KR7532 | Black&Decker KR7532 DRILL instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588777-46 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
KR7532
KR8542
KR911
KR1102
2
ČESKY
Použití výrobku
Vaše příklepová vrtačka BLACK+DECKER je určena
pro vrtání do dřeva, kovu, plastů a zdiva, a také pro
šroubování. Toto nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské použití.
f.
Bezpečnostní pokyny
3.
a.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy a pokyny. Nedodržení níže
uvedených pokynů může mít za následek
úraz elektrickým proudem, vznik požáru nebo
vážné poranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro případné další použití. Termín „elektrické
nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí
napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo
nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor
může vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření,
které může způsobit vznícení hořlavého prachu
nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte
bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
g.
4.
a.
b.
c.
3
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí musí být v napájecím okruhu použit
proudový chránič (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí,
jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci
s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením
baterie a před zvednutím nebo přenášením
nářadí zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení elektrického nářadí s prstem na
hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze
zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro
připojení příslušenství k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí
týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky
nebo z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto
nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto
bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým
nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí.
Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství
a držáky nástrojů podle těchto pokynů a berte
v úvahu provozní podmínky a práci, která bude
prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným
účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Opravy
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika
jsou následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte,
aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny
pro vrtačky a příklepové vrtačky
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Zbytková rizika
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
♦
Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací než je
doporučeno tímto návodem, může představovat
riziko zranění obsluhy nebo riziko způsobení hmotných škod.
Při práci s příklepovými vrtačkami používejte
ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím může vést
k úrazu.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít ke kontaktu pracovního nástroje se
skrytými vodiči nebo s vlastním napájecím
kabelem, držte elektrické nářadí vždy za izolované rukojeti. Při kontaktu pracovního nástroje
s „živým“ vodičem způsobí neizolované kovové
části nářadí obsluze úraz elektrickým proudem
Nikdy nepoužívejte sekáče v režimu vrtání. Příslušenství se v materiálu zasekne a bude se otáčet
vrtačka.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu
používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky.
Držení obrobku rukou nebo opření obrobku o část
těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě
kontroly.
Před vrtáním do zdí, podlah nebo stropů zjistěte
polohu elektrických vedení a potrubí.
Ihned po ukončení vrtání se nedotýkejte vrtáku,
protože může být horký.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být oproti uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací, z důvodu určení
bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC
k ochraně osob pravidelně používajících elektrické
nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití
nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního
cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy
běží naprázdno.
4
Štítky na nářadí
Upnutí příslušenství (obr. B - D)
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Rychloupínací sklíčidlo se zajištěním hřídele (kde
je dodáváno) (obr. B)
♦
Otevřete sklíčidlo (7) otáčením objímky (11) proti
směru pohybu hodinových ručiček.
♦
Zasuňte upínací stopku nástroje (12) do sklíčidla.
♦
Utáhněte sklíčidlo otáčením objímky ve směru
pohybu hodinových ručiček.
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
♦
Rychloupínací sklíčidlo (kde je dodáváno) (obr. C)
♦
Při otevírání sklíčidla jednou rukou otáčejte jeho
přední části (13) a druhou rukou přidržujte jeho
zadní část (14).
♦
Zasuňte do sklíčidla upínací stopku nástroje (12)
a sklíčidlo pevně dotáhněte.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným
rizikům.
Sklíčidlo s kličkou (kde je dodáváno) (obr. D)
♦
Otevřete sklíčidlo otáčením objímky (15) proti
směru pohybu hodinových ručiček.
♦
Zasuňte upínací stopku nástroje (12) do sklíčidla.
♦
Zasuňte kličku (16) do každého otvoru (17) na
boční části sklíčidla a otáčením ve směru pohybu
hodinových ručiček sklíčidlo utáhněte.
Popis
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Spínač s plynulou regulací otáček
2. Zajišťovací tlačítko
3. Regulátor otáček
4. Přepínač pro chod vpřed / vzad
5. Volič otáček
6. Volič režimu vrtání
7. Sklíčidlo
8. Hloubkový doraz
9. Boční rukojeť
Sejmutí a nasazení sklíčidla (obr. E)
♦
♦
♦
Sestavení
♦
♦
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
♦
Upevnění boční rukojeti a hloubkového
dorazu (obr. A)
♦
♦
♦
♦
♦
Použití
Otáčejte držadlem proti směru pohybu hodinových
ručiček, dokud nebudete moci nasunout boční
rukojeť (9) na přední část nářadí.
Nastavte boční rukojeť do požadované polohy.
Zasuňte hloubkový doraz (8) do otvoru, jako na
uvedeném obrázku.
Nastavte hloubku vrtání podle níže uvedeného
postupu.
Utáhněte boční rukojeť otáčením ve směru pohybu
hodinových ručiček.
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Varování! Před vrtáním do zdí, podlah nebo stropů
zjistěte polohu elektrických vedení a vodovodních,
plynových nebo jiných potrubí.
Volba režimu vrtání
♦
Nastavení hloubky vrtání (obr. A)
♦
♦
♦
Co nejvíce rozevřete čelisti sklíčidla.
Pomocí šroubováku vyšroubujte ve směru pohybu
hodinových ručiček montážní šroub sklíčidla, který
se nachází uvnitř sklíčidla.
Upněte do sklíčidla šestihranný klíč a udeřte do něj
kladivem, jako na uvedeném obrázku.
Vyjměte šestihranný klíč.
Sejměte sklíčidlo otáčením proti směru pohybu
hodinových ručiček.
Sklíčidlo nasadíte zpět našroubováním na hřídel
a jeho zajištění provedete montážním šroubem.
♦
Otočením držadla proti směru pohybu hodinových
ručiček uvolněte boční rukojeť (9).
Nastavte hloubkový doraz (8) do požadované polohy. Maximální hloubka vrtání odpovídá vzdálenosti
mezi špičkou vrtáku a přední částí hloubkového
dorazu.
Utáhněte boční rukojeť otáčením ve směru pohybu
hodinových ručiček.
Pro příklepové vrtání do zdiva a betonu nastavte
volič režimu (6) do polohy
.
Pro vrtání do oceli, dřeva a plastů nastavte volič
režimu (6) do polohy .
Dvourychlostní volič otáček (obr. A)
♦
♦
5
Pro vrtání do oceli a pro šroubovací práce nastavte
dvourychlostní volič otáček (5) do polohy 1 srovnáním šipky (10) s číslem 1 (první převodový stupeň).
Pro vrtání do jiných materiálů než je ocel nastavte
dvourychlostní volič otáček (5) do polohy 2 srovnáním šipky (10) s číslem 2 (druhý převodový stupeň).
Volba směru otáčení
♦
Pro vrtání a utahování šroubů používejte otáčení směrem dopředu (ve směru pohybu hodinových ručiček).
Pro povolování šroubů a uvolňování zablokovaných
vrtáků používejte chod vzad (proti směru pohybu hodinových ručiček).
♦
Chcete-li zvolit chod vpřed, zatlačte přepínač pro
chod vpřed / vzad (4) doleva.
♦
Chcete-li zvolit chod vzad, zatlačte přepínač pro
chodu vpřed / vzad doprava.
Varování! Nikdy neměňte směr otáčení za chodu
motoru.
♦
♦
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou
Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦
Zajistěte ekologickou likvidaci staré zástrčky.
♦
Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na
nové zástrčce.
♦
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! Na zemnící svorku nebude připojen žádný
vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 5 A.
Zapnutí a vypnutí
♦
♦
♦
Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte prach z vnitřní části nářadí (je-li nářadí opatřeno
sklíčidlem).
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač s plynulou regulací otáček (1). Otáčky nářadí závisí na
intenzitě stisknutí tohoto spínače. Pokud je nářadí
vybaveno regulátorem otáček (3), nastavte požadovanou hodnotu. Obecně používejte nižší otáčky
pro větší průměry vrtáků a vyšší otáčky pro menší
průměry vrtáků.
Nepřetržitý chod zvolíte stisknutím zajišťovacího
tlačítka (2) a uvolněním spínače s plynulou regulací
otáček. Tato funkce je k dispozici pouze pro maximální otáčky nebo pro libovolné otáčky nastavené
pomocí regulátoru otáček (3). Tuto možnost není
možné zvolit v režimu zpětného chodu.
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač s plynulou regulací otáček. Chcete-li vypnout nářadí,
které pracuje v režimu nepřetržitého chodu, znovu
stiskněte a uvolněte spínač s plynulou regulací
otáček.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Příslušenství
Výkon vašeho nářadí záleží na používaném příslušenství. Příslušenství BLACK+DECKER a Piranha
jsou navržena a vyrobena podle norem pro vysokou
kvalitu a jsou určena pro zvýšení výkonu vašeho nářadí.
Použitím tohoto příslušenství docílíte toho nejlepšího
výsledku, který vám vaše nářadí může poskytnout.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků BLACK+DECKER po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Údržba
Vaše nářadí BLACK+DECKER bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o výrobek a jeho pravidelné čištění
vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Místo nejbližšího autorizovaného ser visu
BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby elektrického nářadí napájeného baterií nebo nářadí opatřeného
napájecím kabelem:
♦
Vypněte zařízení / nářadí a odpojte napájecí kabel
od sítě.
♦
Nebo zařízení / nářadí vypněte a vyjměte z něj
baterii, je-li zařízení / nářadí napájeno snímatelnou
baterií.
♦
Nebo nelze-li baterii vyjmout, nechejte nářadí
v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití baterie.
♦
Před čištěním nabíječky odpojte nabíječku od sítě.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo
pravidelné čištění.
6
Technické údaje
ES Prohlášení o shodě
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
V
W
min-1
Počet rázů
min-1
KR7532
(Typ 1)
KR8542
(Typ 1)
230
750
0-1100 /
0-3100
0-18 700 /
0-52 700
230
850
0-1100 /
0-3100
0-18 700 /
0-52 700
Maximální průměr vrtáku při vrtání
Beton
mm 16
Ocel
mm 13
Dřevo
mm 50
Hmotnost
kg 2,5
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
V
W
min-1
Počet rázů
min-1
11
KR7532, KR8542, KR911, KR1102
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
Ty to v ýrobky splňují také požadavky směrnice
2014/30/EU a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Black & Decker
na následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na konci tohoto návodu.
18
13
50
2,6
KR911
(Typ 1)
KR1102
(Typ 1)
230
910
0-1100 /
0-3100
0-18 700 /
0-52 700
230
1100
0-1100 /
0-3200
0-18 700 /
0-54 400
Maximální průměr vrtáku při vrtání
Beton
mm 18
Ocel
mm 13
Dřevo
mm 50
Hmotnost
kg 2,6
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
30/09/2014
20
16
50
2,8
Záruka
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato
záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve
všech členských státech EU a evropské zóny volného
obchodu EFTA.
Akustický tlak (LpA) 100 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 111 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
Příklepové vrtání do betonu (ah, ID) 13,5 m/s2, odchylka (K)
1,5 m/s2, Vrtání do kovu (ah, D) 4,3 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu;
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba;
♦
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním;
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného ser visu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na
příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam
7
autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com.
Navštiv te prosím naše internetové stránk y
w w w. b l a c k a n d d e c k e r. c o . u k a z a r e g i s t r u j t e
zde vá š n ov ý v ý r o b ek. Re gist r ac e um ož ň uje
společnosti Black & Decker informovat zákazníky
o průběžných změnách a nových výrobcích. Další
infor mac e o znač c e Black & Decker a o c elé
řadě našich dalších výrobků naleznete na adrese
www.blackanddecker.co.uk.
zst00260153 - 10-03-2015
8
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising