EGBL148 | Black&Decker EGBL148 HAMMER DRILL Type H1 instruction manual

509211 - 17 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
EGBL148
EGBL188
A
B
C
D
E
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
e.
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Black & Decker
jest przeznaczona do wkręcania i wykręcania wkrętów,
a także do wiercenia otworów w drewnie, metalach,
tworzywach sztucznych i miękkim murze. Urządzenie
to nie nadaje się do zastosowań przemysłowych.
f.
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
3.
a.
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym,
pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.
b.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystać.
Używane tutaj określenie „elektronarzędzie” oznacza
zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
c.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do
miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od
wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani
do wyjmowania wtyczki kabla z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel może
doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
3
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu, zabezpiecz obwód
zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub
akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym
na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy
mogą zostać pochwycone przez obracające się
części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego przypadku
zastosowania. Najlepszą jakość i bezpieczeństwo
osobiste osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na-
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
stawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom, które
nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym
stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome
elementy obracają się w odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte ani tak
uszkodzone, że nie zapewniają prawidłowego
funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić.
Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp.
używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów bhp.
Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi akumulatorowych
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach przewidzianych do tego celu przez producenta.
W przypadku ładowarki przeznaczonej tylko do
określonego rodzaju akumulatora włożenie innego
akumulatora grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do
danego rodzaju elektronarzędzi. Stosowanie
innych akumulatorów stwarza ryzyko doznania
urazu ciała i pożaru.
Nieużywane akumulatory trzymaj z dala od
spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwoździ,
śrub i innych małych przedmiotów metalowych,
które mogą spowodować zwarcie biegunów.
Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
Z powodu niewł aściwego z astosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit. Nie
dotykaj go. W razie niezamierzonego kontaktu
natychmiast spłucz wodą narażone miejsce.
Gdyby elektrolit prysnął w oczy, niezwłocznie
zgłoś się do lekarza. Wyciekły elektrolit może
spowodować podrażnienie oczu lub oparzenia.

Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeńst wa pracy wier tarek zw ykł ych
i udarowych.






Przy korzystaniu z wiertarek udarowych zakładaj nauszniki ochronne. Hałas może doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
Korzystaj z dodatkowych rękojeści należących
do zakresu dostawy elektronarzędzia. Utrata
panowania nad urządzeniem może skutkować
urazem ciała.
W razie niebezpieczeństwa przewiercenia ukrytych przewodów elektrycznych lub własnego
przewodu zasilającego trzymaj wiertarko-wkrętarkę za izolowane rękojeści. Narzędzie
robocze ma elektryczne połączenie z gołymi metalowymi elementami wiertarko-wkrętarki, co grozi
porażeniem prądem elektrycznym w przypadku
natrafienia na będący pod napięciem przewód.
Używaj ścisków stolarskich lub podobnych
środków do mocowania przedmiotu obrabianego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie
przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem grozi
utratą panowania nad wiertarko-wkrętarką.
Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach, podłogach i sufi tach poinformuj się dokładnie, jak
przebiegają ukryte w nich przewody elektryczne
i rury.
Unikaj dotykania ostrza wiertła tuż po zakończeniu
wiercenia, gdyż może być gorące.
Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym
urządzeniem.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem zastosowanie elektronarzędzia. Używanie
innych nasadek lub akcesoriów, niż zalecane w tej
instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych
z przeznaczeniem grozi nieprzewidywalnymi konsekwencjami.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z wiertarko-wkrętarki mogą zaistnieć
dodatkowe zagrożenia nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów
bezpieczeństwa i stosowaniu wszystkich urządzeń
zabezpieczających nadal występują pewne zagrożenia.
Zaliczają się do nich:
 Skaleczenia wskutek dotknięcia obracających się/
ruchomych elementów.
 Skaleczenia doznane przy wymianie elementów,
noży i akcesoriów.
 Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
4


przerwy w pracy.
Upośledzenie narządu słuchu.
Zagrożenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza dębu, buku i MDF).



Wibracje
Ważone częstotliwościowo war tości skuteczne
przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych
technicznych i deklaracji zgodności zostały zmierzone
standardową metodą opisaną w normie EN 60745,
dzięki czemu można je wykorzystywać do porównań
z innymi narzędziami i do tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wody.
Nie otwieraj ładowarki.
Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do
ładowarki.
Ładowarka nie jest dopuszczona do pracy na
wolnym powietrzu.
Przed użyciem ładowarki dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest konieczna. Sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe
zgadza się z wartością podaną na tabliczce
znamionowej ładowarki. Nigdy nie próbuj
bezpośrednio przyłączać wiertarko-wkrętarki
do sieci.
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia drgań w praktyce może się różnić od podanej
wartości zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia
i nie da się wykluczyć jej przekroczenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu ustalenia
wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie
używających narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo w danym czasie
narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo pracowało
na biegu jałowym.

W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker. Postępowanie
wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na
niebezpieczeństwo.
Elementy wiertarko-wkrętarki
Na elektronarzędziu umieszczono następujące piktogramy:
1.
2.
3.
Ostrzeżenie: By zmniejszyć ryzyko doznania
urazu, przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek.
4.
5.
6.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy akumulatorów i ładowarek
Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w lewo
Przełącznik trybu pracy/pierścień nastawczy momentu obrotowego
Uchwyt wiertarski
Przełącznik biegów
Uchwyt do końcówki wkrętarskiej
Rys. A
7.
8.
9.
Akumulatory
 W żadnym wypadku nie próbuj otwierać akumulatora.
 Nie wystawiaj akumulatora na działanie wody.
 Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym
temperatura może przekroczyć 40 oC.
 Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 10 oC i 40 oC.
 Akumulator ładuj tylko za pomocą dostarczonej
ładowarki.
 Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona
środowiska”.
Akumulator
Ładowarka
Wskaźnik ładowania
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu wyjmij
akumulator z wiertarko-wkrętarki.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora
(rys. B)


Nigdy nie ładuj uszkodzonych akumulatorów.
By włożyć akumulator (7), ustaw go odpowiednio
względem rękojeści wiertarko-wkrętarki, a następnie wsuń w obsadę i wciśnij aż do zatrzaśnięcia.
By wyjąć akumulator, naciśnij guzik zwalniający
(10) i jednocześnie wyciągnij akumulator z obsady.
Mocowanie i wyjmowanie wiertła lub
końcówki wkrętarskiej
Ładowarki
 Ładowarek Black & Decker używaj tylko do
ładowania akumulatorów dostarczonych wraz
z wiertarko-wkrętarką. Inne akumulatory mogą
pęknąć, co grozi wyrządzeniem szkód rzeczowych
i osobowych.
 Nigdy nie próbuj ładować baterii.
 Uszkodzony kabel natychmiast wymień na nowy.
Elektronarzędzie to jest wyposażone w uchwyt wiertarski szybkozaciskowy, który umożliwia szybką wymianę
wierteł i końcówek wkrętarskich.
 Zablokuj wrzeciono, przesuwając przełącznik
kierunku obrotów w prawo/w lewo (2) do środkowej
pozycji.
 Otwórz uchwyt wiertarski (4), jedną ręką obracając
5
przednią część, a drugą przytrzymując tylną część
uchwytu.
 Włóż chwyt narzędzia roboczego i zaciśnij
w uchwycie wiertarskim.
Wiertarko-wkrętarka jest dostarczana z dwustronną
końcówką wkrętarską zamocowaną w uchwycie (6).
 By wyjąć końcówkę z uchwytu, po prostu wyciągnij
ją z wgłębienia.
 By zamocować końcówkę w uchwycie, wciśnij ją
do oporu.


By uzyskać obroty w lewo, przełącznik kierunku
obrotów przesuń w prawo.
By zablokować wiertarko-wkrętarkę, przełącznik
kierunku obrotów ustaw w środkowej pozycji.
Wybór trybu pracy bądź momentu
obrotowego (rys. D)
Wiertarko-wkrętarka jest wyposażona w pierścień
obrotowy do nastawiania momentu obrotowego przy
wkręcaniu wkrętów. Duże wkręty i twarde przedmioty wymagają większego momentu obrotowego niż
w przypadku małych wkrętów i miękkich przedmiotów.
Pierścień obrotowy ma duży zakres nastawy, by w ten
sposób ułatwić regulację.
 W celu wiercenia w drewnie, metalu i tworzywie
sztucznym obróć pierścień (3) do pozycji, w której
Zastosowanie
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania wiertarko-wkrętarki.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach, podłogach i sufitach, poinformuj się dokładnie, jak
przebiegają ukryte w nich przewody elektryczne i rury.

Ładowanie akumulatora (rys. A)
Akumulator należy naładować przed pier wszym
użyciem wiertarko-wkrętarki i gdy jej moc zaczyna
wyczuwalnie spadać. Podczas ładowania akumulator
może się nagrzewać, ale jest to normalne zjawisko,
które nie świadczy o usterce.
Ostrzeżenie! Nie ładuj akumulatora, gdy temperatura
otoczenia jest niższa niż 10 oC lub wyższa niż 40 oC.
Zalecana temperatura ładowania wynosi ok. 24 oC.
Wskazówka: Ładowarka nie ładuje akumulatora,
gdy jego temperatura jest niższa niż 10 oC lub
wyższa niż 40 oC.
Pozostaw akumulator w ładowarce. Ładowarka
zacznie go ładować, gdy tylko temperatura osiągnie
prawidłową wartość.
 Włóż akumulator (7) do ładowarki (8). Akumulator
można włożyć tylko w jednej pozycji. Upewnij się,
czy akumulator jest całkowicie wsunięty do ładowarki.
 Przyłącz ładowarkę do sieci.
Wskażnik naładowania (9) pulsuje. Bateria jest naładowana, jeśli wskaźnik naładowania (9) świeci na stałe.
Ładowarka i akumulator mogą pozostać podłączone na
czas nieokreślony. Lampka LED zapala się jeśli ładowarka okazjonalnie będzie doładowywać akumulator.
 Rozładowany akumulator należy doładować w
ciągu 1 tygodnia. Trwałość akumulatora obniża
się, jeśli pozostaje rozładowany.
strzałka wskazuje na symbol wiertła .
W celu wkręcania wkrętów wybierz pierścieniem
żądany moment obrotowy. Jeżeli nie znasz najkorzystniejszego ustawienia, wykonaj następujące
próby:
Pierścień nastawczy (3) obróć do pozycji
o najmniejszym momencie obrotowym.
Wkręć pierwszy wkręt.
Gdy sprzęgło za szybko rozłączy napęd, przestaw pierścień na większą wartość i kontynuuj
wkręcanie. Powtórz tę procedurę aż do nastawienia optymalnego momentu obrotowego.
Wkręć przy nim pozostałe wkręty.
Wiercenie w murze (rys. rys. D i E)
 W celu wiercenia w murze obróć pierścień (3) do
pozycji wiercenia udarowego, w której strzałka
wskazuje na symbol młotka .
 Przełącznik biegów (5) przesuń do przodu (2. bieg).
Przełącznik biegów (rys. E)
 W celu wiercenia otworów w stali oraz wkręcania
i wykręcania wkrętów przełącznik biegów (5)
przesuń do tyłu (1. bieg).
 W celu wiercenia otworów w przedmiotach innych
niż ze stali przełącznik biegów (5) przesuń do
przodu (2. bieg).
Wiercenie/wkręcanie i wykręcanie wkrętów


Pozostawianie akumulatora w ładowarce
Akumulator można pozostawiać w ładowarce dowolnie
długo przy świecącej się diodzie. Ładowarka utrzymuje
pełny ładunek akumulatora.

Przełącznikiem (2) wybierz odpowiedni kierunek
obrotów (w prawo lub w lewo).
By załączyć wiertarko-wkrętarkę, naciśnij wyłącznik (1). Im głębiej go naciśniesz, tym większa
będzie prędkość obrotowa wrzeciona.
By wyłączyć wiertarko-wkrętarkę, zwolnij wyłącznik.
Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracy
Wybór kierunku obrotów (rys. C)
Przy wierceniu otworów i wkręcaniu wkrętów silnik
wiertarko-wkrętarki powinien się obracać w prawo
(w kierunku ruchu wskazówek zegara). W celu wykręcenia wkrętów lub uwolnienia zakleszczonego wiertła
zmień kierunek obrotów na przeciwny (w lewo).
 By uzyskać obroty w prawo, przełącznik kierunku
obrotów (2) przesuń w lewo.
Wiercenie
 Wywieraj tylko lekki nacisk w osi wiertła.
 Gdy poczujesz, że przedmiot obrabiany jest już
prawie przewiercony, stopniowo zmniejsz nacisk
na wiertło aż do zakończenia operacji wiercenia.
 Przy wierceniu otworów w przedmiotach, które łatwo odpryskują lub pękają, podłóż z tyłu drewniany
6





one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych
lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
klocek.
Duże otwory w drewnie najlepiej jest wiercić przy
użyciu wiertła piórkowego.
Do wiercenia otworów w metalach najlepsze są
wiertła ze stali szybkotnącej.
Do wiercenia otworów w miękkim murze najlepiej
nadają się wiertła udarowe.
Przy wierceniu otworów w innych metalach niż
żeliwo i mosiądz stosuj chłodziwo.
By ustalić dokładną pozycję otworu, zaznacz go
punktakiem.
Wkręcanie i wykręcanie wkrętów
 Zawsze stosuj końcówki wkrętarskie odpowiedniego rodzaju i odpowiedniej wielkości.
 Gdy wkręty dają się wkręcać z trudem, zwilż je niewielką ilością płynu do mycia naczyń lub posmaruj
mydłem jako środkiem smarnym.
 Wiertarko-wkrętarkę i końcówkę zawsze utrzymuj
w osi wkrętu.
Akumulatory

Konserwacja

Wiertarko-wkrętarka firmy Black & Decker odznacza się
dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej
pracy niezbędne jest jej regularne czyszczenie.
Akumulatory firmy Black & Decker dają się
wielokrotnie ładować, ale po ostatecznym
zużyciu trzeba je fachowo zutylizować zgodnie
z przepisami o ochronie środowiska.
Całkowicie rozładuj akumulator i odłącz go od
wiertarko-wkrętarki.
Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe i litowo-jonowe podlegają recyklingowi. Oddaj
je swojemu dilerowi lub do komunalnego zakładu
utylizacji odpadów.
Dane techniczne
Ładowarka nie wymaga żadnej konserwacji z wyjątkiem
regularnego czyszczenia.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyjmij akumulator
z wiertarko-wkrętarki. Zanim zaczniesz czyścić ładowarkę, odłącz ją od sieci.
 Za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty regularnie czyść szczeliny wentylacyjne we
wiertarko-wkrętarce i ładowarce.
 Wilgotną szmatą systematycznie przecieraj
obudowę silnika. Nie używaj żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
 Regularnie czyść uchwyt wiertarski. W tym celu
otwórz go i, lekko ostukując, usuń pył z wnętrza.
Napięcie
Prędkość
obrotowa biegu
jałowego
Maksymalny
moment obrotowy
Maks. rozwarcie
szczęk
Maks. średnica
wiercenia
w stali/drewnie
Ładowarka
Napięcie
wejściowe
Napięcie
wyjściowe
Prąd
Średni czas
ładowania
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz
go już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska
nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Akumulator
Napięcie
Pojemność
Rodzaj akumulatora
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
7
EGBL148
(H1)
VDC 14,4
obr/min 0-450/
0-1500
EGBL188
(H1)
18
0-400/
0-1350
Nm 14/36
17/38
mm 10
10
mm 10/25/10
10/25/10
905902** typ 1
VAC 100 - 240
VDC 8 - 20
mA 400
h 3 -5
BL1114
VDC 14,4
Ah 1,1
litowojonowy
BL1314
14,4
1,3
litowojonowy
BL1514
14,4
1,5
litowojonowy
Akumulator
Napięcie
BL1118 BL1318 BL1518
VDC 18
18
18
Pojemność
Ah 1,1
Rodzaj akumulatora
litowojonowy
1,3
1,5
litowojonowy
litowojonowy
Poziom hałasu zmierzony według normy
EN 60745:
Poziom ciśnienia akustycznego: 87,4 dB(A),
niepewność pomiaru: 3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 98,4 dB(A), niepewność
pomiaru: 3 dB(A)
Ważona częstotliwościowo całkowita wartość
skuteczna przyśpieszenia drgań na rękojeści
(suma wektorowa 3 składowych kierunkowych)
według normy EN 60745:
Przy wierceniu udarowym w betonie: 11 m/s2,
niepewność pomiaru: 1,5 m/s2
Przy wierceniu w metalu: < 2,5 m/s2, niepewność
pomiaru: 1,5 m/s2
Przy bezudarowym wkręcaniu wkrętów: < 2,5 m/s2,
niepewność pomiaru: 1,5 m/s2
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
EGBL148/EGBL188
Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyroby nr kat.
EGBL148/EGBL188 opisane w „Danych technicznych”
zostały wykonane zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami: 2006/42/WE, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Te produkty są również zgodne z dyrektywą 2004/108/
WE i 2011/65/UE. By uzyskać więcej informacji, zwróć
się do jednego z naszych przedstawicielstw handlowych
Black & Decker wyszczególnionych na końcu tej
instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za sporządzenie
dokumentacji technicznej i składa tę deklarację w imieniu Black & Decker.
Kevin Hewitt
Wiceprezydent Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
22.01.2013
8
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00206777 - 02-05-2013
9
10
E16458
7
7
8
7
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
www.2helpU.com
1
EGBL148 - EGBL188
2
5
6
12 - 12 - 12
3
4
H1
TYPE
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising