HPL108 | Black&Decker HPL108 OSCILLATING TOOL Type H1 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511111-73 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
HPL108MT
A
B
D
C
E
2
F
G
H
I
J
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
e.
Vaše vibračné náradie Black & Decker je určené na rôzne
aplikácie v domácnosti, ako napríklad na brúsenie. Je
tiež vhodné na rezanie materiálov z dreva, plastu, sadry,
farebných kovov a upevňovacích prvkov (napr. netvrdené klince, spony), opracovanie poddajných dlaždíc
a škrabanie malých plôch. Toto náradie je určené iba na
spotrebiteľské použitie.
f.
Bezpečnostné pokyny
3.
a.
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
výstrahy a všetky pokyny. Nedodržanie nižšie
uvedených pokynov môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo
vážne poranenie.
b.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte
na prípadné ďalšie použitie. Termín „elektrické náradie“
vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom) alebo
náradie napájané akumulátorom (bez prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré
môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo
výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického náradia
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň,
ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
g.
4.
a.
b.
c.
4
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie
kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí musí byť v napájacom okruhu použitý prúdový chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča
(RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení
alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky
ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba
a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypnutý hlavný
vypínač. Prenášanie elektrického náradia s prstom
na hlavnom vypínači alebo pripojenie prívodného
kábla k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač náradia
v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú
v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na náradí
môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť zachytené pohyblivými dielcami.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.
Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ elektrického
náradia. Pri použití správneho typu náradia bude
práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie
nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto
bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia.
Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred
použitím opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených
nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a držiaky nástrojov podľa týchto pokynov a berte
do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá
bude vykonávaná. Použitie elektrického náradia na
iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
♦
Varovanie! Vyhýbajte sa kontaktu alebo vdýchnutiu prachu vzniknutého brúsením. Tento
prach môže ohrozovať zdravie obsluhy a okolostojacich osôb. Používajte masku proti prachu
určenú špeciálne na ochranu pred toxickým
prachom a podobnými látkami a zaistite, aby
boli takto chránené všetky osoby nachádzajúce
sa alebo vstupujúce do pracovného priestoru.
♦
♦
Použitie akumulátorového náradia a jeho údržba
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže
pri vložení iného nevhodného typu spôsobiť požiar.
Používajte elektrické náradie výhradne s akumulátormi, ktoré sú určené pre daný typ náradia.
Použitie iných typov akumulátorov môže spôsobiť
vznik požiaru alebo zranenie.
Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho mimo
dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky na papier, mince, kľúče, klince,
skrutky alebo ďalšie drobné kovové predmety,
ktoré môžu spôsobiť skratovanie kontaktov
akumulátora. Skratovanie kontaktov akumulátora
môže viesť k vzniku popálenín alebo požiaru.
V nevhodných podmienkach môže z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu
s touto kvapalinou. Ak sa kvapalinou náhodne
zasiahnete, zasiahnuté miesto umyte vodou. Ak
sa Vám dostane kvapalina do očí, zasiahnuté
miesto opláchnite a vyhľadajte lekársku pomoc.
Uniknutá kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
podráždenie či popálenie pokožky.
♦
♦
♦
♦
♦
Opravy
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať
originálne náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
♦
♦
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa vibračného náradia
♦
so „živým“ vodičom spôsobia neizolované kovové
časti náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému
stolu používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky. Držanie obrobku rukou alebo opretie
obrobku o časť tela nezaistí jeho stabilitu a môže
viesť k strate kontroly.
Po brúsení starostlivo odstráňte všetok prach.
Buďte veľmi opatrní pri brúsení povrchov s nátermi,
ktoré môžu obsahovať prísadu olova, alebo pri
brúsení drevených alebo kovových materiálov, pri
ktorom môžu vznikať toxické látky:
♦
Zamedzte vstupu detí a tehotných žien do
pracovného priestoru.
♦
V pracovnom priestore nejedzte, nepite a nefajčite.
♦
Zaistite bezpečnú likvidáciu prachu a ostatných
nečistôt vzniknutých pri brúsení.
V tomto návode je opísané odporučené použitie
tohto náradia. Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií než je odporúčané týmto návodom,
môže predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo
riziko spôsobenia hmotných škôd.
Po uvoľnení hlavného vypínača bude príslušenstvo
pokračovať v pohybe. Pred odložením náradia vždy
uvoľnite vypínač a počkajte, kým nedôjde k úplnému
zastaveniu príslušenstva.
Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti od miesta
rezu. Zo žiadneho dôvodu nikdy nesiahajte do
priestoru pod obrobok. Nevkladajte prsty alebo palec
do blízkosti pílového listu a upínacej svorky pílového
listu. Nepokúšajte sa stabilizovať pílu uchopením
pätky píly.
Udržujte rezné násady ostré. Tupé alebo poškodené pílové listy môžu pri práci spôsobiť vychýlenie
alebo zablokovanie pílového listu. Vždy používajte
typ pílového listu zodpovedajúci materiálu obrobku
a typu rezu.
Pri rezaní rúrok a potrubia sa uistite, či sa v nich
nenachádzajú elektrické vodiče, voda atď.
Nedotýkajte sa obrobku alebo reznej násady ihneď
po ukončení rezu. Môžu byť veľmi horúce.
Dávajte pozor na skryté nebezpečenstvá. Pred rezaním do stien, podláh a stropov skontrolujte polohu
elektrických vodičov a potrubia.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja so
skrytými elektrickými vodičmi, držte elektrické
náradie vždy za izolované rukoväti. Pri kontakte
5
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
♦
Elektrická bezpečnosť
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa so zariadením
nehrali.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
akumulátory a nabíjačky
Akumulátory
♦
Nikdy sa nepokúšajte akumulátor z akéhokoľvek
dôvodu rozoberať.
♦
Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
♦
Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže
teplota presiahnuť 40 °C.
♦
Nabíjajte akumulátory iba pri teplotách v rozsahu od
10 do 40 °C.
♦
Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s náradím.
♦
Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad: - práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Nepokúšajte sa nabíjať poškodené akumulátory.
Nabíjačky
♦
Používajte nabíjačku Black & Decker len na nabíjanie akumulátora, ktorý bol dodaný s týmto výrobkom.
Ostatné akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť
poranenie alebo iné škody.
♦
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré nie
sú na nabíjanie určené.
♦
Poškodené káble ihneď vymeňte.
♦
Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
♦
Nepokúšajte sa nabíjačku otvoriť.
♦
Nepokúšajte sa nabíjačku rozoberať.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa
môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce
s týmto náradím.
Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie
použitie.
Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití
elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne
vibrácií v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
Táto nabíjačka má dvojitú izoláciu. Preto nie
je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy
skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu, ktoré je uvedené na výkonovom
štítku výrobku. Nikdy sa nepokúšajte nahradiť
nabíjačku priamym pripojením k zásuvke
elektrického prúdu.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/EC na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia
s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako
sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
Black & Decker, aby sa zabránilo možným rizikám.
Popis
Štítky na náradí
Toto zariadenie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Regulátor otáčok
3. Upínacia páka príslušenstva Super-lok™, bez
použitia nástroja
4. Akumulátor
5. Pracovná kontrolka
6. Brúsna základňa
7. Adaptér na odsávanie prachu (obr. G - pokiaľ sa
dodáva)
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
Varovanie! Pri použití tohto náradia vždy používajte ochrannú masku proti prachu.
6
8.
9.
Adaptér príslušenstva (podložka)
Adaptér príslušenstva (upevňovacia skrutka)
Karbidová čepeľ na odstránenie malty.
(Číslo dielu - X26125-XJ)
Povrch potiahnutý karbidom,
ideálny na odstránenie malty
a lepidla na dlaždice z rovných plôch a pre rýchly odber
materiálu z dreva, drevotriesky
a sklolaminátu.
Príslušenstvo
Toto náradie obsahuje niektoré, alebo všetky nasledujúce
príslušenstvá. Výkon Vášho náradia závisí od používaného príslušenstva. Príslušenstvá Black & Decker a Piranha
sú navrhnuté a vyrobené podľa noriem pre vysokú kvalitu
a sú určené na zvýšenie výkonu Vášho náradia. Použitím
tohto príslušenstva docielite ten najlepší výsledok, ktorý
Vám Vaše náradie môže poskytnúť.
Karbidová škrabka.
(Číslo dielu - X26130-XJ)
Povrch potiahnutý karbidom,
ideálny na odstránenie malty
a pre rýchly odber materiálu
z plastu, drevotriesky a sklolaminátu.
Rezná čepeľ pre ponorný
rez pre materiály z dreva
a mäkkých plastov.
(Číslo dielu - X26105-XJ)
Oddeľovanie, ponorné rezy
a zrezávanie vrstiev dreva
a mäkkých plastov. Ideálny na
opracovávanie dverí, ochranných líšt, okenných rámov
a podláh.
Brúsne papiere.
Rôzne zrnitosti na brúsenie
dreva, natretých a lakovaných
plôch.
Rezná čepeľ pre ponorný rez
pre materiály z dreva a kovu.
(Číslo dielu - X26110-XJ)
Oddeľovanie, ponorné rezy
a zrezávanie vrstiev dreva,
plastov, tenkostenného potrubia a pretlačovaných rúrok,
ktoré nie sú zo železa, klincov
a skrutiek.
Zostavenie
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. B)
♦
Rezná čepeľ pre ponorný rez
pre materiály z dreva a kovu.
(Číslo dielu - X26115-XJ)
Oddeľovanie, ponorné rezy
a zrezávanie vrstiev dreva,
plastov, tenkostenného potrubia a pretlačovaných rúrok,
ktoré nie sú zo železa.
♦
Segmentovaný pílový list.
(Číslo dielu - X26120-XJ)
Rezná čepeľ s dlhou životnosťou, ideálna na rezanie
dreva, plastov, tenkostenných
materiálov zo železa a farebných kovov.
Ak chcete akumulátor (4) nasadiť, vyrovnajte ho
s miestom jeho uloženia na náradí. Zasuňte akumulátor do náradia a zatlačte naň tak, aby došlo k jeho
riadnemu usadeniu.
Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte uvoľňovacie
tlačidlo (12) a súčasne vysúvajte akumulátor z náradia.
Nasadenie a vybratie príslušenstva (obr. C
- H)
Varovanie! Pred nasadením príslušenstva náradie
odpojte od prívodu napätia.
Nasadenie príslušenstva Black & Decker / Piranha
(obr. C - E)
♦
Uchopte náradie a stlačte upínaciu páku príslušenstva (3).
♦
Príslušenstvo (13) nasuňte medzi hriadeľ a držiak
tak, aby zaskočilo do všetkých ôsmich výstupkov
držiaka a bolo s hriadeľom vyrovnané.
♦
Upínaciu páku príslušenstva uvoľnite.
Poznámka: Niektoré príslušenstvo, ako napríklad škrabky a rezné násady je možné podľa potreby upevniť pod
uhlom (obr. E).
Pevná škrabka.
(Číslo dielu - X26135-XJ)
Ideálna na odstránenie tvrdých
a mäkkých materiálov z rovných povrchov, rovnako ako
na odstránenie podláh z PVC,
lepených kobercov, lepených
podlahových dlaždíc, omietok,
náterov a lakov.
Ohybná škrabka.
(Číslo dielu - X26140-XJ)
Ideálna na odstránenie pružných materiálov z tvrdých rovných povrchov v neprístupných miestach, ako napríklad
silikónových tesniacich tmelov
a ďalších tesniacich materiálov.
Vybratie príslušenstva Black & Decker / Piranha
(obr. C)
♦
Uchopte náradie a stlačte upínaciu páku príslušenstva (3).
♦
Príslušenstvo vytiahnite von z náradia, uistite sa, či
vyskočilo zo všetkých ôsmich výstupkov držiaka.
♦
Upínaciu páku príslušenstva uvoľnite.
7
Varovanie: Príslušenstvo sa musí vyťahovať rukavicami,
môže byť po použití horúce.
♦
Ak chcete akumulátor (4) nabiť, vložte ho do nabíjačky (10). Akumulátor je možné do nabíjačky vložiť
iba jedným spôsobom. Nepoužívajte nadmernú
silu. Uistite sa, že je akumulátor v nabíjačke riadne
usadený.
♦
Pripojte nabíjačku k sieti a zapnite ju.
Indikátor nabíjania (11) bude nepretržite zeleno blikať
(pomaly).
Nabíjanie bude ukončené, hneď ako začne indikátor
nabíjania (11) neprerušovane zeleno svietiť. Akumulátor
môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou diódou
neobmedzene dlhý čas. Svietiaca dióda LED prejde pri
občasnom dobíjaní akumulátora z trvale svietiacej zelenej
na blikajúcu zelenú (nabíjanie). Indikátor nabíjania (11)
bude svietiť tak dlho, ako dlho bude akumulátor vložený
do nabíjačky, ktorá je pripojená k elektrickej sieti.
♦
Vybité akumulátory nabite do 1 týždňa. Prevádzková životnosť akumulátora sa značne skráti, ak ho
budete skladovať vo vybitom stave.
Nasadenie brúsneho papiera (obr. F)
♦
Brúsny papier (14) zarovnajte so základňou (6) podľa
obrázku.
♦
Pritlačte brúsny papier na brúsnu základňu a uistite
sa, či sú otvory v brúsnom papieri zarovnané s otvormi v brúsnej základni.
Vybratie brúsneho papiera
♦
Brúsny papier (14) stiahnite zo základne (6).
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez nasadeného
brúsneho papiera alebo príslušenstva.
Nasadenie adaptéra odsávania prachu (obr. G) (pokiaľ sa dodáva - číslo dielu príslušenstva: ‚Položka
58 servisnej strany, ktorú nájdete na konci tohto
návodu na obsluhu‘)
♦
Adaptér odsávania prachu (7) zarovnajte so základňou (6) podľa obrázku.
♦
Adaptér pevne a rovnomerne zatlačte do brúsnej
základne.
♦
K adaptéru odsávania prachu pripojte vysávač.
Ponechanie akumulátora v nabíjačke
Akumulátor môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou LED diódou neobmedzene dlhý čas. Nabíjačka bude
akumulátor udržiavať v nabitom stave.
Vybratie adaptéra na odsávanie prachu
♦
Adaptér odsávania prachu (7) vytiahnite z brúsnej
základne (6) von.
Diagnostická funkcia nabíjačky
Varovanie! Pred rezaním do stien, podláh a stropov sa
vždy poriadne uistite o polohe elektroinštalácie a potrubia.
Ak nabíjačka deteguje vybitý alebo poškodený akumulátor, indikátor nabíjania (11) začne rýchlo červeno blikať.
Postupujte nasledovne:
♦
Vyberte akumulátor (4) z nabíjačky a vložte ho späť
do nabíjačky.
♦
Ak bude kontrolka nabíjania stále rovnako rýchlo
červeno blikať, použite iný akumulátor, aby ste sa
uistili, či nabíjačka pracuje správne.
♦
Ak prebieha nabíjanie iného akumulátora správne,
pôvodný akumulátor je poškodený a mal by byť
vrátený autorizovanému servisu, kde bude zaistená
jeho recyklácia.
♦
Ak je pri použití iného akumulátora indikácia rovnaká ako pri pôvodnom, zverte kontrolu a testovanie
nabíjačky autorizovanému servisu.
Poznámka: Skúška, ktorá určí, či je akumulátor poškodený, môže trvať až 60 minút. Ak je akumulátor
príliš horúci alebo príliš studený, LED dióda bude
striedavo pomaly a rýchlo červeno blikať.
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
Regulácia otáčok (obr. I)
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím a vždy,
keď dôjde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor
sa môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny stav,
ktorý neznamená žiadny problém.
Regulátor otáčok Vám umožňuje prispôsobiť otáčky
náradia danému použitiu.
♦
Nastavte regulátor otáčok (2) na požadovanú hodnotu. V polohe 1 bude náradie pracovať v nízkych
otáčkach, 7 500 min-1. V polohe 6 bude náradie
pracovať v maximálnych otáčkach, 15 000 min-1.
Nasadenie alternatívneho príslušenstva (obr. H)
♦
Umiestnite podložku (8) na objímku (15).
♦
Alternatívne príslušenstvo (16) nasuňte do objímky
(15).
♦
Pevne zaskrutkujte upevňovaciu skrutku (9) na
miesto tak, aby bolo nasadené alternatívne príslušenstvo (16) pevne zaistené.
Poznámka: Na upevnenie príslušenstva Black & Decker
sa podložka a upevňovacia skrutka nepoužívajú. Príslušenstvo Black & Decker sa upevňuje pomocou upínacej
páky príslušenstva Super-lok™.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak okolitá teplota
klesne pod 10 °C alebo ak presiahne 40 °C. Odporúčaná
teplota prostredia na nabíjanie: približne 24 °C.
Poznámka: Nabíjačka nebude akumulátor nabíjať, ak
je teplota jeho článku nižšia než zhruba 0 °C alebo
vyššia než 40 °C.
Akumulátor by mal byť ponechaný v nabíjačke a nabíjačka ho začne automaticky nabíjať, hneď ako sa
teplota článkov akumulátora zvýši alebo zníži.
Zapnutie a vypnutie (obr. J)
♦
♦
8
Ak chcete náradie zapnúť, presuňte hlavný vypínač
(1) dopredu (poloha I).
Ak chcete náradie vypnúť, presuňte hlavný vypínač
(1) dozadu (poloha O).
Pracovná kontrolka LED
♦
Pracovná kontrolka LED (6) sa automaticky rozsvieti pri
zapnutí náradia.
♦
Indikátor vybitého akumulátora
Pokiaľ po stlačení hlavného vypínača náradia začne pracovná kontrolka LED (6) trvalo rýchlo blikať, akumulátor
je vybitý a je treba ho nabiť.
Na rozdiel od iných typov akumulátory Li-Ion poskytujú
bezstratový výkon po ich celú pracovnú dobu. Náradie
Vám tak neprinesie pomalý postupný pokles výkonu pri
práci. Skokový úbytok dodávaného výkonu akumulátora
znamená, že je na konci pracovnej doby a je treba ho
nabiť.
Poznámka: Dióda LED môže tiež blikať pri preťažení
alebo pri vysokej teplote (viď kapitola Ochrana
akumulátora).
♦
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Riadna starostlivosť o výrobok a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Ochrana akumulátora
Elektrický okruh akumulátora ho chráni pred extrémnou
teplotou, pri úplnom vybití a pred prebitím. Na ochranu
pred poškodením akumulátora a na zvýšenie jeho
životnosti vnútorný elektrický okruh akumulátor odpojí
pri preťažení, alebo pokiaľ pri práci teplota akumulátora
nadmerne vzrastie. Tento stav môže nastať v situáciách
vyžadujúcich extrémne vysoký krútiaci moment, pri
uviaznutí a zaseknutí násady. Tento inteligentný systém
odpojí akumulátor, pokiaľ jeho pracovná teplota prekročí
80 °C a opäť ho pripojí pri poklese do prevádzkového
rozsahu 0 °C – 50 °C.
Pokiaľ elektrický okruh akumulátora deteguje chvíľkové
preťaženie, pracovná kontrolka LED začne blikať.
Poznámka: Akumulátor sa môže resetovať automaticky. Pokiaľ kontrolka LED stále bliká, znamená to,
že je úroveň nabitia akumulátora značne znížená. Do
nabíjačky vložte akumulátor a nabite ho.
Poznámka: Výrazne znížená pracovná doba po plnom
nabití znamená, že je akumulátor na konci svojej
životnosti a musí byť vymenený.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby
elektrického náradia s prívodným káblom alebo náradia
s batériami:
♦
Zariadenie vždy odpojte od elektrickej siete.
♦
Alebo náradie vypnite a vyberte z neho akumulátor,
ak je náradie vybavené samostatným akumulátorom.
♦
Alebo ak nie je možné akumulátor vybrať, nechajte
náradie v chode, kým nedôjde k jeho úplnému
vybitiu.
♦
Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne čistite
mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú
Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦
Zaistite ekologické odstránenie starej zástrčky.
♦
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený
žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 5 A.
Rady na optimálne použitie
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ak brúsite náterové vrstvy pred nanesením novej
vrstvy farby, používajte brúsny papier s veľmi jemnými brúsnymi zrnami.
Na veľmi nerovnom povrchu alebo pri odstraňovaní
náterových vrstiev začnite prácu s brúsnym papierom s hrubými zrnami. Na ostatných povrchoch
začnite prácu s brúsnym papierom so strednou
veľkosťou zŕn. V oboch prípadoch postupne nahrádzajte hrubší brúsny papier jemnejším, aby ste
dosiahli dokonalú povrchovú úpravu.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o dostupnom príslušenstve, kontaktujte autorizovaného
predajcu.
Náradie vždy držte pevne. Pre presnú prácu držte
náradie v prednej časti.
Kedykoľvek je to možné, obrobok si upnite, obzvlášť
pri použití rezných násad.
Nevyvíjajte na náradie príliš veľký tlak.
Vždy používajte vhodný typ násady zodpovedajúci
materiálu obrobku a typu rezu.
Pravidelne kontrolujte stav príslušenstva. Ak je to
nutné, vymeňte ho.
Vyznačte si požadovaný počiatočný bod.
Zapnite náradie a pomaly posuňte príslušenstvo
k obrobku do počiatočného bodu.
Pre dosiahnutie čistého rezu upnite zo zadnej strany
obrobku kus preglejky alebo mäkkého dreva a rez
veďte touto zostavou.
Rezný nástroj do obrobku netlačte silou. Vezmite do
úvahy, že rezanie tabuľového plechu zaberie viac
času ako rezanie hrubých drevených obrobkov.
Pri rezaní kovu naneste pred rezaním na reznú čiaru
tenký olejový film.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu
s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto
výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
9
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
11
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
HPL108MT
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-4
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím,
spoločnosť Black & Decker na tejto adrese alebo na
adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
Akumulátory
Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
♦
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
09/06/2011
Akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion je možné
recyklovať. Odovzdajte ich v autorizovanom servise
alebo do miestnej zberne, kde budú recyklované
alebo zlikvidované tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia.
Záruka
Technické údaje
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
HPL108MT (H1)
Napätie
Otáčky naprázdno
Oscilačný uhol
Hmotnosť
Akumulátor
Napätie
Kapacita
Typ
Nabíjačka
V 10,8
min-1 7 500 - 15 000
Stupne 1,4 alebo 2,8
kg 0,8
Ah 1,3
Li-Ion
905599** (typ. 1)
Napájacie napätie
V 230
Výstupné napätie
V 10,8
Prúd
Približný čas nabíjania
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie Vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu;
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením;
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.
BL1310
V 10,8
A 2
min 30
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 78 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A),
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na
príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Akustický výkon (LWA) 89 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa
normy EN 60745:
Rezanie dreva (ah, CW) 10,5 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2, Rezanie kovu
(ah, CM) 5,2 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2, Brúsenie (ah) 4,0 m/s2, odchýlka
(K) 1,5 m/s2
10
Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si tu
Váš nový výrobok. Registrácia umožňuje spoločnosti
Black & Decker informovať zákazníkov o priebežných
zmenách a nových výrobkoch. Ďalšie informácie
o značke Black & Decker a o celom rade našich
ďalších výrobkov nájdete na adrese
www.blackanddecker.co.uk.
11
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 244 638 121,3
Fax: 00421 244 638 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 335 512 624
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
obchod@blackdecker.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
zst00155611 - 22-07-2011
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising