KR7532 | Black&Decker KR7532 DRILL instruction manual

Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowicza
509211-15 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KR7532
KR8542
KR911
KR1102
2
POLSKI
Przeznaczenie
Opisywana wiertarka udarowa BLACK+DECKER
przeznaczona jest do wiercenia w drewnie, metalach,
tworzywach sztucznych i murach oraz do wkręcania
wkrętów. Opisywane urządzenie przeznaczone jest
wyłącznie do użytku amatorskiego.
e.
Zasady bezpiecznej pracy
Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej
pracy elektronarzędziami
f.
Ostrzeżenie! Zapoznaj się ze wszystkimi
ostrzeżeniami dotyczącymi bezpiecznej
pracy oraz z instrukcją obsługi. Nie stosowanie się do ostrzeżeń i zaleceń zawartych
w tej instrukcji obsługi, może być przyczyną
porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub
poważnego zranienia.
3.
a.
Zachowaj wszystkie instrukcje i informacje dotyczące bezpiecznej pracy, aby móc korzystać z nich
w przyszłości. Pojęcie „elektronarzędzie“ użyte w treści ostrzeżenia odnosi się do elektrycznego (zasilanego
przewodem) elektronarzędzia lub elektronarzędzia
zasilanego akumulatorem (bezprzewodowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Miejsce pracy musi być czyste i dobrze oświetlone. Miejsca ciemne i takie, w których panuje
nieporządek, stwarzają ryzyko wypadku.
Nie wolno używać elektronarzędzi w strefach
zagrożenia wybuchem, w pobliżu palnych
cieczy gazów czy pyłów. Elektronarzędzia mogą
wytworzyć iskry powodujące zapłon pyłów lub
oparów.
W czasie pracy elektronarzędziami nie pozwalaj na przebywanie w pobliżu dzieci i innych
osób postronnych. Chwila nieuwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.
b.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Gniazdo musi być dostosowane do wtyczki elektronarzędzia. Nie wolno przerabiać
wtyczek. Nie używaj żadnych łączników lub
rozdzielaczy elektrycznych z uziemionymi
elektronarzędziami. Nieprzerabiane wtyczki i odpowiednie gniazda zmniejszają ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
Należy unikać bezpośredniej styczności z uziemionymi lub zerowanymi powierzchniami, takimi jak rurociągi, grzejniki, kuchenki i lodówki.
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta,
jeśli Twoje ciało jest uziemione.
Nie narażaj elektronarzędzi na działanie deszczu lub zwiększonej wilgotności. Dostanie się
wody do wnętrza elektronarzędzia zwiększa ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający. Nie
wolno ciągnąć, podnosić ani wyciągać wtyczki z gniazda, poprzez ciągnięcie za przewód
zasilający narzędzia. Chroń przewód zasila-
d.
c.
e.
f.
g.
3
jący przed kontaktem z gorącymi elementami,
olejami, ostrymi krawędziami i ruchomymi
częściami. Uszkodzenie lub zaplątanie przewodu
zasilającego zwiększa ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
W czasie pracy elektronarzędziem poza pomieszczeniami zamkniętymi, należy używać
przystosowanych do tego przedłużaczy. Korzystanie z przedłużaczy przystosowanych do użycia
na zewnątrz budynków zmniejsza ryzyko porażenia
prądem.
Jeśli zachodzi konieczność używania narzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy używać
źródła zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym. Stosowanie wyłączników różnicowoprądowych zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Środki ochrony osobistej
W czasie pracy elektronarzędziem zachowaj
czujność, patrz uważnie i kieruj się zdrowym
rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzi, jeżeli
jesteś zmęczony, pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy leków. Nawet chwila nieuwagi w czasie pracy elektronarzędziem może doprowadzić do
poważnego uszkodzenia ciała.
Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze zakładaj okulary ochronne. Używanie, w miarę potrzeb, środków ochrony osobistej, takich jak maska
przeciwpyłowa, buty ochronne z antypoślizgową
podeszwą, kask czy ochronniki słuchu, zmniejsza
ryzyko odniesienia uszczerbku na zdrowiu.
Zapobiegaj przypadkowemu włączeniu. Przed
przyłączeniem do zasilania i/lub włożeniem
akumulatorów oraz przed podniesieniem
i przenoszeniem narzędzia, należy upewnić
się, że wyłącznik znajduje się w pozycji „wyłączone“. Trzymanie palca na wyłączniku podczas
przenoszenia lub włączania narzędzia łatwo staje
się przyczyną wypadków.
Przed włączeniem elektronarzędzia, usuń
wszystkie klucze i narzędzia do regulacji.
Pozostawienie klucza lub narzędzia do regulacji
połączonego z częściami wirującymi elektronarzędzia może spowodować uszkodzenie ciała.
Nie wychylaj się. Przez cały czas zachowuj
solidne oparcie nóg i równowagę. Dzięki temu
masz lepszą kontrolę nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Załóż odpowiedni strój. Nie noś luźnych ubrań
ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubranie i rękawice
z dala od ruchomych elementów. Luźne ubranie,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchome części.
Jeśli sprzęt jest przystosowany do przyłączenia urządzeń odprowadzających i zbierających
pył, upewnij się, czy są one przyłączone i właściwie użytkowane. Używanie takich urządzeń
zmniejsza zagrożenia związane z obecnością
pyłów.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie pr zeciążaj elektronar zędzia. Uży waj
elektronarzędzi odpowiednich do rodzaju
wykonywanej pracy. Dzięki odpowiednim elektronarzędziom wykonasz pracę lepiej i w sposób
bezpieczny, w tempie, do jakiego narzędzie zostało
zaprojektowane.
Nie wolno używać elektronarzędzia z zepsutym
wyłącznikiem, który nie pozwala na sprawne
włączanie i wyłączanie. Narzędzie, którego nie
można kontrolować za pomocą włącznika nie może
być używane i musi zostać naprawione.
Przed przystąpieniem do regulacji, wymiany
akcesoriów oraz przed schowaniem elektronarzędzia, należy odłączyć wtyczkę od źródła
zasilania i/lub odłączyć akumulator od urządzenia. Takie środki zapobiegawcze zmniejszają
ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
Nie używane elektronarzędzie przechowuj poza
zasięgiem dzieci i nie dopuszczaj osób nie
znających elektronarzędzia lub tej instrukcji do
posługiwania się elektronarzędziem. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach niewprawnego
użytkownika.
Regularnie dokonuj konserwacji elektronarzędzi. Sprawdź, czy ruchome części są właściwie
połączone i zamocowane, czy części nie są
uszkodzone oraz skontroluj wszelkie inne
elementy mogące mieć wpływ na pracę elektronarzędzia. Wszystkie uszkodzenia należy
naprawić przed rozpoczęciem użytkowania.
Wiele wypadków jest spowodowanych źle utrzymanymi elektronarzędziami.
Dbaj o czystość narzędzi i ostrość elementów
tnących. Prawidłowo utrzymane narzędzia do
cięcia o ostrych krawędziach tnących rzadziej się
zakleszczają i są łatwiejsze do kontrolowania.
Elektronarzędzi, akcesoriów i końcówek itp.,
należy używać zgodnie z instrukcją obsługi,
uwzględniając warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Użycie elektronarzędzi niezgodnie z przeznaczeniem może być bardzo niebezpieczne.
♦
♦
♦
♦
♦
Bezpieczeństwo osób postronnych
♦
♦
W czasie pracy elektronarzędziem mogą powstać zagrożenia, które nie zostały uwzględnione w załączonej
instrukcji dotyczącej bezpiecznego użytkowania. Zagrożenia te mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania,
zbyt intensywnej eksploatacji lub innych przyczyn.
Naprawy
Powierzaj naprawy elektronarzędzi wyłącznie
osobom wykwalifikowanym, używającym identycznych części zamiennych. Zagwarantuje to
bezpieczeństwo elektronarzędzia.
Nawet w przypadku przestrzegania zasad bezpiecznej pracy i stosowania środków ochronnych, nie jest
możliwe uniknięcie pewnych zagrożeń. Należą do nich:
♦
Zranienia wynikające z dotknięcia wirujących /
ruchomych elementów.
♦
Zranienia w czasie wymiany części, ostrzy lub
akcesoriów.
♦
Zranienia związane ze zbyt długotrwałym używaniem narzędzia. Pracując przez dłuższy czas,
należy robić regularne przerwy.
♦
Ryzyko uszkodzenia słuchu.
♦
Zagrożenie dla zdrowia spowodowane wdychaniem
pyłu wytwarzanego podczas użytkowania urządzenia (np.: podczas pracy w drewnie, szczególnie
dębowym, bukowym oraz MDF).
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpiecznej pracy wiertarkami i wiertarkami udarowymi
♦
Opisywane urządzenie nie jest przeznaczone do
użycia przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, ruchowych lub umysłowych (także
dzieci) lub o zbyt małej wiedzy i doświadczeniu,
jeśli nie zostały one przeszkolone lub nie pozostają
pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia.
Bezpieczne użytkowanie elektronarzędzi wskazówki dodatkowe
♦
W przypadku prac, w czasie których może dojść
do przecięcia własnego lub ukrytych przewodów, należy trzymać urządzenie wyłącznie za
izolowane uchwyty. Przecięcie przewodu z prądem może spowodować pojawienie się napięcia
na metalowych częściach obudowy i porażenie
prądem operatora.
Nigdy nie używaj końcówki dłutującej w trybie
obrotowym. Ta końcówka zegnie się z materiale
i obróci narzędzie.
Obrabiany element należy zamocować do blatu
roboczego za pomocą zacisków lub innych
praktycznych uchwytów. Trzymanie obrabianego
elementu w rękach lub oparcie go o ciało nie daje
dostatecznej stabilizacji i może spowodować utratę
kontroli nad narzędziem.
Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach, podłodze czy suficie, ustal położenie przewodów i rur.
Nie dotykaj wiertła bezpośrednio po zakończeniu
wiercenia, ponieważ może być ono bardzo rozgrzane.
Przeznaczenie urządzenia opisane jest w niniejszej instrukcji obsługi. Używanie jakichkolwiek
akcesoriów lub wykonywanie prac sprzecznych
z przeznaczeniem opisywanym w instrukcji obsługi,
może powodować niebezpieczeństwo uszkodzenia
ciała i/lub uszkodzenia mienia.
Podczas pracy wiertarką udarową należy
stosować ochronniki słuchu. Wystawienie na
działanie hałasu może powodować utratę słuchu.
Używaj dodatkowych uchwytów dołączonych do
narzędzia. Utrata kontroli nad narzędziem może
spowodować uszkodzenie ciała.
4
Drgania
Montaż uchwytu bocznego i ogranicznika
głębokości wiercenia (Rys. A)
Podawana w tabeli danych technicznych oraz w deklaracji zgodności z normami wartość drgań (wibracji),
została zmierzona zgodnie ze standardową procedurą
zawartą w normie EN 60745. Informacja ta może służyć
do porównywania tego narzędzia z innymi. Deklarowana wartość emitowanych drgań może również służyć
do przewidywania stopnia narażenia użytkownika na
wibracje.
♦
♦
♦
♦
Uwaga! Chwilowa siła drgań, występująca w czasie
pracy elektronarzędziem, może odbiegać od podawanych wartości, w zależności od sposobu użytkowania
urządzenia. Poziom wibracji może przekroczyć podawaną wartość.
♦
Regulacja głębokości wiercenia (Rys. A)
Przy określaniu ekspozycji na wibracje, w celu podjęcia środków ochrony osób zawodowo użytkujących
elektronarzędzia zgodnie, z normą 2002/44/EC, należy
uwzględnić rzeczywiste warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Także okresy przestoju i pracy bez obciążenia.
♦
Symbole na urządzeniu
♦
♦
Na obudowie narzędzia umieszczono następujące
piktogramy:
Poluzuj dodatkową rękojeść (9) obracając uchwyt
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Ustaw ogranicznik głębokości wiercenia (8) w żądanej pozycji. Maksymalna głębokość wiercenia
równa się odległości pomiędzy czubkiem wiertła
a przednim końcem ogranicznika głębokości.
Zamocuj dodatkową rękojeść obracając uchwyt
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Zakładanie akcesoriów (rys. B-D)
Ostrzeżenie! Aby zminimalizować ryzyko
zranienia, użytkownik musi zapoznać się
z instrukcją obsługi.
Uchwyt bezkluczowy z blokadą wrzeciona (jeżeli
należy do zestawu) (rys. B)
♦
Rozchyl uchwyt (7) poprzez obrócenie pierścienia
(11) w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.
♦
Wsuń trzpień wiertła (12) w uchwyt.
♦
Dokręć uchwyt poprzez obrócenie pierścienia
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym
To narzędzie ma podwójną izolację, dlatego
też przewód uziemiający nie jest potrzebny.
Zawsze sprawdzaj, czy napięcie zasilania
jest zgodne z wartością podaną na tabliczce
znamionowej.
♦
Obróć zacisk przeciwnie do wskazówek zegara
aż do momentu, gdy możliwe będzie nasadzenie
dodatkowego uchwytu (9) na przednią część narzędzia.
Ustaw rękojeść w żądanej pozycji.
Wsuń ogranicznik głębokości wiercenia (8) do
otworu, jak na rysunku.
Ustaw żądaną głębokość wiercenia postępując
zgodnie z poniższym opisem.
Zamocuj dodatkową rękojeść obracając uchwyt
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Uchwyt bezkluczowy (jeżeli należy do zestawu)
(rys. C).
♦
Otworzyć uchwyt odkręcając przednią część (13)
i jednocześnie trzymając drugą ręką część tylną
(14).
♦
Wsunąć trzonek wiertła (12) w uchwyt i mocno
zacisnąć uchwyt.
Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego należy powierzyć
producentowi lub autoryzowanemu centrum serwisowemu BLACK+DECKER.
Uchwyt kluczowy (jeżeli należy do zestawu) (rys. D).
♦
Rozchyl uchwyt poprzez obrócenie pierścienia (15)
w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.
♦
Wsuń trzpień wiertła (12) w uchwyt.
♦
Kolejno wsuń klucz wiertarski (16) w otwory z boku
uchwytu (17) i zaciśnij uchwyt dokręcając zgodnie
z ruchem wskazówek zegara.
Wyposażenie
Opisywane narzędzie wyposażone jest w kilka lub
wszystkie z poniższych elementów.
1. Wyłącznik z regulacją prędkości obrotowej
2. Przycisk blokady wyłącznika
3. Wyłącznik z regulacją prędkości obrotowej
4. Przełącznik kierunku pracy narzędzia
5. Przełącznik zmiany przełożenia
6. Przełącznik trybu pracy
7. Uchwyt
8. Ogranicznik głębokości wiercenia
9. Dodatkowa rękojeść
Demontaż i wymiana uchwytu (fig. E)
♦
♦
♦
Montaż
♦
♦
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu upewnić się,
czy narzędzie jest wyłączone i wtyczka zasilania jest
odłączona.
♦
5
Maksymalnie otworzyć uchwyt.
Odkręcić wkrętakiem zgodnie z ruchem wskazówek
zegara śrubę blokującą uchwyt.
Wsunąć klucz sześciokątny do uchwytu i uderzyć
młotkiem, jak pokazano na rysunku.
Wyjąć klucz sześciokątny.
Zdjąć uchwyt wykręcając go w kierunku odwrotnym
do ruchu wskazówek zegara.
Aby zamontować uchwyt, należy nakręcić go na
wrzeciono i zabezpieczyć śrubą mocującą.
Eksploatacja
Akcesoria
Uwaga! Uwzględnij tempo pracy urządzenia. Nie
przeciążaj narzędzia.
Wydajność narzędzia zależy od użytego osprzętu.
Osprzęt BLACK+DECKER i Piranha został wykonany
z zachowaniem wysokich standardów jakości i zaprojektowany tak, aby podnieść wydajność narzędzia.
Używając tych akcesoriów maksymalnie wykorzystasz
możliwości swojego narzędzia.
Uwaga! Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach,
podłodze czy suficie, ustal położenie przewodów i rur.
Włączanie udaru
♦
♦
Dla wiercenia udarowego w materiałach kamieniarskich i betonie ustaw selektor trybu pracy (6)
na pozycję
.
Do wiercenia w stali, drewnie i tworzywach sztucznych ustaw selektor trybu pracy (6) na pozycję .
Konserwacja
Opisywane sieciowe/bezprzewodowe urządzenie/
narzędzie BLACK+DECKER zostało zaprojektowane
tak, aby zapewnić długoletnią pracę przy minimalnej
konieczności konserwacji. Aby długo cieszyć się właściwą pracą urządzenia, należy odpowiednio o nie dbać
i regularnie je czyścić.
Przełącznik przełożenia (rys. A)
♦
♦
Do wiercenia w stali i do wkręcania ustaw przełącznik przełożenia (5) w położeniu 1 ustawiając
strzałkę (10) w pozycji numeru 1 (przełożenie 1).
Do wiercenia w materiałach innych niż stal ustaw
przełącznik przełożenia (5) w położeniu 2 ustawiając strzałkę (10) w pozycji numeru 2 (przełożenie
2).
Uwaga! Przed przystąpieniem do konserwacji elektronarzędzi zasilanych przewodem zasilającym /
akumulatorami należy:
♦
Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z kontaktu.
♦
Lub wyłącz i odłącz akumulator od urządzenia,
jeśli urządzenie jest wyposażone w oddzielny
akumulator.
♦
Jeśli akumulator jest zintegrowany, należy go
całkowicie rozładować a następnie wyłączyć
urządzenie.
♦
Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę ładowarki
z gniazda zasilającego. Ładowarka nie wymaga,
oprócz okresowego czyszczenia, żadnej dodatkowej konserwacji.
♦
Regularnie czyścić otwory wentylacyjne przy
użyciu miękkiej szczotki albo suchej ściereczki.
♦
Regularnie czyść obudowę silnika wilgotną ściereczką. Nie używać ściernych lub rozpuszczających środków czyszczących.
♦
Okresowo rozkręcaj szczęki zaciskowe i wytrzepać
z nich gromadzący się pył.
Wybór kierunku obrotów
Do wiercenia i wkręcania wkrętów, należy ustawić
prawe obroty (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
Aby wykręcać wkręty lub wyjąć zakleszczone wiertło,
należy używać lewych obrotów.
♦
Aby ustawić prawe obroty, należy przesunąć przełącznik przód/tył (4) w lewo.
♦
Aby ustawić lewe obroty, należy przesunąć przełącznik przód/tył w prawo.
Uwaga! Nie wolno przełączać kierunku obrotów w czasie pracy silnika.
Włączanie i wyłączanie
♦
♦
♦
Aby włączyć narzędzie, należy nacisnąć wyłącznik
z regulacją obrotów (1). Prędkość obrotowa zależy
od głębokości wciśnięcia przycisku. Jeśli narzędzie
wyposażone jest w pokrętło regulacji prędkości
obrotowej (3), należy ustawić je na żądany zakres
obrotów. Ogólna zasada mówi, że przy wiertłach
o dużej średnicy stosuje się niskie prędkości obrotowe, a dla mniejszych średnic wierteł wyższe
prędkości obrotowe.
Praca ciągła możliwa jest po wciśnięciu przycisku
blokady wyłącznika (2) i zwolnieniu wyłącznika
z regulacją obrotów. Ta opcja dostępna jest tylko
przy pełnej prędkości lub przy dowolnej prędkości
ustawionej za pomocą pokrętła regulacji prędkości
obrotowej (3). Ta opcja nie działa w przypadku
lewych obrotów.
Aby wyłączyć narzędzie, należy zwolnić wyłącznik
z regulacją obrotów. Aby wyłączyć narzędzie pracujące w trybie ciągłym, należy powtórnie nacisnąć
wyłącznik z regulacją obrotów i zwolnić go.
Wymiana wtyczki sieciowej (dotyczy tylko
Wielkiej Brytanii i Irlandii)
Jeśli występuje konieczność montażu nowej wtyczki:
♦
Odpowiednio zutylizuj starą wtyczkę.
♦
Przyłącz brązowy przewód do zacisku fazy w nowej
wtyczce.
♦
Przyłącz niebieski przewód do zacisku zerowego.
Uwaga! Nie wykonuj przyłączenia do końcówki uziemienia. Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji dołączoną
do wtyczek wysokiej jakości. Zalecany bezpiecznik: 5 A.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Opisywanego
produktu nie wolno utylizować razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych.
Gdy okaże się, że konieczna jest wymiana posiadanego
narzędzia BLACK+DECKER lub nie będzie się go więcej
używać, nie należy wyrzucać go razem ze śmieciami
z gospodarstwa domowego. Przekaż produkt do punktu
selektywnej zbiórki odpadów.
6
Selektywna zbiórka zużytych produktów
i opakowań pozwala na powtórne wykorzystanie użytych materiałów. Powtórne użycie
materiałów pomaga chronić środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem i zmniejsza
zapotrzebowanie na surowce.
Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z EN 60745:
Ciśnienie akustyczne (LpA) 100 dB(A), niepewność (K)
3 dB(A), Moc akustyczna (LWA) 111 dB(A), niepewność (K)
3 dB(A)
Sumaryczna wielkość drgań (suma wektorów trzech osi)
zgodnie z normą EN 60745:
Lokalne prawodawstwo może zapewniać możliwość
selektywnej zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych
poprzez pozostawienie ich w punktach zbiórki na
miejskich wysypiskach śmieci lub u sprzedawcy, przy
zakupie nowego sprzętu.
Wiercenie udarowe w betonie (ah, ID) 13,5 m/s2, niepewność
(K) 1,5 m/s2, Wiercenie w metalu (ah, D) < 4,3 m/s2,
niepewność (K) 1,5 m/s2
BLACK+DECKER zapewnia możliwość zbiórki i recyklingu swoich produktów po zakończeniu okresu
eksploatacji. Aby skorzystać z tej możliwości, prosimy
zwrócić się do jednego z autoryzowanych przedstawicieli serwisowych, który odbierze je od Państwa
w naszym imieniu.
Deklaracja zgodności UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
KR7532, KR8542, KR911, KR1102
Firma Black & Decker oświadcza, że produkty numer
katalogowy KR7532, KR8542, KR911, KR1102 wymienione w "Danych technicznych" spełniają wymagania
norm: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Adres najbliższego autoryzowanego przedstawiciela
serwisowego otrzymają Państwo kontaktując się
z miejscowym biurem BLACK+DECKER, którego adres
podany jest w niniejszej instrukcji obsługi. Lista autoryzowanych przedstawicieli serwisowych oraz informacje
na temat naszego serwisu posprzedażnego dostępne
są również na stronie internetowej: www.2helpU.com.
Te produkty są również zgodne z zapisami dyrektyw
2014/30/EU oraz 2011/65/UE Aby otrzymać więcej informacji, należy skontaktować się z firmą Black & Decker
pod adresem podanym poniżej lub na końcu instrukcji.
Dane techniczne
Napięcie zasilania
VAC
Moc elektryczna
W
Szybkość bez obciążenia min-1
Szybkość udaru
min-1
Maksymalna średnica wiercenia
Beton
mm
Stal
mm
Drewno
mm
Masa
kg
Napięcie zasilania
VAC
Moc elektryczna
W
Szybkość bez obciążenia min-1
Szybkość udaru
min-1
Maksymalna średnica wiercenia
Beton
mm
Stal
mm
Drewno
mm
Masa
kg
KR7532
(Typ 1)
KR8542
(Typ 1)
230
750
0-1100 /
0-3100
0-18 700 /
0-52 700
230
850
0-1100 /
0-3100
0-18 700 /
0-52 700
16
13
50
2,5
18
13
50
2,6
KR911
(Typ 1)
KR1102
(Typ 1)
230
910
0-1100 /
0-3100
0-18 700 /
0-52 700
230
1100
0-1100 /
0-3200
0-18 700 /
0-54 400
18
13
50
2,6
20
16
50
2,8
Osoba niżej podpisana jest odpowiedzialna za sporządzenie dokumentacji technicznej i złożenie deklaracji
zgodności w imieniu firmy Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
30/09/2014
zst00260156 - 11-03-2015
7
BLACK+DECKER
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki BLACK+DECKER reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
BLACK+DECKER powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
BLACK+DECKER;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
8
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising