BDPS400 | Black&Decker BDPS400 SPRAY GUN instruction manual

372000 - 15 EST
www.blackanddecker.eu
BDPS200
BDPS400
BDPS600
Eesti keel
(originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
8
17
3
4
25 - 355 мм
5
6
7
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
Teie Вlack & Deckeri värvipritsisüsteem on mõeldud lahuse- ja veepõhiste värvide pihustamiseks,
viimistlemiseks, kruntimiseks, peenviimistluseks,
lakkimiseks ja puidukaitsevahendite pealekandmiseks. Elektritööriist ei ole mõeldud söövitavate
lahustite, happeliste pindamismaterjalide, teraliste
pindamismaterjalide või tahkete ainete pihustamiseks. See tööriist on mõeldud vaid tavakasutuseks.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege hoiatusi ja juhendeid.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab
vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles.
Kõigis järgmistes hoiatustes toodud väljend „elektritööriist“ viitab võrgutoitega (juhtmega) või akutoitega
(juhtmeta) elektritööriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad tööalad
võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad
süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriistaga töötamise ajal eemal. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist (nt
torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid). Kui
olete on maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
c. Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi kasutage seadme toitejuhet selle kandmiseks,
tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks
seinakontaktist. Kaitske juhet kuumuse,
õli, teravate nurkade ja liikuvate osade eest.
8
Kahjustatud või sassis juhtmed suurendavad
elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektritööriistaga välitingimustes, kasutage õues kasutamiseks sobivat
pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi
riski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekkevoolukaitset. Rikkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral või
alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju
all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada
raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm
lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille
lüliti on tööasendis kutsub esile õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutrivõti või mõni
muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed, veenduge, et
need on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette nähtud.
EESTI KEEL
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c. Enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist või hoiulepanekut ühendage elektritööriist vooluvõrgust välja ja/või eemaldage
aku. Selline käitumine vähendab riski masina
ettenägematu käivitumise näol.
d. Hoidke elektritööriistu kasutusvälisel ajal
väljaspool laste käeulatust ning ärge lubage
elektritööriistaga töötada kõrvalistel isikutel, kes pole elektritööriista ja käesoleva juhendiga tutvunud. Oskamatutes kätes võivad
elektritööriistad olla väga ohtlikud.
e. Elektritööriistu tuleb hoida heas seisukorras. Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid terved
ja kõiki muid tööriista tööd mõjutada võivaid
tingimusi. Kahjustuste korral laske tööriista
enne edasist kasutamist remontida. Paljud
õnnetused on põhjustatud halvasti hooldatud
tööriista tõttu.
f. Hoidke lõiketerad teravate ja puhastena. Õigesti hooldatud, teravate servadega lõikeriistad
kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ja neid on
lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja otsikuid vastavalt juhistele, arvestades töötingimusi ja teostatava töö iseloomu. Kasutades
tööriista mitte sihtotstarbeliselt võib lõppeda
raskete tagajärgedega.
5. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kvalifi tseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
Täiendavad ohutuseeskirjad
Hoiatus!
♦ Enne seadme kasutamist lugege kõiki kasutusja ohutusjuhendeid.
♦ Järgige kõiki asjakohaseid kohalikke ja riiklikke
regulatsioone, mis on seotud ventilatsiooni,
tuleohutuse ja seadme käitamisega.
♦ Hoidke värviprits lastele kättesaamatus kohas.
♦ Pikemaajalisel käitamisel on soovitatav kasutada kuulmiskaitsmeid.
♦ Vältimaks osakeste sattumist silma, kasutage
kaitseprille.
Ohtlikud aurud
Putukatõrjevahendid ja muud materjalid võivad
olla sissehingamisel mürgised ning põhjustada
iiveldust, teadvuse kaotust ja mürgistust.
a. Kui on aurude sissehingamise oht, kasutage respiraatorit või maski. Lugege kõiki
pihustatava materjali ja maskiga seotud
juhiseid, et võtta vajadusel tar vitusele
kaitsemeetmed vältimaks kahjuike aurude
sissehingamist.
Värvipritside täiendavad ohutusjuhised
Hoiatus!
♦ Veenduge, et seadme kasutaja on lugenud ja
mõistab kõiki ohutusjuhendeid ja muud teavet
selles kasutusjuhendis.
♦ Ärge kasutage pritsis isekuumenevaid leeliselisi
(aluselisi) või söövitavaid (happelisi) vedelikke;
need võivad söövitada metallosi või nõrgendada
voolikut ja tihendeid.
♦ Ärge kasutage pritsis kuumi või keevaid vedelikke kuna need võivad nõrgestada paaki ja
voolikut.
♦ Pärast pritsi kasutamist ärge jätke paaki pihustusmaterjali või selle jääke.
♦ Seadme käitamisel ärge suitsetage ning veenduge, et läheduses poleks sädemeid ega lahtist
tuld.
♦ Enne igat seadme kasutuskorda teostage
seadme põhjalik ülevaatus nii seest- kui ka
väljastpoolt.
♦ Pärast igat kasutuskorda tühjendage ja puhastage paak ning voolikud vastavalt juhistele.
♦ Tuleohtlike materjalide pihustamisel ärge kasutage püstolit.
♦ Ärge pihustage materjale millega kaasnevad
ohud on teile ebaselged.
♦ Kasutage ainult mittesüttivaid vedelikke.
♦ Tuleohtlike materjalide pihustamisel ärge kasutage puhastuspüstoleid.
Isiklik ohutus
a. Kemikaalide käitlemisel peab kasutama
täiendavaid isikukaitsevahendeid nagu
selleks ette nähtud kindaid ja maski või
respiraatorit. Õigetes oludes kasutatavad
kaitsevahendid vähendavad isikuvigastusi.
b. Ärge pihustage materjale endale, teistele
isikule või loomadele. Hoidke käed ja muud
kehaosad eemal väljalaskeavast. Kui pihustusmaterjal läbistab naha, pöörduge
koheselt arsti poole. Pihustatav materjal võib
läbistada naha ja sattuda teie kehasse.
9
EESTI KEEL
c. Ärge kohelge naha läbistamist kui lõikehaava. Pihusti võib teie kehasse süstida mürgiseid
aineid ja põhjustada seeläbi tõsiseid kehavigastusi. Sellisel juhul pöörduge koheselt arsti poole.
d. Olge ettevaatlikud kõikide ohtude suhtes,
mida kätkeb endas pihustatav materjal. Tutvuge pihustatava materjali pakendil olevate
märgistustega või selle tootja poolt tarnitud
teabega, sh isikukaitsevahendid puudutavate nõuetega. Tootja juhiseid peab järgima,
et vähendada tule- ja isikuvigastuste ohtu mida
võivad põhjustada mürkained, kantserogeenid
jne.
võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.
Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetmete määramiseks, mis on nõutud standardi
2002/44/EÜ poolt isikute kaitsmiseks, kes töötavad
pidevalt elektritööriistadega, peab arvesse võtma
kasutamise tingimusi ja tööriista kasutamise viisi,
k.a arvestama töötsükli kõikide osadega, nagu aeg,
millal tööriist on välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos
käivitamisega.
Seadme tähistused
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastuste ohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Kõrvaliste isikute ohutus
♦
♦
Hoiatus! Seade ei tohi puutuda kokku vihma või kõrge niiskustasemega.
See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute
(k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
on andnud neile seadme ohutuks kasutamiseks
juhiseid ja teostab järelvalvet.
Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
Hoiatus! Hoidke kõrvalseisjad eemal.
Hoiatus! Kandke tööriista käitamisel kaitseprille.
Hoiatus! Kandke respiraatorit või maski.
Muud riskid.
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasolevatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisel ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
♦ Liikuvate osade puudutamisest tekitatud vigastused.
♦ Kuumenenud osade puudutamisest tekitatud
vigastused.
♦ Osade või tarvikute vahetamisest tekitatud
vigastused.
♦ Seadme pikaaegsest kasutamisest tekkinud
vigastused. Kui kasutate seadet pikemalt, veenduge, et teete regulaarseid puhkepause.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonitaseme väärtust võib kasutada kokkupuute esmaseks
hinnanguks.
Hoiatus! Vibratsioonitaseme väärtus võib elektritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist
erineda deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase
10
Hoiatus! Kasutage ainult mittesüttivaid
vedelikke.
Elektriohutus
Hoiatus! See toode peab olema maandatud.
Kontrollige alati, et akupinge vastaks
andmesildile märgitud väärtusele.
Elektripistikud peavad vastama vooluvõrgule. Ärge
kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Muutmata
pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
♦ Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta
see ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud Вlack & Deckeri hoolduskeskusel välja
vahetada.
Pikenduskaablid ja 1. klassi toode
♦
♦
♦
Kuna seade on 1. klassi toode ja maandatud,
peab kasutama 3-soonelist pikenduskaablit.
Kuni 30 m (100 ft) pikenduskaablit saab
kasutada ilma võimsuskaota.
Elektriohutuse parandamiseks võib kasutada ka
ülitundlikku 30 mA rikkevoolukaitset (RCD).
EESTI KEEL
Omadused
Sellel seadmel on järgnevad omadused või osa
neist.
1. Kiirpuhastushoob
2. Pihusti päästik
3. Pihusti
4. Toiteseade
5. Kiirpuhastushoob
6. Küljelt täidetav kanister
7. Kaas
8. Pealevoolu juhthoob
9. Kiiruselüliti
10. Roheline ventilaatoriga pihustusotsik (ainult
mudelid BDPS400 ja BDPS600)
11. Sinine koonusotsik
12. Segamisnõu (ainult mudelil BDPS600)
13. Viskoossustops
14. Puhastushari
15. Pihusti vabastamise nupp
16. Kiirpuhastuse täitetops (ainult mudelil BDSP600)
17. Värvipurgi klamber (ainult mudelil BDSP600)
18. Pealevool tinavoolikusse (ainult mudelil
BDSP600)
Kokkupanek
Hoiatus! Enne kokkupanekut veenduge, et tööriist
on väljalülitatud ja pistikust väljas.
Küljelt täidetava kanistri paigaldamine (joon. A)
Küljelt täidetav kanister on loodud nii, et see sobitub
oma kohale ainult ühel viisil.
♦ Joondage küljelt täidetav kanister (6) altpoolt
saatetoruga (19) nii, et kaas (7) oleks vasakul.
♦ Lükake küljelt täidetav kanister (6) oma kohale.
♦ Pingutage lukustusrõngas (20) keerates seda
tugevalt päripäeva.
Märkus. Veenduge, et lukustusrõngas on pingul
ja küljelt täidetav kanister on kinnitatud turvaliselt
oma kohale.
Saatetoru paigaldamine (joon. B1 ja C2)
Saatetoru saab joondada nii, et see on ühel joonel
värvimistöödega; see aitab vähendada kanistri
täitmissagedust.
♦ Kui pihustate suunaga ülespoole või otse,
asetage saatetoru (joon. B) suunaga kanistri
tagumisse ossa.
♦ Kui pihustate suunaga allapoole, asetage
saatetoru (joon. B) suunaga kanistri tagumisse
esiossa.
See võimaldab töötamist kauem, ilma et oleks vajalik
kanistri täitmine.
Pihustusotsiku paigaldamine ja eemaldamine
(joon. C ja D)
Rohelise ventilaatoriga pihustusotsiku paigaldamine. (Kui on seadmega kaasas)
♦ Keerake otsik (10) 6–8 täispöördega spindlile.
♦ Vajutage otsikule (10) ja jätkake päripäeva
pööramist kuni see on kinnitunud.
Märkus. Veenduge, et pihustusotsik keermestati
käsitsi. Kui otsik pole korralikult kinnitatud, võib see
põhjustada lekkeid või kahjustada otsikut.
Rohelise ventilaatoriga pihustusotsiku eemaldamine: (Kui on seadmega kaasas)
♦ Vajutage otsikule (10) ja keerake seda vastupäeva.
Sinise koonusekujulise pihustusotsiku
paigaldamine.
♦ Keerake otsik (11) päripäeva spindlile, kuni see
kinnitub oma kohale.
Märkus. Veenduge, et pihustusotsik keermestati
käsitsi. Kui otsik pole korralikult kinnitatud, võib see
põhjustada lekkeid või kahjustada otsikut.
Sinise koonusekujulise pihustusotsiku eemaldamine.
♦ Keerake otsikut (11) vastupäeva.
Kanistri täitmine (joon. F)
♦
Veenduge, et küljelt täidetav kanister (6) on
värvipritsi külge korralikult kinnitatud.
♦ Asetage värviprits küljele maha nii, et kanister
oleks suunaga ülespoole.
♦ Valage lahjendatud ja kurnatud pihustusmaterjal
kanistrisse.
Märkus. Kasutage seadmega kaasasolevat segamisnõud, et kallata pihustusmaterjal kanistrisse.
♦ Vajadusel puhastage kanister ja pihusti, eemaldage sinna sattunud jääkvedelikud.
♦ Sulgege kanistri ava kaanega. Kontrollige kaant
ja veenduge, et see on korralikult suletud enne
kui tõstate värvipritsi maast üles.
Kasutamine
Sisse- ja väljalülitamine
Pihusti lülitatakse sisse ja välja kasutades pihusti
päästikut.
♦ Pihusti sisselülitamiseks vajutage pihusti päästikut (2).
♦ Pihusti väljalülitamiseks vabastage pihusti
päästik (2).
Hoiatus! Ärge suunake värvipritsi ühegi oma kehaosa suunas.
Pihustusseadete reguleerimise ajal ärge vajutage
11
EESTI KEEL
kunagi pritsi päästikut.
Pihustusmustri valimine (joon. F ja G) (ainult
mudelitel BDPS400 ja BDPS600)
Selle pihustiga on tarnitud 2 otsikut, millega on
võimalik luua 3 erinevat pihustusmustrit. .
Roheline otsik – horisontaalne lame juga
– liiguta juga üles ja alla.
Roheline otsik - vertikaalne lame juba liigutage juga küljelt-küljele.
Sinine otsik – ringjuga – nurkadele, servadele ja kitsastele kohtadele.
♦
Koonusekujulise pihustusmustri valimiseks
paigaldage koonusotsik.
♦ Selleks, et valida horisontaalset ventilaatoriga
pihustusmustrit, paigaldage ventilaatoriga roheline pihustusotsik ja keerake otsik nii, et joa
indikaatori märgised (21) oleksid vertikaalasendis (joon. F).
♦ Selleks, et valida vertikaalset ventilaatoriga
pihustusmustrit, paigaldage ventilaatoriga roheline pihustusotsik ja keerake otsik nii, et joa
indikaatori märgised (21) oleksid horisontaalsendis (joon. G).
Hoiatus! Ärge suunake värvipritsi ühegi oma kehaosa suunas.
Pihustusseadete reguleerimise ajal ärge vajutage
kunagi pritsi päästikut.
Kahekiiruseline juhtlüliti (joon. H) (ainult mudelil
BDPS600)
Teie pihustil on kaks erinevat kiiruseseadet.
♦ kiiruste vahetamiseks vajutage kiirusseadise
lülitit (9). LED-märgutuli näitab seadistusi 1 või
2.
♦ Kui kasutatakse kiiruseseadet 1, seadistage
voolukontrolli hoob (8) madalamasse või keskmisesse asendisse (1–5).
♦ Kui kasutatakse kiiruseseadet 2, seadistage
voolukontrolli hoob (8) keskmisesse või kõrgemasse asendisse (5–9).
Kasutage madalama kiiruse seadistust (seadistus
1), et saavutada suuremat kontrolli pihustusjoa üle;
kõrgem kiiruse seadistus (seadistus 2) võimaldab
katta suurema pinna lühikese aja jooksul.
Madalam kiiruse seadistuse tase võimaldab töötada tööpinnale lähemal ja vähendab üle etteantud
tööpiiride pihustamist. Madalamad seadistused
toimivad paremini kergemate või paremini voolavate
12
värvidega nagu lausvärvid ja lakid.
Raskemad värvid nagu veepõhine lateksvärv
nõuab kõrgema seadistuse (seadistus 2)
kasutamist
Kasutage samaaegselt kiirusekontrolli seadistust
ja voolutugevuse kontrolli hooba, et testida
pihustatava materjali omadusi.
Pealevoolu juhthoob (joon. I)
Pealevoolu juhthoob reguleerib pihustatava vedeliku
hulka.
♦ Vedeliku hulga suurendamiseks keerake hooba
(8) päripäeva
♦ Vedeliku hulga vähendamiseks keerake hooba
(8) vastupäeva.
Märkus. Enne seadme kasutamist testige alati
eelnevalt pihustusmustrit mõnel papitükil või muul
sarnasel materjalil. Alustuseks seadke pealevoolu
juhthoob kõrgeimale tasemele. Kui pealevool peaks
olema väiksem, reguleerige pealevoolu hooba.
Raskemate ja tihedamate materjalide värvimisel
peaks kasutama kõrgemaid seadeid vahemikus 7–9.
Vedelamate materjalide pihustamine peaks toimuma
madalamatel seadetel nagu 1–3.
Märkus. Kui pealevoolu juhthoob on alumises
asendis, liigub päästik minimaalselt või üldse mitte. Liigutage pealevoolu juhthooba (päripäeva), et
suurendada päästiku liikumisruumi.
Pealevool tinavoolikust (joon. J ja K) (ainult
mudelil BDPS600)
Mudelit BDPS600 on võimalik kasutada ilma küljelt
täidetava kanistri.
Kasutades režiimi „pealevool tinavoolikust“, toimub
värvi pealevool seadmesse otse värvianumast.
♦ Eemaldage küljelt täidetav kanister (6), saatetoru (19) ja filter (25).
♦ Lükake imuritoru sissevõtuavasse (30) ja tagasivooluavadesse (29).
♦ Tõmmake voolik eemale vastassuunast ja lükake suurem voolik (17) täielikult läbi kanistri kinniti
(18), seejärel üle täkke saatetoru (19) täkke (22).
♦ Asetage imuritoru materjali anumasse ja kinnitage anum küljele. Kontrollige, et imuritoru ulatuks
täielikult materjalikonteinerisse.
Vedelmaterjalide ettevalmistamine (joon. L ja M)
Märkus. Veenduge, et kasutatavat materjali oleks
võimalik puhastada kas tärpentiniga või värvilahustiga (õlipõhistel värvidel) või sooja vee ja seebi
lahusega (veepõhistele värvidele). Põrandate ja
muude esemete kaitsmiseks värvimisalal kasutage
mööblikaitsmeid.
Enne värvipritsis kasutamist võib olla vajalik värvi
EESTI KEEL
lahjendamine. Lahjendamisel järgige toote pakendil välja toodud soovitusi ja nõudeid õige lahjendi
kasutamisel.
Hoiatus! Ärge kasutage materjale, mille süttimistemperatuur on madalam kui 55 °C.
Märkus. Seadmega on kaasas segamisnõu (12)
(ainult mudelil BDPS600), millega saab pihustamiseks mõeldud värvi lahjendada ja mõõta (joon. K).
Märkus. Seadmega on kaasas viskoossustops (13),
millega on võimalik mõõta kulumaterjali kulu.
♦ Enne viskoossuse mõõtmist segage värv põhjalikult.
♦ Asetage viskoossustops (13) värvi sisse ja täitke
tops (13) täielikult.
♦ Hoidke viskoossustopsi (13) materjalianuma
kohal ning mõõtke aega, mis kulub mis kulub
materjali väljavoolamiseks või tervikliku väljavoolu katkemiseni viskoossustopsi põhjast
(13) (2 minutit või vähem) (joon. M). See on
„voolavusaeg“. Vt. erinevate materjalide vedeldusandmeid vedeldustabelist.
♦ Kui materjal vajab vedeldamist, lisage tootja
soovitatud vedeldajat.
♦ Selle seadmega on võimalik pihustada lateksvärvi, samas võib olla vajalik materjali
vedeldamine. Mõningatel juhtudel võib osutuda vajalikuks vedeldada materjali üle tootja
soovitatud normide, täpsemat infot vaadake
värvitootja kasutusjuhenditest. Kui värv on liiga
paks ja seda pole võimalik pihustada, kasutage
sobivad vedeldusmaterjali. Vedeldusmaterjali
peaks lisama 5% kauba võrdeliselt värvi hulgaga seni, kuni värv voolab läbi värvipüssi, ning
lõpptulemus on ühtlane ja rahuldav.
♦
♦
♦
Õige värvimistehnika (joon. N ja O)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vedeldustabel
Pihustusmaterjal
Vooluaeg
Läbipaistvad ja
poolläbipaistvad värvid ja
lakid
Vedeldamine pole vajalik
Õlipõhised värvid, lakid ja
polüuretaanid
(Voolavusaeg vähem kui 2
minutit)
Veepõhised lausvärvid
Võivad vajada vedeldamist
Veepõhised värvid või
lateksvärvid
(Voolavusaeg enam kui 2
minutit)
♦
Märkus. Ei soovitata tekstuurvärvidele
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
Ettevalmistamine
♦ Enne kasutamist segage ja filtreerige materjal.
♦ Parima lõpptulemuse saavutamiseks veenduge,
et värvimispinnad oleksid korralikult ettevalmistatud. See tähendab, et pinnad oleksid puhastatud tolmust, mustusest, roostest ja määrdest.
Enne värvimist veenduge, et katsuge pesudekke
ja välispindu, et need on kuivad.
Soovitame katta kõik servad ja muud alad katteriidega, et kaitsta põrandaid ja muid esemeid
pihustusalal.
Värvi pinnale moodustuv kiht võib ummistada
pihusti. Enne segamist eemaldage see kiht.
Saasteainete, mis võivad süsteemi ummistada,
filtreerimiseks kasutage filtriga sõela või filtrisokki.
Enne töö alustamist veenduge, et teil oleks läheduses kindad, paberkäterätikud, kaltsud jne,
et vajadusel kõrvaldada ootamatud lekked.
♦
Katsetage värvimist näiteks papitükil, et tutvuda
värvimismustritega ja pealevoolu juhtimisega.
Veenduge, et värvitav pind oleks puhas tolmust,
mustusest ja määrdest.
Veenduge, et värvimisala on puhas tolmust, mis
võib sattuda värvitud pinnale.
Alad mida ei plaanita värvida, tuleks eelnevalt
katta.
Värvimiskaugus peab olema minimaalselt 25
mm ja maksimaalselt 355 mm (joon. N).
Kõige tavalisem meetod värvimiseks on ristlõikemustri kasutamine. Seda tehakse pihustades
värvi horisontaaltriipudena üle pinna, sellele
järgneb horisontaaltriipude katmine vertikaaltriipudega.
Ühtlase värvimistulemuse saavutamiseks ei
tohiks muutuda käe kaugust värvitavast pinnast
(joon. N), samuti vältige randme liigutamist
(joon. O).
Hoidke värvimiskiirus sujuva ja ühtlasena, see
aitab vältida ebakorrapärasusi. Alustage värvi
pihustamist pärast seda, kui on alanud värvi
pealevool; vabastage päästik enne pealevoolu
lõppemist.
Vältige värvi liigset pihustamist ühele värvimisalale. Mitu õhukest värvikihti on parem kui üks
paks värvikiht, mis võib laiali valguda või tilkuda.
Pidage meeles, et pealevoolu juhthoob reguleerib pihustatava vedeliku hulka. Vedeliku hulga
suurendamiseks keerake hooba päripäeva.
Vedeliku hulga vähendamiseks keerake hooba
vastupäeva. Kui värv valgub laiali või tilgub,
kasutage värvitud pinna ühtlustamiseks kuiva
pintslit.
Kui seadet ei kasutata, lülitage toiteseade välja
ja asetage pihusti toiteseadmesse sisseehitatud
hoidikusse.
13
EESTI KEEL
Hooldus ja puhastamine
Вlack & Deckeri juhtmega tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldusega.
Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seadet hooldada ja regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Veenduge, et kasutate kohaseid isikukaitsevahendeid.
Hoiatus! Enne juhtmega tööriista hooldamist või
puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage
vooluvõrgust.
Hoiatus! Ärge kasutage materjale, mille süttimistemperatuur on madalam kui 55 °C. Süttimistemperatuur on temperatuur, millel kasutatav vedelik
tooda süttimiseks vajaliku kriitilise hulga aure (vt
värvi tarnija kasutusjuhendeid).
Hoiatus! Veenduge, et tööala on hästi ventileeritud
ja vaba ohtlikest aurudest.
Hoiatus! Kui pihustate läbi värvipritsi puhastusvahendit, tehke seda õues.
Hoiatus! Toiteseade ei tohi sattuda vette.
♦
Kiirpuhastussüsteemi kasutamine (joon. P ja Q)
(ainult mudelid BDPS400 ja BDPS600)
♦
Kiirpuhastussüsteem võimaldab teil kasutada erinevaid funktsioone. Esiteks võimaldab süsteem vee
või puhastusvedeliku pihustamist isegi siis, kui peakanistris on veel pihustusmaterjali. See on kasulik
siis, kui seadistate pihustusmustrit kasutades ventilaatoriga otsikut. Pihustusmustri testimiseks võite
pihustusmaterjali asemel pihustada hoopis vett.
Teiseks võimaldab kiirpuhastussüsteem loputada
läbi pumba, kolvi, otsiku ja atomisaatori ventiili. Kui
pihustatakse pikema aja vältel, võib pihustusmaterjali kuhjumine põhjustada töökvaliteedi langust.
Üle ühe pihustusmaterjali täitmiskorra on soovitatav
loputada see süsteem vee või puhastusvedelikuga.
Samuti on soovitatav loputada süsteem kui pihusti
on seisab ilma kasutamata üle 15 minuti.
Pihustusmaterjal võib kuivada otsikule ja pumbaseadisele, ning seetõttu vajada põhjalikku puhastamist.
Õlitage alati kolb, kui see on seisnud pikemat aega
liikumatuna. Vt jaotist „Uuesti kokkupanek“.
Kolmandaks võimaldab kiirpuhastussüsteem kiiremat puhastamist töö lõpetamisel. Üks või kaks läbiloputust kasutades kiirpuhastussüsteemi lihtsustab
otsiku, atomisaatori, pumba ja kolvi puhastamist.
Süsteemi lõplikul puhastamisel järgige selles kasutusjuhendis välja toodud puhastusprotseduure.
♦ Ühendage pihusti toiteallikast lahti.
♦ Avage kiirpuhastusluuk (5) ja valage sinna kiirpuhastuse täitetopsiga (16) puhastusvedelikku.
Hoiatus! Ärge kallake mahutisse liiga palju vedelikku.
♦ Lülitage kiirpuhastushoob (1) värvimise asendist
♦
14
♦
puhastamise asendisse.
Pihustussüsteemi täielikuks läbipesuks pihustage jäägid jäätmemahutisse, papitükile või
testpinnale.
Korrake protseduure seni, kuni puhastusvedelik
saavutab oma loomuliku värvi.
Värvipritsi läbipesu (joon. Q ja R)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ühendage pihusti toiteallikast lahti.
Avage külgkanistri kaas ja kallake allesolev
vedelik tagasi originaalanumasse (joon. R).
Kallake kanistrisse natukene selleks sobivat
puhastusvahendit.
♦ Veepõhistele materjalidele sobib soe seebivesi.
♦ Tootja soovitatud puhastusvahendid õlipõhistele materjalidele.
Kinnitage kaas (7) korralikult kanistrile (6) ning
raputage pihustit tugevalt.
Avage uuesti kanistri kaas (7) ja kõrvaldage
puhastusvahend.
Täitke kanister uuesti puhastusvahendiga. Kinnitage kaas korralikult.
Paigaldage uuesti pihusti uuesti mootoriga,
ühendage seade vooluvõrku ja lülitage sisse
toiteseade.
Lülitage kiirpuhastushoob (1) värvimise asendisse. (joon. Q)
Pihustage puhastusvedelikku 5 sekundi vältel
mõnele jääkmaterjalile.
Värvipihusti puhastamine (joon. P–T)
♦
♦
Ühendage pihusti toiteallikast lahti.
Eemaldage külgkanister (6) ja keerake lahti
külgmine kaas (7). Eemaldage pihustist saatetoru (19) ja O-rõngas (23). Puhastage kõik osad
sobivas puhastuslahuses kasutades puhastusharja (14) (joon. S).
♦ Eemaldage pihusti eesmine korpus; selleks
vajutage alla vabastusnupp (15) ja tõmmake
eesmine korpus oma kohalt ära (joon. T).
♦ Eemaldage kolb (27) ja vedru (26) (joon. U).
♦ Eemaldage pihustusotsik (10/11) keerates seda
vastupäeva; seejärel eemaldage atomisaator
(24) (joon. U).
♦ Puhastage pihusti otsik (10/11), saatetoru (19),
filter (25), atomisaator (24), kolb (27) ja vedru
(26) kasutades puhastusharja (14) ja sobivat
puhastuslahust (joon. T).
♦ Puhastage põhjalikult kolvi kamber (28) kasutades puhastusharja (14) (joon. V)
Oluline: Veenduge, et eemaldate kolvikambrist kõik
jäägid. Isegi väike kogus jääke, mida ei eemaldatud
kasutades puhastusharja, võib aja jooksul kõvastuda
EESTI KEEL
ja segada kolvi liikumist; see kahjustab pihustit.
♦ Lülitage kiirpuhastushoob (1) värvimise asendisse.
♦ Puhastage põhjalikult kasutades puhastusharja
sisselaske (30) ja tagasivooluavad (29) (joon.
W).
Oluline: Puhastage põhjalikult väiksem ventilatsiooniava (31) kasutades nõela või kirjaklambrit
(joon. X).
♦ kuivatage kõik osad korralikult.
♦ Kõrvaldage puhastusvahendid selleks sobival
moel.
♦ Pange pihusti uuesti kokku.
Pihusti kokkupanek (joon. Y ja Z)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Libistage vedru (26) eesmisele kolvile (27).
Sisestage kolb ja vedru eesmisesse korpusesse.
Vajutage alla vabastusnupp (15), sisestage
eesmine korpus ja kolb pihustisse seni, kuni
vabastusnupp liigub oma kohale.
Tilgutage läbi silindri ava silindrisse mõned
tilgad õli. Sisestage atomisaatori ventiil (24)
eesmisesse korpusesse. Keermestage pihustusotsik (10/11) eesmisesse korpusesse ja
pingutage käega.
Kasutage tarnitud õlimääret, tilgutage mõned
tilgad õli pihusti sissevõtuavasse (30) ja tagasivooluavasse (29).
Pärast õlitamist pöörake kiirpuhastushoob (1) 3
korda järjest värvimisrežiimilt puhastusrežiimile;.
Sisestage saatetoru (19) pihusti sissevõtuavasse (30).
Paigaldage kanister.
Toiteseadme puhastamine
♦ Lülitage toiteseade välja, ühendage seade laht
vooluvõrgust ja ühendage värvipihusti mootori
küljest lahti.
♦ Toiteseadme puhastamiseks kasutage ainult
pehmet seepi ja niisket riiet.
Hoiatus! Ärge laske ühelgi vedelikul tungida toiteseadme sisse.
Hoiatus! Ärge kastke ühtegi toiteseadme osa vette.
Pistiku väljavahetamine (ainult Ühendkuningriik
ja Iirimaa)
Kui uue pistiku paigaldamine on vajalik, tegutsege
järgmiselt.
♦ Visake vana pistik ohutult minema.
♦ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
♦
Ühendage roheline/kollane juhe maandusklemmiga.
Hoiatus! Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie Вlack & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pakkimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja
juures uue toote ostmisel.
Вlack & Decker pakub võimalust Вlack & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda Вlack & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Вlack & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com
Tehnilised andmed
Pinge
Võimsus
Paagi mahutavus
Kaal
V ac
w
l
kg
BDPS200 BDPS400 BDPS600
(Tüüp 1) (Tüüp 1) (Tüüp 1)
230
230
230
120
150
150
1,2
1,2
1,2
2,1
2,2
2,2
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (LpA) 90 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (LWA) 103 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt standardile EN 60745:
Vibratsiooniemissiooni väärtus (ah, D) < 11 m/s2, määramatus (K)
1,5 m/s2
15
EESTI KEEL
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
BDPS200, BDPS400, BDPS600
Вlack & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN60745
Lisateabe saamiseks võtke ühendust Вlack & Deckeriga järgmisel aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda Вlack & Deckeri
nimel.
Kevin Hewitt
Globaalse inseneritehnika asepresident
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ühendkuningriik
28.09.2011
Garantii
Вlack & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel ja
pakub erilist garantiid. Käesolev garantii täiendab ja
ei piira kuidagi teie seaduslikke õigusi.
Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vabakaubanduse piirkonnas.
Kui Вlack & Deckeri tootel ilmneb materjali-, tootmisdefekte või ei vasta need enam deklaratsioonile
24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, garanteerib
Вlack & Decker, et asendab defektsed osad, parandab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud tooted,
et põhjustada kliendile võimalikult vähe ebameeldivusi, kui tegemist pole järgmisega:
♦ Tööriista on edasi müüdud, kasutatud professionaalselt või välja renditud.
♦ Toodet on valesti kasutatud või hooldatud.
♦ Toode on väliste esemete, ainete või õnnetuse
tõttu kahjustada saanud.
♦ Remonti on üritanud läbi viia kolmandad isikud
peale volitatud hooldustöökoja või Вlack & Deckeri hooldusmeeskonna.
Garantiinõudeks tuleb teil esitada müüjale või volitatud töökojale ostuarve. Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite pöörduda Вlack & Deckeri
kohalikku esindusse, mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist. Samuti on Вlack & Deckeri
volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil: www.2helpU.com
Külast age
meie
veebilehte
www.blackanddecker.co.uk, et registreerida oma
uus Вlack & Deckeri toode ja püsida kursis viimaste uute toodete ja eripakkumistega. Lisateavet
Вlack & Deckeri fi rmamärgi ja tootevaliku kohta
leiate veebilehelt www.blackanddecker.co.uk
Ärge unustage oma toodet registreerida!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registreerige oma toode veebis aadressil www.
blackanddecker.co.uk/productregistration või
saatke oma nimi, perekonnanimi ja tootekood oma
asukohariigi Вlack & Deckeri esindusse
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша система тонкого распыления
Black & Decker предназначена для распыления
эмалевых и лессирующих красок, грунтовок,
прозрачных лаков, автомобильных
покровных лаков, морилок и средств защиты
древесины на основе растворителей
и в о д ы. Н а с т о я щ и й э л е к т р о и н с т ру м е н т
н е п р и г о д е н д л я р а с п ы л е н и я щ ё л о ч е й,
кислотосодержащих материалов покрытия,
материалов с твердыми составляющими,
а так же материа лов с затрудненным
распылением и каплеобразованием. Данный
инструмент предназначен только для бытового
использования.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите
вс е инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации.
Несоблюдение всех перечисленных
ниже правил безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током, возникновению
п ож ара и /и л и п ол у ч е н и ю т я же л о й
травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для
их дальнейшего использования. Термин
«Электроинструмент» во всех приведенных
ниже указаниях относится к Вашему сетевому
(с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
В процессе работы электроинструмент
создает искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может
вызвать у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2. Электробезопасность
a. В и л к а к а б е л я э л е к т р о и н с т ру м е н т а
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
b. Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c. Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
d. Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не подвергайте
электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим
током.
e. При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
f. При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отк лючения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также
находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств. Малейшая
неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьезной
травме.
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
c. Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять его или перенести, убедитесь,
что выключатель находится в положении
«выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
d. Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
e. Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу.
Это позволит Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
f. Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
g. Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подк лючено
и используется надлежащим образом.
18
Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b. Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
e. Рег улярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
реж ущих прина д лежностей. Прина длежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
♦
♦
Дополнительные инструкции по безопасности
Внимание!
♦ Перед использованием любого устройства
и вещества для распыления прочтите все
имеющиеся инструкции и указания по технике безопасности.
♦ Соблюдайте все действующие в вашем
регионе, штате или в стране правила вентиляции, обеспечения пожарной безопасности
и эксплуатации изделий.
♦ Держите распылитель в недоступном для
детей месте.
♦ При длительной работе распылителем
рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
♦ Чтобы избежать попадания частиц реагентов в глаза, используйте защитные очки.
Вредные пары
Инсектициды и другие подобные химические
вещества могут быть опасными при вдыхании, могут стать причиной тошноты, потери
сознания и отравления.
a. Если есть вероятность вдыхания вредных паров, используйте респиратор
или маску. Прочтите все инструкции по
использованию химических реагентов
и применению респиратора или защитной маски, чтобы убедиться в том, что
они обеспечат необходимую защиту от
вдыхания вредных паров.
Дополнительные правила безопасности при
работе распылителями краски
Внимание!
♦ Перед применением данной системы распыления обеспечьте, чтобы ее пользователь
прочитал и понял все инструкции по технике
безопасности, а также другую информацию,
содержащуюся в настоящем руководстве по
эксплуатации.
♦ Не используйте с данной распылительной
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
системой щелочи (каустическая сода),
саморазогревающиеся или агрессивные
(кислота) жидкости, так как они могут вызвать коррозию металлических частей
инструмента, а также снизить прочность
шлангов и уплотнительных элементов.
Не используйте в распылительной системе
горячие или кипящие жидкости, так как это
может вызвать снижение прочности емкости
и шланга.
Не оставляйте в емкости распылителя
остатки разбрызгиваемых химических веществ после ее использования.
Не курите во время распыления или во
время работы в зонах присутствия искр или
открытого огня.
Перед каждым использованием распылителя производите тщательный внутренний
и наружный осмотр устройства.
После каждого применения распылителя
опорожняйте емкость и шланг, мойте их
и сливайте промывочную воду, действуя
в соответствии с указаниями.
Не используйте распылитель для разбрызгивания легко воспламеняющихся веществ.
Не распыляйте химические вещества, если
неизвестна степень их опасности.
Не используйте горючие жидкости.
Не используйте для чистки распылителя
легко воспламеняющиеся вещества.
Личная безопасность
a. При работе с химическими веществами
должны использоваться дополнительные средства индивидуальной защиты,
такие как перчатки и респиратор или
маска. Средства индивидуальной защиты,
используемые в соответствующих условиях,
снижают вероятность получения травмы.
b. Не направляйте распыляющую струю на
себя, других лиц или животных. Держите
руки и другие части тела подальше от
распыляющей струи. Если распыляющая струя пробьет кожу, немедленно
обратитесь за медицинской помощью.
Струя может пробить кожу и впрыснуть Вам
распыляемое вещество.
c. Не рассматривайте такое впрыскивание
как простое ранение кожи. Струя высокого
давления может впрыснуть Вам ядовитые
вещества и привести к серьезным ранениям. В случае впрыскивания, немедленно
обратитесь за медицинской помощью.
d. Учитывайте возможные опасности, ис19
РУССКИЙ ЯЗЫК
ходящие от распыляемого вещества.
Изучите маркировку на емкостях или
инструкции изготовителя распыляемого
вещества, включая требования к применению средств индивидуальной защиты. Чтобы уменьшить риск возгорания,
получения травмы, отравления токсинами,
попадания в организм канцерогенов и т.д.,
необходимо строго следовать указаниям
изготовителя.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Использование инструмента лицами (включая детей) с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными способностями, а также лицами с отсутствием опыта
и навыков работы допускается только под
контролем ответственного за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания двигающихся
частей изделия.
♦ Травмы в результате касания горячих частей
изделия.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей изделия или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием изделия.
При использовании изделия в течение продолжительного периода времени делайте
регулярные перерывы в работе.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении харак20
теристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
Маркировка прибора
На инструменте имеются следующие знаки:
Вним а н и е! П о л н о е о з н а к о м л е н и е
с руководством по эксплуатации снизит
риск получения травмы.
Внимание! Не используйте инструмент
под дождем или во влажной среде.
Внимание! Держите посторонних лиц на
безопасном расстоянии.
В н и м а н и е! П р и р а б оте с д а н н ы м
инструментом наденьте защитные очки
или маску.
Внимание! Надевайте респиратор или
маску.
Внимание! Не используйте горючие
жидкости.
Электробезопасность
Внимание! Данный инструмент
должен иметь провод заземления.
Вс егд а с л е д ит е за напряжением
элек трической сети, оно должно
соответствовать величине,
обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.
Вилка кабеля инструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем случае не
видоизменяйте вилку электрического кабеля.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной розетки
уменьшает риск поражения электрическим
током.
♦ Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном
центре Black & Decker.
Удлинительный кабель и Класс 1 защиты
изделия
♦
♦
♦
Необходимо использовать трехжильный
кабель, так как Ваш электроинструмент
соответствует Классу 1 и требует заземления.
Можно использовать удлинительный
кабель длиной до 30 м без потери мощности.
Электробезопасность может быть повышена
при использовании высокочувствительного
30 мА устройства защитного отключения
(УЗО).
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
1. Поворотная рукоятка быстрой очистки
2. Курковый пусковой выключатель распылителя
3. Распылитель
4. Блок питания
5. Дверца системы быстрой очистки
6. Емкость с боковым заполнением
7. Крышка
8. Установочное колесо распыляемого количества краски
9. Переключатель скоростей
10. Зеленое рас пыляющее с опло (только
BDPS400 и BDPS600)
11. Синее коническое сопло
12. Ведерко для смешивания краски (только
BDPS600)
13. Чашечный вискозиметр
14. Чистящая щетка
15. Отпирающая кнопка распылителя
16. Стакан для системы быстрой очистки
17. Шланг для забора краски из банки (только
BDSP600)
18. Направитель шланга с зажимом (только
BDSP600)
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что инструмент выключен и отсоединен от
электросети.
Присоединение емкости с боковым
заполнением (Рис. А)
Конструкция емкости с боковым заполнением
позволяет только один способ ее установки на
систему распыления.
♦ Поместите емкость (6) под заборной трубкой
(19) таким образом, чтобы крышка емкости
(7) оказалась слева.
♦ Прижмите емкость (6) к разъему.
♦ Затяните зажимное кольцо (20), поворачивая его в направлении по часовой стрелке.
Примечание: Убедитесь, что зажимное кольцо
плотно затянуто и емкость с боковым заполнением надежно зафиксирована на месте.
Регулировка положения заборной трубки (Рис.
В1 и В2)
Положение заборной трубки может регулироваться в зависимости от направления, в котором предполагается наиболее интенсивное
распыление, значительно сокращая количество
повторных наполнений емкости.
♦ При распылении под прямым углом или
вверх, расположите заборную трубку в задней части емкости (Рис. В1).
♦ При распылении вниз, расположите заборную трубку в передней части емкости (Рис.
В2).
Это обеспечит Вам возможность распыления
максимального количества материала, прежде чем потребуется повторное наполнение
емкости.
Установка и снятие распыляющих сопел (Рис.
С и D)
Установка зеленого распыляющего сопла:
(При наличии)
♦ Поверните сопло (10) на шпинделе по часовой стрелке, совершив 6-8 полных оборотов.
♦ Надавите на сопло (10) и продолжайте поворачивать его по часовой стрелке до полной
фиксации сопла на месте.
Примечание: Проверяйте плотность установки
сопла только вручную. Неплотная установка
сопла может привести к протечке распыляемого
материала или повреждению сопла.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Снятие зеленого распыляющего сопла: (При
наличии)
♦ Надавите на сопло (10) и отвинтите его против часовой стрелки.
Установка синего конического распыляющего сопла:
♦ Поверните сопло (11) на шпинделе по часовой стрелке до полной установки сопла на
месте.
Примечание: Проверяйте плотность установки
сопла только вручную. Неплотная установка
сопла может привести к протечке распыляемого
материала или повреждению сопла.
Снятие синего конического распыляющего
сопла:
♦ Отвинтите сопло (11) в направлении против
часовой стрелки.
Заполнение емкости (Рис. Е)
♦
Проверьте, что емкость с боковым заполнением (6) полностью навинчена на распылитель.
♦ Положите распылитель набок, крышкой
емкости вверх.
♦ Залейте в емкость хорошо разжиженный
и процеженный материал для распыления.
Примечание: Для переливания материала из
его оригинальной емкости в емкость распылителя используйте ведерко для смешивания.
♦ Удалите все остатки жидкости с краев и боковых сторон емкости и распылителя.
♦ Расположите крышку ровно по резьбе и завинтите ее до упора на емкости с боковым
заполнением. Прежде чем переворачивать
распылитель, убедитесь, что крышка емкости завинчена ровно и плотно.
Эксплуатация
Включение и выключение
Распылитель включается и выключается при
помощи куркового пускового выключателя.
♦ Чтобы включить распылитель, нажмите на
курковый пусковой выключатель (2).
♦ Для выключения распылителя отпустите
курковый выключатель (2).
Внимание! Никогда не наводите распылитель
ни на какую часть тела. Никогда не нажимайте
на курковый пусковой выключатель при настройке распыляющей струи.
22
Настройка рисунка распыления (Рис. F и G)
(Только BDPS400 и BDPS600)
Данный распылитель поставляется с соплами
двух типов, которые могут производить три различных рисунка при распылении.
З е л е н о е с о п л о – Гор и з о нта л ьн а я
плоская струя – Наносится на
поверхность движением вверх-вниз.
Зеленое сопло – Вертикальная плоская
с труя – Нан о с итс я д в и же н и е м и з
стороны в сторону.
Синее сопло – Круглая струя – Для
углов, кромок и труднодоступных мест.
♦
Для круглого рисунка распыления используйте синее коническое сопло.
♦ Для горизонтального рисунка распыления
используйте зеленое распыляющее сопло,
повернув его таким образом, чтобы язычки
определения формы струи (21) оказались
в вертикальном положении (Рис. F).
♦ Для вертикального рисунка распыления
используйте зеленое распыляющее сопло,
повернув его таким образом, чтобы язычки
определения формы струи (21) оказались
в горизонтальном положении (Рис. G).
Внимание! Никогда не наводите распылитель
ни на какую часть тела. Никогда не нажимайте
на курковый пусковой выключатель при настройке распыляющей струи.
Переключатель скоростей (Рис. Н) (только
BDPS600)
Ваш распылитель имеет два скоростных режима.
♦ Для переключения скоростей, нажмите на
переключатель (9). Светодиодные индикаторы обозначат скорость 1 или 2.
♦ При работе на скорости 1, установите колесо распыляемого количества краски (8) на
слабое или среднее распыление (позиции
1-5).
♦ При работе на скорости 2, установите колесо распыляемого количества краски (8) на
среднее или сильное распыление (позиции
5-9).
Использование низкой скорости (установка 1)
позволит тщательно контролировать процесс
распыления на поверхности; использование
высокой скорости (установка 2) обеспечивает
распыление по поверхностям больших размеров за короткий промежуток времени. На
РУССКИЙ ЯЗЫК
низкой скорости производится слабое распыление, что позволит Вам находиться на близком
расстоянии от обрабатываемой поверхности.
Режим низкой скорости отлично подходит для
распыления более жидких и текучих красок,
например, морилок и грунтовок.
Более вязкие краски, например, водоэмульсионные краски, должны распыляться на скорости 2.
При помощи переключателя скоростей и установочного колеса распыляемого количества
краски проведите небольшой тест, чтобы определить наилучшие настройки для распыляемого
материала.
♦
Ус т а н о в о ч н о е к о л е с о р а с п ы л я е м о г о
количества краски (Рис. I)
Примечание: Удостоверьтесь, что используемый Вами тип материала очищается уайт-спиритом или растворителем для краски (масляные
краски) или теплой водой и мыльным раствором
(водорастворимые краски, например, эмульсионные краски). Для защиты полов и прочих поверхностей в зоне распыления краски, которые
должны остаться нетронутыми, используйте
ненужную ткань. Перед началом распыления
используемая жидкость должна быть разжижена. При разжижении используйте растворитель,
рекомендованный производителем материала,
указанный на его емкости.
Внимание! Не используйте распыляемые
материалы с температурой воспламенения
ниже 55 °C.
Примечание: В комплект поставки входит
специальное ведерко (12) (только BDPS600),
в которое переливается распыляемый материал из оригинальной упаковки для смешивания,
разжижения и дозирования (Рис. L).
Примечание: Чашечный вискозиметр (13) предназначен для определения «рабочего времени»
используемого материала.
♦ Перед измерением вязкости тщательно
перемешайте материал.
♦ Погрузите вискозиметр (13) в материал,
который будет распыляться, и полностью
его наполните.
♦ Поднимите вискозиметр (13) над емкостью
с материалом и измерьте количество времени, которое займет непрерывное вытекание
материала из нижнего отверстия вискозиметра (13), прежде чем струя прервется или
остановится (2 минуты или меньше) (Рис. М).
Это и есть «рабочее время». Информацию
о рекомендуемом разжижении для различных материалов см. в таблице разжижения.
♦ Если материал необходимо разжижить,
добавьте соответствующий жидкий разба-
Установочное колесо регулирует количество
жидкости, предназначенной для распыления.
♦ Для увеличения количества жидкости, поверните установочное колесо (8) в направлении по часовой стрелке.
♦ Для уменьшения количества жидкости,
поверните установочное колесо (8) в направлении против часовой стрелки.
Примечание: Всегда предварительно проверяйте рисунок распыления на куске картона
или других подобных материалах. Начните,
повернув установочное колесо на позицию максимального количества распыляемой жидкости.
При желании уменьшить количество распыляемой жидкости, покрутите установочное колесо.
Более плотные и вязкие материалы должны
распыляться при установке максимального количества (7-9). Более жидкие материалы должны распыляться при установке минимального
количества (1-3).
Примечание: При установке колеса на позицию
самого минимального количества, нажатие на
курковый выключатель будет затруднительно
или невозможно. Поверните установочное колесо назад (по часовой стрелке), чтобы можно
было нажать на курковый выключатель.
Шланг для забора краски из шланга (Рис. J и K)
(только BDPS600)
Возможно использование модели BDPS600
без емкости с боковым заполнением. При использовании специального шланга, входящего
в комплект поставки, можно поставлять краску
в распылитель непосредственно из заводской
банки с краской.
♦ Снимите с распылителя емкость с боковым
заполнением (6), заборную трубк у (19)
и фильтр (25).
♦
♦
Вставьте заборный шланг во впускной (30)
и выпускной (29) канал.
Растяните шланг на всю длину, полностью
пропустите широкий шланг (17) через направитель шланга с зажимом (18) и наденьте
его на зазубрины (22) заборной трубки (19).
Поместите заборную трубку с присоединенным шлангом в емкость с материалом
и закрепите на одном из его краев зажим
направителя шланга. Убедитесь, что вся собранная конструкция полностью погружена
в емкость с материалом.
Подготовка жидкого материала (Рис. L и M)
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
витель, рекомендованный производителем
материала.
При помощи данного инструмента можно
распылять эмульсионную краску, однако,
может потребоваться данную краску разжижить. В тех случаях, когда требуется
разжижение краски без специальных рекомендаций производителя, обратитесь
к инструкциям производителя краски. Если
используемая краска слишком густая и не
распыляется, разбавьте краску, используя
соответствующий разжижающий материал.
Разжижающий материал должен добавляться в количестве 5% от общего объема
краски, пока краска не начнет легко распыляться, обеспечивая ровное покрытие
и хороший результат.
Таблица разжижения
Распыляемый материал «Рабочее время»
Светлые
и полупрозрачные
грунтовки и морилки
Разжижение не требуется
Грунтовки, лаки
и полиуретаны на
масляной основе
(Рабочее время менее 2 минут)
Краски сплошного цвета
на водной основе
Может потребоваться
разжижение
Краски на водной основе (Рабочее время более 2 минут)
или эмульсионные краски
Примечание: Не рекомендуется для текстурированных красок.
Рекомендации
использованию
по
оптимальному
Подготовка к эксплуатации
♦ Всегда тщательно размешивайте и процеживайте материал перед использованием.
♦ Выполняя любые работы по распылению,
для улучшения качества покрытия всегда
проверяйте, что обрабатываемая поверхность подготовлена должным образом. Это
означает, что обрабатываемая поверхность
не должна содержать следов пыли, грязи,
ржавчины и жира. Вымойте со слабым напором напольное покрытие или внешние
поверхности и убедитесь, что они полностью
высохли, прежде чем начинать распыление.
♦ Рекомендуется закрыть все края и прочие
участки; для защиты полов и прочих поверхностей в зоне распыления краски, которые
должны остаться нетронутыми, используйте
ненужную ткань.
♦ Корка, которая образуется на верхнем слое
краски, может забить сопло распылителя.
24
♦
Перед смешиванием удалите корку. Процедите краску через воронку с прикрепленным
фильтром или через ткань, чтобы удалить
загрязнения, способные засорить систему.
Перед началом работы подготовьте перчатки, бумажные полотенца, тряпки на случай,
если краска неожиданно разольется.
Техника правильного распыления (Рис. N и О)
♦ Выполните пробное распыление на тестовой
поверхности, например, на куске картона,
чтобы проверить рисунок распыления и потренироваться в управлении установочного
колеса распыляемого количества краски.
♦ Убедитесь, что обрабатываемая поверхность не содержит следов пыли, гряди
и жира.
♦ Убедитесь, что участок для распыления
чистый и не содержит пыли, которая может
осесть на только что окрашенных поверхностях.
♦ Закройте все поверхности, которые не будут
окрашиваться.
♦ Всегда распыляйте на расстоянии минимум
25 мм и максимум 355 мм от поверхности
окрашивания (Рис. N).
♦ Наиболее распространенный способ распыления краски на большие поверхности
– перекрестное распыление. Это делается
путем распыления горизонтальных полос
с последующим распылением поверх них
перекрестных вертикальных полос.
♦ Для получения равномерного покрытия,
всегда держите Вашу руку на одинаковом
расстоянии от окрашиваемой поверхности
(Рис. N) и не двигайте запястьем (Рис. О).
♦ С т а р а й те с ь с о бл ю д ат ь р а в н о м е р н у ю
и постоянную скорость, чтобы избежать
неровностей в окрашивании. Начинайте
распыление после того, как начнется подача
материала, и отпускайте курковый пусковой
выключатель до завершения подачи.
♦ Избегайте интенсивного распыления на
любой из поверхностей. Лучше наложить
несколько тонких слоев, чем один толстый
слой, который может привести к стеканию
краски. Помните, что установочное колесо
регулирует количество жидкости, предназначенной для распыления. Поворот установочного колеса (8) в направлении по часовой
стрелке увеличивает поток жидкости. Поворот установочного колеса (8) в направлении
против часовой стрелки уменьшает поток
жидкости. Всегда имейте под рукой сухую
малярную кисть, чтобы удалить потеки
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
и капли краски, если они возникнут.
Выключите электроинструмент и поместите
распылитель на установочный модуль на
блоке питания, если не планируется его
использование в течение длительного времени.
Техническое обслуживание и чистка
Ваш сетевой инструмент Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного
времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
Внимание! Используйте соответствующие
средства индивидуальной защиты.
Внимание! Перед проведением технического
обслу живания или чистки элек трического
инструмента, выключите инструмент и отсоедините его от источника питания.
Внимание! Не используйте распыляемые материалы с температурой воспламенения ниже
55 °C. Температура воспламенения – это производимая жидкостью температура, достаточная
для воспламенения паров (см. инструкции поставщика краски).
Внимание! Убедитесь, что рабочая зона хорошо
вентилируется и в ней отсутствуют легко воспламеняющиеся пары.
Внимание! При распылении чистящих растворов, всегда используйте распылитель вне
помещений.
Внимание! Не погружайте блок питания в воду.
Использование системы быстрой очистки
(Рис. Р и Q) (только BDPS400 и BDPS600)
Система быстрой очистки имеет множество
полезных функций.
Во-первых, система позволяет распылять воду
или соответствующую чистящую жидкость при
наличии распыляемого материала в емкости
распылителя. Это очень удобно при настройке
рисунка распыления с использованием распыляющего сопла. Вместо краски, Вы можете
распылять воду, чтобы увидеть получившийся
рисунок.
Во-вторых, система быстрой очистки позволяет промыть насосный блок, поршень, сопло
и клапан распрыскивателя. При продолжительных операциях по распылению распыляемый
материал может скапливаться в некоторых
частях инструмента, что отрицательно влияет на качество распыления. Рекомендуется
промывать систему распыления водой или
чистящей жидкостью после каждого повторного
наполнения материала. Также очень важно промывать систему распыления каждый раз, когда
распылитель не используется более 15 минут.
Распыляемый материал может засохнуть в сопле и насосном блоке, после чего потребуется
более тщательная очистка. Всегда смазывайте
поршень, если инструмент не использовался
в течение долгого времени. См. раздел «Сборка
распылителя».
В-третьих, система быстрой очистки позволяет
произвести быструю чистку инструмента после того, как работа была закончена. Одна или
две промывки через систему быстрой очистки
являются первыми действиями при чистке
сопла, распрыскивателя, насоса и поршня. При
проведении окончательной чистки всей системы распыления, следуйте рекомендациям по
чистке в данном руководстве по эксплуатации.
♦ Отключите распылитель от источника питания.
♦ Откройте дверцу системы быстрой очистки
(5) и залейте чистящий раствор, используя
специальный стакан (16).
Внимание! Следите, чтобы резервуар не был
переполнен.
♦ Переведите поворотную рукоятку (1) с позиции покраски в позицию чистки.
♦ Распыляйте жидкость в мусорное ведро,
картонную коробку или на тестовую поверхность, полностью промывая систему.
♦ Повторяйте, пока чистящий раствор не обретет свой первоначальный цвет.
Промывка распылителя (Рис. Q и R)
♦ Отключите распылитель от источника питания.
♦ Отвинтите крышку с бока емкости и вылейте
оставшуюся жидкость в ее оригинальную
упаковку (Рис. R).
♦ Налейте в емкость небольшое количество
соответствующего чистящего раствора.
♦ Для материалов на водной основе – теплая мыльная вода.
♦ Для материалов на масляной основе
– чистящий раствор, рекомендуемый
производителем материала.
♦ Установите крышку (7) на емкость (6), плотно
ее закрутите, и энергично потрясите распылитель.
♦ Открутите крышку (7) с бока емкости и вылейте весь чистящий раствор без остатка.
♦ Снова налейте в емкость небольшое количество чистящего раствора. Плотно навинтите
крышку на емкость.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
Присоедините распылитель к блоку питания,
вставьте вилку кабеля в розетку электросети и включите инструмент.
Переведите поворотную рукоятку (1) с позиции чистки в позицию покраски (Рис. Q).
Распыляйте чистящий раствор на отходный
материал в течение 5 секунд.
Чистка распылителя (Рис. S-Х)
♦ Отключите распылитель от источника питания.
♦ Снимите емкость с боковым заполнением
(6) и открутите боковую крышку (7). Удалите
с распылителя заборную трубку (19) и уплотнительное кольцо (23). Прочистите детали
чистящей щеткой (14) с использованием
соответствующего чистящего раствора (Рис.
S).
♦ Одной рукой нажмите на отпирающую кнопку
(15), другой рукой снимите переднюю часть
корпуса распылителя (Рис. Т).
♦ Удалите поршень (27) и пружину (26) (Рис.
U).
♦ Снимите распыляющее сопло (10/11), повернув его в направлении против часовой
стрелки, затем извлеките распрыскиватель
(24) (Рис. Т).
♦ Используя чистящую щетку (14) и соответствующий чистящий раствор, очистите распыляющее сопло (10/11), заборную трубку
(19) и фильтр (25), распрыскиватель (24),
поршень (27) и пружину (26) (Рис. U).
♦ Тщательно прочистите поршневую камеру
(28) изнутри, используя чистящую щетку (14)
(Рис. V).
Важно: Убедитесь, что из поршневой камеры
удален весь материал. Небольшое количество
материала, который не был удален чистящей
щеткой, с течением времени может затвердеть
и будет мешать движению поршня, что приведет
к повреждению распылителя.
♦ Переведите поворотную рукоятку (1) с позиции чистки в позицию покраски.
♦ Тщательно прочистите отверстия входного
(30) и выходного (31) канала, используя
чистящую щетку (Рис. W).
Важно: При помощи булавки или скрепки тщательно прочистите маленькое вентиляционное
отверстие (31) (Рис. Х).
♦ Тщательно высушите все детали.
♦ Вылейте весь чистящий раствор без остатка.
♦ Соберите распылитель.
Сборка распылителя (Рис. Y и Z)
♦ Вставьте пружину (26) в переднюю часть
26
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
поршня (27).
Вставьте поршень с пружиной в переднюю
часть корпуса.
На ж м и те н а от п и р а ю щ у ю к н о п к у (15)
и вставьте переднюю часть корпуса с поршнем в распылитель, пока отпирающая кнопка
не защелкнется на месте.
Налейте несколько капель масла в отверстие цилиндра. Вставьте клапан разбрызгивателя (27) в переднюю часть корпуса.
Навинтите распыляющую насадку (10/11)
на переднюю часть корпуса и вручную затяните.
Налейте несколько капель смазочного
вещества, входящего в комплект поставки,
во входной (30) и выходной (31) канал распылителя.
После смазки 3 раза переведите поворотную
рукоятку (1) с позиции покраски в позицию
чистки.
Вставьте во входной канал (30) распылителя
заборную трубку (19).
Установите емкость с боковым заполнением.
Чистка блока питания
♦ Выключите инструмент, выньте вилку кабеля
из розетки электросети и отсоедините распылитель блока электродвигателя.
♦ Для чистки блока питания используйте
только слабый мыльный раствор и влажную
ткань.
Внимание! Не допускайте попадания какойлибо жидкости внутрь блока питания.
Внимание! Ни в коем случае не погружайте
какую-либо часть блока питания в жидкость.
Защита окружающей среды
Раз дельный сбор. Данное из делие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
продукт Black & Decker или Вы больше в нем
не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов помогает
защищать окру жающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
BDPS200, BDPS400, BDPS600
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN60745.
За дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела
мирового проектирования
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
28/09/2011
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
BDPS200 BDPS400 BDPS600
(Тип 1) (Тип 1) (Тип 1)
Напряжение питания
В перем. тока
Мощность
Вт
Вместимость емкости л
Вес
кг
230
120
1,2
2,1
230
150
1,2
2,2
230
150
1,2
2,2
Уровень звукового давления в соответствии с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 90 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А),
Акустическая мощность (LWA) 103 дБ(А), погрешность (K)
3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah, D) 11 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2
zst00199421 - 20-02-2013
27
EESTI KEEL
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising