DV1010EL | Black&Decker DV1010EL DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588777-47 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
DV7210EL
DV1010EL
DV1410EL
2
3
ČESKY
Použití výrobku
♦
Váš ruční vysavač Black & Decker Dustbuster ® je určen
pro nenáročné suché vysávání. Tento výrobek je určen
pouze pro použití v domácnosti.
Další bezpečnostní pokyny týkající se
akumulátorů a nabíječek
Bezpečnostní pokyny
Akumulátory
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy a pokyny. Nedodržení níže
uvedených pokynů může mít za následek
úraz elektrickým proudem, vznik požáru nebo
vážné poranění.
♦
Nikdy se nepokoušejte akumulátor z jakéhokoliv
důvodu rozebírat.
♦
Zabraňte kontaktu akumulátorů s vodou.
♦
Nevystavujte akumulátory působení tepla.
♦
Neskladujte akumulátory v místech, kde může
teplota přesáhnout 40 °C.
♦
Nabíjejte akumulátory pouze při teplotách v rozsahu od 10 do 40 °C.
♦
Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou
s nářadím. Použití nesprávné nabíječky může
mít za následek úraz elektrickým proudem nebo
přehřátí akumulátoru.
♦
Při likvidaci akumulátorů se řiďte pokyny uvedenými v části „Ochrana životního prostředí“.
♦
Nepoškozujte a nedeformujte akumulátor propíchnutím nebo nárazem, protože hrozí riziko zranění
a požáru.
♦
Nenabíjejte poškozené akumulátory.
♦
V extrémních podmínkách může docházet k úniku
kapaliny z akumulátoru. Jakmile zjistíte únik kapaliny z akumulátoru, otřete ji pečlivě hadříkem. Dbejte
na to, aby se tato kapalina nedostala do kontaktu
s pokožkou.
♦
Dojde-li k potřísnění pokožky touto kapalinou, nebo
pokud se kapalina dostane do očí, postupujte podle
níže uvedených pokynů.
Varování! Kapalina z akumulátoru může způsobit
zranění osob nebo hmotné škody. V případě potřísnění
pokožky zasažené místo okamžitě opláchněte vodou.
Dojde-li k zrudnutí, bolesti nebo podráždění zasaženého místa, vyhledejte lékařské ošetření. Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě si je začněte vyplachovat
čistou vodou a vyhledejte lékařské ošetření.
Varování! Při použití elektrického nářadí
napájeného z akumulátorů by měly být vždy
dodržovány základní bezpečnostní pokyny,
včetně následujících, abyste snížili riziko
vzniku požáru, riziko úniků kapaliny z akumulátorů, riziko zranění nebo materiálních škod.
♦
♦
♦
Před použitím výrobku si pečlivě pročtěte tento
návod.
Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu. Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací,
než je doporučeno tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy.
Uschovejte tento návod pro případné další použití.
Použití výrobku
♦
♦
♦
♦
♦
Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli jeho část
poškozena.
Nepoužívejte tento vysavač v blízkosti vody.
Neponořujte toto zařízení do vody.
Nikdy nevytahujte zástrčku nabíječky ze zásuvky
taháním za kabel nabíječky. Veďte kabel tak, aby
nepřecházel přes ostré hrany nebo horké a mastné
povrchy.
Toto nářadí není určeno pro použití nezletilými nebo
nezkušenými osobami bez dozoru. Děti musí být
pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Po použití
♦
♦
♦
Nabíječky
Před čištěním nabíječky nebo nabíjecí základny
odpojte nabíječku od sítě.
Není-li zařízení používáno, mělo by být uloženo na
suchém místě.
Uložené zařízení musí být vhodně zabezpečeno
před dětmi.
Vaše nabíječka je určena pro provoz pouze pod jedním
napětím. Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické
síti odpovídá napětí, které je uvedeno na výkonovém
štítku výrobku.
Varování! Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku
přímým připojením k zásuvce elektrického proudu.
♦
Používejte nabíječku Black & Decker pouze k nabíjení akumulátoru, který byl dodán s výrobkem.
Ostatní akumulátory mohou prasknout, způsobit
poranění nebo jiné škody.
♦
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
Black & Decker, aby bylo zabráněno možným
rizikům.
♦
Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
♦
Nabíječku neotvírejte.
♦
Nepokoušejte se nabíječku rozebírat.
Kontroly a opravy
♦
♦
♦
♦
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit
jiné díly než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.
Před použitím vždy zkontrolujte, zda není zařízení
poškozeno nebo zda nemá poškozené části. Zkontrolujte, zda nejsou jeho části rozbity a zda nejsou
poškozeny spínače nebo jiné díly, které by mohly
ovlivnit jeho provoz.
Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli jeho část
poškozena.
Poškozené a zničené díly nechejte opravit či vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
Pravidelně kontrolujte, zda není poškozen kabel
nabíječky. Pokud je kabel nabíječky poškozen nebo
zničen, nabíječku vyměňte.
4
♦
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
V průběhu nabíjení musí být zařízení/nářadí/akumulátor umístěny na dobře větraném místě.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Toto nářadí není určeno k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití tohoto výrobku
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si se zařízením
nehrály.
Hlavní spínač
Uvolňovací tlačítko nádobky
Indikátor nabíjení
Zásobník na prach
Lapač prachu
Nabíječka
Nabíjecí základna
Sestavení
Příslušenství (obr. A, B a C)
Tyto modely jsou dodávány s některým, nebo se vším
následujícím příslušenstvím:
♦
Kartáčový nástavec (8) pro vysávání nábytku
a schodišť.
♦
Vestavěný kartáčový nástavec (9) pro vysávání
nábytku a schodišť.
♦
Vestavěný štěrbinový nástavec (10) pro vysávání
úzkých prostor.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Nasazení kartáčového nástavce (obr. A) (Pouze pro
model DV7210EL)
♦
Nasaďte nástavec na přední část vysavače. Ujistěte se, zda je nástavec plně nasunut.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika
jsou následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli
rotující nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím
nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu,
zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se dřevem, zejména s dubovým,
bukovým a MDF).
Integrovaný kartáčový nástavec (obr. B) (Pouze pro
modely DV1010EL a DV1410EL)
♦
Kartáčový nástavec (9), který je umístěn na konci
lapače prachu, sklopte dolů.
Integrovaný štěrbinový nástavec (obr. C) (Pouze
pro modely DV1010EL a DV1410EL)
♦
Štěrbinový nástavec (10) uchopte a vysuňte ven,
až na místě zaskočí.
♦
Štěrbinový nástavec (10) zasunete zpět tak, že
jej stisknete v oblasti vyznačené na obrázku (11)
a zasunete jej zpět do lapače prachu (5).
Použití
Elektrická bezpečnost
♦
Před prvním použitím vysavače musí být akumulátor nabit.
Není-li vysavač používán, uložte jej do nabíjecí
základny.
Vaše nabíječka je určena pro provoz pouze pod jedním
napětím. Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti
odpovídá napětí, které je uvedeno na výkonovém štítku
výrobku. Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku
přímým připojením k zásuvce elektrického proudu.
Nabíjení akumulátoru (obr. D)
Symboly vyznačené na nabíječce
♦
♦
♦
Vysavač vložte do nabíjecí základny (7)
Nabíječku připojte k síti. Nabíječku zapněte. Indikátor nabíjení (3) bude nepřetržitě blikat (pomalu)
♦
Vysavač ponechejte nabít.
Při nabíjení se nabíječka může zahřívat. Jde o běžný
jev, který neznamená žádnou závadu. Vysavač může být
k nabíječce připojen libovolně dlouhou dobu. Indikátor
nabíjení (3) se rozsvítí ihned při vložení přístroje do
zapnuté nabíječky.
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
Bezpeč nostní izolovaný transfor mátor
s ochranou proti zkratu. Napájení je od výstupu transformátoru elektricky odděleno.
Varování! Nenabíjejte akumulátor při teplotách nižších
než 10 °C nebo vyšších než 40 °C.
Nabíjecí základna není určena pro venkovní
použití.
Nabíjení bude ukončeno, jakmile začne indikátor nabíjení (3) nepřerušovaně svítit. Akumulátor může být
ponechán v nabíječce se svítící diodou neomezeně
dlouhou dobu. Svítící dioda začne někdy blikat (nabíjení), když nabíječka začne akumulátor občas dobíjet.
Popis
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
5
♦
Stlačte uvolňovací západku (2) a zásobník na prach
(4) vysuňte v přímém směru ven.
♦
Zásobník na prach držte nad odpadkovým košem
nebo umyvadlem, vytáhněte ven filtr (14) a obsah
zásobníku vysypejte.
♦
Chcete-li zásobník na prach nasadit zpět, zasuňte
jej zpět do rukojeti, až ve své poloze zaskočí.
Varování! Nikdy nepoužívejte vysavač bez filtrů. Optimálního vysátí prachu je dosaženo jen s čistými filtry.
Indikátor nabíjení (3) bude svítit tak dlouho, jak dlouho
bude akumulátor vložen do nabíječky, která je připojena
k elektrické síti.
♦
Vybité akumulátory nabijte do 1 týdne. Provozní
životnost akumulátoru bude značně zkrácena, je-li
skladován ve vybitém stavu.
Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet akumulátory,
pokud teplota článků klesne pod přibližně 0 °C, nebo
překročí 40 °C. Akumulátory lze ponechat v nabíječce a nabíjení bude automaticky spuštěno poté, co
teplota článků dosáhne povoleného rozsahu.
Předběžný filtr (obr. J) (modely DV7210EL
a DV1010EL)
Diagnostika akumulátoru
Filtr a předběžný filtr lze pro lepší vyčištění od sebe
oddělit.
♦
Předběžný filtr (16) otočte ve směru chodu hodinových ručiček a z filtru (15) jej vyjměte.
Pokud zařízení detekuje vybitý akumulátor, po stisku
hlavního spínače (1) bude indikátor nabíjení (3) rychle
blikat. Postupujte následovně:
♦
Vysavač vložte do nabíjecí základny (7)
♦
Nabíječku připojte k síti. Nabíječku zapněte.
♦
Vysavač ponechejte nabít.
Rychlé čištění filtru (ob. K) (model DV1410EL)
♦
♦
Pokud zařízení detekuje poškozený akumulátor, po
vložení do nabíjecí základny bude indikátor nabíjení
(3) rychle blikat. Postupujte následovně:
♦
Vysavač i nabíjecí základnu ponechejte v autorizovaném servisním středisku zkontrolovat.
Poznámka: Zkouška, která určí, zda je akumulátor
poškozen, může trvat až 60 minut. Je-li akumulátor
příliš horký nebo příliš studený, LED dioda bude
střídavě pomalu a rychle blikat.
♦
Čištění zásobníků na prach a filtrů
♦
♦
Zapnutí a vypnutí (obr. E)
♦
♦
Výměna filtrů by se měla provádět každých 6 až 9 měsíců nebo vždy, když dojde k jejich poškození.
Výměnné filtry si můžete zakoupit u vašeho prodejce
Black & Decker:
Pro modely: DV7210EL a DV1010EL použijte filtr číslo
VF110-XJ
Pro modely: DV1410EL použijte filtr číslo VF110FC-XJ
Hubici lze pro lepší přístup v těsných prostorách natočit.
♦
Stlačte uvolňovací západku otáčení (12).
♦
Hubici otočte doleva nebo doprava, až na svém
místě zaskočí.
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky
na údržbu. Řádná péče o výrobek a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby akumulátorového nářadí nebo nářadí opatřeného napájecím
kabelem:
♦
Zařízení vypněte a odpojte od elektrické sítě.
♦
Nebo zařízení / nářadí vypněte a vyjměte z něj
akumulátor, je-li zařízení / nářadí vybaveno snímatelným akumulátorem.
♦
Nebo nelze-li akumulátor vyjmout, nechejte nářadí
v chodu, dokud nedojde k jeho úplnému vybití.
♦
Před čištěním nabíječky odpojte nabíječku od sítě.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo
pravidelné čištění.
♦
Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.
Optimalizace sacího výkonu
Pokud chcete udržet optimální sací výkon, musíte
během používání pravidelně čistit filtr.
Vyprázdnění zásobníku na prach
a čištění vysavače.
Vyprázdnění zásobníku na prach (obr. G).
♦
♦
Podle potřeby zásobníky na prach a filtry opláchněte teplou vodou s mýdlem.
Před nasazením zpět se ujistěte, zda jsou filtry
a zásobník na prach vysušeny.
Výměna filtrů
Chcete-li přístroj zapnout, přesuňte hlavní spínač
(1) dopředu do polohy 1.
Chcete-li přístroj vypnout, přesuňte hlavní spínač
(1) vzad do polohy 0.
Otočení lapače prachu (obr. F) (pouze pro
modely DV1010EL a DV1410EL)
♦
Vyklopte čisticí rukojeť filtru (19).
Zatím, co přidržíte pouzdro filtru s rychlým čištěním
(17), otáčením čistící rukojetí filtru (19) filtr (18)
vyčistíte.
Pro důkladnější vyčištění filtr (18) z pouzdra (17)
vytáhněte.
Stlačte uvolňovací západku (13) a lapač prachu (5)
vysuňte v přímém směru ven.
Zásobník na prach vysypejte.
Chcete-li zásobník na prach nasadit zpět, zasuňte
jej zpět do rukojeti, až ve své poloze zaskočí.
Vyjmutí sběrného zásobníku a filtrů (obr. H,
I, J a K)
Varování! Filtry mohou být opakovaně použity a měly
by být pravidelně čištěny.
6
Ochrana životního prostředí
Technické údaje
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
Napětí
Akumulátor
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci
tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Hmotnost
V
Typ
kg
Nabíječka
DV7210EL
DV1010EL
DV1410EL
(H1)
(H1)
(H1)
7,2
10,8
14,4
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
1,11
1,18
1,23
CHA006013G CHA006013G CHA010014G
CHA006013B CHA006013B CHA010014B
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Napájecí napětí
V
120-240
120-240
120-240
Výstupní napětí
V
14
14
23
Proud
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
400
400
400
Přibližná doba nabíjení h
mA
4
4
4
Hmotnost
0,16
0,16
0,18
kg
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato
záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve
všech členských státech EU a evropské zóny volného
obchodu EFTA.
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere a zajistí
jeho recyklaci.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu;
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním;
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Akumulátor
Pokud chcete provést likvidaci výrobku sami,
akumulátory musí být vyjmuty podle níže
uvedeného postupu a zlikvidovány v souladu
s místními předpisy.
♦
Spusťte zařízení a počkejte, až se akumulátory
zcela vybijí a motor se zastaví.
♦
Stlačte uvolňovací tlačítko (2) a zásobník na prach
(4) vyjměte.
♦
Odstraňte 7 šroubů, kterými je tělo vysavače
spojeno dohromady.
♦
Z sestavy odpojte kryt skříně.
♦
Z akumulátoru odpojte všechny přívodní vodiče.
♦
Vyjměte akumulátor.
♦
Vložte akumulátor do vhodného obalu a zajistěte,
aby nemohlo dojít ke zkratování jeho kontaktů.
♦
Odevzdejte akumulátor zástupci autorizovaného
servisu nebo v místním sběrném dvoru.
Po vyjmutí nemůže být akumulátor vložen zpět.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na
příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam
autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com.
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte zde
váš nový výrobek. Registrace umožňuje společnosti
Black & Decker informovat zákazníky o průběžných
změnách a nových výrobcích. Další informace
o značce Black & Decker a o celé řadě našich dalších
výrobků naleznete na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk.
7
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
obchod@blackdecker.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 244 638 121,3
Fax: 00421 244 638 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 335 512 624
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00160246 - 20-09-2011
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising