DCS310 | DeWalt DCS310 CORDLESS RECIPROCATING SAW instruction manual

588777-80 CZ
Přeloženo z původního návodu
DCS310
Obrázek 1
g
b
c
d
i
h
a
f
e
k
j
Obrázek 2
Obrázek 3
b
2
Obrázek 4
Obrázek 5
k
j
Obrázek 7
Obrázek 6
c
Obrázek 8
3
Obrázek 9C
Obrázek 9A
f
e
g
Obrázek 9B
Obrázek 10
Obrázek 11
Obrázek 12
Obrázek 13A
Obrázek 13B
4
OTOČNÁ MEČOVÁ PILA
DCS310 10,8 V
Blahopřejeme Vám!
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro
uživatele profesionálního elektrického nářadí.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Typ baterie
Maximální výkon
Otáčky naprázdno
Délka zdvihu
Hmotnost (bez baterie)
LPA
KPA
LWA
KWA
V
W
min-1
mm
kg
(akustický tlak)
dB(A)
(odchylka akustického tlaku) dB(A)
(akustický výkon)
dB(A)
(odchylka akustického výkonu) dB(A)
DCS310
10,8
1/2
Li-Ion
140
0 - 2 700
14,3
1,2
74
3
85
3
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená
podle normy EN 60745:
Úroveň vibrací ah
Řezání dřevěných desek
m/s²
8,5
ah,B =
Odchylka K =
m/s²
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí
mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem
nářadí použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové práce doba
působení vibrací na obsluhu značně
prodloužit.
Baterie
Typ baterie
Napájecí
napětí
Kapacita
Hmotnost
V
Ah
kg
Nabíječka
Napětí sítě
V
Typ baterie
Přibližná doba
nabíjení baterie
Hmotnost
kg
Nabíječka
Napětí sítě
V
Typ baterie
Přibližná doba
nabíjení baterie
DCB123
Li-Ion
DCB125
Li-Ion
DCB127
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
10,8
1,3
0,2
10,8
2,0
0,2
35 min
(1,3 Ah)
25 min
(1,3 Ah)
DCB100
230 V
Li-Ion
40 min
(1,5 Ah)
0,30
DCB105
230 V
Li-Ion
30 min
(1,5 Ah)
55 min
(3,0 Ah)
Hmotnost
kg
Nabíječka
Napětí sítě
V
Typ baterie
Přibližná doba
nabíjení baterie
Hmotnost
kg
65 min
(2,0 Ah)
40 min
(2,0 Ah)
70 min
(4,0 Ah)
0,49
DCB107
230 V
Li-Ion
60 min
70 min
90 min
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
140 min
185 min
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
0,29
5
Nabíječka
Napětí sítě
V
Typ baterie
Přibližná doba
nabíjení baterie
40 min
(1,3 Ah)
DCB112
230 V
Li-Ion
45 min
(1,5 Ah)
90 min
(3,0 Ah)
Hmotnost
kg
60 min
(2,0 Ah)
120 min
(4,0 Ah)
0,36
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Velká Británie a Irsko
Nářadí 230 V 3 A v zástrčce napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k hmotným škodám.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
13
DCS310
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
6
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci výrobků
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01. 11. 2013
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Prostudujte si
všechny bezpečnostní výstrahy
a pokyny. Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází
k jiskření, které může způsobit vznícení
hořlavého prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chceteli nářadí odpojit od elektrické sítě.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty nebo
pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití. Použití kabelu pro
venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
f) Musíte-li s elektrickým nářadím
pracovat ve vlhkém prostředí, použijte
napájecí zdroj s proudovým chráničem
(RCD). Použití proudového chrániče (RCD)
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým
nářadím může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
d)
e)
f)
g)
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče
nebo seřizovací přípravky. Seřizovací
klíče ponechané na nářadí mohou být
zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena
adaptérem pro připojení odsávacího
zařízení, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může snížit nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí.
Používejte pro prováděnou práci
správný typ nářadí. Při použití správného
typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického
nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo
zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné
7
f)
g)
okolnosti, které mohou ovlivnit chod
nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte
jej před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Použití
elektrického nářadí k jiným účelům, než
k jakým je určeno, může být nebezpečné.
5) POUŽITÍ NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden
typ baterie může při vložení jiného
nevhodného typu způsobit požár.
b) Používejte výhradně baterie
doporučené výrobcem nářadí. Použití
jiných typů baterií může způsobit vznik
požáru nebo zranění.
c) Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji
mimo dosah kovových předmětů, jako
jsou kancelářské sponky, mince, klíče,
hřebíky, šroubky nebo jiné drobné
kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování jejich kontaktů. Zkratování
kontaktů baterie může vést k způsobení
popálenin nebo požáru.
d) V nevhodných podmínkách může
z baterie unikat kapalina. Vyvarujte
se kontaktu s touto kapalinou. Dojdeli k náhodnému kontaktu s touto
kapalinou, zasažené místo omyjte
vodou. Dostane-li se kapalina do
očí, ihned si je vypláchněte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc.
Unikající kapalina z baterie může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Další bezpečnostní předpisy
pro mečové pily
• Při pracovních operacích, u kterých
by mohlo dojít ke kontaktu pracovního
8
nástroje se skrytými elektrickými vodiči,
držte elektrické nářadí vždy za izolované
rukojeti. Při kontaktu s „živým“ vodičem
způsobí neizolované kovové části nářadí
obsluze úraz elektrickým proudem.
• VŽDY používejte respirátor. Pobyt
v prašném prostředí může způsobit dýchací
obtíže a také úraz.
• NIKDY nezapínejte pilu, je-li pilový list
zaseknutý v obrobku nebo je-li v kontaktu
s materiálem.
• Udržujte ruce mimo dosah pohyblivých
částí. Nikdy nevkládejte ruce do blízkosti
prostoru řezání.
• Dávejte pozor zejména při řezání nad
hlavou a také na existenci skrytých
elektrických vodičů. Včas předvídejte směr
padajících větví a úlomků.
• Nepoužívejte toto nářadí dlouhodobě bez
přestávek. Vibrace způsobené provozem
tohoto nářadí mohou způsobit trvalé zdravotní
problémy týkající se prstů, rukou a paží. Při
práci s tímto nářadím používejte rukavice
s dostatečnou vycpávkou, dodržujte časté
přestávky a omezení týkající se pracovní
doby s tímto nářadím.
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ
• Po vypnutí se nikdy nepokoušejte dobíhající
list pily zastavit prsty.
• Nikdy nepokládejte pilu na stůl nebo na
pracovní ponk, pokud není vypnuta a zcela
zastavena. Po vypnutí nářadí se bude pilový
list ještě chvíli pohybovat.
V PRŮBĚHU ŘEZÁNÍ
• Pokud používáte pilové listy speciálně
určené k řezání dřeva, před zahájením práce
odstraňte z obrobku všechny hřebíky a jiné
kovové části.
• Kdekoli je to možné, používejte
k bezpečnému uchycení obrobku svěrák
a upínací svorky.
• Nepokoušejte se řezat extrémně malé
obrobky.
• Nenahýbejte se příliš dopředu. Ujistěte se,
zda vždy stojíte ve stabilní poloze, to platí
zejména na lešení a žebřících.
• Držte pilu vždy oběma rukama.
• Pro řezání oblouků a nepravidelných tvarů
používejte přizpůsobený pilový list.
KONTROLA A VÝMĚNA PILOVÉHO LISTU
• Používejte pouze pilové listy, které splňují
požadavky uvedené v těchto provozních
pokynech.
• Používejte pouze ostré pilové listy
v perfektním stavu. Prasklé nebo ohnuté
pilové listy by měly být okamžitě vyměněny
a zlikvidovány.
• Zajistěte, aby byl pilový list bezpečně
upevněn.
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko popálení způsobené kontaktem
s příslušenstvím, které se zahřálo během
použití.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím výrobku.
Štítky na nářadí
Na zařízení jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí, který vytváří montážní
spoj mezi nářadím a baterií.
Příklad:
2014 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny
pro použití pro nabíječky DCB100, DCB105,
DCB107 a DCB112.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející
se na nabíječce, na baterii a na výrobku,
který je touto baterií napájen.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
tekutina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze baterie
DEWALT, které jsou k nabíjení určeny.
Jiné typy baterií mohou prasknout,
což může vést k zranění osob nebo
k hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: Děti by měly být
pod dozorem, aby si s tímto nářadím
nehrály.
POZNÁMKA: V určitých podmínkách,
kdy je nabíječka připojena
k napájecímu napětí, může dojít ke
zkratování nabíječky cizími předměty.
Cizí vodivé předměty a materiály,
jako jsou, ale ne pouze, brusný prach,
kovové třísky, ocelová vlna (drátěnka),
hliníkové fólie nebo jakékoli částečky
kovu, se nesmí dostat do vnitřního
prostoru nabíječky. Není-li v úložném
prostoru nabíječky umístěna žádná
baterie, vždy odpojte napájecí kabel
nabíječky od sítě. Dříve než budete
provádět čištění nabíječky, odpojte ji
od sítě.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie
pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka
uvedená v tomto návodu. Nabíječka
i baterie jsou specificky navrženy tak, aby
mohly pracovat dohromady.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení nabíjecích
baterií DEWALT. Jakékoli jiné použití může
vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
• Při odpojování nabíječky vždy odpojte
zástrčku od zásuvky a netahejte za
napájecí kabel. Tímto způsobem zabráníte
poškození zástrčky a napájecího kabelu.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel
veden tak, abyste po něm nešlapali,
nezakopávali o něj a aby nedocházelo
k jeho poškození nebo nadměrnému
zatížení.
9
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Nepokládejte na nabíječku žádné
předměty a neumísťujte nabíječku na
měkký povrch, na kterém by mohlo dojít
k zablokování ventilačních drážek, což
by způsobilo nadměrné zvýšení teploty
uvnitř nabíječky. Umístěte nabíječku na
taková místa, která jsou mimo dosah zdrojů
tepla. Odvod tepla z nabíječky je prováděn
přes drážky v horní a spodní části krytu
nabíječky.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Opravu svěřte autorizovanému
servisu.
• Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li
nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému
servisu. Nesprávně provedená opětovná
montáž může vést k způsobení požáru nebo
k úrazu elektrickým proudem.
• Dojde-li k poškození napájecího kabelu,
musí být neprodleně vyměněn výrobcem,
jeho servisním zástupcem nebo jinou
kvalifikovanou osobou, aby bylo zabráněno
jakémukoli riziku.
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
baterie toto riziko nesníží.
• NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
• Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
Nabíječky DCB100, DCB105, DCB107 a DCB112
mohou nabíjet baterie Li-Ion s napájecím napětím
10,8 V.
10
Tyto nabíječky nemusí být žádným způsobem
seřizovány a jsou zkonstruovány tak, aby byla
zajištěna jejich co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení (obr. 2)
1. Před vložením baterie připojte nabíječku
k příslušné síťové zásuvce.
2. Vložte do nabíječky baterii (j). Červený
indikátor (nabíjení) začne blikat, což bude
indikovat zahájení procesu nabíjení.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Baterie je
zcela nabita a může být okamžitě použita
nebo může být ponechána v nabíječce.
POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální
výkonnosti a životnosti baterie Li-Ion před prvním
použitím zcela nabijte.
Průběh nabíjení
Stav nabití baterie je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Stav nabití – DCB100 a DCB105
nabíjení
– – – –
zcela nabito
prodleva zahřátá/
studená baterie
–– – –– –
výměna baterie
•••••••••••
Stav nabití – DCB107 a DCB112
nabíjení
–
–
– –
zcela nabito
prodleva zahřátá/
studená baterie
–
–
–|
Prodleva zahřátá/studená
baterie
DCB100 A DCB105
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou
nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky
zahájí režim prodleva zahřátá/studená baterie
a pozastaví nabíjení, dokud baterie nedosáhne
odpovídající teploty. Potom nabíječka automaticky
přejde do režimu nabíjení. Tato funkce maximálně
prodlužuje provozní životnost baterie.
DCB107 A DCB112
Bude-li nabíječka detekovat vysokou teplotu
baterie, automaticky odloží nabíjení, dokud
baterie nevychladne.
Bude-li nabíječka detekovat příliš nízkou teplotu
baterie, automaticky odloží nabíjení, dokud se
baterie nezahřeje.
Červená kontrolka bude stále blikat, ale během
tohoto procesu bude svítit také žlutá kontrolka.
Jakmile dojde k vychladnutí baterie, žlutí kontrolka
zhasne a nabíječka zahájí proces nabíjení.
Nářadí řady XR Li-Ion jsou vybavena systémem
elektronické ochrany, která chrání baterii před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany
se nářadí automaticky vypne. Dojde-li k takové
situaci, vložte baterii Li-Ion do nabíječky
a nechejte ji zcela nabít.
POUZE PRO BATERIE TYPU LI-ION
Baterie Li-Ion jsou vybaveny systémem
elektronické ochrany, která je chrání před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany
se nářadí automaticky vypne. Dojde-li k takové
situaci, vložte baterii Li-Ion do nabíječky
a nechejte ji zcela nabít.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny baterie
Objednáváte-li náhradní baterii, nezapomeňte do
objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí baterie.
Po dodání není baterie zcela nabita. Před
použitím nabíječky a baterie si nejdříve přečtěte
níže uvedené bezpečnostní pokyny. Při nabíjení
potom postupujte podle uvedených pokynů.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí baterie z nabíječky může způsobit
jiskření a vznícení prachu nebo výparů.
• Nikdy nevkládejte baterii do nabíječky
násilím. Baterii nikdy žádným způsobem
neupravujte, aby mohla být nabíjena
v jiné nabíječce, protože by mohlo dojít
k prasknutí jejího obalu a k následnému
vážnému zranění.
• Nabíjejte baterie pouze v nabíječkách
DEWALT.
• NESTŘÍKEJTE na baterie vodu
a neponořujte je do vody nebo do jiných
kapalin.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a baterie na místech, kde může teplota
dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C (105 °F)
(jako jsou venkovní boudy nebo plechové
stavby v letním období).
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
baterii z jakéhokoli důvodu rozebírat.
Je-li obal baterie prasklý nebo
poškozený, nevkládejte baterii do
nabíječky. Zabraňte pádu, rozdrcení
nebo poškození baterie. Nepoužívejte
baterie nebo nabíječky, u kterých
došlo k nárazu, pádu nebo jinému
poškození (například propíchnutí
hřebíkem, zásah kladivem,
rozšlápnutí). Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem. Poškozená
baterie by měla být vrácena do
autorizovaného servisu, kde bude
zajištěna její recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s velkou baterií budou stát na
baterii ve svislé poloze, ale může dojít
k jejich snadnému převrhnutí.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
BATERIE LITHIUM ION (Li-Ion)
• Baterie nespalujte, i když jsou vážně
poškozeny nebo zcela opotřebovány.
Baterie může v ohni explodovat. Při spalování
baterie typu Li-Ion dochází k vytváření
toxických výparů a látek.
• Dojde-li ke kontaktu obsahu baterie
s pokožkou, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostane-li
se vám kapalina z baterie do očí, vyplachujte
otevřené oči vodou zhruba 15 minut nebo
po dobu, dokud podráždění neustane. Je-li
nutné lékařské ošetření, elektrolytem baterie
je směs tekutých organických uhličitanů a solí
lithia.
• Výpary z otevřených článků baterie
mohou způsobit potíže s dýcháním.
Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Jestliže
potíže stále přetrvávají, vyhledejte lékařské
ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z baterie se může vznítit, dojde-li
k jejímu kontaktu s plamenem nebo se
zdrojem jiskření.
Přeprava
Baterie DEWALT splňují požadavky všech
platných předpisů pro přepravu, které jsou
předepsány v průmyslových a právních normách,
které zahrnují doporučení OSN pro přepravu
nebezpečného zboží - Předpisy asociace pro
mezinárodní leteckou dopravu nebezpečného
11
2. Skladujete-li baterie delší dobu, s ohledem
na dosažení optimálních výsledků vám
doporučujeme, abyste je uložili mimo
nabíječku zcela nabité na suchém
a chladném místě.
zboží (IATA), Mezinárodní předpisy pro námořní
přepravu nebezpečného zboží (IMDG) a Evropská
dohoda týkající se mezinárodní silniční přepravy
nebezpečného zboží (ADR). Články a baterie
Li-Ion byly testovány podle požadavků části
38.3, která je uvedena v příručce testů a kritérií
dokumentu Doporučení OSN pro přepravu
nebezpečného zboží.
POZNÁMKA: Baterie by neměly být skladovány,
jsou-li zcela vybité. Před použitím musí být baterie
zcela nabita.
Ve většině případů bude přeprava baterií DEWALT
vyjmuta z klasifikace plně regulovaná přeprava
nebezpečného materiálu třídy 9. V zásadě platí
dva případy, které vyžadují přepravu třídy 9:
Nálepky na nabíječce a na
baterii
1. Letecká přeprava více než dvou baterií
DEWALT Li-Ion, pokud toto balení obsahuje
pouze baterie (žádné nářadí), a
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
jsou nálepky na nabíječce a na baterii opatřeny
následujícími piktogramy:
2. Jakákoli zásilka obsahující baterie Li-Ion,
jejichž energetický výkon je větší než
100 watthodin (Wh). Na všech bateriích Li-Ion
je na obalu uveden energetický výkon ve
watthodinách.
Bez ohledu na to, zda je zásilka považována
za zásilku s výjimkou nebo plně regulovanou
zásilku, povinností dopravce je postupovat
podle nejnovějších předpisů týkajících se balení,
označování a vyžadované dokumentace.
Při přepravě baterií může případně dojít
k způsobení požáru, pokud se kontakty baterie
dostanou náhodně do styku s vodivými materiály.
Při přepravě baterie se ujistěte, zda jsou kontakty
baterie řádně chráněny a dobře izolovány od
materiálů, se kterými by se mohly dostat do
kontaktu a které by mohly způsobit zkrat.
Informace uvedené v této části příručky jsou
uvedeny v dobré víře a jsou považovány za
přesné v době vytvoření tohoto dokumentu.
Na tyto informace se ovšem nevztahuje žádná
záruka, výslovná nebo předpokládaná. Je
povinností kupujícího zajistit, aby jeho činnosti
splňovaly požadavky platných předpisů.
Baterie
TYP BATERIE
Model DCS310 pracuje s bateriemi s napájecím
napětím 10,8 V.
Doporučení pro uložení baterií
1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu
a suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření a nadměrného tepla či chladu.
Z důvodu zachování optimálního výkonu
a provozní životnosti skladujte nepoužívané
baterie při pokojové teplotě.
12
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Doba nabíjení je uvedena v části
Technické údaje.
100%
Nabíjení baterie.
100%
Nabitá baterie.
Poškozená baterie.
Prodleva zahřátá/studená baterie.
Nepokoušejte se kontakty baterie
propojovat vodivými předměty.
Nenabíjejte poškozené baterie.
Zabraňte styku s vodou.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od
4 °C do 40 °C.
Není určeno pro venkovní použití.
Likvidaci baterie provádějte s ohledem
na životní prostředí.
Nabíjejte baterie DEWALT pouze
v určených nabíječkách DEWALT.
Budou-li v nabíječkách DEWALT
nabíjeny jiné baterie než baterie
DEWALT, může dojít k jejich prasknutí
nebo k vzniku jiných nebezpečných
situací.
Baterie nespalujte.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 kompaktní mečovou pilu
2 baterie Li-Ion
1 nabíječku
1 kufřík
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
POZNÁMKA: Modely N nejsou dodávány
s baterií a nabíječkou.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho
součástí. Mohlo by dojít k jeho
poškození nebo k zranění.
a. Spouštěcí spínač
b. Blokovací tlačítko
c. Posuvný ovladač pro uvolnění otáčení
d. Patka pily
e. LED diodová svítilna
f. Upínací svorka pilového listu
g. Uvolňovací páčka úchytu pilového listu
h. Hlavní rukojeť
i. Podpěrná rukojeť
j. Baterie
k. Uvolňovací tlačítko baterie
POUŽITÍ VÝROBKU
Tato mečová pila je určena pro profesionální
řezání dřeva, kovu, plastu a sádrokartonu.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
Tato mečová pila je elektrické nářadí pro
profesionální použití. ZABRAŇTE dětem, aby se
s tímto nářadím dostaly do kontaktu. Používají-li
toto nářadí nezkušené osoby, musí být zajištěn
odborný dozor.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by
neměly být ponechány bez dohledu, aby si
s tímto výrobkem nehrály.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
baterie odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší
nabíječky odpovídá napětí v síti.
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na
nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: K uzemňovací svorce
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací kabel
nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací
kabel vhodný pro příkon vaší nabíječky (viz
Technické údaje). Minimální průřez vodiče je
1 mm²; maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před montáží
a seřízením vždy vyjměte baterii. Před
13
vložením nebo vyjmutím baterie vždy
vypněte nářadí.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze
nabíječky a baterie DEWALT.
Vložení a vyjmutí baterie
(obr. 5)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
nebezpečí způsobení úrazu nikdy
nestlačujte uvolňovací tlačítko baterie,
aniž byste tuto baterii vyjmuli. Stlačení
uvolňovacího tlačítka bez následného
vyjmutí baterie vede k jejímu
nečekanému vypadnutí.
POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je baterie (j) zcela
nabita.
VLOŽENÍ BATERIE DO RUKOJETI NÁŘADÍ
1. Srovnejte baterii s vodicími prvky uvnitř
rukojeti.
2. Nasuňte ji řádně na své místo tak, abyste
slyšeli kliknutí.
VYJMUTÍ BATERIE Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (k) a vysuňte
baterii z rukojeti nářadí.
2. Vložte baterii do nabíječky podle pokynů,
které jsou uvedeny v části tohoto návodu
popisující nabíječku.
Spínač s plynulou regulací
otáček (obr. 1)
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač
s regulací otáček (a). Chcete-li nářadí vypnout,
uvolněte spínač s regulací otáček.
Spínač s plynulou regulací otáček umožňuje
spuštění nářadí v nízkých otáčkách. Čím více
stisknete spouštěcí spínač, tím vyšší budou
otáčky nářadí.
VAROVÁNÍ: Toto nářadí není
opatřeno žádným prvkem, který by
umožňoval zajištění spouštěcího
spínače v poloze zapnuto a spouštěcí
spínač by neměl být nikdy v této
poloze zajištěn žádným jiným
způsobem.
BLOKOVACÍ TLAČÍTKO
Vaše pila je vybavena blokovacím tlačítkem (b).
Spouštěcí spínač (a) zajistíte stisknutím
blokovacího tlačítka, jak je zobrazeno na obr. 3.
Je-li blokovací tlačítko stisknuto směrem k ikoně
zámku, nářadí je zajištěno. Spouštěcí spínač vždy
14
zajistěte při přenášení nebo ukládání nářadí, aby
bylo zabráněno jeho neočekávanému spuštění.
POZNÁMKA: Při zahájení řezu je
doporučeno použití velmi nízkých
otáček. Dlouhodobé udržování velmi
nízkých otáček může vést k poškození
vaší pily.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy nastavte
přepínač chodu vpřed/vzad do
zajištěné polohy, nebo vypněte
a vyjměte baterii. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
Správná poloha rukou (obr. 1,
4)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY držte nářadí
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na podpěrné rukojeti (i) a druhou ruku
na hlavní rukojeti (h). Orientace rukou závisí na
preferencích uživatelů.
Posuvný ovladač pro uvolnění
otáčení (obr. 3, 6, 7)
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, zda je
pojistné tlačítko v zajištěné poloze,
abyste zabránili náhodnému spuštění
nářadí.
VAROVÁNÍ: Při změně polohy nářadí
držte ruce mimo oblast otočného
kloubu, aby nedošlo k zranění.
Nářadí může být nastaveno do tří pracovních
poloh. Chcete-li změnit pracovní polohu, posuňte
ovladač pro uvolnění otáčení (c) doprava, jak je
zobrazeno na obr. 6, a otáčejte rukojetí nářadí,
dokud řádně nezapadne do jedné ze tří možných
poloh, jak je zobrazeno na obr. 7.
Nasazení a sejmutí pilového
listu (obr. 8, 9A, 9B, 9C)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy nastavte
přepínač chodu vpřed/vzad do
zajištěné polohy, nebo vypněte
a vyjměte baterii. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
K dispozici jsou pilové listy různé délky.
Používejte pro prováděnou práci vhodné pilové
listy. Pilový list by měl být delší než 89 mm
(3-1/2"), měl by během řezu zasahovat za patku
pily a měl by přesahovat tloušťku obrobku. Pro
dosažení nejlepšího výkonu je doporučeno použití
pilového listu s délkou 102 mm (4"). Nepoužívejte
u tohoto nářadí pilové listy pro přímočaré pily.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí pořezání.
Pokud pilový list během řezu
nezasahuje za patku pily
a nepřesahuje tloušťku obrobku,
může dojít k jeho zlomení (obr. 8).
Výsledkem může být zvýšené riziko
úrazu, zrovna tak jako poškození
patky pily a obrobku.
MONTÁŽ PILOVÉHO LISTU NA PILU (OBR. 9A,
9B, 9C)
1. Vytáhněte nahoru uvolňovací páčku úchytu
pilového listu (g).
2. Zasuňte upínací stopku do úchytu pilového
listu (f, obr. 9C).
3. Zajistěte uvolňovací páčku úchytu pilového
listu.
4. Pilové listy mohou být upnuty i obráceně, aby
bylo umožněno provádění srovnávacích řezů
(viz obr. 9B).
VYJMUTÍ PILOVÉHO LISTU Z PILY (OBR. 9A,
9B, 9C)
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Nikdy se nedotýkejte pilového listu
ihned po ukončení práce. Nedodržení
tohoto pokynu může mít za následek
způsobení úrazu.
1. Vytáhněte nahoru uvolňovací páčku úchytu
pilového listu (g).
Pracovní svítilna (obr. 9C)
Pracovní svítilna (e) se nachází pod úchytem
pilového listu (f) za patkou pily. Pracovní svítilna
se rozsvítí po stisknutí spouštěcího spínače.
POZNÁMKA: Pracovní svítilna je určena pro
okamžité osvětlení pracovního povrchu a není
určena proto, aby byla používána jako svítilna.
Řezání (obr. 9B, 10 - 13)
VAROVÁNÍ: Vždy používejte ochranu
zraku. Všichni uživatelé a osoby
nacházející se v blízkosti musí
používat ochranu zraku, která splňuje
požadavky normy ANSI Z87.1.
VAROVÁNÍ: Při řezání směrem
k sobě dávejte velký pozor. Během
řezání držte pilu pevně oběma
rukama.
Před řezáním jakéhokoli typu materiálu se
ujistěte, zda je pevně upnutý nebo uchycený, aby
bylo zabráněno jeho prokluzování. Přiložte pilový
list k řezanému obrobku, spusťte motor pily a před
přitlačením počkejte, dokud pila nedosáhne
maximálních otáček. Kdykoli je možné, patka pily
musí být pevně přitisknuta k řezanému materiálu.
Tímto způsobem zabráníte odskakování pily,
omezíte vibrace a budete minimalizovat poškození
pilového listu. Jakékoli řezy, které způsobují tlak
na pilový list, jako jsou úhlové nebo obloukové
řezy, zvyšují možné vibrace, riziko zpětného rázu
a zlomení pilového listu.
VAROVÁNÍ: Dávejte pozor zejména
při řezání nad hlavou a také na
existenci skrytých elektrických vodičů.
Včas předvídejte směr padajících
větví a úlomků.
VAROVÁNÍ: Před provedením slepých
nebo ponorných řezů zkontrolujte, zda
se v pracovním prostoru nenachází
skryté plynové nebo vodovodní
potrubí, elektrické vedení. V opačném
případě může dojít k explozi, škodám
na majetku, úrazu elektrickým
proudem nebo k vážnému úrazu.
SROVNÁVACÍ ŘEZY (OBR. 9B, 10)
Kompaktní konstrukce krytu motoru této pily
a krytu hřídele umožňují provádění řezů v blízkosti
podlahy, rohů a na jiných špatně přístupných
místech. Pilový list by měl být upnutý obráceně,
aby bylo provádění srovnávacích řezů jednodušší
(obr. 9B).
2. Vyjměte pilový list.
15
VÝŘEZY/PONORNÉ ŘEZY – POUZE DO
DŘEVA (OBR. 11)
Počáteční krok při provádění výřezu je změření
plochy, která bude vyřezána a její zřetelné
označení tužkou, křídou nebo rýsovací jehlou.
Používejte pro prováděnou práci vhodné pilové
listy. Pilový list by měl být delší než 89 mm
(3-1/2"), měl by během řezu zasahovat za patku
pily a měl by přesahovat tloušťku obrobku. Pro
dosažení nejlepšího výkonu je doporučeno použití
pilového listu s délkou 102 mm (4"). Zasuňte
pilový list do úchytu pily.
Skloňte pilu směrem dozadu tak, aby zadní okraj
patky spočíval na povrchu obrobku a aby se ostří
pilového listu nedotýkalo povrchu obrobku. Nyní
stiskněte spouštěcí spínač a počkejte, dokud pila
nedosáhne maximálních otáček. Uchopte pilu
pevně oběma rukama, začněte ji rukou pomalu
opatrně překlápět směrem nahoru a současně
řádně přitlačujte spodní část patky pily k obrobku.
Pilový list se začne zařezávat do materiálu. Před
pokračováním ve výřezu se vždy ujistěte, zda
pilový list zcela pronikl obrobkem.
POZNÁMKA: V místech, kde je viditelnost
pilového listu omezena, používejte jako vodítko
okraj patky pily. Linie každého řezu by měly být
protaženy až za okraje prováděných řezů.
ŘEZÁNÍ KOVU (OBR. 12)
Vaše pila má v závislosti na použitém typu
pilového listu a řezaného materiálu různé
možnosti provádění řezů kovů. Pro řezání
železných kovů používejte pilové listy s jemnějšími
zuby a pro řezání neželezných kovů pilové
listy s hrubým ozubením. Při řezání tenkého
tabulového plechu je nejlepším řešením upnutí
dřevěných lišt na obě strany tohoto plechu.
Tím bude zajištěno čisté provedení řezu bez
zvýšených vibrací či trhání kovu. Vždy mějte na
paměti, abyste na pilový list příliš netlačili, protože
by došlo k zkrácení jeho životnost a mohl by také
prasknout.
POZNÁMKA: Všeobecně se při řezání kovu
doporučuje nanést na čáru řezu olejový film
nebo jiné mazivo, aby byla prodloužena životnost
pilového listu a také snadnější chod nářadí.
HORIZONTÁLNÍ/VERTIKÁLNÍ REŽIMY PILY
(OBR. 13)
Tato pila může být použita v jednom nebo druhém
zobrazeném režimu.
Horizontální režim: Zuby pilového listu směřují
dolů, jako na uvedeném obr. 13A.
Vertikální režim: Zuby pilového listu směřují
dopředu, jako na uvedeném obr. 13B.
16
Pila DCS310 může pracovat s vhodnými pilovými
listy všech délek. Nejlepších výsledků dosáhnete
při použití pilových listů s délkou 102 mm (4").
Ujistěte se, zda během řezu přesahuje pilový list
za patku pily a zda je delší než tloušťka obrobku.
Je-li to nutné, používejte delší pilový list. Kdykoli
je možné, patka pily musí být pevně přitisknuta
k řezanému materiálu. Tímto způsobem zabráníte
odskakování pily, omezíte vibrace a budete
minimalizovat poškození pilového listu.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných zařízení nářadí vždy nastavte přepínač
chodu vpřed/vzad do zajištěné
polohy, nebo vypněte a vyjměte
baterii. Náhodné spuštění může způsobit úraz.
Nabíječka a baterie nejsou určeny k opravám.
Uvnitř se nenachází žádné části určené
k opravám.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného
vzduchu. Při provádění tohoto úkonu
údržby používejte schválenou ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého
kartáče bez kovových štětin.
Nepoužívejte vodu ani žádné čisticí
prostředky.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společnosti
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se vhodného příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Nabíjecí baterie
Tato baterie s dlouhou životností musí být
nabíjena v případě, kdy již neposkytuje
dostatečný výkon pro dříve snadno prováděné
pracovní operace. Po ukončení provozní
životnosti baterie proveďte její likvidaci tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí
vyjměte.
• Baterie Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte
je prosím prodejci nebo do místní sběrny.
Shromážděné baterie budou recyklovány
nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí.
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
zst00241158 - 11-07-2014
17
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising