KG901 | Black&Decker KG901 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

382013 - 93 BAL
www.blackanddecker.eu
KG701
KG901
KG902
Slovenski
(Prevod izvirnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
12
20
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
27
2
5
3
4
SLOVENSKI
Namen uporabe
Z namestitvijo ustreznih brusilnih ali rezalnih plošč je vaš
Вlack & Deckerjev kotni brusilnik zasnovan za brušenje
in rezanje kovinskih predmetov in za pomoč pri zidarskih
opravilih. Uporaba mora biti pred uporabo opremljena
z ustreznim ščitnikom. Orodje je namenjeno le za osebno
uporabo.
f.
Če je delo z električnim orodjem na prostem
v vlagi neizogibno, uporabite inštalacijski
odklopnik (RCD). Uporaba RCD stikala zmanjšuje
možnost električnega udara.
3.
a.
Osebna varnost
Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni,
spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo
pamet. Električnega orodja ne uporabljajte, če ste
utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil.
Že trenutek nepozornosti med delom z električnim
orodjem lahko privede do hudih telesnih poškodb.
Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno nosite
zaščitna očala. Uporaba osebne zaščite, kot je
maska za prah; zaščitna obutev, ki ne drsi; zaščitna
čelada ali zaščita sluha, glede na vrsto in uporabo
električnega orodja, zmanjšuje nevarnost poškodb.
Izogibajte se naključnega vklopa. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali
prenašanjem električnega orodja zagotovite,
da bo stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za vklop ali
priključitev električnega orodja na električno omrežje
z vklopljenim stikalom povečuje možnost nesreč.
Pred vklopom aparata odstranite ključe in
nastavitveno orodje. Orodje ali ključ, ki ostane
pritrjen na vrtečih se delih električnega orodja, lahko
povzroči telesne poškodbe.
Izogibajte se nenavadni telesni drži. Poskrbite za
varen in stabilen položaj telesa. To omogoča boljši
nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
Nosite primerno obleko. Ne nosite ohlapnih
oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali rokavicami
se ne približujte premikajočim se delom. Ohlapna
oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko zapletejo
v premikajoče se dele.
Če je potrebno napravam priključiti sesalnik za
prah ali druge priključke, se prepričajte, da so
le-ti pravilno in dobro priključeni. Uporaba naprav
za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih
povzroča prah.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo
električnega orodja
Opozorilo! Preberite vse varnostne napotke in
navodila za uporabo. Če ne upoštevate spodaj
navedenih opozoril in napotkov, lahko to povzroči
električni udar, požar in/ali telesne poškodbe.
b.
c.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo
v prihodnje. Izraz “električno orodje” v vseh spodaj
navedenih opozorilih se nanaša na vaša električno
napajana (kabelska) električna orodja ali na
akumulatorsko napajana (brezžična) električna orodja.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Varnost in zdravje pri delu
Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so
nezgode pogostejše.
Električnega orodja ne uporabljajte v bližini
gorljivih tekočin, plinov ali praha, ker obstaja
nevarnost eksplozije. Pri uporabi z električnimi
orodji nastajajo iskre, ki lahko zanetijo prah ali hlape.
Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in
otroci dovolj daleč od delovnega območja. Med
odklanjanjem ostalih oseb lahko izgubite nadzor nad
orodjem.
Električna varnost
Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici.
Vtikačev nikoli ne predelujte. Z ozemljenimi
električnimi orodji nikoli ne uporabljajte
adapterskih vtikačev. Nepredelani vtikači in
ustrezne vtičnice zmanjšajo možnost električnega
udara.
Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami, kot
so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki.
Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost električnega
udara večja.
Orodje zaščitite pred dežjem ali vlago. Vdor vode
v električno orodje poveča nevarnost električnega
udara.
Ne poškodujte električnega kabla. Kabla nikoli
ne uporabljajte za prenašanje, vleko ali izklop
električnega orodja iz omrežja. Kabel čuvajte pred
vročino, oljem, ostrimi robovi in vrtljivimi deli.
Poškodovan ali zavozlan električni kabel povečuje
možnost električnega udara.
Če uporabljate električni aparat na prostem,
uporabljajte samo take kabelske podaljške, ki so
primerni za delo na prostem. Uporaba primernega
napajalnega kabla za delo na prostem zmanjšuje
nevarnost električnega udara.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
Električnega aparata ne preobremenjujte.
Uporabite orodje, ki je predpisano za posamezno
opravilo. Uporaba ustreznega električnega orodja
zagotavlja boljše in varnejše delo v nazivnem
območju.
Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni mogoče
nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je treba
popraviti.
Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali
odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo
orodja, menjavo opreme ali pred shranjevanjem
orodja. Ti previdnostni ukrepi zmanjšujejo možnost
nenadejanega vklopa.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte
izven dosega otrok in ne dovolite uporabo
orodja osebam, ki niso seznanjene z delovanjem
orodja ali s tem navodilom za uporabo. Električna
5
SLOVENSKI
e.
f.
g.
5.
a.
orodja so lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso
usposobljeni, zelo nevarna.
Električni orodje skrbno negujte. Preverite, ali
so komponente električnega orodja pravilno
poravnane, ali niso upognjene, polomljene oz.
v stanju, ki lahko povzroči motnje v delovanju
električnega orodja. Poškodovano električno
orodje popravite pred uporabo. Mnogo nesreč se
zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih
orodij.
Rezilna orodja vzdržujte čista in ostra. Pravilno
vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva in
zanesljivejša.
Električno orodje, dodatno opremo, vstavke, itd.
uporabljajte skladno s temi navodili, pri tem pa se
ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne
pogoje. Uporaba električnih orodij za druge namene
kakor je predvideno, lahko pripelje do nevarnih
situacij.
♦
♦
Servis
Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne
nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezno varno
uporabo električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo
električnega orodja
♦
Opozorilo! Dodatna varnostna opozorila za
delovne operacije, kot so brušenje, smirkanje,
čiščenje z žično ščetko, poliranje ali rezanje
♦
Orodje je namenjeno za brušenje, čiščenje
z žično ščetko, poliranje ali rezanje. Preberite vsa
varnostna opozorila, navodila, slikovne prikaze
in specifikacije, priložene električnemu orodju.
V primeru neupoštevanja spodnjih navodil, lahko vodi
do električnega udara, požara in/ali resnih telesnih
poškodb.
Uporaba električnega orodja za dela, ki niso
predvidena za takšno vrsto orodja je lahko
nevarno in privede do telesnih poškodb.
Ne uporabljajte priborov, ki niso posebej
zasnovani in proizvedeni s strani proizvajalca
orodja. Če je določen pripomoček/pribor možno
pritrditi na električno orodje, to še ne pomeni, da je
njegova uporaba varna.
Nominalna hitrost vrtenja pribora mora biti
najmanj enaka maksimalni hitrosti, ki je označena
na električnem orodju. Pripomočki, ki se vrtijo
hitreje, kot je njihova nominalna hitrost, se lahko
polomijo in razletijo.
Zunanji premer in debelina pribora mora ustrezati
nominalni kapaciteti električnega orodja. Orodje
ne nudi ustrezne zaščite, oteženo je pa tudi rokovanje
z orodjem, ki uporablja pribore neustreznih velikosti.
Velikost kolutov, prirobnic, podložnih diskov
ali drugih pripomočkov mora ustrezati osi
električnega orodja. Pripomočki z neustrezno
velikostjo pritrdilne luknje za določeno električno
orodje se neenakomerno vrtijo, niso pravilno
♦
♦
♦
♦
♦
6
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
uravnoteženi in lahko povzročijo prekomerne vibracije
in izgubo nadzora nad orodjem.
Ne uporabljajte poškodovanih delovnih
pripomočkov. Pred vsako uporabo preverite
morebitne poškodbe pripomočkov, kot so razpoke
in odlomljeni delci na brusilnem kolutu, razpoke
na podložnem disku, raztrganine ali prekomerna
obraba, popuščene ali polomljene žice na žični
krtači. Če električno orodje ali pribor pade na
tla, preverite morebitne poškodbe pribora ali
uporabite nepoškodovan pribor. Ko preverite
in vgradite pripomoček/pribor, naj orodje eno
minuto deluje na maksimalni hitrosti brez
obremenitve. Poškodovan pripomoček/pribor se
običajno v tem preizkusnem času polomi ali odlomi.
Uporabite osebno zaščitno opremo. Glede na
vrsto dela nosite popolno zaščito za obraz,
zaščito za ušesa ali zaščitna očala. Če je
primerno, nosite masko proti prahu, zaščito
za ušesa, rokavice in predpasnik, ki zmorejo
zaustaviti majhne abrazivne delce obdelovanega
predmeta. Zaščitna očala morajo biti sposobna
zadržati leteče delce, ki nastanejo pri različnih delih.
Maska za zaščito pred prahom ali respirator mora
filtrirati delce, ki nastajajo med delom. Predolga
izpostavljenost hrupu lahko povzroči poškodbo/izgubo
sluha.
Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni dovolj
daleč od delovnega območja. Ljudje, ki vstopajo
v delovno območje orodja, morajo obvezno nositi
osebno zaščitno opremo. Delci obdelovanega
telesa ali polomljenega pribora lahko odletijo proč
in povzročijo poškodbe tudi izven neposrednega
delovnega območja.
Če obstaja nevarnost, da boste z orodjem
prerezali skrito električno napeljavo ali lastni
napajalni kabel, držite orodje le za izolirane ročke.
Če se pripomoček za rezanje dotakne žice pod
napetostjo, bodo pod napetostjo tudi kovinski deli
električnega orodja, to pa lahko povzroči hude telesne
poškodbe uporabnika.
Napajalni kabel orodja napeljite proč od vrtljivih
delov orodja. Če izgubite nadzor, lahko prerežete
kabel oz. kabel se lahko ovije okoli roke in jo povleče
v vrteči se nastavek.
Nikoli ne položite električno orodje na tla, če se
vrteči pribor ni popolnoma zaustavil. Vrteči se
pribor lahko zgrabi odlagalno površino in vam iztrga
električno orodje iz nadzora.
Ne vključujte električnega orodja, dokler ga nosite
ob strani. Vrteči se pripomoček lahko ob naključnem
stiku z obleko zgrabi oblačilo in vas poškoduje po
telesu.
Redno čistite zračne reže električnega orodja.
Ventilator motorja povleče prah v ohišje, kjer lahko
prevelika količina nabranega kovinskega prahu
povzroči nevarnost električnega udara.
Ne uporabljajte električnega orodja v bližini
vnetljivih snovi.
Iskre lahko zanetijo te snovi.
Ne uporabljajte delovnih priborov, ki potrebujejo
tekoča hladilna sredstva. Uporaba vode ali
SLOVENSKI
drugih hladilnih sredstev lahko povzroči smrt zaradi
električnega udara.
Opomba: Zgornje opozorilo ne velja za električna orodja,
ki so posebej zasnovana za uporabo tekočin.
♦
Povratni sunek in z njim povezana
opozorila
♦
Nasprotni udarec ali povratni sunek je nenadna reakcija
ob stisnjenem kolutu, podložnem disku, krtači ali pri
drugem pripomočku. V primeru, da se vrteči nastavek
zagozdi ali poškoduje, bo povzročilo hitro zaustavitev
vrtečega se nastavka, kar bo vodilo do sprostitev energije
orodja v obliki povratnega udarca.
♦
Na primer, če se brusilni kolut zatakne ob obdelovani
del, lahko rob koluta, ki se nahaja na točki stiska, prodre
v površino materiala in povzroči povratni udarec ali zdrs
koluta nazaj. Kolut lahko glede na smer gibanja v trenutku,
ko se zagozdi, skoči proti ali stran od upravljavca.
Pod takimi pogoji se lahko brusilni kolut tudi odlomi.
Nasprotni udarec je posledica napačne uporabe orodja
in/ali nepravilnega procesa obdelave, temu pa se lahko
izognete, če upoštevate spodaj navedena opozorila.
♦
Orodje ves čas delovanja držite čvrsto v rokah,
položaj rok in telesa pa naj bo takšen, da lahko
ukrotite povratne udarce. Vedno uporabljajte
pomožno držalo, če je priloženo, za maksimalni
nadzor nad povratnim udarcem in reakcijskim
navorom ob zagonu orodja. Če upravljalec
upošteva varnostne ukrepe, lahko nadzira reakcijske
navore ali povratne udarce.
♦
Nikoli ne približujte vaše roke v bližino vrtečega
se pribora. Pripomoček lahko udari nazaj v vašo
roko.
♦
Nikoli ne stojte na območju, kamor bi se
pomaknilo orodje v primeru povratnega udarca.
Povratni udarec bo pognal orodje v nasprotno smer
vrtenja koluta, kjer je nastala škrbina.
♦
Bodite še posebej pozorni pri obdelovanju
vogalov, ostrih robov, itd. Izogibajte se
poskakovanju in naletov delovnega pribora.
Vogali, ostri robovi in poskakovanje lahko poškodujejo
vrteči se pripomoček in povzročijo izgubo nadzora ali
nasprotni udarec.
♦
Ne dodajajte verige za rezanje lesa ali nazobčanih
rezil. Taki koluti povzročajo stalne nasprotne udarce
in izgubo nadzora.
Dodatni varnostni napotki za specifične
postopke abrazivnega brušenja
♦
♦
♦
♦
♦
Varnostni napotki za specifične postopke
brušenja in abrazivnega rezanja
♦
♦
Uporabljajte le kolute, ki so priporočeni za
uporabo za vaš model električnega orodja in
ščitnike, ki ustrezajo izbranim kolutom. Kolutov,
ki niso namenjeni uporabi z električnim orodjem, ni
mogoče primerno zaščititi, zato so nevarni.
Ščit mora biti čvrsto pritrjen k električnemu
orodju in nameščen tako, da zagotavlja
maksimalno varnost. Kolut mora biti čim najmanj
izpostavljen vidnemu polju operaterja. Zaščita
koluta pomaga zaščititi uporabnika pred polomljenimi
delci koluta in morebitnim dotikom koluta.
Koluti morajo biti uporabljeni za priporočljive
delovne operacije. Npr.: ne brusite z delom koluta,
ki je namenjen rezanju. Rezalni koluti so namenjeni
odstranjevanje srha; stranske sile, ki bi delovale
na te kolute, lahko povzročijo, da se koluti zlomijo
(razletijo).
Vedno uporabljajte brezhibne prirobnice za
kolute, ki so pravilne oblike in velikosti za izbran
kolut. Pravilno izbrana prirobnica bo pravilno
pritrjevala kolut, s tem pa se zmanjšuje možnost
razpada koluta. Prirobnice za rezalne kolute so lahko
drugačne od prirobnic za brusilne kolute.
Ne uporabljajte obrabljene kolute, ki so bili
predhodno uporabljeni na večjih orodjih. Kolut,
namenjen za večja električna orodja, ni primeren za
večje hitrosti manjših električnih orodij in lahko poči.
♦
Ne “blokirajte” rezalnega koluta in ne izvajajte
preveč pritiska na orodje. Ne izvajajte preglobokih
rezov. Preobremenitev koluta povečuje možnost
zvijanja ali ukrivljanja koluta na rezalni površini in
možnost povratnega udarca orodja ali da se kolut
zlomi (razbije).
Ne stojte tik ob kolutu ali neposredno za vrtečim
se kolutom. Ko se med delovanjem kolut odmika
stran od vašega telesa, lahko morebitni povratni
udarec usmeri in vrže vrteči se kolut in orodje
naravnost v vas.
Med upogibanjem koluta ali če se odločite, da
boste prekinili z rezanjem, izključite električno
orodje in počakajte, da se vrtenje koluta
popolnoma zaustavi. Nikoli ne poskušajte
odstraniti koluta iz zareze, medtem ko se kolut
vrti; to lahko povzroči povratni udarec orodja.
Preverite in ustrezno ukrepajte ter odstranite vzrok
upogibanja/zagozdenja koluta.
Ne poskušajte nadaljevati rezanje s kolutom
v rezu. Kolut naj najprej doseže polno hitrost,
šele potem ponovno vstopite v rez. Če boste
poskušali vključiti orodje s kolutom v rezu, se kolut
lahko upogne, odskoči iz reza ali zagozdi in povzroči
povratni udarec.
Podprite ploščo ali predmet večje velikosti,
da zmanjšate nevarnost blokade koluta v rezu
in posledično povratni udarec. Večji predmeti
se običajno upognejo pod vplivom lastne teže.
Podpornike morate podložiti pod obdelovanec blizu
linije reza in blizu roba obdelovanca na obeh straneh
koluta.
Bodite posebej pozorni med nanašanjem zarez
v stene ali druge nepoznane konstrukcije. Potop
koluta lahko preseka plinske ali vodovodne cevi,
električno napeljavo ali druge predmete, ki lahko
povzročijo povratni udarec.
Varnostna opozorila, ki so specifična za
brušenje
♦
Ne uporabljajte prekomerno prevelik brusilni
papir. Pri izbiri brusilnega papirja se sklicujte na
7
SLOVENSKI
priporočila proizvajalca. Večji brusilni papir, ki sega
preko brusilne podloge, vas lahko poreže, obenem
pa lahko povzroči zatikanje, trganje diska ali povratni
udarec.
Varnostna opozorila, ki so specifična za
poliranje
♦
Ne dovolite, da se raztrgani kosi polirnega
materiala ali prosto viseče vrvice vrtijo z osjo
orodja. Odstranite ali odrežite vse prosto viseče
konce vrvic. Zrahljane ali vrteče se vrvice se
lahko ovijejo okoli vaših prstov ali se zataknejo za
obdelovanec.
Varnostna opozorila, ki so specifična za
žično brušenje
♦
Bodite oprezni pri žičnem brušenju, sestavni
deli žičnih ščetk se lomijo tudi pri običajnih
delovnih operacijah. Ne povzročajte prekomerne
obremenitve krtače. Žični delci krtače zlahka
predrejo oblačila in/ali kožo.
Če je pri žičnem brušenju priporočena uporaba
ščita, ne dovolite da se brusni kolut ali krtača
dotika ščita. Brusni kolut ali krtača se lahko razširi
v premeru zaradi obremenitve pri delu in centrifugalne
sile.
♦
s standardnim testnim postopkom, ki ga zagotavlja
EN 60745 in se lahko uporablja za primerjavo z drugimi
orodji. Deklarirana vrednost vibracij se lahko uporablja kot
predhodna ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za zaščito
oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja,
mora ocena izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje
uporabe in način uporabe orodja, vključno z upoštevanjem
vseh elementov delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje
izključeno, in čas, ko je vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb
mora uporabnik prebrati navodila.
Med delom s tem orodjem nosite zaščitna očala.
Med delom s tem orodjem nosite zaščito za sluh.
Varnost drugih ljudi
♦
Tega orodja ne smejo uporabljati ljudje (tudi otroci)
z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi
sposobnostmi, s pomanjkljivim znanjem ali
izkušnjami, razen če delajo pod nadzorstvom ali so
prejeli napotke glede uporabe orodja s strani osebe,
ki je odgovorna za njihovo varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo ne
igrajo.
♦
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti,
ki niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so
lahko posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe
ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih
naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti.
Mednje spadajo:
♦
Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/
premikajočih se delov.
♦
Poškodbe, ki nastanejo med menjavo delov, rezil
ali dodatkov.
♦
Poškodbe, ki nastanejo zaradi predolge uporabe
orodja. Če delate z orodjem daljše časovne
obdobje, poskrbite za redne odmore.
♦
Poškodbe sluha.
♦
Nevarnosti za zdravje zaradi vdihovanja praha, ki
je nastal zaradi uporabe vašega orodja (primer:
rezanje lesa, še posebej hrasta, bukve in MDF
(mediapanske) plošče).
Vibracije
Deklarirana stopnja vibracij v tehničnih podatkih in
deklaraciji o skladnosti je bila izmerjena skladno
8
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna
nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, ali
dejanska napetost ustreza napetosti, navedeni
na podatkovni plošči.
♦
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le
proizvajalec, pooblaščen Вlack & Decker serviser, da
se izognete potencialnim nevarnostim.
Sestavni deli
To orodje vsebuje vse ali le nekatere naštete sestavne
dele:
1. Stikalo Vklop/Izklop
2. Stranski ročaj
3. Varovalna sponka osi
4. Pokrov
Sestava
Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte, da je orodje
izklopljeno in izključeno iz električnega omrežja.
Namestitev in demontaža ščita (slika A)
K orodju je priložen ščit, ki pa je namenjen le zaščiti
pri izvajanju brušenja. Če boste orodje uporabljali za
rezanje, morate prehodno namestiti ščit, ki ustreza delovni
operaciji. Ustrezen ščit za rezanje, št. dela 1004484-06 za
model KG701/KG901 in 1004484-07 za model KG902 je
na voljo pri serviserju Вlack & Decker.
SLOVENSKI
Namestitev
♦
Orodje postavite na mizo tako, da je os (5) obrnjena
navzgor.
♦
Demontirajte zaklep vpenjalne objemke (7) in
nadenite ščit (4) orodja, kot je prikazano.
♦
Namestite ušesa (8) v utore (9).
♦
Potisnite ščit navzdol in ga obrnite v nasprotni smeri
urinega kazalca v ustrezen položaj.
♦
Montirajte zaklep vpenjalne objemke (7), ki bo pritrdil
ščit na orodje.
♦
Po potrebi zategnite vijak (6), da povečate silo vpetja.
Demontaža
♦
Demontirajte zaklep vpenjalne objemke (7).
♦
Obrnite ščit v smeri urinega kazalca, da ujamete
ušesa (8) z zarezami (9).
♦
Odstranite ščit od orodja.
Opozorilo! Nikoli ne uporabite orodja brez ščita.
Pritrditev stranskega ročaja
♦
Privijte stranski ročaj (2) v eno od montažnih luknjic
na orodju.
Opozorilo! Vedno uporabljajte stranski ročaj.
Namestitev in demontaža brusnega koluta
ali rezalne plošče (slika B - D)
Vedno uporabljajte pravilno vrsto koluta glede na naravo
vašega dela. Vedno uporabljajte kolute s pravilnim
premerom in velikostjo vrtine (glejte tehnične podatke).
Namestitev
♦
Namestite ščit, kot je opisano zgoraj.
♦
Nadenite notranjo prirobnico (10) na os (5), kot
je prikazano (sl. B). Prirobnica mora biti pravilno
nameščena na ploskih stranicah osi.
♦
Nadenite ploščo (11) na os (5), kot je prikazano (sl.
B). Če ima plošča izbočeno sredinsko luknjo (12), se
prepričajte, da se izbočena sredinska luknja prilega
na notranjo prirobnico.
♦
Prepričajte se, da je plošča pravilno nameščena na
notranjo prirobnico.
♦
Na os namestite zunanjo prirobnico (13). Pri
nameščanju brusilne plošče, mora biti izbočena
sredinska luknja na zunanji prirobnici obrnjena
v smeri plošče (A na sliki C). Pri nameščanju rezalne
plošče, mora biti izbočena sredinska luknja na zunanji
prirobnici obrnjena v nasprotni smeri plošče (B na sliki
C).
♦
Stisnite in zadržite varovalno sponko osi (3) stisnjeno
in privijte zunanjo prirobnico s pomočjo čelnega ključa
z dvema zagozdama (14) (sl. D).
Demontaža
♦
Stisnite in zadržite varovalno sponko osi (3) stisnjeno
in odvijte zunanjo prirobnico (13) s pomočjo čelnega
ključa z dvema zagozdama (14) (sl. D).
♦
Odstranite zunanjo prirobnico (13) in ploščo (11).
Namestitev in demontaža brusilnega
koluta (sl. D in E)
Za brušenje je potreben podložni disk. Podložni disk je
kot pripomoček na voljo pri vašem Вlack & Deckerjevem
prodajalcu.
Namestitev
♦
Vstavite notranjo prirobnico (10) na os (5), kot
je prikazano (sl. E). Prirobnica mora biti pravilno
nameščena na ploskih stranicah osi.
♦
Postavite podložni disk (15) na os.
♦
Postavite brusilni kolut (16) na podložni disk.
♦
Nadenite zunanjo prirobnico (13) na os, tako da je
izbočeno središče obrnjeno v nasprotno smer koluta.
♦
Stisnite in zadržite varovalno sponko osi (3) stisnjeno
in privijte zunanjo prirobnico s pomočjo čelnega ključa
z dvema zagozdama (14) (sl. D). Zunanja prirobnica
mora biti pravilno nameščena in kolut mora biti trdno
pritrjen.
Demontaža
♦
Stisnite in zadržite varovalno sponko osi (3) stisnjeno
in odvijte zunanjo prirobnico (13) s pomočjo čelnega
ključa z dvema zagozdama (14) (sl. D).
♦
Odstranite zunanjo prirobnico (13), brusilni kolut (16)
in podložni disk (15).
Uporaba
Opozorilo! Orodje nad deluje s svojim lastnim tempom.
Pazite, da ga ne boste preobremenili.
♦
Pazljivo položite kable, da jih med delom ne
poškodujete.
♦
Pričakujte snop isker, ko se brusilna ali rezalna plošča
dotakne delovne površine.
♦
Orodje vedno držite tako, da ščitnik zagotavlja kar se
da največjo zaščito pri brušenju ali rezanju.
Vklop in izklop
♦
Pomaknite stikalo za vklop/izklop (1) naprej in ga
pritisnite, da vklopite orodje. Pomnite, da bo po
sprostitvi stikala orodje delovalo še naprej.
♦
Orodje izključite tako, da pritisnete zadnji del stikala
za vklop/izklop.
Opozorilo! Orodja ne izključite v času delovne operacije,
ko je orodje pod obremenitvijo.
Priporočila za optimalno učinkovito
uporabo
♦
♦
Orodje primite čvrsto in sicer z eno roko za stransko
ročico in z drugo roko za glavno ročico.
Med brušenjem vedno držite brusilnik pod kotom
(med ploščo in delovno površino) pribl. 15°.
Vzdrževanje
Vaša Вlack & Decker baterijska ali električna naprava/
orodje je zasnovano tako, da deluje dolgo brez posebnega
vzdrževanja. Trajno in učinkovito delovanje naprave je
odvisno predvsem od nege in rednega čiščenja.
Opozorilo! Pred vzdrževanjem na baterijskem (brez
kabla) ali električnem (s kablom) orodju storite naslednje:
9
SLOVENSKI
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Orodje/napravo izključite in odklopite iz omrežne
napetosti.
Ali izključite napravo in odstranite baterijo od naprave/
orodja, v kolikor naprava/orodje deluje z dodatno
baterijo.
Če ima orodje vgrajeno notranjo baterijo, jo
popolnoma izpraznite in orodje izključite.
Pred čiščenjem polnilnika izključite vtič iz omrežne
napetosti. Polnilnik razen rednega čiščenja ne
potrebuje nobenega vzdrževanja.
Redno počistite ventilacijske reže na vaši napravi/
orodju/polnilniku. Pri tem uporabite mehko ščetko ali
suho krpo.
Z vlažno krpo redno počistite ohišje motorja. Ne
uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
Redno odprite vrtalno glavo in jo rahlo udarite ob
trdo površino, da iz notranjosti odstranite prah (če je
nameščena).
Zamenjava električnega napajalnega
vtikača (samo Velika Britanija in Irska)
Če morate vgraditi nov napajalni vtikač:
♦
Stari vtič odložite na varen in okolju prijazen način.
♦
Priključite rjavo žico na fazni terminal novega vtiča.
♦
Priključite modro žico na nevtralni terminal.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte
nobene žice. Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so
priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka: 13 A.
Skrb za okolje
Odpadno orodje ločite od drugih odpadkov.
Orodja ne odstranjujte skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš Вlack & Decker izdelek ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben,
ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Pripravite ta izdelek za ločeno zbiranje.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže
omogoča obnovo in ponovno uporabo nekaterih
materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore
k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši
porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje električnih
aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih odpadkov ali pri
prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
Вlack & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov Вlack & Decker, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite izkoristiti
predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite
pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne postopke
izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden
v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih Вlack & Deckerjevih serviserjev in vsi
10
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com
Tehnični podatki
Vhodna napetost
V(izmenična)
Vhodna moč
W
Hitrost v praznem teku min-1
Premer koluta
mm
Vrtina koluta
mm
Maksimalna debelina koluta
brusilni koluti
mm
rezalni koluti
mm
Velikost vretena
Teža
kg
KG701
KG901
(Tip 1)
(Tip 1)
KG902
(Tip 1)
230
710
10.500
115
22
230
900
11.000
115
22
230
900
11.000
125
22
6
3,5
M14
2,1
6
3,5
M14
2,1
6
3,5
M14
2,1
LpA (Raven zvočnega tlaka) 92,6 dB (A), negotovost (K)
3 dB (A)
LWA (Raven zvočne moči) 103,6 dB (A), negotovost (K) 3 dB (A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek)
v skladu z EN 60745:
Površinsko brušenje (ah,SG) 9,9 m/s2, negotovost (K) 1,5 m/s2
Rezanje (ah) 6,2 m/s2, negotovost (K) 1,5 m/s2
Poliranje (ah,P) 4,6 m/s2, negotovost (K) 1,5 m/s2
Smirkanje (ah,DS) 9,6 m/s2, negotovost (K) 1,5 m/s2
Uporaba žične krtače (ah) 10,2 m/s2, negotovost (K) 1,5 m/s2
ES-izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
KG701 / KG901 / KG902
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod
„tehničnimi podatki“ v skladu z:
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/ES in
2011/65/EU.
Za več informacij kontaktirajte Black & Decker na spodnjih
naslovih ali pa se sklicujte na zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične datoteke in
daje to izjavo v korist Вlack & Deckerja.
Kevin Hewitt
Podpredsednik Global Engineering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Velika Britanija
30.3.2012
SLOVENSKI
Garancija
Вlack & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost
svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To garancijska
izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na vaše
uzakonjene pravice. Garancija je veljavna znotraj ozemlja
držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.
Če se Вlack & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake
v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti v 24
mesecih od dneva nakupa, Вlack & Decker jamči, da
bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili
podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal take izdelke
ter tako poskrbel za čim manj težav za kupce, razen
v naslednjih okoliščinah:
♦
Če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve,
profesionalno uporabo ali če je bil izdelek oddajan
v najem;
♦
Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja;
♦
Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih predmetov,
snovi ali nesreč;
♦
Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Вlack & Deckerjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate
z lokalno Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je
naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih Вlack & Deckerjevih serviserjev in vsi
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com
Prosimo, obiščite našo spletno stran www.blackanddecker.
co.uk in registrirajte svoj novi Black & Deckerjev izdelek;
obenem vas bomo tako lahko tudi obveščali o novih
izdelkih in posebnih ponudbah. Za več informacij glede
blagovne znamke Black & Decker in njegovih izdelkih,
obiščite spletno stran www.blackanddecker.co.uk
Ne pozabite registrirati kupljenega
izdelka!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Prijavite svoj izdelek preko spleta www.blackanddecker.
co.uk/productregistration ali pošljite vaše ime in priimek
in kodo izdelka na Вlack & Decker v vaši državi.
11
HRVATSKI
Predviđena uporaba
Vaša kutna brusilica Вlack & Decker predviđena
je za brušenje i rezanje metala i bravarije pomoću
odgovarajuće vrste diska za rezanje ili brušenje. Ako
je opremljen odgovarajućom zaštitom, ovaj je alat
namijenjen samo za osobnu upotrebu.
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje
s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od
neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba RCD
sklopke smanjuje rizik od električnog udara.
3.
a.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje dolje
navedenih upozorenja i uputa može rezultirati
strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim
ozljedama.
b.
c.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe. Izraz
„električni alat“ u svim dolje navedenim upozorenjima
odnosi se na vaš električni alat napajan iz gradske mreže
(sa žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom
baterijom (bez žice).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
12
Sigurnost u radnom području
Područje rada držite čistim i dobro osvijetljenim.
Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
S električnim alatima ne radite u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina,
plinova ili prašine. Električni aparati stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
Prilikom rada s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti
mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.
Zaštita od električne struje
Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad ni na koji način ne
prepravljajte utikač. Pri upotrebi električnih alata
s uzemljenjem ne koristite prilagodne utikače.
Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjit
će rizik od električnog udara.
Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim
površinama kao što su cijevi, radijatori, metalni
okviri i hladnjaci. Rizik od strujnog udara povećan
je ako je tijelo uzemljeno.
Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje
vode u električni alat povećat će rizik od strujnog
udara.
Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel
povećat će rizik od električnog udara.
Pri radu s električnim alatom na otvorenim
prostorima upotrijebite produžni kabel pogodan
za upotrebu na otvorenom. Upotreba kabela
prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik od
strujnog udara.
Ako nije moguće izbjeći uporabu električnog
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
Osobna sigurnost
Budite na oprezu, pazite što radite i rukovodite se
zdravim razumom pri radu s električnim alatom.
Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod
utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak
nepažnje tijekom rada s električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih ozljeda.
Rabite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite
zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput
maske protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv
klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha u odgovarajućim
uvjetima smanjit će rizik od osobnih ozljeda.
Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač
u isključenom položaju. Nošenje električnog
alata pri čemu je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač uključen priziva
nezgode.
Prije nego što uključite električni alat, uklonite
s njega sve ključeve za podešavanje i sl.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog
alata može uzrokovati ozljede.
Ne sežite predaleko. Uvijek održavajte ravnotežu
i zauzmite stabilan stav. To omogućuje bolji nadzor
nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću
ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite
podalje od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi
mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu
kosu.
Ako je omogućeno priključivanje usisavača,
osigurajte njihovo pravilno povezivanje
i upotrebu. Upotreba uređaja za prikupljanje prašine
može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
Upotreba i čuvanje električnih alata
Nemojte preopterećivati električni alat. Koristite
ispravan električni alat za vašu primjenu.
Prikladan električni alat bolje će i sigurnije obaviti
posao brzinom za koju je predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač
ne može prebaciti u isključeni ili uključeni
položaj. Svaki električni alat kojim se ne može
upravljati pomoću prekidača predstavlja opasnost
i potrebno ga je popraviti.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja
električnog alata, isključite utikač iz utičnice
ili odvojite baterijski uložak. Te sigurnosne
preventivne mjere smanjuju rizik od nehotičnog
pokretanja električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite
rad osobama koje nisu upoznate s alatom ili
s ovim uputama. Električni alati opasni su u rukama
neobučenih korisnika.
HRVATSKI
e.
f.
g.
5.
a.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li
kakvih otklona ili savijenih pokretnih dijelova,
napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih stanja
koja mogu utjecati na rad električnog alata. Ako
je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe.
Velik broj nezgoda uzrokovan je loše održavanim
električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima.
Pravilno održavanje radnih alata i njihovih oštrica
smanjuje vjerojatnost savijanja i olakšava upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke itd.
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te
uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je
potrebno obaviti. Upotreba električnih alata za
poslove za koje nije namijenjen može dovesti do
opasnih situacija.
Servis
Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih
dijelova. Na taj ćete način održati sigurnost upotrebe
električnog alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja
za radove grubog brušenja, finog brušenja,
brušenja žičanom četkom, poliranja ili abrazivnog
odrezivanja.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ovaj električni alat namijenjen je grubom i finom
brušenju, brušenju žičanom četkom, poliranju
i rezanju. Proučite sva sigurnosna upozorenja,
upute, ilustracije i specifikacije isporučene uz
ovaj električni alat. Nepoštivanje svih dolje opisanih
uputa može rezultirati električnim udarom, požarom i/
ili ozbiljnim ozljedama.
Korištenje u namjene za koje ovaj električni
alat nije predviđen može dovesti do opasnosti
i prouzrokovati osobne ozljede.
Ne koristite dodatni pribor koji nije namjenski
dizajniran ni preporučen od strane proizvođača
alata. Iako bi se dodatni pribor mogao postaviti
na vaš električni alat, to ne podrazumijeva sigurnu
upotrebu.
Najmanja deklarirana brzina dodatnog pribora
mora biti jednaka oznaci najveće brzine na
električnom alatu. Dodatni pribor koji se koristi pri
brzinama koje su veće od njihove deklarirane brzine
može se polomiti i raspasti.
Vanjski promjer i debljina dodatnog pribora
mora biti unutar deklarirane mogućnosti vašeg
električnog alata. Dodatni pribor nepravilne veličine
ne može se zadovoljavajuće zaštititi i kontrolirati.
Veličina dosjeda diskova, spojnica, podloški i bilo
kojeg drugog pribora mora pravilno odgovarati
vretenu električnog alata. Dodatni pribor s otvorima
dosjeda koji ne odgovaraju ugradbenim elementima
električnog alata neće biti u ravnoteži, pretjerano će
vibrirati i može prouzrokovati gubitak kontrole.
Ne koristite oštećeni dodatni pribor. Dodatni
pribor pregledajte prije svake upotrebe radi
mogućih oštećenja, kao što su krhotine ili
pukotine abrazivnih diskova, pukotine ili
pretjerano habanje podloški, labavost ili
ispucanost žičanih četki. Ako električni alat
ili dodatni pribor padne na tlo, provjerite radi
mogućih oštećenja ili ugradite neoštećeni pribor.
Nakon pregleda i postavljanja dodatnog pribora,
električni alat tijekom jedne minute pokrenite pri
najvećoj brzini bez opterećenja. Oštećeni dodatni
pribor uobičajeno će se raspasti tijekom ove provjere.
♦
Nosite osobnu zaštitnu opremu. Ovisno
o primjeni koristite štitnik za lice ili zaštitne
naočale. Po potrebi nosite masku protiv prašine,
zaštitu za sluh, rukavice i radnu pregaču koja
može zaustaviti manje fragmente abrazivnog ili
radnog materijala. Zaštita za oči mora zaustavljati
fragmente nastale u različitim načinima rada. Zaštitna
maska protiv prašina mora filtrirati čestice nastale
tijekom vašeg rada. Produljeno izlaganje zvuku velike
jačine može izazvati oštećenje sluha.
♦
Promatrače držite podalje od radnog područja.
Svaka osoba koja ulazi u radno područje mora
nositi osobnu zaštitnu opremu. Fragmenti radnog
materijala ili dodatnog pribora mogu poletjeti
i izazvati ozljede izvan samog područja rada.
♦
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane
rukohvate dok radite u područjima gdje bi pribor
mogao doći u dodir sa skrivenim ožičenjima ili
kabelom alata. U slučaju kontakta reznog pribora
sa žicom pod naponom, taj se napon može prenijeti
na metalne dijelove alata i izazvati električni udar
rukovatelja.
♦
Kabel napajanja postavite podalje od rotirajućeg
pribora. Ako izgubite nadzor, alat bi mogao prerezati
ili zahvatiti kabel, a šaka ili ruka korisnika mogla bi
biti uvučena u rotirajući pribor.
♦
Električni alat nikad ne odlažite dok se rotiranje
pribora potpuno ne zaustavi. Rotirajući pribor može
zahvatiti površinu i „povući“ električni alat, uslijed
čega možete izgubiti kontrolu nad alatom.
♦
Električni alat ne uključujte dok ga nosite uz
tijelo. Slučajan dodir s rotirajućim priborom može
uhvatiti vašu odjeću i alat povući na vaše tijelo.
♦
Redovito čistite otvore za prozračivanje
električnog alata. Ventilator motora uvlačit će
prašinu u kućište. Pretjerane nakupine materijala
u prahu mogu prouzrokovati opasnost od električnog
udara.
♦
Električni alat ne upotrebljavajte u blizini
zapaljivih materijala.
Iskrenje može zapaliti takve materijale.
♦
Ne upotrebljavajte dodatni pribor koji zahtijeva
hlađenje tekućinom. Korištenje vode ili drugih
tekućih rashladnih sredstava može rezultirati
električnim udarom.
Napomena: Gornje upozorenje ne odnosi se na
električne alate namjenski dizajnirane za upotrebu
u tekućim sustavima.
Upozorenja o povratnom udaru
Povratni udar je iznenadna reakcija uslijed zaglavljivanja
ili zahvaćanja rotirajućeg diska, podloške, četke ili bilo
13
HRVATSKI
kojeg drugog pribora. Zaglavljivanje ili zahvaćanje izaziva
blokiranje rotirajućeg pribora, koje potom u točki dodira
s materijalom izaziva nekontroliranu vrtnju električnog
alata u smjeru suprotnom od smjera rotacije pribora.
Na primjer, ako se abrazivni disk zahvati ili zaglavi
u radnom materijalu, rub diska koji ulazi u procijep može
se ukopati u površinu materijala i prouzrokovati uspinjanje
diska ili udar. Disk bi mogao poskočiti prema rukovatelju ili
u suprotnom smjeru, ovisno o smjeru vrtnje diska u točki
zaglavljivanja.
Dodatno, abrazivni diskovi mogu se polomiti u ovim
uvjetima.
Povratni udar je posljedica nepravilne upotrebe
električnog alata i/ili nepravilnih postupaka ili uvjeta
upotrebe i može se izbjeći poduzimanjem sljedećih
preventivnih mjera:
♦
Električni alat uvijek čvrsto pridržavajte, a tijelo
i ruke postavite na način da se odupiru silama
povratnog udara. Uvijek koristite pomoćni
rukohvat, ako je isporučen, kako biste imali
najveću moguću kontrolu nad povratnim
udarom ili reakcijom zakretnog momenta tijekom
pokretanja alata. Rukovatelj može kontrolirati
reakcije zakretnog momenta ili povratnog udara ako
se poduzmu pravilne protumjere.
♦
Ruke nikad ne postavljajte u blizini rotirajućeg
pribora. Dodatni pribor može se trznuti preko vaših
ruku.
♦
Tijelo ne postavljajte u području unutar kojeg
bi se električni alat mogao kretati ako dođe do
povratnog udara. Povratni će udar alat odbaciti
u smjeru suprotnom od smjera rotacije diska u točki
zahvaćanja.
♦
Budite osobito oprezni prilikom rada na
kutevima, oštrim rubovima itd. Izbjegavajte
poskakivanje i pomicanje pribora. Kutovi, oštri
rubovi ili poskakivanje imaju sklonost zahvaćanju
rotirajućeg pribora i mogu prouzrokovati gubitak
kontrole ili povratni udar.
♦
Ne postavljajte oštricu za piljenje drva ili drugih
materijala. Ovakve oštrice mogu izazvati česte
povratne udare i gubitke kontrole.
♦
♦
Dodatna sigurnosna upozorenja
specifična za radove abrazivnog
odrezivanja
♦
♦
♦
♦
♦
Sigurnosna upozorenja specifična za
radove brusnog i abrazivnog odrezivanja
♦
♦
♦
14
Upotrebljavajte isključivo one vrste diskova
koje su preporučene za vaš električni alat, kao
i namjenski štitnik za odabrani disk. Diskovi
za koje električni alat nije projektiran ne mogu se
zadovoljavajuće zaštititi i nisu sigurni za upotrebu.
Štitnik mora biti čvrsto postavljen na električni
alat i namješten kako bi omogućio najveću razinu
zaštite, kako bi što manji dio diska bio izložen
rukovatelju. Štitnik pomaže zaštiti rukovatelja od
odlomljenih fragmenata diska i od slučajnog dodira
s diskom.
Diskovi se smiju upotrebljavati isključivo
u preporučene svrhe. Na primjer: ne brusite
bočnom stranom diska za odrezivanje. Abrazivni
diskovi za odrezivanje namijenjeni su rubnom
brušenju i primjena bočnih sila na ovakve diskove
može izazvati njihov lom.
Uvijek upotrebljavajte neoštećene prirubnice
diskova koje su pravilne veličine i oblika za
odabrani disk. Pravilne prirubnice učvršćuju disk
i na takav način sprječavaju mogućnost loma diska.
Prirubnice za diskove namijenjene odrezivanju
mogu se razlikovati od prirubnica za diskove koji su
namijenjeni brušenju.
Ne upotrebljavajte istrošene diskove preuzete
s jačih električnih alata. Diskovi namijenjeni jačim
alatima nisu pogodni za velike brzine vrtnji malih
alata i mogu se polomiti.
♦
Pazite da se disk ne zaglavi i ne primjenjujte
prevelik pritisak. Ne pokušavajte izvoditi rezove
prevelike dubine. Prevelik pritisak na disk povećava
opterećenje i sklonost uvijanju diska ili njegovom
zaglavljivanju u rezu, te mogućnost povratnog udara
ili loma diska.
Svoje tijelo ne postavljajte u ravnini s rotirajućim
diskom ili iza njega. Kad se disk u dodirnoj točki
pomiče od vas, mogući povratni udar može potjerati
rotirajući disk i električni alat ravno na vas.
Ako se disk zaglavljuje u rezu ili ako iz bilo kojeg
razloga prekidate rezanje, isključite električni
alat i držite ga nepokretnim dok se rotiranje
diska u cijelosti ne zaustavi. Rezni disk nikad ne
pokušavajte uklanjati iz reznog mjesta dok je disk
u pokretu jer bi moglo doći do povratnog udara.
Istražite razloge zaglavljivanja diska i poduzmite
korektivne radnje kako biste uklonili zaglavljivanje.
Ne nastavljajte s rezanjem dok je disk u radnom
materijalu. Dopustite disku da dostigne punu
brzinu vrtnje i pažljivo ga vratite u rez. Disk bi se
mogao zaglaviti, propeti ili poskočiti ako se električni
alat ponovo pokrene dok je unutar radnog materijala.
Podložite ploče i druge velike komade
radnog materijala kako biste smanjili rizik od
zaglavljivanja ili povratnog udara diska. Veliki
radni materijali imaju sklonost uvijanja pod vlastitom
težinom. Ispod radnog materijala potrebno je
postaviti podloge u blizini linije reza i u blizini ruba
radnog materijala s obje strane diska.
Budite osobito oprezni prilikom rezanja
„džepova“ u postojećim zidovima ili na drugim
nepreglednim mjestima. Istureni dio diska može
zarezati vodovodne cijevi, električne kabele ili
predmete koji mogu izazvati povratni udar alata.
Sigurnosna upozorenja specifična za
radove finog brušenja
♦
Ne upotrebljavajte pretjerano velike brusne
papire. Kod odabira brusnog papira pridržavajte
se preporuka proizvođača. Veliki brusni papir koji
prelazi rub brusne ploče predstavlja opasnost od
reznih ozljeda i može izazvati zaglavljivanje diska,
trganje diska ili povratni udar.
HRVATSKI
Sigurnosna upozorenja specifična za
radove poliranja
♦
Ne dopustite da se bilo koji slobodni dio
polirajuće kape ili bilo koji njezin dodatak
slobodno okreću. Posložite ili podrežite labave
trake na dodatku. Labave ili rotirajuće trake dodatka
mogu se zaplesti oko vaših prstiju ili zahvatiti radni
materijal.
Sigurnosna upozorenja specifična za
radove brušenja žičanom četkom
♦
♦
Imajte na umu da se žica s četke odbacuje
i tijekom uobičajene upotrebe. Žičanu četku ne
opterećuje prevelikim pritiskom na alat. Žica
s četke može s lakoćom probiti odjeću i/ili kožu.
Ako se tijekom korištenja žičane četke
preporučuje korištenje štitnika, ne smijete
dopustiti nikakve smetnje kretanju četke unutar
štitnika. Promjer žičanog diska ili četke može se
povećati uslijed djelovanja centrifugalnih sila.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom stvarne
upotrebe električnog alata može se razlikovati od
deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat
koristi. Razina vibracija može porasti iznad navedene
razine.
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako bi se
odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC
za zaštitu osoba koje redovno koriste električne alate,
potrebno je uzeti u obzir procjenu izloženosti vibracijama,
stvarne uvjete upotrebe i način korištenja alata,
obuhvaćajući i sve dijelove radnog ciklusa, kao što je
vrijeme od isključivanja alata do potpunog zaustavljanja
i vrijeme od uključivanja do postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazane slijedeće ikone:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od ozljeda,
korisnik mora pročitati priručnik s uputama.
Prilikom rada s ovim alatom nosite zaštitne
naočale.
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima, uključujući i djecu, ili osoba
s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba
zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila
upute koje se odnose na sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako bi se spriječilo
njihovo igranje uređajem.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici koji
nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti
rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe, produljene
upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike nije
moguće izbjeći, a to su:
♦
Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦
Ozljede uzrokovane promjenom dijelova, oštrica
ili dodatne opreme.
♦
Ozljede uzrokovane produljenom upotrebom
alata. Radite redovite pauze tijekom dulje
uporabe bilo kojeg alata.
♦
Oštećenje sluha.
♦
Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom korištenja alata (npr. tijekom
rada s drvom, osobito hrastovinom, bukovinom
i ivericom).
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene
u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene
su u skladu sa standardiziranom metodom ispitivanja
navedenom u dokumentu EN 60745 i može se koristiti za
međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost
emisija vibracija može se koristiti i za preliminarno
procjenjivanje izloženosti.
Tijekom upotrebe ovog alata koristite zaštitu za
sluh.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica uzemljenja
nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li
električno napajanje naponu navedenom na
opisnoj oznaci.
♦
Ako je kabel za napajanje oštećen, treba ga
zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Вlack & Decker kako bi se izbjegle opasnosti.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač uključivanja/isključivanja
2. Bočni rukohvat
3. Blokada vretena
4. Štitnik
Montaža
Upozorenje! Prije sklapanja provjerite je li alat isključen
i odvojen od električnog napajanja.
Postavljanje i uklanjanje štitnika (crteži
A i B)
Alat se isporučuje sa štitnikom koji je namijenjen isključivo
upotrebi tijekom brušenja. Ako će se alat koristiti za
izvođenje radova odrezivanja, potrebno je postaviti
odgovarajući štitnik. Dostupni su odgovarajući štitnici za
rezanje, tvorničkih brojeva 1004484-06 za KG701/KG901
i 1004484-07 za KG902 te se mogu nabaviti u servisnim
centrima Вlack & Decker.
Postavljanje
♦
Alat postavite na stol tako da osovina (5) bude
okrenuta prema gore.
♦
Otpustite steznu polugu (7) i štitnik (4) pridržavajte
15
HRVATSKI
♦
♦
♦
♦
iznad alata, kako je prikazano na crtežu.
Ispupčenja (8) poravnajte s utorima (9).
Štitnik pritisnite prema dolje i zakrenite ga suprotno
od kazaljke na satu u odgovarajući položaj.
Zategnite stezaljku (7) kako biste pričvrstili štitnik za
alat.
Ako je potrebno, zategnite vijak (6) kako biste
povećali snagu stezanja.
Uklanjanje
♦
Otpustite stezaljku (7).
♦
Okrenite štitnik u smjeru kazaljke na satu kako biste
ispupčenja (8) poravnali s utorima (9).
♦
Odvojite štitnik od alata.
Upozorenje! Alat nikad ne upotrebljavajte bez štitnika.
Postavljanje bočnog rukohvata
Postavljanje
♦
Unutarnju prirubnicu (10) postavite na osovinu (5),
kao što je prikazano (sl. E). Pobrinite se da prirubnica
bude pravilno namještena na ravnim stranama
vretena.
♦
Podlošku (15) postavite na osovinu.
♦
Brusni disk (16) postavite na podlošku.
♦
Vanjsku prirubnicu (13) postavite na osovinu tako da
uzdignuto središte bude okrenuto od diska.
♦
Držite pritisnutu bravu osovine (3) i pomoću ključa
s dva klina (14) pritegnite vanjsku prirubnicu (sl.
D). Pobrinite se da je vanjska prirubnica pravilno
namještena i da je disk čvrsto pritegnut.
Uklanjanje
♦
♦
Držite pritisnutu bravu osovine (3) i pomoću ključa
s dva klina (14) pritegnite vanjsku prirubnicu (13) (sl.
D).
Uklonite vanjsku prirubnicu (13), brusni disk (16)
i podlošku (15).
Bočni rukohvat (2) uvijte u jedan od otvora za
postavljanje na alatu.
Upozorenje! Uvijek koristite bočni rukohvat.
♦
Postavljanje i uklanjanje diskova za grubo
brušenje ili odrezivanje (crteži B - D)
Uporaba
Uvijek koristite vrstu diska koja je odgovarajuća za vašu
primjenu. Uvijek koristite disk pravilnog promjera i veličine
provrta (pogledajte tehničke podatke).
Postavljanje
♦
Postavite štitnik kako je opisano u prethodnom
tekstu.
♦
Unutarnju prirubnicu (10) postavite na osovinu (5),
kao što je prikazano (sl. B). Provjerite je li prirubnica
pravilno namještena na ravnim stranama osovine.
♦
Postavite disk (11) na osovinu (5), kao što je
prikazano (sl. B). Ako disk ima uzdignuto središte
(12), pazite da uzdignuto središte bude okrenuto
prema unutarnjoj prirubnici.
♦
Pobrinite se da disk bude pravilno namješten na
unutarnjoj prirubnici.
♦
Vanjsku prirubnicu (13) postavite na osovinu. Kod
postavljanja diska za grubo brušenje, uzdignuto
središte na vanjskoj prirubnici mora biti okrenuto
prema disku (stavka A na sl. C). Kod postavljanja
diska za odrezivanje, uzdignuto središte na vanjskoj
prirubnici mora biti okrenuto od diska (stavka B na sl.
C).
♦
Držite pritisnutu bravu osovine (3) i pomoću ključa
s dva klina (14) pritegnite vanjsku prirubnicu (sl. D).
Uklanjanje
♦
Držite pritisnutu bravu osovine (3) i pomoću ključa
s dva klina (14) pritegnite vanjsku prirubnicu (13) (sl.
D).
♦
Uklonite vanjsku prirubnicu (13) i disk (11).
Postavljanje i uklanjanje brusnih diskova
(sl. D i E)
Za fino brušenje potrebna je podloška. Podloška
je dodatna oprema i dostupna kod Вlack & Decker
prodavača.
16
Upozorenje! Neka alat radi svojim tempom. Alat nemojte
preopterećivati.
♦
Pažljivo pomičite kabel kako ga ne biste slučajno
prerezali.
♦
Budite pripravni na iskrenje kad disk za brušenje ili
odrezivanje dodirne radni materijal.
♦
Alat uvijek postavite na način da štitnik pruža
optimalnu zaštitu od diska za brušenje ili odrezivanje.
Uključivanje i isključivanje
♦
Da biste uključili uređaj, prekidač za uključivanje/
isključivanje (1) pomaknite prema naprijed, a zatim
ga pritisnite. Imajte na umu da alat nastavlja raditi
nakon puštanja prekidača.
♦
Da biste isključili alat, pritisnite stražnji dio prekidača
za uključivanje i isključivanje.
Upozorenje! Alat ne isključujte dok je pod opterećenjem.
Savjeti za optimalnu upotrebu
♦
♦
Alat čvrsto pridržavajte tako da je jedna ruka na
bočnom, a druga na glavnom rukohvatu.
Tijekom brušenja uvijek održavajte kut od približno
15° između diska i površine radnog materijala.
Održavanje
Vaš Вlack & Decker žični/akumulatorski električni uređaj/
alat projektiran za dugotrajnu upotrebu uz minimalna
održavanja. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja na žičnom/akumulatorskom električnom alatu:
♦
Isključite uređaj/alat i iskopčajte ga iz utičnice.
♦
Ili isključite uređaj/alat i uklonite akumulator, ako je
akumulator zaseban dio.
♦
Ili potpuno ispraznite bateriju ako je integralan dio
i potom isključite uređaj/alat.
♦
Punjač prije čišćenja odvojite od električnog
napajanja. Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo
HRVATSKI
♦
♦
♦
održavanje osim redovitog čišćenja.
Otvore za prozračivanje na uređaju/alatu/punjaču
redovito čistite mekom četkom ili suhom krpom.
Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom. Ne
upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na
bazi otapala.
Redovito otvarajte steznu glavu i lagano udarajte po
njoj kako biste iz unutrašnjosti uklonili prašinu (ako je
ugrađena).
Zamjena električnog utikača (samo za
U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦
Stari utikač odbacite na siguran način.
♦
Smeđi vodič spojite na fazni priključak u novom
utikaču.
♦
Plavi vodič spojite na neutralni priključak u utičnici.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati. Slijedite upute za ugradnju isporučene uz
utikač dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 13 A.
Zaštita okoliša
Odlažite kao zaseban otpad. Ovaj proizvod
ne smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz
kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš Вlack & Decker proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe,
ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Pripremite ovaj proizvod za odvojeno prikupljanje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba materijala
pomaže u sprječavanju zagađivanja okoliša
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje
električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih
odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste
kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Вlack & Decker omogućuje prikupljanje
i recikliranje Вlack & Decker proizvoda nakon isteka
njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom
servisnom predstavniku koji će ga prikupiti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta
možete provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog
ureda tvrtke Вlack & Decker, na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih
Вlack & Decker servisa i sve pojedinosti o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima dostupni su putem
interneta na adresi: www.2helpU.com
Tehnički podaci
Ulazni napon
Ulazna snaga
Brzina bez opterećenja
Promjer diska
Provrt diska
Najveća debljina diska
brusni diskovi
rezni diskovi
Veličina vretena
Težina
Vac
W
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
KG701
(Tip 1)
230
710
10.500
115
22
KG901
(Tip 1)
230
900
11.000
115
22
KG902
(Tip 1))
230
900
11.000
125
22
6
3,5
M14
2,1
6
3,5
M14
2,1
6
3,5
M14
2,1
LpA (zvučni tlak) 92,6 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
LWA (zvučna snaga) 103,6 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) prema
EN 60745:
Površinsko brušenje (ah,SG) 9,9 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
Odrezivanje (ah) 6,2 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
Poliranje (ah,P) 4,6 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
Brušenje diskom (ah,DS) 9,6 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
Četkanje žicom (ah) 10,2 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
KG701 / KG901 / KG902
Вlack & Decker izjavljuje da su donji proizvodi opisani
u odjeljku „tehnički podaci“ u skladu sa sljedećim
propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3
Također, ovi su proizvodi usklađeni sa smjernicama
2004/108/EC i 2011/65/EU.
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku Вlack & Decker
putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju
priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke
dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke
Вlack & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsjednik, Globalni inženjering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom
30.3.2012.
17
HRVATSKI
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda i nudi natprosječno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni na koji
način ih ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na području
država članica Europske unije i Europske zone slobodnog
trgovanja.
Ako vaš Black & Decker proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu, izradi ili
nedostatne usklađenosti, unutar 24 mjeseca od dana
kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu neispravnih
dijelova, popravak dijelova izloženih uobičajenom habanju
i trošenju ili zamjenu takvih proizvoda kako bi se osigurale
najmanje neugodnosti za našeg kupca, osim ako je:
♦
Proizvod bio korišten u trgovanju, profesionalnoj
upotrebi ili u svrhu unajmljivanja;
♦
Proizvod bio izložen zloupotrebi ili je zanemaren;
♦
Proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana
stranim predmetima, tvarima ili u nezgodi;
♦
Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenog
servisnog osoblja ili servisnog osoblja tvrtke
Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom
serviseru morate predočiti dokaz kupnje. Lokaciju
vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta možete
provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog ureda tvrtke
Вlack & Decker, na adresi navedenoj u ovom priručniku.
Također, potpuni popis ovlaštenih Вlack & Decker servisa
i sve pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje
i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com
Posjetite našu web-lokaciju www.blackanddecker.
co.uk kako biste registrirali svoj novi Black & Decker
proizvod i bili u tijeku s najnovijim proizvodima i posebnim
ponudama. Dodatne informacije o tvrtki Black & Decker
i našem rasponu proizvoda dostupne su na lokaciji
www.blackanddecker.co.uk
Ne zaboravite registrirati svoj proizvod!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Svoj proizvod registrirajte na internetu putem stranice
www.blackanddecker.co.uk/productregistration ili
svoje podatke i šifru proizvoda pošaljite predstavništvu
tvrtke Вlack & Decker u vašoj zemlji.
18
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili
tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili
u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod
normalne upotrebe ukoliko će se korisnik pridržavati
priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi u toku
7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka
proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa
propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti
u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako
proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se
zamijeniti ga novim ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa
prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog
pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni
u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira
na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je
obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem,
rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili
mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan
od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se
produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦
Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog sklapanja
i pakiranja
♦
Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni
nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom.
♦
Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja
u rad
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦
Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od
strane kupca
♦
Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦
Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦
Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane
neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦
Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦
Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E,
10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E,
10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju,
način dostave i povrat alata po izvršenom popravku,
te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno
kontaktirajte servis na telefon
01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom od
8.00 – 12.00 h
19
SRPSKI
Namena
Vaša Black & Decker ugaona brusilica namenjena je
za brušenje i rezanje metala i kamena korišćenjem
odgovarajućeg tipa reznog ili brusnog diska. Alat pre
upotrebe mora biti opremljen odgovarajućim štitnikom.
Alat je namenjen samo za privatnu upotrebu.
od struje u slučaju kvara. Upotreba FID sklopke
umanjuje opasnost od električnog udara.
3.
a.
Bezbednosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može izazvati
električni udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
b.
c.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe. Termin „električni alat“ u svim dole navedenim
upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem
(sa kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
20
Bezbednost radnog područja
Radno područje treba uvek da bude čisto i dobro
osvetljeno. Nered i mračna područja izazivaju
nezgode.
Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim
atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih
tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju
varnice koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete izgubiti
kontrolu.
Električna bezbednost
Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte
modifikovati utikač. Ne koristite nikakve utične
adaptere sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice
smanjiće opasnost od električnog udara.
Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Postoji veća opasnost od električnog
udara ako je vaše telo uzemljeno.
Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje
utikača električnog alata. Kabl udaljite od toplote,
ulja, oštrih rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili
zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je prikladan
za upotrebu na otvorenom prostoru. Korišćenje
kabla koji je podesan za upotrebu na otvorenom
prostoru umanjuje opasnost od električnog udara.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu, koristite
napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za zaštitu
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Lična bezbednost
Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da koristite
električni alat ako ste umorni ili pod dejstvom
lekova, alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri
radu sa električnim alatom može dovesti do ozbiljnih
telesnih povreda.
Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska
za prašinu, zaštitna obuća sa đonom koji se ne
kliza, kaciga ili zaštita za sluh, koja se koristi pod
odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne povrede.
Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se
da prekidač bude isključen pre povezivanja
električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja
uređaja ili nošenja alata. Nošenje električnog
alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata sa
prekidačem koji su priključeni na napajanje izaziva
nezgode.
Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao
u rotirajućem delu električnog alata može da dovede
do telesne povrede.
Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan
položaj i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite od
pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa
mogu da se uhvate u pokretne delove.
Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite
se da budu priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji opasnosti
povezane sa prašinom.
Upotreba i održavanje električnih alata
Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan
električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj
meri, obaviti posao za koji je konstruisan.
Ne koristite električni alat čiji prekidač ne može
da se uključi i isključio. Svaki električni alat koji
se ne može kontrolisati putem prekidača je opasan
i mora se popraviti.
Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite
bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo
kakvih podešavanja, zamene pribora ili odlaganja
električnog alata. Takve preventivne bezbednosne
mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja
električnog alata.
Nekorišćene električne alate čuvajte van
domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama koje
nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili
ovim uputstvima da rukuju električnim alatom.
Električni alati su opasni u rukama neveštih korisnika.
Održavajte električne alate. Proverite da li su
SRPSKI
f.
g.
5.
a.
pokretni delovi centrirani ili blokirani, da li su
delovi polomljeni i da li postoji bilo koje drugo
stanje koje može uticati na rad električnih alata.
Ako je oštećen, postarajte se da se električni alat
popravi pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane
loše održavanim električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu oštri i čisti.
Pravilno održavani rezni alati sa oštrim reznim
ivicama ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke itd.
u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir
radne uslove i rad koji treba obaviti. Korišćenje
električnog alata za radove za koje nije namenjen
može dovesti do opasne situacije.
Servis
Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se
osigurava bezbednost električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Dodatna bezbednosna upozorenja
za brušenje, glačanje, četkanje, poliranje ili
abrazivno rezanje
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ovaj električni alat je predviđen da funkcioniše
kao alat za brušenje, glačanje, četkanje, poliranje
i rezanje. Pročitajte sva bezbednosna upozorenja,
uputstva, ilustracije i specifikacije koje su
isporučene uz ovaj električni alat. Nepoštovanje
svih dole navedenih upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
Obavljanje radova za koje električni alat nije
namenjen može izazvati opasnost i telesnu
povredu.
Ne koristite pribor koji nije specijalno projektovan
i koji nije preporučen od strane proizvođača
alata. Ako neki pribor može da se priključi na vaš
električni alat, to ne znači da osigurava bezbedan
rad.
Nominalna brzina pribora mora da bude
minimalno jednaka maksimalnoj brzini koja je
označena na električnom alatu. Pribori se kreću
brže od njihove nominalne brzine i mogu da se
polome i razlete u komadićima.
Spoljni prečnik i debljina vašeg pribora mora
biti u okviru opsega koji je deklarisan za vaš
električni alat. Pogrešno dimenzionisan pribor ne
može se adekvatno štititi ili kontrolisati.
Priključna veličina diskova, prirubnica,
podmetača ili drugog pribora mora da odgovara
vretenu električnog alata. Pribor sa priključnim
rupama koje ne odgovaraju montažnom delu
električnog alata biće izbačen iz ravnoteže, jako će
vibrirati i može dovesti do gubitka kontrole.
Ne koristite oštećeni pribor. Pre svake upotrebe
prekontrolišite pribor, na primer, abrazivne
diskove na listanje i naprsline, podmetače na
naprsline, habanje ili preterano trošenje, žičanu
četku na labave ili naprsle čekinje. Ako električni
alat ili pribor padnu, proverite da li su oštećeni
i instalirajte neoštećeni pribor. Nakon provere
i instaliranja pribora, uključite električni alat
i pustite da radi jedan minut pri maksimalnoj
brzini bez opterećenja. Oštećeni pribor bi se
normalno polomio tokom ovog vremena testiranja.
♦
Nosite ličnu zaštitnu opremu. U zavisnosti od
aplikacije, koristite štitnik za lice ili zaštitne
naočare. Prema potrebi, nosite masku za prašinu,
štitnike za sluh, rukavice i radnu kecelju koja
može da zaustavi opiljke i deliće radnog komada.
Zaštita za oči mora da bude u stanju da zaustavi
leteće opiljke koji se stvaraju pri raznim operacijama.
Maska za prašinu ili respirator moraju da budu
u stanju da filtriraju čestice koje se stvaraju pri radu.
Duže izlaganje visokom nivou buke može dovesti do
gubitka sluha.
♦
Udaljite posmatrače na bezbednu udaljenost
od radnog područja. Svako ko ulazi u radno
područje mora da nosi ličnu zaštitnu opremu.
Komadići predmeta obrade ili polomljenog
pribora mogu da se razlete i izazovu povredu van
neposrednog područja rada.
♦
Električni alat držite samo za izolovane rukohvate
kada obavljate radove pri kojima postoji
mogućnost da rezni pribor dodirne skrivene
vodove ili preseče sopstveni kabl. Rezni pribor
koji dodirne strujni kabl može da stavi pod napon
metalne delove električnog alata i izloži rukovaoca
električnom udaru.
♦
Kabl udaljite od rotirajućeg pribora. Ako izgubite
kontrolu, kabl se može preseći ili zaglaviti, a vaša
šaka ili ruka se mogu uvući u rotirajući pribor.
♦
Nikad ne odlažite alat dok se pribor potpuno
ne zaustavi. Rotirajući pribor može da se ukopa
u površinu i izbaci električni alat iz vaše kontrole.
♦
Ne uključujte električni alat dok ga prenosite sa
strane. Slučajni dodir sa rotirajućim priborom može
da uhvati vašu odeću i povuče pribor ka vašem telu.
♦
Redovno čistite ventilacione otvore električnog
alata. Ventilator motora će uvlačiti prašinu u kućište,
a preterano nagomilavanje metalne prašine može
dovesti do električnih opasnosti.
♦
Ne uključujte električni alat blizu zapaljivih
materijala.
Varnice bi mogle da upale takve materijale.
♦
Nemojte da koristite pribor za koji je potrebna
rashladna tečnost. Korišćenjem vode ili drugih
tečnih rashladnih sredstava može izazvati električni
udar.
Napomena: Gore navedeno upozorenje ne važi za
električne alate koji su specijalno projektovani za rad sa
sistemom tečnog hlađenja.
Povratni udar i povezana upozorenja
Povratni udar predstavlja iznenadnu reakciju koja se javlja
kada se rotirajući disk, podmetač, četka ili drugi pribor
uklješte ili ukopaju. Uklještenje ili ukopavanje izaziva
brzo blokiranje rotirajućeg pribora koji sa svoje strane
dovodi do prinudnog nekontrolisanog kretanja alata
u smeru suprotnom od smera rotacije pribora u trenutku
uklještenja.
21
SRPSKI
Na primer, ako se abrazivni disk ukopa ili uklješti
u predmet obrade, ivica diska koja ulazi u tačku
uklještenja može da zaroni u površinu materijala
izazivajući izvlačenje ili odskakanje diska. Disk
može da odskoči ili ka ili od rukovaoca, što zavisi
od smera kretanja diska u trenutku uklještenja.
Pod takvim uslovima, može doći do loma abrazivnih
diskova.
Povratni udar je rezultat loše upotrebe alata i/ili
nepravilnih radnih procedura ili uslova i može se izbegnuti
preduzimanjem odgovarajućih mera opreza koje su
navedene u nastavku.
♦
Čvrsto držite alat, a telo i ruku postavite tako da
može izdržati sile povratnog udara. Uvek koristite
pomoćnu dršku, ako postoji, radi maksimalne
kontrole nad povratnim udarom ili reakcije na
obrtni moment pri pokretanju. Rukovalac može da
iskontroliše reakcije na obrtni moment ili povratne
udare ako preduzme odgovarajuće mere opreza.
♦
Nikad ne stavljajte ruku blizu rotirajućeg alata.
Pribor može da napravi povratni udar preko vaše
ruke.
♦
Ne zauzimajte položaj u području kretanja
električnog alata u slučaju povratnog udara.
Povratni udar će prinuditi alat da se kreće u smeru
koji je suprotan od smera kretanja diska u trenutku
uklještenja.
♦
Budite naročito pažljivi kada obrađujete
uglove, oštre ivice itd. Izbegavajte odskakanje
i ukopavanje pribora. Uglovi, oštre ivice ili
odskakanje imaju tendenciju ukopavanja rotirajućeg
pribora i mogu da izazovu gubljenje kontrole ili
povratni udar.
♦
Nemojte priključivati testere za rezanje drveta
ili drugih materijala. Takve testere često stvaraju
povratni udar i dovode do gubitka kontrole.
Specijalna bezbednosna upozorenja za
brušenje i abrazivno rezanje
♦
♦
♦
♦
22
Koristite samo one tipove diskova koji se
preporučuju za vaš električni alat i specijalne
štitnike za izabrani disk. Diskovi za koje električni
alat nije dizajniran ne mogu se adekvatno zaštititi
i nisu bezbedni.
Štitnik se mora sigurno pričvrstiti za električni
alat i postaviti tako da pruži maksimalnu
bezbednost i da disk na strani rukovaoca bude
u što manjoj meri izložen. Štitnici su pomoćna
sredstva za zaštitu rukovaoca od komadića
slomljenog diska i slučajnog dodira sa diskom.
Diskovi se moraju koristiti samo za preporučene
primere. Na primer: nemojte brusiti stranicom
reznog diska. Abrazivni rezni diskovi su namenjeni
za periferijsko brušenje, pa dejstvo bočnih sila na
takve diskove može izazvati njihovo lomljenje.
Za izabrani disk uvek koristite neoštećene
prirubnice diskova, odgovarajuće veličine
i oblika. Pravilno izabrane prirubnice diskova
podržavaju disk i smanjuju mogućnost loma diska.
Prirubnice za rezne diskove mogu se razlikovati od
♦
prirubnica za brusne diskove.
Ne koristite istrošene diskove sa većih električnih
alata. Disk koji je namenjen za veći alat nije podesan
za veće brzine manjeg alata i može se rasprsnuti.
Dodatna bezbednosna upozorenja
specifična za brušenje i rezanje
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ne „ometajte“ rezni disk i ne primenjujte
preveliki pritisak. Ne pokušavajte da napravite
previše duboki rez. Prenaprezanje diska povećava
opterećenje i tendenciju ka izvijanju ili zaglavljivanju
diska u rezu, kao i mogućnost povratnog udara ili
loma diska.
Ne postavljajte telo u liniju ili iza rotirajućeg
diska. Kada se na mestu obrade disk kreće u smeru
od vašeg tela, mogući povratni udar može da izazove
prinudno kretanje rotirajućeg diska i električnog alata
ka vama.
Ako je disk blokiran ili ako se rezanje prekine iz
nekog razloga, isključite električni alat i držite
ga bez pomeranja dok se potpuno ne zaustavi.
Nikad ne pokušavajte da uklonite rezni disk iz
reza dok se disk vrti, jer to može izazvati povratni
udar. Proverite i preduzmite korektivne mere da biste
eliminisali razlog blokiranja diska.
Ne započinjite ponovo rezanje u predmetu
obrade. Sačekajte da disk dostigne punu brzinu
i pažljivo ponovo uđite u rez. Disk se može
blokirati, podići ili izazvati povratni udar ako se
električni alat ponovo pokrene u predmetu obrade.
Poduprite ploče ili bilo koji predimenzionirani
radni predmet da biste opasnost od uklještenja
diska i povratnog udara sveli na minimum.
Veliki predmeti imaju tendenciju da se uležu pod
sopstvenom težinom. Sredstva za osiguranje se
moraju postaviti ispod predmeta obrade, u blizini
linije rezanja i u blizini ivice predmeta obrade, sa obe
strane diska.
Budite posebno pažljivi kada sečete
„izreze“ u postojećim zidovima ili na drugim
nepreglednim mestima. Rezni disk može iseći
cevovode za plin ili vodu, električne kablove ili
predmete koji mogu izazvati povratni udar.
Bezbednosna upozorenja specifična za
glačanje
♦
Ne koristite predimenzionisani brusni papir.
Pri izboru brusnog papira vodite računa
o preporukama proizvođača. Veći brusni papir koji
štrči izvan podmetača za glačanje može dovesti do
zaglavljivanja i kidanja diska ili do povratnog udara.
Bezbednosna upozorenja specifična za
poliranje
♦
Nemojte dozvoliti da se bilo koji labavi deo
polirne kape ili njenih niti slobodno vrte. Uklonite
ili odsecite bilo kakve labave niti pribora. Labave
i rotirajuće niti pribora mogu da se zapletu oko prstiju
ili ukopaju u radni komad.
SRPSKI
Bezbednosna upozorenja specifična za
četkanje
♦
♦
Imajte na umu da vlakna ispadaju i prilikom
normalnog četkanja. Nemojte da prenaprežete
žice primenjujući preveliko opterećenje na četku.
Žičana vlakna mogu lako da prodru u tanku odeću i/ili
kožu.
Ako koristite štitnik koji je preporučen za rad sa
žičanom četkom, pazite da štitnik ne ometa žičani
disk ili četku. Žičani disk ili četka mogu povećati
prečnik zbog radnog opterećenja i centrifugalnih sila.
uzme u obzir realne uslove upotrebe i način na koji se
alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa kao što je
vreme rada uređaja, ali i vremena kada je alat isključen
i kada radi u praznom hodu.
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo za
upotrebu.
Nosite zaštitne naočare dok radite sa ovim
alatom.
Bezbednost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su pod
nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa upotrebom
uređaja od osobe koja je zadužena za njihovu
bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne
igraju sa uređajem.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali
rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim upozorenjima
za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu nastati zbog
nenamenske upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale
opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦
Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih
delova.
♦
Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili
pribora.
♦
Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata.
Ako sa bilo kojim alatom radite duže vreme,
pobrinite se da redovno pravite pauze.
♦
Slabljenje sluha.
♦
Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem prašine
koja se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa
drvetom, naročito sa hrastom, bukvom i MDFom.)
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je
izmeren prema mernom postupku koji je standardizovan
u EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje alata.
Deklarisana emisiona vrednost vibracija se takođe može
koristiti za preliminarnu procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom
realne primene električnog alata može se razlikovati
od deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji
se koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća iznad
navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate na
radnom mestu, procena izloženosti vibracijama treba da
Nosite zaštitu za sluh dok radite sa ovim alatom.
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije
potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da
li napon izvora napajanja odgovara naponu na
natpisnoj pločici uređaja.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Bočna drška
3. Blokada vretena
4. Štitnik
Montaža
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat isključen
i da je utikač alata izvučen iz utičnice.
Postavljanje i skidanje štitnika (sl. A)
Ovaj alat se isporučuje sa štitnikom koji je namenjen
samo za brušenje. Za rezanje se mora namesti štitnik
koji je specijalno namenjen za takve radove. Dostupni su
odgovarajući štitnici za rezanje, kataloški broj 1004484-06
za KG701/KG901 i 1004484-07 za KG902 koji se mogu
nabaviti u Вlack & Decker servisnim centrima.
Montaža
♦
Alat stavite položite na sto tako sa vretenom (5)
okrenutim nagore.
♦
Otvorite zatvarač (7) i držite štitnik (4) iznad alata,
kao što je pokazano na slici.
♦
Poravnajte ušice (8) sa udubljenjima (9).
♦
Pritisnite štitnik na dole i okrenite ga ulevo u željeni
položaj.
♦
Pritegnite zatvarač (7) da biste osigurali štitnik na
alat.
♦
Po potrebi, pritegnite vijak (6) za uvećanje sile
pritezanja.
Demontaža
♦
Olabavite zatvarač (7).
23
SRPSKI
Montaža bočne drške
Demontaža
♦
Blokadni prekidač vretena (3) držite pritisnutim
i olabavite spoljnu prirubnicu (13) pomoću ključa sa
dve rupe (14) (sl. D).
♦
Uklonite spoljnu prirubnicu (13), brusni papir (16)
i podmetač (15).
♦
Navrtite bočnu dršku (2) u otvor za njenu montažu.
Upozorenje! Uvek koristite bočnu dršku.
Upotreba
♦
Okrenite štitnik udesno da biste poravnjali ušice (8)
sa udubljenjima (9).
♦
Uklonite štitnik od alal.
Upozorenje! Nikad ne koristite alat bez štitnika.
Nameštanje i skidanje brusnih ili reznih
diskova (sl. B - D)
Uvek koristite pravilan tip diska za svoj rad. Uvek koristite
diskove sa pravilnim prečnikom i veličinom otvora (vidi
tehničke podatke).
Montaža
♦
Štitnik namestite kao što je opisano u prethodnom
delue.
♦
Unutrašnju prirubnicu (10) postavite na vreteno
(5) kao što je pokazano (sl. B). Pobrinite se da je
prirubnica pravilno nameštena na ravne strane
vretena.
♦
Stavite disk (11) na vreteno (5) kao što je pokazano
(sl. B). Ako disk ima izdignuti centar (12), pobrinite se
da on bude okrenut ka unutrašnjoj prirubnici.
♦
Uverite se da disk pravilno leži na unutrašnjoj
prirubnici.
♦
Postavite spoljnu prirubnicu (13) na vreteno. Prilikom
nameštanja brusnog diska, izdignuti centar na
spoljnoj prirubnici mora da bude okrenut ka disku
(A na sl. D). Prilikom nameštanja reznog diska,
izdignuti centar na spoljnoj prirubnici mora da bude
okrenut od diska (B na sl. C).
♦
Blokadni prekidač vretena (3) držite pritisnutim
i pritegnite spoljnu prirubnicu pomoću ključa sa dve
rupe (14) (sl. D).
Demontaža
♦
Blokadni prekidač vretena (3) držite pritisnutim
i olabavite spoljnu prirubnicu (13) pomoću ključa sa
dve rupe (14) (sl. D).
♦
Uklonite spoljnu prirubnicu (13) i disk (11).
Postavljanje i skidanje brusnog papira
(sl. D i E)
Za glačanje je potreban gumeni disk. Gumeni disk se
može nabaviti kod prodavca Black & Decker proizvoda
kao pribor.
Montaža
♦
Unutrašnju prirubnicu (10) postavite na vreteno
(5) kao što je pokazano (sl. E). Pobrinite se da je
prirubnica pravilno nameštena na ravne strane
vretena.
♦
Postavite gumeni disk (15) na vreteno.
♦
Postavite brusni papir (16) na podmetač.
♦
Postavite spoljnu prirubnicu (13) na vreteno tako da
njen izdignuti centar bude okrenut od diska.
♦
Blokadni prekidač vretena (3) držite pritisnutim
i pritegnite spoljnu prirubnicu pomoću ključa sa dve
rupe (14) (sl. D). Uverite se da je spoljna prirubnica
pravilno nameštena i da je disk dobro pritegnut.
24
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom. Ne
preopterećujte ga.
♦
Pažljivo vodite kabl kako ga ne biste slučajno
presekli.
♦
Budite pripremljeni na pojavu varničenja kada brusni
ili rezni disk dodirne predmet obrade.
♦
Alat uvek postavite tako da štitnik pruža optimalnu
zaštitu od brusnog ili reznog diska.
Uključivanje i isključivanje
♦
Za uključivanje gurnite prekidač (1) napred i pritisnite
ga. Uzmite u obzir da alat nastavlja sa radom kada
otpustite prekidač.
♦
Da isključite alat, pritisnite zadnji deo prekidača za
uključivanje/isključivanje.
Upozorenje! Ne isključujte alat kad je pod opterećenjem.
Saveti za optimalnu upotrebu
♦
♦
Čvrsto držite alat tako što ćete jednom rukom uhvatiti
bočnu dršku a drugom glavnu dršku.
Prilikom brušenja uvek održavajte ugao od približno
15° između diska i površine predmeta obrade.
Održavanje
Vaš Black & Decker uređaj/alat sa kablom ili bežični
dizajniran je za rad u dužem vremenskom periodu sa
minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja alata
i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju električnih alata sa ili bez kabla:
♦
Isključite i izvucite utikač aparata/alata iz utičnice.
♦
Ili isključite alat i izvadite bateriju iz uređaja/alata ako
uređaj/alat ima posebnu bateriju.
♦
Ili potpuno ispraznite bateriju ako je ugrađena u alat,
a zatim isključite alat.
♦
Pre čišćenja isključite punjač iz struje. Vaš punjač ne
zahteva nikakvo drugo održavanje osim redovnog
čišćenja.
♦
Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
uređaju/alatu/punjaču pomoću mekane četke ili suve
krpe.
♦
Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu krpu.
Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja su
abrazivna ili sadrže rastvarač.
♦
Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je da biste
uklonili prašinu iz unutrašnjosti (ako je u opremi).
Zamena utikača (samo Velika Britanija
i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦
Bezbedno zbrinite stari utikač.
SRPSKI
♦
Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
♦
Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače dobrog
kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da
se odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Вlack & Decker
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprečavanju
zagađivanja životne sredine i smanjuje potražnju
za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste
kupili novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu Black & Decker proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove usluge,
svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji
će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto
vas.
Kontaktirajte lokalno Вlack & Decker predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu da
biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa.
Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker servisera
i potpune informacije o našim uslugama za rezervne
delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com
LpA (zvučni pritisak) 92,6 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
LWA (zvučna snaga) 103,6 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca)
prema EN 60745:
Brušenje površine (ah,SG) 9,9 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
Rezanje (ah) 6,2 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
Poliranje (ah,P) 4,6 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
Brusni papir (ah,DS) 9,6 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
Brušenje četkom (ah) 10,2 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
KG701 / KG901 / KG902
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani u delu
„Tehnički podaci“ usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom 2004/108/
EC i 2011/65/EU.
Za više informacija kontaktirajte Black & Decker na
sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
Вlack & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsednik za razvoj široke potrošnje
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom
30.3.2012
Tehnički podaci
Ulazni napon
Ulazna snaga
Brzina u praznom hodu
Prečnik diska
Otvor diska
Maks. debljina diska
brusni diskovi
rezni diskovi
Veličina vretena
Težina
Vac
W
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
KG701
(Tip 1)
230
710
10.500
115
22
KG901
(Tip 1)
230
900
11.000
115
22
KG902
(Tip 1)
230
900
11.000
125
22
6
3,5
M14
2,1
6
3,5
M14
2,1
6
3,5
M14
2,1
25
SRPSKI
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna izjava
je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša zakonska
prava. Ova garancija važi na teritorijama država članica
Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane
neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti
neispravne delove, popraviti proizvode koji su izloženi
habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode kako bi
obezbedila što je moguće manje neprijatnosti svojim
potrošačima osim u slučaju:
♦
da je proizvod korišćen za zanatsku delatnost,
profesionalne svrhe ili najam;
♦
da je proizvod bio izložen nenamenskoj upotrebi ili
nemaru;
♦
da je proizvod pretrpeo oštećenja usled dejstva
stranih predmeta, supstanci ili nezgoda;
♦
da je pokušana popravka od strane osoba koje nisu
ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje firme
Вlack & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno Вlack & Decker predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu
da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
Black & Decker servisera i potpune informacije
o našim uslugama za rezervne delove i kontakte
naći ćete na internetu, na adresi: www.2helpU.com
Posetite našu web lokaciju www.blackanddecker.
co.uk da biste registrovali svoj novi Black & Decker
proizvod i da biste bili redovno obaveštavani
o novim proizvodima i specijalnim ponudama.
Više informacija o Black & Decker brendu i našem
asortimanu proizvoda naći ćete na adresi www.
blackanddecker.co.uk
Nemojte zaboraviti da registrujete svoj proizvod!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registrujte svoj proizvod preko Interneta na adresi www.
blackanddecker.co.uk/productregistration ili pošaljite
svoje ime, prezime i kod proizvoda predstavništvu
kompanije Вlack & Decker u vašoj zemlji.
26
МАКЕДОНСКИ
Намена и употреба
Вашата Вlack & Decker аголна брусилка е наменета
за брусење и сечење на метал и ѕидани конструкции
со употреба на соодветни резни или брусни дискови.
Кога ќе се намести соодветниот штитник, алатката е
наменета само за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
д.
ѓ.
Општи мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност
и долу наведените упатства може да доведе
до електричен удар, пожар или сериозна
повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства
за идно прегледување. Терминот „електрична
алатка“ во сите долу наведени мерки за безбедност
се однесува на Вашата електрична алатка која работи
на струја (преку кабел), или на електрична алатка која
работи на батерии (без кабел).
1.
a.
б.
в.
2.
a.
б.
в.
г.
Безбедност на работното место
Одржувајте го работното место чисто и добро
осветлено. Пренатрупани и темни места се
причина за незгоди.
Немојте да работите со електрични алатки во
експлозивни окружувања, какви што постојат
кога има присуство на запалливи течности,
гасови или честички. Електричните алатки
произведуваат искри што можат да ги запалат
честичките или испарувањата.
Држете ги децата и присутните лица настрана
додека употребувате електрична алатка.
Одвлекување на вниманието може да предизвика
да изгубите контрола.
Безбедност од електричен удар
Приклучокот на електричната алатка мора да
се совпаѓа со приклучницата. Никогаш не го
преправајте приклучокот. Не употребувајте
адаптерски приклучоци со заземјени
електрични алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го намалат ризикот
од електричен удар.
Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети или фрижидери. Има зголемен ризик
од електричен удар ако вашето тело е заземјено.
Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност. Навлегувањето на вода
во електричната алатка го зголемува ризикот од
електричен удар.
Употребувајте го кабелот правилно. Никогаш
не го употребувајте кабелот за носење,
влечење или исклучување на електричната
алатка. Држете го кабелот настрана од
топлина, масло, остри рабови или подвижни
3.
a.
б.
в.
г.
д.
ѓ.
е.
4.
a.
делови. Оштетените или заплетканите каблови го
зголемуваат ризикот од електричен удар.
Кога работите со електрична алатка надвор,
употребувајте продолжен кабел кој е
соодветен за надворешна употреба. Употребата
на кабел што е соодветен за надворешна
употреба го намалува ризикот од електричен
удар.
Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го намалува
ризикот од електричен удар.
Лична безбедност
Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или кога
сте под влијание на дрога, алкохол или
лекови. Еден момент на невнимание за време на
работење со електрична алатка може да доведе
до серизна лична повреда.
Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната опрема,
како што се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или штитници за
слухот, ќе го намали бројот на повреди кога се
употребува за соодветни работни услови.
Спречете ненамерно вклучување на алатката.
Обезбедете прекинувачот да биде во
исклучена положба пред да ја приклучите
алатката на струја или на батериски пакет,
или пред да ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на електрични алатки
со прст на прекинувачот или приклучување на
извор на струја на вклучени алатки може да
доведе до незгоди.
Отстранете ги сите алатки за подесување или
клучеви пред да ја вклучите електричната
алатка. Клуч или алатка за подесување што е
закачена на ротирачкиот дел на електричната
алатка може да доведе до повреда.
Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
време. Ова овозможува подобра контрола над
електричната алатка во неочекувани ситуации.
Носете соодветна облека. Не носете широка
облека или накит. Држете ги косата, облеката
и ракавиците настрана од подвижните делови.
Широката облека, накитот или долгата коса може
да бидат фатени во подвижните делови.
Доколку на уредите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
Употреба и одржување на електрични алатки
Не ја употребувајте електричната алатка на
27
МАКЕДОНСКИ
б.
в.
г.
д.
ѓ.
е.
5.
а.
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за Вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата подобро
и побезбедно со брзината за која што била
дизајнирана.
Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува
и исклучува. Секоја електрична алатка што не
може да се контролира преку прекинувачот е
опасна и мора да биде поправена.
Исклучете го приклучокот од изворот на струја
или од батерискиот пакет за електричната
алатка пред да правите подесувања,
менувате додатоци или пред да ја одложите
електричната алатка. Таквите превентивни
безбедносни мерки го намалуваат ризикот за
случајно вклучување на електричната алатка.
Одлагајте ги електричните алатки што не ги
употребувате надвор од досег на децата и не
дозволувајте да ги употребуваат лица кои не
се запознаени со нивната функција и со овие
упатства. Електричните алатки се опасни кога со
нив ракуваат необучени корисници.
Одржувајте ги електричните алатки. Проверете
дали подвижните делови се лошо поставени,
заглавени или оштетени, или постои друга
состојба што би можела да влијае врз
работењето на електричните алатки. Доколку
електричната алатка е оштетена, однесете
ја на поправка пред да ја употребите. Многу
незгоди се предизвикани поради лошо одржувани
електрични алатки.
Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за сечење
со остри рабови за сечење имаат помала шанса
да се заглават и полесно се управуваат.
Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги во предвид работните
услови и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за работа што е
различна од нејзината намена може да доведе до
опасна ситуација.
Сервис
Вашите електрични алатки треба да ги
сервисира квалификувано лице кое користи
само идентични резервни делови. Вака ќе
бидете сигурни дека се одржува безбедноста на
електричната алатка.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки
за безбедност при брусење, шмирглање,
четкање, полирање или сечење
♦
28
Оваа електрична алатка е наменета за
брусење, шмирглање, четкање, полирање
и сечење. Прочитајте ги сите мерки за
претпазливост, упатства, скици и технички
карактеристики што ќе ги добиете со оваа
♦
електрична алатка. Непридржување кон
предупредувањата и упатствата може да доведе
до електричен удар, пожар или сериозна повреда.
Извршувањето на работи за кои не е наменета
електричната алатка може да биде опасно и да
предизвика повреда.
Не употребувајте додатоци кои не се посебно
направени и препорачани од страна на
производителот на алатката. Тоа што додатокот
може да се прикачи на вашата електрична алатка
не осигурува безбедно работење.
Брзината декларирана на додатокот мора да
биде барем еднаква на максималната брзина
назначена на електричната алатка. Додатоците
што работат побрзо од нивната декларирана
брзина можат да се скршат или се одвојат.
Надворешниот дијаметар и дебелината
на додатокот мора да бидат во рамки
на декларираните можности на вашата
електрична алатка. Додатоците со несоодветна
големина не можат да бидат соодветно наместени
или контролирани.
Внатрешните отвори на дисковите,
прирабниците, подлогите и сите други
додатоци мора да одговараат на вретеното на
електричната алатка. Додатоците со внатрешни
отвори што не се соодветни со монтираниот
хардвер на електричната алатка ќе излезат од
рамнотежа, претерано ќе вибрираат и може да
предизвикаат губење на контрола.
Немојте да употребувате оштетени
додатоци. Пред секоја употреба прегледајте
дали резните дискови се напрснати или
откршени, дали подлогите се напрснати,
расцепени или излитени, и дали четките
имаат испаднати или скршени челични
влакна. Доколку електричната алатка или
додатокот паднат на земја, прегледајте
дали се оштетени или поставете неоштетен
додаток. После прегледот и поставањето на
додатокот, вклучете ја електричната алатка
на максимална брзина без оптоварување во
траење од една минута. Оштетените додатоци
обично се кршат за време на овој период на
тестирање.
Носете опрема за лична заштита. Во зависност
од работата, употребувајте штитник за
лице или заштитни очила. По потреба,
носете маска против прав, штитници за
слух, ракавици и работна престилка која
може да запре парчиња од предметот кој се
обработува. Заштитата за очите мора да може
да запре летечки отпаднати парчиња кои се
ствараат во работењето. Маската против прав
или респираторот мора да бидат во можност
да ги задржат честичките кои се ствараат во
работењето. Продолжена изложеност на звук со
висок интензитет може да предизвика губење на
слухот.
Држете ги присутните лица на безбедна
оддалеченост од работното место. Сите што
ќе дојдат до работното место мора да носат
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
опрема за лична заштита. Парчиња од работен
материјал или од скршен додаток можат да
одлетаат и да предизвикаат повреда надвор од
непосредниот круг на работење.
Фаќајте ги електричните алатки само за
изолираните површини за држење кога вршите
работа при која додатокот за сечење може
да дојде во допир со скриени жици или со
сопствениот кабел. Доколку додатокот за сечење
допре жица под напон, тоа може да ги доведе
изложените метални делови од електричната
алатка под напон и струјата да го удри ракувачот.
Поставете го кабелот подалеку од вртечкиот
додаток. Ако изгубите контрола, кабелот може
да биде пресечен или закачен и вашата дланка
или рака може да биде повлечена во вртечкиот
додаток.
Никогаш не ја спуштајте електричната алатка
додека додатокот целосно не престане да
се врти. Вртечкиот додаток може да се фати
за површината и да ви ја одземе од контрола
електричната алатка.
Не ја вклучувајте електричната алатка додека
ја пренесувате. Случаен контакт со вртечкиот
додаток може да ја фати вашата облека,
привлекувајќи го додадотокот кон вашето тело.
Редовно чистете ги отворите за вентилација на
електричната алатка. Вентилаторот на моторот
ќе внесе прав во куќиштето и голема акумулација
на метал во прав може да предизвика опасности
поврзани со напојувањето.
Не работете со електричната алатка блиску да
запалливи материјали.
Искри може да ги запалат овие материјали.
Не употребувајте додатоци што бараат
течности за ладење. Употреба на вода или
други течности за ладење може да доведе
до електричен удар.
Напомена: Горенаведеното предупредување не важи
за електрични алатки кои се посебно направени за
употреба со систем со течности.
Предупредувања за повратен удар
и слични опасности
Повратен удар е ненадејна реакција поради
приклештен или заглавен вртечки диск, подлога,
четка или било кој друг додаток. Приклештувањето
или заглавувањето предизвикува нагло забавување
на вртечкиот додаток, кое пак предизвикува
неконтролираната електрична алатка да биде
присилена да се движи во спротивен правец
од вртењето на додатокот во точката на
приклештувањето.
На пример, доколку резниот диск е приклештен или
заглавен во обработуваниот предмет, работ на дискот
што влегува во точката на приклештувањето може да
влезе во површината на материјалот и да предизвика
дискот да испадне или да излета од алатката. Дискот
може или да отскокне во правец на ракувачот или
настрана од него, во зависност од правецот на
движењето на дискот во точката на приклештувањето.
Резните дискови исто така може да пукнат во овие
услови.
Повратниот удар е резултат на неправилно користење
на електричната алатка или на неправилни постапки
или услови при работата, и може да биде избегнат
доколку се применат соодветните долу наведени
мерки за претпазливост.
♦
Држете ја цврсто електричната алатка
и поставете ги телото и раката така да можете
да ги издржите силите од повратниот удар.
Секогаш употребувајте ја помошната рачка
доколку ја има за да имате максимална
контрола над повратниот удар или да
реагирате на вртежниот момент при
вклучувањето. Ракувачот може да го контролира
вртежниот момент или силите на повратниот удар
ако се превземени соодветни заштитни мерки.
♦
Никогаш не ја ставајте раката блиску до
вртечкиот додаток. Повратен удар може да
предизвика додатокот да прејде преку Вашата
рака.
♦
Не поставајте го телото во правец во кој ќе се
движи електричната алатка доколку дојде до
повратен удар. Повратен удар ќе ја придвижи
алатката во насока спротивна на движењето на
дискот во моментот на преоптварувањето.
♦
Бидете особено внимателни кога работите
на аголни делови, остри рабови и др.
Избегнувајте да го отскокнувате или
заглавувате додатокот. Вртечкиот додаток има
обичај да се заглави кај аголните делови, острите
рабови и при отскокнувањето и да предизвика
губење на контрола или повратен удар.
♦
Не прикачувајте ланец за сечење дрва
или назабен лист за пила. Таквите листови
причинуваат постојани повратни удари и губење
на контрола.
Посебни мерки за безбедност при
вршење на брусење и сечење.
♦
♦
♦
♦
Употребувајте само видови на дискови кои
се препорачани за вашата електрична алатка
и посебни штитници кои се направени за
избраните дискови. Дискови за кои што не
е дизајнирана електричната алатка не можат
соодветно да бидат заштитени и не се безбедни.
Штитникот мора да биде сигурно прикачен на
електричната алатка и поставен за максимална
безбедност, така да најмал дел од дискот е
изложен накај ракувачот. Штитникот помага
да го заштити ракувачот од скршени делови од
дискот и случаен контакт со дискот.
Дисковите мора да се користат само за
препорачаната намена. На пример: немојте
да брусите со страна од резен диск. Резните
дискови се наменети за периферално брусење,
страничните сили што се придодаваат на овие
дискови можат да предизвикаат нивно кршење.
Секогаш употребувајте неоштетени
прирабници кои се со соодветна големина
29
МАКЕДОНСКИ
♦
и облик за избраниот диск. Соодветните
прирабници го прицврстуваат дискот и така ја
намалуваат веројатноста за негово кршење.
Прирабниците за резни дискови може да се
разликуваат од прирабниците за брусни дискови.
Не употребувајте истрошени дискови од
поголеми електрични алатки. Дисковите
наменети за поголеми електрични алатки не се
соодветни за поголемата брзина на помалите
алатки и може да се распукаат.
Дополнителни мерки за безбедност при
вршење на сечење
♦
♦
♦
♦
♦
♦
30
Немојте да го набивате резниот диск или да
нанесувате преголем притисок. Не пробувајте
да направите преголема длабочина при
сечењето. Преголемото напрегање на дискот ги
зголемува оптоварувањето и подложноста кон
искривување или заглавување во местото на
сечењето, како и веројатноста од повратен удар
и кршење на дискот.
Не го поставувајте телото во правец на
движењето на вртечкиот диск или зад него.
Кога дискот во точката на работењето се движи
спротивно од вашето тело, потенцијалниот
повратен удар може да ги придвижи вртечкиот
диск и електричната алатка право накај вас.
Кога дискот навлегува во материјалот или кога
прекинувате со сечењето поради каква и да
е причина, исклучете ја електричната алатка
и држете ја неподвижна додека дискот не
престане да се врти. Никогаш не обидувајте се
да го отстраните резниот диск од местото на
сечењето додека дискот е во движење за да
не дојде до повратен удар. Извршете преглед
и преземете мерки да се отстрани причината за
заглавување на дискот.
Немојте повторно да ја вклучувате алатката
додека е во обработуваниот предмет.
Пуштете дискот да ја достигне полната
брзина и внимателно навлезете во местото на
сечењето. Дискот може да се заглави, испадне
или излета поради повратен удар доколку
електричната алатка се вклучи додека е во
обработуваниот предмет.
Поставете потпирачи при обработка на плочи
или преголеми предмети за да го намалите
ризикот од заглавување на дискот или
повратен удар. Поголемите предмети имаат
тенденција да се вдлабнуваат поради својата
тежина. Треба да се постават потпирачи под
предметот на обработка блиску до линијата на
сечењето од двете страни на дискот, и блиску до
рабовите на предметот.
Бидете посебно внимателни кога правите
„џебно засекување“ во постоечки ѕидови
или други мртви точки. Испакнатиот диск може
да засече во гасоводни или водоводни цевки,
електрични инсталации или објекти што може да
предизвикаат повратен удар.
Посебни мерки за безбедност при
вршење на шмирглање
♦
Не употребувајте преголема хартија за
шмирглање. Следете ги препораките на
производителот при изборот на хартија
за шмирглање. Хартија за шмирглање која
преоѓа преку подлогата за шмирглање може да
се расцепи и да предизвика заглавување или
отцепување на дискот или повратен удар.
Посебни мерки за безбедност при
вршење на полирање
♦
Не дозволувајте да има неприцврстени делови
од навлаката за полирање или нејзините врвки
за прицврстување да се вртат слободно.
Турнете ги внатре или скратете ги врвките
за прицврстување. Слободни и вртечки врвки
од додатокот може да Ви се заплеткаат во
прстите или да се заглават во предметот што се
обработува.
Посебни мерки за безбедност при
вршење на четкање.
♦
♦
Имајте на ум дека четката исфрла челични
влакна дури и за време на нормално
работење. Не ги напрегајте премногу
челичните влакна преку нанесување на
преголем притисок врз четката. Челичните
влакна лесно можат да пробијат тенка облека или
кожа.
Доколку се препорачува употреба на штитник
при четкање, не дозволувајте допир помеѓу
четката или дискот со челичните влакна
и штитникот. Дискот со челичните влакна или
четката може да се прошири во дијаметар како
резултат од работењето и центрифугалните сили.
Безбедност на други лица
♦
♦
Овој апарат не е наменет за употреба од страна
на лица (вклучувајќи и деца) со намалени
физички, сетилни или ментални способности, или
кои немаат искуство и знаење, освен ако не им
се пружени надзор или упатства за употреба на
апаратот од страна на лице кое е одговорно за
нивната безбедност.
Треба да се надгледуваат децата за да се осигура
дека не си играат со уредот.
Останати ризици.
При употреба на алатката може да се појават
дополнителни ризици кои не се вклучени во
приложените предупредувања. Овие ризици може да
се појават поради неправилна употреба, долготрајна
употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се избегнат.
Тоа се:
♦
Повреди предизвикани поради допир на
вртечки или подвижни делови.
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
Повреди при менување на делови, сечила или
додатоци.
Повреди предизвикани поради долготрајна
употреба на алатката. Кога користите алатка
подолг период, осигурајте се дека правите
повремени паузи.
Ослабување на слух.
Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата на
Вашата алатка (на пример:- обработка на дрво,
особено даб, бука и иверица).
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои
се наведени во техничките податоци и декларацијата
за сообразност се измерени во склад со стандардната
метода за тестирање според EN 60745 и можат да
се користат за споредување на една алатка со друга.
Декларираната вредност на емитирани вибрации
може исто така да се користи за прелиминарна
проценка на изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации
за време на користењето на електричната алатка
може да се разликува од декларираната вредност во
зависност од начинот на кој алатката се употребува.
Нивото на вибрации може да се зголеми над
декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации за да
се одредат мерките за безбедност кои ги пропишува
2002/44/EC за заштита на лица кои редовно
употребуваат електрични алатки на работното место,
проценката на изложеност на вибрации треба да ги
земе во предвид условите и начинот на кој алатката се
употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот
циклус, како што се времињата кога алатката е
исклучена, кога е вклучена и неоптоварена, и времето
на работење со неа.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали ризикот
од повреди, корисникот мора да го прочита
упатството за работа.
Носете заштитни очила кога работите со оваа
алатка.
Носете заштита за ушите кога работите со
оваа алатка.
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа не е
потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали струјното напојување
одговара на напонот што е деклариран на
плочката.
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да биде
заменет од страна на производителот или на
овластен сервисен центар на Black & Decker за да
се избегне опасност.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените
карактеристики.
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Странична рачка
3. Копче за блокирање на вретеното
4. Штитник
Склопување
Предупредување! Пред склопувањето, обезбедете
алатката да биде исклучена и приклучокот изваден од
приклучницата.
Монтирање и отстранување на
штитникот (скица А)
Алатката се испорачува со штитник кој е наменет
само за брусење. Доколку алатката се применува
за вршење на сечење, треба да се постави штитник
соодветен за оваа работа. Соодветни штитници
за сечење дел бр. 1004484-06 за KG701/KG901
и 1004484-07 за KG902 се достапни и можат да се
набават во сервисните центри на Black & Decker.
Монтирање
♦
Поставете ја алатката на работна маса, со
вретеното (5) насочено нагоре.
♦
Ослободете го копчето за блокирање на спојката
(7) и поставете го штитникот (4) врз алатката како
што е прикажано.
♦
Порамнете ги дршките (8) со жлебовите (9).
♦
Притиснете го штитникот надолу и ротирајте го во
спротивна насока од стрелките на часовникот до
бараната позиција.
♦
Зацврстете го копчето за блокирање на спојката
(7) за да го стегнете штитникот врз алатката.
♦
Ако има потреба, затегнете ја навртката (6) за да
ја зголемите спојната сила.
Отстранување
♦
Ослободете го копчето за блокирање на спојката
(7).
♦
Ротирајте го штитникот во насока на стрелките
на часовникот за да ги порамните дршките (8) со
жлебовите (9).
♦
Отстранете го штитникот од алатката.
Предупредување! Никогаш немојте да ја
употребувате алатката без штитник.
Монтирање на страничната рачка
♦
Навртете ја страничната рачка (2) во една од
дупките за монтирање на алатката.
Предупредување! Секогаш употребувајте ја
страничната рачка.
Монтирање и отстранување на брусни
или резни дискови (скици В - D)
Секогаш употребувајте диск која е соодветен за
Вашата намена. Секогаш користете дискови со
31
соодветен дијаметар и внатрешен отвор (видете ги
техничките податоци).
◆
Монтирање
♦
Поставете го штитникот на горенаведениот начин.
♦
Поставете ја внатрешната прирабница (10) на
вретеното (5) како што е прикажано (скица В).
Обезбедете прирабницата да биде правилно
наместена на рамните страни на вретеното.
♦
Поставете го дискот (11) на вретеното (5) како
што е прикажано (скица В). Доколку дискот има
испакнат центар (12), обезбедете испакнатиот
центар да биде завртен во правец на внатрешната
прирабница.
♦
Обезбедете дискот да биде правилно наместен на
внатрешната прирабница.
♦
Поставете ја надворешната прирабница (13)
на вретеното. Кога монтирате брусен диск,
испакнатиот центар на надворешната прирабница
мора да биде завртен во правец на дискот
(дел А на скица С). Кога монтирате резен диск,
испакнатиот центар на надворешната прирабница
мора да биде завртен во спротивен правец од
дискот (дел В на скица С).
♦
Држете го копчето за блокирање на вретеното
(3) притиснато и затегнете ја надворешната
прирабница со вилушкаст клуч (14) (скица D).
Употреба
Отстранување
♦
Држете го копчето за блокирање на вретеното
(3) притиснато и олабавете ја надворешната
прирабница (13) со вилушкаст клуч (14) (скица D).
♦
Отстранете ги надворешната прирабница (13)
и дискот (11).
Монтирање и вадење на дискови за
шмирглање (скици D и E)
За шмирглање е потребна подлога. Подлогата е
достапна како додаток кај Вашиот продавач на
Black & Decker.
Монтирање
♦
Поставете ја внатрешната прирабница (10) на
вретеното (5) како што е прикажано (скица Е).
Обезбедете прирабницата да биде правилно
наместена на рамните страни на вретеното.
♦
Поставете ја подлогата (15) на вретеното.
♦
Поставете го дискот за шмирглање (16) на
подлогата.
♦
Поставете ја надворешната прирабница (13)
на вретеното со испакнатиот центар завртен во
спротивен правец од дискот.
♦
Држете го копчето за блокирање на вретеното
(3) притиснато и затегнете ја надворешната
прирабница со вилушкаст клуч (14) (скица D).
Обезбедете надворешната прирабница да биде
правилно монтирана и дискот да биде цврсто
стегнат.
Отстранување
♦
Држете го копчето за блокирање на вретеното
(3) притиснато и олабавете ја надворешната
прирабница (13) со вилушкаст клуч (14) (скица D).
32
Отстранете ги надворешната прирабница (13),
дискот за шмирглање (16) и подлогата (15).
Предупредување! Оставете алатката да работи во
свој ритам. Не го преоптоварувајте.
♦
Внимателно спроведете го кабелот за случајно да
не го пресечете.
♦
Бидете спремни на многу искри кога брусниот
или резниот диск ќе го допре предметот што се
обработува.
♦
Секогаш поставувајте ја алатката на начин на кој
штитникот ќе овозможува оптимална заштита од
брусниот или резниот диск.
Вклучување и исклучување
♦
За вклучување на алатката, лизнете го
прекинувачот за вклучување и исклучување (1)
нанапред, а потоа притиснете го. Имајте на ум
дека алатката ќе продолжи да работи кога ќе го
ослободите прекинувачот.
♦
За исклучување на алатката, притиснете го
задниот дел на прекинувачот.
Предупредување! Не исклучувајте ја алатката додека
е оптоварена.
Совети за оптимална употреба
♦
♦
Цврсто држете ја алатката со една рака за
страничната рачка и со другата рака за главната
рачка.
Кога брусите, секогаш одржувајте агол од околу
15° помеѓу дискот и површината на предметот кој
се обработува.
Одржување
Вашиот Black & Decker уред или алатка, со или
без кабел, е направен да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење на
задоволително ниво зависи од правилната грижа за
алатката и редовното чистење.
Предупредување! Пред извршување на одржување
на електрични алатки со или без кабел:
♦
Исклучете ја алатката/уредот и извадете го
приклучокот од приклучницата.
♦
Или, исклучете ја алатката/уредот и извадете ја
батеријата доколку алатката/уредот има одвоен
батериски пакет.
♦
Или, целосно истрошете ја батеријата доколку
таа е составен дел од алатката/уредот и тогаш
исклучете ја.
♦
Извадете го приклучокот на полначот од
приклучницата пред да го исчистите. На вашиот
полнач не му е потребно никакво одржување
освен редовно чистење.
♦
Редовно чистете ги отворите за вентилација на
вашиот уред/алатка/полнач со употреба на мека
четка или сува крпа.
♦
Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на влажна крпа. Не употребувајте
абразивни средства за чистење или средства за
♦
чистење на база на растворувач.
Редовно отворајте го футерот (доколку го има)
и лесно потчукнете го да ја отстраните правта од
внатрешноста.
Замена на приклучок за струја (само за
Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок за струја:
♦
Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
♦
Поврзете го кафеавиот проводник на приклучокот
за фаза во новиот приклучок.
♦
Поврзете го синиот кабел со неутралниот
терминал.
Предупредување! Ништо не смее да се поврзува на
терминалот за заземјување. Следете ги упатствата
за монтирање и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 13 A.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад од
домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
Вlack & Decker производ треба да биде заменет
или дека повеќе не ви е од корист, не го фрлајте
со отпадот од домаќинството. Овозможете да биде
одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани материјали
помага во спречувањето на загадувањето
на животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено
собирање на електрични производи за домаќинство
од страна на локалните отпади или продавачите при
набавка на нов производ.
Black & Decker има објекти за собирање
и рециклирање на Black & Decker производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја
искористите оваа услуга, Ве молиме да го вратите
производот кај било кој овластен сервисер кој ќе го
собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт со
локалното претставништво на Black & Decker преку
адресата назначена во оваа упатство. Постои и друга
можност: списокот на овластени Black & Decker
сервисери и сите детали за нашите услуги после
купувањето можат да се најдат на интернет на:
www.2helpU.com
Технички податоци
KG701
(Тип 1)
230
710
Влезен напон Vнаизменична струја
Влезна моќност
W
Брзина без
оптоварување
min-1 10.500
Дијаметар на дискот
mm 115
Внатрешен отвор
на дискот
mm 22
Максимална дебелина на дискот
брусни дискови
mm 6
резни дискови
mm 3,5
Големина на вретеното
M14
Тежина
kg 2,1
KG901
(Тип 1)
230
900
KG902
(Тип 1)
230
900
11.000
115
11.000
125
22
22
6
3,5
M14
2,1
6
3,5
M14
2,1
LpA (звучен притисок) 92,6 dB(A), Отстапување (K) 3 dB(A)
LWA (звучна моќност) 103,6 dB(A), Отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три
оски) спрема EN 60745:
Површинско брусење (ah,SG) 9,9 m/s2, отстапување (K) 1,5 m/s2
Сечење (ah) 6,2 m/s2, отстапување (K) 1,5 m/s2
Полирање (ah,P) 4,6 m/s2, отстапување (K) 1,5 m/s2
Шмирглање (ah,DS) 9,6 m/s2, отстапување (K) 1,5 m/s2
Четкање со метална четка (ah) 10,2 m/s2, отстапување (K)
1,5 m/s2
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
KG701 / KG901 / KG902
Black & Decker декларира дека производите опишани
под „технички податоци“ се во склад со:
2006/42/ЕЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-3
Овие производи исто така се во склад со Директивата
2004/108/EЗ и 2011/65/EУ.
За повеќе информации Ве молиме да стапите во
контакт со Black & Decker преку следнава адреса или
да погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација во
име на Black & Decker.
Кевин Хјуит
Потпретседател за глобален развој на производи
Вlack & Decker Европа, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Велика Британија
30/03/2012
33
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција. Гарантната
изјава ги дополнува и на ниеден начин не ги
ограничува Вашите законски права. Гаранцијата важи
на териториите на земјите-членки на Европската унија
и на Европската зона на слободна трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане неисправен
поради неквалитетен материјал, изработка или
недостаток на сообразност во рок од 24 месеци од
датумот на набавката, Black & Decker гарантира дека
ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи
производите изложени на нормална употреба, или ќе
ги замени таквите производи за да осигура купувачот
да има минимум на непријатности, освен ако:
♦
Производот бил користен за занаетчиски или
професионални потреби или бил изнајмен;
♦
Производот бил изложен на неправилна употреба
или негрижа;
♦
Производот претрпел оштетување поради страни
предмети, супстанции или незгоди;
♦
Биле вршени поправки од страна на лица кои не
се овластени сервисери или сервисен персонал
на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција, треба
да доставите доказ за набавката кај продавачот
или кај овластен сервисер. Можете да ја најдете
адресата на најблискиот овластен сервисер доколку
стапите во контакт со локалното претставништво
на Black & Decker преку адресата назначена во
оваа упатство. Постои и друга можност: списокот на
овластени Black & Decker сервисери и сите детали за
нашите услуги после купувањето можат да се најдат
на интернет на: www.2helpU.com
Ве молиме да го посетите нашиот сајт www.
blackanddecker.co.uk за да го регистрирате
вашиот нов Black & Decker производ и за
да бидете во тек со новите производи
и специјалните понуди. Повеќе информации
за стоковата марка Black & Decker и за нашата
понуда на производи се достапни на www.
blackanddecker.co.uk
Не заборавајте да го регистрирате Вашиот
производ!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Регистрирајте го вашиот производ на интернет
адресата www.blackanddecker.co.uk/
productregistration или испратете ги вашето име,
презиме и шифра на производот на претставникот на
Вlack & Decker во вашата држава.
zst00227885 - 11.06.2014
35
Download PDF

advertising