GKC108 | Black&Decker GKC108 PRUNER Type H1 instruction manual

359201-85 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
GKC108
2
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
В а ш и я т ръч е н е л е к т р и ч е с к и т р и о н н а Your
Black & Decker е създаден за рязане на дърво,
пластмаса и ламарина. Този инструмент е предназначен за употреба само от потребителя.
e.
Инструкции за безопасност
Общи предупреждения за безопасна
работа с електроинструменти
f.
Внимание! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност.
Неспазването на предупреж денията
и указанията, изброени по-долу, може да
доведе до токов удар, пожар и/или тежки
травми.
3.
a.
Запазете всички предупреждения и инструкции
за бъдещи справки. Терминът „електроинструмент“ във всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася до захранвани (със захранващ кабел)
или работещи на батерии (без захранващ кабел)
електрически инструменти и машини.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
Безопасност на работното пространство
Пазете работното пространство чисто и добре осветено. Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до трудова злополука.
Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например наличието
на запалителни течности, газове или прах.
Електроинструментите произвеждат искри,
които могат да възпламенят праха или изпаренията.
Дръжте деца и странични лица надалече,
докато работите с електроинструмента.
Отвличане на вниманието може да ви накара
да изгубите контрол.
c.
Електрическа безопасност
Щепселите на електроинструмента трябва
да са подходящи за използвания контакт.
Никога, по никакъв начин не променяйте
щепсела. Не използвайте адаптери за щепсела със заземени електрически инструменти. Непроменените щепсели и контакти
намаляват риска от токов удар.
Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, като например тръби,
радиатори, готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов удар, ако
тялото ви е заземено.
Не излагайте електроинструментите на
дъжд и мокри условия. Проникването на вода
в електроинструмента повишава опасността от
токов удар.
Не злоупотребявайте с кабела. Никога не
използвайте кабела за носене, дърпане или
изключване на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло, остри
d.
e.
f.
g.
3
ръбове или движещи се части. Повредените
или оплетени кабели увеличават риска от токов
удар.
Когато работите с електроинструмент на
открито, използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито. Използването на кабел, подходящ за употреба на
открито, намалява риска от токов удар.
Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте захранване с дефектнотоковата защита
(ДТЗ), което на английски е Residual Current
Device (RCD). Използването на ДТЗ намалява
риска от токов удар.
Лична безопасност
Бъдете нащрек, внимавайте какво правите
и използвайте разума си, когато работите
с електроинструмента. Не използвайте
електроинструмента, когато сте изморени
или сте под влияние на наркотици, алкохол
или лекарства. Един миг разсеяност при работа с електроинструмент може да доведе до
сериозни наранявания.
Използвайте лични предпазни средства.
Винаги носете защита за очите. Защитни
средства като дихателна маска, неплъзгащи
се обувки за безопасност, каска или защита на
слуха, използвани при подходящи условия, ще
намали трудовите злополуки.
Предотвратяване на случайно задействане.
Уверете се, че превключвача е на позиция
изключен преди да го свържете към източника на захранване и/или към батерийното
устройство, преди да вземете или носите
инструмента. Носенето на електроинструмент
с пръста на превключвателя или стартирането
на електроинструменти, когато превключвателя е на позиция „включен“, може да доведе до
трудова злополука.
Махнете всички регулиращи или гаечни
ключове преди да включите електроинструмента. Прикрепени към въртящи се части на
електроинструмента гаечни или регулиращи
ключове могат да доведат до наранявания.
Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно на краката си през цялото време. Това
позволява по-добър контрол над електроинструмента в непредвидими ситуации.
Обличайте се подходящо. Не носете висящи
дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите
си и ръкавиците далече от движещите се
части. Висящи дрехи, бижута или дълга коса
могат да бъдат захванати в движещите се
части.
Ако са предоставени устройства за свързване на изпусканите прашинки или приспособления за събиране, уверете се, че са свързани и използвани правилно. Използването
на тези средства може да намали опасностите
свързани с праха.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
Използване и грижа за електроинструментите
Не използвайте насила електроинструментите. Ползвайте подходящ електроинструмент за съответната работа. Подходящият
елек троинструмент ще свърши по -добре
и по-безопасно работата, при темпото, за което
е създаден.
Не използвайте електроинструмента, ако
превключвача не го включва и изключва.
Всеки електроинструмент, който не може да се
контролира с превключвача е опасен и трябва
да се поправи.
Изключете щепсела от захранването и/или
батерията на електроинструмента преди
извършването на каквото и да е регулиране, смяна на аксесоари или съхраняване
на уреда. Такива предварителни мерки за
безопасност намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте на незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други хора да работят
с електроинструмента. Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
По д държ а йт е е л е к т р о и н с т рум е н т и т е.
Проверявайте за размествания в свързванията на подвижните звена, за счупване
на части и всички други условия, които
могат да повлияят на експлоатацията на
електроинструментите. При повреда на
електроинструмента, задължително го
поправете преди да го използвате отново.
Много трудови злополуки са причинени от лошо
поддържани електроинструменти.
Поддържайте режещите инструменти винаги
добре заточени и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри остриета
по-трудно могат да се огънат и по-лесно се
контролират.
Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях
в съответствие с инструкциите, като взимате предвид работните условия и характера
на работата. Използването на електроинструмента за работи, различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до опасни
ситуации.
c.
d.
6.
a.
Когато батерията не е в употреба, съхранявайте я далече от други метални предмети
като кламери, монети, ключове, пирони,
винтове или други дребни метални предмети, които могат да направят връзка от
един терминал до друг. Последствията от
късото съединение могат да бъдат изгаряния
или пожар.
При извънредни обстоятелства от батериата може да изтече течност; избягвайте
контакт. Ако случайно се появи контакт, облейте с вода. Ако докоснете очите си с течност, потърсете допълнителна медицинска
помощ. Изтеклата от батерията течност може
да причини дразнене и изгаряния.
Сервизиране
Сервизирането на вашия електроинструмент трябва да се извършва само от
квалифицирано лице, като се използват
само оригинални резервни части. Това ще
гарантира безопасната употреба на уреда.
Допълнителни предупреждения
относно безопасността при работа
с електроинструменти
Внимание! Предупреждение! Допълнителни предупреждения за безопасност на
ръчни електрически триони
♦
♦
♦
Употреба и грижа за акумулаторен инструмент
Презареждайте само със зарядно, определено от производителя. Зарядно, което
е подходящо за един тип батерии може да
създаде риск от пожар, когато се използват
с друг тип батерии.
Използвайте електроинструмента само
с определените за него батерии. Използването на друг вид батерии може да предизвика
нараняване или пожар.
♦
♦
4
Дръжте електроинструмента за изолираните
повърхности при извършване на работа,
при която приспособлението за рязане може
да засегне скрито окабеляване. Прерязването на кабел под напрежение може да зареди
с ток металните части на електроинструмента,
в резултат на което оператора може да получи
токов удар.
Използвайте скоби или друг практически
начин да застопорите и укрепите обработвания детайл към стабилна платформа.
Ако държите детайла с една ръка или е опрян
в тялото ви, го прави нестабилно и може да
доведе до загуба на контрол.
Пазете си ръцете от зоната на рязане. Никога, при никакви обстоятелства не си слагайте
ръката под обработван детайл. Не пъхайте
пръстите или палеца си в близост до ножа при
прав прободен трион и скобата,която държи
ножа. Не стабилизирайте триона чрез захващане на основата отдолу.
Поддържайте остриетата остри. Тъпите или
повредени остриета могат да причинят извиване на триона или заклещване под налягане.
Винаги използвайте подходящ тип триони за
съответния материал на детайла и вида срязване.
При рязане на тръби или канали, уверете
се, че в тях няма вода, електрически кабели
и т.н.
Вибрация
♦
Не докосвайте детайла или острието веднага след работа с инструмента. Те могат да
станат много горещи.
Bнимавайте за скрити опасности преди ря♦
зане на стени, подовете и тавани, проверете
за наличието на кабели и тръби.
♦
Ножът ще продължи да се движи след отпускане на превключвача. Винаги изключвайте
инструмента и изчаквайте напълното спиране
за ножа, преди да оставите инструмента.
Предупреждение! Стойностите на излъчваните вибрации по време на активна употреба на
електроинструмента могат да бъдат различни от
декларираната стойност, в зависимост от начина
на използване на инструмента. Нивото на вибрации може да се увеличи над обявените стойности.
♦
Предназначението е описано в това ръководство. Използването на аксесоар, приспособление или изпълнението на каквато и да
е операция с този инструмент, различни от
препоръчаните в това ръководство, представлява риск от нараняване и/или повреда на
имущество.
Стойностите на декларираното ниво на излъчвани
вибрации, които са обявени в техническите данни
и в декларацията за съответствие, са измерени
в съответствие със стандартен метод за тестване,
предоставен от EN 60745 и може да се използва за
сравнение на един инструмент с друг. Декларираните стойности на излъчваните вибрации могат, също
така, да бъдат използвани при предварителната
оценка за излагането.
Предупреждение! Стойностите на излъчваните вибрации по време на активна употреба на
електроинструмента могат да бъдат различни от
декларираната стойност, в зависимост от начина
на използване на инструмента. Нивото на вибрации може да се увеличи над обявените стойности.
При оценяване на вибрациите на излагане за
определяне на мерките за безопасност, изисквани
от 2002/44/ЕО за защита на лица, които редовно
използват електрически инструменти като наемни работници, трябва да се направи оценка на
излагането на вибрации, действителните условия
на употреба и начина, по който се използва инструмента, включително като се вземат предвид
всички части на работния цикъл, като например
време, когато инструмента е изключен и когато се
работи на празен ход, в допълнение към времето
за задействане.
Безопасност на другите
♦
♦
Tози уред не е предназначен за употреба от
хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умственаи въэможности,
или с липса на знания, освен ако не са под
наблюдение или не са били инструктирани
относно употребата на устройството от човек,
отговорен за тяхната безопасност.
Децата трябва да се наблюдават постоянно,
за да не си играят с уреда.
Етикети по инструментите
Върху уреда са показани следните символи:
Предупреждение! За да се намали риска
от нараняване, потребителят трябва да
прочете инструкциите в ръководството.
Допълнителни рискове.
Допълнителни рискове има, когато използвате инструмент, който не е включен в предупрежденията
за безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от неправилна употреба, продължителна
употреба и др.
Дори и с прилагането на съответните разпоредби
за безопасност и използването на предпазни средства, съществуват допълнителни рискове, които не
могат да бъдат избегнати. Те включват:
♦
Наранявания, причинени от докосване до
въртящи/движещи се части.
♦
Наранявания, причинени от смяна на части,
остриета или аксесоари.
Наранявания, причинени от продължителна
♦
употреба на инструмента. Когато използвате
някой инструмент за по-продължително време,
трябва да правите редовни паузи.
♦
Увреждане на слуха.
Опасност за здравето причинена от дишане на
♦
прах, образуван при работа с вашия инструмент (пример: - работа с дърво, особено с дъб,
бук и MDF).
Предупреждение! Пазете ръцете си далече от острието.
Допълнителни инструкции за
безопасност за батерии и зарядни
устройства
Батерии
♦
В никакъв случай не се опитвайте да отваряте.
♦
Не излагайте батерията на вода.
♦
Не съхранявайте на места, където температурата може да надвиши 40 °C.
♦
Зареждайте само при температура на околната
среда между 10 °C и 40 °C.
♦
Зареждайте само, като използвате предоставеното с инструмента зарядно устройство.
♦
Когато изхвърляте батерии, следвайте инструкциите от раздела „Защита на околната среда“.
Не се опитвайте да зареждате повредени
батерии.
Зарядни устройства
♦
Използвайте само вашето зарядно устройство
от Black & Decker за зареждане на батерията
5
♦
♦
♦
♦
♦
Сваляне на острието на триона (фиг. A)
в инструмента, с който е предоставена. Други
батерии могат да избухнат, причинявайки
наранявания и повреди.
Никога не опитвайте да зареждате непрезареждащи се батерии.
Незабавно заменяйте повредените кабели.
Не излагайте зарядното устройство на вода.
Не отваряйте зарядното устройство.
Не експериментирайте със зарядното устройство.
Предупреждение! Опасност от изгаряне: Не докосвайте острието веднага след употреба. Докосването на острието може да доведе до наранявания.
♦
Натиснете лоста (9) надолу.
♦
Свалете острието
Поставяне и сваляне на батерията
(фиг. В)
♦
Зарядното устройство е само за употреба
на закрито.
♦
Преди употреба прочетете ръководството
с инструкции.
Електрическа безопасност
Употреба
Вашето зарядно устройство е двойно изолирано, следователно не е необходима
заземителен кабел. Винаги проверявайте
дали захранващото напрежение отговаря
на напрежението на табелката. Никога
не се опитвайте за подмeняте зарядното
устройство с обикновен захранващ кабел.
♦
Предупреждение! Оставете инструмента да работи със собствената си скорост. Не претоварвайте.
Зареждане на батерията (Фиг. С)
Батерията трябва да се зареди преди първата
употреба и винаги, когато не успява да произведе
достатъчна мощност за работи, които преди са
извършвани по-лесно. Батерията може да се загрее
по време на зареждането; това е нормално и не
представлява проблем.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от производителя или от оторизиран
сервизен център на Black & Decker, за да се
предотврати злополука.
Предупреждение! Не зареждайте батерията при
температура на околната среда по-ниска от 10 °C
или над 40 °C. Препоръчителна температура на
зареждане: приблизително 24 °C.
Характеристики
Вашият инструмент има всички или някои от следните характеристики.
1. Превключвател оn/off (вкл./изкл.)
2. Заключващ бутон
3. Бутон за освобождаване на захващащото рамо
4. Захващащо рамо
5. Ограничител на захващащото рамо
6. Железен плаз
7. Захващане на острието
8. Батерия
Забележка: Зарядното устройство няма да зареди батерията ако температурата на гнездото
за батерии е по ниска от 10 °C или е над 40 °C.
Батерията трябва да бъде оставена в зарядното
устройство и зарядното устройство ще започне
да зарежда автоматично, когато температурата
на гнездото се затопли или охлади.
♦
За да заредите батерията (8), вкарайте я в зарядното устройство (11). Батерията ще пасне
само в зарядното устройство по един начин. Не
насилвайте. Уверете се, че батерията е напълно поставена в зарядното устройство.
♦
Включете зарядното устройство и го свържете
към контакт.
Индикаторът за зареждане (12) ще започне да
премигва продължително (бавно).
Зареждането е завършено, когато индикаторът
за зареждане (12) свети непрекъснато в зелено.
Зарядното устройство и батерията могат да бъдат
оставени включени за неограничено дълго време
със светещ диод. Светещият диод ще се промени
в премигващ (състояние на зареждане), когато
зарядното устройство дозарежда батерията. Индикаторът за зареждане (12) ще свети докато уредът
е свързан към включеното зарядно устройство.
♦
Заредете разредените батерии до 1 седмица. Животът на батерията ще се съкрати
Монтаж
Предупреждение! Преди монтаж, свалете батерията от инструмента и се уверете, че острието на
триона е спряло. Използваните ножове на триона
може да са горещи.
Монтаж на острието на триона (фиг. А)
♦
♦
♦
♦
♦
За да поставите батерията (8), трябва да я
подравните спрямо приемната кутия на инструмента. Плъзнете батерията в приемната
кутия и я бутнете, докато не щракне на място.
За да свалите батерията, натиснете бутона за
освобождаване (10), докато в същото време
издърпвате батерията навън от кутията.
Дръжте инструмента далече от тялото си
За да монтирате острие на триона, натиснете
лоста (9) надолу и задръжте в тази позиция.
Вкарайте острието на триона в захващането
за острие (7), както е показано.
Освободете лоста.
За да свалите острието на триона, натиснете
лоста (9) надолу и издърпайте острието от
държача.
6
♦
многократно, ако се съхранява в изпразнено
състояние.
Оставяне на батерията в зарядното
устройство
След като рязането е завършено, захващащото
рамо ще се завърти назад напълно, за да спре
на позиция.
Рязане (фиг. Е)
Зарядното устройство и батерийният пакет могат да
бъдат оставени свързани с непрекъснато светеща
светодиодна лампа. Зарядното устройство ще запази батерийният пакет напълно зареден.
♦
♦
Диагностика на зарядното устройство
♦
♦
Ако зарядното устройство открие слаба или повредена батерия, индикатора за зареждане (12)
ще засвети червено в бързо темпо. Продължете
както следва:
♦
Извадете и поставете батерията отново (8).
♦
Ако индикаторът за зареждане продължи да
премигва бързо в червено, използвайте различна батерия, за да установите дали процесът
на зареждане работи правилно.
♦
Ако другата батерия се зарежда правилно,
оригиналната батерия е дефектна и трябва да
бъде върната на сервизен център за рециклиране.
♦
Ако новата батерия дава същата индикация,
както оригиналната батерия, отнесете зарядното устройство за тестване в оторизиран
сервизен център.
Забележка: Може да ви отнеме до 60 минути, за
да потвърдите дали батерията е дефектна. Ако
батерията е прекалено гореща или студена, светлинният диод ще присветва в червено, бързо
и бавно, равномерно и повторяемо.
Винаги дръжте инструмента с две ръце.
Оставете острието да се върти свободно за няколко секунди, преди да започнете с рязането.
Докато изпълнявате рязането, прилагайте леко
напрежение върху инструмента.
Ако е възможно, работете с натиснат към
обработваният детайл метален плаз (6). Това
ще подобри контрола върху инструмента и ще
намали вибрациите, както и ще предпази острието от повреда.
Съвети за оптимална употреба
Рязане на клони
С този инструмент могат да се режат клони до
75 мм в диаметър.
Предупреждение! Не използвайте инструмента,
докато сте качен на дърво, стълба или на друга
нестабилва повърхност. Определете първо къде
ще падне клона.
♦
Инструментът трябва да работи на пълни
обороти преди започване на рязането.
♦
Дръжте инструмента здраво на място, за да
избегнете възможно отскачане или движения
настрани.
♦
Водете инструмента с помощта на лек натиск.
♦
Винаги започвайте рязането от върха. По този
начин ще избегнете прищипване на острието
на триона.
♦
Сваляйте клоните, като ги захващате за върха.
Намалете клона с логични стъпки, като отрязвате малки участъци.
♦
Когато режете клон, който е под напрежение,
внимавайте за отскачане. Когато напрежението
в дървесните влакна се освободи, извитият
клон може да удари оператора и/или да отхвърли инструмента извън контрол.
♦
Махнете инструмента от срязката, докато
върви на пълни обороти.
Включване и изключване (фиг. D)
Инструментът е оборудван с функция за заключване на ключа за предотвратяване на непреднамерено стартиране.
♦
За да включите инструмента, натиснете бутона
за заключване (2), след това стиснете превключвателя за включване/изключване (1).
♦
След като инструментът е включен, освободете
заключващият бутон.
♦
Освобож даването на превк лючвателя за
включване/изключване изключва инструмента.
Рязане на метал
Използване на рамото за захващане
(фиг. E)
♦
Използвайте по-фино острие (24 зъба на около
всеки 3 см (1 инч)) за железни метали и по-грубо
за цветни метали.
♦
При тънколистни метали най-добре е да се
захванат между два дървени блока. Това ще
осигури чисто срязване без излишни вибрации
или разкъсване на метала.
♦
Избягвайте срязването насила, понеже това
ще намали живота на острието и ще причини
счупване на острието.
Забележка! При рязането на метали, намажете
тънък слой масло или друга смазка по линията за
срязване с триона за по-лесна работа и по-дълъг
живот на острието. Алуминият трябва да се реже
на сухо.
Инструментът е оборудван с рамо за захващане,
което подпомага стабилизирането на инструмента
на работното място.
♦
Издърпване на освобождаващият бутон на
захващащото рамо (3). Това ще освободи захващащото рамо. След като захващащото рамо
е освободено, можете да пуснете бутона.
♦
За да включите инструмента, натиснете бутона
за заключване (2), след това стиснете превключвателя за включване/изключване (1).
♦
При работещ трион, рамото за захващане ще
се върти напред, докато не влезе в контакт
с обработваният детайл.
7
Допълнителни приспособления
Местното законодателство може да предвижда
разделно събиране на електрическите продукти
от домакинството, в общинските сметища за отпадъчни продукти или от дилъра при покупка на
нов продукт.
Работата на вашия инструмент зависи от използваните допълнителни приспособления. Приспособленията на Black & Decker и Piranha са създадени
по стандарти за високо качество с цел да повишат
ефективността на работа на вашия инструмент.
Чрез използването на тези допълнителни приспособления вие ще получите най-доброто от работата
с вашия инструмент.
Black & Decker предоставя възможност за събиране
и рециклиране на продуктите на Black & Decker,
след като вече не могат да бъдат в експлоатация.
За да се възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който ще го приеме от наше име.
Ножове
Трионът ще приеме острие с дължина до 15 см.
Винаги използвайте най-късото острие, подходящо
за вашият проект, но достатъчно дълго, за да може
да реже през материала. По-дългите остриета са
по-склонни на огъвания и повреда при употреба. По
време на работа, някои по-дълги остриета може да
вибрират или да се тресат, ако триона не е в контакт
с обработваният детайл.
Можете да проверите местонахождението на вашият най-близък авторизиран сервиз, като се свържете с местния офис на Black & Decker на адреса,
посочен в това ръководство. Отделно от това, на
нашия уеб сайт можете да намерите пълен списък
на агентите на Black & Decker, както и информация
за нашата следпродажбена поддръжка и контакти,
които са на разположене на www.2helpU.com.
Поддръжка
Вашият инструмент на Black & Decker е създаден за
продължителна и дългосрочна работа с минимална
поддръжка. Продължителната и задоволителна
работа зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното почистване.
Батерии
Вашето зарядно не изисква никаква поддръжка,
освен редовно почистване.
♦
Изчакайте батерията да се изпразни
напълно, след това я свалете от инструмента.
Предупреждение! Преди да направите поддръжка
на инструмента, свалете батерията от него. Изключете зарядното устройство преди почистване.
♦
Редовно почиствайте вентилационните отвори
на вашият инструмент, като използвате мека
четка или суха кърпа.
♦
Редовно почиствайте кожуха на мотора, като
използвате влажен парцал. Не използвайте абразивен препарат или такъв на разтворителна
основа.
♦
Редовно отваряйте патронника и с потупване
почиствайте праха от вътрешността.
NiCd, NiMH и Li-Ion батерии могат да се рециклират. Занесете ги до който и да е лицензиран сервизен агент или до местната станция
за рециклаж.
Технически данни
Входящо напрежение
Обороти без товар
Дължина на хода
Тегло
VDC
мин -1
мм
кг
Зарядно устройство
Входящо напрежение
Изходно напрежение
Ток
Приблизително време
за зареждане
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не трябва
да се изхвърля с обикновените битови
отпадъци.
Ако някога решите, че вашият Black & Decker продукт има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим, не го изхвърляйте с битовите отпадъци.
Занесете този продукт в съответния пункт.
Батерия
Напрежение
Капацитет
Тип
Разделното събиране на използвани
продукти позволява на материалите да
бъдат рециклирани и използвани отново.
Повторното използване на рециклираните
материали помага за предпазване на околната среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
VDC
Ah
GKC108 (H1)
10,8
3500
16
1,2
VAC
VDC
A
905599**
тип. 1
230
10,8
0,330
905599**
тип. 1
230
10,8
2
час
3-5
0,5
BL1110
10,8
1,1
Li-Ion
BL1310
10,8
1,3
Li-Ion
BL1510
10,8
1,5
Li-Ion
LpA (звуково налягане) 82 dB(A), Колебание
(K) 3 dB(A), LWA (звукова мощност) 93 dB(A),
Колебание (K) 3 dB(A)
8
За да се възползвате от своята гаранция,
вие трябва да имате доказателство за
покупката, която да представите на търговеца
или сервизния агент. Можете да проверите
местонахождението на вашият най-близък
авторизиран сервиз, като се свържете с местния
офис на Black & Decker на адреса, посочен в това
ръководство. Отделно от това, на нашия уеб сайт
можете да намерите пълен списък на агентите
на Black & Decker, както и информация за нашата
следпродажбена поддръжка и контакти, които са
на разположене на www.2helpU.com.
Общи стойности на вибрациите (триаксална
векторна сума) според EN 60745:
Рязане на дърво (ah, CW) 10 м/с², колебание (K)
1,5 м/с², Рязане на ламарина (ah, CW) 10 м/с²,
колебание (K) 1,5 м/с²
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
МАШИННА ДИРЕКТИВА
Моля, посетете нашият уебсайт
www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате
новият си продукт на Вlack & Decker и да
получавате новини за нови продукти
и специални оферти. Повече информация за
марката Black & Decker и нашите продукти е на
разположение на www.blackanddecker.co.uk.
GKC108
Black & Decker дакларира, че тези продукти, описани под „технически данни“ са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Tези продукти, също така, са съобразени с Директива 2004/108/EC и 2011/65/EU. За повече
информация, моля, свържете с Black & Decker на
следния адрес или се обърнете към задната страна
на ръководството.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Долуподписаният е отговорен за компилацията
на техническия файл и прави тази декларация от
името на Black & Decker.
Кевин Хюит
Vice-President
Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Великобритания
20/05/2013
Гаранция
Black & Decker е сигурна в качеството на своите
продукти и предлага изключителна гаранция. Тази
гаранция е само допълнение към вашите законови
права, а не ги определя. Гаранцията е валидна на
територията на страните членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона.
Ако продукта на Black & Decker покаже дефект
поради лоши материали, недобра изработка или
несъответствие, до 24 от датата на закупуване,
Black & Decker гарантират за замяна на дефектните
части, поправка на продуктите, които са предмет
на износване или замяна на продуктите, за да се
гарантира минимално неудобство за клиента:
♦
Продуктът е използван за работа, професионално или за отдаване под наем.
♦
Продуктът е използван неправилно и е занемарен;
♦
Продуктът е повреден от други обекти, вещества или инциденти.
♦
Направен е опит за поправка от хора, които не
са авторизирани агенти или сервизен персонал
на Black & Decker.
zst00224672 - 10-01-2014
9
10
Download PDF

advertising