DCS310 | DeWalt DCS310 CORDLESS RECIPROCATING SAW instruction manual

359202-65 BG
Превод на оригиналните инструкции
DCS310
Фигура 1
g
b
c
d
i
h
a
f
e
k
j
Фигура 2
Фигура 3
b
2
Фигура 4
Фигура 5
k
j
Фигура 7
Фигура 6
c
Фигура 8
3
Фигура 9C
Фигура 9A
f
e
g
Фигура 9B
Фигура 10
Фигура 11
Фигура 12
Фигура 13A
Фигура 13B
4
10,8 V АКУМУЛАТОРЕН ВЪРТЯЩ СЕ
ПРАВ ТРИОН DCS310
Поздравления!
Вие избрахте инструмент на DEWALT.
Дългогодишният опит и задълбоченото
разработване на продукти и иновации прави
DEWALT един от най-надеждните партньори
за потребителите на професионални
електроинструменти.
Технически данни
Волтаж
Тип
Тип на батерията
Макс. изходяща мощност
Скорост без товар
Дължина на хода
Тегло (без пакета батерии)
LPA (звуково налягане)
KPA (колебание на звуковото
налягане)
LWA (звукова мощност)
KWA (колебание на звуковата
мощност)
W
мин-1
мм
кг
DCS310
10,8
1/2
Li-Ion
140
0–2700
14,3
1,2
dB(A)
74
dB(A)
dB(A)
3
85
dB(A)
3
VDC
Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна
сума), определени според EN 60745:
Стойност на излъчваните вибрации ah
При рязане на дървени греди
ah,B =
м/с²
8,5
Колебание K =
м/с²
1,5
Нивото на излъчваните вибрации, дадено
в този документ, е измерено в съответствие
със стандартизираните тестове,
предоставени от EN 60745, и може да бъде
използвано за сравнение на един инструмент
с друг. Тези данни могат да бъдат използвани
за предварителна оценка на излагането.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Декларираните нива на
излъчваните вибрации засягат
основните приложения на
инструмента. Въпреки това, ако
инструментът се използва за
различни приложения с различни
принадлежности или не се
поддържа, излъчваните вибрации
може да се различават. Това може
значително да увеличи нивото на
излъчване през цялостния период
на работа.
При оценката на нивото на
излъчваните вибрации трябва
да се вземе предвид броя на
изключванията на инструмента,
или времето, когато е бил
включен, но без да извършва
работа. Това може значително
да намали нивото на излъчване
в рамките на целия период на
работа.
Идентифицирайте допълнителните мерки за сигурност, за
да се защитите от ефектите
на вибрацията, като например:
поддръжка на инструментите
и принадлежностите, пазене на
ръцете топли, организация на
режима на работа.
Батериен пакет DCB123
Вид на батерията Li-Ion
Напрежение VAC
10,8
Капацитет Ah
1,5
Тегло
кг
0,2
DCB125
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
Зарядно устройство
Волтаж
на електрическото
захранване ВAC
Вид на батериите
Приблизително
35 мин
време за смяна
(1,3 Ah)
на батерийните
пакети
Тегло
кг
DCB100
230 V
Li-Ion
40 мин
(1,5 Ah)
DCB127
Li-Ion
10,8
2,0
0,2
65 мин
(2,0 Ah)
0,30
Зарядно устройство
DCB105
Волтаж
на електрическото
230 V
захранване ВAC
Вид на батериите
Li-Ion
Приблизително
25 мин
30 мин
40 мин
време за смяна
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
на батерийните
55 мин
70 мин
пакети
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Тегло
кг
0,49
5
Зарядно устройство
DCB107
Волтаж
на електрическото
захранване ВAC
230 V
Вид на батериите
Li-Ion
Приблизително
60 мин
70 мин
90 мин
време за смяна
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
на батерийните
140 мин
185 мин
пакети
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Тегло
кг
0,29
Зарядно устройство
DCB112
Волтаж
на електрическото
230 V
захранване ВAC
Вид на батериите
Li-Ion
Приблизително
40 мин
45 мин
60 мин
време за смяна
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
на батерийните
90 мин
120 мин
пакети
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Тегло
кг
0,36
Предпазители
Европа
230 V инструменти 10 Ампера, електрическа мрежа
Великобритания и Ирландия
230 V инструменти 3 Ампера, в контактите
Дефиниции: Насоки за
безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
опасност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и обърнете
внимание на тези символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указва
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, би
могла да доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ВАЖНО: Указва потенциално
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, може доведе до малки
или средни наранявания.
ЗАБЕЛЕЖКА: Указва практика,
която не е свързана с телесни
наранявания и която, ако не
се избегне, може да доведе до
имуществени щети.
6
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ
DCS310
DEWALT декларира, че продуктите, описани
под Технически данни, са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Тези продукти са съобразени и с Директиви
2004/108/EC и 2011/65/EU. За повече
информация се свържете с DEWALT на
следния адрес или вижте задната страна на
ръководството.
Долуподписаният е отговорен за
компилацията на техническия файл и прави
тази декларация от името на DEWALT.
Хорст Гросман
Вицепрезидент Проектиране и развитие на
продукти DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
01.11.2013 г.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството
с инструкции.
Общи предупреждения
за безопасна работа
с електроинструменти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички предупреждения
и инструкции за безопасност.
Неспазването на
предупрежденията и указанията
може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЪДЕЩА СПРАВКА
Терминът "електроинструмент" във
всички предупреждения се отнася до
захранвани (със захранващ кабел) или
работещи на батерии (без захранващ кабел)
електрически инструменти.
1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО
ПРОСТРАНСТВО
a) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до
трудова злополука.
б) Не използвайте
електроинструменти
в експлозивна среда, като
например при наличието на
запалителни течности, газове
или прах. Електроинструментите
произвеждат искри, които могат да
възпламенят праха или изпаренията.
в) Дръжте децата и страничните
наблюдатели надалеч, докато
работите с електроинструмента.
Отвличането на вниманието може да
доведе до загуба на контрол.
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
a) Щепселите на
електроинструмента трябва
да са подходящи за използвания
контакт. Никога, по никакъв
начин не променяйте щепсела. Не
използвайте адаптери за щепсела
със заземени електрически
инструменти. Непроменените
щепсели и контакти намаляват риска
от токов удар.
б) Избягвайте контакт на тялото
със заземени повърхности, като
например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов
удар, ако тялото ви е заземено.
в) Не излагайте
електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването
на вода в електроинструмента
повишава опасността от токов удар.
г) Не злоупотребявайте с кабела.
Никога не използвайте кабела за
носене, дърпане или изключване
на електроинструмента. Пазете
кабела далеч от горещина, масло,
остри ръбове или движещи се
части. Повредените или оплетени
кабели увеличават риска от токов
удар.
д)
е)
Когато работите
с електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито.
Използването на кабел, подходящ за
употреба на открито, намалява риска
от токов удар.
Ако не можете да избегнете
работата с електроинструмент
на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата
защита (ДТЗ - Residual Current Device
(RCD). Използването на ДТЗ намалява
риска от токов удар.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте
какво правите и използвайте
разума си, когато работите
с електроинструмента. Не
използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг невнимание при
работа с електроинструмент може
да доведе до сериозни наранявания.
б) Използвайте лично защитно
оборудване. Винаги носете защита
за очите. Защитните средства като
дихателна маска, неплъзгащи се
предпазни обувки, каска или защита
на слуха, използвани при подходящи
условия, ще намалят трудовите
злополуки.
в) Предотвратявайте случайното
задействане. Преди да вземете
или носите инструмента
и преди да го свържете към
източника на захранване и/или
към батерийното устройство
се уверете, че превклютелят
е в позиция "изключен". Носенето
на електроинструмент с пръст на
превключвателя или стартирането
на електроинструмента, когато
превключвателят е в позиция
"включен", може да доведе до трудова
злополука.
г) Отстранете всички регулиращи
или гаечни ключове, преди да
включите електроинструмента.
Прикрепените към въртящите се
части на електроинструмента
гаечни или регулиращи ключове могат
да доведат до наранявания.
д) Не се протягайте прекалено.
Стойте стабилно на краката
си през цялото време. Това
7
позволява по-добър контрол над
електроинструмента в непредвидени
ситуации.
е) Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете
косата си, дрехите си и ръкавиците
далече от движещите се части.
Висящите дрехите, бижутата
или дългата коса могат да бъдат
захванати в движещите се части.
ж) Ако са предоставени устройства
за свързване на изпусканите
прашинки или приспособления
за събиране, уверете се, че са
свързани и използвани правилно.
Използването на тези средства може
да намали опасностите, свързани
с праха.
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
a) Не пренапрягайте
електроинструментите.
Ползвайте подходящ
електроинструмент за
съответната дейност.
Подходящият електроинструмент
ще свърши по-добре и по-безопасно
работата, при темпото, за което
е създаден.
б) Не използвайте
електроинструмента, ако
превключвателят не го
включва и изключва. Всеки
електроинструмент, който не може
да се контролира с превключвателя,
е опасен и трябва да се поправи.
в) Изключете щепсела от
захранването и/или батерийния
комплект на електроинструмента,
преди извършването на каквото
и да е регулиране, смяна на
принадлежности или съхраняване
на уреда. Тези предварителни мерки
за безопасност намаляват риска
от нежелателно задействане на
електроинструмента.
г) Съхранявайте преносимите
електроинструменти
извън досега на деца и не
позволявайте на незапознати
с електроинструмента и тези
инструкции хора да работят с него.
Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
д) Поддържайте
електроинструментите.
Проверявайте за размествания
8
в свързванията на подвижните
звена, за счупване на части и всички
други условия, които могат да
повлияят на експлоатацията
на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента,
задължително го поправете
преди да го използвате отново.
Много трудови злополуки са
причинени от лошо поддържани
електроинструменти.
е) Поддържайте режещите
инструменти винаги добре
заточени и чисти. Правилно
поддържаните режещи инструменти
с остри остриета по-трудно
могат да се огънат и по-лесно се
контролират.
ж) Използвайте
електроинструментите,
допълнителните принадлежности
и инструменти в съответствие
с тези инструкции, като се вземат
предвид условията на труд
и вида на работа. Използването на
електроинструмента за дейности,
различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до
опасни ситуации.
5) УПОТРЕБА И ГРИЖА ЗА
ИНСТРУМЕНТИТЕ С БАТЕРИИ
a) Презареждайте само със зарядното
устройство, определено
от производителя. Зарядно
устройство, което е подходящо за
един тип батерии, може да създаде
риск от пожар, когато се използва
с друг тип батерии.
б) Използвайте електроинструмента
само с определените за него
батерии. Използването на друг
вид батерии може да предизвика
нараняване или пожар.
в) Когато батерията не е в употреба,
съхранявайте я далеч от други
метални предмети като кламери,
монети, ключове, пирони, винтове
или други дребни метални
предмети, които могат да
направят връзка от една клема
с друга. Последствията от късото
съединение могат да бъдат изгаряния
или пожар.
г) При извънредни обстоятелства
от батерията може да изтече
течност; избягвайте контакт. Ако
случайно се влезете в контакт,
облейте с вода. Ако течността
влезе в контакт с очите ви,
потърсете медицинска помощ.
Изтеклата от батерията течност
може да причини дразнене и изгаряния.
6) ОБСЛУЖВАНЕ
a) Обслужването на вашия
електроинструмент трябва да се
извършва само от квалифицирано
лице, като се използват само
оригинални резервни части. Това ще
гарантира безопасната употреба на
уреда.
Допълнителни инструкции
за безопасност за
саблевидни триони
• Дръжте електроинструментите
за изолираните повърхности при
извършване на работа, при която
приспособлението за рязане може
да засегне скрито окабеляване.
Прерязването на "жив" кабел ще
зареди с ток металните части на
електроинструмента, в резултат на
което операторът може да получи
токов удар.
• ВИНАГИ носете маска срещу прах.
Излагането на праховите частици
може да предизвика затруднено дишане
и евентуални наранявания.
• НИКОГА не включвайте инструмента,
когато острието е заседнало
в обработвания детайл в контакт
с материала.
• Пазете ръцете си от движещи се
части. Никога не поставяйте ръката си
близо до зоната на рязане.
• Работете с повишено внимание при
рязане отгоре и обръщайте особено
внимание на кабели, които може да са
скрити от погледа. Предварително се
уверете, че мястото не е застрашено
от падащи клони и отпадни материали.
• Не работете с този инструмент
продължително време. Причинените
от работата с този инструмент
вибрации може да причини постоянно
нараняване на пръсти, ръце и други
части на тялото. Използвайте
ръкавици за омекотяване на
вибрациите, правете чести почивки
и ограничете ежедневната употреба.
ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ
• След изключване, никога не опитвайте
да спрете острието с пръсти.
• Никога не поставяйте триона на
маса или работен плот, освен ако не
е изключен. Острието на триона ще
продължи да работи за кратко, след
като инструмент е бил изключен.
ПРИ РЯЗАНЕ С ТРИОН
• При използване на триони, специално
проектирани за рязане на дърво,
махнете всички пирони и метални
предмети от детайла преди започване
на работа.
• Когато е възможно, използвайте
скоби и затягащи втулки за сигурно
закрепване на детайла.
• Не опитвайте да режете изключително
малки детайли.
• Не се навеждайте прекалено напред.
Винаги стойте стабилно, особено ако
сте на строително скеле или стълба.
• Винаги дръжте триона с двете ръце.
• За изрязване на криви и профили,
използвайте адаптираното острие за
рязане.
ПРОВЕРКА И СМЯНА НА ОСТРИЕТО НА
ТРИОНА
• Използвайте само триони, отговарящи
на изискванията, съдържащи се в тези
инструкции за работа.
• Използвайте само остри триони
в идеално работно състояние;
напуканото или огънато острие трябва
да се изхвърли и да се смени веднага.
• Уверете се, че острието е здраво
фиксирано.
Допълнителни рискове
Въпреки прилагането на съответните правила
за безопасност и използването на уреди за
безопасност, някои допълнителни рискове не
могат да бъдат избегнати. Това са:
– Увреждане на слуха.
– Риск от лично нараняване поради
летящи частици.
– Риск от изгаряния поради нагорещяване
на аксесоарите по време на работа.
– Риск от телесна повреда поради
продължителна употреба.
9
Маркировка върху
инструментите
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
Носете защита за ушите.
Носете защита за очите.
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА
Кодът с датата, който също така включва
годината на производство, е отпечатан на
повърхността на корпуса, който оформя
окачващото свързване между инструмента
и батерията.
Пример:
2014 XX XX
Година на производство
Важни инструкции за
безопасност за всички
батерийни зарядни
устройства
СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ: Това
ръководство съдържа важни инструкции
за безопасност и работа за зарядните
устройства за батерии DCB100, DCB105,
DCB107 и DCB112.
• Преди да използвате зарядното
устройство, прочетете всички
инструкции и предупредителните
означения на зарядното устройство,
батерийния пакет и продукта,
използващи батериен пакет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от удар. Не допускайте
навлизането на течност
в зарядното устройство. Това
може да доведе до токов удар.
ВНИМАНИЕ: Опасност от
изгаряне. За да намалите риска
от нараняване, зареждайте
само презареждащи се батерии
DEWALT. Другите видове
батерии може да се пръснат,
като причинят телесни повреди
и щети.
10
ВНИМАНИЕ: Не позволявайте на
деца да играят с уреда.
ЗАБЕЛЕЖКА: При определени
условия, и когато зарядното
устройство е свързано към
източника на мощност, то
може да получи късо съединение
от чужд материал. Чуждите
електропроводими материали
като например стоманена
вълна, алуминиево фолио или
натрупване на метални частици,
както и други подобни трябва
да се държат далеч от кухините
на зарядното устройство.
Винаги изключвайте зарядното
устройство от електрическата
мрежа, когато в кухините няма
батерии за зареждане. Изключете
зарядното устройство преди да
бъде почистено.
• НЕ опитвайте да зареждате
батерийния пакет с други зарядни
устройства, освен с указаните в това
ръководство. Зарядното устройство
и батерийния пакет са създадени
специално съвместими едно с друго.
• Тези зарядни устройства не са
предназначени за друго, освен за
зареждане на презареждащите се
батерии на DEWALT. Всяка друга
употреба може да доведе до риск от
пожар, късо съединение или токов удар.
• Не излагайте зарядното устройство
на дъжд и сняг.
• Издърпвайте щепсела, а не кабела,
когато изключвате зарядното
устройство. Това ще намали риска от
повреда в щепсела или кабела.
• Внимавайте кабела да не бъде на
място, където може да е настъпан,
да се спъват в него или да бъде
повреден.
• Не използвайте удължителен
кабел, освен ако не е абсолютно
задължително. Използването на
неподходящ удължителен кабел може да
доведе до риск от пожар, токов удар или
късо съединение.
• Не поставяйте никакви предмети
върху зарядното устройство, и не
го поставяйте на меки повърхности,
където може да блокирате
вентилационните отвори, което
да доведе до прекалено вътрешно
загряване. Поставете зарядното
устройство далеч от нагорещени уреди.
Зарядното устройство се охлажда чрез
отвори отгоре и отдолу на корпуса.
Процедура за зареждане
(фиг. 2)
• Не работете със зарядното
устройство, ако кабелът и щепселът
му са повредени — веднага ги
заменете.
2. Вкарайте батерийния пакет (j)
в зарядното устройство. Червената
светлина (зареждане) ще присветва
продължително, за да покаже, че
зареждането е започнало.
• Не работете със зарядното
устройство, ако е ударено рязко, ако
е изпуснато или повредено по някакъв
начин. Занесете го в упълномощен
сервизен център.
• Не разглобявайте зарядното
устройство; когато се изисква
обслужване или поправка, занесете
го в упълномощен сервизен център.
Неправилното сглобяване може да
доведе до токов удар, късо съединение
или пожар.
• В случай на повреден захранващ кабел,
същият трябва да бъде заменен веднага
от производителя, неговия сервизен
агент или подобно квалифицирано
лице, за да се предотврати всякаква
опасност.
• Преди почистване, изключете
зарядното устройство от
захранването. Това ще намали
риска от токов удар. Свалянето на
батерийния пакет няма да намали този
риск.
• НИКОГА не опитвайте да свържете две
зарядни устройства заедно.
• Зарядното устройство е създадено
да работи при стандартна битова
електрическа мощност от 230 V.
Не опитвайте да го използвате при
други волтажи. Това не се отнася до
зарядните устройства за употреба
в превозни средства.
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Зарядни устройства
Зарядните устройства DCB100, DCB105,
DCB107 и DCB112 приемат 10,8 V Li-Ion
батерии.
Тези зарядни устройства не изискват
регулиране и са създадени да са възможно
най-лесни за работа.
1. Включете зарядното устройство
в подходящ контакт, преди да поставите
батерийния пакет.
3. Завършването на зареждането ще бъде
отбелязано с непрекъсната червена
светлина. Пакетът е напълно зареден
и може да се използва или да се остави
в зарядното устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да подсигурите максимална
работа и живот на литиево-йонните батерии,
заредете напълно батерийният пакет преди
първа употреба.
Процес на зареждане
Вижте таблицата по-долу за справка относно
състоянието на заряд на батерийния пакет.
Състояние на зарядност – DCB100 и DCB105
зареждане
– – – –
напълно заредени
–––––––––––
горещ/студен пакет
закъснение
–– – –– –
смяна на батериен пакет
•••••••••••
Състояние на зарядност – DCB107 и DCB112
зареждане
–
–
– –
напълно заредени
горещ/студен пакет
закъснение
–
–
–|
Закъснение при горещ/
студен пакет
DCB100 И DCB105
Когато зарядното устройство засече
батерия, която е прекалено гореща или
прекалено студена, автоматично започва
режим горещ/студен пакет закъснение, като
прекъсва зареждането докато батерията
не достигне подходяща температура.
Зарядното устройство тогава автоматично се
превключва към режим на зареждане. Тази
характеристика осигурява максимален живот
на батерията.
11
DCB107 И DCB112
Когато зарядното устройство открие батерия,
която е нагорещена, то автоматично отлага
зареждането, докато батерията не се охлади.
Когато зарядното устройство открие батерия,
която е студена, то автоматично отлага
зареждането, докато батерията не се затопли.
Червената светлина ще продължи да
мига, но жълтата индикаторна лампичка
ще свети по време на тази дейност. Когато
батерията се е охладила, жълтата светлинка
ще се изключи и зарядното устройство ще
възобнови процедура за зареждане.
XR Li-Ion инструментите са направени
със система за електронна защита,
която да защитава батериятасрещу
пренатоварване,прегряване или дълбоко
изпразване.
Инструментът автоматично ще се изключи,
ако се включи системата за електронна
защита. Ако това се случи, поставете Li-Ion
батерия на зарядното устройство до пълното
му зареждане.
САМО ЗА ЛИТИЕВО-ЙОНЕН БАТЕРИЕН
ПАКЕТ
Литиево-йонните батерии са направени със
система за електронна защита, която да
защитава батерията срещу пренатоварване,
пренагряване или дълбоко изпразване.
Инструментът автоматично ще се изключи,
ако се включи системата за електронна
защита. Ако това се случи, поставете
литиево-йонната батерия в зарядното
устройство до пълното й зареждане.
Важни инструкции за
безопасност за всички
батерийни пакети
Когато поръчвате батериен пакет за смяна, не
забравяйте да включите каталожния номер
и волтажа.
Батерията не е напълно заредена, когато я
извадите от опаковката. Преди да използвате
батерийния пакет и зарядното устройство,
прочетете инструкциите за безопасност
по-долу. След това следвайте дадената
процедура за зареждане.
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИТЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не зареждайте или не използвайте
батерията в експлозивна атмосфера,
като например в присъствието на
запалителни течности, газове или
прах. Поставянето или изваждането на
12
батерията от зарядното устройство
може да възпламени прахообразни
материали или пари.
• Никога не насилвайте батериен
пакет в зарядното устройство. Не
изменяйте батерийният пакет по
никакъв начин, за да го поставите
в несъвместимо зарядно устройство,
тай като може да се повреди и да
причини сериозни наранявания.
• Зареждайте батерийните пакети само
в зарядни устройства на DEWALT.
• НЕ разплисквайте и не обливайте с вода
или с други течности.
• Не съхранявайте и не използвайте
инструмента и батерийния пакет
на места, където температурата
може да достигне или надхвърли 40 °C
(105 °F) (като например външни навеси
или метални сгради през лятото).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога и по
никаква причина не се опитвайте
да отворите батериен пакет.
Ако батерийният пакет е спукан
или повреден, не включвайте
зарядното устройство. Не
чупете, не изпускайте и не
повреждайте батерийния пакет.
Не използвайте батериен
пакет или зарядно устройство,
което е било ударено рязко,
изпуснато, прегазено или
повредено по някакъв начин (като
прободено с пирон, ударено с чук,
настъпано). Това може да доведе
до токов удар. Повредените
батерийни пакети трябва да
бъдат върнати на сервизния
център за рециклиране.
ВНИМАНИЕ: Когато не го
използвате, поставете инструмента на едната му страна на
стабилна повърхност, където
няма да представлява опасност
от препъване и падане. Някои
инструменти с големи батерийни
пакети могат да стоят изправени на батерийния пакет, но
могат да бъдат лесно съборени.
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЛИТИЕВО-ЙОННА (Li-Ion) БАТЕРИЯ
• Не изгаряйте батерийния пакет дори
да е сериозно повреден или напълно
изхабен. Батерийния пакет може да
експлодира в огъня. При изгарянето
на литиево-йонен батериен пакет
се образуват токсични изпарения
и материали.
• Ако батерийното съдържание
влезе в контакт с кожата, веднага
я измийте с мек сапун и вода. Ако
в окото влезе батерийна течност,
изплакнете с вода на отворено око
за 15 минути или докато не премине
дразненето. Ако е необходима
медицинска помощ, батерийния
електролит е съставен от смесица от
течни органични карбонати и литиеви
соли.
• Съдържанието от отворени
батерийни клетки може да причини
дразнене в дихателната система.
Необходим е свеж въздух. Ако
симптомите продължават, потърсете
медицинска помощ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от изгаряне. Батерийната
течност може да е запалителна,
ако е изложена на искра.
Транспортиране
Батериите DEWALT са в съответствие с всички
приложими наредби за транспортиране, както
се препоръчва от стандартите на индустрията
и законовите стандарти, които включват
препоръките на ООН относно превоза на
опасни товари; Наредбите за превоз на
опасни стоки на Международната асоциация
за въздушен транспорт (IATA), наредбите на
Международни опасни товари по море (IMDG)
и Европейската спогодба за международен
превоз на опасни товари по шосе (ADR).
Литиево-йонните клетки и батерии са били
тествани в раздел 38.3 от Ръководството
за тестове и критерии с препоръки на ООН
относно превоза на опасни товари.
В повечето случаи, транспортирането на
пакет батерии DEWALT ще бъдат изключени
от класифициране като напълно регулиран
клас 9 Опасни материали. Като цяло, двата
случая, в които се изисква транспорт на Клас
9 са:
1. Транспортирането по въздух на повече
от два литиево-йонни батерийни пакета
на DEWALT, когато пакета съдържа само
батерийни пакети (без инструменти), и
2. Всяка пратка, която съдържа литиевойонна батерия с енергия, по-голяма от
100 ват часа (Wh). Всичките литиево-
йонни батерии имат отбелязана енергия
във ват часа на пакета.
Независимо от това дали дадена пратка
се счита за изключение или е напълно
регламентирана, отговорността пада на
изпращача да се консултира за най-новите
разпоредби за опаковане, етикетиране/
маркиране и изисквания за документация.
Транспортирането батерии може евентуално
да предизвика пожар, ако клемите
на батерията по невнимание влязат
в контакт с проводими материали. При
транспортирането на батерии се уверете, че
клемите на батерията са защитени и добре
изолирани от материали, които могат да
влязат в контакт с тях и да причинят късо
съединение.
Информацията, предоставена в този
раздел на ръководството е предоставена
добросъвестно и се счита за точна към
момента на създаване на документа.
Въпреки това, не се дава гаранция, изразена
или подразбираща се. Отговорността е на
купувача да гарантира, че неговите дейности
са в съответствие с приложимите разпоредби.
Батериен пакет
ВИД НА БАТЕРИИТЕ
DCS310 работи с 10,8-волтов батериен пакет.
Препоръки за съхранение
1. Най-доброто място за съхранение е това,
което е хладно и сухо, далеч от директна
слънчева светлина и прекалена горещина
или студ. За оптимална работа и живот,
когато не са в употреба, съхранявайте
батерийните пакети при стайна
температура.
2. За дълго съхранение, препоръчително
е да съхранявате напълно зареденият
батериен пакет на хладно, сухо място
извън зарядното устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерийните пакети не трябва
да се съхраняват напълно изпразнени.
Батерийният пакет трябва да се презареди
преди употреба.
Етикети на зарядното
устройство и батерийния
пакет
В допълнение към пиктограмите, използвани
в това ръководство, етикетите на зарядното
13
устройство и батерийния пакет показват
следните пиктограми:
1 Зарядно устройство
1 Кутия с инструменти
1 Ръководство с инструкции
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
Виж Технически данни за времето
за зареждане.
100%
Зареждане на батерия.
100%
Заредена батерия.
Дефектна батерия.
Закъснение при горещ/студен пакет.
Не докосвайте с проводими
предмети.
Не зареждайте повредени
батерийни пакети.
Не излагайте на вода.
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерийните пакети
и зарядните устройства не са включени
с N-моделите.
• Проверете за повреда в инструмента,
частите или аксесоарите, която може
да е възникнала при транспортирането.
• Отделете време да прочетете
подробно това ръководство преди да
работите преди работа.
Описание (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да
доведе до телесни наранявания
и щети.
а. Пусков превключвател
b. Бутон за заключване
c. Плъзгач за освобождаване на шарнира
d. Челюст
Веднага сменяйте повредените
кабели.
e. LED работна лампа
Зареждайте само между 4 °C
и 40 °C.
g. Лост за освобождаване на стягата на
острието
Само за употреба на закрито.
Изхвърлете батерията с дължимата
грижа за околната среда.
Зареждайте батерийните пакети
DEWALT само със съответните
зарядни устройства на DEWALT.
Зареждането на батерийни пакети,
различни от определените DEWALT
батерии със зарядно устройство
DEWALT, могат да ги взривят или да
доведе до други опасни ситуации.
Не изгаряйте батерийният пакет.
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Компактен саблевиден трион
2 Литиево-йонни батерийни пакети
14
1 Подробен чертеж на съставните части
f. Стяга за острие
h. Основна дръжка
i. Ръкохватка
j. Батериен пакет
k. Бутон за освобождаване на батерийния
пакет
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Този саблевиден трион е предназначен за
професионално рязане на дърво, метал,
пластмаса и сухи стени.
НЕ използвайте в мокри условия или при
наличието на запалими течности или газове.
Този саблевиден трион е професионален
електроинструмент. НЕ допускайте деца
в близост до инструмента. Необходим
е надзор, когато този инструмент се използва
от неопитен оператор.
• Този продукт не е предназначен за
употреба от хора (включително деца)
с намалени физически, сензорни или
умствени възможности, или с липса на
знания, освен ако не са под наблюдение
или не са били инструктирани относно
употребата на устройството от човек,
отговорен за тяхната безопасност. Никога
не оставяйте сами деца да си играят
с този продукт.
Електрическа безопасност
Електромоторът е създаден само за
един волтаж. Винаги проверявайте дали
напрежението на батерията отговаря на
напрежението на табелката. Също така се
уверете, че напрежението на зарядното
устройство съответства на това на
електрическата мрежа.
Вашето DEWALT зарядно устройство
е двойно изолирано в съответствие
с EN 60335; следователно не
е нужна заземителна жица.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва
да се смени от специално подготвен кабел,
който можете да намерите в сервизите на
DEWALT.
Замяна на щепсела
(само за Великобритания
и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
СГЛОБЯВАНЕ
И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди
да сглобявате и регулирате,
винаги сваляйте батерийния
комплект. Винаги изключвайте
инструмента преди поставяне
и сваляне на батерийния пакет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте
само DEWALT батерийни пакети
и зарядни устройства.
Поставяне и сваляне на
пакета батерии (фиг. 5)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
никога да натискайте
бутона за освобождаване
на батерията, преди да
сте свалили батерийният
пакет. Натискането на
бутона за освобождаване на
батерията, без да сте свалили
батерийният пакет, може да
доведе до внезапно изпадане на
батерийният пакет.
• Безопасно изхвърлете стария щепсел.
ЗАБЕЛЕЖКА: Проверете дали батерийният
пакет (j) е напълно зареден.
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в новия щепсел.
ЗА ДА МОНТИРАТЕ БАТЕРИЙНИЯ
КОМПЛЕКТ В ДРЪЖКАТА НА ИНСТРУМЕНТА
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва
да се прави свързване към
заземения терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител:
3 A.
Използване на удължителен
кабел
Можете да използвате удължителен
кабел само, ако е абсолютно необходимо.
Използвайте одобрен кабел, удобен за
входящата мощност на зарядното ви
устройство (виж Технически данни).
Минималният размер на проводника е 1 мм²;
максималната дължина е 30 м.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
1. Подравнете батерийният пакет с релсите
вътре в дръжката.
2. Плъзнете го стабилно на мястото му
и изчакайте заключалката да се затвори
с изщракване.
ЗА ДА СВАЛИТЕ БАТЕРИЙНИЯ ПАКЕТ ОТ
ИНСТРУМЕНТА
1. Натиснете бутона за освобождаване
(k) и издърпайте батерийния пакет от
дръжката на инструмента.
2. Вкарайте батерийния пакет в зарядното
устройство, както е описано в раздела за
зареждане от това ръководство.
Пусков превключвател за
смяна на скоростите (фиг. 1)
За да включите инструмента, стиснете
пусковия превключвател за промяна на
скоростите (a). За да изключите инструмента,
освободете пусковия превключвател.
15
Превключвателят за смяна на скоростта
ви позволява да започнете с бавна
скорост. Колкото повече стискате пусковия
превключвател, толкова по-бързо ще работи
инструментът.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При този
инструмент не е предвидено
заключването на превключвателя
в позиция ОN (ВКЛ.) и не трябва
да го заключвате в такава
позиция по какъвто и да е начин.
ЗАКЛЮЧВАЩ БУТОН
Вашият трион е оборудван със заключващ
бутон (b).
За да заключите пусковия превключвател
(a), натиснете заключващия бутон, както
е показано на фигура 3. Когато натиснете
заключващия бутон към знака за заключване,
уредът ще се заключи. Винаги заключвайте
пусковия превключвател, когато носите или
съхранявате инструмента, за да елиминирате
нежелано стартиране.
ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчително
е използването на много ниска
скорост само в началото на
рязането. Продължителната
употреба при много бавна
скорост може да повреди вашия
трион.
РАБОТА
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
спазвайте инструкциите за
безопасност и приложимите
наредби.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
телесно нараняване, поставете
бутона за задвижване напред/
назад в заключена позиция
или изключете инструмента
и батерийният пакет, преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
принадлежности. Инцидентното
задействане може да причини
наранявания.
Правилна позиция на ръцете
(фиг. 1, 4)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, ВИНАГИ използвайте
подходяща позиция на ръцете,
както е показано.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
лично нараняване, ВИНАГИ
дръжте здраво в очакване на
внезапна реакция.
Правилната позиция на ръцете изисква
едната ръка да е на ръкохватката (i), а другата
да е на основната дръжка (h). Ориентацията
на ръцете зависи от предпочитанията на
оператора.
Плъзгач за освобождаване
на шарнира (фиг. 3, 6, 7)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
избегнете неволното включване
на инструмента, задействайте
заключващия бутон (b).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
избегнете защипването, дръжте
ръцете си далеч от шарнира при
промяна на позицията.
Инструментът може да бъде използван
в три различни позиции. За да промените
позицията, плъзнете плъзгача за
освобождаване на шарнира (c) надясно, както
е показано на фигура 6, и завъртете частта
с дръжката на инструмента, докато попадне
в която и да е от трите позиции, показани на
фигура 7.
Поставяне и сваляне на
острието (фиг. 8, 9A, 9B, 9C)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
телесно нараняване, поставете
бутона за задвижване напред/
назад в заключена позиция
или изключете инструмента
и батерийният пакет, преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари. Инцидентното
задействане може да причини
наранявания.
На разположение са различни дължини
остриета. Използвайте правилното острие за
16
съответното приложение. Острието не трябва
да е по-дълго от 3-1/2" (89 мм) и трябва да
се показва отвъд челюстта и дебелината на
обработваният детайл по време на рязане. За
най-добри резултати се препоръчва острие
A 4" (102 мм). Не използвайте остриета за
верижни триони с този инструмент.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от порязване. Острието може
да се счупи, ако не се подава
отвъд челюстта и обработвания
детайл по време на рязане
(фиг. 8). Това може да доведе до
увеличен риск от нараняване,
както и повреда на челюстта
и обработваният детайл.
ЗА ДА ПОСТАВИТЕ ОСТРИЕТО В ТРИОНА
(ФИГ. 9A, 9B, 9C)
1. Издърпайте лоста за освобождаване на
стягата на острието (g) нагоре.
2. Поставете държача на острието в стягата
за острието (f, фиг. 9C).
3. Затворете лоста за освобождаване на
стягата на острието.
4. Имайте предвид, че острието може да
бъде поставено на обратно при обрязване
на излишния материал (вижте фиг. 9B).
ЗА ДА СВАЛИТЕ ОСТРИЕТО ОТ ТРИОНА
(ФИГ. 9A, 9B, 9C)
ВНИМАНИЕ: Опасност от
изгаряне. Не докосвайте
острието веднага след употреба.
Докосването на острието може
да доведе до наранявания.
1. Издърпайте лоста за освобождаване на
стягата на острието (g) нагоре.
2. Свалете острието.
Работна светлина (фиг. 9С)
Работната светлина (е) е разположена
под стягата за острието (f) зад челюстта.
Работната светлина ще се активира, когато
натиснете пусковия бутон.
ЗАБЕЛЕЖКА: Работната светлина е за
директно осветяване на работната
повърхност и не е предназначена за
използване като фенерче.
Рязане (фиг. 9B, 10–13)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
използвайте защита за
очите. Всички оператори или
стоящи наблизо лица трябва
да носят защита за очите,
съответстваща на ANSI Z87.1.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато
режете по посока на оператора,
го правете с изключително
внимание. Винаги дръжте
инструмента здраво с двете
ръце при рязане.
Преди рязането на даден материал, уверете
се, че е здраво захванат или защипан,
за да се избегне изплъзване. Поставете
острието леко спрямо детайла за рязане,
включете мотора на триона и го оставете
да набере максимална скорост, преди да
се приложи натиск. Когато е възможно,
челюстта на триона трябва да се опре
здраво в разрязвания материал. Това ще
предотврати отскачане или вибриране на
триона и ще сведе до минимум чупливостта
на острието. Всяко срязване, което оказва
натиск върху острието, като например рязане
под ъгъл или спираловидно, увеличава
възможността от вибрации, откати и счупване
на острието.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Работете
с повишено внимание при рязане
отгоре и обръщайте особено
внимание на кабели, които
може да са скрити от погледа.
Предварително се уверете,
че мястото не е застрашено
от падащи клони и отпадни
материали.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Проверете работното място
за скрити газопроводни тръби,
водопроводни тръби или
електрическо окабеляване, преди
да правите разрези на сляпо.
Неспазването на това условие
може да доведе до експлозия,
повреда на имущество, токов
удар, и/или тежки телесни
повреди.
ОРЯЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИЯ МАТЕРИАЛ
(ФИГ. 9B, 10)
Компактният дизайн на корпуса на мотора
на триона и на шпиндела позволява
изключително близкото рязане до подове,
ъгли и други трудни зони. Острието трябва
да се монтира на обратно при орязване на
излишния материал (фиг. 9B).
17
ПРОФИЛНО РЯЗАНЕ/ ОБРАБОТКА ЧРЕЗ
ВРЯЗВАНЕ – САМО ЗА ДЪРВО (ФИГ. 11)
Първоначалната стъпка при профилното
рязане е да измерите повърхността за рязане
и да отбележите ясно с молив, тебешир или
шублер. Използвайте правилното острие за
съответното приложение. Острието не трябва
да е по-дълго от 3-1/2" (89 мм) и трябва да
се показва отвъд челюстта и дебелината на
обработваният детайл по време на рязане. За
най-добри резултати се препоръчва острие
A 4" (102 мм). Вкарайте острието в стягата за
острието.
След това наклонете триона назад, докато
задният ръб на челюстта не се опре
в работната повърхност и острието докосне
работната повърхност. Стиснете спусъка
и оставете триона да набере скорост.
Хванете здраво триона с двете ръце
и започнете бавно, целенасочено движение
нагоре с дръжката на триона, като държите
долната част на челюстта здраво в контакт
с детайла. Острието ще започне да навлиза
в материала. Винаги внимавайте острието да
е напълно в материала, преди да продължите
с профилното рязане.
ЗАБЕЛЕЖКА: В зони, където острието
видимо е ограничено, използвайте ръба на
челюстта на триона като водач. Линиите за
дадено срязване трябва да са стигат отвъд
планираното срязване.
РЯЗАНЕ НА МЕТАЛИ (ФИГ. 12)
Вашият трион има различни възможности за
рязане на метал, в зависимост от това какъв
вид острие се използва и вида на метала
за рязане. Използвайте по-фино острие за
железни метали и по-грубо за нежелязни
метали. Тънколистните метали трябва да
се захванат между два дървени блока. Това
ще осигури чисто срязване без излишни
вибрации или разкъсване на метала. Никога
не пренапрягайте, тъй като това ще намали
живота на острието и ще причини счупването
му.
ЗАБЕЛЕЖКА: Като цяло при рязането на
метали се препоръчва да се намаже тънък
слой масло или друга смазка по линията
за срязване с триона за по-лесна работа
и по-дълъг живот на острието.
ХОРИЗОНТАЛЕН / ВЕРТИКАЛЕН РЕЖИМ НА
ТРИОНА (ФИГ. 13)
Трионът може да се използва във всеки от
показаните режими.
Хоризонтален режим: Зъбците на острието
сочат надолу, както е показано на фигура 13A.
18
Вертикален режим: Зъбците на острието
сочат напред, както е показано на фигура
13B.
DCS310 може да използва всички дължини
саблевидни остриета. За най-добри резултати
използвайте остриета от 4" (102 мм). Острието
трябва да се подава от челюстта и да
е по-дълго от дебелината на обработвания
детайл по време на рязането. Използвайте
по-дълго острие ако е необходимо. Когато
е възможно, челюстта на триона трябва да
се опре здраво в разрязвания материал. Това
ще предотврати отскачане или вибриране на
триона и ще сведе до минимум чупливостта
на острието.
ПОДДРЪЖКА
Вашият DEWALT електроинструмент
е създаден да работи продължителен период
с минимална поддръжка. Продължителната
и задоволителна работа зависи от
правилната грижа за инструмента и от
редовното му почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
телесно нараняване, поставете
бутона за задвижване напред/
назад в заключена позиция
или изключете инструмента
и батерийният пакет, преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари. Едно инцидентно
задействане може да причини
нараняване.
Зарядното устройство и батерийният пакет
не могат да се обслужват. В него няма части,
които да мога да се обслужват.
Смазване
Вашият електроинструмент не изисква
допълнително смазване.
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за
очите и одобрена защитна
противопрахова маска, когато
извършвате тази процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА
ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от токов удар. Изключете
зарядното устройство от AC
контакта преди почистване. От
външната част на зарядното
устройство можете да
почистите наслагванията
и намазняванията с помощта на
кърпа или мека, неметална четка.
Не използвайте вода или други
почистващи разтвори.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тъй като
с този инструмент не са
тествани принадлежности,
различни от тези на DEWALT,
използването на такива
принадлежности с този
инструмент може да е опасно.
За да намалите риска от
нараняване, използвайте само
препоръчаните от DEWALT
принадлежности с този продукт.
Посъветвайте се с вашия доставчик
за по-подробна информация относно
подходящите принадлежности.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът
не трябва да се изхвърля
с обикновените битови отпадъци.
Ако вашият продукт на DEWALT се нуждае от
замяна, или ако повече не ви трябва, не го
изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете
този продукт в съответния пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и повторното им
използване. Повторното използване
на рециклираните материали
помага за предпазване на околната
среда от замърсяване и намалява
необходимостта от суровини.
Местните разпоредби може да предоставят
отделно събиране на електрически продукти
от вашия дом, в пунктове за събиране или
от търговския обект, където е бил закупен
продуктът.
DEWALT предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
приключване на работния им живот. За да се
възползвате от тази услуга, върнете вашия
продукт на който и да е оторизиран агент за
сервиз, който ще го приеме от наше име.
Можете да проверите местонахождението
на вашият най-близък оторизиран сервизен
агент, като се свържете с офиса на вашия
местен DEWALT на указания в ръководството
адрес. Освен това, можете да намерите
списък на оторизираните сервизи на
DEWALT и пълна информация за нашето
следпродажбено обслужване и контакти на
Интернет адрес: www.2helpU.com.
Презареждащ се батериен
пакет
Този батериен пакет с продължителен живот
трябва да се презарежда, когато вече не
може да отдава достатъчно мощност при
работи, където преди е работел с лекота.
Изхвърлете го с внимание за околната среда
в края на техническия му живот:
• Напълно изтощете батерийния пакет,
след това го свалете от инструмента.
• Литиево-йонните клетки могат да
се рециклират. Занесете ги на своя
търговски представител или на местната
станция за рециклиране. Събраните
19
батерийни пакети ще бъдат рециклирани
или изхвърлени подходящо.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00230141 - 25-03-2014
20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising