GKC108 | Black&Decker GKC108 PRUNER Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222-45 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GKC108
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
f.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, az elektromos biztonság növelhető egy hibaáramvédő kapcsoló
előkapcsolásán keresztül. Hibaáram-védelmi
kapcsoló használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
3.
a.
Személy védelem
Ne veszítse el éberségét, figyeljen mindig arra,
amit tesz, használja az összes érzékszervét.
Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha
hallucinogén anyag, alkohol vagy gyógyszeres
befolyásoltság alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség
is súlyos személyi sérülést okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget. A védőberendezések
(például pormaszk, biztonsági csúszásmentes
cipő, védősisak vagy hallásvédő) csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
Akadályozza meg a készülék véletlen beindulását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója
a ki állásban van-e, mielőtt a hálózatra vagy
akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe veszi
a szerszámot. Ne szállítsa a feszültség alatt lévő
gépet ujjával az üzemi kapcsolón, mivel ez súlyos
baleset előidézője lehet.
Bekapcsolás előtt távolítsa el a gépről a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen felejtett szerelőkulcs
a gép beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés
közben. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat,
az ékszerek vagy a hosszú haj beleakadhatnak
a mozgó alkatrészekbe.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra,
hogy megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben csökkenthetőek
a por okozta veszélyek.
Az Ön Black & Decker ágazófűrésze fa, műanyag és
fémlapok fűrészelésére készült. Ez a szerszám iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Biztonságtechnikai előírások
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések
Figyelem! Olvasson el minden biztonsági
figyelmeztetést és útmutatást. Az alábbi
figyelmeztetések és útmutatások figyelmen
kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
b.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak. Az
„elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben
az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán és világítsa jól
ki. A rendetlen vagy sötét munkaterület vonzza
a baleseteket.
Ne használja a készüléket robbanás és
tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony
folyadékok és gázok közelében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por vagy
a gázok meggyulladhatnak.
Tartsa távol a gyerekeket és az arra járókat. Ha
elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
d.
e.
f.
Elektromos biztonság
Az elektromos szerszám dugaszának kialakítása feleljen meg a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának. Soha ne alakítsa át a csatlakozódugaszt. Földelt elektromos szerszámhoz
ne használjon adapter dugaszt. Eredeti (nem
átalakított) csatlakozó és ahhoz illő fali aljzatok
használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Kerülje az érintkezést földelt fémtárgyakkal
(például csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények). Ha teste földelést kap, nagyobb
az áramütés veszélye.
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől.
Ha víz kerül az elektromos szerszám belsejébe,
megnövekszik az áramütés veszélye.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a villásdugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, védje olajtól és hőtől. Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata jelentősen növelheti az áramütés
kockázatát.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Szabadban való használatra alkalmas
hosszabbító kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
g.
4.
a.
b.
c.
3
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse a szerszámot. A megfelelő
szerszámot használja. A termékkel jobban és
biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy
ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal
meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Elektromos szerszámokra vonatkozó
kiegészítő biztonsági figyelmeztetések
a helyére elteszi, húzza ki a dugaszát a konnektorból és/vagy az akkumulátorról. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti
a szerszám véletlen beindulásának esélyét.
Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen; ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik
nem ismerik a készüléket vagy ezen útmutatásokat. Az elektromos kéziszerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználó esetén.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat,
esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék
használatát. Ha sérült a szerszám, használat
előtt javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott éles vágóél kisebb
valószínűséggel szorul be, és könnyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat,
szerszámbefogókat stb. ezeknek az útmutatásoknak megfelelően használja, a munkakörülmények és az elvégzendő feladat figyelembe
vételével. Az elektromos szerszám rendeltetésétől
eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.
Figyelem! Figyelem! Kiegészítő biztonsági
figyelmeztetések kézifűrészekhez.
♦
A készüléket csak a szigetelt markolati felületen tartsa, ha olyan munkát végez, ahol
a befogott tartozék rejtett vezetékkel vagy saját
hálózati kábelével érintkezhet. Élő vezetékkel
való találkozás a készülék fém részeit is élővé, vezetővé teszi, és így elektromos áramütés veszélyét
jelenti a felhasználó számára.
♦
Leszorítókkal vagy más praktikus módon stabil
felületre rögzítse és támassza meg a munkadarabot. Az irányítás elvesztéséhez vezethet, és
személyi sérülést okozhat, ha a munkadarabot
a kezében tartja, vagy testéhez támasztja.
♦
Kezét tartsa távol a vágási területtől. Soha
semmilyen okból ne nyúljon a munkadarab alá.
Ne tegye ujjait vagy hüvelykujját a lengő fűrészlap
és a fűrészlap-befogó közelébe. Ne is próbálja
a fűrészt a talp megmarkolásával stabilizálni.
♦
Tartsa élesen a fűrészlapot. A tompa vagy sérült
fűrészlap nyomás alatt elhajolhat vagy megszorulhat. Mindig a munkadarab anyagának és a vágás
típusának megfelelő típusú fűrészlapot használjon.
♦
Ha csövet vagy vezetékcsövet vág, bizonyosodjon meg arról, hogy abban nincs víz, elektromos vezeték stb.
♦
Közvetlenül a szerszám használata után ne
érjen a munkadarabhoz vagy a fűrészlaphoz.
Mindkettő nagyon felforrósodhat.
♦
Legyen tudatában a rejtett veszélyeknek: fal,
padló vagy mennyezet vágása előtt tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről.
♦
A fűrészlap a kapcsoló felengedése után még
egy ideig tovább mozog. Mindig kapcsolja ki
a szerszámot, és várja meg a fűrészlap teljes
leállását, mielőtt leteszi a szerszámot.
Figyelem! A tényleges vibráció kibocsátási érték
az elektromos szerszám használata során eltérhet
a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően.
A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé
is emelkedhet.
♦
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy felszerelés használata, illetve itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi
sérülés és/vagy dologi kár veszélyével jár.
Akkumulátoros szerszámok használata és
gondozása
Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az
akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas egy bizonyos típusú akkumulátor töltésére, másik típusú
akkumulátornál tűzveszélyt okozhat.
Az elektromos szerszámot csak a kifejezetten
hozzá készült akkumulátorral használja. Másfajta akkumulátor használata sérülést vagy tüzet
okozhat.
Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol
minden fémes tárgytól, például tűzőkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és minden más apró fémtárgytól, amelyek az
érintkezőket rövidre zárhatnák. Az akkumulátor
pólusainak rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet
okozhat.
Nem megfelelő körülmények között előfordulhat, hogy az akkumulátorból elektrolit ömlik
ki; kerülje a vele való érintkezést. Ha véletlenül
érintkezésbe került a folyadékkal, öblítse le
vízzel. Ha a szemébe került, ezenkívül forduljon
orvoshoz is. Az akkumulátorból kiömlő folyadék
irritációt vagy égési sérülést okozhat.
Mások biztonsága
♦
Javítás
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak
eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni.
Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatos biztonságát.
4
Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik
teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges
tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék
használatához megfelelő tájékoztatást biztosít
számukra.
♦
Kiegészítő biztonsági útmutatások
akkumulátorokhoz és töltőkhöz
Gyermekek esetén különösen kiemelt felügyelet
szükséges, hogy ne játsszanak a készülékkel.
Maradványkockázatok
Akkumulátorok
♦
Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort.
♦
Víztől óvja az akkumulátort.
♦
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-ot.
♦
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
♦
Csak a szerszámhoz mellékelt töltővel töltse.
♦
Elhasznált akkumulátorok megsemmisítésénél tartsa be a „Környezetvédelem“ című rész utasításait.
A szerszám használata további, a biztonsági fi gyelmeztetések között esetleg nem szereplő maradványkockázatokkal járhat. Ezek a kockázatok a nem
rendeltetésszerű használatból, a huzamos ideig tartó
használatból, stb. eredhetnek.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek érintése miatti sérülések.
♦
Alkatrészek, fűrészlapok, tartozékok cseréje közben bekövetkező sérülések.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata miatti
sérülések. Ha a szerszámot huzamos ideig használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A szerszám használata közben keletkező por
belégzése miatti egészségkárosodás (pl. famunkáknál, különösen tölgy, bükk és MDF anyagok
esetén).
Sérült akkumulátort ne is próbáljon tölteni.
Töltők
♦
A Black & Decker töltővel csak a töltőhöz tartozó
a szerszámnak az akkumulátorát töltse. Más akkumulátor felrobbanhat, személyi sérülést és anyagi
kárt okozhat.
♦
Nem tölthető elemet soha ne próbáljon tölteni.
♦
A hibás kábeleket azonnal cseréltesse ki.
♦
Víztől óvja a töltőt.
♦
Ne bontsa szét a töltőt.
♦
Ne próbálgassa a töltőt.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok
felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek
összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható a vibrációnak való kitettség mértékének előzetes
becsléséhez is.
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
Figyelem! A tényleges vibráció kibocsátási érték
az elektromos szerszám használata során eltérhet
a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően.
A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé
is emelkedhet.
Elektromos biztonság
Az Ön töltője kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy
a készülék adattábláján megadott feszültség
megfelel-e a hálózati feszültségnek. Soha ne
próbálja a töltő-egységet hálózati csatlakozóval helyettesíteni.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett vibrációs
kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél
a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni
a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy
a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat
is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a balesetveszély elkerülése érdekében a gyártóval vagy Black & Decker
szakszervizzel cseréltesse ki.
Részegységek
A készülék az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza.
1. Be/ki üzemi kapcsoló
2. Reteszelő gomb
3. Leszorító kar kioldó gombja
4. Leszorító kar
5. Leszorító kar ütközője
6. Talp
7. Fűrészlap-befogó
8. Akkumulátor
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő szimbólumok láthatók:
Figyelem! A sérülésveszély csökkentése
érdekében a felhasználónak át kell olvasnia
a kezelési kézikönyvet.
Figyelem! Tartsa kezét távol a fűrészlaptól.
5
Összeszerelés
tőben maradhat, ilyenkor a töltésjelző LED világít. Időnként a LED újra villogni fog zöld fénnyel (töltést jelezve),
ugyanis a töltő ilyenkor „rátölt” az akkumulátorra, amely
állás közben veszít a töltöttségéből. A töltésjelző (12)
mindaddig világít, amíg az akkumulátort az elektromos
hálózatra csatlakoztatott töltőben hagyja.
♦
A lemerült akkumulátort 1 héten belül töltse fel.
Jelentősen megrövidül az akkumulátor élettartama,
ha lemerült állapotban tárolják.
Figyelem! Összeszerelés előtt vegye ki az akkumulátort a szerszámból, és bizonyosodjon meg arról, hogy
a fűrészlap áll. Használat után a fűrészlap forró lehet.
A fűrészlap befogása (A ábra)
♦
♦
♦
♦
♦
Tartsa a szerszámot távol a testétől
A fűrészlap befogásához nyomja a kart (9) lefelé,
és tartsa ebben a helyzetben.
Illessze be a fűrészlapot a fűrészlap befogóba (7)
az ábra szerint.
Engedje el a kart.
A fűrészlap eltávolításához nyomja a kart (9) lefelé,
majd húzza ki a fűrészlapot a befogójából.
Az akkumulátor töltőben hagyása
Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőben,
közben a LED folyamatosan világít. A töltő teljesen
feltöltött állapotban tartja az akkumulátort.
Töltő-diagnosztika
A fűrészlap leszerelése (A ábra)
Ha a töltő úgy érzékeli, hogy az akkumulátor sérült vagy
gyenge, a töltésjelző (12) piros fénnyel gyors ütemben
villog. A következőket tegye:
♦
Vegye ki és tegye be újra az akkumulátort (8).
♦
Ha a töltésjelző továbbra is piros fénnyel gyors
ütemben villog, egy másik akkumulátorral próbálja
ki, hogy maga a töltési folyamat megfelelően működik-e.
♦
Ha a másik akkumulátor töltésekor nem jelentkezik
a probléma, akkor hibás az eredeti akku, és azt
vissza kell juttatni a márkaszervizbe, ahol gondoskodnak újrahasznosításáról.
♦
Ha a töltő az új akkumulátor töltésénél is ugyanúgy
viselkedik, márkaszervizzel be kell vizsgáltatni.
Megjegyzés: Akár 60 percbe is telhet annak megállapítása, hogy hibás-e az akkumulátor. Ha az
akkumulátor túl meleg vagy túl hideg, a LED piros
fénnyel, felváltva villan egyet gyorsan, egyet lassan,
majd ez ismétlődik.
Figyelem! Égési sérülés veszélye: Közvetlenül használat után ne érjen a fűrészlaphoz. Ha hozzáér, személyi
sérülést szenvedhet.
♦
Nyomja le a kart (9).
♦
Vegye ki a fűrészlapot
Az akkumulátor be- és kiszerelése (B ábra)
♦
♦
Behelyezésnél igazítsa az akkumulátor t (8)
a szerszám befogónyílásához. Csúsztassa be
a tartórekeszbe, és addig nyomja, amíg a helyére
be nem pattan.
Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg a kioldó gombokat (10), és ezzel egyidejűleg húzza ki
az akkumulátort a tartórekeszből.
A készülék használata
Figyelem! Hagyja a készüléket saját tempójában működni. Ne terhelje túl.
Az akkumulátor töltése (C ábra)
A készülék be és kikapcsolása (D ábra)
Az akkumulátort fel kell tölteni az első használat előtt,
valamint akkor is, ha már nem ad le megfelelő teljesítményt olyan munkáknál, amelyeket korábban könnyedén el lehetett végezni a szerszámmal. Töltés közben
az akkumulátor melegedhet, ami normális jelenség,
nem jelent hibát.
A szerszám kapcsoló-reteszelő funkcióval van ellátva,
hogy a véletlenszerű beindítást megakadályozza.
♦
A szerszám bekapcsolásához nyomja meg a reteszelő gombot (2), majd nyomja az üzemi kapcsolót
(1).
♦
Amint a szerszám bekapcsolt, engedje el a reteszelő gombot.
♦
A szerszámot az üzemi kapcsoló felengedésével
kapcsolhatja ki.
Figyelem! Ne töltse az akkumulátor 10 °C alatti vagy
40 °C feletti külső hőmérsékletnél. Javasolt töltési
hőmérséklet: 24 °C körül.
Megjegyzés: A töltő nem tölti az akkumulátort, ha
a cellahőmérséklet kb. 10 °C alatt vagy 40 °C felett
van. Ilyenkor hagyja az akkumulátort a töltőben, és
az automatikusan tölteni kezd, amint az akkumulátor felmelegszik, illetve lehűl.
♦
A töltéshez tegye az akkumulátort (8), a töltőbe
(11). Az akkumulátor csak egy módon illeszthető be
a töltőbe. Ne erőltesse. Bizonyosodjon meg arról,
hogy az akkumulátor teljes mértékben illeszkedik
a töltőbe.
♦
Csatlakoztassa a töltőt az elektromos hálózatra,
és kapcsolja be.
A töltésjelzőnek (12) zöld fénnyel (lassan) kell villognia.
A töltés akkor kész, amikor a töltésjelző (12) folyamatos
zöld fénnyel világít. Az akkumulátor korlátlan ideig a töl-
A leszorító kar használata (E ábra)
A szerszám leszorító karral van ellátva, amely segíti
a szerszám stabilizálását a munkadarabon.
♦
Húzza hátra a leszorító kar kioldó gombját (3).
Ezzel kiszabadítja a leszorító kart. Amint a leszorító
kart elengedte, visszaengedheti a gombot.
♦
A szerszám bekapcsolásához nyomja meg a reteszelő gombot (2), majd nyomja az üzemi kapcsolót
(1).
♦
Amikor a fűrész beindul, addig forog előre, amíg
érintkezésbe nem kerül a munkadarabbal.
♦
A vágás befejezésével a leszorító kar teljes mértékben visszaforog nyugalmi helyzetébe.
6
Fűrészelés (E ábra)
Fűrészlapok
♦
♦
A fűrésszel legfeljebb 15 cm hosszú fűrészlapokat használhatunk. Mindig az adott feladathoz illő legrövidebb
fűrészlapot használja, de az elég hosszú legyen ahhoz,
hogy átvághassa az anyagot. A hosszabb fűrészlapok
a használat során könnyebben elgörbülhetnek vagy
megsérülhetnek. A használat közben egyes hosszabb
fűrészlapok beremeghetnek, ha a fűrész nincs folyamatos érintkezésben a munkadarabbal.
♦
♦
Mindig két kézzel tartsa a szerszámot.
Hagyja a fűrészt néhány másodpercig szabadon
járni, mielőtt vágni kezdene.
Vágás közben csak enyhén nyomja a szerszámot.
Munka közben lehetőleg nyomja a fűrésztalpat (6)
a munkadarabhoz. A fűrész így jobban irányítható,
kisebb a vibrációja, és megelőzhető a fűrészlap
sérülése.
Javaslatok a szerszám optimális
használatához
Karbantartás
Az Ön Black & Decker szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük. A készülék folyamatosan kielégítő működése nagymértékben
függ az alapos ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
Ágak vágása
Ezzel a szerszámmal legfeljebb 75 mm átmérőjű ágakat
vághatunk.
Figyelem! Ne használja a szerszámot létrán, fán ülve,
vagy más instabil felületen. Figyeljen arra, hová fog
leesni az ág.
♦
Vágás előtt győződjön meg arról, hogy a szerszám
teljes fordulatszámon jár-e.
♦
Tartsa erősen az ágon a szerszámot, hogy ne
ugorjon meg és ne mozduljon el oldalirányba sem.
♦
Enyhe nyomással vezesse a szerszámot.
♦
Mindig fentről lefelé vágjon. Így elkerülheti a fűrészlap becsípődését.
♦
Távolítsa el az ág végéről kinyúló gallyakat. Logikusan, kisebb szakaszokat levágva rövidítse az ágat.
♦
Ha feszülő ágat vág, számítson rá, hogy az visszacsapódhat. Amikor a fa rostjaiban lévő feszültség
oldódik, a rugószerűen visszacsapódó ág megütheti a kezelőt, és/vagy elvesztheti az irányítást
a készülék felett.
♦
A készüléket teljes fordulatszámon járatva vegye
ki a vágásnyomból.
Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
Figyelem! Mielőtt bármilyen karbantartást végez
a szerszámon, vegye ki belőle az akkumulátort. Tisztítás
előtt húzza ki a töltő dugaszát a konnektorból.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg a szerszám és a töltő szellőzőréseit.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy
oldószer alapú tisztítószert.
♦
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt és ütögesse
meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Fém vágása
♦
Vastartalmú fémekhez fi nom fogazású (24 fog
2,54 cm-en), míg a nem vastartalmú fémekhez
durvább fogazású fűrészlap szükséges.
♦
Ha vékony fémlemezt fűrészel, erősítsen a munkadarab hátsó oldalára egy darab puhafát vagy
préselt falapot és ezen a „szendvicsen” keresztül
fűrészelje. Így csökken a vibráció, megelőzhető
a fémlemez megrepedése és tiszta vágásfelületet
érhet el.
♦
Ne erőltesse a fűrészlapot, mert az megrövidíti az
élettartamát, és a törése költséges.
Tartsa szem előtt! Fémek vágásánál általában ajánlatos, hogy egy vékony réteg olajat vagy más kenőanyagot
vigyen fel a vágási vonal mentén, mert attól könnyebb
lesz a vágás, és hosszabb lesz a fűrészlap élettartama.
Alumíniumot szárazon kell vágni.
Az elhasznált termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok
újrafeldolgozását és újbóli felhasználását. Újrahasznosított vagy újrafeldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés, illetve
a nyersanyagok iránti igény nagymértékben
csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására, amint
azok elérték élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa el készülékét
a legközelebbi szervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
Tartozékok
A készülék teljesítménye függ a felhasznált tartozéktól.
A Black & Decker és Piranha tartozékok magas minőség standardnak megfelelően vannak konstruálva és
tervezésükkor a készülék teljesítményének optimalizálása volt a fő cél. A fenti tartozékok felhasználásával
a legjobb teljesítményt érheti el.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
Black & Decker képviselettől vagy ebből a kézi-
7
CE megfelelőségi nyilatkozat
könyvből tudhatja meg. A szervizzel kapcsolatosan
a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
Akkumulátorok
GKC108
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“ alatt
ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd
vegye ki a szerszámból.
♦
A NiCd, NiMH és Li-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók. Juttassa el őket egyik márkaszervizbe
vagy a helyi hulladékhasznosító telepre.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért
forduljon a Black & Decker vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Műszaki adatok
Felvett feszültség
Üresjárati löketszám
Lökethossz
Súly
VDC
min -1
mm
kg
Töltő
Felvett feszültség
Leadott feszültség
Áramerősség
Hozzávetőleges
töltési idő
Akkumulátor
Feszültség
Kapacitás
Típus
VDC
Ah
GKC108 (H1)
10,8
3 500
16
1,2
VAC
VDC
A
905599**
1. típus
230
10,8
0,330
905599**
1. típus
230
10,8
2
óra
3-5
0,5
BL1110
10,8
1,1
Li-ion
BL1310
10,8
1,3
Li-ion
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker
vállalat nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2013. 05. 20.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com.
BL1510
10,8
1,5
Li-ion
LpA (hangnyomásszint) 82 dB(A), toleranciafaktor
(K) 3 dB(A), LWA (hangteljesítményszint) 93 dB(A),
toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy
regisztrálja az új Black & Decker termékét, ill.
hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi
ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen
találhat.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány szerint:
Fa fűrészelésénél (ah, CW) 10 m/s², bizonytalanság (K)
1,5 m/s², Fémlemez fűrészelésénél (ah, CM) 10 m/s²,
bizonytalanság (K) 1,5 m/s²
zst00244026 - 18-08-2014
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
9
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
10
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising