GT4245 | Black&Decker GT4245 HEDGE TRIMMER instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511111-93 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
GT4245
GT4550
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaše nožnice na živé ploty GT4245 a GT4550 značky
BLACK+DECKERTM sú určené na strihanie živých plotov,
krovín a kríkov. Toto náradie je určené iba na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
f.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí musí byť v napájacom okruhu použitý prúdový chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča
(RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3.
a.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení
alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako
respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba
a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypnutý hlavný
vypínač. Prenášanie elektrického náradia s prstom
na hlavnom vypínači alebo pripojenie prívodného
kábla k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač náradia
v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť zachytené pohyblivými dielcami.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu, zaistite
jeho správne pripojenie a riadnu funkciu. Použitie
týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
výstrahy a všetky pokyny. Nedodržanie nižšie
uvedených pokynov môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo
vážne poranenie.
b.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na prípadné ďalšie použitie. Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na
Vaše náradie napájané zo siete (je opatrené prívodným
káblom) alebo náradie napájané z akumulátora (bez
prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického náradia
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň,
ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie
kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
4
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ elektrického náradia. Pri použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie
nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto
e.
f.
g.
5.
a.
♦
bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak
je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo a držiaky nástrojov podľa týchto pokynov a berte do
úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá
bude vykonávaná. Použitie elektrického náradia
na iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Opravy
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
♦
♦
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
♦
♦
♦
♦
♦
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa nožníc na živý plot.
♦
♦
Všetky časti Vášho tela držte z dosahu rezných
čepelí. Neodstraňujte odrezané časti alebo nepridržujte rezaný materiál, ak sú rezné čepele
v chode. Pri odstraňovaní zaseknutých častí materiálu sa uistite, či je vypínač v polohe vypnuté.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
Záhradné nožnice prenášajte držaním za rukoväť
so zastavenou čepeľou. Počas prepravy alebo
pri uložení na čepeľ vždy nasaďte puzdro. Správna manipulácia so záhradnými nožnicami znižuje
možnosť úrazu ostrím čepele.
Elektrické náradie držte za izolované rukoväti,
pretože môže dôjsť k zachyteniu prívodného
kábla alebo skrytého vedenia reznou čepeľou.
Pri kontakte so "živým" vodičom sa neizolované
kovové časti náradia stanú tiež "živé" a môžu tak
obsluhe spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Prívodný kábel veďte mimo pracovnú oblasť
rezu. Počas práce môže dôjsť k skrytiu prívodného
kábla vo vnútri kríka a k jeho neúmyselnému prerezaniu čepeľou.
Určené použitie tohto výrobku je popísané v tomto
návode. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných
operácií než je odporúčané týmto návodom, môže
predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo riziko
spôsobenia hmotných škôd.
♦
Ak ste predtým so záhradnými nožnicami nepracovali, odporúčame Vám, spolu s preštudovaním
tejto príručky, aj vykonanie praktickej inštruktáže
so skúseným používateľom.
Počas chodu náradia sa nikdy nedotýkajte čepelí.
Nikdy sa nepokúšajte silou zastaviť kmitajúce čepele.
Neklaďte zariadenie na zem, kým sa čepeľ celkom
nezastaví.
Čepele pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené
alebo opotrebované. Ak sú čepele poškodené, s náradím nepracujte.
Počas orezávania sa vyhýbajte tvrdým predmetom
(napr. kovovým drôtom, zábradliu). Ak neúmyselne zachytíte akýkoľvek takýto predmet, okamžite
vypnite náradie a skontrolujte, či nedošlo k jeho
poškodeniu.
Ak náradie začne neobvykle vibrovať, okamžite ho
vypnite, odpojte od elektrickej siete a skontrolujte,
či nedošlo k jeho poškodeniu.
Ak dôjde k zaseknutiu čepele, náradie okamžite
vypnite. Pred odstránením akýchkoľvek prekážok
náradie odpojte od elektrickej siete.
Po skončení práce zakryte čepeľ dodaným ochranným puzdrom. Náradie uložte a uistite sa, či nie je
čepeľ odkrytá.
Pri použití náradia vždy zaistite, aby boli všetky kryty
na svojom mieste. Nikdy neprevádzkujte náradie
nekompletne zostavené alebo s neschválenými
úpravami.
Zabráňte použitiu náradia deťmi.
Pri práci vo vyšších častiach kríkov dávajte pozor
na padajúce úlomky.
Náradie držte vždy oboma rukami a len za jeho
vlastné rukoväti.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (napríklad: práca
s drevom, zvlášť s dubovým, bukovým a MDF materiálom.)
5
Vibrácie
Popis
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa
môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce
s týmto náradím.
Toto zariadenie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Spúšť
2. Vypínač na prednej rukoväti
3. Predná rukoväť
4. Ochranný kryt
5. Čepeľ
6. Držiak kábla
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití
elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne
vibrácií v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
Zostavenie
Varovanie! Pred zostavením sa uistite, či je náradie
vypnuté a odpojené od elektrickej siete a či je čepeľ
chránená puzdrom.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/EC na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia
s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako
sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Nasadenie ochranného krytu (obr. A a B)
♦
Z tela náradia vyberte dve čiastočne zapustené
skrutky.
♦
Zasuňte ochranný kryt (4) do drážok.
♦
Ochranný kryt zaistite dvomi dodanými skrutkami
(7).
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez ochranného
krytu.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
Pripojenie náradia k elektrickej sieti (obr. C)
Ak je prívodný kábel poškodený alebo ak dôjde
k jeho preseknutiu, náradie ihneď odpojte od
elektrického prívodu.
Ak náradie nie je vybavené prívodným káblom, bude
nutné k napájaciemu prívodu pripojiť predlžovací kábel.
♦
Stranu so zásuvkou vhodného predlžovacieho kábla
pripojte k napájaciemu prívodu náradia.
♦
Kábel oviňte okolo držiaka (6) podľa obrázku, aby
nedošlo k jeho odpojeniu počas používania náradia.
♦
Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky v stene.
Varovanie! Predlžovací kábel musí byť vhodný na vonkajšie použitie. V prípade použitia zvinovacieho kábla
odviňte vždy celú dĺžku kábla.
Zariadenie nevystavujte dažďu alebo prostrediu
s vysokou vlhkosťou.
Použitie
Pri práci s týmto náradím používajte ochranné
okuliare.
Pri práci so zariadením používajte ochranu
sluchu.
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Smernica 2000/14/EC zaručuje hodnotu akustického výkonu.
Otočenie prednej rukoväti (obr. D) (iba pre
model GT4550)
Elektrická bezpečnosť
Pre Vaše pohodlie a komfort obsluhy je možné prednú
rukoväť natočiť do 5 rôznych polôh.
♦
Stlačte tlačidlo otáčania prednej rukoväti (8).
♦
Otočte prednú rukoväť (3) do požadovanej polohy.
♦
Tlačidlo otáčania prednej rukoväti (8) uvoľnite.
Poznámka: Prednú rukoväť nožníc na živý plot nie je
možné otáčať, pokiaľ sú nožnice v chode.
Toto náradie je vybavené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
♦
♦
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
BLACK+DECKER, aby sa zabránilo možným rizikám.
Pri práci s elektrickým náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.
S týmto výrobkom sa môže použiť predlžovací kábel
s dĺžkou 30 m a prierezom vodiča 30 m, bez toho,
aby dochádzalo k stratám výkonu.
Elektrická bezpečnosť môže byť ďalej zvýšená použitím prúdového chrániča (RCD) s vysokou citlivosťou 30 mA.
Zapnutie a vypnutie
Poznámka: Z bezpečnostných dôvodov je toto náradie
vybavené systémom dvojitého zapínania. Tento systém
chráni pred neúmyselným zapnutím náradia a umožňuje
chod náradia, iba ak je držané oboma rukami.
Zapnutie (obr. E)
♦
Jednou rukou uchopte prednú rukoväť (3) tak, aby
bol spínač na prednej rukoväti (2) stlačený smerom
do tela náradia.
6
Náradie uvediete do chodu stlačením spúšte (1)
druhou rukou.
Riadna starostlivosť o výrobok a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Vypnutie
♦
Uvoľnite stlačenie spínača na prednej rukoväti (2)
alebo spúšte (1).
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte zaistiť hlavný vypínač
v polohe zapnuté.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby elektrického náradia s prívodným káblom alebo náradia napájaného akumulátorom:
♦
Vypnite náradie a odpojte prívodný kábel od siete.
♦
Alebo náradie vypnite a vyberte z neho akumulátor,
ak je náradie vybavené samostatným akumulátorom.
♦
Alebo pokiaľ nejde akumulátor z náradia vybrať,
nechajte náradie v chode, pokým nedôjde k jeho
úplnému vybitiu.
♦
Pred čistením nabíjačky odpojte nabíjačku od siete.
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem
pravidelného čistenia.
♦
Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne čistite
mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
♦
Po každom použití čepele dôkladne očistite. Po čistení naneste na čepele olejový film, aby nehrdzaveli.
♦
Rady na optimálne použitie
♦
♦
♦
♦
♦
Začnite zrezávaním vrchnej časti živého plota. Náradie mierne nakloňte (až 15° vzhľadom k línii rezu)
tak, aby hroty čepele smerovali mierne smerom
k živému plotu (obr. F). Tým bude dosiahnutá vyššia
účinnosť rezania. Držte náradie v požadovanom uhle
a stabilne ním pohybujte v rovine rezu. Obojstranná
čepeľ Vám umožňuje rezať v ktoromkoľvek smere.
Na dosiahnutie veľmi presného rezu napnite po celej
dĺžke živého kríka povrázok v požadovanej výške.
Povraz použite ako vodidlo a režte tesne nad ním
(obr. G).
Úplne plochých strán dosiahnete vykonaním rezu
smerom zdola nahor v smere rastu. Mladé výhonky
sa pri reze smerom dole vychyľujú smerom von,
a tak vznikajú v živom plote pri reze priehlbiny
(obr. H).
Dávajte pozor, aby ste nezachytili cudzí predmet.
Obzvlášť sa vyvarujte zachytenia tvrdých predmetov, ako sú kovové drôty a zábradlie, mohlo by tak
dôjsť k poškodeniu čepelí (obr. I).
Čepele pravidelne mažte.
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú
Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦
Zaistite ekologickú likvidáciu starej zástrčky.
♦
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený
žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 5 A.
Pokyny na zrezávanie
♦
♦
♦
Živé ploty a kríky so sezónnymi listami (nové listy
každý rok) režte v júni a v októbri.
Stále zelené dreviny zrezávajte v apríli a auguste.
Ihličnany a ďalšie rýchlo rastúce kríky zrezávajte od
mája do októbra každých šesť týždňov.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom komunálnom odpade.
Pokyny na zrezávanie (Austrália & Nový
Zéland)
♦
♦
♦
Ak nebudete výrobok BLACK+DECKER ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu
s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto
výrobku v triedenom odpade.
Živé ploty a kríky so sezónnymi listami (nové listy
každý rok) režte v decembri a marci.
Stále zelené dreviny zrezávajte v septembri a februári.
Ihličnany a ďalšie rýchlo rastúce kríky zrezávajte od
októbra do marca každých šesť týždňov.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí od používaného príslušenstva. Príslušenstvá BLACK+DECKER a Piranha sú navrhnuté a vyrobené podľa noriem pre vysokú kvalitu a sú
určené na zvýšenie výkonu Vášho náradia. Použitím tohto
príslušenstva docielite ten najlepší výsledok, ktorý Vám
Vaše náradie môže poskytnúť.
Mazací olej si môžete zakúpiť u Vášho značkového predajcu BLACK+DECKER (kat. č. A6102-XJ).
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Údržba
Spoločnosť BLACK+DECKER poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov BLACK+DECKER po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Vaše náradie BLACK+DECKER bolo skonštruované tak,
aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
BLACK+DECKER nájdete na príslušnej adrese uvede-
7
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
nej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov
BLACK+DECKER a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
NARIADENIA TÝKAJÚCE SA VONKAJŠIEHO HLUKU
Technické údaje
GT4245
GT4550
(Typ 1)
(Typ 1)
11
1960
1815
GT4245/GT4550 – Nožnice na živé ploty
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1:2009
+A11:2010, EN 60745-2-15:2009 +A1:2010.
Dĺžka reznej lišty
cm
45
50
2000/14/EC, Nožnice na živé ploty 1400 min-1, Príloha V
Rozpätie zubov
mm
16
18
reznej lišty
s
<1
<1
Hmotnosť
kg
2,1
2,4
Meraný akustický výkon (LpA)
Odchýlka (K)
Zaručený akustický výkon (LpA)
Odchýlka (K)
Napájacie napätie
Príkon
Zdvihy nožov (chod naprázdno)
VAC
230
230
W
420
450
min-1
Čas automatického zastavenia
93 dB(A)
3 dB(A)
96 dB(A)
3 dB(A)
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc 2004/108/EC
(do 19. 4. 2016), 2014/30/EÚ (od 20. 4. 2016)
a 2011/65/EÚ. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Black & Decker na tejto
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na konci
tohto návodu.
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 73 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A),
akustický výkon (LWA) 93 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet)
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
podľa normy EN 60745:
Úroveň vibrácií (ah, D) 2,3 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
15/07/2015
8
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka platí
vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie Vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu;
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba;
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením;
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na
príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Navštívte, prosím, našu internetovú stránku
www.blackanddecker.sk, aby ste mohli zaregistrovať
Váš nový výrobok BLACK+DECKER a kde budete
informovaní o našich nových výrobkoch a špeciálnych
ponukách. Na adrese www.blackanddecker.sk
sú k dispozícii ďalšie informácie o značke
BLACK+DECKER a o celom rade našich ďalších
výrobkov.
zst00282760 - 15-10-2015
9
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising