KR604RE | Black&Decker KR604RE HAMMER DRILL Type 2 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
567000 - 60 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
CD714RE
CD714CRE
CD714CRES
KR604CRES
KR654CRES
KR714CRES
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker Ütvefúrójához.
Ezt a készüléket fa, fém, műanyagok és kőzet fúrására
valamint csavarozásra terveztük. Az ütvefúró iparszerű
felhasználásra nem alkalmas.
f.
Biztonsági előírások
3.
a.
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános
biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvassa el az összes
biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Az
utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos
áramütés veszélyével járhat vagy tüzet és/vagy
súlyos balesetet okozhat.
b.
Őrizze meg az összes biztonsági figyelmeztetést és
utasítást, hogy később is föllapozhassa. Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön
által használt vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
A munkaterület biztonsága
A munkaterület tiszta és világos legyen. A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek melegágya.
Soha ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében.
Az elektromos szerszámokban szikra keletkezik, ami
meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
Az elektromos szerszám használata közben ne
engedje közel a gyerekeket és a bámészkodókat.
Ha elterelik figyelmét, elveszítheti az ellenőrzést
a szerszám fölött.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza meg kell,
hogy feleljen a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának. Soha, semmilyen módon ne változtassa
meg a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha ne használjon adapter dugaszt. Az
eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali
csatlakozóaljzat használata csökkenti az áramütés
kockázatát.
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt felületekkel, például csővezetékekkel, radiátorokkal,
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt felülettel érintkezik, növeli az elektromos áramütés veszélyét.
Soha ne engedje, hogy az elektromos szerszámok megázzanak, ill. azokat nedvesség érje.
Ha víz kerül az elektromos szerszámba, növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos
kéziszerszámot soha ne vigye és ne húzza
a kábelnél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél
fogva húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől,
olajtól, éles szegletektől, illetve mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli
az elektromos áramütés veszélyét.
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbítókábelt vegyen igénybe. A kültéri használatra
f.
g.
4.
a.
b.
4
alkalmas hosszabbítókábellel csökkentheti az
elektromos áramütés veszélyét.
Ha elkerülhetetlen az elektromos szerszám nedves helyen való használata, használjon Fi-relével
védett áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti
az elektromos áramütés veszélyét.
Személyes biztonság
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda
arra, amit csinál, használja a józan eszét, ha
elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon
elektromos szerszámmal, ha fáradt, kábítószert
vagy alkoholt fogyasztott, illetve gyógyszer
hatása alatt áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérüléshez vezethet.
Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A megfelelő körülmények
között használt védőfelszerelés, például porálarc,
biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy
fülvédő, csökkenti a személyi sérülés veszélyét.
Előzze meg a szerszám nem szándékos beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója
a ki állásban van-e, mielőtt a hálózatra vagy
akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe veszi
a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy
az ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot helyez áram alá, amely be van kapcsolva, balesetet
okoz(hat).
Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot
vagy fogót, mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot. A forgó alkatrészre illesztve maradt
fogó vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek kibillenthetik egyensúlyából. Mindig szilárd felületen
álljon, és ügyeljen, ne veszítse el egyensúlyát.
Így jobban tudja uralni a szerszámot váratlan helyzetekben.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot
vagy ékszert. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az
ékszerek vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy porgyűjtő
is tartozik, akkor győződjön meg arról, hogy
ezeket megfelelően csatlakoztatta, ill. ezek
megfelelően működnek. A por összegyűjtésével
vagy elszívásával elkerülhetők a porral összefüggő
veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és karbantartása
Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot.
A célnak megfelelő elektromos szerszámot
alkalmazza. A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok
használata veszélyes, az ilyen készüléket meg kell
javíttatni.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Csatlakoztassa le a hálózatról vagy az akkumulátorról a szerszámot mielőtt beállítást végezne
rajta, tartozékot cserélne benne, vagy eltárolná.
Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkentheti a szerszám véletlen beindításának
veszélyét.
A nem használt elektromos szerszámot tárolja
olyan helyen, ahol a gyerekek nem érhetik el;
ne engedje, hogy olyan személyek használják,
akik a szerszám használatát és ezen utasításokat
nem ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében az
elektromos szerszám veszélyt jelent.
Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantartására. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek illeszkednek-e, nincsenek-e beszorulva;
ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más olyan
sérülésekre, amelyek befolyásolhatják az elektromos eszköz működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok sok balesetet
okoznak.
A vágószerszámok mindig tiszták és élesek
legyenek. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és
jobban kontrollálható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat és
szerszámbefogókat a használati utasításnak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.
Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.


Mások biztonsága
A készüléket nem használhatják korlátozott fizikai,
érzékelési, mentális képességekkel rendelkező vagy
gyakorlatlan személyek (beleértve a gyermekeket
is); kivétel, ha számukra a szerszám használatához
a biztonságukért felelős személy felügyeletet és
tájékoztatást biztosít.
 A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak
a szerszámmal.

Rezgés
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibrációs kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően mérték, alkalmasak különböző
szerszámok értékeinek összehasonlítására. A feltüntetett
vibrációs kibocsátási értékek előzetes expozíciós felmérésekhez szintén felhasználhatók.
Figyelmeztetés! A vibrációs kibocsátási értékek a feltüntetett értéktől különbözhetnek az elektromos szerszám
tényleges használata közben a használat függvényében.
A vibrációs értékek az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhetnek.
Szerviz
A szerszámot képzett szakemberrel szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket
használjon fel. Ezzel biztosíthatja az elektromos
kéziszerszám folyamatos biztonságos működését.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések meghatározásához végzett vibrációs expozíció
felmérése során az expozíció felbecsülésénél tekintetbe
kell venni a tényleges használati körülményeket, illetve,
hogy a szerszámot milyen módon használják, beleértve,
hogy figyelembe kell venni a munkafolyamat minden részét, pl. azokat az időszakokat, amikor a szerszám ki van
kapcsolva vagy üresen fut a napi expozíciós idő mellett.
Az elektromos szerszámokra vonatkozó további
speciális biztonsági utasítások
Figyelmeztetés! További biztonsági utasítások
fúrókhoz és ütvefúrókhoz.





az elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről.
Közvetlenül fúrás után ne nyúljon a fúróhegyhez,
mert az a fúrás során felforrósodhat.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy felszerelés használata, illetve
itt föl nem sorolt műveletek végzése személyes
sérülés és/vagy anyagi kár veszélyével jár.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Az ütvefúró használata közben viseljen fülvédőt.
A zaj halláskárosodást okozhat.
Használja a szerszámhoz mellékelt oldalfogantyút. A szerszám feletti uralom elvesztése személyi
sérüléssel végződhet.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt fogantyújánál tartsa, ha azzal olyan műveletet végez,
amelynél a tartozék rejtett kábeleket vagy a készülék saját kábelét vághatná el. Az „élő” (áram
alatt lévő) vezetékkel való érintkezés elektromossá
teheti a szerszám csupasz fémrészeit, és a kezelő
áramütést szenvedhet.
Használjon leszorító eszközt vagy satut a munkadarab biztosításához, illetve megtámasztásához.
Az irányítás elvesztéséhez vezethet, és személyi
sérülést okozhat, ha a munkadarabot a kezében
tartja, vagy testéhez támasztja.
Fal, padló vagy mennyezet fúrása előtt tájékozódjon
Figyelem! Sérülésveszély csökkentéséhez,
figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót
a készülék üzembe helyezése előtt.
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján megadott
feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.

Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le
egy Black & Decker szakszervizben.
Részegységek
1.
2.
3.
5
Változtatható sebességű üzemi kapcsoló
Tartósüzem rögzítő gomb
Forgásirányváltó kapcsoló
4.
5.
6.
7.
Üzemmód választó
Tokmány
Mélységütköző (nem minden modellen)
Pótfogantyú (nem minden modellen)



B ábra
8. Manuális tengelyrögzítő gomb (csak egyperselyes
gyorstokmány esetén)
páccsal mérjen gyenge ütéseket rá, az ábra szerint.
Távolítsa el az imbuszkulcsot a tokmányból.
Csavarja le a tokmányt a tengelyről az óramutató
járásával ellentétes irányba.
A tokmány felszereléséhez, csavarja a tokmányt
a tengelyre és biztosítsa a tokmányrögzítő csavar
segítségével.
Maradványkockázatok
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett kockázatok
mellett más kockázatok is jellemezhetik a szerszám
használatát. Ezek a kockázatok a szerszám rendeltetéstől
eltérő, illetve huzamos használatából stb. adódhatnak.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása és
a védőeszközök használata ellenére bizonyos maradványkockázatokat nem lehet elkerülni. Ezek a következők:
 A forgó/mozgó alkatrészek megérintése által okozott
sérülés.
 Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje által
okozott sérülés.
 A szerszám huzamos használata által okozott
egészségkárosodás. Bármely szerszám huzamosabb ideig való használata esetén tartson rendszeres munkaszüneteket.
 Halláskárosodás.
 A használat közben keletkező por belégzése miatti
egészségkárosodás (például famunkáknál, különös
tekintettel a tölgy, bükk és MDF anyagokra).
Összeszerelés
Figyelem! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és
áramtalanítva van.
Az oldalfogantyú és a mélységütköző felszerelése
(A és G ábra)
 Addig Forgassa a markolatot az óramutató járásával
ellentétes irányba, amíg rá tudja csúsztatni a pótfogantyút (7) a készülék elejére, az ábra szerint.
 Fordítsa a fogantyút a kívánt pozícióba.
 Helyezze be a mélységütközőt (6) a pótfogantyú
erre kialakított furatába az ábra szerint.
 Állítsa a mélységütközőt a kívánt pozícióba, a későbbiekben leírtak szerint.
 A markolat óramutató járásával egyező irányba való
forgatásával szorítsa rá a fogantyút a gépre.
Fúrószár beillesztése
Használat
Egyperselyes gyorstokmány (B ábra)
 Nyissa szét a tokmányt úgy, hogy lenyomja a manuális tengelyrögzítő gombot (8), és a gyűrűt (9) az
óramutató járásával ellentétes irányba forgatja.
 Illessze a fúrószárat (12) a tokmányba.
 Erősen húzza meg a tokmányt úgy, hogy lenyomja
a manuális tengelyrögzítő gombot (8), és a gyűrűt
addig forgassa az óramutató járásának megfelelő
irányba, amíg rá nem szorul.
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Figyelmeztetés! Fal, padló vagy mennyezet fúrása
előtt tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek
elhelyezkedéséről.
A forgásirány megválasztása (F ábra)
Fúráshoz és csavarok behajtásához az előremenő
(óramutató járásával megegyező) forgásirányt válassza.
Csavar meglazításához és a beragadt fúrószár kiszabadításához a hátramenő (óramutató járásával ellentétes)
forgásirányt válassza.
 Az előremenő forgásirányt választásához tolja az
irányváltó csúszókapcsolót (3) a bal oldali állásba.
 A hátramenő forgásirányt választásához tolja az
irányváltó csúszókapcsolót a jobb oldali állásba.
Figyelmeztetés! Soha ne változtasson forgásirányt
amíg a motor jár.
Kétperselyes gyorstokmány (C ábra)
 Nyissa szét a tokmányt úgy, hogy az első részét (10)
forgatja, a hátsó részét (11) pedig a másik kezével
fixen tartja.
 Illessze a fúrószárat (12) a tokmányba, majd erősen
húzza meg a tokmányt.
Kulcsos tokmány (D ábra)
Nyissa ki a tokmányt a persely (11) óramutató
járásával ellentétes irányba történő forgatásával.
 Illessze a fúrószárat (12) a tokmányba.
 Illessze a tokmány kulcsot (14) a tokmány oldalán
lévő valamennyi nyílásba (15), és addig forgassa
az óramutató járásának megfelelő irányba, amíg rá
nem szorul.

Fúrás üzemmód kiválasztása
Kőzet fúrásához állítsa a fúrásüzemmód-kiválasztó
kapcsolót (4) állásba.
 Más anyagok fúrásához és csavarozáshoz állítsa

a fúrásüzemmód-kiválasztó kapcsolót a
A fúrótokmány leszerelése és felszerelése
(E ábra)
 Teljesen nyissa ki a tokmánypofákat.
 Távolítsa el a tokmányrögzítő csavart, - mely a tokmányban helyezkedik el - úgy, hogy egy csavarhúzó segítségével forgassa a csavart az óramutató
járásával megegyező irányba.
 Szorítson a tokmányba egy imbuszkulcsot, és kala-
állásba.
Furatmélység beállítása (G ábra)
 A markolat (7) óramutató járásával ellentétes irányba
történő forgatásával lazítsa meg az oldalfogantyút.
 Állítsa a mélységütközőt (6) a kívánt helyzetbe.
A maximális fúrási mélység egyenlő a fúrószár
hegye és a mélységütköző elülső vége közti távolsággal.
6

A markolat óramutató járásának irányában történő
forgatásával húzza meg az oldalfogantyút.
termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtéséről
a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve olyan értelemben,
hogy a helyi kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
Ki- és bekapcsolás
A szerszámot a változtatható sebességű üzemi
kapcsoló (1) lenyomásával kapcsolja be. A kapcsoló
behúzásának mértékével arányosan nő a fordulatszám. Általánosan elmondható, hogy nagy átmérőjű
furatok készítéséhez alacsonyabb, kisebb átmérőjű
furatok készítéséhez pedig magasabb fordulatszám
szükséges.
 A folyamatos működtetéshez nyomja le a tartósüzem rögzítőgombot (2), majd engedje fel az üzemi
kapcsolót. Ez a funkció csak teljes sebesség mellett
érhető el mindkét irányban.
 A szerszámot az üzemi kapcsoló elengedésével
kapcsolja ki. Ha tartósüzem használat közben
kívánja a készüléket kikapcsolni, nyomja meg még
egyszer az üzemi kapcsolót, majd engedje el.

A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldol gozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. E szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket
bármely szerződéses szervizünkbe, ahol vállalatunk
képviseletében gondoskodnak annak elkülönített
összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet
segítségével érheti el. Emellett a Black & Decker
márkaszervizek listája, illetve eladásutáni
szolgáltatásaink és azok elérhetőségének részletes
ismertetése megtalálható a következő internetes címen:
www.2helpU.com.
Tartozékok
A szerszám teljesítménye függ a használt tartozékoktól.
A Black & Decker és Piranha márkájú tartozékok megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek, és
tervezésük során a szerszám teljesítményének javítása
volt célunk. Ezen tartozékok felhasználásával a szerszámból a legtöbbet tudja kihozni.
Karbantartás
Az Ön Black & Decker szerszámát minimális karbantartás
melletti hosszú távú felhasználásra terveztük. A folyamatos kielégítő működés feltétele a megfelelő gondozás és
rendszeres tisztítás.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás megkezdése
előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
 Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen tisztítsa meg a gép szellőzőnyílásait.
 A motorburkolatot nedves ruhával tisztíthatja. Ne
használjon súrolószert vagy oldószer alapú tisztítószereket.
 Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha van
a szerszámon) és ütögesse meg, hogy a belsejéből
kihulljon a por.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem kezelhető
normál háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön Black & Decker
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt.
Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás elkülönített kezelése lehetővé teszi anyagaik újrafelhasználását. Az újrafeldolgozott anyagok alkalmazása segít megelőzni a környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az elektromos
7
Műszaki adatok
Bemeneti feszültség
Felvett teljesítmény
Üresjárati
fordulatszám
Maximális fúrási
kapacitás
Fém/Kőzet
Fa
Súly
CD714RE
TÍPUS 2
Vac 230
W 710
min-1 0-2800
mm 13
mm 25
kg 2,0
CD714CRE
TÍPUS 2
CD714CRES
TÍPUS 2
KR604CRES
TÍPUS 2
KR654CRES
TÍPUS 2
KR714CRES
TÍPUS 2
230
710
0-2800
230
710
0-2800
230
600
0-2800
230
650
0-2800
230
710
0-2800
13
25
2,0
13
25
2,0
13
20
2,0
13
20
2,0
13
25
2,0
Hangnyomásszint az EN 60745 szerint:
Hangnyomásszint (LpA) 101 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Hangteljesítményszint (LWA) 112 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az EN 60745 szerint:
Ütvefúrás kőzetbe (ah,ID) = 17,9 m/s², bizonytalanság (K) = 1,5 m/s²
fúrás fémben (ah,D) = 3,37 m/s², bizonytalanság (K) = 1,5 m/s²
CE megfelelőségi nyilatkozat
kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu
internetes címen találhat.
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
CD714RE, CD714CRE, CD714CRES, KR604CRES,
KR654CRES, KR714CRES
Black & Decker kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok”
részben ismertetett termékek megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EC, EN607451, EN60745-2-1
Ha további információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba Black & Decker vállalattal a következőkben megadott elérhetőségeken, ill. az elérhetőségeket megtalálja
a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
01-04-2011
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a
kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként a
szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes címen
érhető el: www.2helpU.com
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával éstermékválasztékunkkal
zst00234841 - 14-05-2014
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idĘ a kijavítási idĘ azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetĘségének határideje
a terméknek vagy jelentĘsebb részének (motor állórész,
forgórész, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén
a kicserélt, kijavított termékre (jelentĘsebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkezĘ hiba
tekintetében újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából,
hogy a hiba a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza,
fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen az
igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, mĦszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
A termék iparszerĦ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal
arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
szerint végzi a jótállás teljes idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási
számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév,
üzlet címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási
igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthetĘ.
Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került
kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történĘ átadás elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak
(kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
x a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
idĘpontját,
x a hiba okát
x a javítás módját
x a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
x a jótállás – kijavítás idĘtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben
és ésszerĦ határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelĘ
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerzĘdéstĘl (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ
határidĘn belül, a fogyasztónak okozott jelentĘs kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedĘ) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve
a mellékelt magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban
foglaltaktól eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen
kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás
után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális)
célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához
használták fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
miatt következett be (így különösen: fĦrészlánc,
fĦrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe,
csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredĘ hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítĘ készülékek és tartozékok
használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba
a fenti okok valamelyikére vezethetĘ vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
9
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Stanley Black&Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft.
1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Debrecen
Hajdúböszörmény
Kaposvár
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Szeged
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
TápiószecsĘ
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Vill-For Szerviz Bt
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
Új-Technika Ker. és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valido BT
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
4220, Balthazár u. 26.
7400, FĘ u.30.
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
5000 Dr Elek István u 5
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es fĘút
53/311-284
52443-000
52/561-135
82/318-574
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
62/542-870
22/340-026
20/4055711
94/317-579
29/446-615
03/2014
10
11
12
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedĘ jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
Importáló neve, címe:
Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
13
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
03/14
Podpis
Download PDF

advertising