GKC108 | Black&Decker GKC108 PRUNER Type H1 instruction manual

Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowicza
509211-09 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL GKC108
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
f.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód
zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
3.
a.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub
akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym
na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy
mogą zostać pochwycone przez obracające się
części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Pilarka szablasta Black & Decker jest przeznaczona
do piłowania drewna, tworzyw sztucznych i blach metalowych. Elektronarzędzie to nie jest przeznaczone do
celów profesjonalnych.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
b.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystać. Używane
tutaj wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do
miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od
wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia elektronarzędzia
ani do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel może
doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
3
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego przypadku
zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy elektronarzędzi
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia
przechowuj w miejscu niedostępnym dla
dzieci. Nie pozwalaj używać elektronarzędzi
osobom, które nie są z nimi obeznane lub nie
przeczytały niniejszej instrukcji. Narzędzia
w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym
stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome
elementy obracają się w odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte ani tak
uszkodzone, że nie zapewniają prawidłowego
funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić.
Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp.
używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów bhp.
Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi.
♦
Trzymaj pilarkę za izolowane rękojeści, gdy
istnieje niebezpieczeństwo przecięcia niewidocznego kabla sieciowego lub własnego przewodu przyłączeniowego. Napięcie z przewodu
może się przenieść na gołe metalowe elementy
pilarki, co grozi porażeniem użytkownika prądem
elektrycznym.
♦
Zamocuj przedmiot obrabiany ściskami stolarskimi lub podobnymi środkami na stabilnej
powierzchni. Nie przytrzymuj przedmiotu rękami
i nie dociskaj go ciałem, gdyż w ten sposób łatwo
możesz stracić kontrolę nad narzędziem.
♦
Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia i nie sięgaj
pod przedmiot obrabiany. Nie zbliżaj palców do
poruszającego się brzeszczotu i jego uchwytu.
Nigdy nie próbuj stabilizowania pilarki, chwytając
za jej stopę.
♦
Używaj ostrych brzeszczotów. Stępione lub
uszkodzone brzeszczoty pod naciskiem mogą
pęknąć lub się zakleszczyć. Zawsze zakładaj
brzeszczot odpowiedni do rodzaju ciętego materiału.
♦
Przy piłowaniu rur lub przewodów najpierw
sprawdź, czy nie ma w nich wody, kabli elektrycznych itp.
♦
Bezpośrednio po użyciu nie dotykaj ciętego
przedmiotu ani brzeszczotu, gdyż mogą być
bardzo gorące.
♦
Przy piłowaniu ścian, podłóg lub sufitów miej
świadomość grożącego niebezpieczeństwa
i dokładnie poinformuj się, jak przebiegają
ukryte w nich przewody lub rury.
♦
Po zwolnieniu wyłącznika brzeszczot jeszcze
jakiś czas się porusza. Przed odłożeniem pilarki
najpierw ją wyłącz i odczekaj, aż brzeszczot całkowicie się zatrzyma.
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia drgań w praktyce może się różnić od podanej
wartości zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia
i nie da się wykluczyć jej przekroczenia.
♦
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie narzędzia. Używanie innych nasadek lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
grozi doznaniem urazu ciała i/lub wyrządzenia
szkód rzeczowych.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi akumulatorowych
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach przewidzianych do tego celu przez producenta. Włożenie do ładowarki innego rodzaju akumulatora,
niż przewidziany przez producenta, grozi pożarem
grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do
danego rodzaju elektronarzędzi. Stosowanie
innych akumulatorów stwarza ryzyko doznania
urazu ciała i pożaru.
Wyjęte akumulatory trzymaj z dala od spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwoździ, śrub
i innych małych przedmiotów metalowych,
które mogą spowodować zwarcie biegunów.
Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
Z powodu niewł aściwego z astosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit. Nie
dotykaj go. W razie niezamierzonego kontaktu
natychmiast spłucz wodą narażone miejsce.
Gdyby elektrolit prysnął w oczy, niezwłocznie
zgłoś się do lekarza. Wyciekły elektrolit może
spowodować podrażnienie oczu lub oparzenia.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Bezpieczeństwo innych osób
♦
♦
4
Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia
♦
Przy korzystaniu z elektronarzędzia występują dodatkowe zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów
bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Zaliczają się do nich:
♦
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
♦
Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów, noży i akcesoriów.
♦
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
♦
Pogorszenie słuchu.
Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
♦
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza dębu, buku i MDF).
♦
Akumulator ładuj tylko za pomocą dostarczonej
ładowarki.
Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona
środowiska”.
Nigdy nie ładuj uszkodzonych akumulatorów.
Ładowarki
♦
Ładowarek Black & Decker używaj tylko do ładowania akumulatorów dostarczonych wraz z elektronarzędziem. Inne akumulatory mogą pęknąć, co grozi
wyrządzeniem szkód rzeczowych i osobowych.
♦
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
♦
Uszkodzony kabel natychmiast wymień na nowy.
♦
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wody.
♦
Nie otwieraj ładowarki.
♦
Nie dokonuj w ładowarce żadnych przeróbek.
Ładowarka nie jest dopuszczona do pracy na
wolnym powietrzu.
Wibracje
Przed użyciem ładowarki dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Ważone częstotliwościowo war tości skuteczne
przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych
technicznych i deklaracji zgodności zostały zmierzone
standardową metodą opisaną w normie EN 60745,
dzięki czemu można je wykorzystywać do porównań
z innymi narzędziami i do tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest konieczna. Sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe
zgadza się z wartością podaną na tabliczce
znamionowej ładowarki. Nigdy nie próbuj
bezpośrednio przyłączać elektronarzędzia
do sieci.
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia drgań w praktyce może się różnić od podanej
wartości zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia
i nie da się wykluczyć jej przekroczenia.
♦
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu podjęcia
wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie
używających narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo w danym czasie
narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo pracowało
na biegu jałowym.
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker. Postępowanie
wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na
niebezpieczeństwo.
Elementy pilarki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Ostrzeżenie: By zmniejszyć ryzyko doznania
urazu, przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek.
Ostrzeżenie: Trzymaj ręce z dala od brzeszczotu.
Wyłącznik
Przycisk blokady wyłącznika
Guzik zwalniający ramienia stabilizującego
Ramię stabilizujące
Opora ramienia stabilizującego
Stopa pilarki
Uchwyt brzeszczotu
Akumulator
Montaż
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy akumulatorów i ładowarek
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu wyjmij
akumulator z pilarki i sprawdź, czy brzeszczot całkowicie się zatrzymał. Bezpośrednio po użyciu brzeszczot
może być gorący.
Akumulatory
♦
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać akumulatora.
♦
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wody.
♦
Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym
temperatura może przekroczyć 40 °C.
♦
Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 10 °C i 40 °C.
Zakładanie brzeszczotu (rys. A)
♦
♦
♦
5
Przytrzymaj pilarkę w pewnej odległości od siebie.
Naciśnij dźwignię (9) do dołu i przytrzymaj ją w tej
pozycji, by włożyć brzeszczot.
Włóż brzeszczot w uchwyt (7) tak, jak pokazano
na rysunku.
♦
♦
Diagnostyka ładowarki
Zwolnij dźwignię.
By wyjąć brzeszczot, naciśnij dźwignię (9) do dołu
i wyciągnij brzeszczot z uchwytu.
Gdy ładowarka wykryje jakiś problem z akumulatorem,
wskaźnik ładowania (12) zaczyna szybko migać na
czerwono. Wykonaj wówczas następujące czynności:
♦
Ponownie włóż akumulator (8).
♦
Gdy wskaźnik ładowania nadal szybko miga na
czerwono, weź inny akumulator, by stwierdzić, czy
proces ładowania przebiega prawidłowo.
♦
Gdy ten drugi akumulator jest prawidłowo ładowany, to znaczy że pierwszy uległ uszkodzeniu
i trzeba go oddać do warsztatu serwisowego w celu
utylizacji.
♦
Gdy po wymianie akumulatora nic się nie zmieni,
oddaj ładowarkę do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu sprawdzenia.
Wskazówka: Czas potrzebny do ustalenia, czy
akumulator jest uszkodzony, może trwać nawet
60 minut. Gdy akumulator jest zbyt gorący lub zbyt
zimny, dioda miga na czerwono na przemian szybko
i wolno, tzn. jedno mignięcia następuje szybko,
a drugie wolno, i cykl ten się powtarza.
Wyjmowanie brzeszczotu (rys. A)
Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo oparzenia: Nie dotykaj brzeszczotu bezpośrednio po użyciu, gdyż może
być bardzo gorący.
♦
Naciśnij dźwignię (9) do dołu.
♦
Wyjmij brzeszczot.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora
(rys. B)
♦
♦
Odpowiednio przyłóż akumulator (8) do kieszeni
i wsuń go aż do zatrzaśnięcia.
By wyjąć akumulator, naciśnij przyciski zwalniające
(10) i jednocześnie wyciągnij akumulator z kieszeni.
Zastosowanie
Ostrzeżenie! Nie przyspieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania elektronarzędzia.
Załączanie i wyłączanie (rys. D)
Ładowanie akumulatora (rys. C)
Pilarka zawiera przycisk blokady wyłącznika, który zapobiega niezamierzonemu załączeniu elektronarzędzia.
♦
By załączyć pilarkę, naciśnij przycisk blokady (2),
a następnie wyłącznik (1).
♦
Po załączeniu pilarki zwolnij przycisk blokady.
♦
By wyłączyć pilarkę, zwolnij wyłącznik.
Akumulator należy naładować przed pierwszym użyciem elektronarzędzia i gdy jego moc zaczyna wyczuwalnie spadać. Podczas ładowania akumulator może
się nagrzewać, ale jest to normalne zjawisko, które nie
świadczy o usterce.
Ostrzeżenie! Nie ładuj akumulatora, gdy temperatura
otoczenia jest niższa niż 10 °C lub wyższa niż 40 °C.
Zalecana temperatura ładowania wynosi ok. 24 °C.
Wskazówka: Ładowarka nie ładuje akumulatora,
gdy jego temperatura jest niższa niż ok. 10 °C lub
wyższa niż 40 °C. Pozostaw akumulator w ładowarce. Ładowarka zacznie go ładować, gdy tylko
temperatura osiągnie prawidłową wartość.
♦
Włóż akumulator (8) do ładowarki (11). Akumulator
można włożyć tylko w jednej pozycji. Upewnij się,
czy akumulator jest całkowicie wsunięty do ładowarki.
♦
Przyłącz ładowarkę do sieci.
Wskaźnik ładowania (12) miga (powoli) bez przerwy na
zielono. Gdy wskaźnik (12) zapali się na zielono na stałe,
to znaczy że akumulator został całkowicie naładowany.
Można go pozostawić w ładowarce dowolnie długo przy
świecącej się diodzie. Ładowarka od czasu do czasu
podładowuje akumulator i wtedy dioda zaczyna migać
na zielono (proces ładowania). Wskaźnik ładowania (12)
świeci się, dopóki akumulator znajduje się w ładowarce
przyłączonej do sieci.
♦
Rozładowany akumulator powinno się naładować
w ciągu tygodnia. Przedłużanie tego okresu powoduje drastyczny spadek trwałości użytkowej
akumulatora.
Zastosowanie ramienia stabilizującego
(rys. E)
Pilarka zawiera ramię, które służy do stabilizowania
pilarki na ciętym przedmiocie.
♦
Naciśnij guzik zwalniający ramienia stabilizującego
(3) do tyłu, by zwolnić ramię. Po zwolnieniu ramienia puść guzik.
♦
Naciśnij przycisk blokady (2), a następnie wyłącznik
(1), by załączyć pilarkę.
♦
W czasie pracy pilarki ramię stabilizujące obraca
się do przodu aż do zetknięcia z ciętym przedmiotem.
♦
Po zakończeniu cięcia ramię automatycznie powraca do swojej pozycji wyjściowej.
Piłowanie (rys. E)
♦
♦
♦
♦
Zawsze trzymaj pilarkę obiema rękami.
Przed rozpoczęciem cięcia pozwól, by brzeszczot
przez kilka sekund pracował na biegu jałowym.
W czasie piłowania wywieraj tylko lekki nacisk na
pilarkę.
W trakcie piłowania staraj się dociskać stopę pilarki
(6) do ciętego przedmiotu. W ten sposób zapobiega się odskakiwaniu pilarki, redukuje wibracje
i zmniejsza ryzyko uszkodzenia brzeszczotu.
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy
Pozostawianie akumulatora w ładowarce
Przycinanie gałęzi
Akumulator można pozostawiać w ładowarce dowolnie
długo przy świecącej się diodzie. Ładowarka utrzymuje
pełny ładunek akumulatora.
Przy użyciu tej pilarki można ścinać gałęzie o średnicy
do 75 mm.
6
Ostrzeżenie! Nie załączaj pilarki, siedząc na drzewie,
stojąc na drabinie lub innej niestabilnej powierzchni.
Przy ścinaniu gałęzi zwracaj uwagę na to, gdzie one
spadają.
♦
Przed przyłożeniem brzeszczotu odczekaj, aż
osiągnie on maksymalną prędkość skokową.
♦
Mocno trzymaj pilarkę w ustalonej pozycji, by nie
doszło do odrzutu bądź przemieszczenia elektronarzędzia.
♦
Wywieraj tylko lekki nacisk na pilarkę.
♦
Tnij w kierunku do dołu, by nie spowodować zakleszczenia się brzeszczotu.
♦
Rozpocznij przycinanie od końca gałęzi, odcinając
ją po kawałku.
♦
Naprężona gałąź może po przecięciu odskoczyć do
tyłu w kierunku użytkownika i/lub pilarki, co grozi
utratą kontroli nad elektronarzędziem.
♦
Wyjmij brzeszczot z rzazu przed wyłączeniem
pilarki.
Ładowarka nie wymaga żadnej konserwacji z wyjątkiem
regularnego czyszczenia.
Cięcie metalu
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz
go już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska
nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyjmij akumulator
z pilarki. Zanim zaczniesz czyścić ładowarkę, odłącz
ją od sieci.
♦
Za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty
regularnie czyść szczeliny wentylacyjne w pilarce
i ładowarce.
♦
Wilgotną szmatą systematycznie przecieraj
obudowę silnika. Nie używaj żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
♦
Do metali żelaznych najlepiej nadają się brzeszczoty o drobnych zębach (10 zębów na centymetr),
a do metali nieżelaznych - o grubych zębach.
♦
Przy cięciu cienkiej blachy zamocuj kawałek drewnianego odpadu z tyłu przedmiotu obrabianego
i razem przepiłuj tę kombinację. W ten sposób
uzyskuje się czyste cięcie, a blacha nie wibruje
i się nie strzępi.
♦
Nie przyspieszaj pracy na siłę, gdyż powoduje to
skrócenie trwałości użytkowej brzeszczotu i może
spowodować jego kosztowne złamanie.
Wskazówka! Przed rozpoczęciem pracy nanieś cienką
warstwę oleju lub innego chłodziwa na linię cięcia. Ułatwia to pracę i zwiększa trwałość użytkową brzeszczotu.
Aluminium tnie się na sucho.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych
lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
Akcesoria
Sprawność pilarki zależy od zastosowanego wyposażenia dodatkowego.
Akcesoria Black & Decker i Piranha odznaczają się
najwyższą jakością i mają na celu zwiększenie efektywności pracy.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Brzeszczoty
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Do pilarki tej nadają się brzeszczoty długości do 15 cm.
Staraj się jednak dobierać możliwie jak najkrótsze narzędzia robocze, ale pozwalające na przecięcie danego
materiału. Im dłuższy brzeszczot, tym większe prawdopodobieństwo jego wygięcia lub uszkodzenia podczas
cięcia. Ponadto długie brzeszczoty mogą wibrować,
gdy pilarka nie jest utrzymywana dostatecznie blisko
ciętego przedmiotu.
Akumulatory
Konserwacja
♦
Całkowicie rozładuj akumulator i odłącz go od
elektronarzędzia.
Pilarka odznacza się dużą trwałością użytkową i prawie
nie wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia
ciągłej, bezawaryjnej pracy, niezbędne jest jej regularne
czyszczenie.
7
Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe i litowo-jonowe podlegają recyklingowi. Oddaj je
swojemu dilerowi lub do najbliższego komunalnego
zakładu utylizacji odpadów.
Dane techniczne
Napięcie zasilania
Prędkość skokowa biegu
jałowego
Długość skoku
Masa
Deklaracja zgodności z normami UE
VDC
1/min
mm
kg
Ładowarka
Napięcie wejściowe
VAC
Napięcie wyjściowe
VDC
Natężenie prądu
A
Przybliżony czas
ładowania
godzina
Akumulator
Napięcie
Pojemność
Typ
VDC
Ah
GKC108 (H 1)
10,8
3500
16
1,2
905599**
typ 1
230
10,8
0,330
905599**
typ 1
230
10,8
2
3-5
0,5
BL1110
10,8
1,1
Li-ion
DYREKTYWA MASZYNOWA
BL1310
10,8
1,3
Li-ion
GKC108
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyrób
nr kat.GKC108 opisany w „Danych technicznych” został wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami: 2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Te produkty są również zgodne z zapisami dyrektyw
2004/106/WE oraz 2011/65/UE. By uzyskać więcej
informacji, zwróć się do jednego z naszych przedstawicielstw handlowych Black & Decker wyszczególnionych
na końcu tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za sporządzenie
dokumentacji technicznej i składa tę deklarację w imieniu firmy Black & Decker.
BL1510
10,8
1,5
Li-ion
Kevin Hewitt
Wiceprezes
Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
20/05/2013
Poziom ciśnienia akustycznego 82 dB(A),
niepewność pomiaru 3 dB(A), Poziom mocy
akustycznej 93 dB(A), niepewność pomiaru 3 dB(A)
Ważone częstotliwościowo całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech
składowych kierunkowych) zmierzone według
normy EN 60745:
przy cięciu drewna 10 m/s², niepewność pomiaru
1,5 m/s², przy cięciu blachy metalowej 10 m/s²,
niepewność pomiaru 1,5 m/s²
8
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00224674 - 14-01-2014
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising