DCS310 | DeWalt DCS310 CORDLESS RECIPROCATING SAW instruction manual

509211-92 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DCS310
Rysunek 1
g
b
c
d
i
h
a
f
e
k
j
Rysunek 2
Rysunek 3
b
2
Rysunek 4
Rysunek 5
k
j
Rysunek 7
Rysunek 6
c
Rysunek 8
3
Rysunek 9C
Rysunek 9A
f
e
g
Rysunek 9B
Rysunek 10
Rysunek 11
Rysunek 12
Rysunek 13A
Rysunek 13B
4
10,8 V AKUMULATOROWA PRZEGUBOWA
PILARKA SZABLOWA DCS310
Serdeczne gratulacje!
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie
całego okresu użytkowania maszyny
mogłaby się wtedy okazać dużo
mniejsza niż przy ciągłym użyciu.
Dziękujemy za zakupienie urządzenia DEWALT.
Wiele lat doświadczeń, niezwykle staranne
wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że firma
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
V
Typ
Rodzaj akumulatora
Maks.moc wyjściowa
W
Prędkość obrotowa biegu jałowego obr/min
Długość skoku
mm
Masa (bez akumulatora)
kg
LPA (poziom ciśnienia akustycznego)
KPA (niepewność pomiaru)
LWA (poziom mocy akustycznej)
KWA (niepewność pomiaru)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DCS310
10,8
1/2
Li-Ion
140
0 - 2700
14,3
1,2
74
3
85
3
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie drgań na
rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych)
zmierzone wg normy EN60745:
Wartość skuteczna ah
przy cięciu kartonu
ah,B =
m/s²
8,5
Dokładność pomiaru K =
m/s²
1,5
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie konserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo
większa.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Akumulator
Typ akumulatora
Napięcie
VAC
Pojemność Ah
Ciężar
kg
Ładowarka
Napięcie
VAC
Typ akumulatora
Przybliżony czas
ładowania
akumulatorów
Ciężar
kg
Ładowarka
Napięcie
VAC
Typ akumulatora
Przybliżony czas
ładowania
akumulatorów
Ciężar
kg
Ładowarka
Napięcie
VAC
Typ akumulatora
Przybliżony czas
ładowania
akumulatorów
Ciężar
kg
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB125
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB127
Li-Ion
10,8
2,0
0,2
35 min
(1,3 Ah)
DCB100
230 V
Li-Ion
40 min
(1,5 Ah)
65 min
(2,0 Ah)
0,30
25 min
(1,3 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
30 min
(1,5 Ah)
55 min
(3,0 Ah)
40 min
(2,0 Ah)
70 min
(4,0 Ah)
0,49
DCB107
230 V
Li-Ion
60 min
70 min
90 min
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
140 min
185 min
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
0,29
5
Ładowarka
Napięcie
VAC
Typ akumulatora
Przybliżony czas
ładowania
akumulatorów
Ciężar
kg
40 min
(1,3 Ah)
DCB112
230 V
Li-Ion
45 min
(1,5 Ah)
90 min
(3,0 Ah)
wytycznymi i normami: 2006/42/WE, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
60 min
(2,0 Ah)
120 min
(4,0 Ah)
0,36
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane prądem o napięciu 230 V 10 A
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywą
2004/108/WE. oraz 2011/65/UE. Więcej informacji
na ten temat można uzyskać pod podanym niżej
adresem lub w jednej z naszych filii wymienionych
na końcu instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
przygotowanie dokumentacji technicznej i składa
tę deklarację w imieniu DEWALT.
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do śmiertelnych
lub ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Deklaracja zgodności
z normami WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DEWALT deklaruje niniejszym, że narzędzie nr
kat. DCS310 opisane w „Danych technicznych”
zostało wykonane zgodnie z następującymi
6
Horst Großmann
Wiceprezes Działu Konstrukcyjnego i Rozwoju
Produkcji
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
01.11.2013
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, prosimy
o przeczytanie tej instrukcji obsługi.
Ogólne przepisy
bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c)
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi
na działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
d) Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami
i ruchomymi elementami. Uszkodzony
lub zaplątany kabel może doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym.
e) Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f) W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
c)
d)
e)
f)
g)
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny
lub nauszniki ochronne, zależnie od
rodzaju i zastosowania elektronarzędzia
zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik
jest wyłączony. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na
wyłączniku lub przyłączanie go do sieci
przy włączonym wyłączniku zwiększa
ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie
stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad
elektronarzędziem w nieoczekiwanych
sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek
prac nastawczych, przed wymianą
akcesoriów lub odłożeniem
elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Ten środek ostrożności zmniejsza
7
d)
e)
f)
g)
ryzyko niezamierzonego uruchomienia
elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone
elektronarzędzia przed użyciem
napraw. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
AKUMULATOROWYCH
a) Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przystosowanych do tego celu przez
producenta. Włożenie do ładowarki
innego rodzaju akumulatora, niż
przewidziany przez producenta, grozi
pożarem.
b) Stosuj tylko akumulatory przeznaczone
do danego rodzaju elektronarzędzi.
Stosowanie innych akumulatorów stwarza
ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.
c) Wyjęte akumulatory trzymaj z dala
od spinaczy biurowych, monet,
kluczy, gwoździ, śrub i innych małych
przedmiotów metalowych, które mogą
spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
d) Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać
elektrolit. Nie dotykaj go. W razie
niezamierzonego kontaktu natychmiast
spłucz wodą narażone miejsce. Gdyby
8
elektrolit prysnął w oczy, niezwłocznie
zgłoś się do lekarza. Wyciekły elektrolit
może spowodować podrażnienie oczu lub
oparzenia.
6) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy pilarek
szablowych
• W razie niebezpieczeństwa przecięcia
ukrytych przewodów elektrycznych lub
własnego przewodu zasilającego trzymaj
elektronarzędzie za izolowane rękojeści.
W chwili przecięcia przewodu elektrycznego
napięcie dochodzi do wszystkich gołych
metalowych części pilarki, co grozi
porażeniem prądem elektrycznym.
• ZAWSZE zakładaj maskę przeciwpyłową.
Wdychanie pyłu może doprowadzić
do zaburzeń w oddychaniu, a nawet
niewydolności oddechowej.
• Nigdy NIE ZAŁĄCZAJ pilarki
z zablokowanym brzeszczotem lub gdy
dotyka on materiału.
• Trzymaj ręce z dala od wszystkich
ruchomych elementów. Nigdy nie zbliżaj rąk
do obszaru cięcia.
• Szczególną ostrożność zachowaj przy
piłowaniu nad głową, a zwłaszcza zwracaj
uwagę na przewody napowietrzne,
które mogą nie być widoczne. Zawczasu
przewidź tor, po którym mogą spadać gałęzie
i inne odpadki.
• Elektronarzędzie to nie jest przewidziane
do pracy ciągłej. Wibracje wytwarzane
przez pilarkę mogą doprowadzić do trwałego
urazu palców, rąk i ramion. Zakładaj
odpowiednie rękawice tłumiące wibracje, rób
przerwy i ogranicz dzienny czas pracy pilarki.
ZAŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE
• Po wyłączeniu pilarki nigdy nie hamuj
brzeszczotu palcami.
• Pilarkę odkładaj na stole roboczym
zasadniczo tylko po wyłączeniu. Pamiętaj, że
po wyłączeniu elektronarzędzia brzeszczot
nadal jeszcze przez krótki czas pracuje.
PODCZAS PIŁOWANIA
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY
• Jeżeli używasz brzeszczotu do drewna, przed
rozpoczęciem pracy usuń wszelkie gwoździe
i metalowe przedmioty z obrabianego
przedmiotu.
Kod daty, który zawiera również rok produkcji, jest
wydrukowany na obudowie w miejscu połączenia
z akumulatorem:
• W miarę możliwości zawsze używaj urządzeń
do mocowania przedmiotu obrabianego.
2014 XX XX
Rok produkcji
• Nie próbuj piłować bardzo małych
przedmiotów.
• Nie pochylaj się za bardzo do przodu. Zawsze
miej poczucie, że zachowujesz stabilną
postawę, zwłaszcza na rusztowaniach
i drabinach.
• Pilarkę zawsze trzymaj obiema rękami.
• Do cięcia krzywoliniowego i wgłębnego
używaj specjalnych, przeznaczonych do tego
celu brzeszczotów.
KONTROLA I WYMIANA BRZESZCZOTÓW
• Stosuj tylko brzeszczoty zgodne ze
specyfikacją zamieszczoną w tej instrukcji.
• Używaj tylko ostrych brzeszczotów
w nienagannym stanie technicznym. Pęknięte
lub wygięte brzeszczoty natychmiast wymień
na nowe.
• Sprawdź, czy brzeszczot jest dobrze
zamocowany.
Pozostałe zagrożenia
Pomimo przestrzegania obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa i używania urządzeń
ochronnych nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Należą do nich m. in.:
– uszkodzenie narządu słuchu
– obrażenia ciała przez odpryskujące cząstki
materiału;
– oparzenia gorącymi elementami maszyny;
– zagrożenie zdrowia przy długotrwałym
stosowaniu.
Oznaczenia na
elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Zakładaj okulary ochronne.
Przykład:
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich ładowarek
akumulatorowych
ZACHOWAJ TE WSKAZÓWKI: Niniejsza
instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa i obsługi ładowarek akumulatorowych DCB100, DCB105, DCB107 i DCB112.
• Przed użyciem ładowarki przeczytaj wszystkie
instrukcje i ostrzeżenia zamieszczone na
ładowarce, akumulatorze i elektronarzędziu
akumulatorowym.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Uważaj, by do ładowarki nie dostała
się jakaś ciecz, ponieważ grozi to
porażeniem prądem elektrycznym.
UWAGA: Niebezpieczeństwo
oparzenia. By zmniejszyć ryzyko
oparzenia, stosuj tylko akumulatory
firmy DEWALT. Inne akumulatory
mogą pęknąć, co grozi doznaniem
urazu i szkód rzeczowych.
UWAGA: Istnieje pewne
niebezpieczeństwo zwarcia
kontaktów przyłączonej do sieci
ładowarki przez obce, przewodzące
materiały, jak np. wełna stalowa,
folia aluminiowa lub nagromadzone
cząstki metalu. Trzymaj je z dala od
gniazda ładowarki. Gdy nie ma w niej
akumulatora, zawsze wyjmuj wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Tak
samo postępuj przed czyszczeniem
ładowarki.
• NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciu
ładowarki innej, niż określona w tym
podręczniku. Ładowarka i akumulator są do
siebie ściśle dostosowane.
• Ładowarki te są przeznaczone wyłącznie
do ładowania akumulatorów DEWALT.
Inne zastosowanie może doprowadzić do
pożaru bądź niebezpiecznego lub nawet
śmiertelnego urazu na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
9
• Nigdy nie wystawiaj ładowarki na
działanie deszczu ani śniegu.
• By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze
ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel. W ten
sposób maleje ryzyko uszkodzenia wtyczki
i kabla.
• Tak ułóż kabel sieciowy, by nikt nie
mógł na niego nadepnąć ani się o niego
potknąć i by nie był narażony na inne
szkodliwe wpływy lub obciążenia.
• Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy
jest bezwzględnie konieczny. Niewłaściwy
przedłużacz może doprowadzić do
pożaru bądź niebezpiecznego lub nawet
śmiertelnego urazu na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
• Nie stawiaj na ładowarce żadnych
przedmiotów ani nie kładź ładowarki
na miękkiej powierzchni. Może to
doprowadzić do zablokowania szczelin
wentylacyjnych i przegrzania urządzenia.
Umieszczaj ładowarkę z dala od źródeł
ciepła. Ładowarka na górze i dole obudowy
zawiera szczeliny wentylacyjne.
• Nie załączaj ładowarki z uszkodzonym
kablem sieciowym lub wtyczką - uszkodzone elementy niezwłocznie wymień na sprawne.
• Nie używaj ładowarki, która została
mocno uderzona, spadła na podłogę
lub uległa innego rodzaju uszkodzeniu.
Oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
• Nie rozbieraj ładowarki. W razie
konieczności konserwacji lub naprawy
oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
Nieprawidłowe złożenie może doprowadzić
do pożaru bądź niebezpiecznego lub nawet
śmiertelnego urazu na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
• Przed czyszczeniem ładowarki zawsze
odłączaj ją od sieci. W ten sposób maleje
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Ryzyka tego nie zmniejsza samo wyjęcie
akumulatora.
• NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.
• Ładowarka jest przystosowana do
zasilania prądem elektrycznym o napięciu
230 V. Nie przyłączaj jej do źródła prądu
o innym napięciu z wyjątkiem ładowarki
samochodowej.
ZACHOWAJ TE WSKAZÓWKI
10
Ładowarki
Ładowarki DCB100, DCB105, DCB107 i DCB112
są przeznaczone do ładowania akumulatorów
typu Li-Ion 10,8 V.
Ładowarek tych nie trzeba nastawiać i zostały
one tak skonstruowane, by zapewnić możliwie jak
najłatwiejszą obsługę.
Przebieg ładowania (rys.2)
1. Przed włożeniem akumulatora przyłącz
ładowarkę (h) do odpowiedniego gniazda
sieciowego.
2. Włóż akumulator (j) do ładowarki. Zaczyna
migać czerwona lampka kontrolna,
informując, że rozpoczął się proces
ładowania.
3. Po zakończeniu ładowania lampka kontrolna
zaczyna się świecić na stałe. Akumulator
jest całkowicie naładowany i w każdej chwili
można go wyjąć lub zostawić w ładowarce.
WSKAZÓWKA: Akumulatory litowo-jonowe
osiągają maksymalną sprawność i żywotność,
gdy przed pierwszym użyciem zostaną w pełni
naładowane.
Proces ładowania
W poniższej tabeli przedstawiono wskazania
ładunku akumulatora.
Stan naładowania–DCB100 i DCB105
ładowanie w toku
– – – –
całkowicie naładowany
opóźnienie gorącego/
zimnego akumulatora
–– – –– –
wymień akumulator
•••••••••••
Stan naładowania–DCB107 i DCB112
ładowanie w toku
–
–
– –
całkowicie naładowany
opóźnienie zimnego/
gorącego akumulatora
–
–
–|
Przerywanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania
akumulatora
DCB100 I DCB105
Kiedy ładowarka wykryje akumulator, który jest
zbyt gorący lub zbyt zimny, automatycznie włączy
opóźnienie gorącego/zimnego akumulatora,
wstrzymując ładowanie do czasu osiągnięcia
odpowiedniej temperatury przez akumulator.
Ładowarka następnie automatycznie przełącza
się w tryb ładowania akumulatora. Ta funkcja
zapewnia maksymalny okres użytkowania
akumulatora.
DCB107 I DCB112
Kiedy ładowarka wykryje, że akumulator jest
gorący, automatycznie opóźnia rozpoczęcie
ładowania do chwili ostygnięcia akumulatora.
Kiedy ładowarka wykryje, że akumulator jest
zimny, automatycznie opóźnia rozpoczęcie
ładowania do chwili ogrzania się akumulatora.
Czerwona dioda miga dalej, ale żółta dioda
zacznie świecić światłem stałym podczas tej
czynności. Po ostygnięciu akumulatora żółta
dioda zgaśnie, a ładowarka wznowi proces
ładowania.
Narzędzia XR Li-Ion zostały wyposażone
w System ochrony elektronicznej, chroniący
akumulator
przed przeładowaniem, przegrzaniem lub
głębokim rozładowaniem.
Jeśli System ochrony elektronicznej zostanie
uruchomiony, narzędzie wyłączy się
automatycznie. W takim wypadku należy włożyć
akumulator typu Li-Ion do ładowarki i naładować
go do końca.
TYLKO AKUMULATORY LITOWO-JONOWE
Akumulatory litowo-jonowe zawierają
elektroniczne zabezpieczenie, które chroni
akumulator przed przeładowaniem, przegrzaniem
lub głębokim rozładowaniem.
W chwili zadziałania tego zabezpieczenia
elektronarzędzie automatycznie się wyłącza.
W takim przypadku włóż akumulator do ładowarki
aż do pełnego naładowania.
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich akumulatorów
Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych
podaj numer katalogowy i wartość napięcia.
Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie
naładowany. Przed użyciem akumulatora
i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki
bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie
z opisaną procedurą ładowania.
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
• Nigdy nie ładuj ani nie używaj
akumulatora w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się palne
ciecze, gazy lub pyły. Przy wkładaniu
i wyjmowaniu akumulatora z ładowarki takie
substancje mogą się zapalić.
• Nie wkładaj akumulatora na siłę.
Nigdy nie wprowadzaj żadnych zmian
w akumulatorze, tak aby dopasować go
do innej ładowarki, ponieważ akumulator
może rozerwać się i doprowadzić do
ciężkich obrażeń.
• Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach firmy
DEWALT.
• NIE pryskaj ładowarki wodą ani NIE zanurzaj
jej w wodzie lub innych cieczach.
• Ładowarki i akumulatora nigdy nie składuj
ani nie używaj w miejscach, w których
temperatura może przekroczyć 40 °C (np.
stodoły lub metalowe budynki w lecie).
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nigdy i pod
żadnym pozorem nie próbuj otwierać
akumulatora. Nie wkładaj akumulatora
z pękniętą lub uszkodzoną obudową
do ładowarki. Nie ściskaj akumulatora,
uważaj by nie spadł na podłogę ani
nie uległ uszkodzeniu. Nigdy nie
używaj akumulatora ani ładowarki,
które zostały silnie uderzone, spadły
na podłogę, zostały przejechane
lub uszkodzone w inny sposób (np.
przebite gwoździem, uderzone
młotkiem lub nadepnięte). Może
nastąpić obrażenie prądem, nawet
śmiertelne porażenie. Uszkodzone
akumulatory oddaj do punktu
serwisowego w celu utylizacji.
UWAGA: Gdy elektronarzędzie
nie jest używane, odłóż je na
stabilnej powierzchni, gdzie nie
występuje ryzyko potknięcia
się ani zrzucenia na podłogę.
Niektóre elektronarzędzia z dużymi
akumulatorami mogą wprawdzie stać
na akumulatorze, ale łatwo je wtedy
przewrócić.
SPECJALNE WSKAZÓWKI
BEZPIECZEŃSTWA PRACY AKUMULATORÓW
LITOWO-JONOWYCH
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony
lub całkowicie zużyty. Akumulator może
w ogniu eksplodować. W trakcie spalania
akumulatora litowo-jonowego wydzielają się
z niego toksyczne pary i substancje.
• Gdyby elektrolit zanieczyścił skórę,
natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym
mydłem. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
11
przepłucz je przy otwartych powiekach
przez 15 minut lub tak długo, aż ustąpi
podrażnienie. W razie konieczności
skorzystania z pomocy medycznej poinformuj
lekarza, że elektrolit stanowi mieszaninę
ciekłych węglanów organicznych i soli litu.
• Zawartość otwartego ogniwa akumulatora
może spowodować trudności
w oddychaniu. Narażoną osobę wyprowadź
na świeże powietrze, a gdyby objawy się
utrzymywały, wezwij lekarza.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Elektrolit może się zapalić od
iskier lub płomieni.
Transport
Akumulatory DEWALT są zgodne z wszystkimi
obowiązującymi przepisami dotyczącymi
transportu zawartymi w branżowych i prawnie
obowiązujących normach, w tym z Zaleceniami
ONZ dotyczącymi transportu towarów
niebezpiecznych; przepisami dotyczącymi
towarów niebezpiecznych Międzynarodowego
Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA),
przepisami Międzynarodowego Kodeksu
Ładunków Niebezpiecznych (IMDG), a także
międzynarodową konwencją dotyczącą
drogowego przewozu towarów i ładunków
niebezpiecznych (ADR). Ogniwa litowo-jonowe
zostały przetestowane zgodnie z rozdziałem 38.3
Podręcznika Testów i Kryteriów Zaleceń ONZ
dotyczących transportu towarów niebezpiecznych.
W większości przypadków transport akumulatora
DEWALT jest wyłączony z klasyfikacji
jako podlegający pełnej regulacji materiał
niebezpieczny klasy 9. Ogólnie rzecz biorąc, dwie
sytuacje wymagające transportu zgodnie z klasą
9 to:
1. Transport powietrznych więcej niż dwóch
akumulatorów litowo-jonowych DEWALT, jeśli
opakowanie zawiera jedynie akumulatory (nie
narzędzia) oraz
2. Każda przesyłka zawierająca akumulator
litowo-jonowy o pojemności przekraczającej
100 watogodzin (Wh). Na wszystkich
akumulatorach litowo-jonowych podana jest
ich pojemność w watogodzinach.
się z materiałami przewodzącymi. W przypadku
transportu akumulatorów należy dopilnować, aby
styki akumulatora były zabezpieczone i dobrze
odizolowane od materiałów, które mogłyby się
z nimi zetknąć i spowodować zwarcie.
Informacje podane w tym rozdziale instrukcji
zostały umieszczone w dobrej wierze i były
uznane za prawdziwe w czasie utworzenia
dokumentu.
Mimo tego, nie udziela się żadnych gwarancji,
wyraźnych ani dorozumianych. To nabywca
odpowiada za dopilnowanie, że jego działania są
zgodne z właściwymi przepisami.
Akumulator
RODZAJ AKUMULATORA
Pilarka szablowa DCS310 jest zasilana
akumulatorem o napięciu 10,8 V.
Zalecenia dotyczące
składowania
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania
akumulatorów jest chłodne, suche
i zabezpieczone przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym, nadmierną
temperaturą lub mrozem. Akumulator
osiąga maksymalną sprawność i żywotność,
gdy przechowuje się go w temperaturze
pokojowej.
2. Przy dłuższym przechowywaniu w pełni
naładowany akumulator powinien pozostawać
poza ładowarką w miejscu chłodnym
i suchym, aby osiągać optymalne wyniki.
WSKAZÓWKA: Jeśli akumulatory litowo-jonowe
mają być magazynowane, najpierw należy je
całkowicie naładować. Nie mogą pozostawać
całkowicie rozładowane.
Tabliczki na ładowarce
i akumulatorze
Piktogramy w tej instrukcji oraz tabliczki na
ładowarce i akumulatorze mają następujące
znaczenie:
Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Niezależnie od tego, czy przesyłka zostanie
uznana za wyłączoną ze stosowania przepisów
czy podlegającą pełnej regulacji, to nadawca
odpowiada za zapoznanie się z najnowszymi
przepisami dotyczącymi wymogów z zakresu
pakowania, oznaczania i dokumentacji.
Transport akumulatorów może spowodować
pożar, jeśli styki akumulatora przypadkowo zetkną
12
Czas ładowania podano w Danych
technicznych.
100%
Akumulator jest ładowany.
100%
Akumulator jest naładowany.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Akumulator jest uszkodzony.
Opis pilarki szablowej (rys. 1)
Przerwanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania akumulatora.
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w elektronarzędziu
ani jego elementach, by nie narażać
się na zniszczenie sprzętu, czy też
doznanie urazu ciała.
a. Wyłącznik
Nigdy nie ładuj uszkodzonego
akumulatora.
b. Przycisk blokujący wyłącznik
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci.
d. Stopa pilarki
Natychmiast wymień uszkodzone kable.
Akumulator ładuj tylko w temperaturze
otoczenia od +4 °C do +40 °C.
Tyldo do użytku w pomieszczeniach
zamkniętych.
Gdy akumulator się zużyje, zutylizuj go
zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
Ładuj akumulatory DEWALT jedynie
wyznaczonymi ładowarkami DEWALT.
Ładowanie akumulatorów innych niż
wyznaczone akumulatory DEWALT
z użyciem ładowarki DEWALT może
spowodować ich wybuch lub prowadzić
do innych niebezpiecznych sytuacji.
Akumulatorów nie wrzucaj do ognia.
Zakres dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 kompaktowa pilarka szablowa
2 akumulatory litowo-jonowe
1 ładowarka
1 walizka transportowa
1 instrukcja obsługi
1 rysunek pilarki w rozłożeniu na części
WSKAZÓWKA: W modelach N akumulatory
i ładowarki nie należą do zakresu dostawy.
• Sprawdź, czy pilarka szablowa i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
c. Suwak zwalniający przegub obrotowy
e. LED-owa lampka robocza
f. Zacisk mocujący brzeszczot
g. Dźwignia do zacisku brzeszczotu
h. Rękojeść główna
i. Rękojeść dodatkowa
j. Akumulator
k. Guzik zwalniający akumulator
CEL ZASTOSOWANIA
Pilarka szablowa DCS310 jest przeznaczona do
profesjonalnego cięcia drewna, metali, tworzyw
sztucznych i suchych płyt gipsowo-kartonowych.
NIE używaj jej w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Pilarka ta stanowi elektronarzędzie przeznaczone
do użytku profesjonalnego. Wykonano ją
ze szczególnie odpornych materiałów. NIE
POZWALAJ dotykać jej dzieciom. Osoby
niedoświadczone mogą używać elektronarzędzi
tylko pod nadzorem.
• To urządzenie nie może być używane przez
osoby (włącznie z dziećmi) z ograniczeniami
fizycznymi, sensorycznymi i mentalnym lub
bez wystarczającego doświadczenia i wiedzy,
pod warunkiem, że będą pod opieką osób
odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
Nie pozostawiaj dzieci samych z tym
urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze
sprawdzaj, czy napięcie akumulatora odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej.
Pilarka DEWALT zgodnie z normą
EN 60745 jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest
potrzebna.
13
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć
w przedstawicielstwie firmy DEWALT.
Przestawny regulator
prędkości obrotowej (rys.1)
Przedłużacz
W celu włączenia urządzenia naciśnij regulator
prędkości obrotowej (a). W celu wyłączenia
zwolnij regulator.
Używaj przedłużacza jeśli jest to absolutnie
niezbędne. Używaj przedłużacza dopuszczonego
do eksploatacji i wytrzymującego pobór mocy
stosowny dla tego elektronarzędzia (patrz: Dane
techniczne). Zaleca się, by minimalny przekrój
przewodów wynosił 1 mm², a jego długość nie
przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: Wyjmuj zawsze
akumulator przez montażem
i ustawieniami. Wyłączaj zawsze
urządzenie, zanim włożysz lub
wyjmiesz akumulator.
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko
akumulatorów i ładowarek DEWALT.
Wkładanie i wyjmowanie
akumulatora (rys. 5)
OSTRZEŻENIE: Aby zredukować
niebezpieczeństwo urazu nigdy nie
naciskaj przycisku zwalniającego
akumulator bez wyjęcia akumulatora.
W przeciwnym razie akumulator
po przyciśnięciu przycisku może
nieoczekiwanie wypaść.
WSKAZÓWKA: Upewnij się, że akumulator (j)
jest w pełni naładowany.
WKŁADANIE AKUMULATORA DO RĘKOJEŚCI
URZĄDZENIA
1. Ustaw akumulator odpowiednio względem
rękojeści.
2. Wsuń akumulator do rękojeści aż do
zatrzaśnięcia i sprawdź, czy został dobrze
zamocowany.
WYJMOWANIE AKUMULATORA Z RĘKOJEŚCI
URZĄDZENIA
1. Naciśnij przycisk zwalniający (k)
i zdecydowanym ruchem wyciągnij
akumulator z rękojeści.
2. Zgodnie z opisem w punkcie „Ładowarki”
w tej instrukcji obsługi włóż akumulator do
ładowarki.
14
Poprzez regulator prędkością obrotowej możesz
rozpoczynać pracę na mniejszych obrotach. Im
mocniej jest naciskany wyłącznik, tym wyższa
jest prędkość obrotowa.
OSTRZEŻENIE: To urządzenie
nie dysponuje przyrządem do
zablokowania wyłącznika w pozycji
ON (włączony) i nie zezwala na
żadną metodę blokady pozycji ON
(włączony).
BLOKADA WYŁĄCZNIKA
Pilarka dysponuje blokadą wyłącznika (b).
W celu zablokowania wyłącznika (a) naciśnij
blokadę wyłącznika jak pokazano na rys. 3.
Kiedy blokada jest naciśnięta na symbolu
kłodki, urządzenie jest zablokowane. Wyłącznik
należy ryglować zawsze gdy urządzenie jest
transportowane lub przechowywane, aby uniknąć
niespodziewane załączenia
WSKAZÓWKA: Niewielka prędkość
obrotowa może być stosowana tylko
w początkowej fazie cięcia. Dłuższe
stosowanie małej prędkości może
uszkodzić pilarkę.
OBSŁUGA
Instrukcje obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
wskazówek bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć
niebezpieczeństwa obrażeń
wyłącz pilarkę i odłącz od
sieci. przed założeniem lub
zdjęciem akcesoriów bądź przed
rozpoczęciem wykonywania
regulacji lub napraw.
Niespodziewane załączenie może
prowadzić do obrażeń.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. rys. 1, 4)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego urazu,
ZAWSZE prawidłowo utrzymuj
elektronarzędzie, tak jak pokazano na
rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego
urazu, ZAWSZE mocno utrzymuj
elektronarzędzie, by w razie potrzeby
móc zawczasu odpowiednio
zareagować w nagłej sytuacji.
Bezpieczne prowadzenie pilarki wymaga
trzymania jedną ręką rękojeści (i), a drugą ręką
rękojeści głównej (h). Która ręka leży na której
rękojeści zależy od użytkownika.
Suwak zwalniający przegub
obrotowy (rys. 3, 6, 7)
OSTRZEŻENIE: Aby urządzenie nie
załączyło się samoczynnie, upewnij
się że blokada wyłącznika (b) jest
aktywna.
OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec
zatrzaśnięciu trzymaj ręce przy
zmianie pozycji z daleka od przegubu.
Urządzenie można ustawić w trzech różnych
pozycjach. Aby zmienić pozycję przesuń suwak
przegubu c w prawo jak pokazano na rysunku
6 i przekręć część uchwytu aż zatrzaśnie się
w jednej z trzech pozycji, jak na rysunku 7.
Wymiana brzeszczotu (rys. 8,
9A, 9B, 9C)
OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć
niebezpieczeństwociężkich
obrażeń upewnij się, że
blokada wyłącznika jest pozycji
zaryglowanej lub wyłącz
pilarkę i wyjmij akumulator
przed założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
rozpoczęciem wykonywania
regulacji lub napraw. Niezamierzone
załączenie może spowodować
obrażenia.
Dostępne są brzeszczoty o różnej długości.
Stosuj odpowiedni brzeszczot dla określonego
zastosowania. Brzeszczot powinien być dłuższy
niż 89 mm i podczas cięcia wystawać poprzez
stopę i cięty materiał. Dla tej pilarki nie stosuj
brzeszczotów do wyrzynarek.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
obrażeń przy cięciu. Brzeszczot
może się złamać, jeśli podczas
cięcia nie wystaje ponad stopę
i obrabiany przedmiot (rys. 8). Istnieje
podwyższone ryzyko obrażeń oraz
niebezpieczeństwo uszkodzenia stopy
i przedmiotu obrabianego.
OSADZENIE BRZESZCZOTU W PILARCE
(RYS. 9A, 9B, 9C)
1. Przesuń dźwignię zaciskową (G) do góry
2. Włóż brzeszczot w zacisk (f, rys. 9C).
3. Zamknij dźwignię zaciskową.
4. Uważaj, aby brzeszczot był możliwy do
osadzenia na odwrót, aby umożliwić
piłowanie przypłaszczyznowe (rys. 9B).
WYMONTOWANIE BRZESZCZOTU (RYS. 9A,
9B, 9C)
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
oparzenia. Nigdy nie dotykaj
brzeszczotu bezpośrednio po
użytkowaniu. Kontakt z brzeszczotem
może prowadzić do obrażeń.
1. Pociągnij dźwignię zaciskową (g) do góry.
2. Wyjmij brzeszczot.
Lampki robocze (rys. 9C)
Lampki robocze (e) znajdują się pod zaciskiem
na brzeszczot (f) z tyłu stopy. Lampki włączją się,
kiedy wyłącznik jest naciskany.
WSAKZÓWKA: Lampki powinny oświetlać tylko
bezpośrednią powierzchnię pracy i nie spełniają
funkcji latarki.
Piłowanie (rys. 9B, 10 - 13)
OSTRZEŻENIE: Zakładaj zawsze
okulary ochronne. Wszyscy
użytkownicy i osoby obecne powinny
stosować osłonę oczu zgodnie
z ANSI Z87.1
OSTRZEŻENIE: Przy cięciu
w kierunku obsługującego należy
być szczególnie uważnym. Zawsze
trzymaj pilarkę podczas cięcia mocno
dwoma rękami.
Upewnij się zawsze przed cięciem każdego
rodzaju materiału, że obrabiany przedmiot jest
zamocowany, aby zapobiec jego przesunięciu.
Umieść brzeszczot przed przedmiotem, załącz
silnik i pozwól mu osiągnąć najwyższą prędkość,
zanim wykonasz nacisk. Jak tylko możliwe, stopa
musi być mocna dociskana do obrabianego
materiału. To zapobiega, że pilarka nie skacze
i drży, jak minimalizuje również złamanie
brzeszczotu. Przebieg cięcia, przy którym jest
dokonywany nacisk na brzeszczot, np. przy
cięciach pod kątem lub wgłębnym podwyższa
się możliwość wibracji, odrzutu lub pękania
brzeszczotu.
15
OSTRZEŻENIE: Bądź szczególnie
ostrożny gdy tniesz ponad głową
i zwracaj uwagę na kabel, aby nie
znajdował się w polu widzenia. Należy
być przygotowanym, że gałęzie lub
inne nieoczekiwane rzeczy mogą
niespodziewanie spadać.
OSTRZEŻENIE: Sprawdzaj zawsze
obszar pracy pod względem
schowanych przewodów gazowych
i wodociągowych lub elektrycznych
zanim dokonasz ślepego cięcia
lub przebicia. Nieostrożność może
skutkować eksplozją, uszkodzeniem,
porażeniem prądem lub/i ciężkimi
obrażeniami.
PIŁOWANIE PRZYPŁASZCZYZNOWE
(RYS. 9B, 10)
Kompaktowy kształt obudowy silnika i wrzeciona
umożliwia bardzo bliskie cięcia na podłodze,
w rogach lub innych trudnodostępnych miejscach.
W celu piłowania przypłaszczyznowego
brzeszczot musi być założony górą do dołu
(rys. 9B).
PIŁOWANIE WGŁĘBNE / WRZYNAJĄCE –
TYLKO W DREWNIE (RYS.11)
Pierwszym krokiem przy cięciu wgłębnym jest
wymierzenie powierzchni przeznaczonej do
cięcia i dokładne jej zaznaczenie ołówkiem, kredą
lub rysikiem. Stosuj odpowiedni brzeszczot do
każdego zastosowania. Brzeszczot powinien być
dłuższy niż 89 mm i podczas cięcia wystawać
poprzez stopę i cięty materiał. Aby osiągnąć
optymalną zalecany jest brzeszczot 102 mm.
Włóż brzeszczot w zacisk do brzeszczotu.
Następnie przechyl pilarkę do tyłu, aż tylna
krawędź stopy położy się na obrabianej
powierzchni a brzeszczot nie dotyka przedmiotu.
Załącz teraz pilarkę i pozwól nabrać jej prędkości.
Chwyć pilarkę obu rękami i rozpocznij powolny,
uważny ruch do przodu uchwytu pilarki,
utrzymując ścisły kontakt stopy z materiałem
(pozycja 2, rys. 8). Brzeszczot przenika tylko
materiał. Upewnij się zawsze, że brzeszczot
przebija materiał zanim będziesz kontynuować
piłowanie.
WSKAZÓWKA: w miejscach gdzie widoczność
brzeszczotu jest ograniczona użyj krawędź stopy
jako prowadnicy. Linie zaplanowanego cięcia
powinny być dłuższe niż właściwe cięcie.
PIŁOWANIE METALU (RYS. 12)
Twoja pilarka dysponuje różnymi możliwościami
przecinania metalu, które zależą od rodzaju
zastosowanego brzeszczotu oraz metalu. Do
16
metali zawierających żelazo stosuj brzeszczoty
z drobnymi zębami a dla metali nieżelaznych
brzeszczoty z grubszymi zębami. Cienka blacha
metalowa powinna być zamocowana dwoma
drewnianymi nakładkami drewna po obu stronach
materiału. To zapewnia czyste cięcie bez
dodatkowych drgań lub zarysowań na metalu.
Zawsze należy pamiętać, aby nie stosować
nadmiernego nacisku na brzeszczot, ponieważ
skraca to jego trwałość i powoduje kosztowne
pęknięcie.
WSKAZÓWKA: Zaleca się przy cięciu metalu
nanieść na linię cięcia cienką warstwę oleju lub
innej substancji smarowej, ponieważ ułatwi to
pracę i podwyższy trwałość brzeszczotu.
PIŁOWANIE W POZYCJI POZIOMEJ /
PIONOWEJ (RYS. 13)
Pilarka może być zastosowana jak na rysunkach:
Pozycja pionowa: Zęby brzeszczotu wskazują
na dół jak na rys.13A.
Pozycja pozioma: Zęby brzeszczotu wskazują
na przód jak na rys.13B.
W pilarce DCS310 mogą być zastosowane
wszystkie długości brzeszczotu. Lepsze wyniki są
osiągają brzeszczoty o długości 102 mm.
Upewnij się, że brzeszczot wystaje przy piłowaniu
ponad stopę i grubość materiału obrabianego.
W innym przypadku zastosuj dłuższy brzeszczot.
Zawsze, jeśli możliwe stopa musi być mocno
trzymana przy piłowanym materiale. To zapobiega
skokom lub drganiom pilarki i zminimalizuje
niebezpieczeństwo złamania brzeszczotu.
KONSERWACJA
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę i wyjmij z niej akumulator. Sprawdź,
czy wyłącznik jest wyłączony.
Niezamierzone załączenie pilarki
może doprowadzić do wypadku.
Ładowarka i akumulator nie są serwisowane. Nie
zawierają one części do naprawy lub wymiany.
Ochrona środowiska
Smarowanie
Pilarka szablowa nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w obszarze
szczelin wentylacyjnych zgromadził
się brud, przedmuchaj go suchym,
sprężonym powietrzem. Przy tej
czynności załóż okulary ochronne
i maskę przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
niemetalowych elementów
elektronarzędzia nie używaj
rozpuszczalników ani agresywnych
chemikaliów. Chemikalia mogą
osłabić materiał, z którego wykonano
wspomniane elementy. Użyj do
tego celu szmaty zwilżonej wodą
z łagodnym mydłem. Uważaj, by do
wnętrza obudowy nie przedostała się
jakaś ciecz. Żadnego elementu pilarki
nie zanurzaj w wodzie.
CZYSZCZENIE ŁADOWARKI
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Przed czyszczeniem najpierw
zawsze odłączaj ładowarkę od
sieci. Brud i tłuszcz na obudowie
ładowarki usuwaj szmatką lub miękką
szczoteczką (nie metalową). Nie
używaj do tego celu wody ani żadnych
rozpuszczalników.
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku do specjalnych
punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej
usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
Informację o punktach serwisowych otrzymasz
w miejscowym przedstawicielstwie handlowym
DEWALT, którego adres został zamieszczony
w części końcowej tej instrukcji. Alternatywna
lista punktów serwisowych oraz wyczerpująca
informacja o obsłudze klienta znajduje się również
pod adresem internetowym: www.2helpU.com.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do
tej pilarki, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak jego pojemność
maleje i wykonanie zaplanowanej pracy staje się
coraz trudniejsze. Zużyty akumulator zutylizuj
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z urządzenia.
• Akumulatory litowo-jonowe, niklowowodorkowe i niklowo-kadmowe nadają
17
się do powtórnego wykorzystania. W celu
zawrócenia do obiegu i usunięcia w sposób
niezagrażający środowisku oddaj akumulator
swojemu dilerowi lub do komunalnego
zakładu utylizacji odpadów. W żadnym
wypadku nie wyrzucaj akumulatorów do
śmieci z gospodarstw domowych.
zst00230144 - 25-03-2014
18
DEWALT
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest
ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
19
20
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising