EPL7I | Black&Decker EPL7I CORDLESS DRILL Type H1 instruction manual

382013-01 BAL
www.blackanddecker.eu
EPL7I
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
11
19
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
26
2
4
3
SLOVENŠČINA
Namen uporabe
Vaš Black & Decker vrtalnik/vijačnik je namenjen za
vijačenje vijakov in vrtanju v les, kovino in plastiko.
To orodje je namenjeno samo osebni uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo
električnega orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in navodila. Če ne upoštevate spodaj navedenih
opozoril in napotkov, lahko to povzroči električni udar, požar in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za
uporabo v prihodnje.
Izraz “električno orodje” v vseh spodaj navedenih
opozorilih se nanaša na vaša električno napajana
(kabelska) električna orodja ali na akumulatorsko
napajana (brezžična) električna orodja.
1. Varnost na delovnem prostoru
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so
nezgode pogostejše.
b. E l e k t r i č n e g a o r o d j a n e u p o r a b l j a j t e
v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije,
kot so npr. prostori, kjer se nahajajo vnetljive
tekočine, plini ali prah. Pri uporabi z električnimi
orodji nastajajo iskre, ki lahko zanetijo prah ali hlape.
c. Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in
otroci dovolj daleč od delovnega območja.
Motnje lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad
orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Vtikačev nikoli ne predelujte.
Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne
uporabljajte adapterskih vtikačev. Nepredelani
vtikači in ustrezne vtičnice zmanjšajo možnost
električnega udara.
b. Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami,
kot so cevi, radiatorji, električne peči in
hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je
nevarnost električnega udara večja.
c. Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim
vremenskim pogojem. Vdor vode v električno
orodje poveča nevarnost električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izklop električnega orodja iz omrežja.
4
Poskrbite, da bo kabel na varni oddaljenosti
od vročine, olja, ostrih robov in premikajočih
se delov. Poškodovan ali zavozlan električni
kabel povečuje možnost električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi
na prostem. Uporaba primernega napajalnega
kabla za delo na prostem zmanjšuje nevarnost
električnega udara.
f. Če je uporaba električnega orodja v vlažnem
okolju neizbežna, uporabite inštalacijski
odklopnik (RCD). Uporaba RCD stikala
zmanjšuje možnost električnega udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni,
spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo
pamet. Električnega orodja ne uporabljajte,
če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola
ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom
z električnim orodjem lahko privede do hudih
telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba zaščitne
opreme, kot je zaščitna maska proti prahu,
nedrseči varnostni čevlji, čelada ali zaščita sluha,
ki jo uporabljate v ustreznem okolju, zmanjšuje
možnost telesnih poškodb.
c. Izognite se neželenemu zagonu orodja. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali
prenašanjem električnega orodja zagotovite,
da bo stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za vklop
ali priključitev električnega orodja na električno
omrežje z vklopljenim stikalom povečuje možnost
nesreč.
d. Odstranite vse ključe za nastavitev orodja
preden vključite orodje. Orodje ali ključ, ki
ostane pritrjen na vrtečih se delih električnega
orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.
e. Izogibajte se nenavadni telesni drži. Poskrbite
za varno in trdno stojišče. To omogoča boljši
nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
f. Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali
rokavicami se ne približujte premikajočim se
delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele.
g. Če so na voljo priklopne naprave za
ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se
prepričajte, da so pravilno priklopljene in da
jih uporabljate pravilno. Uporaba naprav za
odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih
povzroča prah.
SLOVENŠČINA
4. Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
a. Električnega orodja ne preobremenite.
Uporabite orodje, ki je predpisano za
posamezno opravilo. Delo v navedenem
območju zmogljivosti je boljše in varnejše.
b. Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je
treba popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali pred
shranjevanjem orodja. Ta preventivni varnostni
ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona
električnega orodja.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite
uporabo orodja osebam, ki niso seznanjene
z delovanjem orodja ali s tem navodilom za
uporabo. Električna orodja so lahko v rokah
ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo
nevarna.
e. Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so
komponente električnega orodja pravilno
poravnane, ali niso upognjene, polomljene oz.
v stanju, ki lahko povzroči motnje v delovanju
električnega orodja. Poškodovano električno
orodje popravite pred uporabo. Mnogo nesreč
se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja
električnih orodij.
f. Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
g. Električno orodje, dodatno opremo, vstavke,
itd. uporabljajte skladno s temi navodili,
pri tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga
opravljate in delovne pogoje. Uporaba
električnega orodja za dela, ki za orodje niso
predvidena, lahko povzroči nevarnost.
5. Uporaba in vzdrževanje akumulatorskih
orodij
a. Baterije polnite samo s polnilnikom, ki je
odobren s strani proizvajalca. Polnilnik, ki je
primeren za polnjenje enega tipa baterije, lahko
povzroči nevarnost požara, če ga uporabljate
z drugim tipom baterije.
b. Uporabljajte električna orodja samo s posebej
zanje izdelanimi baterijami. Uporaba drugih
baterij lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb
in požara.
c. Če baterije na uporabljate, jo shranite stran
od kovinskih predmetov, na primer papirnih
sponk, kovancev, vijakov, žebljev ali drugih
majhnih kovinskih predmetov, ki lahko
omogočijo stik enega terminala z drugim.
Kratkostični spoj terminalov lahko povzroči
opekline in požar.
d. Pri nepravilnem ravnanju z baterijo lahko
iz notranjosti baterije brizgne tekočina.
Izogibajte se s stiku s tekočino. Če po
naključju pride do stika, izperite prizadeto
mesto z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi,
poiščite še pomoč zdravnika. Tekočina, ki
brizgne iz baterije, lahko povzroči draženje ali
opekline.
6. Servis
a. Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne
nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezno
varno uporabo električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo
električnega orodja
Opozorilo! Dodatni napotki za varno
uporabo svedrov in udarnih svedrov
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Pri delu z udarnimi vrtalniki uporabljajte
zaščito za ušesa. Izpostavljenost hrupu lahko
povzroči izgubo sluha.
Uporabljajte pomožna držala, ki so priložena
orodju. Izguba nadzora lahko povzroči telesne
poškodbe.
Ko opravljate dela, kjer se lahko pribor
dotakne skrite napeljave, električno orodje
vedno držite za izolirano površino. Če
prerežete žico pod napetostjo, bodo pod
napetostjo tudi kovinski deli električnega orodja,
to pa lahko povzroči električni udar.
Ko opravljate dela, kjer se lahko vijak ipd.
dotakne skrite napeljave, električno orodje
vedno držite za izolirano površino. Če se z
vijaki ipd. dotaknete žice pod napetostjo, bodo
pod napetostjo tudi kovinski deli električnega
orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
Uporabite vpenjalo ali druge praktične
pripomočke za vpetje obdelovanca v stabilno
podlago. Če držite obdelovanec z roko ali ga
pritiskate ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči
izgubo nadzora.
Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop preverite
lokacije električnih in drugih napeljav.
Ne dotikajte se svedra takoj po končanem
vrtanju, ker je lahko vroč.
5
SLOVENŠČINA
◆
Namen uporabe je opisan v teh navodilih.
V kolikor uporaba rezalnih dodatkov, priključkov
ali način delovanja ni v skladu s predpisanimi
navodili v tem priročniku, obstaja nevarnost
telesnih poškodb in/ali poškodb orodja ali
opreme.
Varnost drugih ljudi
◆
◆
Tega orodja ne smejo uporabljati ljudje (tudi
otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali
mentalnimi sposobnostmi, s pomanjkljivim
znanjem ali izkušnjami, razen če delajo pod
nadzorstvom ali so prejeli napotke glede uporabe
orodja s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo
varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo
ne igrajo.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne
nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila.
Te nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in
varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni
mogoče izogniti. Mednje spadajo:
◆ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/
premikajočih se delov.
◆ Poškodbe, ki nastanejo med menjavo delov, rezil
ali dodatkov.
◆ Poškodbe, ki nastanejo zaradi predolge uporabe
orodja. Če delate z orodjem daljše časovne
obdobje, poskrbite za redne odmore.
◆ Poškodbe sluha.
◆ Nevarnosti za zdravje zaradi vdihovanja praha, ki
je nastal zaradi uporabe vašega orodja (primer:
rezanje lesa, še posebej hrasta, bukve in MDF
(mediapanske) plošče).
Vibracije
Deklarirana stopnja vibracij v tehničnih podatkih in
deklaraciji o skladnosti je bila izmerjena skladno
s standardnim testnim postopkom, ki ga zagotavlja
EN 60745 in se lahko uporablja za primerjavo
z drugimi orodji. Deklarirana vrednost vibracij se
lahko uporablja kot predhodna ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
6
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/EC za
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna
orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je
vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti
poškodb mora uporabnik prebrati navodila.
Dodatni varnostni napotki za baterije in
polnilnike
Baterije
◆ Pod nobenimi okoliščinami ne poskušajte odpreti
baterij.
◆ Ne izpostavljajte baterij vodi ali dežju.
◆ Ne shranjujte jih v prostorih, kjer bi bila lahko
temperatura višja od 40 °C.
◆ Polnite jih le pri sobni temperaturi od 10 °C do
40 °C.
◆ Polnite le s polnilnikom, ki je dobavljen z orodjem.
◆ Ko boste odlagali baterije, sledite navodilom
v razdelku "Skrb za okolje".
Ne polnite poškodovanih baterij.
Polnilniki
◆ Black & Deckerjev polnilnik uporabljajte samo za
polnjenje baterije, ki je priložena orodju. Druge
baterije lahko eksplodirajo in povzročijo telesne
poškodbe in materialno škodo.
◆ Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso
polnilne.
◆ Poškodovane napajalne kable nemudoma
zamenjajte.
◆ Ne izpostavljajte polnilnika vodi ali dežju.
◆ Ne odpirajte polnilnika.
◆ Ne prebadajte polnilnika.
Ta polnilnik je namenjen samo osebni
uporabi.
Pred uporabo preberite navodila za uporabo.
SLOVENŠČINA
Električna varnost
Polnilnik je dvojno izoliran; zato ni potrebna
dodatna ozemljitev. Vedno preverite,
če dejanska napetost ustreza tisti, ki je
navedena na podatkovni plošči. Nikoli ne
poskušajte zamenjati kabla z navadnim
napajalnim kablom.
◆
Če se napajalni kabel poškoduje, ga
lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen
Black & Decker serviser, da se izognete
potencialnim nevarnostim.
Sestavni deli
To orodje vključuje nekatere ali vse naslednje
sestavne dele.
1. Stikalo za vklop/izklop
2. Drsno stikalo za pomik naprej/nazaj
3. Indikator polnjenja
4. Regulator za nastavitev vrtilnega momenta
5. Vpenjalna glava
Sestava
Opozorilo! Pred sestavo odstranite baterijo iz orodja.
Namestitev in odstranitev vrtalnega svedra
ali konice izvijača
Glava za vrtalni sveder/vijačnik je opremljena
z vpenjalom, ki ne potrebuje ključa in omogoča
enostavno zamenjavo pribora.
◆ Orodje zaklenite, tako da premaknete drsno
stikalo za naprej/nazaj (2) na sredinski položaj
(sl.C).
◆ Odprite vpenjalo (5) tako, da z eno roko zavrtite
sprednji del v smeri gibanja urinega kazalca,
medtem ko z drugo držite zadnji del.
◆ Vstavite natični del svedra v vpenjalno glavo.
◆ Čvrsto zategnite vpenjalo (5) tako, da z eno roko
zavrtite sprednji del v nasprotni smeri gibanja
urinega kazalca, medtem ko z drugo roko držite
zadnji del orodja.
To orodje je opremljeno z obojestransko konico
izvijača v vpenjalu izvijača (7 sl. A).
◆ Konico izvijača odstranite iz vpenjala izvijača
tako, da dvignete konico iz vdolbine.
◆ Konico izvijača shranite tako, da jo močno
potisnete v vpetje za pribor.
Opozorilo! Ne poskušajte privijati ali odvijati vrtalnih
svedrov (ali kateregakoli drugega pribora), tako da
držite sprednji del vpenjalne glave in vključite orodje.
Takšno dejanje lahko privede do poškodbe vpenjalne
glave in do telesnih poškodb.
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim
tempom. Pazite, da ga ne boste preobremenili.
Polnjenje baterije (slika A in B)
Baterijo je treba napolniti pred prvo uporabo in vedno,
ko ne more več zagotoviti ustreznega napajanja za
postopke, ki ste jih prej z lahkoto opravljali. Med
polnjenjem se lahko polnilnik segreva; to je normalno
in ne predstavlja napake.
Opozorilo! Ne polnite baterije pri ambientnih
temperaturah pod 10 °C ali nad 40 °C. Priporočena
temperatura pri polnjenju je okoli 24 °C.
Opomba: Polnilnik ne bo začel polniti baterije, če
je temperatura celice baterije pod približno 10 °C
ali nad 40 °C. Baterijo morate pustiti v polnilniku,
polnilnik pa bo začel polniti, ko se temperatura
celice ustrezno dvigne ali pade.
◆ Pri polnjenju baterije vstavite vtikač polnilnika
(5) v vtičnico polnilnika (6). Kabel polnilnika
lahko priključite v vtičnico samo v eni smeri. Ne
potiskajte s silo. Preverite, ali je polnilni kabel do
konca vstavljena v vtičnico polnilnika.
◆ Priključite polnilnik in ga vklopite (omrežno
napajanje).
Indikator polnjenja (3) utripa neprekinjeno (počasi).
Polnjenje je zaključeno, ko začne indikator
polnjenja (3) svetiti stalno. Polnilnik in baterijo lahko
z osvetljeno LED pustite priključena neomejeno dolgo.
LED se spremeni v utripajočo zeleno (polnjenje), ko
polnilnik občasno dopolnjuje napolnjenost baterije.
Indikator polnjenja (3) bo svetil, dokler je baterija
priključena na vključeni polnilnik.
◆ Izpraznjene baterije polnite enkrat tedensko.
Življenjska doba baterije bo močno skrajšana,
če jo shranite v izpraznjenem stanju.
Izbira smeri vrtenja (slika C)
Pri vrtanju in pri privijanju vijakov uporabite rotacijo
v smeri naprej (smer gibanja urinega kazalca). Pri
odvijanju vijakov ali odstranjevanju zagozdenega
svedra uporabite rotacijo v smeri nazaj (v nasprotni
smeri gibanja urinih kazalcev).
◆ Za izbiro vrtenja v smeri naprej potisnite drsno
stikalo za naprej/nazaj (2) na levo.
◆ Za izbiro vrtenja v smeri nazaj potisnite drsno
stikalo za naprej/nazaj na desno.
◆ Za zaklepanje orodja premaknite drsno stikalo
za naprej/nazaj na sredinski položaj.
7
SLOVENŠČINA
Izbira vrtilnega momenta (sl. D)
To orodje je opremljeno z obročem za nastavitev
vrtilnega momenta za različna dela privijanja/
odvijanja in vrtanja. Veliki vijaki in trši obdelovanci
zahtevajo višji vrtilni moment kot majhni vijaki in
mehkejši obdelovanci. Pomen simbola poiščite
v spodnjem seznamu.
◆ Za vrtanje v kovino, les in plastiko, nastavite
selektor za izbiro načina delovanja (4) v položaj.
◆ Za privijanje/odvijanje vijakov nastavite obroček
na ustrezno nastavitev. Če ustrezne nastavitve
še ne poznate, upoštevajte naslednje napotke:
- Nastavite obroč (4) na najnižjo nastavitev
vrtilnega momenta.
- Privijte prvi vijak.
- Če se sklopka zaskoči, še preden dosežete
želeni rezultat, zvišajte nastavitev obročka in
nadaljujte s privijanjem vijaka. Ponavljajte,
dokler ni nastavitev pravilna. Uporabite to
nastavitev za preostale vijake.
Vrtanje/privijanje vijakov
◆
◆
◆
Izberite vrtenje v smeri naprej ali nazaj s pomočjo
drsnika za naprej/nazaj (2).
Orodje vključite s pritiskom na stikalo (1).
Orodje izključite, tako da sprostite stikalo.
Priporočila za optimalno učinkovito uporabo
Vrtanje
◆ Vedno vzpostavite lahen pritisk v ravni liniji
z vrtalno konico.
◆ Tik preden konica prodre skozi drugo stran
obdelovanca, zmanjšajte pritisk na orodje.
◆ Uporabite kos lesa za podlogo obdelovancu, ki
bi se lahko razklal.
◆ Uporabljajte široke (lopataste) konice za vrtanje
lukenj z velikim premerom v les.
◆ Uporabljajte HSS vrtalne konice za vrtanje
v kovino.
◆ Uporabljajte mazivo, če vrtate v druge materiale
razen lito železo in medenino.
◆ Za večjo natančnost naredite vdolbino s pomočjo
točkala na sredini luknje, ki jo nameravate izvrtati.
Privijanje in odvijanje
◆ Vedno uporabite pravilno vrsto in velikost konice
izvijača.
◆ Če naletite na težave pri privajanju vijakov,
nanesite majhno količino detergenta ali milnice.
◆ Vedno držite orodje in konico izvijača v ravni liniji
z vijakom.
8
Vzdrževanje
Vaše Black & Decker orodje je proizvedeno tako, da
dolga leta deluje z minimalnim vzdrževanjem. Trajno
in učinkovito delovanje naprave je odvisno predvsem
od nege in rednega čiščenja.
Polnilnik razen rednega čiščenja ne potrebuje
nobenega vzdrževanja.
Opozorilo! Pred pričetkom vzdrževanja orodja
odstranite baterijo z orodja. Pred čiščenjem izklopite
polnilnik iz električnega omrežja.
◆ Redno čistite prezračevalne reže v orodju in
polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
◆ Z vlažno krpo redno počistite ohišje motorja. Ne
uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
◆ V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalno
glavo in potrkajte z njo, tako da odstranite prah
iz njene notranjosti.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Naprava ne sme biti odložena
med mešane komunalne odpadke.
Če ugotovite, da vaš Black & Decker izdelek ne
služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi
več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Napravo pripravite za ločeno
odlaganje od navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in
embalaže omogoča recikliranje in ponovno
uporabo materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju onesnaženja
okolja in manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
Black & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov Black & Decker, ko
ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. To možnost
lahko izkoristite tako, da vrnete izdelek kateremukoli
pooblaščenemu serviserju, ki bo odložil električni
izdelek namesto vas.
SLOVENŠČINA
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Black & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden
v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih Black & Deckerjevih serviserjev in vsi
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com
Baterije
Do konca izpraznite baterijo, nato jo
odstranite iz orodja.
◆
NiCd, NiMH in litijeve ionske baterije je mogoče
reciklirati. Odnesite jih v ustrezni servis ali na
lokacijo za zbiranje baterij za recikliranje.
Tehnični podatki
EPL7I (H1)
Napetost
V (enosmerna)
550
Maks. navor
(PTI učinek)
Nm
10
Kapaciteta
vpenjalne glave
mm
10
Maks. zmogljivost
vrtanja
Jeklo/les
Teža
mm
kg
Vrsta baterije
Kapaciteta baterije
Kevin Hewitt
Podpredsednik Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
7.6.2011
Black & Decker na temelju svojega zaupanja
v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo.
To garancijska izjava je dodatek in v nobenem
primeru ne vpliva na vaše uzakonjene pravice.
Garancija je veljavna znotraj ozemlja držav članic
EU in na evropskem trgovinskem območju.
230
Izhodna napetost
V (enosmerna)
905527** Tip 1
h
Podpisani je odgovoren za sestavo
tehnične datoteke in daje to izjavo v korist
Black & Deckerja.
Garancija
V (izmenična
napetost)
Približni čas
polnjenja
Podrobnejše informacije poiščite pri proizvajalcu
Black & Decker na spodnjih naslovih,
ali glejte zadnjo stran navodil.
Litijeva-ionska
Vhodna napetost
mA
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod
"tehničnimi podatki" v skladu z:
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-1
EN 60745-2-2
8/16
1,1
Tok
EPL7I
0,9
Ah
Polnilnik
DIREKTIVA O STROJIH
7
Min-1
Hitrost v praznem
teku
ES izjava o skladnosti
10
120
7
Nivo zvočnega pritiska v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 63,2 dB (A), negotovost (K)
3 dB (A)
Raven zvočne moči (LWA) 74,2 dB (A), negotovost (K)
3 dB (A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski
seštevek) v skladu z EN 60745:
Vrtanje v kovino (ah, D) < 2,5 m/s2, negotovost (K) 1,5 m/s2
Vijačenje brez udarjanja (ah, S) < 2,5 m/s2, negotovost
(K) 1,5 m/s2
Če se Black & Deckerjev izdelek pokvari zaradi
napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti
v 24 mesecih od dneva nakupa, Black & Decker
jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil
izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali
zamenjal take izdelke ter tako poskrbel za čim manj
težav za kupce, razen v naslednjih okoliščinah:
◆ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve,
profesionalno uporabo ali če je bil izdelek
oddajan v najem;
◆ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja;
◆ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih
predmetov, snovi ali nesreč;
◆ Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Black & Deckerjev serviser.
9
SLOVENŠČINA
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate
z lokalno Black & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki
je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam
vseh pooblaščenih Black & Deckerjevih serviserjev
in vsi podatki o poprodajnih storitvah na voljo na
internetu: www.2helpU.com
Prosimo, obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in registrirajte svoj novi
Black & Deckerjev izdelek; obenem vas bomo tako
lahko tudi obveščali o novih izdelkih in posebnih
ponudbah. Za več informacij glede blagovne znamke
Black & Decker in njegovih izdelkih, obiščite spletno
stran www.blackanddecker.co.uk
10
HRVATSKI
Namjena
Ova bušilica/odvijač tvrtke Black & Decker predviđena
je za rad s vijcima i za bušenje u drvu, metalu i
plastici. Ovaj je alat predviđen isključivo za osobnu
upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje dolje
navedenih upozorenja i uputa može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim
ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim
upozorenjima odnosi se na vaš električni alat napajan
iz gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan
akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. P o d r u č j e r a d a d r ž i t e č i s t i m i d o b r o
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b. S električnim alatima ne radite u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Električni aparati
stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili
isparavanja.
c. Prilikom rada s električnim alatom držite
podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja
pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad
uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad ni na koji način ne
prepravljajte utikač. Pri upotrebi električnih
alata s uzemljenjem ne koristite prilagodne
utikače. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od električnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora, metalnih
okvira i hladnjaka. Postoji povećani rizik od
električnog udara ako je tijelo uzemljeno.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik
od električnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel
povećat će rizik od električnog udara.
e. Tijekom rada s električnim alatom na
otvorenom upotrijebite produžni kabel
prikladan za upotrebu na otvorenom. Upotreba
kabela prikladnog za otvorene prostore smanjuje
rizik od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći uporabu električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite
napajanje s diferencijalnom sklopkom za
zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD).
Upotreba RCD sklopke smanjuje rizik od
električnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Budite na oprezu, pazite što radite i rukovodite
se zdravim razumom pri radu s električnim
alatom. Ne koristite električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola
ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada
s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih
ozljeda.
b. Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek
koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne
opreme poput maske protiv prašine, sigurnosnih
cipela protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha
u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik od
osobnih ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač
u isključenom položaju. Nošenje električnog
alata pri čemu je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač uključen
priziva nezgode.
d. Prije nego što uključite električni alat,
uklonite s njega sve ključeve za podešavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog
alata može dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Stalno održavajte
ravnotežu i stojte čvrsto na nogama.
To omogućuje bolju kontrolu električnog alata
u neočekivanim situacijama.
f. Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću
ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite
podalje od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi
mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili
dugu kosu.
g. Ako je omogućeno priključivanje usisavača,
osigurajte njihovo pravilno povezivanje
11
HRVATSKI
i upotrebu. Upotreba uređaja za skupljanje
prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Nemojte preopterećivati električni alat.
Koristite ispravan električni alat za vašu
primjenu. Prikladan električni alat bolje će
i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim se
ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja
opasnost i potrebno ga je popraviti.
c. Prije podešavanja, zamjene pribora ili
spremanja električnog alata, isključite utikač
iz utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju.
Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik
od nehotičnog pokretanja električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite
rad s alatom osobama koje nisu upoznate s
njim ili s ovim uputama. Električni alati opasni
su u rukama neobučenih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Provjerite ima li
kakvih otklona ili savijenih pokretnih dijelova,
napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih
stanja koja mogu utjecati na rad električnog
alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
f. Rezne dijelove alata održavajte oštrima i
čistima. Pravilno održavanje radnih alata i
njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost savijanja
i olakšava upravljanje.
g. Električni alat, pribor, nastavke itd.,
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te
uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je
potrebno obaviti. Upotreba električnih alata za
poslove za koje nije namijenjen može dovesti do
opasnih situacija.
5. Upotreba i čuvanje akumulatorskih baterija
a. Dopunjavajte isključivo punjačem kojeg je
odredio proizvođač. Punjač koji je pogodan
za jednu vrstu akumulatora može izazvati rizik
od požara ako se upotrebljava s nekim drugim
akumulatorom.
b. Električne alate upotrebljavajte isključivo
s preporučenim akumulatorima. Upotreba bilo
kojeg drugog akumulatora može izazvati rizik od
ozljede i požara.
c. Kad akumulator nije u upotrebi, držite ga
podalje od ostalih metalnih predmeta poput
12
spajalica za papir, ključeva, čavala, vijaka ili
drugih manjih metalnih predmeta koji mogu
izazvati kratki spoj akumulatorskih polova.
Kratki spoj priključaka baterije može izazvati
eksploziju ili požar.
d. U slučaju zloupotrebe iz akumulatora može
iscuriti tekućina. Izbjegavajte kontakt. Ako
dođe do slučajnog kontakta, isperite tekućom
vodom. Ako tekućina dospije u oči, smjesta
potražite liječničku pomoć. Tekućina iz baterije
može izazvati iritacije ili opekline.
6. Servis
a. Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih
dijelova. Na taj ćete način održati sigurnost
upotrebe električnog alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna
upozorenja za bušilice i udarne bušilice
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Tijekom upotrebe nastavak za udarno bušenje
koristite zaštitu za sluh. Izlaganje buci može
izazvati oštećenje sluha.
Koristite pomoćne rukohvate isporučene uz
alat. Gubitak nadzora može izazvati osobne
ozljede.
Električni alat pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate dok radite u područjima
gdje bi pribor mogao doći u dodir sa skrivenim
ožičenjima. U slučaju kontakta reznog pribora sa
žicom pod naponom, taj se napon može prenijeti
na metalne dijelove alata i izazvati električni udar
rukovatelja.
Električni alat pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate dok radite na mjestima
na kojima bi zatezač mogao doći u dodir
sa skrivenim ožičenjima. U slučaju kontakta
zavrtnja sa žicom pod naponom, taj se napon
može prenijeti na metalne dijelove alata i izazvati
električni udar rukovatelja.
Upotrijebite stege ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala rukom
ili njegovo oslanjanje na tijelo nije stabilno i može
dovesti do gubitka kontrole.
Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite
raspored ožičenja i cijevi.
Izbjegavajte dodirivanje vrsta nastavka za
bušenje odmah nakon bušenja jer može biti vruć.
HRVATSKI
◆
Predviđena namjena opisana je u priručniku.
Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme,
kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću ovog
alata za radnje koje nisu opisane u ovom
priručniku može predstavljati opasnost od
osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.
Sigurnost drugih osoba
◆
◆
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu,
ili osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim
ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost
nadzire ili im je pružila upute koje se odnose na
sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako bi se spriječilo
njihovo igranje uređajem.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni
rizici koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim
upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne
upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći, a to su:
◆ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
◆ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova, oštrica
ili dodatne opreme.
◆ Ozljede uzrokovane produljenom upotrebom
alata. Radite redovite pauze tijekom dulje
uporabe bilo kojeg alata.
◆ Oštećenje sluha.
◆ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom korištenja alata (npr. tijekom
rada s drvom, osobito hrastovinom, bukovinom
i ivericom).
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su
navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti,
izmjerene su u skladu sa standardiziranom metodom
ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745
i može se koristiti za međusobno uspoređivanje
alata. Deklarirana vrijednost emisija vibracija može
se koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom
stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati
od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje
se alat koristi. Razina vibracija može porasti iznad
navedene razine.
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovno koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete upotrebe
i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve dijelove
radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja
alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od
uključivanja do postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani slijedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Dodatne sigurnosne upute za akumulatore
i punjače
Akumulatori
◆ Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte
otvarati.
◆ Akumulator ne izlažite vodi.
◆ Ne pohranjujte na mjestima gdje bi temperatura
mogla biti viša od 40°C.
◆ Punjenje obavljajte isključivo pri okolnim
temperaturama između 10°C i 40°C.
◆ Punite isključivo punjačem isporučenim uz alat.
◆ Prilikom odbacivanja akumulatora pridržavajte
se uputa u odjeljku "Zaštita okoliša".
Ne pokušavajte dopunjavati oštećene
akumulatore.
Punjači
◆ Punjač Black & Decker koristite isključivo za
punjenje akumulatora u alatu uz koji je isporučen.
Ostali akumulatori mogu prsnuti i izazvati osobne
ozljede i oštećenja.
◆ Nikad ne pokušavajte dopunjavati akumulatore
koji se ne mogu puniti.
◆ Smjesta zamijenite oštećene kabele.
◆ Punjač ne izlažite vodi.
◆ Ne otvarajte punjač.
◆ Punjač nemojte probijati.
Punjač je predviđen isključivo za upotrebu
u zatvorenim prostorima.
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
13
HRVATSKI
Zaštita od električne struje
Vaš punjač raspolaže dvostrukom izolacijom
i žica uzemljenja nije potrebna. Provjerite
odgovara li napon električne mreže naponu
navedenom na opisnoj oznaci. Punjač ne
pokušavajte zamijeniti običnim strujnim
utikačem.
◆
Ako je kabel za napajanje oštećen, treba ga
zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Black & Decker kako bi se izbjegle opasnosti.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač uključivanja/isključivanja
2. Klizni preklopnik naprijed/natrag
3. Pokazivač punjenja
4. Prsten za prilagođavanje momenta
5. Glava
Montaža
Upozorenje! Prije sklapanja akumulator uklonite
iz alata.
Postavljanje i uklanjanje nastavka za
bušenje ili odvijanje
Glava bušilice/odvijača opremljena je samozateznim
mehanizmom koji pojednostavljuje zamjenu
nastavaka.
◆ Klizni preklopnik za rad naprijed/natrag (2)
pomaknite u središnji položaj (sl. C) kako biste
osigurali alat.
◆ Otvorite glavu (5) tako da jednom rukom
zakrećete prednji dio u smjeru kazaljke na satu,
a drugom rukom pridržavate stražnji dio.
◆ Osovinu nastavka umetnite u glavu.
◆ Čvrsto zategnite glavu (5) tako da jednom rukom
zakrećete prednji dio suprotno od kazaljke na
satu, a drugom rukom pridržavate stražnji dio.
Ovaj se alat isporučuje s dvostrukim nastavkom
odvijača u držaču nastavka (7, sl. A).
◆ Da biste nastavak odvijača uklonili iz držača,
nastavak podignite iz utora.
◆ Da biste pohranili nastavak odvijača, čvrsto ga
pritisnite u držač.
Upozorenje! Nastavke za bušenje ili bilo koji drugi
pribor ne pokušavajte pritezati uključivanjem alata
dok pridržavate prednji dio glave. Prilikom promjene
pribora na ovaj način može doći do oštećenja zatezne
glave i ozljede.
14
Uporaba
Upozorenje! Neka alat radi svojim tempom. Alat
nemojte preopterećivati.
Punjenje akumulatora (sl. A i B)
Akumulator je potrebno napuniti prije prve upotrebe
i kad izgubi snagu na zadacima koji su dotad bili
izvođeni s lakoćom. Akumulator se može ugrijati
tijekom punjenja. To je normalno i ne predstavlja
naznaku problema.
Upozorenje! Ne dopunjavajte akumulator ako
je okolna temperatura ispod 10°C ili iznad 40°C.
Preporučena temperatura punjenja: oko 24°C.
Napomena: Punjač neće puniti akumulator ako
je temperatura ćelija ispod približno 10 °C ili
iznad 40 °C. Akumulator treba ostaviti u punjaču,
a punjač će automatski započeti s punjenjem
kada se ćelija zagrije ili ohladi.
◆ Da biste napunili akumulator, utikač punjača
priključite u utičnicu za punjenje (6). Utikač
punjača može se priključiti u utičnicu samo na
jedan način. Ne forsirajte. Provjerite je li utikač
akumulatora dobro priključen u utičnicu za
punjenje.
◆ Priključite punjač u strujnu utičnicu i uključite ga
na glavnom prekidaču.
Pokazivač punjenja (3) cijelo će vrijeme polako
treptati. Punjenje je dovršeno kad pokazivač punjenja
(3) neprekidno svijetli. Punjač i akumulator mogu
se ostaviti priključeni neograničeno vrijeme dok je
LED lampica uključena. LED lampica će treptati
zelenom bojom (punjenje) tijekom dopunjavanja
akumulatora. Pokazivač punjenja (3) bit će uključen
dok je akumulator povezan s priključenim punjačem.
◆ Ispražnjene akumulatore napunite u roku od 1
tjedna. Trajnost akumulatora može se znatno
skratiti ako se čuvaju u ispražnjenom stanju.
Odabir smjera vrtnje (crtež C)
Za bušenje i pritezanje vijaka upotrijebite vrtnju
"prema naprijed" (u smjeru kazaljki na satu).
Za oslobađanje vijaka ili zaglavljenog nastavka za
bušenje upotrijebite obrnutu vrtnju (suprotno od
smjera kazaljki na sati).
◆ Za odabir vrtnje "prema naprijed", klizni preklopnik
za rad naprijed/natrag (2) pritisnite u lijevu stranu.
◆ Za odabir suprotne vrtnje, klizni preklopnik za
rad naprijed/natrag pritisnite u desnu stranu.
◆ Da biste osigurali alat, klizni preklopnik za rad
naprijed/natrag pomaknite u središnji položaj.
HRVATSKI
Odabir zakretnog momenta (sl. D)
Ovaj alat opremljen je prstenom za postavljanje
zakretnog momenta za rad s vijcima i za bušenje.
Veliki vijci i čvrsti redni materijali zahtijevaju veću
postavku zakretnog momenta u odnosu na male
vijke i mekane materijale. Za opis simbola pogledajte
donji popis.
◆ Za bušenje u drvu, metalu i plastici, prsten
za prilagođavanje momenta (4) postavite na
oznaku .
◆ Za rad s vijcima prsten postavite na željenu
postavku Ako ne znate koja postavka je
odgovarajuća, nastavite na sljedeći način:
- Prsten za podešavanje momenta (4) podesite
na najmanju postavku.
- Pritegnite prvi vijak.
- Ako spojka počne preskakati prije postizanja
željenog rezultata, povećajte postavku
prstena i nastavite pritezati vijak. Ponavljajte
postupak dok ne postignete željenu postavku.
Tu postavku upotrijebite za ostale vijke.
Bušenje/odvijanje
◆
◆
◆
Pomoću kliznog preklopnika za rad naprijed/
natrag (2) odaberite smjer vrtnje.
Za uključivanje alata pritisnite prekidač (1).
Za isključivanje alata pustite prekidač.
Savjeti za optimalnu upotrebu
Bušenje
◆ Lagani pritisak uvijek primijenite u ravnoj liniji
s nastavkom za bušenje.
◆ Neposredno prije nego što nastavak za bušenje
probije radni materijal, smanjite pritisak na alat.
◆ Radne materijale sklone rascjepljivanju podložite
komadom drva.
◆ Prilikom bušenja većih otvora u drvu upotrijebite
plosnate nastavke.
◆ Prilikom bušenja u metalu upotrijebite HSS
nastavke za bušenje.
◆ Upotrijebite ulje za podmazivanje prilikom
bušenja u metalima koji nisu lijevano željezo ili
mjed.
◆ Da biste poboljšali točnost, pomoću točkala
izradite udubinu u središtu otvora koji je potrebno
izraditi.
Rad s vijcima
◆ Uvijek upotrijebite nastavak odvijača
odgovarajuće vrste i veličine.
◆ Ako je zatezanje vijaka otežano, pokušajte
nanijeti manju količinu tekućine za pranje ili
sapuna kao sredstva za podmazivanje navoja.
◆
Alat i nastavak odvijača uvijek koristite u ravnoj
liniji s vijkom.
Održavanje
Vaš Black & Decker alat projektiran je za dugotrajnu
upotrebu uz minimalna održavanja. Neprekinuta
i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi
i redovnom čišćenju.
Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo održavanje osim
redovitog čišćenja.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja na alatu, uklonite akumulator iz alata.
Prije čišćenja punjača odvojite ga od električnog
napajanja.
◆ Utore za prozračivanje na alatu i punjaču redovito
čistite mekim kistom ili suhom krpom.
◆ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala.
◆ Redovito otvarajte steznu glavu i lagano udarajte
po njoj kako biste iz unutrašnjosti uklonili prašinu.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz
kućanstva.
Ako ustanovite da je Vaš Black & Decker proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za odvojeno
prikupljanje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje
i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna
upotreba materijala pomaže u sprječavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje
električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Black & Decker omogućuje prikupljanje
i recikliranje Black & Decker proizvoda nakon
isteka njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili
prednosti ove usluge, svoj proizvod vratite bilo
kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će
ga prikupiti u naše ime.
15
HRVATSKI
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta
možete provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog
ureda tvrtke Black & Decker, na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih
Black & Decker servisa i sve pojedinosti o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima dostupni su
putem interneta na adresi: www.2helpU.com
Akumulatori
Akumulator u cijelosti ispraznite i potom ga
uklonite iz alata.
◆
NiCd, NiMH i Li-Ion baterije mogu se reciklirati.
Odnesite ih bilo kojem ovlaštenom serviseru ili
u lokalno središte za recikliranje.
Tehnički podaci
EPL7I (H1)
Napon
VDC
7
min-1
550
Najveći moment
(PTI vrijednost)
Nm
10
Kapacitet glave
mm
10
Brzina bez opterećenja
Najv. mogućnost
bušenja
Čelik / drvo
Težina
mm
8/16
kg
0,9
Ah
1,1
Ulazni napon
VAC
230
Izlazni napon
VDC
10
Trenutno
mA
120
Vrsta akumulatora
Kapacitet baterije
Li-Ion
Punjač
Približno vrijeme
punjenja
905527** Tip 1
h
7
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 63,2 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 74,2 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj)
prema EN 60745:
Bušenje u metalu (ah, D) 2,5 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
Zavrtanje bez udaraca (ah, S) 2,5 m/s2, nesigurnost (K)
1,5 m/s2
16
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
EPL7I
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku "tehnički podaci" usklađeni
sa smjernicama:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku
Black & Decker na sljedeću adresu
ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke Black & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsjednik, Globalni inženjering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ujedinjeno Kraljevstvo
7.6.2011.
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda i nudi natprosječno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni
na koji način ih ne narušava. Ovo jamstvo valjano je
na području država članica Europske unije i Europske
zone slobodnog trgovanja.
Ako proizvod tvrtke Black & Decker proizvod
postane neispravan uslijed nepravilnosti u njegovom
materijalu, izradi ili nedostatne usklađenosti, unutar
24 mjeseca od dana kupnje, tvrtka Black & Decker
jamči zamjenu neispravnih dijelova, popravak
dijelova izloženih uobičajenom habanju i trošenju
ili zamjenu takvih proizvoda kako bi se osigurale
najmanje neugodnosti za našeg kupca, osim ako je:
◆ Proizvod bio korišten u trgovanju, profesionalnoj
upotrebi ili u svrhu unajmljivanja;
◆ Proizvod bio izložen zloupotrebi ili je zanemaren;
◆ Proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana
stranim predmetima, tvarima ili u nezgodi;
◆ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim
ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog osoblja
tvrtke Black & Decker.
HRVATSKI
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom
serviseru morate predočiti dokaz kupnje. Lokaciju
vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta možete
provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog ureda
tvrtke Black & Decker, na adresi navedenoj u ovom
priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih Black
& Decker servisa i sve pojedinosti o našim uslugama
nakon prodaje i kontaktima dostupni su putem
interneta na adresi: www.2helpU.com
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste registrirali
svoj novi Black & Decker proizvod i bili u tijeku
s najnovijim proizvodima i posebnim ponudama.
Dodatne informacije o tvrtki Black & Decker
i našem rasponu proizvoda dostupne su na lokaciji
www.blackanddecker.co.uk
17
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili
tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati
kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik
pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa
prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog
pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva.
Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu,
kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim
potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene
su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom
greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja
u rad
18
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od
strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja,
obavezno kontaktirajte servis na telefon 01 6539
875, u uredovno vrijeme radnim danom od 8.00
– 12.00 h
SRPSKI
Namena
Vaša Black & Decker bušilica/odvijač je za radove
sa zavrtnjima i za bušenje u drvetu, metalu i plastici.
Ovaj alat je namenjen samo za privatnu upotrebu.
Bezbednosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe.
Termin “električni alat” u svim dole navedenim
upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim
napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim
napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim
atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih
tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati
stvaraju varnice koje mogu da upale prašinu ili
isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte
modifikovati utikač. Ne koristite nikakve
utične adaptere sa uzemljenim električnim
alatima. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Postoji veća opasnost od električnog
udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje
utikača električnog alata. Kabl udaljite od
toplote, ulja, oštrih rubova ili pokretnih
delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju
opasnost od električnog udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je
podesan za upotrebu na otvorenom prostoru.
Korišćenje kabla koji je podesan za upotrebu
na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od
električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu, koristite
napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za
zaštitu od struje u slučaju kvara. Upotreba
FID sklopke umanjuje opasnost od električnog
udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili pod
dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak
nepažnje pri radu sa električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su
maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom
koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh, koja se
koristi pod odgovarajućim uslovima, smanjiće
telesne povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se
da prekidač bude isključen pre povezivanja
električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja
uređaja ili nošenja alata. Nošenje električnog
alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata
sa prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao
u rotirajućem delu električnog alata može da
dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte
stabilan položaj i ravnotežu u svakom
trenutku. Time se obezbeđuje bolja kontrola nad
električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite
od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga
kosa mogu da se uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje,
pobrinite se da budu priključeni i da se
pravilno koriste. Sakupljanje prašine može da
umanji opasnosti povezane sa prašinom.
19
SRPSKI
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje i bezbednije,
i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača
je opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite
bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo
kakvih podešavanja, zamene pribora ili
odlaganja električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od
slučajnog pokretanja električnog alata.
d. Nekorišćene električne alate čuvajte van
domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama
koje nisu upoznate sa ovim električnim alatom
ili ovim uputstvima da rukuju električnim
alatom. Električni alati su opasni u rukama
neveštih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo
koje drugo stanje koje može uticati na rad
električnih alata. Ako je oštećen, postarajte
se da se električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se
kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke itd.
u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u
obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za koje
nije namenjen može dovesti do opasne situacije.
5. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Punjenje vršite samo punjačem koji je
specificirao proizvođač. Punjač koji je podesan
za jedan tip punjive baterije može izazvati
opasnost od požara ako se koristi sa nekom
drugom punjivom baterijom.
b. Električne alate koristite samo sa punjivim
baterijama koje su dizajnirane specijalno za
njih. Upotreba bilo koje druge punjive baterije
može izazvati opasnost od povreda ili požara.
c. Ako se punjiva baterija ne koristi, čuvajte
je dalje od metalnih predmeta kao što su
spajalice za papir, novčići, ključevi, ekseri,
zavrtnji ili drugi sitni metalni predmeti koji
mogu da naprave spoj između kontakata.
20
Kratkospajanje baterijskih kontakata može
izazvati opekotine ili požar.
d. Pod neodgovarajućim uslovima može doći
do curenja tečnosti iz baterije; izbegavajte
kontakt. Ako slučajno dođe do kontakta,
isperite mesto kontakta vodom. Ako tečnost
dođe u dodir s očima, potražite i medicinsku
pomoć. Tečnost koja iscuri iz baterije može
izazvati iritaciju kože ili opekotine.
6. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se
osigurava bezbednost električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Posebna sigurnosna
upozorenja za bušilice i udarne bušilice
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Nosite štitnike za uši kada radite sa udarnim
bušilicama. Izlaganje buci može uzrokovati
gubitak sluha.
Koristite pomoćne ručke koje su isporučene
uz alat. Gubitak kontrole može dovesti do fizičkih
povreda.
Električni alat držite za izolovane rukohvate
kada obavljate radove pri kojima postoji
mogućnost da rezni pribor dodirne skrivene
vodove. Rezni pribor koji dodirne strujni kabl
može da stavi pod napon metalne delove
električnog alata i izloži rukovaoca električnom
udaru.
Električni alat držite za izolovane rukohvat
kada obavljate radove pri kojima postoji
mogućnost da pritezač dodirne skrivene
vodove. Pribor koji dodirne strujni kabl može
da stavi pod napon metalne delove električnog
alata i izloži rukovaoca električnom udaru.
Koristite stezaljke ili druge praktične načine
da osigurate i poduprete predmet obrade na
stabilnu platformu. Držanje radnog predmeta
jednom rukom ili upiranjem u telo nije stabilno
i može dovesti do gubitka kontrole.
Pre bušenja u zidovima, podovima ili plafonima,
proverite da li na tim mestima ima električnih ili
cevnih instalacija.
Izbegavajte dodirivanje vrha bita za bušenje
odmah nakon bušenja, jer može da bude veoma
vruć.
SRPSKI
◆
Namena je opisana u ovom uputstvu za
upotrebu. Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora
ili priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije
ovim alatom koja nije preporučena u ovom
uputstvu za upotrebu može izazvati opasnost
od fizičkih povreda i/ili materijalne štete.
Bezbednost drugih osoba
◆
◆
Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se
ne igraju sa uređajem.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni
preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
◆ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih
delova.
◆ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili
pribora.
◆ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata.
Ako sa bilo kojim alatom radite duže vreme,
pobrinite se da redovno pravite pauze.
◆ Slabljenje sluha.
◆ Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem prašine
koja se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa
drvetom, naročito sa hrastom, bukvom i MDFom.)
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima
je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za
upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost
vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom
realne primene električnog alata može se razlikovati
od deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji
se koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća iznad
navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate
na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama
treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način
na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa
kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je
alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći simboli:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Dodatna sigurnosna uputstva za baterije
i punjače
Baterije
◆ Nikad ne pokušavajte da ih otvorite.
◆ Ne izlažite bateriju vodi.
◆ Ne čuvajte ih na mestima na kojima temperatura
može da pređe 40 °C.
◆ Punite ih samo na sobnim temperaturama
između 10 °C i 40 °C.
◆ Punite ih samo punjačem koji je isporučen uz
alat.
◆ Ako odlažete baterije u otpad, pratite uputstva
koja su navedena u odeljku „Zaštita životne
sredine“.
Ne pokušavajte da punite oštećene baterije.
Punjači
◆ Vaš Black & Decker punjač koristite samo za
punjenje baterije u alatu sa kojim je isporučen.
Druge baterije mogu prsnuti izazivajući fizičke
povrede i oštećenja.
◆ Nikad ne pokušavajte puniti baterije koje nisu
punjive.
◆ Neispravne kablove odmah zamenite.
◆ Ne izlažite punjač vodi.
◆ Ne otvarajte punjač.
◆ Ne otvarajte sondu punjača.
Ovaj punjač je namenjen samo za upotrebu
u zatvorenom prostoru.
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.
21
SRPSKI
Električna bezbednost
Vaš punjač je dvostruko izolovan; zato nije
potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite
da li napon elektro mreže odgovara naponu
na natpisnoj pločici aparata. Nikad ne
pokušavajte da zamenite punjač običnim
mrežnim utikačem.
◆
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Klizač za hod napred/nazad
3. Indikator punjenja
4. Regulator momenta
5. Stezna glava
Montaža
Upozorenje! Pre montaže izvadite bateriju iz alata.
Postavljanje i skidanje burgije ili bita
odvijača
Glava za burgije/odvijač ima steznu glavu bez ključa
koja omogućava laku zamenu bitova.
◆ Zaključajte alat pomeranjem klizača za hod
napred/nazad (2) u srednji položaj (sl. C).
◆ Otvorite steznu glavu (5) tako što ćete jednom
rukom okretati prednji deo udesno, a drugom
pridržavati zadnji deo.
◆ Ubacite osovinu bita u steznu glavu.
◆ Čvrsto pritegnite steznu glavu (5) tako što
ćete jednom rukom okretati prednji deo ulevo,
a drugom pridržavati zadnji deo.
Ovaj alat ima dvostrani bit odvijača u držaču bita
(7, sl. A).
◆ Da biste bit odvijača izvadili iz držača bita,
podignite bit iz udubljenja.
◆ Da biste namestili bit odvijača, jako ga gurnite
u držač.
Upozorenje! Ne pokušavajte da pritegnete burgije
(ili drugi pribor) držeći prednji deo stezne glave
i okretanjem alata. Mogu nastati oštećenja stezne
glave i lične povrede prilikom zamene pribora na
ovaj način.
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom.
Ne preopterećujte ga.
22
Punjenje baterije (sl. A i B)
Baterija mora da se napuni pre prve upotrebe
i uvek kad ne proizvodi dovoljnu snagu pri obavljanju
poslova koje ste ranije obavljali s lakoćom. Punjač
se može zagrejati tokom punjenja; to je normalno
i ne ukazuje na problem.
Upozorenje! Ne punite bateriju na sobnim
temperaturama ispod 10 °C ili iznad 40 °C.
Preporučena temperatura punjenja: oko
24 °C.
Napomena: Punjač neće puniti bateriju ako
je temperatura ćelije ispod 10 °C ili iznad 40
°C. Bateriju treba staviti u punjaču, a punjač
će automatski nastaviti punjenje kada se
temperatura ćelije poveća ili smanji.
◆ Da biste napunili bateriju, umetnite utikač
punjača u utičnicu punjača (6). Kabl punjača
staje u utičnicu punjača samo na jedan način.
Ne primenjujte silu. Uverite se da je kabl punjača
potpuno utaknut u utičnicu punjača.
◆ Uključite punjač u struju i uključite napajanje.
Svetlo indikatora punjenja (3) će neprekidno treptati
(sporo). Punjenje je završeno kada svetlo indikatora
punjenja (3) stabilno svetli. Punjač i baterija se mogu
ostaviti povezani bez vremenskog ograničenja. Tada
LED indikator svetli. Zeleno svetlo LED indikatora će
povremeno treptati (punjenje) za vreme dok punjač
dopunjava punjenje baterije. Indikator punjenja (3) će
ostati upaljen sve dok je baterija povezana na punjač
koji je uključen u struju.
◆ Ispražnjene baterije napunite u roku od
1 sedmice. Vek trajanja će se značajno smanjiti
ako se čuvaju u praznom stanju.
Biranje smera okretanja (sl. C)
Za bušenje i pritezanje zavrtnja koristite okretanje
unapred (u smeru kazaljke na satu). Za popuštanje
zavrtnjeva ili vađenje zaglavljene burgije, koristite
okretanje unazad (suprotno smeru kazaljke na satu).
◆ Da biste izabrali okretanje unapred, gurnite klizač
za hod napred/nazad (2) na levo.
◆ Da biste izabrali okretanje unazad, gurnite klizač
za hod napred/nazad na desno.
◆ Da zaključate alat, klizač za hod napred/nazad
pomerite u srednji položaj.
SRPSKI
Biranje obrtnog momenta (sl. D)
Ovaj alat je opremljen prstenom za podešavanje
obrtnog momenta za razne radove sa zavrtnjima
i za prazne aplikacije bušenja. Veliki zavrtnji i
predmeti obrade od tvrdih materijala zahtevaju veći
moment nego mali zavrtnji i predmeti obrade od
mekanih materijala. Definicije simbola su navedene
u nastavku.
◆ Za bušenje u drvetu, metalu i plastici, postavite
prsten za podešavanje obrtnog momenta (4) na
simbol.
◆ Za uvrtanje i odvrtanje, regulator postavite na
željeno podešenje. Ako još uvek ne znate koje
podešenje je odgovarajuće, nastavite na sledeći
način:
- Postavite prsten za podešavanje obrtnog
momenta (4) na minimalni obrtni moment.
- Pritegnite prvi zavrtanj.
- Ako se spojnica zaustavi pre nego što se
postigne željeni rezultat, povećajte podešenje
regulatorom i nastavite sa pritezanjem zavrtnja.
Ponavljajte ovaj postupak dok ne postignete
pravilno podešavanje. To podešavanje koristiti
za preostale zavrtnje.
Bušenje/odvijanje i uvrtanje zavrtnjeva
◆
◆
◆
Izaberite hod unapred ili unazad koristeći klizač
za hod napred/nazad (2).
Da uključite alat, pritisnite prekidač (1).
Da isključite alat, pustite prekidač.
Saveti za optimalnu upotrebu
Bušenje
◆ Uvek primenjujte lagani pritisak u pravcu burgije.
◆ Pre nego što vrh burgije probije na drugu stranu
radnog komada, smanjite pritisak na alat.
◆ Koristite komad drveta za podupiranje radnog
komada koji se može rascepiti.
◆ Koristite ravne burgije kada u drvetu bušite rupe
većeg prečnika.
◆ Koristite HSS burgije kada bušite u metalu.
◆ Koristite sredstvo za podmazivanje kada bušite
metale koji nisu liveno gvožđe i mesing.
◆ Radi veće preciznosti, pomoću obeleživača
napravite udubljenje u centru rupe koju treba
izbušiti.
Odvrtanje i uvrtanje
◆ Uvek koristite pravilan tip i veličinu odvijača.
◆ Ako je otežano pritezanje zavrtnja, pokušajte da
ga malo podmažete koristeći tečnost za pranje
ili sapun.
◆
Uvek držite alat i bit odvijača u pravoj liniji sa
zavrtnjem.
Održavanje
Vaš Black & Decker alat je dizajniran za rad u dužem
vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući
rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog
čišćenja.
Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje
osim redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova
na održavanju alata uklonite bateriju iz alata. Pre
čišćenja isključite punjač iz struje.
◆ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
uređaju i punjaču pomoću mekane četke ili suve
krpe.
◆ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu
krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje
koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
◆ Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je da
biste uklonili prašinu iz unutrašnjosti.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme
da se odlaže zajedno sa običnim kućnim
smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš
Black & Decker proizvod treba da se zameni ili ako
vam više nije potreban, ne odlažite ga sa kućnim
smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprečavanju
zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste
kupili novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za
sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda
na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili
prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo
kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno
sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
23
SRPSKI
Kontaktirajte lokalno Black & Decker predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu
da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama za
rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na
adresi: www.2helpU.com
Baterije
Potpuno ispraznite bateriju, a zatim je
uklonite iz alata.
◆
NiCd, NiMH i Li-jonske baterije se mogu
reciklirati. Odnesite ih bilo kom ovlašćenom
servisu za reparaciju ili u lokalnu stanicu za
reciklažu.
Tehnički podaci
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
EPL7I
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ u skladu sa:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2
Za više informacija kontaktirajte
Black & Decker na sledećoj adresi
ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu
tehničke dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije Black & Decker.
EPL7I (H1)
Napon
VDC
7
Brzina u praznom hodu
Min-1
550
Maks. obrtni momenat
(PTI nominalna vrednost)
Nm
10
Kapacitet stezne glave
mm
10
Maks. kapacitet
bušenja
Čelik/drvo
Težina
mm
kg
Tip baterije
Kapacitet baterije
8/16
0,9
Li-jonska
Ah
1,1
Ulazni napon
VAC
230
Izlazni napon
VDC
10
Struja
mA
120
Punjač
Približno vreme punjenja
905527** Tip 1
h
7
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 63,2 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 74.2 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri
pravca) prema EN 60745:
Bušenje u metalu (ah, D) < 2,5 m/s2, odstupanje (K) 1,5
m/s2
Uvrtanje/odvrtanje bez udarne funkcije (ah, D) < 2,5 m/s2,
odstupanje (K) 1,5 m/s2
24
Kevin Hewitt
Potpredsednik za razvoj široke potrošnje
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
7.6.2011
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane
neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti
neispravne delove, popraviti proizvode koji su
izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode
kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti
svojim potrošačima osim u slučaju:
◆ da je proizvod korišćen za zanatsku delatnost,
profesionalne svrhe ili najam;
◆ da je proizvod bio izložen nenamenskoj upotrebi
ili nemaru;
◆ da je proizvod pretrpeo oštećenja usled dejstva
stranih predmeta, supstanci ili nezgoda;
◆ da je pokušana popravka od strane osoba koje
nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje
firme Black & Decker.
SRPSKI
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno Black & Decker predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste
saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa.
Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama za
rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na
adresi: www.2helpU.com
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali svoj
novi Black & Decker proizvod i da biste bili redovno
obaveštavani o novim proizvodima i specijalnim
ponudama. Više informacija o Black & Decker brendu
i našem asortimanu proizvoda naći ćete na adresi
www.blackanddecker.co.uk
25
МАКЕДОНСКИ
Намена и употреба
Вашата Black & Decker дупчалка/одвртувач
е наменета за навртување и одвртување на
завртки и за дупчење во дрво, метал и пластика.
Алатката е наменета само за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
О п ш т и м е р к и з а б е зб е д н о с т п р и
користење на електрични алатки
П р е д у п р е д у ва њ е ! П р оч и та ј те г и
сите мерки за безбедност и целото
упатство. Непридржување кон мерките за
безбедност и долу наведените упатства
може да доведе до електричен удар,
пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност
и упатства за идно прегледување.
Терминот „електрична алатка“ во сите долу
наведени мерки за безбедност се однесува на
Вашата електрична алатка што работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка што
работи на батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено. Пренатрупани и темни
места се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има присуство на
запалливи течности, гасови или честички.
Електричните алатки произведуваат искри
што можат да ги запалат честичките или
испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните лица
настрана додека употребувате електрична
алатка. Одвлекување на вниманието може да
предизвика да изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
a. Приклучокот на електричната алатка
мора да се совпаѓа со приклучницата.
Никогаш не го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски приклучоци
со заземјени електрични алатки.
Непреправените приклучоци и соодветните
приклучници ќе го намалат ризикот од
електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
26
шпорети или фрижидери. Има зголемен
ризик од електричен удар ако Вашето тело
е заземјено.
в. Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност. Навлегувањето на вода
во електричната алатка го зголемува ризикот
од електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот за
носење, влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри рабови
или подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат ризикот
од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка
надвор, употребувајте продолжен кабел
кој е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го намалува
ризикот од електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или
кога сте под влијание на дрога, алкохол
или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка
може да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната
опрема, како што се маски против прав,
нелизгачки сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали бројот на
повреди кога се употребува за соодветни
работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот да
биде во исклучена положба пред да ја
приклучите алатката на струја или на
батериски пакет, или пред да ја подигнете
или пренесувате алатката. Пренесувањето
на електрични алатки со прст на прекинувачот
или приклучување на извор на струја на
вклучени алатки може да доведе до незгоди.
МАКЕДОНСКИ
г.
Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите
електричната алатка. Клуч или алатка за
подесување што е закачена на ротирачкиот
дел на електричната алатка може да доведе
до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
време. Ова овозможува подобра контрола
над електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете ги
косата, облеката и ракавиците настрана
од подвижните делови. Широката облека,
накитот или долгата коса може да бидат
фатени во подвижните делови.
е. Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување и
собирање на прав, обезбедете таа да биде
приклучена и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
a. Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за Вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата
подобро и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува и
исклучува. Секоја електрична алатка што не
може да се контролира преку прекинувачот е
опасна и мора да биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот
на струја или од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да правите
подесувања, менувате додатоци или
пред да ја одложите електричната алатка.
Таквите превентивни безбедносни мерки го
намалуваат ризикот за случајно вклучување
на електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што не ги
употребувате надвор од досег на децата и не
дозволувајте да ги употребуваат лица кои не
се запознаени со нивната функција и со овие
упатства. Електричните алатки се опасни кога
со нив ракуваат необучени корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки.
Проверете дали подвижните делови се
лошо поставени, заглавени или оштетени,
или постои друга состојба што би можела
да влијае врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка
е оштетена, однесете ја на поправка
пред да ја употребите. Многу незгоди се
предизвикани поради лошо одржувани
електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги во предвид работните
услови и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за работа
што е различна од нејзината намена може да
доведе до опасна ситуација.
5. Употреба и одржување на батериски алатки
а. Полнете само со полнач кој е определен
од страна на произведувачот. Полнач што
одговара на еден тип на батериски пакет може
да доведе до ризик кога се употребува со друг
батериски пакет.
б. Употребувајте ги батериските алатки
само со батериски пакети кои се посебно
определени за нив. Употребата на било
какви други батериски пакети може да доведе
до ризик од повреда или пожар.
в. Кога батерискиот пакет не се употребува,
држете го настрана од други метални
предмети како што се: спојници за хартија,
парички, клучеви, шајки, завртки или
други мали метални предмети кои можат
да направат спој помеѓу двата батериски
терминали.
Правењето на краток спој помеѓу батериските
терминали може да предизвика изгореници
или пожар.
г. Течност може да биде исфрлена од
батеријата поради неправилна употреба;
не ја допирајте. Доколку случајно дојде
до допир, исплакнете со вода. Доколку
течноста дојде во допир со очите,
побарајте и медицинска помош. Течноста
исфрлена од батеријата може да предизвика
иритација или изгореници.
6. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да ги
сервисира квалификувано лице кое
користи само идентични резервни делови.
Вака ќе бидете сигурни дека се одржува
безбедноста на електричната алатка.
27
МАКЕДОНСКИ
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки
за безбедност за дупчалки и ударни
дупчалки
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Носете штитници за ушите кога употребувате
ударни дупчалки. Изложеноста на бучава
може да предизвика губење на слухот.
Употребувајте помошни рачки доколку се
испорачани заедно со алатката. Губењето
на контрола може да предизвика повреда кај
ракувачот.
Фаќајте ги електричните алатки само за
изолираните површини за држење кога
вршите работа при која додатокот за
сечење може да дојде во допир со скриени
жици. Доколку додатокот за сечење допре
жица под напон, тоа може да ги доведе
изложените метални делови од електричната
алатка под напон и може да предизвика
електричен удар кај ракувачот.
Фаќајте ги електричните алатки само за
изолираните површини за држење кога
вршите работа при која затворачот може да
дојде во допир со скриени жици. Доколку
затворачите допрат жица под напон, тоа може
да ги доведе изложените метални делови од
електричната алатка под напон и може да
предизвика електричен удар кај ракувачот.
Употребувајте стегачи или други практични
начини да го прицврстите предметот
на обработка на стабилна подлога.
Придржувањето на предметот на обработка
со рака или со тело го прави нестабилен
и може да доведе до губење на контрола.
Пред дупчење во ѕидови, подови или
плафони, проверете каде се поставени
електричните жици и цевките.
Избегнувајте допир со врвот на додатокот за
дупчење веднаш после дупчењето затоа што
може да биде загреан.
Намената е опишана во ова упатство за
употреба. Употребата на било која помошна
опрема или додаток, или извршувањето на
било кои работи со оваа алатка освен оние
препорачани во ова упатство за употреба,
може да предизвика ризик од повреда на
ракувачот или оштетување на имот.
Безбедност на други лица
◆
28
Овој апарат не е наменет за употреба од
страна на лица (вклучувајќи и деца) со
◆
намалени физички, сетилни или ментални
способности, или кои немаат искуство
и знаење, освен ако не им се пружени надзор
или упатства за употреба на апаратот од
страна на лице кое е одговорно за нивната
безбедност.
Треба да се надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со уредот.
Останати ризици.
При употреба на алатката може да се појават
дополнителни ризици кои не се вклучени во
приложените предупредувања. Овие ризици
може да се појават поради неправилна употреба,
долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се избегнат.
Тоа се:
◆ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки или подвижни делови.
◆ Повреди при менување на делови, сечила
или додатоци.
◆ Повреди предизвикани поради долготрајна
употреба на алатката. Кога користите алатка
подолг период, осигурајте се дека правите
повремени паузи.
◆ Ослабување на слух.
◆ Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата
на Вашата алатка (на пример:- обработка на
дрво, особено даб, бука и иверица).
Вибрации
Дек ларираните вредности на емитирани
вибрации кои се наведени во техничките податоци
и декларацијата за сообразност се измерени
во склад со стандардната метода за тестирање
според EN 60745 и можат да се користат
за споредување на една алатка со друга.
Декларираната вредност на емитирани вибрации
може исто така да се користи за прелиминарна
проценка на изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани
в и б р а ц и и з а в р е м е н а к о р и с те њ ето н а
електричната алатка може да се разликува
од декларираната вредност во зависност од
начинот на кој алатката се употребува. Нивото на
вибрации може да се зголеми над декларираното
ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EC за заштита на лица кои
МАКЕДОНСКИ
редовно употребуваат електрични алатки на
работното место, проценката на изложеност
на вибрации треба да ги земе во предвид
условите и начинот на кој алатката се употребува,
вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус,
како што се времињата кога алатката е исклучена,
кога е вклучена и неоптоварена, и времето на
работење со неа.
Прочитајте го упатството за употреба пред
да го употребите полначот.
Безбедност од електричен удар
Вашиот полнач е двојно изолиран; затоа не
е потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали напонот на струјното
напојување одговара на напонот кој
е деклариран на плочката. Никогаш не се
обидувајте да го замените приклучокот на
полначот со обичен приклучок за струја.
Ознаки на алатката
Следните симболи се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали
ризикот од повреди, корисникот мора да
го прочита упатството за работа.
Дополнителни упатства за безбедност за
батерии и полначи
Батерии
◆ Никогаш не се обидувајте да ја отворите
батеријата поради било која причина.
◆ Не ја изложувајте батеријата на вода.
◆ Не ја одлагајте на места каде температурата
може да надмине 40 °C.
◆ Полнете ја само при температ ура во
просторијата од 10 °C до 40 °C.
◆ Полнете само со полначот кој што се
испорачува со алатката.
◆ Кога се ослободувате од батериите, следете
ги упатствата кои се дадени во одделот
„Заштита на животната средина“.
Не се обидувајте да полните оштетени
батерии.
Полначи
◆ Употребувајте го Вашиот Black & Decker
полнач само за полнење на батеријата на
алатката со која е испорачан. Другите батерии
можат да пукнат, предизвикувајќи повреда на
ракувачот и оштетување.
◆ Никогаш не се обидувајте да ги полните
неполнивите батерии.
◆ Обезбедете неисправните кабли веднаш да
бидат заменети.
◆ Не го изложувајте полначот на вода.
◆ Не го отварајте полначот.
◆ Не го бодете полначот.
Полначот е наменет само за употреба во
затворен простор.
◆
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да
биде заменет од страна на производителот
или на овластен сервисен центар на
Black & Decker за да се избегне опасност.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу
наведените карактеристики.
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Лизгач за напред и назад
3. Индикатор за полнење
4. Прстен за подесување на обртниот момент
5. Футер
Склопување
Предупредување! Пред склопување, отстранете
ја батеријата од алатката.
Монтирање и отстранување на додатоци
за дупчење или одвртување
Главата на дупчалк ата/одврт увачот има
брзостезен футер кој овозможува лесно менување
на додатоците.
◆ Блокирајте ја алатката со поставување на
лизгачот за напред и назад (2) во централна
положба (скица C).
◆ Отворете го футерот (5) со вртење на
предниот дел со едната рака во насока на
стрелките на часовникот, додека со другата
рака го држите задниот дел.
◆ Вметнете ја дршката на додатокот во футерот.
◆ Цврсто стегнете го футерот (5) со вртење на
предниот дел со едната рака во спротивна
насока од стрелките на часовникот, додека
со другата рака го држите задниот дел.
Оваа алатка се испорачува со додаток за
одвртување со два различни краја во држачот за
додатоци (7, скица А).
◆ За да го отстраните додатокот за одвртување
од држачот за додатоци, подигнете го
додатокот од жлебот.
29
МАКЕДОНСКИ
◆
За да го одложите додатокот за одвртување,
цврсто турнете го во држачот.
Пред упред ување! Не се обидувајте да
прицврстите додатоци за дупчење (или било какви
други додатоци) така што ќе го фатите предниот
дел од футерот и ќе ја вклучите алатката. Може
да дојде до оштетување на футерот и повреда на
ракувачот со менување на додатоци на овој начин.
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи
во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Полнење на батеријата (скици А и В)
Батеријата треба да се наполни пред првата
употреба и секогаш кога ќе нема да може да
обезбеди доволно сила за работи кои претходно
биле лесно извршувани. Полначот може да се
загрее за време на полнењето; ова е нормално
и не значи дека постои проблем.
Предупредување! Не ја полнете батеријата при
температури во просторијата пониски од 10 °C или
повисоки од 40°C. Препорачана температура при
полнење: околу 24 °C.
Напомена: Полначот нема да ја полни
батеријата ако температурата на келијата
е под 10 °C или над 40 °C. Батеријата треба да
се остави во полначот и полначот автоматски
ќе почне да ја полни кога температурата на
келијата ќе се зголеми или намали.
◆ За да ја наполните батеријата, вметнете го
џекот на полначот во приклучокот за полнење
(6). Џекот на полначот може да се вметне во
приклучокот за полнење само на еден начин.
Не го туркајте со сила. Осигурајте џекот
на полначот да биде целосно навлезен во
приклучокот за полнење.
◆ Вклучете го полначот во штекер.
Индикаторот за полнење (3) ќе засветкува
постојано (полека). Полнењето е завршено
кога индикаторот за полнење (3) постојано ќе
свети. Полначот и батеријата може да се остават
поврзани на неодредено време додека свети
LED индикаторот. LED индикаторот повремено
ќе засветкува со зелено (режим на полнење) кога
полначот повремено ќе ја дополнува батеријата.
Индикаторот за полнење (3) ќе свети се додека
батеријата е поврзана со вклучениот полнач.
◆ Полнете ги испразнетите батерии во рок од
една недела. Животниот век на батеријата ќе
се намали многу ако ја одложите испразнета.
30
Избор на насока на вртење (скица C)
З а д у п ч е њ е и н а в рт у в а њ е н а з а в рт к и ,
употребувајте вртење напред (во насока на
стрелките на часовникот). За одвртување на
завртки или отстранување на заглавени додатоци
за дупчење, употребувајте вртење назад (во
спротивен правец од стрелките на часовникот).
◆ За да изберете вртење напред, турнете го
лизгачот за напред и назад (2) на лево.
◆ За да изберете вртење назад, турнете го
лизгачот за напред и назад на десно.
◆ За да ја закочите алатката, поставете го
лизгачот за напред и назад во централна
позиција.
Избирање на обртен момент (скица D)
На оваа алатк ата е монтиран прстен за
подесување на обртниот момент за различни
видови на дупчење и одвртување и навртување.
За големи завртки и тврди материјали е потребно
подесување со поголем обртен момент отколку за
мали завртки и меки материјали. За објаснување
на симболот, погледнете во листата подолу.
◆ За дупчење во дрво, метал и пластика,
поставете го прстенот за подесување на
обртниот момент (4) на симбол.
◆ За одвртување и навртување, поставете го
прстенот на саканото подесување. Доколку не
го знаете соодветното подесување, направете
го следното:
- Поставете го прстенот за подесување на
обртниот момент (4) на подесувањето со
најмал обртен момент.
- Затегнете ја првата завртка.
- Доколку квачилото започне да блокира пред
да го постигнете посакуваниот резултат,
зголемете го подесувањето на прстенот
и продолжете со затегнување на завртката.
Повторете го ова се додека не дојдете до
соодветното подесување. Употребувајте го
ова подесуваање за преостанатите завртки.
Дупчење, одвртување и навртување
◆
◆
◆
Изберете вртење напред или назад со
употребување на лизгачот за напред
и назад (2).
За вклучување на алатката, притиснете го
прекинувачот (1).
За исклучување на алатката, отпуштете го
прекинувачот.
МАКЕДОНСКИ
Совети за оптимална употреба
Дупчење
◆ Секогаш нанесувајте мал притисок во правец
на додатокот за дупчење.
◆ Во моментот пред врвот на додатокот
за дупчење да пројде низ предметот на
обработка, намалете го притисокот врз
алатката.
◆ Употребувајте парче дрво за да ги прицврстите
предметите на обработка кои може да се
расцепат.
◆ Употребувајте додатоци со плочест врв кога
дупчите дупки со голем дијаметар во дрво.
◆ Употребувајте челични додатоци за високи
брзини кога дупчите во метал.
◆ Употребувајте средство за подмачкување
кога дупчите во метал, освен во леано железо
и месинг.
◆ Направете вдлабнатина со шило во центарот
на дупката која треба да се издупчи за да ја
подобрите прецизноста.
Одвртување и навртување
◆ Секогаш употребувајте додаток за одвртување/
навртување од соодветен вид и големина.
◆ Доколку завртките тешко се стегаат, пробајте
да ги подмачкате со нанесување на мало
количество на течност за миење или сапун.
◆ Секогаш држете ги алатката и додатокот за
одвртување во права линија со завртката.
Одржување
Вашата Black & Decker електрична алатка
е направена да работи долго време с о
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
На Вашиот полнач не му е потребно никакво
одржување освен редовно чистење.
Предупредување! Пред вршење на било
какво одржување, отстранете ја батеријата од
алатката. Извадете го приклучокот на полначот
од приклучницата пред да го исчистите.
◆ Редовно чистете ги отворите за вентилација
на вашата алатка или полнач со употреба на
мека четка или сува крпа.
◆ Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на влажна крпа. Не употребувајте
абразивни средства за чистење или средства
за чистење на база на растворувач.
◆
Редовно отворајте го футерот и лесно чукнете
го да ја отстраните правта од внатрешноста.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад од
домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот Black
& Decker производ треба да биде заменет или
дека повеќе не Ви е од корист, не го фрлајте со
отпадот од домаќинството. Овозможете да биде
одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани материјали
помага во спречувањето на загадувањето
на животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади или
продавачите при набавка на нов производ.
Black & Decker има објекти за собирање
и рециклирање на Black & Decker производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја
искористите оваа услуга, Ве молиме да го вратите
производот кај било кој овластен сервисер кој ќе
го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
Black & Decker сервисери и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com
Батерии
Целосно истрошете ја батеријата па потоа
одстранете ја од алатката.
◆
Никел-кадмиумските, никел-металхидридните
и литиум-јонските батерии може да се
рециклираат. Однесете ги кај било кој
овластен сервисер или во локална станица
за рециклирање.
31
МАКЕДОНСКИ
Технички податоци
EPL7I (H1)
Напон
Брзина без
оптоварување
V директна
струја
7
Min-1
550
Максимален обртен
момент
(PTI Рејтинг)
Nm
10
Отвор на футерот
mm
10
mm
8/16
Максимален
капацитет на
дупчење
Челик/дрво
Тежина
кг
0,9
Ah
1,1
Тип на батеријата
Капацитет на
батеријата
Литиум-јонска
Полнач
Влезен напон
Излезен напон
Струја
Приближно време на
полнење
905527** Тип 1
V наизменична струја
Vдиректна
струја
mA
h
230
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
EPL7I
Black & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“
се во склад со:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2
За повеќе информации, ве молиме
контактирајте го Black & Decker на следната
адреса или погледнете на задната страна од
прирачникот.
Долупотпишаниот е одговорен за составување
на техничките податоци и ја дава оваа
декларација во име на Black & Decker.
10
120
7
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 63.2 dB(A), отстапување (K)
3 dB(A)
Звучна моќност (LWA) 74.2 dB(A), отстапување (K)
3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума
по три оски) спрема EN 60745:
Дупчење во метал (ah, D) < 2.5 m/s2, отстапување (K)
1.5 m/s2
Навртување/одвртување без удар (ah, s) < 2.5 m/s2,
отстапување (K) 1.5 m/s2
Кевин Хјуит
Потпретседател за глобален развој на
производи
Black & Decker Европа, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
07/06/2011
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција.
Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден
начин не ги ограничува Вашите законски права.
Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската зона
на слободна трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
Black & Decker гарантира дека ќе ги замени
неисправните делови, ќе ги поправи производите
изложени на нормална употреба, или ќе ги замени
таквите производи за да осигура купувачот да има
минимум на непријатности, освен ако:
◆ Производот бил користен за занаетчиски или
професионални потреби или бил изнајмен;
32
МАКЕДОНСКИ
◆
◆
◆
Производот бил изложен на неправилна
употреба или негрижа;
Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди;
Биле вршени поправки од страна на лица
кои не се овластени сервисери или сервисен
персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција,
треба да доставите доказ за набавката кај
продавачот или кај овластен сервисер. Можете
да ја најдете адресата на најблискиот овластен
сервисер доколку стапите во контакт со локалното
претставништво на Black & Decker преку адресата
назначена во оваа упатство. Постои и друга
можност: списокот на овластени Black & Decker
сервисери и сите детали за нашите услуги после
купувањето можат да се најдат на интернет на:
www.2helpU.com
В е м ол и м е д а го п о с ет и те н а ш и от с а ј т
www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате
Вашиот нов Black & Decker производ и за да
бидете во тек со новите производи и специјалните
понуди. Повеќе информации за стоковата марка
Black & Decker и за нашата понуда на производи
се достапни на www.blackanddecker.co.uk
zst00205479 - 21-06-2013
33
34
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising