HPL108 | Black&Decker HPL108 OSCILLATING TOOL Type H1 instruction manual

372000-24 EST
HPL108MT
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
13
A
B
D
C
E
3
F
G
H
I
J
4
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
Black & Deckeri vibrotööriist on ette nähtud kodusteks remonttöödeks, nt lihvimiseks. See sobib
ka puitmaterjali, plastiku, kipsi, mitteraudmetalli ja
kinnitusdetailide (nt kõvendamata naelad, klambrid)
lõikamiseks, pehmete seinaplaatide töötlemiseks
ja väikeste pindade kraapimiseks. See tööriist on
mõeldud vaid tavatarbijale.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus. Lugege hoiatusi ja juhiseid. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles.
Termin „elektritööriist“ viitab vooluvõrgutoitega (juhtmega) või akutoitega (juhtmeta) elektritööriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad tööalad
võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriistaga töötamise ajal eemal. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist (nt
torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid). Kui
olete on maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
c. Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi kasutage seadme toitejuhet selle kandmiseks,
tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske juhet kuumuse, õli, teravate
nurkade ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektritööriistaga välitingimustes,
kasutage õues kasutamiseks sobivat piken-
dusjuhet. Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekkevoolukaitset. Rikkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage
elektritööriista väsimuse korral või alkoholi,
narkootikumide või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või
hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke alati
kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes tingimustes
kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist. Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/või aku
külge ühendamist on käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista sõrm lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille lüliti on tööasendis kutsub
esile õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutrivõti või mõni muu
võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab parema
kontrolli tööriista üle ettearvamatutes situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke
lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest osadest.
Laiad riided, ehted või pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähendada
tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt
võimsusel, mis on tööks ette nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida
ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab remonti.
c. Enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist või hoiulepanekut ühendage elektri5
EESTI KEEL
d.
e.
f.
g.
tööriist vooluvõrgust välja ja/või eemaldage
aku. Selline käitumine vähendab riski masina
ettenägematu käivitumise näol.
Hoidke elektritööriistu kasutusvälisel ajal
väljaspool laste käeulatust ning ärge lubage
elektritööriistaga töötada kõrvalistel isikutel,
kes pole elektritööriista ja käesoleva juhendiga
tutvunud. Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
Elektritööriistu tuleb hoida heas seisukorras.
Kontrollige, et liikuvad osad sobivad kokku ja
ei kiilu kinni, osad oleksid terved ja kõiki muid
tööriista tööd mõjutada võivaid tingimusi.
Kahjustuste korral laske tööriista enne edasist
kasutamist remontida. Paljud õnnetused on
põhjustatud halvasti hooldatud tööriista tõttu.
Hoidke lõiketerad teravate ja puhastena. Õigesti hooldatud, teravate servadega lõikeriistad
kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ja neid on
lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja otsikuid
vastavalt juhistele, arvestades töötingimusi ja
teostatava töö iseloomu. Kasutades tööriista
mitte sihtotstarbeliselt võib lõppeda raskete
tagajärgedega.
5. Akutööriista kasutamine ja hooldus
a. Laadimiseks kasutage ainult tootja poolt heaks
kiidetud laadijat. Ühte tüüpi aku laadimiseks kasutatav laadija võib teist tüüpi aku puhul tekitada
tuleohu.
b. Kasutage elektritööriistades ainult konkreetsele seadmele mõeldud akuplokke. Teist tüüpi
akude kasutamine võib põhjustada vigastus- ja
tuleohu.
c. Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal
metallesemetest, nt kirjaklambrid, mündid,
võtmed, naelad, kruvid, või muudest väikestest
metallesemetest, mis võivad luua ühenduse
kahe klemmi vahel.
Lühiühenduse tekitamine aku klemmide vahel
võib põhjustada põletushaavu või tulekahju.
d. Väärkasutamise korral võib akust lekkida
vedelikke; vältige nendega kokkupuudet. Kui
kokkupuude toimub, loputage kokkupuutekohta veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge
koheselt arsti poole. Akust välja pritsinud vedelik
võib põhjustada ärritust või põletusi.
6. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult
originaalvaruosi. Nii tagate tööriista ohutuse.
6
Hoiatus. Täiendavad ohutusnõuded vibrotööriista kasutamisel
♦
♦
Hoidke elektritööriista töötamise ajal isoleeritud käepidemetest kohtades, kus lõikevahend
võib puutuda kokku varjatud juhtmetega.
Pinge all oleva juhtme lõikamine võib pingestada
elektritööriista metallist osad ning anda kasutajale
elektrilöögi.
Kasutage kruustange või muud viisi, et töödetail kindlalt fikseerida ja toestada. Kui hoiate
töödetaili käsitsi või keha vastas, on see ebastabiilne ja võib põhjustada tööriista üle kontrolli
kaotamist.
Hoiatus. Kokkupuude lihvimisel tekkiva
tolmuga või selle sissehingamine võib
ohustada seadme kasutajat ja võimalikke
kõrvalseisjaid. Kandke tolmumaski, mis
on mõeldud kaitseks tolmu ja auruse eest;
veenduge, et tööalale sisenevad isikud
oleks samuti kaitstud.
◆ Pärast lihvimist eemaldage hoolikalt kogu tolm.
◆ Olge eriti ettevaatlikud kui lihvitav pind võib olla
kaetud pliipõhise värviga või kui lihvite puitu või
metalli, millest võib eraldada mürgist tolmu:
◆ Ärge lubage tööpiirkonda lapsi ega rasedaid
naisi.
◆ Tööpiirkonnas ei tohi süüa, juua ega suitsetada.
◆ Kõrvaldage ohutult tolmuosakesed ja muud
jäätmed.
♦ Sihtotstarve on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis. Tarvikute või lisaseadmete kasutamine
muul otstarbel kui ette nähtud käesolevas kasutusjuhendis võib põhjustada vigastusi või vara
kahjustamist.
♦ Pärast lüliti vabastamist jätkab lisatarvik liikumist.
Kui olete tööriista välja lülitanud, oodake, kuni tarvik
seiskub täielikult ja alles siis asetage tööriist maha.
♦ Hoidke käed lõikealast eemal. Ärge kunagi
küünitage ühelgi põhjusel töödeldava osa alla.
Ärge asetage sõrmi või pöialt liikuva tera või teraklambri lähedusse. Ärge tasakaalustage saagi
hoide kinni selle jalast.
♦ Hoidke lõiketerad teravad. Nürid või kahjustunud
lõiketerad võivad põhjustada koormuse all oleva
sae kaldumise või seiskumise. Kasutage alati
töödetaili ja lõiketöö jaoks sobivaid terasid.
♦ Torude või juhtmete lõikamisel veenduge, et neis
ei ole vett ega kaableid.
♦ Vahetult pärast masina käitamist ärge puudutage
töödetaili ega lõiketera. Need võivad olla väga
kuumad.
EESTI KEEL
♦
Enne seina, põrandasse või lakke lõikamist
veenduge, et seal pole peidetud ohte. Kontrollige
juhtmete ja torude olemasolu suhtes.
Kõrvaliste isikute ohutus
♦ See seade pole mõeldud kasutamiseks isikutele
(k.a lapsed), kellel on vähendatud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel puuduvad
vastavad teadmised ja kogemused, v.a juhul,
kui nende ohutuse eest vastutav isik on andnud
neile seadme ohutuks kasutamiseks juhiseid ja
teostab järelevalvet.
♦ Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
Muud riskid.
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasolevatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisel ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
♦ Pöörleva/liikuva osa puudutamisest tekitatud
vigastused.
♦ Osade, terade või tarvikute vahetamisest tekitatud
vigastused.
♦ Tööriista pikaaegsest kasutamisest tekkinud
vigastused. Kui kasutate tööriista pikemalt, veenduge, et teete korrapäraselt puhkepause.
♦ Kuulmiskahjustused.
♦ Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseohud (nt puidutööd, eriti
tamme, pöögi vaik-kiudplaadi korral).
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonitaseme väärtust võib kasutada kokkupuute esmaseks
hinnanguks.
Hoiatus. Vibratsioonitaseme väärtus võib elektritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist
erineda deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase
võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.
Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetmete määramiseks, mis on sätestatud standardis
2002/44/EÜ isikute kaitsmiseks, kes töötavad
pidevalt elektritööriistadega, peab arvesse võtma
kasutamise tingimusi ja tööriista kasutamise viisi,
k.a arvestama töötsükli kõikide osadega, nagu aeg,
millal tööriist on välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos
käivitamisega.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
:
6
Hoiatus. Vigastusohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Hoiatus. Kandke selle tööriista kasutamisel alati tolmukaitsemaski.
Elektriohutus
Täiendavad ohutusnõuded aku ja akulaadija
kasutamisel
Akud
◆ Ühelgi põhjusel ärge kunagi proovige neid avada.
◆ Vältige aku kokkupuudet veega.
◆ Ärge hoidke akusid keskkonnas, kus temperatuur
võib kerkida kõrgemale kui 40 °C.
◆ Laadimisel peab ümbritseva keskkonna temperatuur olema vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
♦ Laadimiseks kasutage ainult tööriistaga tarnitud
laadijat.
◆ Akude kõrvaldamisel järgige juhiseid, mis on välja
toodud jaotises „Keskkonnakaitse“.
p
Ärge proovige laadida kahjustatud akusid.
Laadijad
♦ Kasutage Black & Deckeri laadijat ainult nende
akudega, mis tarniti koos tööriistaga. Teised akud
võivad plahvatada ning põhjustada kehavigastusi
ja kahjusid.
♦ Ärge üritage laadida mittelaaditavaid akusid.
♦ Defektiga juhtmed tuleb koheselt välja vahetada.
♦ Vältige laadija kokkupuudet veega.
♦ Ärge avage laadijat.
♦ Ärge sondeerige laadijat.
$
+
#
♦
See laadija on mõeldud ainult kasutamiseks siseruumides.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Laadija on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Veenduge alati,
et akupinge vastab andmesildile märgitud
väärtusele. Ärge kunagi proovige vahetada
tavalise toitepistikuga laadija vastu.
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks välja vahetada tootjal või
volitatud Black & Deckeri hoolduskeskusel.
7
EESTI KEEL
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või osa neist.
1. Käivituslüliti
2. Muudetava kiiruse lüliti
3. Tööriistavaba tarvikukinnituskang Super-lok™
4. Aku
5. Töötuli
6. Lihvtald
7. Tolmueemaldusadapter (joonis G, kui on olemas)
8. Töödeldud tarvikuadapter (puks)
9. Töödeldud tarvikuadapter (kinnituspolt)
Jäik kraabits.
(Osanumber - X26135-XJ)
Ideaalne kõvade või
pehmete materjalide
eemaldamiseks tasastelt
pindadelt, nt vinüülist
põrandakatte, vaibaliimi,
põrandaplaatide liimi,
tsemendi, värvi ja laki
eemaldamine.
Painduv kraabits.
(Osanumber - X26140-XJ)
Ideaalne elastomeersete
materjalide eemaldamiseks
kõvadelt tasastelt
pindadelt raskesti
juurdepääsetavates
kohtades, nt silikoonist
tihendusmaterjal ja muud
tihendusmaterjalid.
Tarvikud
Sellel tööriistal on mõned või kõik alljärgnevalt
nimetatud tarvikutest. Tööriista jõudlus oleneb
kasutatavast tarvikust. Black & Deckeri ja Piranha
tarvikute kavandamisel on järgitud rangeid kvaliteedistandardeid ning tarvikud on loodud tööriista
jõudluse parendamiseks. Nende tarvikute kasutamisel saate oma tööriista maksimaalselt ära kasutada.
Karbiidist mördi
eemaldamise lõiketera.
(Osanumber - X26125-XJ)
Karbiidkattega pind,
sobib ideaalselt mördi ja
plaadiliimi eemaldamiseks
tasastelt pindadelt
ning puidu, laastplaadi
ja kuidklaasi kiireks
eemaldamiseks.
Täppis-freeslõikesaag
puitmaterjali ja pehme
plastiku jaoks.
(Osanumber - X26105-XJ)
Puidu ja pehme plastiku
eraldamine, freesimine
ja tasalõikamine.
Sobib ideaalselt uste,
põrandaliistude,
aknalaudade ja põranda
töötlemiseks.
Karbiidist riiv
(Osanumber - X26130-XJ)
Karbiidkattega pind,
sobib ideaalselt mördi
eemaldamiseks ning
plastiku, laastplaadi
ja kuidklaasi kiireks
eemaldamiseks.
Freeslõikesae tera
puidu ja metalli jaoks.
(Osanumber - X26110-XJ)
Puidu, plastiku,
õhukeseseinaliste
mittemetalltorude ja
-eendite, naelte ning
kruvide eraldamine,
freesimine ja tasalõikamine.
Freeslõikesae tera puidu
ja metalli jaoks.
(Osanumber - X26115-XJ)
Puidu, plastiku,
õhukeseseinaliste
mittemetalltorude ja
-eendite eraldamine,
freesimine ja
tasalõikamine.
Segmenteeritud saetefa.
(Osanumber - X26120-XJ)
Pika kasutusajaga lõiketera,
mis sobib ideaalselt puidu,
plastiku, õhukeseseinaliste
mittemetalltist materjalide
jaoks.
8
Lihvimislehed.
Erinevad
karedustasemed puidu,
värvitud ja lakitud pindade
lihvimiseks.
Kokkupanek
Aku kinnitamine ja eemaldamine (joon. B)
◆ Aku (4) paigaldamiseks viige see kohakuti tööriista
akupesaga. Libistage aku pessa ja suruge akut,
kuni see lukustub oma kohale.
◆ Aku eemaldamiseks vajutage vabastusnuppe
(12) ning tõmmake samal ajal akut pesast välja.
EESTI KEEL
Tarvikute paigaldamine ja eemaldamine (joonis
C–H)
Hoiatus. Enne tarviku paigaldamist ühendage
tööriist toitevõrgust lahti.
Black & Deckeri / Piranha tarviku paigaldamine
(joonis C–E)
◆ Hoidke tööriista käes ja pigistage tarviku kinnituskangi (3).
◆ Libistage tarvik (13) võlli ja tarvikuhoidiku vahele,
veendudes, et tarvik kinnitub kõigi kaheksa tihvtiga
hoidikule ja on võlliga samal tasapinnal.
◆ Vabastage tarviku kinnituskang.
Märkus. Mõndasid tarvikuid, nt kraabitsad ja lõiketerad, saab paigaldada soovitud nurga alla (joonis E).
Black & Deckeri / Piranha tarviku eemaldamine
(joonis C)
◆ Hoidke tööriista käes ja pigistage tarviku kinnituskangi (3).
◆ Tõmmake tarvikut tööriistast eemale, veendudes,
et tarvik vabastab kõik kaheksa hoidikul olevat
tihvti.
◆ Vabastage tarviku kinnituskang.
Hoiatus. Tarvikute eemaldamisel tuleb kanda kindaid,
sest tarvikud võivad kasutamisel muutuda kuumaks.
Lihvimislehe paigaldamine (joonis F)
◆ Paigutage lihvimisleht (14) lihvimisalusele (6),
nagu on näidatud.
◆ Suruge leht kindlalt ja ühtlaselt lihvimisalusele,
veendudes, et lehes olevad augud on kohakuti
aluse aukudega.
Lihvimislehe eemaldamine
◆ Tõmmake lihvimisleht (14) lihvimisaluselt (6) ära.
Hoiatus. Ärge kunagi kasutage lihvimisalust, kui
pole paigaldatud lihvimislehte või lisatarvikut.
Tolmueemaldusadapteri paigaldamine (joonis
G) (kui on olemas, tarviku osanumber: ‚Element
58 käesoleva kasutusjuhendi lõpus oleval teeninduslehel‘)
◆ Paigutage tolmueemaldusadapter (7) lihvimisalusele (6), nagu on näidatud.
◆ Suruge adapter kindlalt ja ühtlaselt lihvimisalusele.
◆ Ühendage tolmuimeja tolmueemaldusadapteriga.
Tolmueemaldusadapteri eemaldamine
◆ Tõmmake tolmueemaldusadapter (7) lihvimisaluselt (6) ära.
Teiste tarvikute paigaldamine (joonis H)
◆ Paigutage puks (8) kraele (15).
◆ Paigutage teine tarvik (16) kraele (15).
◆ Kinnitage kinnituspolt (9) kindlalt kohale, et tagada
teise tarviku (16) kindlalt kohal püsimine.
Märkus. Puksi ja kinnituspolti ei kasutata teise tarviku kindlalt kohale paigaldamiseks. Black ja Deckeri
tarvikute kinnitamiseks kasutatakse tööriistavaba
tarvikukinnituskangi Super-lok™ .
Kasutamine
Hoiatus. Võimaldage tööriistal töötada oma tempoga. Ärge koormake üle.
Hoiatus. Veenduge enne seina, põrandasse või
lakke lõikamist, et seal pole juhtmeid ega torusid.
Aku paigaldamine (joonis A)
Akut peab laadima enne esmakasutust ja siis, kui
tööriistal ei jätku võimsust töödeks, mida varem oli
lihtne teha. Laadimise ajal võib aku kuumeneda; see
on täiesti normaalne ning ei viita ühelegi probleemile.
Hoiatus. Laadimiskeskkonna temperatuur ei tohi
olla madalam kui 10 °C ega kõrgem kui 40 °C. Soovitatav temperatuur laadimisel on 24 °C.
Märkus. Laadija ei laadi akut, kui akuelemendi
temperatuur on alla ligikaudu 0 °C või üle 40 °C.
Aku tuleb jätta laadijasse ja laadija hakkab automaatselt laadima, kui akuelemendi temperatuur
soojeneb või jahtub maha.
◆ Aku (4) laadimiseks sisestage aku laadijasse (10).
Aku sobitub laadijasse ainult ühel viisil. Ärge kasutage jõudu. Veenduge, et aku on üleni laadijas.
◆ Ühendage laadija toitevõrku ja lülitage toide sisse.
Laadimisindikaator (11) hakkab rohelisena pidevalt
vilkuma (aeglaselt).
Laadimine on lõppenud, kui laadimisindikaatori (11)
roheline tuli jääb püsivalt põlema. Laadija ja aku võib
jätta alati ühendatuks ja valgusdiood jääb põlema.
Valgusdiood hakkab roheliselt vilkuma (laadimine), kui laadija tegeleb aeg-ajalt aku laadimisega.
Laadimisindikaator (11) põleb nii kaua, kuni aku on
ühendatud toitevõrku ühendatud laadijaga.
◆ Laadige tühjenenud akud 1 nädala jooksul. Aku
kasutusaeg lüheneb olulisel määral, kui seda
ladustatakse tühjas olekus.
Aku jätmine laadijasse
Laadija ja akuplokki saab jätta ühendatuks ja valgusdiood jääb püsivalt hõõguma. Laadija hoiab
akuplokki värskelt ja täielikult laadituna.
Laadija diagnostika
Kui laadija tuvastab nõrga või kahjustatud aku, hakkab laadimisindikaator (11) kiiresti punaselt vilkuma.
Toimige järgmiselt.
9
EESTI KEEL
◆ Sisestage aku uuesti (4).
◆ Kui laadimisindikaatorid jätkavad kiiresti punaselt
vilkumist, kasutage teist akut, tegemaks kindlaks,
kas laadimisprotsess toimub nõuetekohaselt.
◆ Kui asendatud akut saab nõuetekohaselt laadida,
on originaalaku defektne ja tuleb taaskäitlusse
võtmiseks tagastada teeninduskeskusse.
◆ Kui uus aku annab indikaatoril sama tulemuse
nagu originaalaku, viige laadija kontrollimiseks
volitatud teeninduskeskusse.
Märkus. Aku defektsuse kindlaks tegemine toimub 60 minutiga. Kui aku on liiga kuum või liiga
külm, vilgub valgusdiood punaslet vahelduva
kiirusega - kiirelt ja aeglaselt. Üks vilgutus igal
kiirusel ja kordusel.
Muudetava kiiruse juhtseade (joonis I)
Muudetava kiiruse juhtseade lubab teil kohandada
tööriista kiirust rakendusele.
◆ Seadke muudetava kiiruse ketas (2) soovitud
sättele. Sätte 1 korral töötab tööriist aeglasel
kiirusel, 7500 min-1. Sätte 6 korral töötab tööriist
maksimumkiirusel, 15 000 min-1.
Sisse- ja väljalülitamine (joonis J)
◆ Tööriista sisselülitamiseks liigutage sisse/välja
lülitamise lüliti (1) ette (asendisse I).
◆ Tööriista väljalülitamiseks liigutage sisse/välja
lülitamise lüliti (1) taha (asendisse O).
Valgusdioodi töötuli
Valgusdioodi töötuli (6) aktiveerub automaatselt
tööriista sisse lülitamisel.
Aku tühjenemise indikaator
Kui valgusdioodi töötuli (6) hakkab kiiresti ja pidevalt vilkuma tööriistal oleva lüliti vajutamisel, on
akuploki võimsus otsa saanud ja akuplokki tuleks
uuesti laadida.
Erinevalt teist tüüpi akuplokkidest tagavad liitiumioonakud ühtlase võimsuse kogu käitusaja kestel.
Tööriist ei kaota töötades võimsust aegalselt ja
järk-järgult. Tööriista võimsuse kiire vähenemine on
märk sellest, et akuploki käitusaeg on lõppemas ja
akut tuleb laadida.
Märkus. Valgusdiood võib vilkuda ka ülekoormuse või kõrge temperatuuri tõttu (vt jaotist
„Aku kaitsmine“).
Aku kaitsmine
Aku elektroonika kaitseb akuplokki ekstreemse
temperatuuri, ületühjenemise ja ülelaadimise eest.
Aku kaitsmiseks kahjustuste eest ja kasutusaja pikendamiseks lülitab akuploki elektroonika akuploki
välja, kui aku muutub ülelaadituks või kui tempe10
ratuur tõuseb kasutamisel liiga kõrgeks. See võib
juhtuda liiga suure pöördemomendi, painutuse või
seiskumise tingimustes. See nutikas süsteem lülitab
akuploki välja, kui selle talitlustemperatuur ületab 80
°C, ning alustab uuesti normaalselt töötamist, kui
temperatuur jõuab vahemikku 0 °C – 50 °C.
Valgusdioodi töötuli hakkab aeglaselt vilkuma, kui
aku elektroonika tuvastab hetkelise ülekoormuse.
Märkus. Aku saab automaatselt lähtestuda. Kui
valgusdiood jätkab kiiresti vilkumist, näitab see,
et laaditustase on märkimisväärselt vähenenud.
Pange aku laadimiseks laadijasse.
Märkus. Märkimisväärselt lühenenud käitusaeg
pärast aku täielikult täis laadimist näitab, et
aku kasutusaeg hakkab lõppema ja aku tuleb
asendada uuega.
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
◆ Hoidke tööriista alati kindlalt käes. Täppistöö
tegemisel hoidke tööriista kinni eesmisest osast.
◆ Alati kui võimalik, kinnitage töödeldav osa kohale.
Eriti siis, kui kasutate lõiketerasid.
◆ Ärge avaldage tööriistalke liigset survet.
◆ Kasutage alati töödetaili ja lõiketöö jaoks sobivat
tarvikut.
◆ Kontrollige tarvikute seisukorda korrapäraselt.
Vajadusel vahetage uute vastu.
◆ Märgistage soovitud alguspunkt.
◆ Lülitage tööriist sisse ja suruge tarvikud soovitud
alustamispunktis aeglaselt töödetaili sisse.
◆ Puhta lõike saamiseks kinnitage töödetaili taha
vineeri või pehme puidu tükk ja saagige läbi
kombineeritud kihid.
◆ Ärge suruge lõiketera jõuga töödetaili sisse.
Pidage meelest, et lehtmetalli lõikamine võtab
tavaliselt kauem aega kui paksemate puidust
töödetailide saagimine.
◆ Metalli lõikamisel kandke lõikejoonele enne lõikamist õhuke määrdekiht.
◆ Vana värvikihi mahalihvimiseks enne värvimist
kasutage alati eriti peenet liivapaberit.
◆ Ebaühtlaste pindade lihvimisel, või värvikihi
eemaldamisel, alustage lihvimist jämeda liivapaberiga. Muude pindade lihvimist alustage keskmise liivapaberiga. Mõlematel juhtudel kasutage
viimistlemiseks peenet liivapaberit.
◆ Saadaoleva lisatarvikute osas konsulteerige oma
edasimüüjaga.
Hooldamine
Black & Deckeri juhtmega/juhtmeta tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldusega. Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks,
tuleb seda hooldada ja regulaarselt puhastada.
EESTI KEEL
Hoiatus. Tehke järgmist enne juhtmega/juhtmeta
elektritööriistade hooldamist.
♦ Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage pistikust.
♦ Või lülitage välja ja eemaldage aku seadmest/tööriistast, kui seadmel/tööriistal on eraldiseisev aku.
♦ Sisemise aku puhul laske sel tühjaks saada ja
seejärel lülitage välja.
♦ Puhastage pehme harja või kuiva lapiga korrapäraselt tarviku/tööriista/laadija ventilatsiooniavasid.
♦ Puhastage korrapäraselt mootori korpust niiske
riidelapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
Toitepistiku väljavahetamine (ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa)
Kui uue toite pistiku paigaldamine on vajalik, toimige
järgmiselt.
◆ Visake vana pistik ohutult minema.
◆ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
◆ Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
Hoiatus. Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 5 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pakkimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja
juures uue toote ostmisel.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
asjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com
Akud
Tühjendage aku täielikult, seejärel
eemaldage see tööriistast.
♦
NiCd, NiMH ja Li-Ion akud on taaskäideldavad.
Viige akud volitatud töökotta või ohtlike jäätmete
kogumispunkti.
Tehnilised andmed
Pinge
VDC
Kiirus tühikäigul
min-1
Vibronurk
Kraadid
Kaal
kg
Aku
Pinge
VDC
Mahutavus
Ah
Tüüp
Laadija
Sisendpinge
VAC
Väljundpinge
VDC
Pinge
A
Ligikaudne
min
laadimisaeg
HPL108MT (H1)
10,8
7500 – 15 000
1,4 – 2,8
0,8
BL1310
10,8
1,3
Liitiumioon
905599** (tüüp 1)
230
10,8
2
30
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (LpA) 78 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (LWA) 89 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise
vektori summa) mõõdetud vastavalt standardile EN 60745:
Puidu lõikamine (ah, CW) 10,5 m/s2, määramatus
(K) 1,5 m/s2
Metalli lõikamine (ah, CM) 5.2 m/s2, määramatus
(K) 1.5 m/s2
Lihvimine (ah) 4.0 m/s2, määramatus (K) 1.5 m/s2
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksik11
EESTI KEEL
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
HPL108MT
Black & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Lisateabe saamiseks võtke ühendust Black & Deckeriga järgmisel aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda Black & Deckeri
nimel.
Kevin Hewitt
Globaalse inseneritehnika asepresident
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ühendkuningriik
9.06.2011
Garantii
Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. Käesolev garantii täiendab
ja ei piira kuidagi teie seaduslikke õigusi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduse piirkonnas.
Kui Black & Deckeri tootel ilmneb materjali-, tootmisdefekte või ei vasta need enam deklaratsioonile
24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, garanteerib
Black & Decker, et asendab defektsed osad, parandab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud tooted,
et põhjustada kliendile võimalikult vähe ebameeldivusi, kui tegemist pole järgmisega.
♦ Tööriista on edasi müüdud, kasutatud professionaalselt või välja renditud.
♦ Toodet on valesti kasutatud või hooldatud.
♦ Toode on väliste esemete, ainete või õnnetuse
tõttu kahjustada saanud.
♦ Remonti on üritanud läbi viia kolmandad isikud
peale volitatud töökojad või Black & Deckeri
hooldusmeeskonna.
Garantiinõudeks tuleb teil esitada müüjale või
volitatud töökojale ostuarve. Lähima volitatud
hooldustöökoja leidmiseks võite pöörduda Black &
12
Deckeri kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
käesolevast kasutusjuhendist. Samuti on Black
& Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid
leitavad Internetis aadressil: www.2helpU.com
Külastage meie veebilehte www.blackanddecker.
co.uk, et registreerida oma uus Black & Deckeri
toode ja püsida kursis viimaste uute toodete ja
eripakkumistega. Lisateavet Black & Deckeri
firmamärgi ja tootevaliku kohta leiate veebilehelt
www.blackanddecker.co.uk
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш универсальный инструмент Black & Decker
предназначен д ля разнообразных работ,
например, для шлифования поверхностей.
Данный инструмент также подходит для резки
древесины, пластика, гипса, цветных металлов
и крепежных элементов (например, не защищенных гвоздей, скоб), работ по мягкой настенной
плитке и зачистке небольших поверхностей.
Данный инструмент предназначен только для
бытового использования.
b.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести
к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования. Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях
относится к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
В процессе работы электроинструмент
создает искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может
вызвать у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2. Электробезопасность
a. В и л к а к а б е л я э л е к т р о и н с т ру м е н т а
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизме-
c.
d.
e.
f.
няйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не подвергайте
электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим
током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отк лючения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также
находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств. Малейшая
неосторожность при работе с электроин13
РУССКИЙ ЯЗЫК
b.
c.
d.
e.
f.
g.
струментами может привести к серьезной
травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять его или перенести, убедитесь,
что выключатель находится в положении
«выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу.
Это позволит Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подк лючено
и используется надлежащим образом.
Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает на14
b.
c.
d.
e.
f.
g.
дежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
Рег улярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой
реж ущих прина д лежностей. Прина длежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
5. Использование аккумуляторных инструментов и технический уход
a. З а р я ж а й т е а к к у м ул я т о р з а р я д н ы м
устройством указанной производителем
марки. Зарядное устройство, которое подходит к одному типу аккумуляторов, может
РУССКИЙ ЯЗЫК
создать риск возгорания в случае его использования с аккумуляторами другого
типа.
b. Используйте электроинструменты только
с предназначенными для них аккумуляторами. Использование аккумулятора
какой-либо другой марки может привести
к возникновению пожара и получению травмы.
c. Держите не используемый аккумулятор
подальше от металлических предметов,
таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди,
шурупы, и других мелких металлических
предметов, которые могут замкнуть контакты аккумулятора. Короткое замыкание
контактов аккумулятора может привести
к получению ожогов или возникновению
пожара.
d. В критических ситуациях из аккумулятора
может вытечь жидкость (электролит); избегайте контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой. Если
жидкость попала в глаза, обращайтесь
за медицинской помощью. Жидкость,
вытекшая из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе универсальными
инструментами
♦
♦
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во время которых режущий инструмент может
соприкасаться со скрытой проводкой.
Контакт режущей принадлежности с находящимся под напряжением проводом делает
не покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми», что
создает опасность поражения оператора
электрическим током
Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на
неподвижной поверхности. Если держать
обрабатываемую деталь руками или с упором в собственное тело, то можно потерять
контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание пыли, возникающей в ходе шлифовальных работ, может представлять
опасность для здоровья оператора
и окружающих лиц. Надевайте респиратор, специально разработанный для
защиты от пыли и паров, и следите, чтобы лица, находящиеся в рабочей зоне,
также были обеспечены средствами
индивидуальной защиты.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
После окончания работы тщательно убирайте всю образовавшуюся пыль.
Соблюдайте особую осторожность при удалении краски, которая может иметь свинцовую основу, или при шлифовании некоторых
сортов дерева или металла, которые могут
быть источником токсичной пыли:
♦ Не позволяйте детям или беременным
женщинам находиться в рабочей зоне.
♦ Не принимайте пищу, не пейте и не курите в рабочей зоне.
♦ Удаляйте частицы пыли и прочие отходы
безопасным для окружающей среды
способом.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному случаю и/или повреждению личного
имущества.
Насадка будет продолжать движение некоторое время после того, как Вы отпустите
выключатель. Всегда выключайте электроинструмент и ждите, пока насадка полностью не остановится прежде, чем положить
электроинструмент.
Держите руки вне зоны резания. Ни в коем
случае не держите руки под заготовкой. Не
помещайте пальцы вблизи пильного полотна и его зажима. Не пытайтесь стабилизировать положение лобзика, удерживая его
за поворотную подошву.
Следите за остротой заточки. Затупленные или поврежденные пильные полотна
могут заставить пилу отклониться от линии
реза или остановиться под воздействием
чрезмерного усилия. Всегда используйте
пильное полотно, максимально соответствующее материалу заготовки и характеру
реза.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
Прежде чем приступить к резке трубы или
канала, убедитесь, что в них нет воды,
электропроводки и т.д.
Никогда не дотрагивайтесь до обрабатываемой заготовки или пильного полотна сразу
по окончании работы инструмента. Они
могут оказаться очень горячими.
Ознакомьтесь с возможными скрытыми
опасностями перед началом сквозного врезания в стены, полы или потолки, проверьте
наличие электропроводки и трубопроводов.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного
за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного периода времени
делайте регулярные перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом
(например, при обработке древесины, в особенности, дуба, бука и ДВП).
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
16
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Внимание! При использовании инструмента всегда надевайте респиратор.
Электробезопасность
Дополнительные меры безопасности при
работе с аккумуляторами и зарядными
устройствами
Аккумуляторы
♦ Ни в коем случае не пытайтесь разобрать
аккумулятор.
♦ Не погружайте аккумулятор в воду.
♦ Не храните в местах, где температура может
превысить 40 °С.
♦ Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды в пределах 10
°С – 40 °С.
♦ Заряжайте только зарядными устройствами,
входящими в комплект поставки инструмента.
♦ Утилизируйте отработанные аккумуляторы,
следуя инструкциям раздела «Защита окружающей среды».
РУССКИЙ ЯЗЫК
Ни в коем случае не пытайтесь заряжать
поврежденный аккумулятор!
Зарядные устройства
♦ Используйте Ваше зарядное устройство
Black & Decker только для зарядки аккумулятора электроинструмента, в комплект
поставки которого он входит. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что приведет к получению травмы или повреждению
электроинструмента.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь зарядить
батарейки питания.
♦ Немедленно заменяйте повреж денный
сетевой кабель.
♦ Не погружайте зарядное устройство в воду.
♦ Не разбирайте зарядное устройство.
♦ Не используйте зарядное устройство в качестве объекта для проведения испытаний.
Зарядное устройство предназначено
только для использования внутри помещений.
Перед началом работы внимательно
прочтите руководство по эксплуатации.
Ваше зарядное устройство защищено
двойной изоляцией, что иск лючает
потребность в заземляющем проводе.
Всегда проверяйте, соответствует ли
напряжение, указанное на табличке
с техническими параметрами, напряжению электросети. Ни в коем случае
не пытайтесь заменить зарядный блок
стандартным сетевым штепселем.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
1. Клавиша пускового выключателя
2. Дисковой переключатель скорости
3. Зажимной рычаг Super-lok™ для бесключевой смены насадок
4. Аккумулятор
5. Рабочая подсветка
6. Шлифовальная подошва
7. Переходник для пылесоса (Рис. G, при наличии)
8. Переходник для установки насадок (промежуточное кольцо)
9. Переходник для установки насадок (крепежный болт)
Дополнительные принадлежности
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже дополнительных
принадлежностей. Производительность Вашего
электроинструмента напрямую зависит от
используемых принадлежностей. Принадлежности Black & Decker и Piranha изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами
качества и способны увеличить производительность Вашего электроинструмента. Используя
эти принадлежности, Вы достигнете наилучших
результатов в работе.
Погружное пильное полотно для высокоточной
резки древесины и мягких
пластиков.
(Деталь № X26105-XJ)
Для разрезания, погружного
пиления и резки заподлицо
древесины и мягких пластиков. Идеально подходит для обработки дверей,
плинтусов, подоконников
и напольных покрытий.
Погружное пильное полотно для древесины
и металла.
(Деталь № X26110-XJ)
Для разрезания, погружного
пиления и резки заподлицо
древесины, пластиков, тонкостенных труб и профилей
из цветных металлов, гвоздей и винтов.
Погружное пильное полотно для древесины
и металла.
(Деталь № X26115-XJ)
Для разрезания, погружного
пиления и резки заподлицо
древесины, пластиков, тонкостенных труб и профилей
из цветных металлов.
Многосекционное пильное полотно.
(Деталь № X26120-XJ)
Долговечное пильное полотно идеально подходит
для резки древесины, пластиков, тонкостенных материалов из цветных и черных
металлов.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Жесткий скребок.
(Деталь № X26135-XJ)
Идеально подходит для удаления твердых и мягких материалов с плоских поверхностей, например, удаление
виниловых напольных покрытий, клеев для ковровых покрытий, клеев для напольной
плитки, цементного раствора,
лакокрасочных покрытий.
Гибкий скребок.
(Деталь № X26140-XJ)
И де а л ьн о п о д хо д ит д ля
удаления эластомерных материалов с твердых плоских
поверхностей в труднодоступных местах, например,
силиконовых герметиков
и прочих клеевых материалов.
Карбидовое полотно для
удаления цементного раствора.
(Деталь № X26125-XJ)
Полотно с покрытой карбидом поверхностью идеально подходит для очищения цементного раствора
и плиточного к лея с плоских поверхностей, а также
для быстрого снятия слоя
с древесины, ДСП и стекловолокна.
Карбидовый рашпиль.
(Деталь № X26130-XJ)
Рашпиль с покрытой карбидом поверхностью идеально подходит для удаления цементного раствора,
а также для быстрого снятия
слоя с пластика, ДСП и стекловолокна.
Шлифовальная бумага.
Шлифовальная бумага различной степени зернистости
для шлифования древесины и поверхностей с лакокрасочным покрытием.
Сборка
Установка и извлечение аккумулятора (Рис. B)
♦
18
Чтобы вставить аккумулятор (4), совместите
его с приёмным гнездом на инструменте.
Вдвиньте аккумулятор в приёмное гнездо
и нажимайте на него, пока он не зафиксируется на месте.
♦
Для извлечения аккумулятора нажмите на
кнопку освобождения (12), одновременно
вынимая аккумулятор из приёмного гнезда.
Установка и извлечение дополнительных
принадлежностей (Рис. С-Н)
Внимание! Перед установкой дополнительной
принадлежности отключите инструмент от источника питания.
Установка дополнительных принадлежностей Black & Decker / Piranha (Рис. С-Е)
♦ Возьмите инструмент и нажмите на зажимной рычаг (3).
♦ Наденьте дополнительную принадлежность
(13) на ось держателя принадлежностей,
убедившись, что все 8 штифтов вошли
в отверстия на дополнительной принадлежности, и она крепко сидит на оси держателя.
♦ Отпустите зажимной рычаг.
Примечание: Некоторые из дополнительных
принадлежностей, такие как скребки и пильные
полотна, могут устанавливаться под нужным
углом (Рис. Е).
Снятие дополнительной принадлежности
Black & Decker / Piranha (Рис. С)
♦ Возьмите инструмент и нажмите на зажимной рычаг (3).
♦ Удалите дополнительную принадлежность
с инструмента, предварительно сняв ее
с 8-ми штифтов на держателе.
♦ Отпустите зажимной рычаг.
Внимание: Во время использования инструмента дополнительные принадлежности сильно
нагреваются, поэтому при снятии принадлежностей с инструмента всегда надевайте защитные
перчатки.
Крепление шлифовальной бумаги (Рис. F)
♦ Поместите шлифовальную бумагу (14) на
шлифовальную подошву (6), как показано
на рисунке.
♦ Крепко и равномерно прижмите шлифовальную бумагу к шлифовальной подошве, совместив отверстия в бумаге с отверстиями
в подошве.
Снятие шлифовальной бумаги
♦ Снимите шлифовальную бумагу (14) с подошвы (6).
Внимание! Никогда не используйте инструмент
без шлифовальной бумаги на подошве или без
установленных дополнительных принадлежностей.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка переходника для подключения
устройства пылеудаления (Рис. G) (При
наличии - Номер детали: «Деталь 58 из сервисного листа можно найти в конце данного
руководства по эксплуатации»)
♦ Установите переходник для пылесоса (7) на
шлифовальной подошве (6), как показано на
рисунке.
♦ Крепко и равномерно прижмите переходник
к шлифовальной подошве.
♦ Подсоедините шланг пылесоса к переходнику.
Снятие переходника для пылесоса
♦ Потяните за переходник для пылесоса (7)
и снимите его с шлифовальной подошвы (6).
Установка прочих дополнительных принадлежностей (Рис. Н)
♦ Установите на кольцевой выступ (15) промежуточное кольцо (8).
♦ Установите на кольцевой выступ (15) дополнительную принадлежность (16).
♦ Установите крепежный болт (9) и крепко его
затяните, плотно фиксируя дополнительную
принадлежность (16) на месте.
Примечание: Промежуточное кольцо и крепежный болт не используются при установке дополнительных принадлежностей Black & Decker. Дополнительные принадлежности Black & Decker
устанавливаются с использованием зажимного
рычага для бесключевой смены насадок Superlok™.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
Внимание! Перед резкой в стенах, полах или
потолках проверьте наличие электропроводки
и трубопроводов.
Зарядка аккумулятора (Рис. А)
Аккумулятор нуждается в зарядке перед первым
использованием и если он не обеспечивает
достаточную мощность для работ, которые
ранее выполнялись легко и быстро. В процессе
зарядки аккумулятор может слегка нагреться.
Это нормально и не указывает на наличие какой-либо проблемы.
Внимание! Не заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды ниже 10 °C
или выше 40 °С. Рекомендуемая температура
зарядки: приблизительно 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не будет
заряжать аккумулятор, если температура его
элемента ниже 0 °C или выше 40 °C. Оставьте
аккумулятор в зарядном устройстве, и по
мере того, как температура элемента приблизится к оптимальной, зарядка аккумулятора
начнется автоматически.
♦ Чтобы зарядить аккумулятор (4), вставьте
его в зарядное устройство (10).Аккумулятор можно вставить в зарядное устройство
только в одном-единственном положении.
Не прилагайте чрезмерные усилия. Убедитесь, что аккумулятор полностью вставлен
в зарядное устройство.
♦ Подсоедините зарядное устройство к сетевой розетке и включите его.
Индикатор зарядки (11) начнет мигать зеленым
светом (медленно).
По завершении зарядки индикатор (11) перейдет
в режим непрерывного свечения зеленым светом.
Аккумулятор может оставаться в зарядном устройстве при горящем индикаторе в течение неограниченного периода времени. Время от времени
светодиодный индикатор будет мигать зеленым
светом, означая завершение зарядки аккумулятора. Индикатор зарядки (11) будет гореть все время,
пока в подключенном к сети зарядном устройстве
будет находиться аккумулятор.
♦ Разряженные аккумуляторы заряжайте в течение 1 недели. Срок службы аккумулятора,
содержавшегося в разряженном состоянии,
значительно уменьшается.
Оставление аккумулятора в зарядном
устройстве
Аккумулятор может оставаться в зарядном
устройстве при горящем индикаторе в течение
неограниченного периода времени. Зарядное
устройство сохранит аккумулятор полностью
заряженным и готовым к работе.
Выявление неисправностей зарядным
устройством
При фиксировании неисправности самого зарядного устройства или аккумулятора, индикатор
зарядки (11) начнет мигать красным светом в ускоренном режиме. Выполните следующие действия:
♦ Извлеките и повторно вставьте аккумулятор
(4) в зарядное устройство.
♦ Если индикатор продолжает часто мигать
красным светом, вставьте другой аккумулятор, чтобы убедиться, что процесс зарядки
проходит в правильном режиме.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Если сменный аккумулятор заряжается правильно, это означает, что первоначальный
аккумулятор поврежден и должен быть сдан
в сервисный центр на утилизацию.
♦ Если при установке сменного аккумулятора
наблюдается то же частое мигание, что
и при установке первоначального аккумулятора, отнесите зарядное устройство
в сервисный центр для тестирования.
Примечание: На определение неисправности аккумулятора может понадобиться
приблизительно 60 минут. Если аккумулятор
слишком охлажден или слишком перегрет,
индикатор зарядки будет чередовать короткие и длинные мигания красным светом.
Поворотный перек лючатель скорости
вращения электродвигателя (Рис. I)
Поворотный переключатель скорости вращения
электродвигателя позволит отрегулировать скорость в соответствии с выполняемой операцией.
♦ Установите дисковой переключатель скорости (2) в нужное положение. В положении
1 инструмент будет работать на низкой
скорости (7 500 об./мин.).В положении 6
инструмент будет работать на максимально
высокой скорости (15 000 об./мин.).
Включение и выключение (Рис. J)
♦
♦
Чтобы включить инструмент, передвиньте
пусковой выключатель (1) вперед в положение I.
Чтобы выключить инструмент, передвиньте
пусковой выключатель (1) назад в положение О.
инструмента (см. раздел «Защита аккумулятора»).
Защита аккумулятора
Электронная схема аккумулятора защищает
аккумулятор от перегрева, чрезмерной разрядки
и превышенной зарядки. При перегрузке или перегреве электронная схема аккумулятора отключит
аккумулятор, предотвращая его повреждение
и продлевая срок службы. Это может произойти
в ситуациях, связанных с крайне высоким крутящим моментом, при заклинивании дополнительной принадлежности или при внезапном останове
инструмента. Если рабочая температура превысит 80 °C, данная схема отключит аккумулятор,
и Вы сможете продолжить работу при снижении
температуры до 0 °C – 50 °C.
При определении схемой мгновенной перегрузки, светодиодная рабочая подсветка начнет
мигать в медленном темпе.
Примечание: Аккумулятор обладает функцией автоматического сброса. Быстрое
мигание светодиодной подсветки обозначает существенное снижение заряда аккумулятора. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство для подзарядки.
Примечание: Заметное сокращение рабочего
цикла аккумулятора после многократных
подзарядок означает, что срок службы аккумулятора подходит к концу и его необходимо
заменить.
Рекомендации по оптимальному
использованию
♦
Светодиодная подсветка
При включении инструмента автоматически загорается светодиодная подсветка (5).
Индикатор разрядки аккумулятора
Если при нажатии клавиши выключателя светодиодная подсветка (5) начнет постоянно быстро
мигать, это означает, что аккумулятор почти
разрядился и его следует подзарядить.
В отличие от аккумуляторов другого типа, аккумуляторы Lithium-Ion обеспечивают постоянную
мощность на всем протяжении своего рабочего
цикла. Во время работы не будет проявляться
медленное, постепенное снижение мощности.
Сигналом к тому, что аккумулятор разряжен
и нуждается в подзарядке, послужит резкое
снижение мощности.
Примечание: Светодиодная подсветка также
будет мигать при перегрузке или перегреве
20
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Всегда крепко удерживайте инструмент. При
прецизионной обработке держите инструмент за его переднюю часть.
По возможности всегда закрепляйте обрабатываемую заготовку, особенно при
использовании режущих полотен.
Не на дав ливайте с лишком с ильно на
электроинструмент.
Всегда используйте дополнительную принадлежность, максимально соответствующую материалу заготовки и характеру реза.
Регулярно проверяйте состояние дополнительных принадлежностей. При необходимости замените.
Отметьте в нужном месте начальную точку.
Включите инструмент и медленно вводите
дополнительную принадлежность в заготовку в отмеченном месте.
Для получения чистого реза, при помощи
зажима прикрепите к задней стороне заго-
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
товки кусок фанеры или мягкой древесины
и пилите через все слои.
Не прилагайте чрезмерного усилия к режущему полотну, находящемуся в заготовке.
Помните, что резка листового металла
обычно занимает больше времени, чем пиление более толстых деревянных заготовок.
Перед резкой металла, нанесите вдоль
линии реза тонкий слой масла или другого
смазочного вещества.
Используйте мелкозернистую наждачную
бумагу при шлифовании свежеокрашенной
поверхности перед нанесением нового слоя
краски.
На неровных, шероховатых поверхностях,
а также для удаления толстых слоев старых
лакокрасочных покрытий предварительно
используйте обдирочную (крупнозернистую) шлифовальную бумагу. На прочих
поверхностях предварительно используйте
получистовую (средней зернистости) шлифовальную бумагу. В обоих случаях при
последующем шлифовании перейдите на
чистовую (мелкозернистую) шлифовальную
бумагу, чтобы получить ровную, гладкую
поверхность.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Техническое обслуживание
Ваш электрический/аккумуляторный инструмент Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы
и надежность инструмента увеличивается при
правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
инструмента:
♦ Выключите инструмент и отключите его от
источника питания.
♦ Или выключите инструмент и выньте из него
аккумулятор, если инструмент оснащен
съемным аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор
и выключите инструмент.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия инструмента/прибора/зарядного
устройства мягкой щеткой или сухой тканью.
♦ Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразив-
ные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает
их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Аккумуляторы
Полностью разрядите аккумулятор, затем извлеките его из инструмента.
♦
NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторы подлежат
переработке. Сдайте их в любой авторизованный сервисный центр или в местный
пункт переработки.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
Напряжение питания
В пост. тока
Число оборотов без нагрузки
об/мин.
Угол колебаний
Градусы
Вес
кг
Аккумулятор
Напряжение питания
Емкость
Тип аккумулятора
HPL108MT (H1)
10,8
7 500 - 15 000
1,4 или 2,8
0,8
BL1310
В пост. тока 10,8
Ач 1,3
Li-Ion
Зарядное устройство
Напряжение питания
В перем. тока
Выходное напряжение
В пост. тока
Ток
А
Приблизительное время зарядки мин.
905599** (тип 1)
230
10,8
2
30
Уровень звукового давления в соответствии с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 78 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А),
Акустическая мощность (LWA) 89 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Распил древесины (ah, CW) 10,5 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/
с2, Распил металла (ah, СМ) 5,2 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2,
Шлифование (ah) 4,0 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
HPL108MT
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
За дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
Кевин Хьюитт (Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела
мирового проектирования
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
09/06/2011
zst00199746 - 25-02-2013
22
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
X26125
X26115
X26130
X26110
E16389
58
55
54
48
50
12
9
10
1
8
18
17
14
11
16
19
15
52
51
www.2helpU.com
13
7
6
5
49
53
HPL108
1
20
46
21
4
09 - 06 - 11
22
3
TYP.
H1
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising