DCS310 | DeWalt DCS310 CORDLESS RECIPROCATING SAW instruction manual

372000-60 EST
DCS310
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
17
Joonis / Рисунок 1
g
b
c
d
i
h
a
f
e
k
j
Joonis / Рисунок 2
j
Joonis / Рисунок 3
b
3
Joonis / Рисунок 4
Joonis / Рисунок 5
k
j
Joonis / Рисунок 6
c
Joonis / Рисунок 8
4
Joonis / Рисунок 7
Joonis / Рисунок 9C
Joonis /
Рисунок 9A
f
g
e
Joonis /
Рисунок 9B
Joonis / Рисунок 10
Joonis / Рисунок 11
Joonis / Рисунок 12
Joonis / Рисунок 13A
Joonis / Рисунок 13B
5
EESTI KEEL
10,8 V AKU JA REGULEERITAVA
KÄEPIDEMEGA TIIGERSAAG DCS310
Õnnitleme!
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
Olete valinud DEWALT-i tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe kindlama partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Aku tüüp
Max väljundvõimsus
Koormuseta kiirus
Käigupikkus
Kaal (ilma akuta)
W
min-1
mm
kg
DCS310
10,8
1
Liitium-ioon
140
0–2700
14,3
1,2
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
74
3
85
3
(helirõhk)
(helirõhu määramatus)
(helivõimsus)
(helivõimsuse määramatus)
VDC
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsiooni emissiooniväärtus ah
Laudise lõikamisel
ah,B =
m/s²
8,5
Määramatus K =
m/s²
1,5
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase on
mõõdetud vastavalt EN 60745 toodud standardtestile ja seda saab kasutada tööriistade
omavaheliseks võrdlemiseks. Seda võib kasutada
mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS. Märgitud vibratsiooni mõju
kehtib tööriista tavalise kasutamise
korral. Kuid kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate
lisaseadmetega või kui tööriist on
halvasti hooldatud, võivad vibratsiooni
mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
Vibratsiooni mõjuaja arvestusel
tuleb arvesse võtta ka aega, mil
tööriist on väljalülitatud või pöörleb
vabakäigul ning tööd ei tee. See võib
märkimisväärselt vähendada kogu
tööaja kestel mõjuvat vibratsiooni.
6
Aku
Aku tüüp
Pinge
Mahutavus
Kaal
DCB121
Liitium-ioon
10,8
1,3
0,2
VDC
Ah
kg
Laadija
Võrgupinge
Aku tüüp
Ligikaudne.
laadimise
aeg
Kaal
DCB100
230
Liitium-ioon
min
40
40
(1,3 Ah
(1,5 Ah
aku)
aku)
kg
0,3
VAC
DCB123
Liitium-ioon
10,8
1,5
0,2
DCB105
230
Liitium-ioon
30
30
(1,3 Ah
(1,5 Ah
aku)
aku)
0,49
Kaitsmed
Euroopa
230 V tööriist 10 amprit, peatoide
Ühendkuningriik ja Iirimaa
230 V tööriist 3 amprit, pistikus
Mõisted. Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT. Tähistab eelseisvat ohtlikku
olukorda, mis, kui seda mitte vältida,
lõppeb tavaliselt surma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS. Tähistab võimalikku
ohuolukorda, kui seda ei väldita,
võib see lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST. Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita, võib
tagajärjeks olla väike või mõõdukas
kehavigastus.
MÄRKUS. Viitab praktikale, mis ei ole
seotud kehavigastustega, kuid kui
seda ei väldita, võib see põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögi ohtu.
EESTI KEEL
Tähistab tuleohtu.
b)
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
c)
DCS310
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/
EÜ ja 2011/65/EÜ. Lisainfo saamiseks palun
kontakteeruge DEWALTiga allpool asuval aadressil
või viidake kasutusjuhendi tagaküljel olevale
informatsioonile.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda DEWALT-i nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.12.2011
HOIATUS. Vähendamaks vigastus-riski
lugege tähelepanelikult instruktsiooni.
Üldised hoiatused
elektritööriistade kasutamisel
HOIATUS. Lugege hoiatusi ja
juhendeid. Kõigi juhiste täpne
järgimine aitab vältida elektrilöögi,
tulekahju ja/või raske kehavigastuse
ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapter-pistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögi ohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Kui olete on
maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
c) Vältige elektritööriistade vihma kätte või
märgadesse tingimustesse sattumist.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge väärkasutage toitejuhet. Ärge
kunagi kasutage seadme toitejuhet selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
juhet kuumuse, õli, teravate nurkade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis juhtmed suurendavad elektrilöögi
ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme
kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
f) Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage lekkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid,
nagu tolmumask, libisemiskindlad
jalanõud, kiiver või kõrvakaitsevahendid,
7
EESTI KEEL
c)
d)
e)
f)
g)
vähendavad õigetes tingimustes kasutades
isikuvigastusi.
Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista sõrm lülitil või ühendades
vooluvõrku tööriista mille lüliti on tööasendis
kutsub esile õnnetusi.
Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge upitage. Seiske kogu aeg
kindlas asendis ja säilitage tasakaal.
See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või
pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis
on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/
või eemaldage aku. Selline käitumine
vähendab riski masina ettenägematu
käivitumise näol.
d) Pikemaks seisma jäänud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas.
Mitte lubada tööriista kasutada inimestel
kes pole saanud vastavat väljaõpet
või pole lugenud kasutusjuhendit.
Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad
olla väga ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
8
f)
g)
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid
terved ja kõiki muid tööriista tööd
mõjutada võivaid tingimusi. Kahjustuste
korral laske tööriista enne edasist
kasutamist remontida. Paljud õnnetused
on põhjustatud halvasti hooldatud tööriista
tõttu.
Hoidke lõiketerad terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsikud jne. vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse nii
tööpiirkonda kui tehtava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5) AKUTÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDUS
a) Laadimiseks kasutage ainult tootja poolt
heaks kiidetud laadijat. Ühte tüüpi aku
laadimiseks kasutatav laadija võib teist tüüpi
aku puhul tekitada tuleohu.
b) Kasutage elektritööriistades ainult
konkreetsele seadmele mõeldud
akusid. Teist tüüpi akude kasutamine võib
põhjustada vigastus- ja tuleohu.
c) Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal
metallesemetest nagu nt kirjaklambrid,
mündid, võtmed, naelad, kruvid või
muudest metallesemetest, mis võivad
luua ühenduse kahe klemmi vahel.
Lühiühenduse tekitamine aku klemmide
vahel võib põhjustada põletushaavu või
tulekahju.
d) Väärkasutamise korral võib akust
lekkida vedelikke; vältige nendega
kokkupuudet. Kui kokkupuude toimub,
loputage kokkupuutekohta veega. Kui
vedelik satub silma, pöörduge koheselt
arsti poole. Akust lekkinud vedelik võib
põhjustada ärritust ja põletushaavu.
6) HOOLDUS
a) Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii
tagate tööriista ohutuse.
Lisaturvahoiatused
tiigersaagide kasutamisel
• Hoidke elektritööriista töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
lõikevahend võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Pinge all oleva juhtme lõikamine
võib pingestada elektritööriista metallist osad
ning anda kasutajale elektrilöögi.
EESTI KEEL
• Kandke ALATI tolmumaski. Kokkupuude
saepuruosakestega võib põhjustada
hingamisraskusi ja isegi kehavigastusi.
• KUNAGI Ärge lülitage tööriista sisse, kui
saetera on töödetaili kinni kiilununud või
kontaktis materjaliga.
Muud riskid
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
– Kuulmiskahjustused.
• Hoidke käed liikuvatest osadest eemal.
Ärge kunagi asetage käsi lõikekoha lähedale.
– Lendavatest osakestest põhjustatud
kehavigastusoht.
• Olge eriti ettevaatlik, kui lõikate pea kohal,
samuti pöörake tähelepanu võimalikele
peidetud juhtmetele. Ennetage okste ja prahi
kukkumist õigeaegselt.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad käitamisel
kuumenevad tarvikud.
• Ärge käitage seadet korraga pikka aega.
Tööriista käitamisel tekkiv vibratsioon võib
põhjustada jäädavaid kahjustusi sõrmedele,
kätele ja käsivartele. Kasutage kindaid
vibratsiooni summutamiseks puhake
regulaarselt ja piirake tööriista igapäevast
kasutusaega.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastuste oht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Kandke kõrvaklappe.
SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE
• Pärast tööriista väljalülitamist ärge üritage sae
tera peatada oma sõrmedega.
• Ärge asetage kunagi saagi lauale või pinnale
kui see pole välja lülitatud. Pärast tööriista
väljalülitamist pöörleb saetera veel mõnda
aega.
SAAGIMISEL
• Kui kasutate terasid, mis on mõeldud
puidu lõikamiseks, siis eemaldage enne
töö alustamist töödetailist kõik naelad ja
metallesemed.
• Võimalusel kinnitage töödetail klambrite ja
kinnititega.
Kandke kaitseprille.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Kuupäevakood, mis sisaldab seadme
tootmisaastat, on prinditud seadme korpuse aku
kinnituspesale.
Näiteks:
2012 XX XX
tootmisaasta
• Ärge üritage lõigata liialt väikseid detaile.
Kõikide akulaadijate
täiendavad ohutusjuhised
• Ärge küünitage liiga kaugele ette. Veenduge,
et seisate kindlalt; eriti kui olete redelil või
tellingutel.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES. Kasutusjuhis
sisaldab olulisi ohutus- ja käitamisjuhised
akulaadijatele DCB105 ja DCB100.
• Hoidke saagi alati kahe käega.
• Kaarte ja taskute lõikamisel kasutage sobilikku
lõiketera.
SAETERADE KONTROLLIMINE JA
VAHETAMINE
• Kasutage ainult saeterasid, mis vastavad siin
kasutusjuhendis kirjeldatud nõuetele.
• Kasutada võib ainult heas töökorras teravaid
saeterasid, pragunenud või väändunud
saeterad tuleks koheselt kõrvaldada ja
asendada uutega.
• Veenduge et saetera on korralikult kinnitatud.
• Enne laadija kasutamist lugege kõiki juhiseid
ja pöörake tähelepanu laadija, aku ja seadme
märgistele.
HOIATUS. Elektrišoki oht. Laadijasse
ei tohi sattuda vedelikke. See võib
põhjustada kasutajale elektrišoki.
ETTEVAATUST: Põletuste oht.
Vigastuste ohu vältimiseks kasutage
ainult DEWALTi akusid. Teised akud
võivad plahvatada ning põhjustada
isikuvigastusi ja kahjusid.
ETTEVAATUST. Lapsi tuleb jälgida, et
nad ei mängiks seadmega.
9
EESTI KEEL
MÄRKUS: Kui laadija on ühendatud
toitevõrku, võib võõrkeha kokkupuude
laadimisklemmidega tekitada
lühiühenduse. Elektrit juhtivad metallist
võõrkehad on nt terasvill, alumiiniumist
foolium; materjalid, mis sisaldavad
metallosakesi, peab hoidma eemal
laadija avaustest. Kui aku pole laadijas,
eemaldage laadija vooluvõrgust. Enne
laadija puhastamist eemaldage see
vooluvõrgust.
• ÄRGE üritage laadida akut laadijatega,
mis pole üles loendatud käesolevas
kasutusjuhendis. Seadme aku ja laadija on
mõeldud koos kasutamiseks.
• Need laadijad on mõeldud ainult DEWALTi
akude laadimiseks. Muu kasutusviis võib
põhjustada tule-, elektrišoki või elektrilöögi
ohtu.
• Laadija ei tohi kukku puutuda lume ega
vihmaga.
• Laadija eemaldamisel vooluvõrgust
tõmmake see pesast välja tõmmates seda
laadijast, mitte toitejuhtmest. See vähendab
elektripistiku ja toitekaabli vigastamise ohtu.
• Veenduge, et toitekaabel on paigaldatud
nii, et selle otsa ei oleks võimalik
komistada, vastasel juhul on oht, et
elektrikaabel pingestatakse või seda
kahjustatakse.
• Kasutage pikendusjuhet ainult siis, kui
see on vältimatu. Vale pikendusjuhtme
kasutamine võib põhjustada tule-, elektrišoki
või elektrilöögi ohtu.
• Ärge asetage laadija peale esemeid ega
ärge asetage laadijat pehmetele pindadele,
mis võivad blokeerida laadija ventilatsiooniavad – see võib põhjustada laadija
ülekuumenemise. Asetage laadija eemale
kuumusallikatest. Laadija ventilatsiooniavad
asuvad seadme korpuse all ja peal.
• Ärge kasutage laadijat, kui selle kaabel või
pistik on saanud kahjustada — asendage
need koheselt.
• Kui toitekaabel on saanud kahjustada, peab
ohu vältimiseks selle kohe asendama seadme
tootja, volitatud hooldustöökoda või mõni muu
sarnane isik.
• Enne laadija puhastamist eemaldage see
vooluvõrgust. See vähendab elektrišoki
ohtu. Ainult aku eemaldamine seda ohtu ei
vähenda.
• KUNAGI ärge üritage ühendada kokku
2 laadijat.
• Laadija on mõeldud kasutama tavalist
230 V majapidamisvoolu. Ärge üritage seda
kasutada mõnel teisel pingetugevusel. See
ei käi autoilaadija kohta.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Laadijad
Laadijad DCB100 ja DCB105 on mõeldud 10,8 V
liitium-ioonakude laadimiseks.
Need laadijad ei vaja seadistamist ning nad on
loodud nii, et nende kasutamine oleks võimalikult
lihtne.
Laadimisprotseduur (joon. 2)
1. Enne aku sisestamist ühendage akulaadija
sobiva pistikupesaga.
2. Sisestage aku (j) laadijasse. Punane märgutuli
hakkab vilkuma (laadimine), mis näitab, et
laadimisprotsess on alanud.
3. Laadimisprotsess on lõppenud, kui punane
märgutuli JÄÄB PÕLEMA. Aku on valmis
kasutamiseks või selle võib jätta laadijasse.
MÄRKUS. Selleks, et tagada liitium-ioon akude
maksimaalne eluiga ja sooritusvõime, laadige akud
täielikult enne esmast kasutamist.
Laadimisprotsess
Vt allpool olevat tabelit, et näha aku laadimisolekut.
Laadimisolek
laadimine
täielikult laetud
külma/kuuma aku viivitusaeg
ssendage aku
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
• Ärge kasutage laadijat kui see on saanud
tugeva löögi, kukkunud maha või saanud
kahjustada ükskõik millisel moel. Viige see
volitatud hoolduskeskusesse.
Kuuma/külma aku viivitusaeg
• Ärge võtke laadijat koos lahti; kui tekib
vajadus laadijat hooldada või remontida,
viige see volitatud hoolduskeskusesse.
Seadme uuesti kokkupanemine võib
põhjustada elektrišoki-, elektrilöögi- või
tuleohtu.
Kui laadija tuvastab, et aku on liiga külm või liiga
kuum, käivitub automaatselt viivitusaeg, mis ei
lase laadimist alustada enne, kui aku temperatuur
on jõudnud sobivasse vahemikku. Seejärel
lülitub laadija automaatselt laadimisrežiimi. See
funktsioon aitab tagada aku maksimaalse eluea.
10
EESTI KEEL
AINULT LIITIUM-IOONAKUD
ETTEVAATUST: Kui tööriista ei
kasutata, asetage see stabiilsele
pinnale, kus seda ei ähvarda
maha- või ümberkukkumise oht.
Suure akuga tööriistad võivad seista
püstiasendis toetatuna akule, kuid neid
on lihtne ümber ajada.
Liitium-ioonakud on sisseehitatud elektroonilise
kaitsesüsteemiga (Electronic Protection System),
mis kaitseb akut ülekoormuse, ülekuumenemise ja
täieliku tühjakslaadimise eest.
Elektroonilise kaitsesüsteemi rakendudes lülitub
tööriist automaatselt välja. Kui see juhtub, asetage
liitium-ioonaku laadijasse ja oodake kuni see on
täielikult laetud.
Kõikide akude täiendavad
ohutusjuhised
Kui tellite asendusakut siis veenduge, et lisate
tellimusse ka katalooginumbri ja pinge.
Uued akud ei ole eelnevalt täis laetud. Enne
aku ja akulaadija kasutamist lugege allpool
toodud ohutusjuhiseid. Seejärel toimige vastavalt
laadimisjuhistele.
LUGEGE KÕIKI JUHISEID
• Ärge laadige akusid ega kasutage neid
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Aku sisestamine või eemaldamine
laadijast võib süüdata tolmu või aurud.
• Ärge suruge akut laadijasse jõuga.
Ärge modifitseerige akut, et sobitada
seda mittesobivasse laadijasse; aku
võib puruneda ja põhjustada tõsiseid
kestavigastusi.
• Kasutage akude laadimiseks ainult DEWALTi
laadijaid.
• ÄRGE visake või kastke akusid vette või
teistesse vedelikesse.
• Ärge hoiustage või kasutage akut ja
tööriista keskkondades mille temperatuur
võib kerkida üle 40 °C (105 °F) (nt suvisel
ajal kuuris või metallhoones).
HOIATUS. Ärge üritage akut kunagi
avada. Kui aku korpus on mõranenud
või saanud kahjustada, ärge sisestage
seda laadijasse. Ärge lömastage,
kukutage maga ega kahjustage akut.
Ärge kasutage akut või laadijat kui see
on saanud tugeva löögi, kukkunud
maha, sellest on üle sõidetud või
see on saanud ükskõik milliseid
kahjustusi (nt läbistatud naelaga,
löödud haamriga, astutud peale).
Tagajärjeks võib olla elektrišokk või
elektrilöök. Kahjustada saanud akud
peab tagastama hoolduskeskusesse
ümbertöötlemiseks.
LIITIUM-IOONAKUDE TÄIENDAVAD
OHUTUSJUHISED (liitium-ioon)
• Ärge põletage akut isegi siis, kui see on
saanud tõsiselt kahjustada või täielikult
kulunud. Aku võib tules plahvatada. Liitiumioonaku põlemisel tekivad mürgised aurud ja
materjalid.
• Kui aku sisemus satub nahale, peske
saastunud ala koheselt pehme seebi
ja veega. Kui akuvedelik satub silma, siis
loputage silma veega 15 minutit või seni, kuni
ärritus kaob. Kui meditsiiniline abi osutub
tarvilikuks, siis aku elektrolüüdid koosnevad
orgaanilisest vedelast karbonaadist ja
liitiumsooladest.
• Aku avatud elemendid võivad põhjustada
hingamisteede ärritusi. Tagage värske õhk.
Kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole.
HOIATUS. Põletuste oht. Akuvedelik
võib kokkupuutel sädemete või tulega
süttida.
Aku
AKU TÜÜP
DCS310 töötab 10,8-voldise akuga.
Hoiustussoovitused
1. Parim koht hoiustamiseks on kuiv ja jahe
ning sinna ei paista otsene päikesevalgus,
samuti ei tohi keskkond olla liiga kuum
või külm. Akude parima sooritusvõime ja
maksimaalse eluea tagamiseks hoiustage akut
toatemperatuuril.
2. Pikemaajalisemal hoiustamisel on soovitatav
aetada akud, eraldatuna laadijast, kuiva ja
jahedasse keskkonda; see tagab optimaalse
tulemuse.
MÄRKUS. Hoiustada ei tohiks täiesti tühje akusid.
Enne kasutamist peab akut laadima.
Laadija ja aku märgised
Lisaks kasutusjuhendis kasutatud piltkirjadele on
aku ja laadija varustatud järgmiste märgistega.
11
EESTI KEEL
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
100%
Aku laeb.
100%
Aku on täis laetud.
MÄRKUS. N-seeria mudelitega ei ole kaasas
akusid ja laadijaid.
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad ei
oleks transpordil kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joon. 1)
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
Aku on vigane.
Kuuma/külma aku viivitusaeg.
Ärge katsuge klemme voolu juhtivate
esemetega.
Ärge laadige kahjustada saanud akut.
Kasutage ainult DEWALTi akusid; teised
akud võivad plahvatada ja põhjustada
kehavigastusi ning muid kahjusid.
Vältige kokkupuudet veega.
b. Lukustusnupp
c. Käepideme vabastusliugur
d. Tald
e. LED-töötuli
f. Tera klamber
g. Tera klambri vabastushoob
h. Põhikäepide
i. Käepide
j. Aku
k. Akuvabastusnupp
Defektiga kaabel tuleb koheselt välja
vahetada.
ETTENÄHTUD OTSTARVE
Laadimiskeskkonna temperatuur peab
olema vahemikus 4 °C kuni 40 °C.
Tiigersaag on mõeldud puidu, metalli, ja kipsplaadi
professionaalseks lõikamiseks.
Kõrvaldage aku keskkonnasõbralikul
moel.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Ärge asetage akusid vette.
Laadimisajad leiate jaotisest Tehnilised
andmed.
Kasutage ainult siseruumides.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Kompaktne tiigersaag
2 Liitium-ioonakud
1 Laadija
1 Tööriistakast
1 Kasutusjuhend
1 Detailijoonis
12
a. Päästiklüliti
Tiigersaag on professionaalne elektritööriist. ÄRGE
laske lastel puutuda tööriista. Kogenematute
kasutajate puhul on vajalik juhendamine.
• See seade/tööriist pole mõeldud kasutamiseks
isikute (k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud
füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus,
kellel puuduvad vastavad teadmised ja
kogemused, v.a juhul, kui nende ohutuse eest
vastutav isik on andnud neile seadme ohutuks
kasutamiseks juhiseid ja teostab järelvalvet.
Lapsi ei tohiks jätta järelvalveta, et välistada
tööriistaga mängimine.
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla
pingega töötamiseks. Kontrollige alati, et akupinge
vastaks andmesildile märgitud väärtusele. Samuti
veenduge, et laadija pinge vastab elektrivõrgu
pingele.
EESTI KEEL
Teie DEWALT-i laadija on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
standardiga EN 60335. Seega ei ole
maandusjuhet vaja.
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTi hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Pistiku väljavahetamine (ainult
Ühendkuningriik ja Iirimaa)
Kui peab paigaldama uue toitepistiku:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOIATUS. Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.
2. Libistage käepidemesse ja vajutage sellele,
kuni see lukustub oma kohale.
AKU EEMALDAMINE TÖÖRIISTAST
1. Vajutage vabastusnuppu (k) ja tõmmake aku
tööriista käepidemest välja.
2. Sisestage aku laadijasse nagi on kirjeldatud
käesoleva kasutusjuhendi vastavas jaotises.
Kiirusregulaatori lüliti (joon. 1)
Seadme sisselülitamiseks vajutage kiiruselülitit (a).
Seadme väljalülitamiseks vabastage kiiruselüliti.
Päästiklüliti võimaldab alustada tööd madalal
kiirusel. Mida tugevamini päästikut vajutate, seda
kiiremini tööriist töötab.
HOIATUS: Sellel tööriistal puuduvad
seadised lüliti lukustamiseks asendisse
ON (SEES); lüliti lukustamiseks
asendisse ON (SEES) ei tohi kasutada
ka ühtegi teist moodust.
LUKUSTUSNUPP
Pikendusjuhtme kasutamine
Teie saag on varustatud lukustusnupuga (b).
Pikendusjuhet tohib kasutada ainult hädavajalikkuse korral. Kasutage heakskiidetud pikendusjuhet,
mis sobib laadija sisendvõimsusega (vt Tehnilised
andmed). Minimaalne juhtme suurus on 1 mm2;
maksimaalne lubatud pikkus on 30 m.
Päästikulüliti (a) lukustamiseks vajutage
lukustusnuppu nagu näidatud joonisel 3. Kui
lukustusnupp on vajutatud lukustusikoonini,
on tööriist lukustatud. Ootamatu käivitumise
vältimiseks lukustage alati tööriist kui te
transpordite või hoiustate seda.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
PAIGALDUS JA
SEADISTAMINE
HOIATUS. Enne kokkupanemist
või reguleerimist eemaldage alati
aku. Enne aku paigaldamist või
eemaldamist lülitage tööriist alati välja.
HOIATUS. Kasutage ainult DEWALTi
akusid ja laadijaid.
Aku paigaldamine ja
eemaldamine (joon. 5)
HOIATUS. Vigastuste ohu
vältimiseks ärge kunagi vajutage aku
eemaldusnuppu ilma, et eemaldaksite
aku. Akuvabastusnupu vajutamine
ilma, et aku eemaldatakse, võib
põhjustada aku ootamatu kukkumise.
MÄRKUS. Veenduge, et aku (j) on täis laetud.
AKU PAIGALDAMINE TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMESSE
1. Joondage aku tööriista käepidemes asuvate
juhikutega.
MÄRKUS. Lõikamise alustamisel
on soovitatav kasutada ainult väga
madalat kiirust. Pikemal kasutamisel
võib aeglane lõikamiskiirus saagi
kasutada.
TOIMIMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS. Alati järgi turvalisusnõudeid
ja eeskirju.
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist,
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada,
pöörlemissuuna nupp lukustada ja/
või aku seadme küljest ära võtta.
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Õige käte asend (joon. 1, 4)
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks kasutage, ALATI
13
EESTI KEEL
õiget käte asendit (nagu näidatud
joonisel).
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida selle
äkilisi liikumisi.
Õige hoideasend nõuab, et üks käsi on
käepidemel (i) ja teine käsi põhikäepidemel (h).
Käepideme asend sõltub kasutaja eelistustest.
Käepideme vabastusliugur
(joon. 3, 6, 7)
HOIATUS. Tööriista kogemata
käivitamise vältimiseks veenduge, et
lukustusnupp (b) on sisse lülitatud.
HOIATUS. Riivamise vältimiseks
hoidke käed eemale hingedest kui
muudate seadme asendit.
Tööriista on võimalik seadistada kolme erinevasse
asendisse. Asendite vahetamiseks viige
käepideme vabastusliugur (c) paremale nagu
näidatud joonisel 6; ja pöörake käepidet seni,
kuni tööriist lukustub ühte kolmest asendist nagu
näidatud joonisel 7.
Tera paigaldamine ja eemaldamine (joon. 8, 9A, 9B, 9C)
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist,
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada,
pöörlemissuuna nupp lukustada ja/
või aku seadme küljest ära võtta.
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Saadaval on erinevate pikkustega terad. Kasutage
töö jaoks sobivat tera. Tera peaks olema pikem
kui 89 mm (3-1/2") ja peaks lõikamise ajal
ulatuma kaugemale tallast ja töödetailist. Parima
tulemuseks kasutage 102 mm (4") tera. Ärge
kasutage tööriistaga tikksae terasid.
HOIATUS. Lõikamisega seotud
ohud. Kui lõikamise ajal ei ulatu tera
kaugemale tallast ja töödetailist, võib
tera murduda (joon. 8). See suurendab
isikuvigastuste ohtu ja võib kahjustada
töödetaili ja talda.
TERA PAIGALDAMISEKS SAAGI (JOON. 9A,
9B, 9C)
1. Tõmmake tera klambri vabastushoob (g) üles.
2. Sisestage tera vars klambrisse (f, joon. 9C).
14
3. Sulge tera klambri vabastushoob.
4. Tera on võimalik paigaldada suunaga ülevalt
alla seinasaamiseks (vt joon. 9B).
TERA EEMALDAMISEKS SAEST (JOON. 9A,
9B, 9C)
HOIATUS: Põletuste oht. Ärge
puudutage tera vahetult tööriista
käitamist. Kokkupuude teraga võib
põhjustada vigastusi.
1. Tõmmake tera klambri vabastushoob (g) üles.
2. Eemaldage tera.
Töötuli (joon. 9C)
Töötuli (e) asub tera klambri (f) taga talla küljes.
Töötuli süttib päästiklüliti vajutamisel.
MÄRKUS. Töötuli on mõeldud tööala
valgustamiseks, kuid need ei ole mõeldud
kasutamiseks taskulambina.
Lõik (joon. 9B, 10–13)
HOIATUS. Kandke alati kaitseprille.
Kõik kasutajad ja kõrvalseisjad
peavad kasutama silmakaitsmeid, mis
vastavad standardile ANSI Z87.1.
HOIATUS. Kui lõikamine toimub
suunaga kasutaja poole, olge eriti
ettevaatlik. Lõikamise ajal hoidke
tööriista kinni kahe käega.
Enne ükskõik millise materjali lõikamist veenduge,
et libisemise vältimiseks on see korralikult
kinnitatud või klammerdatud. Suruge tera kergelt
vastu tööpinda, lülitage sisse sae mootor aja tõstke
mootori kiirus maksimumini enne, kui suurendate
survet. Võimalusel peab tald olema tugevalt vastu
lõigatavat materjali. See vähendab sae hüplemist
ja vibreerimist ning minimaliseerib tera purunemise
ohu. Kõik lõiketööd, mis avaldavad terale survet
(nt nurk- või looglõikamine), tõstavad vibratsiooni,
tagasilöögi ja tera purunemise ohtu.
HOIATUS. Olge eriti ettevaatlik, kui
lõikate pea kohal, samuti pöörake
tähelepanu võimalikele peidetud
juhtmetele. Ennetage okste ja prahi
kukkumist õigeaegselt.
HOIATUS. Enne pimesi või süvitsi
lõikamist kontrollige, et tööalal
poleks peidetud gaasitorusid ega
elektrijuhtmeid. Kui seda ei tehta, võib
see põhjustada plahvatusi, elektrišoki
ohtu ja/või tõsiseid kehavigastusi.
EESTI KEEL
SEINASAAGIMINE (JOON. 9B, 10)
Raamsae mootori ja spindli korpuse kompaktne
ehitus võimaldavad põrandate, nurkade ja teiste
raskete piirkondade väga lähedalt lõikamist.
Seinasaamiseks peab tera sisestama suunaga
ülevalt alla (joon. 9B).
TASKU-/SÜVISLÕIKAMINE – AINULT PUIT
(JOON. 11)
Taskulõike tegemise esimeseks sammuks on
lõigatava pinna mõõtmine ja märgistamine
kasutades kriiti või märkenõela. Kasutage töö jaoks
sobivat tera. Tera peaks olema pikem kui 89 mm
(3-1/2") ja peaks lõikamise ajal ulatuma kaugemale
tallast ja töödetailist. Parima tulemuseks kasutage
102 mm (4") tera. Sisestage tera klambrisse.
Järgmiseks liigutage saagi tahapoole kuni talla
tagumine osa ja tera on vastu tööpinda. Seejärel
vajutage päästiklülitit ning laske sae töökiirusel
tõusta. Hoidke saagi tugevalt mõlema käega ja
alustage aeglaselt, aga kindlalt, sae liigutamist
suunaga ülespoole; hoidke tald tugevas kontaktis
tööpinnaga. Tera lõikub materjali sisse. Lõikamise
jätkamisel veenduge, et tera oleks materjali alati
läbistanud.
MÄRKUS. Kohtades, kus tera nähtavus on
piiratud, kasutage sae talda juhikuna. Lõikama
peaks maha märgitud lõikejoone välisservast.
tera. Võimalusel peab tald olema tugevalt vastu
lõigatavat materjali. See vähendab sae hüplemist
ja vibreerimist ning minimaliseerib tera purunemise
ohu.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi elektritööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldusega. Et tööriist
teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb seda
hooldada ja korrapäraselt puhastada.
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist,
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada,
pöörlemissuuna nupp lukustada ja/
või aku seadme küljest ära võtta.
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Aku ja laadija pole hooldatavad. Nende sees pole
kasutajapoolset hooldust vajavaid osi.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
METALLI LÕIKAMINE (JOON. 12)
Sae metalli lõikevõimsus sõltub kasutatavast
terast ja lõigatava metalli tüübist. Kasutage
raudmetallide jaoks peenete hammastage saetera
ja mitteraudmetalli jaoks jämedamat saetera.
Õhukese lehtmetalli lõikamisel asetage mõlemale
lehe küljele toestamiseks puutükk. See tagab
puhta lõikuse ja vähendab vibratsiooni ning metalli
rebenemise ohtu. Ärge suruge tera jõuga läbi
materjali, see vähendab terade eluiga ja põhjustab
nende purunemist.
MÄRKUS. Metalli lõikamisel soovitatakse katta
lõikejoon õli või mõne muu määrdeaine kerge
kihiga; see lihtsustab lõikamist ja pikendab tera
eluiga.
HORISONTAAL-/VERIKAALREŽIIM (JOON. 13)
Saagi saab kasutada mõlemas näidatud režiimis.
Horisontaalrežiim: Tera hambad on suunaga
allapoole nagu näidatud joonisel 13A.
Vertikaalrežiim: Tera hambad on suunaga
ettepoole nagu näidatud joonisel 13B.
Puhastamine
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade) ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS. Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis
osades kasutatud materjale. Kasutage
vaid veega või pehme seebiga
niisutatud lappi. Ärge kunagi laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kunagi kastke tööriista või selle osi
vedeliku sisse.
Mudeliga DCS310 on võimalik kasutada kõikides
pikkuses tiigersae terasid. Parima tulemuse
saavutamiseks kasutage 102 mm (4") tera.
Veenduge, et lõikamise ajal ületuks tera üle
töödetaili ja talla. Vajadusel kasutage pikemat
15
EESTI KEEL
LAADIJA PUHASTAMISE JUHISED
HOIATUS. Elektrišoki oht. Enne
laadija puhastamist eemaldage
see alalisvooluvõrgust. Mustuse ja
määrde võib laadija pealt eemaldada
kasutades lappi või mitte-metallist
pehmet harjakest. Ärge kasutage vett
või puhastusvahendeid.
Lisavarustus
HOIATUS. Teisi lisaseadmeid peale
DEWALTi poolt pakutavaid, ei ole
koos selle tootega testitud ja seetõttu
võib selliste lisaseadmete kasutamine
käesoleva tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastuste ohu vähendamiseks
võib selle tootega kasutada ainult
DEWALTi soovitatud lisaseadmeid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste
elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või
jaemüüja juures uue toote ostmisel.
DEWALT pakub võimalus DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
16
Laetav aku
Seda pika elueaga akut peab laadima, kui see
ei tarni enam piisavalt energiat töödeks, mis
olid varem lihtsad. Aku tehnilise eluea lõppedes
kõrvaldage akud keskkonnasõbralikul viisil:
• Tühjendage aku täielikult, seejärel eemaldage
see tööriistast.
• Liitium-ioonakusid pole võimalik ümber
töödelda. Viige akud seadme edasimüüjale või
ohtlike jäätmete kogumispunkti. Kogutud akud
kõrvaldatakse keskkonnasõbralikul moel või
töödeldakse ümber.
РУССКИЙ ЯЗЫК
10,8 В АККУМУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ
ПИЛА DCS310
Поздравляем Вас!
Вы выбрали инструмент фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
инструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
В пост. тока
Тип
Тип аккумулятора
Макс. выходная мощность
Вт
Число оборотов без нагрузки об./мин.
Величина хода
мм
Вес (без аккумулятора)
кг
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
DCS310
10,8
1
Li-Ion
140
0–2700
14,3
1,2
дБ(А)
74
дБ(А)
дБ(А)
3
85
дБ(А)
3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
Пиление деревянных панелей
ah,B =
м/с²
8,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Напряжение
питания В пост. тока
Емкость
Ач
Вес
кг
DCB121
Li-Ion
DCB123
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
10,8
1,5
0,2
Зарядное устройство DCB100
DCB105
Напряжение питания
В перем. тока
230
230
Тип аккумулятора
Li-Ion
Li-Ion
Приблизительное время
зарядки
мин.
40
40
30
30
(Аккумуля- (Аккумуля-(Аккумуля- (Аккумулятор 1,3 Ач) тор 1,5 Ач)тор 1,3 Ач) тор 1,5 Ач)
Вес
кг
0,3
0,49
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DCS310
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
18
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.12.2011
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
g)
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
20
f)
g)
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
с) Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть контакты
аккумулятора. Короткое замыкание
контактов аккумулятора может
привести к получению ожогов или
возникновению пожара.
d) В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
РУССКИЙ ЯЗЫК
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные меры
безопасности при работе
сабельными пилами
• Держите инструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может соприкасаться
со скрытой проводкой. Контакт
режущей принадлежности с находящимся
под напряжением проводом делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
и кистей. Для обеспечения защитного
амортизирующего эффекта
работать следует в перчатках; также
следует делать частые перерывы
в работе для отдыха и ограничить
продолжительность работы данным
инструментом в течение дня.
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
• После выключения, не пытайтесь
тормозить пальцами продолжающее
двигаться по инерции пильное полотно.
• Кладите пилу на рабочий стол или
верстак только в выключенном
состоянии. После выключения пильное
полотно продолжает двигаться еще
несколько секунд.
ВО ВРЕМЯ ПИЛЕНИЯ
• При использовании пильных полотен,
специально предназначенных для работ
по дереву, перед началом работы удалите
из обрабатываемой заготовки все гвозди
и другие металлические предметы.
• По возможности, используйте зажимы
или тиски для надежного крепления
обрабатываемой заготовки.
• Не пытайтесь распиливать очень мелкие
детали.
• ВСЕГДА надевайте респиратор.
Вдыхание производственной пыли может
стать причиной затрудненного дыхания
и возможной травмы.
• Не наклоняйтесь слишком сильно вперед.
Обеспечьте устойчивое положение,
особенно на лестницах и подмостках.
• НИКОГДА не включайте инструмент,
если зажато полотно или оно касается
заготовки.
• Используйте гибкие полотна для
выпиливания криволинейных заготовок
и отверстий.
• Держите руки в стороне от
движущихся частей инструмента.
Никогда не держите руки возле режущего
элемента.
• Будьте особенно осторожны при
выполнении отрезов выше уровня
головы и проявите особое внимание
при наличии воздушных контактных
линий, обзор которых может
быть затруднен. Заблаговременно
спрогнозируйте траекторию падения
сучьев и щепок.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрации, обусловленные
работой данным инструментом,
могут вызвать неустранимые
нарушения работы пальцев рук
• Всегда держите пилу двумя руками.
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА
• Используйте только полотна,
соответствующие стандартам, которые
указаны в данном руководстве.
• Следует использовать только острые
полотна в отличном рабочем состоянии;
треснувшие или согнутые полотна
необходимо немедленно выбросить
и заменить.
• Убедитесь в надежной фиксации полотна.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
прибором и аккумулятором.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядных устройств DCB100 и DCB105.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочитайте все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
22
риска получения травмы,
заряжайте только аккумуляторы
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться,
что приведет к получению травмы
или повреждению инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с инструментом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях,
когда зарядное устройство
подключено к электросети,
оно может быть закорочено
посторонним материалом.
Не допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как шлифовальная пыль,
металлическая стружка, стальная
проволока, алюминиевая фольга
или слой металлических частиц
и других подобных материалов
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного
использования.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск возникновения
пожара, поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• Не кладите на верхнюю часть
зарядного устройства какойлибо предмет и не ставьте
зарядное устройство на мягкую
поверхность, это может блокировать
вентиляционные прорези и вызвать
чрезмерный внутренний нагрев!
Располагайте зарядное устройство
вдали от источника тепла. Вентиляция
зарядного устройства происходит
через прорези, расположенные в верхней
и нижней частях кожуха.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель или
вилка повреждены – сразу же заменяйте
поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия! Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство
самостоятельно; обращайтесь
в авторизованный центр для
проведения технического
обслуживания или ремонта.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения получения
травмы он должен быть немедленно
заменен производителем, его сервисным
агентом или другим квалифицированным
специалистом.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройств одновременно.
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядные устройства DCB100 и DCB105
предназначены для зарядки Li-Ion
аккумуляторов напряжением 10,8 В.
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и являются наиболее простыми
в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 2)
1. Подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке прежде,
чем вставить аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (j) в зарядное
устройство. Красный индикатор зарядки
начнет непрерывно мигать, указывая на
начало процесса зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или оставить
в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока
службы Li-Ion аккумуляторов, перед первым
использованием полностью зарядите
аккумулятор.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
зарядка
полностью заряжен
пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
замените аккумулятор
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ (LI-ION)
АККУМУЛЯТОРОВ
Литий-ионные аккумуляторы спроектированы
по Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до его
полной зарядки.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
нижеследующие инструкции по безопасности.
Затем приступайте к установленной процедуре
зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Не вставляйте силой аккумулятор
в зарядное устройство. Ни
коим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведет
к получению тяжелой телесной
травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор
в местах, в которых температура
24
может достичь или превысить
40 °С (например, наружные навесы или
строения из металла в летнее время).
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжелый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте, в котором
он не создает опасность, что
об него могут споткнуться
и упасть. Некоторые
инструменты с аккумуляторами
больших размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
РУССКИЙ ЯЗЫК
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Аккумулятор неисправен.
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор!
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Используйте только с аккумуляторами
марки DEWALT, другие аккумуляторы
могут взорваться, что приведет
к получению травмы или
повреждению электроинструмента!
Модель DCS310 работает от аккумулятора
напряжением 10,8 В.
Не погружайте аккумулятор в воду.
Аккумулятор
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием потребуется аккумулятор
зарядить.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4 °С - 40 °С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не бросайте аккумулятор в огонь.
Время зарядки см. в разделе
«Технические характеристики».
Для использования только внутри
помещений.
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Аккумуляторная сабельная пила
2 Аккумулятора Li-Ion
1 Зарядное устройство
1 Чемодан для хранения
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
100%
Аккумулятор заряжается.
100%
Аккумулятор заряжен.
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки
моделей N.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Курковый пусковой выключатель
b. Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска
c. Клавиша освобождения поворотного
механизма
d. Подошва
e. Светодиодная подсветка
f. Зажим пильного полотна
g. Зажимная кнопка пильного полотна
h. Основная рукоятка
i. Захват для руки
j. Аккумулятор
k. Отпирающая кнопка аккумулятора
НАЗНАЧЕНИЕ
Данная сабельная пила предназначена для
профессионального резания древесины,
металла, пластика и гипсокартона.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данная сабельная пила является
профессиональным электроинструментом.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
Не оставляйте детей одних с инструментом
и не позволяйте играть с ним.
26
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
инструмента. Также убедитесь, что напряжение
Вашего зарядного устройства соответствует
напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает потребность
в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой
и регулировкой инструмента
всегда извлекайте аккумулятор.
Перед установкой или извлечением
аккумулятора всегда выключайте
инструмент.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки DEWALT.
Установка и извлечение
аккумулятора (Рис. 5)
ВНИМАНИЕ: Во избежание риска
получения травмы никогда не
нажимайте на отпирающую
кнопку, если извлечение
аккумулятора не планируется.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Нажатие на отпирающую
кнопку без последующего
извлечения аккумулятора может
привести к внезапному падению
аккумулятора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор (j)
полностью заряжен.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Установите аккумулятор на бороздки внутри
рукоятки инструмента.
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока Вы
не услышите, что замок защелкнулся на
месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
кнопка защиты от непреднамеренного пуска
находится в положении фиксации, инструмент
заблокирован. Всегда блокируйте курковый
выключатель при переноске или хранении
инструмента для предотвращения вероятности
случайного включения.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Рекомендуется начинать рез на
самой низкой скорости. Однако
продолжительная эксплуатация
на очень низкой скорости может
повредить Ваш инструмент.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
1. Нажмите на отпирающую кнопку (k),
потяните и извлеките аккумулятор из
рукоятки инструмента.
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжелой
травмы, блокируйте кнопку
защиты от непреднамеренного
пуска или выключайте
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Курковый пусковой выключатель с регулировкой скорости (Рис. 1)
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а). Для
выключения инструмента отпустите курковый
выключатель.
Курковый пусковой выключатель с регулировкой
скорости позволяет начинать операцию
на низкой скорости. Увеличение скорости
регулируется интенсивностью нажатия на
курковый выключатель.
ВНИМАНИЕ: Данный инструмент
не оснащен приспособлением
для удержания выключателя во
включенном положении и фиксация
его в положении ВКЛ. при помощи
каких-либо других средств
запрещена.
КНОПКА ЗАЩИТЫ ОТ
НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ПУСКА
Ваша пила оборудована кнопкой защиты от
непреднамеренного пуска (b).
Для блокировки куркового выключателя (а)
нажмите кнопку защиты от непреднамеренного
пуска, как показано на рисунке 3. Когда
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 4)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за захват (i), другой
рукой удерживайте основную рукоятку (h).
Положение правой и левой руки зависит от
предпочтений пользователя.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Клавиша освобождения
поворотного механизма
(Рис. 3, 6, 7)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
случайного запуска инструмента
убедитесь, что кнопка защиты
от непреднамеренного пуска (b)
заблокирована.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
защемления пальцев держите
руки в стороне от поворотного
механизма во время смены
положений головки инструмента.
Головка инструмента может устанавливаться
в 3-х различных положениях. Для смены
положения переведите клавишу освобождения
поворотного механизма (с) вправо, как показано
на Рисунке 6, и поворачивайте рукоятку
инструмента, пока она не зафиксируется
в одном из трех положений, показанных на
Рисунке 7.
Установка и извлечение
пильного полотна (Рис. 8, 9A,
9B, 9C)
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжелой
травмы, блокируйте кнопку
защиты от непреднамеренного
пуска или выключайте
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
В продаже имеются пильные полотна
различной длины. Используйте правильный тип
пильного полотна для выполняемой операции.
Длина пильного полотна должна превышать
89 мм, а само пильное полотно должно
выходить за пределы подошвы и во время
реза проходить сквозь толщину заготовки. Для
наилучшей производительности рекомендуется
использовать пильные полотна длиной 102 мм.
Не используйте с данным инструментом
пильные полотна для лобзиковых пил.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
пореза. Если пильное полотно
не выступает за пределы
подошвы и заготовки во время
резания, пильное полотно может
28
разрушиться (Рис. 8). Это
может привести к повышению
риска получения травмы,
а также к повреждению подошвы
и заготовки.
УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА (РИС. 9A,
9B, 9C)
1. Переведите зажимную кнопку пильного
полотна (g) вверх.
2. Вставьте в зажим (f) хвостовик пильного
полотна (Рис. 9С).
3. Опустите зажимную кнопку пильного
полотна.
4. Пильное полотно может устанавливаться
зубьями вверх для резки заподлицо (см.
Рис. 9В).
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА
(РИС. 9A, 9B, 9C)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Не прикасайтесь
к пильному полотну сразу по
окончании работы. Контакт
с пильным полотном может
привести к получению травмы.
1. Переведите зажимную кнопку пильного
полотна (g) вверх.
2. Извлеките пильное полотно.
Подсветка (Рис. 9С)
Подсветка (е) расположения под зажимом
пильного полотна (f) под подошвой. Подсветка
загорается при нажатии на выключатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подсветка служит для
освещения рабочей поверхности и не
предназначена для использования в качестве
фонарика.
Резание (Рис. 9B, 10–13)
ВНИМАНИЕ: Всегда надевайте
защитные очки. Все пользователи
и посторонние лица в рабочей зоне
должны надевать защитные очки
утвержденного типа ANSI Z87.1.
ВНИМАНИЕ: Будьте особенно
внимательны при резании
в направлении оператора. Во время
распила всегда крепко удерживайте
инструмент обеими руками.
Чтобы избежать потери контроля над
инструментом, перед резанием любого типа
материала убедитесь, что заготовка надежно
закреплена. Расположите пильное полотно
РУССКИЙ ЯЗЫК
почти вплотную к заготовке, запустите
двигатель пилы и дождитесь, пока пильное
полотно не наберет полную скорость, прежде
чем оказать давление на инструмент. По мере
возможности, подошва пилы должна плотно
прижиматься к обрабатываемому материалу.
Это поможет избежать подпрыгивания пилы или
вибрации, а также снизит вероятность поломки
пильного полотна. Все резы, при выполнении
которых необходимо давление на пильное
полотно, например, при резах под углом или со
скосом, повышает возможность образования
вибрации, обратного удара и поломки пильного
полотна.
ВНИМАНИЕ: Будьте особенно
осторожны при выполнении
отрезов выше уровня головы
и проявите особое внимание при
наличии воздушных контактных
линий, обзор которых может
быть затруднен. Заблаговременно
спрогнозируйте траекторию
падения сучьев и щепок.
ВНИМАНИЕ: Перед выполнением
резов в сплошных поверхностях
или при врезном пилении всегда
проверяйте рабочую зону на
наличие скрытых газовых
или водопроводных труб или
электропроводки. Несоблюдение
данного требования может
привести ко взрыву, повреждению
оборудования, поражению
электрическим током и/или
получению серьезной травмы.
РЕЗКА ЗАПОДЛИЦО (РИС. 9В, 10)
Компактный дизайн корпуса электродвигателя
и шпиндельной коробки Вашей сабельной пилы
позволяют осуществлять пиление вплотную
к полу, углам и в других труднодоступных
местах. Пильное полотно должно быть
установлено зубьями вверх для резки
заподлицо (Рис. 9В).
ПОГРУЖНОЕ/ВРЕЗНОЕ ПИЛЕНИЕ - ТОЛЬКО
В ДРЕВЕСИНЕ (РИС. 11)
Первый шаг при погружном пилении измерение обрабатываемой поверхности
и выполнение четких разметок карандашом,
мелком или скрайбером. Используйте
правильный тип пильного полотна для
выполняемой операции. Длина пильного
полотна должна превышать 89 мм, а само
пильное полотно должно выходить за
пределы подошвы и во время реза проходить
сквозь толщину заготовки. Для наилучшей
производительности рекомендуется
использовать пильные полотна длиной 102 мм.
Вставьте пильное полотно в зажим.
Затем направьте пилу назад, пока задний край
подошвы не упрется в поверхность заготовки,
а пильное полотно не покроет поверхность
заготовки. Теперь нажмите на курковый
пусковой выключатель и позвольте пиле
набрать полную скорость. Крепко удерживайте
пилу обеими руками и начните медленно
покачивать рукояткой по направлению вверх,
удерживая нижнее основание подошвы
крепко прижатым к заготовке. Полотно начнет
врезаться в материал.
Продолжая погружное пиление, всегда следите,
что полотно полностью проходит сквозь
обрабатываемый материал.
ПРИМЕЧАНИЕ: На участках, где обзор
пильного полотна ограничен, используйте
подошву пилы в качестве направляющей.
Разметочные линии должны выступать за
границы предполагаемого реза.
РЕЗКА МЕТАЛЛОВ (РИС. 12)
Ваша пила имеет различные возможности для
резки металла, в зависимости от используемого
пильного полотна и типа разрезаемого металла.
Для распила черных металлов используйте
пильные полотна с мелкими зубьями; для
распила цветных металлов используйте
пильные полотна с большим шагом зубьев.
При резке тонкого листового металла
закрепите с обеих сторон листа деревянные
заготовки. Это обеспечит чистоту реза без
возникновения чрезмерной вибрации или
повреждения металла. Никогда не применяйте
дополнительную силу к пильному полотну, это
сокращает срок службы полотна и может стать
причиной его поломки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Обычно рекомендуется перед
резкой металла наносить тонкий слой масла
или другого смазочного вещества по всей линии
резки - это облегчит работу и продлит срок
службы пильному полотну.
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ И ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
РЕЖИМЫ ПИЛЕНИЯ (РИС. 13)
Пила может использоваться в следующих
режимах работы:
Горизонтальный режим: Зубья пильного
полотна обращены вниз, как показано на
рис. 13А.
Вертикальный режим: Зубья пильного
полотна обращены вверх, как показано на
рис. 13В.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Пила DCS310 может использоваться
с пильными полотнами для сабельных пил
любой длины. Для наилучших результатов
используйте пильные полотна длиной 102 мм.
Убедитесь, что пильное полотно выступает за
пределы подошвы и во время реза проходит
сквозь толщину заготовки. Если требуется,
используйте пильные полотна большей длины.
По мере возможности, подошва пилы должна
плотно прижиматься к обрабатываемому
материалу. Это поможет избежать
подпрыгивания пилы или вибрации, а также
снизит вероятность поломки пильного полотна.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжелой
травмы, блокируйте кнопку
защиты от непреднамеренного
пуска или выключайте
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы
Зарядное устройство и аккумулятор не требуют
технического обслуживания. Внутри нет
обслуживаемых пользователем деталей.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед
чисткой отключите зарядное
устройство от розетки сети
переменного тока. Грязь и масло
можно удалять с наружной
поверхности зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
30
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Литий-ионные элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Перезаряжаемый
аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
zst00201559 - 28-03-2013
31
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
33
34
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising