GT4245 | Black&Decker GT4245 HEDGE TRIMMER instruction manual

382014 - 77 BAL
www.blackanddecker.eu
GT4245
GT4550
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
11
18
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
24
2
5
3
4
SLOVENŠČINA
Namen uporabe
Vaše Black & Deckerjeve škarje so namenjene
rezanju žive meje in manjših grmov. To orodje je
namenjeno izključno domači uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo
električnega orodja
Opozorilo! Preberite vse varnostne napotke
in navodila za uporabo. Če ne upoštevate
spodaj navedenih opozoril in napotkov,
lahko to povzroči električni udar, požar in/ali
telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. Izraz "električno orodje" v opozorilih
se nanaša na orodje z omrežnim napajanjem (s kablom) ali na orodja z akumulatorskim napajanjem
(brezžična).
1. Varnost in zdravje pri delu
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so
nezgode pogostejše.
b. Električnih orodij ne uporabljajte v eksplozivnih okoljih, na primer na območjih z vnetljivimi tekočinami, plini ali prahom. Pri uporabi
z električnimi orodji nastajajo iskre, ki lahko
zanetijo prah ali hlape.
c. Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in
otroci dovolj daleč od delovnega območja.
Odvračanje od dela lahko povzroči, da izgubite
kontrolo nad orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Nikoli ne spreminjajte vtiča na kakršenkoli
način. Ne uporabljajte adapterja v kombinaciji
z ozemljenimi električni orodji. Originalni oziroma nespremenjene vtičnice zmanjšujejo tveganje
električnega udara.
b. Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami,
kot so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost
električnega udara večja.
c. Zavarujte orodje pred dežjem in vlago. Vdor
vode v električno orodje poveča tveganje električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Nikoli ne
uporabite električnega kabla za nošenje,
vleko orodja ali kot način za odklopitev naprave iz električnega omrežja. Poskrbite, da
bo kabel na varni oddaljenosti od vročine,
olja, ostrih robov in premikajočih se delov.
Poškodovan ali zavozlan električni kabel povečuje možnost električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi
na prostem. Uporaba ustreznega podaljška za
uporabo na prostem, zmanjšuje možnost električnega udara.
f. Če se uporabi električnega stroja v vlažnem
okolju ni mogoče izogniti, uporabite napravo
diferenčnega toka (RCD). Uporaba naprave
diferenčnega toka RCD zmanjšuje možnost
električnega udara.
3. Osebna varnost
a. Bodite pozorni, pazite kaj delate in uporabite zdravo pamet, ko rokujete z električnim
ročnim orodjem. Ne uporabljajte električno
orodje, ko ste utrujeni, pod vplivom mamil,
alkohola ali zdravil. Nepazljivost lahko povzroči
hude telesne poškodbe.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Zaščitna oprema, kot
so zaščitne maske proti prahu, nedrseča obutev,
čelada ali zaščita sluha ob uporabi zmanjšujejo
telesne poškodbe.
c. Izogibajte se nenamernemu zagonu orodja.
Pred vklopom priključnega kabla na električno omrežje, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da je stikalo
v izklopljenem položaju. Nošenje električnega
orodja s prstom na stikalu za vklop ali priklop
priključnega kabla na električno omrežje z vklopljenim stikalom povečuje možnost nesreč.
d. Odstranite vsakršno nastavno orodje iz električnega orodja pred vključitvijo. Če ostane
ključ zataknjen v območju vrtečega se dela
orodja, lahko privede do telesnih poškodb.
e. Izogibajte se nenavadni telesni drži. Poskrbite
za varno stojišče in na ravnotežje. To omogoča
boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
f. Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Lasje, oblačilo in
rokavice ne smejo biti izpostavljeni gibljivim
delom orodja. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi
lasje se lahko zapletejo v premikajoče se dele
orodja.
g. Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da
so pravilno priklopljene in da jih uporabljate
pravilno. Uporaba naprav za odsesavanje prahu
zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
4. Uporaba in vzdrževanje električnega orodja
a. Ne preobremenjujte orodja. Uporabite pravo
orodje za vaše delo. Pravilna izbira orodja
5
SLOVENŠČINA
omogoča boljše in varnejše delo.
b. Ne uporabljajte električnega orodja, če stikalo
ne omogoča vklopa in izklopa. Orodje, ki ne
omogoča vklopa in izklopa je nevarno in ga je
potrebno popraviti.
c. Odklopite vtič iz električnega omrežja in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali pred
shranjevanjem orodja. Ta previdnost zmanjšuje
tveganje za zagon električnega orodja po nesreči.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite
uporabo orodja osebam, ki niso seznanjene
z delovanjem orodja ali s tem navodilom za
uporabo. Električna orodja so nevarna, če jih ne
uporabljajo izkušene osebe.
e. Električno orodje skrbno negujte. Preverite,
ali so komponente električnega orodja pravilno poravnane, ali niso upognjene, polomljene
oz. v stanju, ki lahko povzroči motnje v delovanju električnega orodja. Pred uporabo
električnega aparata, pustite da popravila
poškodovanih delov opravi kvalificirano osebje. Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega
vzdrževanja električnih orodij.
f. Ohranjajte rezalno orodje ostro in čisto.
Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi rezili
se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
g. Uporabljajte električno orodje, pribor in orodje, nastavke, itd. v skladu s temi navodili, pri
čemer upoštevajte delovne pogoje in vrsto
dela, ki ga bo to električno orodje opravljalo.
Če se orodje uporablja za druge namene, kot
je priporočeno, lahko taka uporaba povzroči
poškodbe.
5. Servis
a. Električno orodje lahko servisira samo usposobljena oseba, ki bo uporabila ustrezne rezervne dele v primeru popravila električnega
orodja. To je zagotovilo, da se ohrani pravilno
delovanje in varnost orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo
električnega orodja
Opozorilo! Dodatni varnostni ukrepi pri
uporabi škarij za živo mejo
♦
Ne približujte delov telesa k rezilu. Ne odstranjujte odrezanega materiala ali ga držite, ko
se rezila premikajo. Med odstranjevanjem
zagozdenega materiala mora biti stikalo
izključeno. Že trenutek nepozornosti med de6
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
lom z orodjem lahko privede do hudih telesnih
poškodb.
Med nošenjem držite škarje za živo mejo
za držalo; rezilo mora biti ustavljeno. Pri
prenašanju ali skladiščenju škarij za živo
mejo vedno pritrdite pokrov rezila naprave.
S pravilnim ravnanjem s škarjami za živo mejo
zmanjšate možnost telesnih poškodb z rezilom.
Električno orodje držite le za izolirane površine, ker obstaja nevarnost, da rezilo poškoduje
skrit kabel ali žice ali svoj napajalni kabel. Če
se rezili dotakneta žice pod napetostjo, bodo
pod napetostjo tudi kovinski deli električnega
orodja, to pa lahko povzroči električni udar in
hude telesne poškodbe uporabnika.
Kabel zadržujte proč od rezalnega območja.
Med delom je lahko kabel skrit v grmičevju in ga
lahko rezilo po nesreči prereže.
Namen uporabe je podrobno opisan v teh navodilih za uporabo. V kolikor uporaba rezalnih dodatkov, priključkov ali način delovanja ni v skladu
s predpisanimi navodili v tem priročniku, obstaja
nevarnost telesnih poškodb in/ali poškodb orodja
ali opreme.
Če doslej še niste uporabljali škarij za živo mejo,
priporočamo, da se poleg upoštevanja napotkov
v teh navodilih posvetujete tudi z izkušenim
uporabnikom takih škarij.
Nikoli se ne dotaknite rezil, če orodje deluje.
Nikoli s silo ne poskušajte ustaviti premikajočih
se rezil.
Ne odložite orodja na tla, dokler se rezila popolnoma ne zaustavijo.
Redno preverjajte rezila za poškodbe ali obrabo.
Ne uporabljajte orodja, če so rezila poškodovana.
Pri rezanju se izognite udarjanju ob trde predmete (npr. kovinske žice, tračnice, ograje). Če
po naključju udarite ob podoben trd predmet,
takoj izključite orodje in preverite za morebitne
poškodbe.
Če začne orodje neobičajno vibrirati, ga nemudoma izključite, odklopite od omrežnega napajanja
in preverite za morebitne poškodbe.
Če se orodje zaustavi, ga nemudoma izključite.
Pred odstranitvijo ovir oz. razlogov za blokado
orodja, orodje odklopite od omrežnega napajanja.
Po uporabi orodja, zavarujte rezila s priloženim
ščitnikom za rezila. Shranite orodje, tako da rezilo
ni izpostavljeno.
Prepričajte se, da so med uporabo orodja nameščeni vsi ščitniki. Nikoli ne poskušajte uporabljati
orodja, ki ni kompletno, ali orodja, na katerem so
bile opravljene nedovoljene spremembe.
Ne dovolite otrokom, da se igrajo z orodjem.
SLOVENŠČINA
♦
♦
Pri obrezovanju stranske stene žive meje bodite
pozorni na odletavajoče delce in obrezke.
Vedno držite orodje z obema rokama za obe
ročki.
Varnost drugih ljudi
♦
♦
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je
vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb mora uporabnik prebrati uporabniška
navodila.
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi, ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj
ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so
prejeli navodila o uporabi naprave s strani osebe,
odgovorne za njihovo varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo
ne igrajo.
Med delom s tem orodjem nosite zaščitna
očala.
Med delom s tem orodjem nosite zaščito
za sluh.
Če poškodujete ali prerežete napajalni kabel,
ga takoj izključite iz omrežne napetosti.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te
nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
♦ Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in nastavkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja.
Če delate z orodjem daljše časovne obdobje,
poskrbite za redne odmore.
♦ Okvara sluha.
♦ Nevarnosti zaradi vdihovanja prahu, ki nastane
pri uporabi vašega orodja (npr.: - delo z lesom,
posebej s hrastom, bukvijo in s stiskalnicami za
les.)
Električnega orodja ne izpostavljajte dežju
ali vlagi.
Direktiva 2000/14/EC za zajamčeno zvočno
moč.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno preverite,
da omrežna napetost ustreza vrednosti, ki je
podana na nazivni ploščici.
♦
♦
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so
bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno
metodo, ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko
uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana vibracijska vrednost se lahko uporablja tudi za
predhodno oceno izpostavljenosti.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
♦
Če se priključni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen Black & Deckerjev serviser, da se izognete potencialnim
nevarnostim.
Če orodje uporabljate na prostem, uporabljajte
samo podaljške kabla, ki so primerni za uporabo
na prostem. Padec moči orodja ne bo zaznan,
če se uporabi primerno označen podaljšek
Black & Decker, ki ne presega dolžine 30 m.
Električno varnost lahko še izboljšate s pomočjo
30 mA naprave diferenčnega toka (RCD) z visoko
stopnjo občutljivosti.
Sestavni deli
To orodje vsebuje nekatere ali vse naštete sestavne
dele:
1. Sprožilno stikalo
2. Stikalo sprednjega držala
3. Sprednje držalo
4. Ščitnik
5. Rezilo
6. Zavora za kabel
Sestavljanje naprave
Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte, da je
orodje izključeno in da je napajalni kabel odklopljen
7
SLOVENŠČINA
od omrežnega napajanja in da so rezila zavarovana
s ščitnikom za rezila.
Montaža ščitnika (sl. A in B)
♦
Odstranite oba napol vstavljena vijaka iz ohišja
orodja.
♦ Namestite ščitnik (4) v utore.
♦ Privijte ščitnik z uporabo obeh priloženih vijakov
(7).
Opozorilo! Nikoli ne uporabite orodja brez ščita.
Priključitev orodja na električno omrežje
(sl. C)
Če je orodje opremljeno s priključnim kablom za
zunanje napajanje, boste morali priključiti podaljšek
v električno vtičnico.
♦ Priključite žensko vtikalno dozo ustreznega podaljška kabla na napajalno vtičnico električnega
orodja.
♦ Napeljite kabel preko kabelske sponke (6) kot je
prikazano, da se kabel med uporabo orodja ne
sname.
♦ Vstavite vtič za električno napajanje v električno
vtičnico.
Opozorilo! Podaljšek kabla mora biti primeren za
uporabo na prostem. Če uporabljate kolut, vedno do
konca odvijte kabel.
♦
Izklop
♦ Sprostite stikalo držala (2) ali sprožilno stikalo
(1).
Opozorilo! Nikoli ne poskušajte zakleniti stikala
v vključenem položaju.
Nasveti za optimalno uporabo
♦
♦
♦
♦
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje z zmerno hitrostjo. Ne
preobremenjujte orodja.
Vrtenje sprednjega držala (sl. D) (velja le za
model GT4550)
Z več udobja pri delu je sprednje držalo zasnovano
tako, da se lahko obrne v 5 različnih položajev.
♦ Pritisnite gumb za omogočanje vrtenja sprednjega držala (8) navznoter.
♦ Sprednje držalo (3) zavrtite v želen položaj.
♦ Sprostite gumb za omogočanje vrtenja sprednjega držala (8).
Opomba: Sprednjega držala škarij za živo mejo ni
mogoče obračati med delovanjem orodja.
Vklop in izklop
Opomba: Iz varnostnih razlogov je to orodje opremljeno z dvojnim sistemom vklopa/izklopa. Ta sistem
onemogoča nenameren vklop orodja, orodje bo
mogoče uporabiti le, ko ga držite z obema rokama.
Vklop (sl. E)
♦ Z eno roko primite sprednje držalo (3) tako, da
potisnete stikalo sprednjega držala (2) v notra8
njost sprednjega držala.
Z drugo roko stisnite sprožilno stikalo (1), da
vključite orodje.
♦
Živo mejo začnite rezati na vrhu. Rahlo naklonite orodje (do 15° glede na rezalno površino)
tako, da je ostrina rezila usmerjena v smeri žive
meje (sl. F). Tako bodo rezila lahko rezala bolj
učinkovito. Držite orodje v želenem kotu in ga
enakomerno pomikajte vzdolž linije obrezovanja. Dvostransko rezilo omogoča obrezovanje
v katerikoli smeri.
Za obrezovanje v ravni črti napnite vrvico po
dolžini žive meje na želeni višini. Vrvico uporabite
kot vodilo, tako da režete tik nad njo (sl. G)
Da dosežete raven navpični rez, z rezilom režite
od spodaj navzgor. Mlajše vejice se pomikajo
navzven, ko rezilo reže navzdol; to povzroča
nastanek plitkih zaplat v živi meji (sl. H)
Pri rezanju se z rezili ne dotikajte predmetov, ki
niso predvideni za rezanje. Še posebej se izogibajte trdim predmetom, kot sta kovinska žica ali
ograja, ker lahko ti poškodujejo rezila (sl. I).
Rezila redno mažite z oljem.
Napotki za obrezovanje
♦
♦
♦
Živo mejo in grmičevje obrezujte s sezonskimi
listi (vsako leto z novimi listi) in sicer junija in
oktobra.
Trajno zelene rastline obrezujte aprila in avgusta.
Iglavce in druge hitro rastoče grme obrezujte
vsakih šest tednov od maja do oktobra.
Napotki za obrezovanje (Avstralija in Nova
Zelandija)
♦
♦
♦
Živo mejo in grmičevje obrezujte s sezonskimi
listi (vsako leto z novimi listi) in sicer decembra
in marca.
Trajno zelene rastline obrezujte septembra in
februarja.
Iglavce in druge hitro rastoče grme obrezujte
vsakih šest tednov od oktobra do marca.
Nastavki/pripomočki
Učinkovitost orodja je odvisna od pribora, ki ga uporabljate. Black & Decker in Piranha pribor je izdelan
SLOVENŠČINA
z najvišjimi kakovostnimi standardi in namenjen
optimalnemu izboljšanju delovnih učinkov vašega
orodja. Z uporabo tega pribora boste lahko svoje
orodje kar najbolj učinkovito izkoristili.
Podmazovalno olje je na voljo pri vašem Black & Decker prodajalcu (kat. št. A6102-XJ):
Vzdrževanje
Vaše Black & Decker brezžično orodje je proizvedeno
tako, da dolga leta deluje z minimalnim vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno
od pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
Opozorilo! Pred vzdrževalnimi posegi na baterijskih
(brez kabla) ali priključnih (s kablom) orodij storite
naslednje:
♦ Izklopite orodje in izvlecite vtič priključnega kabla
iz električnega omrežja.
♦ Ali izključite in odstranite baterijo iz orodja, če
ima orodje vložen ločen baterijski vložek.
♦ Ali do konca izpraznite baterijo, če je sestavni
del orodja, nato orodje izključite.
♦ Pred čiščenjem izklopite polnilnik iz električnega
omrežja. Polnilnik razen rednega čiščenja ne
potrebuje nobenega vzdrževanja.
♦ Redno čistite zračne odprtine/reže v orodju/
polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
♦ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne
uporabljajte jedkih ali kemičnih čistil.
♦ Po uporabi pazljivo počistite rezila. Po čiščenju
nanesite tanek sloj strojnega olja, tako da preprečite rjavenje rezil.
Zamenjava vtiča priključnega kabla (samo
za Veliko Britanijo in Irsko)
Če je potrebno namestiti vtič, storite naslednje:
♦ Varno odložite stari vtič.
♦ Priključite rjavo žico na sponko napetostnega
terminala novega vtiča.
♦ Priključite modro žico na sponko nevtralnega
terminala.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte
nobene žice. Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena
varovalka: 5 A.
Skrb za okolje
odpadki. Napravo pripravite za ločeno odlaganje od
navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in
embalaže omogoča recikliranje in ponovno
uporabo materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju onesnaženja
okolja in manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
Вlack & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov Вlack & Decker, ko
ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne
postopke izvedel namesto vas.
Če bi radi stopili v stik s predstavnikom pooblaščenega servisnega centra, poiščite najbližjo zastopniško
pisarno Вlack & Decker - kontaktni naslov boste našli
v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh pooblaščenih Black & Deckerjevih serviserjev in celotni
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Tehnični podatki
Napetost
VAC (izmenična)
Vhodna moč
W
Št. rezov (prosti tek)
min-1
Dolžina reza
cm
Odprtina rezila
mm
Zavorni čas rezila
s
Teža
kg
GT4245
(Tip 1)
230
420
1960
45
16
<1
2,1
GT4550
(Tip 1)
230
450
1815
50
18
<1
2,4
Raven zvočnega tlaka v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 73 dB(A), negotovost (K)
3 dB(A), raven zvočne moči (LWA) 93 dB(A), negotovost (K) 3 dB(A)
Skupne vrednosti vibracij (trojna vektorska vsota)
v skladu z EN 60745:
Vrednosti emisij vibracij (ah, D) 2,3 m/s2,
negotovost (K) 1,5 m/s2
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Orodja ne mečite med gospodinjske odpadke.
Če ugotovite, da vaš Вlack & Decker izdelek ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
9
SLOVENŠČINA
ES-izjava o skladnosti
Garancija
DIREKTIVA O STROJIH
DIREKTIVA O ZUNANJEM HRUPU
GT4245 / GT4550
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod
“tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/ES, EN
60745-1, EN 60745-2-15
Вlack & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To
garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru
ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija
je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na
evropskem trgovinskem območju.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične datoteke
in daje to izjavo v imenu podjetja Вlack & Decker.
Če se Вlack & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti
v 24 mesecih od dneva nakupa, Вlack & Decker
jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal
take izdelke ter tako poskrbel za čim manj težav za
kupce, razen v naslednjih okoliščinah:
♦ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve,
profesionalno uporabo ali če je bil izdelek oddajan v najem;
♦ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja;
♦ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih predmetov, snovi ali nesreč;
♦ Popravila so poskušali opraviti ljudje, ki niso
pooblaščeni serviserji Вlack & Deckerja.
Kevin Hewitt
Podpredsednik Global Engineering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
06.12.2012
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Če bi radi stopili v stik s predstavnikom
pooblaščenega servisnega centra, poiščite najbližjo
zastopniško pisarno Вlack & Decker - kontaktni
naslov boste našli v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Black & Deckerjevih
serviserjev in celotni podatki o poprodajnih storitvah
na voljo na internetu: www.2helpU.com.
2000/14/ES, škarje za živo mejo 1960 min-1, dodatek V
Izmerjena zvočna moč (LpA)
Negotovost (K)
Zajamčena zvočna moč (LpA)
Negotovost (K)
93 dB (A)
3 dB(A)
96 dB (A)
3 dB(A)
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivama 2004/108/
ES in 2011/65/EU. Za več informacij se povežite
z Black & Deckerjem na spodnjih naslovih, ali glejte
zadnjo stran navodil.
Prosimo obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš novi
Вlack & Decker izdelek, da boste ostali seznanjeni
o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah. Za
več informacij glede blagovne znamke Вlack & Decker in njegovih izdelkih, obiščite spletno stran
www.blackanddecker.co.uk.
10
HRVATSKI
Namjena
Ovaj Black & Decker šišač živice predviđen je za
rezanje trave, živica, grmlja i kupina. Ovaj je alat
namijenjen isključivo za osobnu upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja
i uputa navedenih u nastavku može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim
ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe
Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se na
električni alat napajan iz strujne utičnice (sa žicom)
ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom
(bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori dovode
do nezgoda.
b. S električnim alatima ne radite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Električni alati
stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
c. Prilikom rada s električnim alatom držite
podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja
pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Nemojte rabiti prilagodne
utikače s uzemljenim električnim alatima.
Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice
smanjit će rizik od strujnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih
okvira i hladnjaka. Ako je tijelo uzemljeno, rizik
od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od
strujnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel
povećat će rizik od strujnog udara.
e. Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za
upotrebu na otvorenom. Upotreba kabela
prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik
od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite
napajanje s diferencijalnom sklopkom za
zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD).
Upotreba sklopke na diferencijalnu struju (RCD)
smanjuje rizik od strujnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Budite na oprezu, pazite što radite i rukovodite se zdravim razumom pri radu s električnim
alatom. Ne koristite električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili
lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b. Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme
poput maske protiv prašine, sigurnosnih cipela
protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik od tjelesnih
ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač
u isključenom položaju. Nošenje električnog
alata tako da je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač uključen
dovodi do nezgoda.
d. Prije nego što uključite električni alat, uklonite
s njega sve ključeve za podešavanje. Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata
može dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Pazite na ravnotežu
i zauzmite stabilan položaj. To omogućuje bolji
nadzor nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odjeću. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek
držite podalje od pokretnih dijelova. Pokretni
dijelovi mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću,
nakit ili dugu kosu.
g. Ako je omogućeno priključivanje usisavača,
osigurajte pravilno povezivanje i upotrebu.
Upotreba uređaja za prikupljanje prašine može
smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte forsirati. Upotrijebite odgovarajući električni alat za posao
koji obavljate. Prikladan električni alat bolje
11
HRVATSKI
b.
c.
d.
e.
f.
g.
će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim se
ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja
opasnost i potrebno ga je popraviti.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja električnog alata, isključite utikač iz
utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju.
Ove sigurnosne mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite rad
osobama koje nisu upoznate s ovim alatom
ili ovim uputama. Električni alati opasni su ako
njima rade nestručni korisnici.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li
kakvih otklona, savinutih ili napuklih dijelova
ili bilo kakvih drugih stanja koja mogu utjecati
na rad električnog alata. Ako je alat oštećen,
popravite ga prije upotrebe. Velik broj nezgoda
uzrokovan je loše održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima. Pravilno održavanje reznih alata i njihovih
oštrica smanjuje mogućnost savijanja i olakšava
upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke itd. upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je potrebno
obaviti. Upotreba električnog alata za poslove
za koje nije predviđen može dovesti do opasnih
situacija.
5. Servisiranje
a. Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih
dijelova. To omogućuje sigurnu uporabu alata.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Dodatna sigurnosna upozorenja za
električne alate
♦
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za rezače živice
♦
♦
12
Sve dijelove tijela držite podalje od rezne
oštrice. Ne uklanjajte odrezani materijal i ne
pridržavajte materijal koji je potrebno rezati
dok su oštrice pokrenute. Pobrinite se da je
prekidač u isključenom položaju kad uklanjate zaglavljeni materijal. Trenutak nepažnje
tijekom rada s alatom može dovesti do ozbiljnih
ozljeda.
♦
♦
♦
♦
Rezač živice nosite pridržavanjem za rukohvat i dok je rezna oštrica zaustavljena. Tijekom prenošenja ili skladištenja rezača živice
uvijek postavite poklopac rezača. Pravilno
rukovanje rezačem živice smanjit će mogućnost
tjelesnih ozljeda od reznih oštrica.
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane rukohvate jer bi rezna oštrica mogla doći
u dodir sa skrivenim ožičenjima. U slučaju
kontakta reznih oštrica sa žicom pod naponom,
napon se može prenijeti na metalne dijelove alata
i izazvati strujni udar.
Kabel držite podalje od područja rezanja Kabel
tijekom rada može biti skriven u grmlju i može se
slučajno prerezati oštricom.
Predviđena namjena opisana je u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili
opreme, kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću
ovog alata za radnje koje nisu opisane u ovom
priručniku može predstavljati opasnost od osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.
Ako nikad prije niste rukovali rezačem živice,
preporučuje se da osim proučavanja ovog priručnika zatražite i praktične upute od iskusnog
korisnika.
Nikad ne dodirujte oštrice dok je alat pokrenut.
Ne pokušavajte prisilno zaustaviti kretanje oštrica.
Alat nikad ne odlažite dok se kretanje oštrica
u cijelosti ne prekine.
Redovito provjeravajte oštrice zbog moguće
istrošenosti i oštećenja. Ne koristite alat ako su
oštrice oštećene.
Tijekom obrezivanja pazite da ne zahvatite čvrste
predmete (npr. metalne žice, ograde). Ako slučajno zahvatite bilo kakav predmet te vrste, smjesta
isključite alat i provjerite moguća oštećenja.
Ako alat počne neuobičajeno vibrirati, smjesta
ga isključite, iskopčajte iz utičnice i provjerite
moguća oštećenja.
Ako alat prestane raditi, smjesta ga isključite.
Prije uklanjanja zaglavljenih predmeta iskopčajte
alat iz utičnice.
Nakon uporabe preko oštrica navucite isporučenu navlaku. Alat pohranite pazeći da oštrica nije
izložena dodiru.
Prilikom uporabe ovog alata uvijek se pobrinite
da budu postavljeni svi štitnici. Nikad ne pokušavajte koristiti nepotpuni alat ili alat na kojem
su izvođene neovlaštene modifikacije.
Nikad ne dopustite djeci da rukuju alatom.
Pazite na padajući otpad kad režete visoke
stranice živice.
Alat uvijek držite objema rukama za njegove
rukohvate.
HRVATSKI
Sigurnost drugih osoba
Oznake na alatu
♦
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih
osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili
im je pružila upute za sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako bi se spriječilo
njihovo igranje ovim uređajem.
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Tijekom upotrebe ovog alata koristite zaštitne
naočale.
Tijekom upotrebe ovog alata koristite zaštitu
za sluh.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici,
koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne
upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, neke stalno prisutne rizike nije
moguće izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova, oštrica
ili pribora.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata.
Radite redovite pauze tijekom dulje uporabe bilo
kojeg alata.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom upotrebe alata (primjer: - rad
s drvom, osobito hrastom, bukvom i ivericom.)
Ako se kabel ošteti ili prereže, odmah ga
iskopčajte iz napajanja.
Ne izlažite alat kiši ni visokoj vlazi.
Zajamčena zvučna snaga prema Direktivi
2000/14/EC.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li električno napajanje naponu
navedenom na opisnoj oznaci.
♦
♦
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti,
izmjerene su u skladu sa standardiziranom metodom
ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745
i mogu se koristiti za međusobno uspoređivanje
alata. Deklarirana vrijednost emisija vibracija može
se koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Emisija vibracija tijekom stvarne
upotrebe električnog alata može se razlikovati od
deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje
se alat koristi. Razina vibracija može porasti iznad
navedene razine.
Prilikom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete i način upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog ciklusa,
kao što je vrijeme od isključivanja alata do potpunog
zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja
pune radne brzine.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Black & Decker radi izbjegavanja opasnosti.
Ako se alat upotrebljava na otvorenom, upotrijebite isključivo produžne kabele namijenjene upotrebi na otvorenom. Može se upotrijebiti produžni
kabel Black & Decker odgovarajućih nazivnih
karakteristika duljine do 30 m bez gubitka snage.
Električna sigurnost može se dodatno poboljšati
pomoću osjetljive sklopke na diferencijalnu struju
od 30 mA (RCD).
Značajke
Ovaj alat obuhvaća neke ili sve od sljedećih značajki.
1. Prekidač okidača
2. Prekidač na prednjem rukohvatu
3. Prednji rukohvat
4. Štitnik
5. Oštrica
6. Držač kabela
Montaža
Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat
isključen i iskopčan iz utičnice te je li postavljena
navlaka oštrica.
13
HRVATSKI
Postavljanje štitnika (sl. A i B)
♦
Uklonite dva djelomično umetnuta vijka iz kućišta
alata.
♦ Postavite štitnik (4) u žljebove.
♦ Pričvrstite štitnik pomoću dva isporučena vijka
(7).
Upozorenje! Alat nikad ne upotrebljavajte bez
štitnika.
Isključivanje
♦ Pustite prekidač na rukohvatu (2) ili prekidač za
uključivanje/isključivanje (1).
Upozorenje! Prekidač nikad ne pokušavajte blokirati
u uključenom položaju.
Savjeti za optimalnu upotrebu
♦
Priključivanje alata na električno napajanje
(crtež C)
Ako alat nije opremljen kabelom napajanja, morat
ćete priključiti produžni kabel u utičnicu.
♦ Ženski utikač odgovarajućeg produžnog kabela
priključite u priključnicu napajanja alata.
♦ Provucite kabel kroz držač kabela (6) kao što je
prikazano kako biste spriječili odvajanje produžnog kabela tijekom uporabe.
♦ Utikač priključite u strujnu utičnicu.
Upozorenje! Produžni kabel mora biti pogodan za
upotrebu na otvorenom. U slučaju upotrebe kabela
na kolutu, kabel uvijek potpuno odmotajte.
Uporaba
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom. Alat
nemojte preopterećivati.
Zakretanje prednjeg rukohvata (sl. D) (samo
GT4550)
Za udobnost i praktičnost uporabe prednja se ručka
može zakrenuti u 5 različitih položaja.
♦ Pritisnite gumb za zakretanje prednjeg rukohvata
(8).
♦ Zakrenite prednji rukohvat (3) u željeni položaj.
♦ Pustite gumb za zakretanje prednjeg rukohvata
(8).
Napomena: Prednji rukohvat ne može se zakrenuti
dok je šišač živice uključen.
Uključivanje i isključivanje
Napomena: Zbog vaše vlastite sigurnosti, ovaj je
alat opremljen sustavom dvostrukog prekidača. Ovaj
sustav sprječava nenamjerno pokretanje alata te
omogućuje uporabu alata isključivo kada se pridržava
objema rukama.
Uključivanje (crtež E)
♦ Jednom rukom primite prednji rukohvat (3) kako
biste prekidač na prednjem rukohvatu (2) pritisnuli u kućište prednjeg rukohvata.
♦ Drugom rukom stisnite prekidač uključivanja/
isključivanja (1) kako biste pokrenuli alat.
14
♦
♦
♦
♦
Obrezivanje započnite od vrha živice. Lagano
nagnite alat (do 15° u odnosu na liniju rezanja)
tako da vrh oštrice bude usmjeren blago prema
živici (crtež F). Time će rezanje biti učinkovitije.
Alat držite pod željenim kutom i ravnomjerno ga
pomičite duž linije rezanja. Dvostrana oštrica
omogućuje rezanje u oba smjera.
Da biste postigli vrlo ravan rez, na željenoj visini
uzduž živice rastegnite uzicu. Koristeći uzicu kao
vodilju, režite neposredno iznad nje (sl. G).
Da biste postigli ravne stranice, režite prema
gore, u smjeru rasta biljke. Mlađe grane pomiču
se prema van kad režete prema dolje, stvarajući
male izbočine u živici (sl. H).
Pazite da ne zahvatite strane predmete. Osobito
izbjegavajte tvrde predmete, kao što su metalne
žice i ograde jer one mogu oštetiti oštrice (sl. I).
Oštrice redovito podmazujte
Smjernice za šišanje
♦
♦
♦
Živice i grmlje podrezujte u vrijeme godišnje
izmjene lišća u lipnju i listopadu.
Zimzelene biljke podrezujte u travnju i kolovozu.
Crnogoricu i drugo brzorastuće grmlje podrezujte
svakih šest tjedana od svibnja do listopada.
Smjernice za podrezivanje (Australija i Novi
Zeland)
♦
♦
♦
Živice i grmlje podrezujte u vrijeme godišnje
izmjene lišća u prosincu i ožujku.
Zimzelene biljke podrezujte u rujnu i veljači.
Crnogoricu i drugo brzorastuće grmlje podrezujte
svakih šest tjedana od listopada do ožujka.
Dodatni pribor
Karakteristike alata ovise o upotrijebljenom dodatnom priboru. Dodatni pribor tvrtki Black & Decker i Piranha proizveden je uz visoke standarde i projektiran
kako bi poboljšao karakteristike alata. Korištenjem
tog dodatnog pribora vaš će alat pružiti najbolje od
svojih mogućnosti.
Ulje za podmazivanje dostupno je kod vašeg
Black & Decker dobavljača (kat. br. A6102-XJ).
HRVATSKI
Održavanje
Ovaj Вlack & Decker žični/bežični električni uređaj/
alat projektiran je za dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnom čuvanju i redovitom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja na žičnom/akumulatorskom električnom
alatu:
♦ Isključite uređaj/alat i odvojite ga iz utičnice.
♦ Ili isključite uređaj/alat i uklonite akumulator, ako
je akumulator zaseban dio.
♦ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je integralan
dio te isključite uređaj.
♦ Punjač prije čišćenja odvojite od električnog
napajanja. Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo
održavanje osim redovitog čišćenja.
♦ Utore za prozračivanje na uređaju/alatu/punjaču
redovito čistite mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala.
♦ Nakon upotrebe pažljivo očistite oštrice. Nakon
čišćenja nanesite tanak sloj laganog strojnog ulja
kako biste spriječili hrđanje oštrica.
Zamjena električnog utikača (samo za U.K.
i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi strujni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak novog
utikača.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa povezivati. Slijedite upute za ugradnju
isporučene uz utikač dobre kvalitete. Preporučeni
osigurač: 5 A.
Zaštita okoliša
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Вlack & Decker omogućuje prikupljanje i recikliranje Вlack & Decker proizvoda nakon isteka
njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti
ove usluge, molimo da svoj proizvod vratite bilo
kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će
ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem svog
lokalnog ureda tvrtke Вlack & Decker, na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, popis ovlaštenih
Вlack & Decker servisa i sve pojedinosti o našim
uslugama nakon prodaje te kontaktima dostupni su
na internetskoj adresi: www.2helpU.com.
Tehnički podaci
GT4245
(Tip 1)
VAC 230
W 420
Napon
Ulazna snaga
Potezi oštrice
(bez opterećenja)
min-1
Duljina oštrice
cm
Razmak oštrice
mm
Vrijeme zaustavljanja oštrice s
Masa
kg
1960
45
16
<1
2,1
GT4550
(Tip 1)
230
450
1815
50
18
<1
2,4
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 73 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A),
zvučna snaga (LWA) 93 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski
zbroj) prema EN 60745:
Vibracije (ah, D) 2,3 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz
kućanstva.
Ako je vaš Вlack & Decker proizvod potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne odbacujte
ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite ovaj
proizvod za zasebno prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprječavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za
sirovinama.
15
HRVATSKI
EU izjava o usklađenosti
Jamstvo
DIREKTIVA O STROJEVIMA
DIREKTIVA O BUCI NA OTVORENOM
GT4245 / GT4550
Вlack & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa sljedećim propisima: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-15.
2000/14/EC, Šišač živice 1960 min-1, Dodatak V
Izmjerena zvučna snaga (LpA)
Neodređenost (K) = 3 dB(A)
Zajamčena zvučna snaga (LpA)
Neodređenost (K) = 3 dB(A)
93 dB(A)
96 dB(A)
Ovi proizvodi također su usklađeni sa smjernicama
2004/108/EC i 2011/65/EU. Za dodatne informacije
kontaktirajte tvrtku Вlack & Decker putem sljedeće
adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke
Вlack & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsjednik, Globalni inženjering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ujedinjeno Kraljevstvo
6.12.2012.
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda te pruža iznimno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni na
koji ih način ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na
području država članica Europske unije i Europske
zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš Black & Decker proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu, izradi
ili nedostatne usklađenosti, unutar 24 mjeseca od
dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu
neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih
uobičajenom habanju i trošenju ili zamjenu takvih
proizvoda kako bi se osigurale najmanje neugodnosti
za našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod korišten u trgovanju, u profesionalne
primjene ili u svrhu pružanja usluga;
♦ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren;
♦ Proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana
stranim predmetima, tvarima ili u nezgodi;
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog osoblja tvrtke
Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom serviseru morate predočiti dokaz o kupnji.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda
tvrtke Вlack & Decker na adresi navedenoj u ovom
priručniku. Također, popis ovlaštenih Вlack & Decker
servisa i sve pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje te kontaktima dostupni su na internetskoj
adresi: www.2helpU.com.
Posjetite
našu
web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste registrirali svoj novi Вlack & Decker proizvod i bili u tijeku
s najnovijim proizvodima i posebnim ponudama.
Dodatne informacije o tvrtki Black & Decker i našem rasponu proizvoda dostupne su na lokaciji
www.blackanddecker.co.uk
16
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili
tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će
se korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka
proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa
prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog
pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj
zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva.
Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu,
kupac je obavezan podignuti proizvod po
izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi
svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene
su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja
u rad
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od
strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata
u funkciju, način dostave i povrat alata po
izvršenom popravku, te ostala servisna ili
tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na
telefon 01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim
danom od 8.00 – 12.00 h
17
SRPSKI
Namena
Vaše Вlack & Decker trimer za živu ogradu dizajniran
je za podrezivanje žive ograde, žbunja i trnja. Ovaj
alat je namenjen samo za privatnu upotrebu.
Sigurnosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe. Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom)
ili alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni
alati stvaraju varnice koje mogu da upale prašinu
ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve
utične adaptere sa uzemljenim električnim
alatima. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Postoji veća opasnost od električnog
udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača električnog alata. Kabl udaljite
od toplote, ulja, oštrih rubova ili pokretnih
delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju
opasnost od električnog udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je po18
f.
desan za upotrebu na otvorenom prostoru.
Korišćenje kabla koji je podesan za upotrebu
na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od
električnog udara.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za zaštitu
od struje u slučaju kvara. Upotreba FID sklopke
umanjuje opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili pod
dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak
nepažnje pri radu sa električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom koji se
ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh, koja se koristi
pod odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne
povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se
da prekidač bude isključen pre povezivanja
električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja
uređaja ili nošenja alata. Nošenje električnog
alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata
sa prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao
u rotirajućem delu električnog alata može da
dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku.
Time se obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite
od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga
kosa mogu da se uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu priključeni i da se pravilno
koriste. Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan
električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je konstruisan.
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
SRPSKI
c.
d.
e.
f.
g.
alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača
je opasan i mora se popraviti.
Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre vršenja
bilo kakvih podešavanja, zamene pribora ili
odlaganja električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.
Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama koje
nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili
ovim uputstvima da rukuju električnim alatom. Električni alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo
koje drugo stanje koje može uticati na rad
električnih alata. Ako je oštećen, postarajte
se da se električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za koje
nije namenjen može dovesti do opasne situacije.
5. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se
osigurava bezbednost električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna
upozorenja za trimere za podrezivanje žive
ograde
♦
♦
Sve delove tela udaljite od oštrice noža. Ne
uklanjajte rezani materijal i ne držite materijal koji treba podrezati ako se noževi kreću.
Uverite se da je prekidač isključen kada čistite zaglavljeni materijal. Trenutak nepažnje
pri radu sa električnim alatom može dovesti do
ozbiljnih telesnih povreda.
Trimer za podrezivanje žive ograde nosite za
dršku kada je nož zaustavljen. Pri transportu ili skladištenju trimera za podrezivanje
žive ograde uvek namestite štitnik za rezni
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
mehanizam. Pravilno rukovanje trimerom za
podrezivanje žive ograde smanjiće moguće
telesne povrede izazvane noževima.
Električni alat držite samo za izolovane prihvatne površine zato što nož može da dođe
u dodir sa skrivenim vodovima ili svojim
kablom. Noževi koji dodirnu strujni kabl mogu
da stave pod napon metalne delove električnog
alata i izlože rukovaoca električnom udaru.
Kabl udaljite iz zone rezanja. Tokom rada, kabl
može biti sakriven u žbunju i može se slučajno
preseći nožem.
Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije ovim
alatom koja nije preporučena u ovom uputstvu
za upotrebu može izazvati opasnost od fizičkih
povreda i/ili materijalne štete.
Ako nikad ranije niste koristili trimer za podrezivanje žive ograde, najbolje je da pored proučavanja
ovog priručnika potražite praktična uputstva od
iskusnijeg korisnika.
Nemojte nikad da dodirujete noževe dok je alat
uključen.
Nikad ne pokušavajte da prisilno zaustavite
noževe.
Ne spuštajte alat dok se noževi potpuno ne
zaustave.
Redovno proveravajte noževe na habanje i trošenje. Ne koristite alat ako su noževi oštećeni.
Izbegavajte tvrde predmete (npr. metalne žice,
šine) prilikom podrezivanja. Ako slučajno udarite
takav predmet, odmah isključite alat i proverite
da li postoje oštećenja.
Ako alat počne neuobičajeno da vibrira, odmah
ga isključite i iskopčajte iz napajanja a zatim
proverite na oštećenja.
Ako se alat blokira, odmah ga isključite. Pre nego
što pokušate da deblokirate alat iskopčajte ga iz
električnog napajanja.
Nakon upotrebe, postavite isporučeni štitnik
za nož preko noževa. Odložite alat u skladište
i pobrinite se da nož ne bude izložen.
Kada koristite ovaj alat, postarajte se da svi štitnici uvek budu pričvršćeni. Nikad ne pokušavajte
da koristite nepotpuni alat ili alat sa neodobrenim
modifikacijama.
Nikad ne dozvoljavajte deci da koriste ovaj alat.
Pazite se od otpadaka koji padaju dok podrezujete visoke delove žive ograde.
Držite alat uvek obema ruku i na obezbeđenim
ručicama.
19
SRPSKI
Bezbednost drugih osoba
Nalepnice na alatu
♦
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
♦
Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se
ne igraju sa uređajem.
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Nosite zaštitne naočare dok radite sa ovim
alatom.
Nosite zaštitu za sluh dok radite sa ovim
alatom.
Odmah iskopčajte kabl iz struje ako je
oštećen ili isečen.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili
pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata.
Ako sa bilo kojim alatom radite duže vreme,
pobrinite se da redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem prašine koja se stvara pri korišćenju alata (na primer:
- rad sa drvetom, naročito sa hrastom, bukvom
i MDF-om.)
Ne izlažite alat kiši ili visokoj vlažnosti.
Garantovana snaga zvuka prema direktivi
2000/14/EC.
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije
potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite
da li napon izvora napajanja odgovara
naponu na natpisnoj pločici uređaja.
♦
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
Ako se alat koristi napolju, koristite samo produžne kablove koji su namenjeni za upotrebu
napolju. Možete koristiti pogodno klasifikovan
Black & Decker produžni kabl do 30 m bez gubitka snage.
Električna bezbednost se može dodatno poboljšati korišćenjem visokoosetljive (30 mA) zaštitne
FID sklopke.
Vibracije
♦
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za
upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost
vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
Karakteristike
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom realne primene električnog alata može se razlikovati od
deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji se
koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća iznad
navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate
na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama
treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način
na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa
kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je
alat isključen i kada radi u praznom hodu.
20
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Prekidač na prednjoj ručici
3. Prednja ručica
4. Štitnik
5. List
6. Držač kabla
Montaža
Upozorenje! Pre početka sklapanja uverite se da je
alat isključen i iskopčan iz napajanje i da je zaštita
noža nameštena preko noža.
SRPSKI
Postavljanje štitnika (sl. A i B)
Saveti za optimalnu upotrebu
♦
♦
Uklonite dva delimično umetnuta vijka od kućišta
alata.
♦ Namestite štitnik (4) u žlebove.
♦ Pritegnite štitnik pomoću dva vijka (7).
Upozorenje! Nikad ne koristite alat bez štitnika.
Povezivanje alata na električnu mrežu (sl. C)
Osim ako alat nije opremljen sa svojim električnim
kablom, potrebno je da priključite produžni kabl sa
utičnicom alata.
Žensku utičnicu odgovarajućeg produžnog kabla
utaknite na priključak za napajanje alata.
♦ Namotajte kabl kroz držač kabla (6) kao što je
prikazano da biste sprečili otkačivanje kabla
tokom upotrebe.
♦ Umetnite utikač u električnu utičnicu.
Upozorenje! Produžni kabl mora da bude pogodan
za upotrebu na otvorenom prostoru. Ako koristite
kablovski kotur, uvek potpuno odmotajte kabl.
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom. Ne
preopterećujte ga.
Okretanje prednje ručke (sl. D) (samo
GT4550)
Radi vašeg komfora i ugodnosti tokom rada, prednju
ručicu možete okretati u 5 različitih pozicija.
♦ Pritisnite dugme za okretanje prednje ručice (8).
♦ Okrećite prednju ručicu (3) u željenu poziciju.
♦ Otpustite dugme za okretanje prednje ručice (8).
Napomena: Ne postoji mogućnost okretanja prednje
ručice tokom rada trimera za živu ogradu.
Uključivanje i isključivanje
Napomena: Ovaj alat je radi vaše bezbednosti opremljen sistemom dvostrukog uključivanja. Ovaj sistem
sprečava nenamerno pokretanje alata i omogućava
puštanje u rad samo kada alat držite obema ruku.
Uključivanje (sl. E)
♦ Jednom rukom držite prednju ručicu (3) tako
da se prekidač prednje ručice (2) gurne u telo
prednje ručice.
♦ Drugom rukom stisnite prekidač za uključivanje
i isključivanje (1) za pokretanje alata.
Isključivanje
♦ Otpustite prekidač na ručici (2) ili prekidač za
uključivanje i isključivanje (1).
Upozorenje! Nikad ne pokušavajte da zaključate
prekidač kada je u uključenom položaju.
♦
♦
♦
♦
Podrezivanje započnite od vrha žive ograde.
Malo nagnite alat (do 15° u odnosu na liniju podrezivanja) tako da vrhovi noža budu usmereni
malo prema živoj ogradi (sl. F). Time se postiže
efikasnije rezanje noža. Alat držite pod željenim
uglom i pomerajte ga ravnomerno duž linije podrezivanja. Dvostrano sečivo vam omogućava
da režete u oba smera.
Za precizno podrezivanje, rastegnite konac duž
žive ograde na željenoj visini. Koristite konac kao
referencu, podrezujući neposredno iznad njega
(sl. G).
Da biste postigli ravne strane, secite prema gore,
u smeru rasta. Mlađe grančice se oslobađaju
kad se nožem seče prema dole, što dovodi do
stvaranja uzanih traka u živoj ogradi (sl. H).
Izbegavajte strane predmete. Izbegavajte naročito tvrde predmete kao što su metalna žica i šine,
jer mogu oštetiti noževe (sl. I).
Redovno podmazujte noževe.
Smernice za podrezivanje
♦
♦
♦
Živu ogradu i žbunove sa sezonskim lišćem (novo
lišće svake godine) podrezujte u junu i oktobru.
Zimzelene biljke podrezujte u aprilu i avgustu.
Četinare i brzorastuće žbunje podrezujte svakih
šest nedelja od maja do oktobra.
Smernice za podrezivanje (Australija i Novi
Zeland)
♦
♦
♦
Živu ogradu i žbunove sa sezonskim lišćem
(novo lišće svake godine) podrezujte u decembru
i martu.
Zimzelene biljke podrezujte u septembru i februaru.
Četinare i brzorastuće žbunje podrezujte svakih
šest nedelja od oktobra do marta.
Pribori
Rad vašeg alata zavisi od korišćenih pribora.
Black & Decker i Piranha pribori su izrađeni po standardima za visok kvalitet i dizajnirani su da poboljšaju
performanse vašeg alata. Korišćenjem ovih pribora
postići ćete najbolje rezultate sa vašim alatom.
Ulje za podmazivanje možete nabaviti kod svog prodavca Black & Decker proizvoda (kat. br. A6102-XJ):
Održavanje
Vaš Black & Decker uređaj/alat sa kablom ili bežični
dizajniran je za rad u dužem vremenskom periodu
sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja.
21
SRPSKI
Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju električnih alata sa ili bez kabla:
♦ Isključite alat i izvucite utikač uređaja/alata iz
utičnice.
♦ Ili isključite alat i izvadite bateriju iz uređaja/alata
ako uređaj/alat ima posebnu bateriju.
♦ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je ugrađena
u alat, a zatim isključite alat.
♦ Pre čišćenja isključite punjač iz struje. Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje osim
redovnog čišćenja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
uređaju/alatu/punjaču pomoću mekane četke ili
suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu
krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje
koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
♦ Noževe pažljivo očistite nakon upotrebe. Nakon
čišćenja, namažite sečiva tankim slojem laganog
mašinskog ulja da biste sprečili koroziju.
Zamena utikača (samo Velika Britanija
i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno zbrinite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje. Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 5 A.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme
da se odlaže zajedno sa običnim kućnim
smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Black & Decker proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprečavanju
zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste
kupili novi proizvod.
22
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda na kraju
njihovog životnog veka. Da biste iskoristili prednost
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Вlack & Decker predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu
da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama za
rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na
adresi: www.2helpU.com.
Tehnički podaci
Napon
Ulazna snaga
Brzina noža
(bez opterećenja)
Dužina noža
Zazor noža
Vreme automatskog
kočenja noža
Težina
GT4245
(tip 1)
VAC 230
W 420
min-1 1960
cm 45
mm 16
s <1
kg 2,1
GT4550
(tip 1)
230
450
1815
50
18
<1
2,4
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 73 db(A), odstupanje (K) 3 dB(A),
zvučna snaga (LWA) 93 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri
pravca) prema EN 60745:
Emisiona vrednost vibracija (ah, D) 2,3 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
SRPSKI
EC izjava o usklađenosti
Garancija
DIREKTIVA ZA MAŠINE
DIREKTIVA O BUCI NA OTVORENOM PROSTORU
GT4245 / GT4550
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-15.
2000/14/EC, Trimeri za živu ogradu 1960 min-1,
Dodatak V
Izmereni nivo zvučne snage (LpA)
Odstupanje (K)
Garantovani nivo zvučne snage (LpA)
Odstupanje (K)
93 dB(A)
3 dB(A)
96 dB(A)
3 dB(A)
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC i 2011/65/EU. Za više informacija
kontaktirajte Black & Decker na sledećoj adresi ili ih
potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsednik za razvoj široke potrošnje
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
06.12.2012
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti
neispravne delove, popraviti proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode
kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti
svojim potrošačima osim u slučaju:
♦ da je proizvod korišćen za zanatstvo, profesionalne svrhe ili najam;
♦ da je proizvod bio izložen nenamenskoj upotrebi
ili nemaru;
♦ da je proizvod pretrpeo oštećenja usled dejstva
stranih predmeta, supstanci ili nezgoda;
♦ da je pokušana popravka od strane osoba koje
nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje
firme Вlack & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno Вlack & Decker predstavništvo putem adrese
koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali
lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker servisera
i potpune informacije o našim uslugama za rezervne
delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Posetite našu web lokaciju www.blackanddecker.
co.uk da biste registrovali svoj novi Black & Decker
proizvod i da biste bili redovno obaveštavani o novim
proizvodima i specijalnim ponudama. Više informacija
o Black & Decker brendu i našem asortimanu proizvoda naći ćete na adresi www.blackanddecker.co.uk.
23
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашиот Вlack & Decker тример за жива ограда
е наменет за поткастрување на живи огради
и грмушки. Алатката е наменета само за домашна
употреба.
Упатства за безбедна употреба
О п ш т и м е р к и з а б е зб е д н о с т п р и
користење на електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност и долу наведените упатства може
да доведе до електричен удар, пожар или
сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за идно прегледување. Терминот „електрична алатка“ во предупредувањата се однесува
на вашата електрична алатка која работи на
струја (преку кабел), или на електрична алатка
која работи на батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто и добро осветлено. Пренатрупани и темни места
се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични алатки
во експлозивни окружувања, какви што
постојат кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички. Електричните алатки произведуваат искри што можат да
ги запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните лица настрана додека употребувате електрична
алатка. Одвлекување на вниманието може
да предизвика да изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
а. Приклучокот на електричната алатка мора
да се совпаѓа со приклучницата. Никогаш
не го преправајте приклучокот. Не употребувајте адаптерски приклучоци со заземјени електрични алатки. Непреправените
приклучоци и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети и фрижидери. Има зголемен ризик
од електричен удар ако вашето тело е заземјено.
в. Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност. Навлегувањето на вода
24
во електрична алатка го зголемува ризикот од
електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот за
носење, влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри рабови или подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат ризикот
од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка надвор, употребувајте продолжен кабел кој
е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на заштитна диференцијална (FID) склопка го намалува ризикот
од електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или
кога сте под влијание на дрога, алкохол
или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка
може да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната опрема, како што се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или штитници за
слухот, ќе го намали бројот на повреди кога
се употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на алатката. Обезбедете прекинувачот да биде во
исклучена положба пред да ја приклучите
алатката на извор на струја и/или на батериски пакет или пред да ја подигнете или
пренесувате алатката. Пренесувањето на
електрични алатки со прст на прекинувачот
или приклучување на извор на струја на
вклучени алатки може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите електричната алатка. Клуч или алатка за подесување
која е закачена на ротирачкиот дел на електричната алатка може да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
време. Ова овозможува подобра контрола
МАКЕДОНСКИ
над електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит. Држете ги косата,
облеката и ракавиците настрана од подвижните делови. Широката облека, накитот
или долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
е. Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана. Собирањето на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
а. Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува и исклучува. Секоја електрична алатка што не
може да се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот на
струја или од батерискиот пакет за електричната алатка пред да правите подесувања, менувате додатоци или пред да
ја одложите електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
г Одлагајте ги електричните алатки што не
ги употребувате надвор од досег на децата
и не дозволувајте да ги употребуваат лица
кои не се запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните алатки
се опасни кога со нив ракуваат необучени
корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки. Проверете дали подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или оштетени, или
постои друга состојба што би можела да
влијае врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка
е оштетена, однесете ја на поправка пред
да ја употребите. Многу незгоди се предизвикани поради лошо одржувани електрични
алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги во предвид работните
услови и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за работа
што е различна од нејзината намена може да
доведе до опасна ситуација.
5. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да ги сервисира квалификувано лице кое користи
само идентични резервни делови. Вака ќе
бидете сигурни дека се одржува безбедноста
на електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки
за безбедност за тримери
♦
♦
♦
♦
♦
Држете ги сите делови од телото подалеку
од сечилото. Не го отстранувајте отсечениот материјал и не го држете материјалот
што треба да се сече додека сечилата се
во движење. Осигурајте прекинувачот на
алатката да е во исклучена положба кога
чистите заглавен материјал. Еден момент
на невнимание за време на работење со
алатката може да доведе до сериозна лична
повреда.
Кога го носите тримерот за жива ограда,
држете го за рачката и обезбедете дека
сечилото не се движи. Кога го пренесувате
или одложувате тримерот за жива ограда,
секогаш монтирајте го капакот врз секачкиот уред. Правилното ракување со тримерот ќе
ја намали можноста за повреди од сечилата.
Држете ја електричната алатка само за изолираните површини за држење, бидејќи секачот
може да се допира со скриена инсталација
или со сопствениот кабел. Доколку сечилото
допре жица под напон, тоа може да ги доведе
изложените метални делови од електричната
алатка под напон и може да предизвика електричен удар кај ракувачот.
Држете го кабелот подалеку од местото
на сечење. За време на работењето кабелот
може да биде сокриен во грмушките и да биде
случајно пресечен со сечилата.
Наменетата употреба е опишана во ова
упатство за употреба. Употребата на било
25
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
која помошна опрема или додаток, или извршувањето на било кои работи со оваа алатка
освен оние препорачани во ова упатство за
употреба, може да предизвика ризик од повреда на ракувачот или оштетување на имот.
Доколку порано не сте употребувале тример,
по можност побарајте практични совети од
искусен корисник и покрај тоа што сте го проучиле ова упатство.
Не ги допирајте сечилата додека алатката
работи.
Никогаш не се обидувајте со сила да ги запрете сечилата.
Не ја спуштајте алатката додека сечилата
целосно не престанат да се движат.
Постојано проверувајте ги сечилата да не се
оштетени или изабени. Не ја употребувајте
алатката доколку сечилата се оштетени.
Избегнувајте тврди предмети (на пр. метални
жици, решетки) додека поткаструвате. Доколку случајно удрите некој таков предмет,
веднаш исклучете ја алатката и проверете
дали има оштетување.
Доколку алатката започне сомнително да
вибрира, веднаш исклучете ја и извадете го
кабелот од штекер, а потоа проверете дали
има оштетување.
Доколку алатката се блокира, исклучете ја
веднаш. Извадете го кабелот од штекер пред
да се обидете да отстраните било какви пречки.
После употреба, ставете ја футролата за сечила што е снабдена врз сечилата. Одложете
ја алатката, осигурувајќи сечилото да не биде
изложено.
Секогаш осигурајте се дека сите штитници
се монтирани кога ја користите алатката.
Никогаш не се обидувајте да употребувате
некомплетна алатка или алатка на која се
извршени неовластени преправки.
Никогаш не дозволувајте деца да ја употребуваат алатката.
Внимавајте на материјалот што може да падне
кога ги сечете повисоките делови од живата
ограда.
Секогаш држете ја алатката со двете раце и за
рачките што се снабдени.
Безбедност на други лица
♦
26
Овој уред не е наменет за употреба од страна
на лица (вклучувајќи и деца) со намалени
физички, сетилни или ментални способности,
или кои немаат искуство и знаење, освен ако
не им се пружени надзор или упатства за
♦
употреба на уредот од страна на лице кое
е одговорно за нивната безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да се
осигура дека не си играат со уредот.
Останати ризици.
Кога се употребува алатката може да се јават
дополнителни преостанати ризици што не се
вклучени во предупредувањата. Овие ризици
може да се појават поради неправилна употреба,
долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки/подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, листови
или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна
употреба на алатката. Кога користите алатка
подолг период, осигурајте се дека правите
повремени паузи.
♦ Оштетување на слухот.
♦ Здравствени ризици предизвикани од вдишување на правта што се создава кога ја користите Вашата алатка ( на пример: - работење
со дрво, особено со даб, бука и иверица.)
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци и декларацијата за сообразност се измерени во склад
со стандардната метода за тестирање според EN
60745 и можат да се користат за споредување на
една алатка со друга. Декларираната вредност
на емитирани вибрации може исто така да се
користи за прелиминарна проценка на изложеност
на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации за време на користењето на електричната
алатка може да се разликува од декларираната
вредност во зависност од начинот на кој алатката
се употребува. Нивото на вибрации може да се
зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EC за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
работното место, проценката на изложеност на
вибрации треба да ги земе во предвид условите
и начинот на кој алатката се употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како
МАКЕДОНСКИ
што се времињата кога алатката е исклучена,
кога е вклучена и неоптоварена, и времето на
работење со неа.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали ризикот од повреди, корисникот мора да го
прочита упатството за работа.
Носете заштитни очила кога работите со
оваа алатка.
Носете заштита за ушите кога работите
со оваа алатка.
Веднаш исклучете го кабелот од штекер
ако е оштетен или пресечен.
Не ја изложувајте електричната алатка на
дожд или влажност.
Директива 2000/14/EC за загарантирана
звучна моќност.
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа не
е потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали струјното напојување
одговара на напонот што е деклариран
на плочката.
♦
♦
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на
Black & Decker за да се избегне опасност.
Кога ја користите алатката на отворено,
користете само продолжени кабли што се наменети за надворешна употреба. Соодветен
Black & Decker продолжен кабел до 30 метри
може да се користи без губење на моќност.
Безбедноста од електричен удар може да
биде зголемена со користење на високочувствителна диференцијална (FID) склопка од
30 mA.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените карактеристики.
1. Прекинувач-чкрапало
2. Прекинувач на предна рачка
3. Предна рачка
4. Штитник
5. Сечило
6. Граничник на кабел
Склопување
Предупредување! Пред склопување, осигурајте се дека алатката е исклучена, дека кабелот
е изваден од штекер и дека футролата е ставена
врз сечилата.
Монтирање на штитникот (скица А и В)
♦
Отстранете ги двете делумно вметнати навртки од куќиштето на алатката.
♦ Наместете го штитникот (4) во вдлабнатините.
♦ Зацврстете го штитникот со двете навртки (7)
што се снабдени.
Предупредување! Никогаш немојте да ја употребувате алатката без штитник.
Поврзување на алатката со напојувањето
(скица С)
Освен ако кабелот за напојување не е намонтиран
на алатката, вие ќе морате да поврзете продолжен
кабел во отворот за напојување.
♦ Поврзете го женскиот приклучок на соодветниот продолжен кабел со отворот за напојување
на алатката.
♦ Намотајте го кабелот низ заштитата за кабел
(6) како што е прикажано за да спречите откачување на продолжниот кабел при употреба.
♦ Ставете го струјниот приклучок во штекер.
Предупредување! Продолжниот кабел мора да
биде погоден за надворешна употреба и да биде
означен соодветно. Секогаш целосно одмотајте
го кабелот кога употребувате продолжен кабел
од макара.
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи
во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Ротирање на предната рачка (скица D)
(само моделот GT4550)
За поудобна и полесна употреба, предната рачка
може да се ротира во 5 различни положби.
♦ Притиснете го копчето за ротација на предната
рачка (8).
♦ Ротирајте ја предната рачка (3) до бараната
позиција.
♦ Ослободете го копчето за ротација на предната рачка (8).
Напомена: Предната рачка на тримерот не може
да се ротира додека тој работи.
27
МАКЕДОНСКИ
Вклучување и исклучување
♦
Напомена: За Ваша безбедност, оваа алатка
е опремена со систем на двоен прекинувач. Овој
систем спречува ненадејно вклучување на алатката и ќе дозволи ракување само кога алатката
се држи со двете раце.
Упатства за поткастрување (за Австралија
и Нов Зеланд)
Вклучување (скица Е)
♦ Фатете ја предната рачка (3) со една рака
така што прекинувачот на предната рачка (2)
да навлезе во телото на предната рачка.
♦ Со другата рака притиснете го прекинувачот-чкрапало (1) за да ја вклучите алатката.
Исклучување
♦ Ослободете го прекинувачот на рачката (2)
или прекинувачот-чкрапало (1).
Предупредување! Никогаш не се обидувајте да
закочите прекинувач во вклучена положба.
Совети за оптимална употреба
♦
♦
♦
♦
♦
Започнете со поткастрување на врвот од живата ограда. Полека закосете ја алатката (до
15° во однос на линијата на сечење) така што
врвовите на сечилото делумно да се насочат
кон оградата (скица F). Ова ќе направи сечилата да сечат поефикасно. Држете ја алатката
под посакуваниот агол и движете ја полека по
линијата на сечењето. Двостраното сечило ви
овозможува да сечете во двете насоки.
За да добиете права линија на сечење, развлечете парче канап по должината на живата
ограда на посакуваната височина. Употребувајте го канапот како смерница, сечејќи
веднаш над него (скица G).
За да добиете рамни страни, сечете во правецот на растењето. Помладите гранки се движат нанадвор кога сечилото сече спротивно од
правецот на растењето и така се формираат
вдлабнати места во живата ограда (скица Н).
Внимавајте да избегнувате страни предмети.
Особено избегнувајте тврди предмети како
што се метални жици или огради затоа што
тие може да ги оштетат сечилата (скица I).
Редовно подмачкувајте ги сечилата.
Упатства за поткастрување
♦
♦
28
Поткаструвајте живи огради и грмушки со
сезонски лисја (нови лисја секоја година) во
Јуни и Октомври.
Поткаструвајте ги зимзелените растенија во
април и август.
♦
♦
♦
Поткаструвајте ги четинарите и другите брзорастечки грмушки на секои шест недели од мај
до октомври.
Поткаструвајте живи огради и грмушки со
сезонски лисја (нови лисја секоја година) во
Декември и Март.
Поткаструвајте ги зимзелените растенија во
септември и февруари.
Поткаструвајте ги четинарите и другите брзорастечки грмушки на секои шест недели од
октомври до март.
Додатоци
Работните карактеристики на вашата алатка зависат од додатоците што ги употребувате. Приборот
на Black & Decker и Piranha е изработен спрема
високи стандарди на квалитет и е наменет да ги
подобри работните карактеристики на вашата
алатка. Со употреба на овие додатоци ќе извлечете максимум од вашата алатка.
Масло за подмачкување е достапно кај вашиот
Black & Decker дилер (кат. бр. A6102-XJ).
Одржување
Вашиот Black & Decker уред или алатка, со или
без кабел, е направен да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење на
задоволително ниво зависи од правилната грижа
за алатката и редовното чистење.
Предупредување! Пред извршување на одржување на електрични алатки со или без кабел:
♦ Исклучете ја алатката/уредот и извадете го
приклучокот од штекер.
♦ Или, исклучете ја алатката или уредот и извадете ја батеријата доколку алатката или
уредот има одвоен батериски пакет.
♦ Или, целосно истрошете ја батеријата доколку
таа е составен дел од алатката и тогаш исклучете ја.
♦ Извадете го приклучокот на полначот од приклучницата пред да го исчистите. На вашиот
полнач не му е потребно никакво одржување
освен редовно чистење.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација
на вашиот уред, алатка или полнач со употреба на мека четка или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на влажна крпа. Не употребувајте
абразивни средства за чистење или средства
за чистење на база на растворувач.
МАКЕДОНСКИ
♦
После употреба, внимателно исчистете ги
сечилата. После чистењето, нанесете тенок
слој на лесно машинско масло за да спречите
рѓосување на сечилата.
Замена на приклучок за струја (само за
Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок за
струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот кабел на приклучокот
за фаза во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот
терминал.
Предупредување! Ништо не смее да се поврзува
на терминалот за заземјување. Следете ги упатствата за монтирање и обезбедете квалитетни
приклучоци. Препорачан осигурувач: 5 A.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад од
домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот
Black & Decker производ треба да биде заменет
или дека повеќе не Ви е од корист, не фрлајте
го со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени производи и пакувања овозможува материјалите да бидат рециклирани и повторно
употребени. Повторното употребување на
рециклирани материјали помага во спречувањето на загадувањето на животната
средина и ја намалува побарувачката на
суровини.
Постои и друга можност: списокот на овластени
Black & Decker сервисери и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Технички податоци
GT4245
(Tип 1)
Напон
Vнаизменична струја 230
Влезна моќност
W 420
Движења на сечило
(без оптоварување)
min-1 1960
Должина на сечило
цм 45
Јаз на сечило
mm 16
Време на запирање
на сечилото
сек <1
Тежина
kg 2,1
GT4550
(Tип 1)
230
450
1815
50
18
<1
2,4
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 73 dB(A), отстапување (K)
3 dB(A), Звучна моќност (LWA) 93 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума
по три оски) спрема EN 60745:
Вредност на емисија на вибрации (ah, D) 2,3 m/s2,
отстапување (K) 1,5 m/s2
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади или
продавачите при набавка на нов производ.
Black & Decker има објекти за собирање и рециклирање на Black & Decker производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја
искористите оваа услуга, ве молиме да го вратите
производот кај било кој овластен сервисер кој ќе
го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство.
29
МАКЕДОНСКИ
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
ДИРЕКТИВА ЗА НАДВОРЕШНА БУКА
GT4245 / GT4550
Вlack & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад со:
2006/42/EЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-15.
2000/14/EC, Тример за жива ограда 1960 min-1,
Aнекс V
Измерена звучна моќност (LpA)
Отстапување (K)
Загарантирана звучна моќност (LpA)
Отстапување (K)
93 dB(A)
3 dB(A)
96 dB(A)
3 dB(A)
Овие производи исто така се во склад со Директивата 2004/108/EК и 2011/65/EУ. За повеќе
информации Ве молиме да стапите во контакт
со Black & Decker преку следнава адреса или да
погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација
во име на Black & Decker.
Кевин Хјуит
Потпретседател за глобален развој на производи
Вlack & Decker Европа, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
06.12.2012
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција. Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден начин не ги
ограничува вашите законски права. Гаранцијата
важи на териториите на земјите-членки на Европската унија и на Европската зона на слободна
трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
Black & Decker гарантира дека ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи производите
изложени на нормална употреба, или ќе ги замени
таквите производи за да осигура купувачот да има
минимум на непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски или
професионални потреби, или бил изнајмен;
♦ Производот бил изложен на неправилна употреба или негрижа;
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди;
♦ Биле вршени поправки од страна на лица
кои не се овластени сервисери или сервисен
персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција, треба да
доставите доказ за набавката кај продавачот или
кај овластен сервисер. Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен сервисер доколку
стапите во контакт со локалното претставништво
на Black & Decker преку адресата назначена во
оваа упатство. Постои и друга можност: списокот
на овластени Black & Decker сервисери и сите
детали за нашите услуги после купувањето можат
да се најдат на интернет на: www.2helpU.com.
В е м ол и м е д а го п о с ет и те н а ш и от с а ј т
www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате
вашиот нов Black & Decker производ и за да бидете во тек со новите производи и специјалните
понуди. Повеќе информации за стоковата марка
Black & Decker и за нашата понуда на производи
се достапни на www.blackanddecker.co.uk.
30
31
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising