GKC108 | Black&Decker GKC108 PRUNER Type H1 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588777-49 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
GKC108
2
ČESKY
Použití výrobku
f.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí musí být v napájecím okruhu použit
proudový chránič (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
3.
a.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí,
jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci
s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením
akumulátoru a před zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní
spínač. Přenášení elektrického nářadí s prstem na
hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze
zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro
připojení příslušenství k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí
týkající se prachu.
Vaše ruční pila Black & Decker je určena k řezání dřeva,
plastů a tabulových plechů. Toto nářadí je určeno pouze
pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní
výstrahy a pokyny. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru nebo
vážné poranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro případné další použití. Termín „elektrické
nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí
napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo
nářadí napájené z akumulátoru (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor
může vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření,
které může způsobit vznícení hořlavého prachu
nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte
bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
3
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte akumulátor. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
vždy za izolované rukojeti. Při kontaktu s „živým“
vodičem způsobí neizolované kovové části nářadí
obsluze úraz elektrickým proudem.
♦
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu
stolu používejte svorky nebo jiné vhodné
prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření
obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu a může
vést k ztrátě kontroly.
♦
Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od řezného prostoru. Ze žádného důvodu nikdy nesahejte
do prostoru pod obrobek. Nevkládejte prsty nebo
palec do blízkosti pilového listu a upínací svorky
pilového listu. Nepokoušejte se stabilizovat pilu
uchopením patky pily.
♦
Udržujte pilové listy ostré. Tupé nebo poškozené
pilové listy mohou při práci způsobit vychýlení
nebo zablokování pilového listu. Vždy používejte
typ pilového listu odpovídající materiálu obrobku
a typu řezu.
♦
Při řezání trubek a potrubí se ujistěte, zda se
v nich nenachází elektrické vodiče, voda atd.
♦
Nedotýkejte se obrobku nebo pilového listu
ihned po ukončení řezu. Mohou být velmi horké.
♦
Dávejte pozor na skrytá nebezpečí. Před řezáním do stěn, podlah a stropů zkontrolujte
polohu elektrických vodičů a potrubí.
♦
Po uvolnění hlavního spínače bude pilový list
pokračovat v pohybu. Před odložením pily vždy
uvolněte spínač a počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení pilového listu.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být oproti uvedené hodnotě vyšší.
♦
Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací než je
doporučeno tímto návodem, může představovat
riziko zranění obsluhy nebo riziko způsobení hmotných škod.
nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto
bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým
nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí.
Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství
a držáky nástrojů podle těchto pokynů a berte
v úvahu provozní podmínky a práci, která bude
prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným
účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
Použití nářadí napájeného z akumulátoru a jeho
údržba
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může
při vložení jiného nevhodného typu způsobit požár.
Používejte elektrické nářadí výhradně s akumulátory, které jsou určeny pro daný typ nářadí.
Použití jiných typů akumulátorů může způsobit
vznik požáru nebo zranění.
Není-li akumulátor používán, uložte jej mimo
dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky na papír, mince, klíče, hřebíky,
šroubky nebo další drobné kovové předměty,
které mohou způsobit zkratování kontaktů
akumulátoru. Zkratování kontaktů akumulátoru
může vést ke vzniku spálenin nebo požáru.
V nevhodných podmínkách může z akumulátoru unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu
s touto kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně potřísníte, zasažené místo omyjte vodou.
Dostane-li se kapalina do očí, zasažené místo
opláchněte a vyhledejte lékařskou pomoc.
Unikající kapalina z akumulátoru může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
Bezpečnost ostatních osob
♦
Opravy
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
♦
Zbytková rizika
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika
jsou následující:
Varování! Varování! Další bezpečnostní
pokyny týkající se ručních pil
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu pracovního nástroje se skrytými elektrickými vodiči, držte elektrické nářadí
4
♦
♦
♦
♦
♦
Nabíječky
♦
Používejte nabíječku Black & Decker pouze k nabíjení akumulátoru, který byl dodán s nářadím. Jiné
akumulátory mohou prasknout, způsobit poranění
nebo další škody.
♦
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
♦
Poškozené kabely ihned vyměňte.
♦
Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
♦
Nesnažte se nabíječku demontovat.
♦
Nepokoušejte se proniknout do nabíječky.
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte,
aby byly prováděny pravidelné přestávky.
Poškození sluchu.
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Vibrace
Tato nabíječka není určena pro venkovní
použití.
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
Elektrická bezpečnost
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací.
Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické
síti odpovídá napětí, které je uvedeno na
výkonovém štítku výrobku. Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku přímým připojením
k zásuvce elektrického proudu.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být oproti uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací, z důvodu určení
bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC
k ochraně osob pravidelně používajících elektrické
nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití
nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního
cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy
běží naprázdno.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
Black & Decker, aby bylo zabráněno možným
rizikům.
Popis
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Odjišťovací tlačítko
3. Uvolňovací tlačítko upínacího ramene
4. Upínací rameno
5. Doraz upínacího ramene
6. Patka pily
7. Upínací svorka pilového listu
8. Akumulátor
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou zobrazeny následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Varování! Ruce držte v bezpečné vzdálenosti
od nožů.
Sestavení
Další bezpečnostní pokyny pro
akumulátory a nabíječky
Varování! Před sestavením vyjměte z nářadí akumulátor a ujistěte se, zda je pilový list zastaven. Použité
pilové listy mohou být horké.
Akumulátory
♦
Akumulátor nikdy ze žádného důvodu nerozebírejte.
♦
Zabraňte kontaktu akumulátoru s vodou.
♦
Neskladujte akumulátory na místech, kde může
teplota přesáhnout 40 °C.
♦
Nabíjejte akumulátory pouze při teplotách v rozsahu od 10 °C do 40 °C.
♦
Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou
s nářadím.
♦
Při likvidaci akumulátorů se řiďte pokyny uvedenými v části „Ochrana životního prostředí“.
Upnutí pilového listu (obr. A)
♦
♦
♦
♦
♦
Nářadí držte dále od těla
Pilový list upnete tak, že stisknete dolů páčku (9)
a v této poloze ji podržíte.
Do upínací svorky (7) zasunete způsobem znázorněným na obrázku pilový list.
Uvolněte páčku.
Pilový list vyjmete tak, že stisknete dolů páčku (9)
a pilový list vysunete z upínací svorky ven.
Vyjmutí pilového listu (obr. A)
Nepokoušejte se nabíjet poškozené akumulátory.
Varování! Riziko popálení: Nikdy se nedotýkejte pilového listu ihned po ukončení práce. Nedodržení může
5
mít za následek způsobení úrazu.
♦
Páčku (9) stlačte směrem dolů.
♦
Vyjměte pilový list
♦
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Vyjměte akumulátor (8) z nabíječky a poté jej opět
vložte zpět.
♦
Bude-li kontrolka nabíjení červeně blikat stále
stejně rychle, použijte jiný akumulátor, abyste se
ujistili, zda nabíječka pracuje správně.
♦
Probíhá-li nabíjení jiného akumulátoru správně, původní akumulátor je poškozen a měl by být vrácen
autorizovanému servisu, kde bude zajištěna jeho
recyklace.
♦
Je-li při použití jiného akumulátoru indikace stejná
jako u původního, svěřte kontrolu a testování nabíječky autorizovanému servisnímu středisku.
Poznámka: Zkouška, která určí, zda je akumulátor
poškozen, může trvat až 60 minut. Je-li akumulátor
příliš horký nebo příliš studený, LED dioda bude
střídavě pomalu a rychle červeně blikat.
Nabíjení akumulátoru (obr. C)
Zapnutí a vypnutí (obr. D)
Akumulátor je třeba nabít před prvním použitím a vždy,
když přestane dodávat dostatečný výkon u prací, které
byly dosud snadno prováděny. Akumulátor se může
během nabíjení zahřívat. Jedná se o normální stav,
který neznamená žádný problém.
Nářadí je vybaveno funkcí odjištění spínače, aby se
zabránilo jeho neúmyslném spuštění.
♦
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte odjišťovací tlačítko (2) a poté stiskněte spínač zapnuto/vypnuto
(1).
♦
Jakmile bude nářadí uvedeno do chodu, odjišťovací
tlačítko uvolněte.
♦
Nářadí vypnete uvolněním spínače zapnuto/vypnuto.
Nasazení a vyjmutí akumulátoru (obr. B)
♦
♦
Chcete-li akumulátor (8) nasadit, srovnejte jej
s místem jeho uložení na nářadí. Zasuňte akumulátor do nářadí a zatlačte na něj tak, aby došlo k jeho
řádnému usazení.
Chcete-li akumulátor vyjmout, stiskněte uvolňovací
tlačítka (10) a současně jej z místa uložení na
nářadí vysuňte ven.
Použití
Varování! Nenabíjejte akumulátor, pokud okolní teplota
klesne pod 10 °C nebo pokud přesáhne 40 °C. Doporučená teplota prostředí pro nabíjení:
přibližně 24 °C.
Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet akumulátor,
je-li teplota jeho článku nižší než zhruba 10 °C nebo
vyšší než 40 °C. Akumulátor by měla být ponechán
v nabíječce a nabíječka jej začne automaticky nabíjet, jakmile se teplota článků akumulátoru zvýší
nebo sníží.
♦
Chcete-li akumulátor (8) nabít, vložte jej do nabíječky (11). Akumulátor lze vložit do nabíječky pouze
jedním způsobem. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
Ujistěte se, zda je akumulátor v nabíječce řádně
usazen.
♦
Připojte nabíječku k síti a zapněte ji.
Indikátor nabíjení (12) bude nepřetržitě zeleně blikat (pomalu). Nabíjení bude ukončeno, jakmile začne indikátor
nabíjení (12) nepřerušovaně zeleně svítit. Akumulátor
může být ponechán v nabíječce se svítící diodou neomezeně dlouhou dobu. Svítící dioda začne někdy zeleně
blikat (nabíjení), začne-li nabíječka akumulátor občas
dobíjet. Indikátor nabíjení (12) bude svítit tak dlouho,
jak dlouho bude akumulátor vložen do nabíječky, která
je připojena k elektrické síti.
♦
Vybité akumulátory nabijte do 1 týdne. Provozní
životnost akumulátoru bude značně zkrácena, je-li
skladován ve vybitém stavu.
Použití upínacího ramena (obr. E)
Nářadí je vybaveno upínacím ramenem, které jej pomáhá na obrobku stabilizovat.
♦
Uvolňovací tlačítko upínacího ramene (3) přesuňte
vzad. Tím se upínací rameno uvolní. Po uvolnění
ramena již tlačítko nemusíte držet.
♦
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte odjišťovací tlačítko (2) a poté stiskněte spínač zapnuto/vypnuto
(1).
♦
S běžící pilou se upínací rameno otáčí dopředu,
až bude zcela v kontaktu s obrobkem.
♦
Po dokončení řezu se upínací rameno otočí až po
doraz úplně zpět.
Řezání (obr. E)
♦
♦
♦
♦
Nářadí držte vždy oběma rukama.
Před zahájením řezu nechejte pilový list několik
sekund v chodu naprázdno.
Při provádění řezu vyvíjejte na nářadí pouze mírný
tlak.
Je-li to možné, pracujte s patkou pily (6) přitisknutou k obrobku. Tímto způsobem bude zajištěno
lepší ovládání pily, budou omezeny vibrace a bude
zabráněno poškození pilového listu.
Ponechání akumulátoru v nabíječce
Rady pro optimální použití
Akumulátor může být ponechán v nabíječce se svítící
LED diodou neomezeně dlouhou dobu. Nabíječka bude
akumulátor udržovat v nabitém stavu.
Řezání větví
Tato pila může řezat větve až do průměru 75 mm.
Varování! Nepracujte s nářadím, pokud jste v koruně
stromu, na žebříku, nebo na jiné nestabilní podpěře.
Dávejte pozor, na jaké místo padají odřezané větve.
♦
Před provedením řezu se ujistěte, zda nářadí
dosáhlo plných otáček.
Diagnostická funkce nabíječky
Detekuje-li nabíječka vybitý nebo poškozený akumulátor, indikátor nabíjení (12) začne rychle červeně blikat.
Postupujte následovně:
6
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nářadí držte pevně v místě řezu, abyste zabránili
jeho odskokům nebo pohybu do stran.
Pilu veďte řezem s mírným přítlakem.
Řez provádějte vždy shora dolů. Tím zabráníte
sevření pilového listu.
Větve odřezávejte od jejich konců. Větve zkracujte
odřezáváním po malých částech.
Při řezání silné větve, která je napnutá, dávejte
pozor na její zpětné odmrštění. Při uvolnění
napnutých vláken dřeva se může větev vymrštit
a zasáhnout obsluhu nebo způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
Nářadí z řezu vyjímejte při plných otáčkách.
♦
♦
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte prach z jeho vnitřních částí.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci
tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Řezání kovu
♦
Pro řezání železných kovů používejte pilové listy
s jemnějšími zuby (rozteč zubů po 1 mm) a pro
řezání neželezných kovů pilové listy s hrubým
ozubením.
♦
U tenkých tabulových plechů je nejlepší upevnit na
jejich spodní stranu dřevěnou výztuhu. Tím bude
zajištěno čisté provedení řezu bez zvýšených
vibrací či trhání kovu.
♦
Vždy mějte na paměti, abyste na pilový list silou
netlačili, snížila by se tak jeho životnost a mohl by
prasknout.
Poznámka! Pro hladší chod a delší životnost pilového
listu naneste na linii řezu tenký olejový film nebo jiný
chladicí prostředek. Hliník lze řezat na sucho.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere a zajistí
jeho recyklaci.
Příslušenství
Výkon vašeho nářadí záleží na používaném příslušenství. Příslušenství Black & Decker a Piranha jsou navržena a vyrobena podle norem pro vysokou kvalitu a jsou
určena pro zvýšení výkonu vašeho nářadí. Použitím
tohoto příslušenství docílíte toho nejlepšího výsledku,
který vám vaše nářadí může poskytnout.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Akumulátory
Pilové listy
Tato pila může používat pilové listy s délkou až 15 cm.
Vždy používejte co nejkratší pilové listy, které jsou vhodné pro prováděné řezy, ale které jsou také dostatečně
dlouhé, aby mohly prořezat materiál obrobku. U delších
pilových listů je během použití větší pravděpodobnost
ohybu a poškození. Během použití, kdy není pila udržována ve stálém kontaktu s obrobkem, mohou některé
delší pilové listy vibrovat nebo se mohou otřásat.
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití akumulátoru a potom jej
z nářadí vyjměte.
♦
Údržba
Akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte je v autorizovaném servisu nebo
do místní sběrny, kde budou recyklovány nebo
zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí.
Technické údaje
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky
na údržbu. Řádná péče o zařízení a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Napájecí napětí
Otáčky naprázdno
Zdvih
Hmotnost
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo
pravidelné čištění.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby vyjměte
z nářadí akumulátor. Před čištěním nabíječku odpojte
od sítě.
♦
Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
7
V
min -1
mm
kg
GKC108 (H1)
10,8
3500
16
1,2
Nabíječka
905599**
typ. 1
230
10,8
0,330
3-5
Napájecí napětí
Výstupní napětí
Proud
Přibližná doba nabíjení
V
V
A
h
Akumulátor
Napětí
Kapacita
Typ
BL1110
10,8
1,1
Li-Ion
V
Ah
Záruka
905599**
typ. 1
230
10,8
2
0,5
BL1310
10,8
1,3
Li-Ion
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato
záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve
všech členských státech EU a evropské zóny volného
obchodu EFTA.
BL1510
10,8
1,5
Li-Ion
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu;
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba;
♦
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním;
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.
LpA (akustický tlak) 82 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A),
LWA (akustický výkon) 93 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) podle normy EN 60745:
Řezání dřeva (ah, CW) 10 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²,
Řezání tabulových plechů (ah, CM) 10 m/s², odchylka
(K) 1,5 m/s²
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na
příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam
autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
13
GKC108
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte zde
váš nový výrobek. Registrace umožňuje společnosti
Black & Decker informovat zákazníky o průběžných
změnách a nových výrobcích. Další informace
o značce Black & Decker a o celé řadě našich dalších
výrobků naleznete na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk.
Ty to v ýrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Black & Decker
na následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pro
spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
20/05/2013
8
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00224667 - 10-01-2014
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising