MT250 | Black&Decker MT250 OSCILLATING TOOL instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222 - 43 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
MT250
B
A
C
D
E
2
F
G
H
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
veszélye.
c. Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámot. Ha víz kerül az
elektromos szerszám belsejébe, megnövekszik az áramütés veszélye.
d. Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos szerszámot soha ne hordozza és
ne vonszolja a tápkábelénél fogva, és
a dugaszát ne a kábelnél fogva húzza ki
a konnektorból. Óvja a kábelt hőtől, olajtól,
éles szélektől, illetve mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összekuszálódott kábel
növeli az áramütés veszélyét.
e. Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábellel
csökkenti az áramütés veszélyét.
f. Ha az elektromos szerszám nedves helyen
való használata elkerülhetetlen, alkalmazzon hibaáram-védelemmel ellátott (RCD)
áramforrást. Hibaáram-védelemmel ellátott
áramforrás használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
Az Ön Black & Decker rezgőszerszámát barkácsmunkákhoz (pl. csiszolás) terveztük. Faanyag,
műanyag, gipsz, színesfém és kötőelemek (pl.
edzetlen szegek, kapcsok), puhább falicsempe
vágására és kisebb felületek kaparására is alkalmas. Ez a szerszám iparszerű felhasználásra
nem alkalmas.
Biztonsági előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó
általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az
alábbi figyelmeztetések és útmutatások
figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet
és/vagy súlyos sérülést okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati útmutatót későbbi felhasználásra. Az
„elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati (vezetékes)
vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
3. Személyes biztonság
a. Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára, használja a józan eszét,
amikor elektromos szerszámmal dolgozik.
Ne dolgozzon elektromos szerszámmal,
ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása
vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést
okozhat.
b. Viseljen személyi védőfelszerelést. Mindig
hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések (például porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédő)
csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
c. Akadályozza meg a készülék véletlen
beindulását. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója kikapcsolt állásban van-e,
mielőtt a szerszámot a hálózatra és/vagy
akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe
veszi vagy hordozza. Ha a szerszámot úgy
hordozza, hogy az ujját közben a kapcsolón
tartja, vagy bekapcsolt szerszámot helyez
áram alá, azzal balesetet okozhat.
d. Távolítsa el a szerszámról a beállításhoz
használt kulcsot vagy csavarkulcsot,
mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot. Forgó alkatrészen felejtett kulcs
vagy csavarkulcs a szerszám beindulásakor
1. A munkaterület biztonsága
a. Tartsa a munkaterületet tisztán és jól
megvilágítva. A rendetlen vagy sötét munkaterület vonzza a baleseteket.
b. Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por
jelenlétében. Az elektromos szerszámokban
képződő szikrától a por vagy a gázok megygyulladhatnak.
c. Elektromos szerszám használata közben
tartsa távol a gyermekeket és az arra
járókat. Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
2. Elektromos biztonság
a. Az elektromos szerszám dugaszának
kialakítása feleljen meg a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának. Soha ne alakítsa
át a csatlakozódugaszt. Földelt elektromos
szerszámhoz ne használjon adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó
és ahhoz illő fali aljzatok használata mellett
kisebb az áramütés veszélye.
b. Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékkel,
radiátorral, tűzhellyel és hűtőszekrénnyel.
Ha teste földelést kap, nagyobb az áramütés
4
személyi sérülést okozhat.
e. Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Mindig
megfelelően támassza meg a lábát, és
tartsa magát egyensúlyban. Így a szerszámot váratlan helyzetekben is jobban tudja
irányítani.
f. Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon
laza ruházatot vagy ékszert. Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó
alkatrészekbe.
g. Ha az adott eszközhöz porelszívó és
porgyűjtő is kapcsolható, ügyeljen ezek
helyes csatlakoztatására és használatára.
Porgyűjtő használatával csökkenthetők a porral összefüggő veszélyek.
szerszámok számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A megfelelően karbantartott éles
vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul
be, és könnyebben irányítható.
g. Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámbefogókat stb. ezeknek az
útmutatásoknak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Nem az adott
célra készült elektromos szerszám használata
veszélyhelyzetet teremthet.
f.
5. Szerviz
a. A szerszámot képzett szakemberrel szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosítja az
elektromos szerszám folyamatos biztonságát.
4. Elektromos szerszámok használata és
gondozása
a. Ne erőltesse túl az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő elektromos
szerszámot használja. Jobban és biztonságosabban végezheti el a munkát, ha a szerszámot olyan fordulatszámon működteti,
amilyenre tervezték.
b. Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a saját kapcsolójával nem lehet be- és
kikapcsolni. A kapcsolóhibás elektromos
szerszámok használata veszélyes, azokat
meg kell javítani.
c. Mielőtt beállítást végez vagy változtat,
vagy tartozékot cserél a szerszámon,
illetve mielőtt a helyére elteszi, húzza ki
a szerszám dugaszát a konnektorból és/
vagy az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti
a szerszám véletlen beindulásának esélyét.
d. A használaton kívüli elektromos szerszámot olyan helyen tárolja, ahol gyermekek
nem férhetnek hozzá; és ne engedje, hogy
olyan személyek használják, akik nem
ismerik a szerszámot vagy ezen útmutatásokat. Az elektromos szerszám gyakorlatlan
felhasználó kezében veszélyes.
e. Tartsa karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek nem állítódtak-e el vagy nem
szorulnak-e, nincsenek-e a szerszámon
törött alkatrészek, nem állnak-e fenn
olyan körülmények, amelyek befolyásolhatják a szerszám működését. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági
figyelmeztetések rezgőszerszámokhoz
♦
♦
Az elektromos szerszámot a szigetelt
markolatánál fogja, amikor olyan helyen
végez munkát, ahol a vágótartozék rejtett
vezetékkel, vagy a szerszám saját tápkábelével kerülhet érintkezésbe. Vágótartozék
Feszültség alatti vezetékkel való találkozás
a készülék csupasz fémrészei is feszültség
alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.
Leszorítókkal vagy más praktikus módon
stabil felületre rögzítse és támassza meg
a munkadarabot. Ha a munkadarabot a kezében tartja vagy a testéhez szorítja, az instabillá válik, Ön pedig elveszítheti a szerszám
feletti uralmát.
Figyelmeztetés! A csiszolás során keletkező por belélegzése veszélyes lehet
a kezelő és az arra járók egészségére.
Hordjon a por és gőzök belégzésének
megakadályozására készült porvédő
maszkot, és ügyeljen arra, hogy a munkaterületre belépők is viseljenek megfelelő
védőeszközöket.
♦
♦
5
A csiszolás után alaposan távolítson el minden port.
Legyen különösen elővigyázatos, ha olyan
festéket csiszol, amely ólmot tartalmazhat, illetve amikor olyan faanyagot és fémet csiszol,
amely mérgező por keletkezésével járhat:
◆ Gyermekeket és várandós nőket ne
engedjen be a munkaterületre.
◆
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
A munkaterületen ne egyen, ne igyon és
ne dohányozzon.
◆ A porszemcséket és az egyéb törmeléket
biztonságosan ártalmatlanítsa.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy felszerelés
használata, illetve itt fel nem sorolt műveletek
végzése személyi sérülés és/vagy dologi kár
veszélyével jár.
A tartozék a kapcsológomb felengedése után
még egy ideig tovább mozog. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, és várja meg a tartozék
teljes leállását, mielőtt leteszi a szerszámot.
Kezét tartsa távol a vágási területtől. Soha,
semmilyen okból ne nyúljon a munkadarab
alá. Ne tegye ujjait vagy hüvelykujját a mozgó
fűrészlap és a fűrészlap-befogó közelébe. Ne
is próbálja a fűrészt a talp megmarkolásával
stabilizálni.
Tartsa élesen a fűrészlapot. A tompa vagy
sérült fűrészlap nyomás alatt elhajolhat vagy
megszorulhat. Mindig a munkadarab anyagának és a vágás típusának megfelelő típusú
fűrészlapot használjon.
Ha csövet vagy vezetékcsövet vág, bizonyosodjon meg arról, hogy abban nincs víz,
elektromos vezeték stb.
Közvetlenül a szerszám használata után ne
érjen a munkadarabhoz vagy a fűrészlaphoz.
Mindkettő nagyon felforrósodhat.
Legyen tudatában a rejtett veszélyeknek:
fal, padló vagy mennyezet vágása előtt tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek
elhelyezkedéséről.
Bizonyos veszélyek a vonatkozó biztonsági előírások betartása és a védőeszközök használata
ellenére sem kerülhetők el. Ezek a következők
lehetnek:
♦ Forgó-mozgó alkatrészek érintése miatti
sérülések.
♦ Alkatrészek, fűrészlapok, tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülések.
♦ A szerszám huzamosabb idejű használata
miatti sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb ideig használja, rendszeresen iktasson
be szüneteket.
♦ Halláskárosodás.
♦ A szerszám használata közben keletkező
por belégzése miatti egészségkárosodás (pl.
famunkáknál, különösen tölgy, bükk és MDF
anyagok esetén).
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN 60745 szabványnak megfelelően
határoztuk meg, így azok felhasználhatók az
egyes szerszámoknál mért értékek összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható
a vibrációnak való kitettség mértékének előzetes
becsléséhez is.
Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási
érték az elektromos szerszám használata során
eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától
függően. A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések meghatározásához végzett
vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség
kiértékelésénél a napi kitettséget jelentő időn túl
figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan
használják, ideértve a munkafolyamat minden
egyes részét, pl. azokat az időszakokat is, amikor
a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.
Mások biztonsága
♦ Ezt a szerszámot nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs
meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk,
kivéve, ha a biztonságukért felelős személy
felügyeletet vagy a szerszám használatához
kioktatást biztosít számukra.
♦ Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a szerszámmal.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak át
kell olvasnia a kezelési kézikönyvet.
Maradványkockázatok.
A biztonsági figyelmeztetéseknél ismertetett
veszélyeken kívül a szerszám használata más
veszélyekkel is jár. Ezek a készülék rendeltetésétől eltérő, illetve huzamosabb idejű használatából
stb. adódhatnak.
Figyelmeztetés! A szerszám használata
közben mindig viseljen porvédő maszkot.
6
Elektromos biztonság
Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért
nincs szükség földelő vezetékre. Mindig
ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján megadott feszültség egyezik-e az
áramforrás hálózati feszültségével.
♦
Fűrészlap beszúró
vágás készítéséhez
fába és fémbe. (Cikkszám - X26110-XJ)
Faanyag, műanyag,
vékonyfalú színesfém
csövek és kiszögellések, szegek és csavarok szétvágásához,
beszúró- és szintre
vágásához.
Fűrészlap beszúró
vágás készítéséhez
fába és fémbe. (Cikkszám - X26115-XJ)
Faanyag, műanyag,
vékonyfalú színesfém
csövek és kiszögellések szétvágásához,
beszúró- és szintre
vágásához.
Szegmentált fűrészlap. (Cikkszám X26120-XJ)
Hosszú élettartamú
fűrészlap, fa, műanyag, vékonyfalú
színesfém és nem
színes fém anyagok
vágásához ideális.
Merev hántoló. (Cikkszám - X26135-XJ)
Ideálisan felhasználható kemény és puha
anyagoknak lapos
felületekről történő
eltávolításához (pl.
vinilpadló, szőnyegragasztó, habarcs,
festék és lakk).
Flexibilis hántoló.
(Cikkszám - X26140XJ)
Ideálisan felhasználható elasztomer
anyagoknak (pl. szilikon tömítés és egyéb
tömítőanyagok) kemény lapos felületről
történő eltávolításához nehezen hozzáférhető helyeken.
Ha a hálózati kábel sérült, a balesetveszély
elkerülése érdekében a gyártóval vagy
Black & Decker szakszervizzel cseréltesse ki.
Részegységek
A készülék az alábbi részegységek némelyikét
vagy mindegyikét tartalmazza.
1. Főkapcsoló
2. Fordulatszám előválasztó kerék
3. Super-lok™ tartozék befogókar
4. Csiszolótalp
5. Porelszívó adapter (E ábra, felszereltségtől
függően, ha a szerszámhoz van mellékelve)
6. Tartozék-adapter (távtartó gyűrű)
7. Tartozék-adapter (rögzítőcsavar)
Tartozékok
A készülék az alábbi tartozékok némelyikét
vagy mindegyikét tartalmazza. A szerszám
teljesítménye függ a felhasznált tartozékoktól.
A Black & Decker és Piranha márkájú tartozékok
megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek, és tervezésüknél a szerszám teljesítményének növelése volt a cél. A fenti tartozékok
felhasználásával a legjobb teljesítményt érheti el.
Fűrészlap precíziós
beszúró vágások készítéséhez faanyagba
és puha műanyagba
(Cikkszám - X26105XJ)
Fa és puha műanyagok szétvágásához,
beszúró vágásához
és szintre vágásához.
Ajtón, szegélyléceken, ablakpárkányon
és padlózaton végzett
munkákhoz ideális.
7
kiszabadult.
♦ Engedje el a befogókart.
Figyelmeztetés: Tartozék leszerelése közben
mindenképpen viseljen kesztyűt, mert használat
közben a tartozék felforrósodhatott.
Karbid habarcs-eltávolító penge. (Cikkszám - X26125-XJ)
Karbid bevonatú
felület, habarcs és
csemperagasztó lapos felületről való
eltávolítására, illetve
faburkolat, faforgácslemez és üveggyapot
gyors eltávolítására
ideális.
Karbid ráspoly. (Cikkszám - X26130-XJ)
Karbid bevonatú felület, habarcs eltávolítására, illetve műanyag,
faforgácslemez és
üveggyapot gyors eltávolítására ideális.
Csiszolólap felhelyezése (D ábra)
♦ Igazítsa a csiszolólapot (9) a csiszolótalphoz
(4) az ábra szerint.
♦ Nyomja a csiszolólapot erősen a csiszolótalpra, meggyőződve arról, hogy a lap furatai
illeszkednek a talp furataihoz.
Csiszolólap eltávolítása
♦ Húzza le a csiszolólapot a csiszolótalpról (4).
Figyelmeztetés! Soha ne használja a szerszámot
csiszolólap vagy más tartozék nélkül.
Porelszívó adapter felszerelése (E ábra) (Ha
van a szerszámhoz mellékelve -– Tartozék
cikkszáma „A szervizlapon az 58. elem, ennek
a használati útmutatónak a végén található“)
♦ Igazítsa a porelszívó adaptert (5) a csiszolótalphoz (4) az ábra szerint.
♦ Erősen és egyenletesen nyomja be az adaptert a csiszolótalpba.
♦ Csatlakoztasson porelszívót az adapterhez.
Csiszolólapok.
Különféle kategóriájú lapok faanyag,
festett és lakkozott
felülethez.
A porelszívó adapter leszerelése
♦ Húzza ki a porelszívó adaptert (5) a csiszolótalpból (4).
Összeszerelés
A tartozékok fel- és leszerelése (A – F ábra)
Figyelmeztetés!Tartozék felszerelése előtt húzza
ki a szerszám dugaszát a konnektorból.
Alternatív tartozékok felszerelése (F ábra)
♦ Helyezze rá a távtartót (6) a gallérra (10).
♦ Helyezze rá az alternatív tartozékot (11)
a gallérra (10).
♦ Csavarja be erősen a rögzítőcsavart (7)
a helyére, hogy feszesen tartsa az alternatív
tartozékot (11).
Megjegyzés: A távtartó és a rögzítőcsavar
Black & Decker tartozékok rögzítéséhez nem
használatosak. Black and Decker tartozékok rögzítésére a Super-lok™ szerszám nélküli tartozék
befogókar használatos.
Black & Decker / Piranha tartozék felszerelése
(A – C ábra)
♦ Fogja meg a szerszámot, és közben tartsa
lenyomva a tartozék befogókart (3).
♦ Csúsztassa a tartozékot (8) a tengely és a tartozék befogó közé, és győződjön meg arról,
hogy a tartozék a befogónak mind a nyolc
csapjába beleakaszkodott, és egy vonalban
áll a tengellyel.
♦ Engedje el a befogókart.
Megjegyzés: Némelyik tartozék (pl. hántolók és
pengék) más szögben is felszerelhető a szerszámra (C ábra).
A szerszám használata
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját
tempójában működni. Ne terhelje túl.
Figyelmeztetés! Falba, padlóba vagy mennyezetbe történő vágás előtt tájékozódjon az elektromosés csővezetékek elhelyezkedéséről.
Black & Decker / Piranha tartozék leszerelése
(A ábra)
♦ Fogja meg a szerszámot, és közben tartsa
lenyomva a tartozék befogókart (3).
♦ Húzza ki a tartozékot a szerszámból, és
közben bizonyosodjon meg arról, hogy a tartozék a befogónak mind a nyolc csapjából
Fordulatszám vezérlés (G ábra)
A fordulatszám-vezérlés lehetővé teszi, hogy
a szerszám fordulatszámát az adott munkafel-
8
adathoz igazítsa.
♦ Állítsa a fordulatszám előválasztó kereket (2)
a kívánt fordulatszámra. Az 1-es beállításnál
a szerszám alacsony fordulatszámon (10 000
fordulat/perc) működik. A 6-os beállításnál
a szerszám maximális fordulatszámon
(20 000 fordulat/perc) működik.
kérjen tanácsot forgalmazójától.
A szerszám karbantartása
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Black & Decker
szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú
távú használatra terveztük. Folyamatosan kielégítő működése függ a megfelelő gondozástól és
a rendszeres tisztítástól is.
A szerszám be és kikapcsolása (H. ábra)
♦ Bekapcsoláshoz csúsztassa a főkapcsolót (1)
előre (I állás).
♦ Kikapcsoláshoz csúsztassa a főkapcsolót (1)
hátra (O állás).
Figyelmeztetés! Vezetékes/vezeték nélküli szerszámok karbantartása előtt:
♦ Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot/
készüléket.
♦ Vagy kapcsolja ki készüléket/szerszámot,
majd vegye ki belőle az akkumulátort, ha
kivehető.
♦ Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha az a géppel egybe van építve, majd
ezután kapcsolja ki.
♦ Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen tisztítsa a készülék/szerszám/töltő
szellőzőnyílásait.
♦ Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású
vagy oldószer alapú tisztítószert.
Javaslatok a szerszám optimális
használatához
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Mindig biztonságosan tartsa a szerszámot.
A pontos munkavégzés érdekében a szerszámot az elejéhez közel markolja.
Amikor csak lehetséges, de különösen
vágópengék használata esetén szorítsa le
a munkadarabot.
Ne nyomja túl erősen a szerszámot.
Mindig a munkadarab anyagának és a vágás
típusának megfelelő típusú tartozékot használjon.
Rendszeresen ellenőrizze a tartozékok állapotát. Szükség esetén cserélje ki.
Jelölje ki a kívánt kezdőpontot.
Kapcsolja be a szerszámot, és lassan tolja
be a tartozékot a munkadarabba a kívánt
kezdőpontnál.
A tiszta vágásfelület eléréséhez erősítsen a
munkadarab hátoldalához egy darab puhafát
vagy préselt falapot és ezen a „szendvicsen”
keresztül fűrészeljen.
Ne erőltesse bele a vágópengét a munkadarabba. Legyen tudatában annak, hogy
a fémek fűrészelése sokkal több időt vesz
igénybe, mint a faanyagok fűrészelése.
Fémlemez vágásánál kenjen fel egy vékony
olajréteget a vágási vonalra még a vágás
megkezdése előtt.
Friss festékréteg csiszolásánál a további
festékrétegek felvitele előtt használjon extra
finom csiszolópapírt.
Egyenetlen felületek simításakor valamint
régi festékréteg eltávolításakor, először használjon durva csiszolópapírt. Más felületeket
először közepes finomságú csiszolópapírral
csiszoljon. Mindkét esetben egy idő után
váltson át finomabb csiszolópapírra, ezzel
egyre simább, és finomabb felület érhető el.
A beszerezhető tartozékokkal kapcsolatban
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦ A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦ A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó
fázis csatlakozójához.
♦ A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem
kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési útmutatót. Ajánlott
biztosíték: 5 A.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el
kell különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége
rá, gondoljon a környezetvédelemre. A terméket
a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell
megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé teszi
az anyagok újrafeldolgozását és újbóli
felhasználását. Újrahasznosított vagy
9
CE megfelelőségi nyilatkozat
újrafeldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben
csökkenthető.
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
MT250
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki
adatok“ című fejezetben ismertetett termékek
megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-4
A Black & Decker lehetőséget biztosít
a Black & Decker termékek begyűjtésére és újrahasznosítására, amint azok elérték élettartamuk
végét. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe
veszi, kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
szervizbe, melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker vállalathoz a következőkben megadott vagy
a kézikönyv hátlapján megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok öszszeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a Black & Decker vállalat nevében adja.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
Black & Decker képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is felvilágosítást
kaphat: www.2helpU.com.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2011. 05. 25.
Műszaki adatok
Feszültség
Üresjárati
rezgésszám
Rezgés szöge
Teljesítmény
Súly
MT250 (1-es típus)
VAC 230
min-1 10 000–20 000
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Вlack & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Вlack & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy regisztrálja az új
Вlack & Decker termékét, ill. hogy megismerje
az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal
kapcsolatos legújabb híreinket. A Вlack & Decker
márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos
további tájékoztatást a www.blackanddecker.hu
internetes címen találhat.
Fok 1,4 vagy 2,8
W 250
kg 1,4
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomás (LpA) 79,7 dB(A), bizonytalanság (K)
3 dB(A)
Zajszint (LWA) 90,7 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN
60745 szerint:
Fa fűrészelése (ah, CW) 10,2 m/s2, bizonytalanság (K)
1,5 m/s2
Fém fűrészelése (ah, CM) 4,3 m/s2, bizonytalanság (K)
1,5 m/s2
Csiszolás (ah) 3,3 m/s2, bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
10
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje
a terméknek vagy jelentősebb részének (motor állórész,
forgórész, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén
a kicserélt, kijavított termékre (jelentősebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba
tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából,
hogy a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza,
fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal
arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási
számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás
időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév,
üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási
igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető.
Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került
kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadás elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
 a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
időpontját,
 a hiba okát
 a javítás módját
 a termék fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját,
 a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve
a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban
foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen
kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás
után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális)
célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához
használták fel (nem fogyasztói szerződés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
miatt következett be (így különösen: fűrészlánc,
fűrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe,
csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredő hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok
használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba
a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
zst00191945 - 30-10-2012
11
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
www.rotelkft.hu
FORGALMAZÓ:
Stanley Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Mészáros u. 58/b
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
07/2012
12
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
Importáló neve, címe:
Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
13
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising