираните повърхности при
извършване на работа, при която
приспособлението за рязане може
да засегне скрито окабеляване.
Прерязването на "жив" кабел ще
зареди с ток металните части на
електроинструмента, в резултат на
което оператора може да получи токов
удар.
в) Предварително проверете (например
с метален детектор), за да сте
сигурни, че няма скрити електрически
кабели или газопроводни
и водопроводни тръби в зоната на
работа. Външните метални части на
уреда може да се заредят
с електричество, например, когато по
невнимание е повреден електрически
кабел. Това носи сериозен риск от токов
удар.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте какво
правите и използвайте
разума си, когато работите
с електроинструмента. Не
използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг невнимание при
работа с електроинструмент може да
доведе до сериозни наранявания.
б) Използвайте лично защитно
оборудване.
Винаги носете защита за очите.
Защитни средства като дихателна
маска, неплъзгащи се обувки за
безопасност, каска или защита на слуха,
използвани при подходящи условия, ще
намали трудовите злополуки.
в) Дръжте деца и странични лица
надалече, докато работите
с електроинструмента. Разсейванията
могат да ви принудят да загубите
контрол.
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
а) Използвайте електроинструментите,
допълнителните принадлежности
и инструменти в съответствие
с тези инструкции, като се вземат
предвид условията на труд
и вида на работа. Използването
на електроинструмента за работи,
различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до опасни
ситуации.
б) Съхранявайте преносимите
електроинструменти извън досега
на деца и не позволявайте на
незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други хора да
работят с него.
Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
5) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО
a) Погрижете се за добро проветряване
на работното място.
Излагането на прах при лошо проветрено
работно място може да доведе до
увреждане на здравето.
Допълнителни специфични
правила за безопасност за
прахоулавящи системи
•
•
•
Не използвайте приспособлението за
пробиване.
Използвайте само електроинструменти,
препоръчани от DЕWALT с това
приспособление. За повече информация
относно електроинструментите на
DEWALT, които са съвместими
с това приспособление, моля, свържете
се с вашият дилър, който можете
да потърсите в адресите отзад на
ръководството или посетете
www.dewalt.eu.
Не използвайте инструмента в мокри
условия.
7
•
•
•
•
•
•
Не допускайте да се използва като
играчка. Необходимо е повишено
внимание, когато се използва от деца
или в близост до тях.
Използвайте само според описанието
в това ръководство. Използвайте само
препоръчаните от производителя
приспособления.
Не поставяйте предмети в отворите.
Не използвайте при блокиран отвор;
пазете далече от коса или неща, които
биха намалили притока на въздух.
Пазете коса, широки дрехи, пръсти
и всички части от тялото далече от
отворите и движещите се части.
Не използвайте за събиране на запалими
или избухливи течности като бензин
и не използвайте в зони, където има
възможност да се срещнат.
Това приложение събира съществен
процент на насъбран прах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Някои видове
прах, които се образуват
в резултат от обработването на
материали, съдържат химически
канцерогенни елементи, които
причиняват вродени дефекти
или други проблеми, свървани
с репродуктивните органи или
сериозни и постоянни проблеми
с дишането, както и други
проблеми. Някои примери за тези
химикали са: олово от бои на оловна
основа, кристален силициев диоксид,
бетон и други строителни продукти
и естествени камъни, арсен и хром
от химически обработен дървен
материал. Ръскът за вас от такова
излагане варира в зависимост от
това колко често извършвате такъв
тип работа.
За да намалите риска от излагане
на такива химикали, операторът
и страничните наблюдатели
трябва да работят в добре
проветрено място и да
използват одобрено оборудване
за безопасност като дихателна
защита, подходяща за типа прах
и създаден с цел да филтрира
микроскопични частици.
Насочвайте праха далече от
лицето и тялото. Избягвайте
продължителен контакт с прах.
Носете защитно облекло
и измивайте изложените части
на тялото със сапун и вода.
Навлизането на прах в устата,
носа, очите или наслагването му
по кожата ви може да доведе до
проникване на вредни химикали.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди
започване на работа, проверете за
всеки случай класификацията за
опасност на произвежданият прах.
Използвайте промишлена
прахоулавяща система със
съответният официално
одобрен клас на безопасност и
в съответствие с местните
разпоредби за контрол над
опасният прах
Допълнителни рискове
Следните рискове са присъщи при
използването на прахоулавящата система:
–
Наранявания, причинени от докосване
на въртящи се или горещи части на
инструмента.
Въпреки прилагането на съответните
разпоредби за безопасност и прилагането
на предпазни устройства, някои остатъчни
рискове не могат да бъдат избегнати.
Това са:
8
–
Увреждане на слуха.
–
Риск от извиване на пръсти при смяна на
аксесоара.
–
Опасности за здравето, причинени от
вдишване на прах, образуван от работа
с бетон и/или зидария.
Означения по
прахоулавящата система
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Преди употреба, прочетете
ръководството с инструкциите.
Носете защита за очите.
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА
Кода с датата, който включва също и годината
на производство, е отпечатан на основната
информативна табела.
Пример:
2011 XX XX
Година на производство
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1
Прахоулавяща система при дялане
3
Предпазни капака за прах
2
Адаптора за държателя на инструмента
1
Комплект инструменти
1
Ръководство с инструкции
•
Проверете за евентуална повреда на
инструмента, частите или аксесоарите,
в следствие от транспортиране.
•
Вземете си време да прочетете
задълбочено и с разбиране това
ръководство преди започване на работа.
Описание (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да доведе
до лични наранявания и щети.
а. Прахоулавяща система
b. Aдаптор 1
c. Aдаптор 2
d. Ключалка
ЗАБЕЛЕЖКА: За да изберете правилния
адаптор за държателя на инструмента, вижте
информацията на етикета от вътрешната
страна на капака на кутията на комплекта.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Вашата прахоулавяща система при дялане
е създадена за приложения при
професионално дялане в бетон и зидария.
Като използвате подходяща бургия за ударно
пробиване, длетото и прахоулавящата
система могат да бъдат използвани за сваляне
на по-голямата част от статичният и въздушен
прах, който без помощта на прахоулавящата
система може да замърси работната среда
или да стане причина за увеличаване на риска
за здравето на оператора и на други лица
в близост.
НЕ използвайте в мокри условия или при
наличието на запалими течности или газове.
Прахоулавящата система при дялане
е професионален инструмент.
НЕ допускайте контакт на деца с инструмента.
Необходим е надзор, когато този инструмент
се използва от неопитен оператор.
СГЛОБЯВАНЕ
И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
включете уреда и изключете
устройството от източника
на захранване, преди да
инсталиране и премахване на
аксесоари, преди да регулирате
или променяте настройки, или
когато се ремонтира. Уверете
се, че пусковият превключвател
е на позиция OFF "изключен".
Едно нежелано задействане на
инструмента може да предизвика
наранявания.
ЗАБЕЛЕЖКА: Длетото не трябва да
се простира на повече от 125 мм или
по-малко от 60 мм от края на капака
за прах за оптимална работа
(фигура 5).
e. Предпазен капак за прах (дълъг)
f.
Предпазен капак за прах (среден)
g. Предпазен капак за прах (къс)
h. Точка на свързване
9
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че
адаптора и всички повърхности
са свободни от масло и смазки.
Прахоуловителят няма да стои
здраво, ако частите са мазни. Вижте
параграфа Почистване .
Прикачване на
прахоулавящата систем
(фиг. 1–5)
ЗАБЕЛЕЖКА: Свалете длетата или
аксесоарите от инструмента.
1. Изберете правилният предпазен капак за
прах (e, f, g) в зависимост от дължината на
длетото (j) или от използвания аксесоар.
2. Поставете избрания предпазен капак за
прах (e, f, g) на прапоулавящата система
(a). Издърпайте езичетата (k) за да
прикачите и освободите предпазния капак
за прах.
3. Изберете правилният адаптор (b, c).
Натиснете адаптора колкото се може понавътре на държателя на инструмента (l).
ЗАБЕЛЕЖКА: За да изберете правилния
адаптор за държателя на инструмента,
вижте информацията на етикета от
вътрешната страна на капака на кутията
на комплекта.
4. Отворете ключалката (d)
5. Плъзнете системата за прахоулавяне (a)
над адаптора възможно най-докрая.
ЗАБЕЛЕЖКА: Системата за прапоулавяне
има стоп-ограничител, не трябва да
има разстояние между държателя на
инструмента (l) и стоп-ограничителя (m)
както е показано в приложението.
6. Затворете ключалката (d) за да закрепите
системата за прахоулавяне на място.
7. Поставете длето (j) според указанията
в ръководството с инструкции на
инструмента.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че длетото
е поставено през кръглия водач (s)
в предпазителния капак за прах, както
е показано в приложението.
ЗА СВАЛЯНЕ НА ОСТРО ДЛЕТО (ФИГ. 6, 7)
1. Отворете ключалката (d)
2. Плъзнете системата за прахоулавяне (a)
от държателя на инструмента.
10
3. Свалете острото длето (j) от държателя
на инструмента, според указанията
в ръководството с инструкции към
инструмента.
ЗА СВАЛЯНЕ НА ПЛОСКО ДЛЕТО (ФИГ. 8-11)
1. Бутнете адаптора (b, c) надолу, както
е показано.
2. Свалете плоското длето (j) от държателя
на инструмента според указанията
от ръководството с инструкции за
инструмента.
3. Отворете ключалката (d) и плъзнете
системата за прахоулавяне (a) от
държателя на инструмента.
4. Свалете адаптора (b, c).
Закрепете прахоулавящата
система към уреда за
събиране на прах
(фиг. 1, 12, 13)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте
само електроинструменти,
препоръчани от DЕWALT с тази
приставка. За повече информация
относно електроинструментите на
DEWALT, които са съвместими
с това приспособление, моля,
свържете се с вашият дилър, който
можете да потърсите в адресите
отзад на ръководството или
посетете www.dewalt.eu.
Натиснете препоръчаната дюза (р) за маркуча
на уреда за събиране на прах в точката на
свързване (h), докато прилепне. За по-здраво
свързване, използвайте свързващата система
AirLock.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че свързването на
маркуча е безопасно.
СВЪРЗВАЩА СИСТЕМА AirLock - DWV9000
(ПРОДАВА СЕ ОТДЕЛНО)
AirLock дава възможност за бъзо и сигурно
свързване между прахоулавящата система при
пробиване и уреда за събиране на прах.
1. Уверете се, че лагера (q) на конектора
на AirLock (m) е в отключена позиция.
Подравнете щифтовете (r) на лагера и на
конектора на AirLock, както е показано за
отключена и заключена позиции.
2. Натиснете AirLock конектора (m) към
свързващата точка (h) на системата за
прахоулавяне (a).
3. Завъртете лагера (q) до заключена позиция.
ЗАБЕЛЕЖКА: Сачмените лагери (n)
от вътрешната страна на лагера ще се
заключат в отвора (o) и ще обезопасят
свързването.
Прахоулавящата система при пробиване
сега е свързана безопасно към уреда за
събиране на прах.
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
съблюдавайте инструкциите
за безопасност и приложимите
разпоредби.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозни
лични наранявания, изключете
инструмента и от захранващия
източник преди да регулирате,
сваляте/монтирате приставки
или аксесоари.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги четете
и работете с инструмента според
инструкциите в ръководството към
инструмента.
ВНИМАНИЕ: НЕ носете и не водете
инструмента за прахоуловителя.
Дръжте инструмента според
инструкциите в ръководството към
инструмента.
• Уверете се, че ключалката е здраво
затворена.
• Уверете се, че функцията за
въртене е деактивирана, и че
ударното пробиване е настроен на
стоп режим за къртене/въртене.
1. Включете уреда за събиране на прах
според инструкциите в ръководството на
уреда.
2. Включете ударното пробиване според
инструкциите в ръководството към
инструмента.
ПОДДРЪЖКА
Вашият електроинструмент на DEWALT
е създаден за продължителна и дългосрочна
работа с минимална поддръжка.
Продължителната и задоволителна работа
зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното му почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и го отделете
от захранващия източник преди
да поставяте или сваляте
аксесоари, преди да регулирате
или променяте настройките, или
когато извършвате поправки.
Уверете се, че пусковият
превключвател е на позиция
OFF "изключен". Едно нежелано
задействане на инструмента може
да предизвика наранявания.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
ГРЕШКА
ВЪЗМОЖНА
РЕШЕНИЕ
ПРИЧИНА
Прекалено
уреда за събиране изпразнете уреда
излъчване на на прах е пълен
за събиране на
прах
прах
всмукващият
почистете
канал е блокиран всмукателния
канал
Длетото
използвайте покъсо длето или пое удължено на
повече от 125 мм дълъг предпазен
капак за прах
вижте раздела
Системата за системата за
Сглобяване
прахоулавяне прахоулавяне
и Регулиране
не се свързва не е сглобена
правилно
към чук
адаптора
почистете маслото
и държателя на
и смазката с чиста
инструмента са
кърпа
намаслени
ключалката
сменете
е повредена
ключалката
използва се
изберете
погрешен адаптор правилния
адаптор, вижте
фигура 1
ЗАБЕЛЕЖКА: Двата големи защитни
капака за прах имат духало (t, фиг. 14) за
повишаване на гъвкавостта при работа
в тесни или затворени пространства.
11
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на основния
корпус със сух въздух винаги, когато
забележите събиране на мръсотия
в и около вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за очите
и одобрена защитна противопрахова
маска, когато извършвате тази
процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване на
неметалните части на инструмента.
Тези химикали могат да влошат
качеството на материалите,
използвани за тези части. Използвайте
намокрена с вода и мек сапун кърпа.
Никога не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога не
потапяйте в течност която и да
е част на инструмента.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
с този инструмент не са тествани
аксесоари, различни от предложените
от DEWALT, използването на такива
аксесоари с този инструмент може
да е опасно. За да се намали риска
от нараняване, използвайте само
препоръчаните от DEWALT аксесоари
с този продукт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането
на материалите и нановото
им използване. Повторното
използване на рециклираните
материали помага за предпазване
на околната среда от замърсяване
и намалява необходимостта от
сурови суровини.
Местните разпоредби може да предвиждат
разделно събиране на електрически продукти
от домакинството на местата за битови
отпадъци или от търговския обект, където
е закупен новия продукт.
DEWALT предоставя възможност за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
като вече не могат да бъдат в експлоатация.
За да се възползвате от тази услуга, моля,
върнете вашия продукт на всеки авторизиран
агент за сервиз, който ще го приеме от наше
име.
Можете да проверите местонахождението
на вашия най-близък оторизиран ремонтен
агент като се обърнете към офиса на DEWALT
на адреса, посочен в това ръководство.
Алтернативно, на разположение е списък
на оторизирани ремонтни агенти на
DEWALT и пълни подробности за нашата
следпродажбена услуга и адреси за контакт на
адрес в Интернет: www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Посъветвайте се с вашия доставчик за поподробна информация относно подходящите
аксесоари.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът
не трябва да се изхвърля
с обикновените битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт на
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
12
zst00294105 - 21-01-2016
Download PDF

advertising