HVLP400 | Black&Decker HVLP400 SPRAY GUN instruction manual

372000-11 EST
www.blackanddecker.eu
HVLP400
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
15
3
4
25 - 355 мм
5
6
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
Teie Black & Deckeri värvipritsisüsteem on mõeldud lahuse- ja veepõhiste värvide pihustamiseks,
viimistlemiseks, kruntimiseks, peenviimistluseks,
lakkimiseks ja puidukaitsevahendite pealekandmiseks. Elektritööriist ei ole mõeldud söövitavate
lahustite, happeliste pindamismaterjalide, teraliste
pindamismaterjalide või tahkete ainete pihustamiseks. See tööriist on mõeldud vaid tavakasutuseks.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege hoiatusi ja juhendeid.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles. Kõigis järgmistes hoiatustes toodud väljend
„elektritööriist“ viitab võrgutoitega (juhtmega) või
akutoitega (juhtmeta) elektritööriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad tööalad
võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad
süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriistaga töötamise ajal eemal. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist (nt
torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid). Kui
olete on maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
c. Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi kasutage seadme toitejuhet selle kandmiseks,
tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks
seinakontaktist. Kaitske juhet kuumuse,
õli, teravate nurkade ja liikuvate osade eest.
Kahjustatud või sassis juhtmed suurendavad
elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektritööriistaga välitingimustes, kasutage õues kasutamiseks sobivat
pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi
riski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekkevoolukaitset. Rikkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral või
alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju
all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada
raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm
lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille
lüliti on tööasendis kutsub esile õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutrivõti või mõni
muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed, veenduge, et
need on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
7
EESTI KEEL
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c. Enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist või hoiulepanekut ühendage elektritööriist vooluvõrgust välja ja/või eemaldage
aku. Selline käitumine vähendab riski masina
ettenägematu käivitumise näol.
d. Hoidke pikemaks ajaks seisma jäänud
elektritööriistu lastele kättesaamatus kohas.
Ärge lubage tööriista kasutada inimestel,
kes pole saanud vastavat väljaõpet või pole
lugenud neid juhiseid. Oskamatutes kätes
võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
e. Elektritööriistu tuleb hoida heas seisukorras.
Kontrollige, et liikuvad osad sobivad kokku ja
ei kiilu kinni, osad oleksid terved ja kõiki muid
tööriista tööd mõjutada võivaid tingimusi.
Kahjustuste korral laske tööriista enne edasist kasutamist remontida. Paljud õnnetused
on põhjustatud halvasti hooldatud tööriista tõttu.
f. Hoidke lõiketerad teravate ja puhastena. Õigesti hooldatud, teravate servadega lõikeriistad
kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ja neid on
lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja otsikuid vastavalt juhistele, arvestades töötingimusi ja teostatava töö iseloomu. Kasutades
tööriista mitte sihtotstarbeliselt võib lõppeda
raskete tagajärgedega.
5. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kvalifi tseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
Täiendavad ohutuseeskirjad
Hoiatus!
♦ Enne seadme kasutamist lugege kõiki kasutusja ohutusjuhendeid.
♦ Järgige kõiki asjakohaseid kohalikke ja riiklikke
regulatsioone, mis on seotud ventilatsiooni,
tuleohutuse ja seadme käitamisega.
♦ Hoidke värviprits lastele kättesaamatus kohas.
♦ Pikemaajalisel käitamisel on soovitatav kasutada kuulmiskaitsmeid.
♦ Vältimaks osakeste sattumist silma, kasutage
kaitseprille.
8
Ohtlikud aurud
Putukatõrjevahendid ja muud materjalid võivad
olla sissehingamisel mürgised ning põhjustada
iiveldust, teadvuse kaotust ja mürgistust.
a. Kui on aurude sissehingamise oht, kasutage respiraatorit või maski. Lugege kõiki
pihustatava materjali ja maskiga seotud
juhiseid, et võtta vajadusel tar vitusele
kaitsemeetmed vältimaks kahjuike aurude
sissehingamist.
Värvipritside täiendavad ohutusjuhised
Hoiatus!
♦ Veenduge, et seadme kasutaja on lugenud ja
mõistab kõiki ohutusjuhendeid ja muud teavet
selles kasutusjuhendis.
♦ Ärge kasutage pritsis isekuumenevaid leeliselisi
(aluselisi) või söövitavaid (happelisi) vedelikke;
need võivad söövitada metallosi või nõrgendada
voolikut ja tihendeid.
♦ Ärge kasutage pritsis kuumi või keevaid vedelikke kuna need võivad nõrgestada paaki ja
voolikut.
♦ Pärast pritsi kasutamist ärge jätke paaki pihustusmaterjali või selle jääke.
♦ Seadme käitamisel ärge suitsetage ning veenduge, et läheduses poleks sädemeid ega lahtist
tuld.
♦ Enne igat seadme kasutuskorda teostage
seadme põhjalik ülevaatus nii seest- kui ka
väljastpoolt.
♦ Pärast igat kasutuskorda tühjendage ja puhastage paak vastavalt juhistele.
♦ Tuleohtlike materjalide pihustamisel ärge kasutage püstolit.
♦ Ärge pihustage materjale millega kaasnevad
ohud on teile ebaselged.
♦ Kasutage ainult mittesüttivaid vedelikke.
♦ Tuleohtlike materjalide pihustamisel ärge kasutage puhastuspüstoleid.
Isiklik ohutus
a. Kemikaalide käitlemisel peab kasutama
täiendavaid isikukaitsevahendeid nagu
selleks ette nähtud kindaid ja maski või
respiraatorit. Õigetes oludes kasutatavad
kaitsevahendid vähendavad isikuvigastusi.
b. Ärge pihustage materjale endale, teistele
isikule või loomadele. Hoidke käed ja muud
kehaosad eemal väljalaskeavast. Kui pihustusmaterjal läbistab naha, pöörduge
koheselt arsti poole. Pihustatav materjal võib
läbistada naha ja sattuda teie kehasse.
c. Ärge kohelge naha läbistamist kui lõikehaava. Pihusti võib teie kehasse süstida mürgiseid
EESTI KEEL
aineid ja põhjustada seeläbi tõsiseid kehavigastusi. Sellisel juhul pöörduge koheselt arsti poole.
d. Olge ettevaatlikud kõikide ohtude suhtes,
mida kätkeb endas pihustatav materjal. Tutvuge pihustatava materjali pakendil olevate
märgistustega või selle tootja poolt tarnitud
teabega, sh isikukaitsevahendid puudutavate nõuetega. Tootja juhiseid peab järgima,
et vähendada tule- ja isikuvigastuste ohtu mida
võivad põhjustada mürkained, kantserogeenid
jne.
Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetmete
määramiseks, mis on nõutud standardi 2002/44/
EÜ poolt isikute kaitsmiseks, kes töötavad pidevalt
elektritööriistadega, peab arvesse võtma kasutamise tingimusi ja tööriista kasutamise viisi, k.a
arvestama töötsükli kõikide osadega, nagu aeg,
millal tööriist on välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos
käivitamisega.
Seadme tähistused
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastuste ohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Kõrvaliste isikute ohutus
♦ See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute
(k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
on andnud neile seadme ohutuks kasutamiseks
juhiseid ja teostab järelvalvet.
♦ Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
Muud riskid.
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasolevatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisel ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
♦ Liikuvate osade puudutamisest tekitatud vigastused.
♦ Kuumenenud osade puudutamisest tekitatud
vigastused.
♦ Osade või tarvikute vahetamisest tekitatud
vigastused.
♦ Seadme pikaaegsest kasutamisest tekkinud
vigastused. Kui kasutate seadet pikemalt, veenduge, et teete regulaarseid puhkepause.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonitaseme väärtust võib kasutada kokkupuute esmaseks
hinnanguks.
Hoiatus! Vibratsioonitaseme väärtus võib elektritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist
erineda deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase
võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.
Hoiatus! Seade ei tohi puutuda kokku vihma või kõrge niiskustasemega.
Hoiatus! Hoidke kõrvalseisjad eemal.
Hoiatus! Kandke tööriista käitamisel kaitseprille.
Hoiatus! Kandke respiraatorit või maski.
Hoiatus! Kasutage ainult mittesüttivaid
vedelikke.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati,
et akupinge vastaks andmesildile märgitud
väärtusele.
♦
♦
♦
Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud Black
& Deckeri hoolduskeskusel välja vahetada.
Kui kasutate tööriista välikeskkonnas, kasutage
õues töötamiseks sobivat pikendusjuhet. Sobib
Black & Deckeri pikendusjuhe, mis on kuni
30 m pikkune ning millel puudub energiakadu.
Elektriohutuse parandamiseks võib kasutada ka
ülitundlikku 30 mA rikkevoolukaitset (RCD).
Omadused
Sellel seadmel on järgnevad omadused või osa
neist.
1. Käivituslüliti
2. Pihusti päästik
3. Pihusti
4. Toiteseade
5. Õhuvoolik
6. Küljelt täidetav kanister
7. Kaas
8. Pealevoolu juhthoob
9
EESTI KEEL
9.
10.
11.
12.
13.
Pealevoolu märgutuli
Mustriotsak
Filtrikate
Segamisämber
Viskoossustops
Kokkupanek
Hoiatus! Enne kokkupanekut veenduge, et tööriist
on väljalülitatud ja pistikust väljas.
Küljelt täidetava kanistri paigaldamine (joon. A)
Küljelt täidetav kanister on loodud nii, et see sobitub
oma kohale ainult ühel viisil.
♦ Joondage küljelt täidetav kanister (6) altpoolt
saatetoruga (15) nii, et kaas (7) oleks vasakul.
♦ Lükake küljelt täidetav kanister (6) oma kohale.
♦ Pingutage lukustusrõngas (16) keerates seda
tugevalt päripäeva.
Märkus. Veenduge, et lukustusrõngas on pingul
ja küljelt täidetav kanister on kinnitatud turvaliselt
oma kohale.
Saatetoru paigaldamine (joon. B ja C)
Saatetoru saab joondada nii, et see on ühel joonel
värvimistöödega; see aitab vähendada kanistri
täitmissagedust.
♦ Kui pihustate suunaga ülespoole või otse,
asetage saatetoru (joon. B) suunaga kanistri
tagumisse ossa.
♦ Kui pihustate suunaga allapoole, asetage
saatetoru (joon. B) suunaga kanistri tagumisse
esiossa.
See võimaldab töötamist kauem, ilma et oleks vajalik
kanistri täitmine.
Õhuvooliku paigaldamine (joon. D ja E)
♦ Sisestage üks vooliku ots (5) pihusti tagaosasse
(3). Keerake voolikut seda sisestades, see tagab
vooliku parema kinnitumise.
♦ Sisestage vooliku (5) teine ots toiteseadme (4)
tagaosasse. Keerake voolikut seda sisestades,
see tagab vooliku parema kinnitumise.
Kanistri täitmine (joon. F)
♦ Veenduge, et küljelt täidetav kanister (6) on
värvipritsi külge korralikult kinnitatud.
♦ Asetage värviprits küljele maha nii, et kanister
oleks suunaga ülespoole.
♦ Valage lahjendatud ja kurnatud pihustusmaterjal
kanistrisse.
Märkus. Kasutage seadmega kaasasolevat seguämbrit, et kallata pihustusmaterjal kanistrisse.
10
♦
♦
Vajadusel puhastage kanister ja pihusti, eemaldage sinna sattunud jääkvedelikud.
Sulgege kanistri ava kaanega. Kontrollige kaant
ja veenduge, et see on korralikult suletud enne
kui tõstate värvipritsi maast üles.
Kasutamine
Sisse- ja väljalülitamine (joonis G)
Sisse- ja väljalülitamise nupp asub toiteseadme
käepidemel.
♦ Toiteseadme sisselülitamiseks vajutage lüliti
ülaosale (I).
♦ Toiteseadme väljalülitamiseks vajutage lüliti
alaosale (0).
Hoiatus! Ärge suunake värvipritsi ühegi oma kehaosa suunas. Pihustusseadete reguleerimise ajal
ärge vajutage kunagi pritsi päästikut.
Pihustusmustri valimine (joon. H ja I)
Värviprits on varustatud mustri valikut võimaldava
otsakuga (10), millel on 3 erinevat mustrivalikut.
Neid kasutatakse värvimistoimingule sobiva mustri
valimiseks.
Mustrivalikuotsak (10) võimaldab valida järgnevaid
mustreid:
Horisontaalne lame juga – liiguta juga
üles ja alla.
Ringjuga – nurkadele, servadele ja
kitsastele kohtadele.
Vertikaalne lame juga. Suuna juga küljelt
küljele.
Valida on võimalik kolme erineva mustri vahel. Mustritabel asub värvipritsi peale, erinevad mustrid on,
märgitud numbritega 1, 2 ja 3 (joon. H)
♦ Soovitud pihustusmustri valimiseks keerake
mustrivalikuotsakut (10) ja joondage see mustrivalikuotsakul (10) asuva rohelise märgisega
vastavalt tabelil toodud juhistele (joon. I)
Hoiatus! Ärge suunake värvipritsi ühegi oma kehaosa suunas. Pihustusseadete reguleerimise ajal
ärge vajutage kunagi pritsi päästikut.
Pealevoolu juhthoob (joon. J)
Pealevoolu juhthoob reguleerib pihustatava vedeliku
hulka.
EESTI KEEL
♦
Vedeliku hulga suurendamiseks keerake hooba
(8) päripäeva
♦ Vedeliku hulga vähendamiseks keerake hooba
(8) vastupäeva.
♦ Pealevoolu juhthoova (8) keeramisel liigub
värvipritsi peale asuv vooluindikaator (9) edasi
(minimaalne pealevool) ja tagasi (maksimaalne
pealevool).
Märkus. Enne seadme kasutamist testige alati
eelnevalt pihustusmustrit mõnel papitükil või muul
sarnasel materjalil. Alustuseks seadke pealevoolu
juhthoob kõrgeimale tasemele. Kui pealevool peaks
olema väiksem, reguleerige pealevoolu hooba.
Raskemate ja tihedamate materjalide värvimisel
peaks indikaator olema lähemal märgisele (+).
Õhemate materjalide värvimisel peaks indikaator
olema lähemal märgisele (-).
Märkus. Kui pealevoolu juhthoob on alumises
asendis, liigub päästik minimaalselt või üldse mitte. Liigutage pealevoolu juhthooba (päripäeva), et
suurendada päästiku liikumisruumi.
Vedelmaterjalide ettevalmistamine (joon. K ja L)
Märkus. Veenduge, et kasutatavat materjali oleks
võimalik puhastada kas tärpentiniga või värvilahustiga (õlipõhistel värvidel) või sooja vee ja seebi
lahusega (veepõhistele värvidele). Põrandate ja
muude esemete kaitsmiseks värvimisalal kasutage
mööblikaitsmeid.
Enne värvipritsis kasutamist võib olla vajalik värvi
lahjendamine. Lahjendamisel järgige toote pakendil välja toodud soovitusi ja nõudeid õige lahjendi
kasutamisel.
Hoiatus! Ärge kasutage materjale, mille süttimistemperatuur on madalam kui 55 °C.
Märkus. Seadmega on kaasas segamisämber (12),
millega saab pihustamiseks mõeldud värvi lahjendada ja mõõta (joon. K).
Märkus. Seadmega on kaasas viskoossustops (13),
millega on võimalik mõõta kulumaterjali kulu.
♦ Enne viskoossuse mõõtmist segage värv põhjalikult.
♦ Asetage viskoossustops (13) värvi sisse ja täitke
tops (13) täielikult.
♦ Hoidke viskoossustopsi (13) materjalianuma
kohal ning mõõtke aega, mis kulub mis kulub
materjali väljavoolamiseks või tervikliku väljavoolu katkemiseni viskoossustopsi põhjast (13)
(2 minutit või vähem) (joon. L). See on „voolavusaeg“. Vt. erinevate materjalide vedeldusandmeid
vedeldustabelist.
♦ Kui materjal vajab vedeldamist, lisage tootja
soovitatud vedeldajat.
♦
Selle seadmega on võimalik pihustada lateksvärvi, samas võib olla vajalik materjali vedeldamine üle tootja soovitatud normide. Lahjendage
lateksvärvi nii, et see voolaks läbi viskoossustopsi (13) vähem kui 2 minutiga. Kasutades materjali, mille voolamine läbi viskoossustopsi (13)
võtab aega kauem kui 2 minutit, peab kasutaja
arvesse võtma seadme tüüpi ja teostatavate
tööde lõppkohta.
Vedeldustabel
Pihustusmaterjal
Vooluaeg
Läbipaistvad ja
poolläbipaistvad värvid ja lakid
Vedeldamine pole vajalik
Õlipõhised värvid, lakid ja
polüuretaanid
(Voolavusaeg vähem kui
2 minutit)
Veepõhised lausvärvid
Võivad vajada vedeldamist
Veepõhised värvid või
lateksvärvid
(Voolavusaeg enam kui
2 minutit)
Märkus. Ei soovitata tekstuurvärvidele
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
Ettevalmistamine
♦ Enne kasutamist segage ja filtreerige materjal.
♦ Parima lõpptulemuse saavutamiseks veenduge,
et värvimispinnad oleksid korralikult ettevalmistatud. See tähendab, et pinnad oleksid puhastatud tolmust, mustusest, roostest ja määrdest.
Enne värvimist veenduge, et katsuge pesudekke
ja välispindu, et need on kuivad.
♦ Kuigi HVLP-seeria pritsid reeglina ei pihusta üle
etteantud piiride, soovitame katta kõik servad ja
muud alad katteriidega, et kaitsta põrandaid ja
muid esemeid pihustusalal.
♦ Värvi pinnale moodustuv kiht võib ummistada
pihusti. Enne segamist eemaldage see kiht.
Saasteainete, mis võivad süsteemi ummistada,
filtreerimiseks kasutage filtriga sõela või filtrisokki.
♦ Enne töö alustamist veenduge, et teil oleks läheduses kindad, paberkäterätikud, kaltsud jne,
et vajadusel kõrvaldada ootamatud lekked.
Õige värvimistehnika (joon. M ja N)
♦ Katsetage värvimist näiteks papitükil, et tutvuda
värvimismustritega ja pealevoolu juhtimisega.
♦ Veenduge, et värvitav pind oleks puhas tolmust,
mustusest ja määrdest.
11
EESTI KEEL
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Veenduge, et värvimisala on puhas tolmust, mis
võib sattuda värvitud pinnale.
Alad mida ei plaanita värvida, tuleks eelnevalt
katta.
Värvimiskaugus peab olema minimaalselt
25 mm ja maksimaalselt 355 mm (joon. M).
Kõige tavalisem meetod värvimiseks on ristlõikemustri kasutamine. Seda tehakse pihustades
värvi horisontaaltriipudena üle pinna, sellele
järgneb horisontaaltriipude katmine vertikaaltriipudega.
Ühtlase värvimistulemuse saavutamiseks ei
tohiks muutuda käe kaugust värvitavast pinnast,
samuti vältige randme liigutamist (joon. N).
Hoidke värvimiskiirus sujuva ja ühtlasena, see
aitab vältida ebakorrapärasusi. Alustage värvi
pihustamist pärast seda, kui on alanud värvi
pealevool; vabastage päästik enne pealevoolu
lõppemist.
Vältige värvi liigset pihustamist ühele värvimisalale. Mitu õhukest värvikihti on parem kui üks
paks värvikiht, mis võib laiali valguda või tilkuda.
Pidage meeles, et pealevoolu juhthoob reguleerib pihustatava vedeliku hulka. Vedeliku hulga
suurendamiseks keerake hooba päripäeva.
Vedeliku hulga vähendamiseks keerake hooba
vastupäeva. Kui värv valgub laiali või tilgub,
kasutage värvitud pinna ühtlustamiseks kuiva
pintslit.
Kui seadet ei kasutata, lülitage toiteseade välja
ja asetage pihusti toiteseadmesse sisseehitatud
hoidikusse.
Hooldus ja puhastamine
Black & Deckeri juhtmega tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldusega.
Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seadet hooldada ja regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Veenduge, et kasutate kohaseid isikukaitsevahendeid.
Hoiatus! Enne juhtmega tööriista hooldamist või
puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage
vooluvõrgust.
Hoiatus! Ärge kasutage materjale, mille süttimistemperatuur on madalam kui 55 °C. Süttimistemperatuur on temperatuur, millel kasutatav vedelik
tooda süttimiseks vajaliku kriitilise hulga aure (vt
värvi tarnija kasutusjuhendeid).
Hoiatus! Veenduge, et tööala on hästi ventileeritud
ja vaba ohtlikest aurudest.
Hoiatus! Kui pihustate läbi värvipritsi puhastusvahendit, tehke seda õues.
Hoiatus! Toiteseade ei tohi sattuda vette.
12
Värvipritsi läbipesu (joon. O)
♦ Lülitage toiteseade välja, ühendage seade laht
vooluvõrgust ja ühendage lahti voolik värvipihusti küljest.
♦ Avage külgkanistri kaas ja kallake allesolev
vedelik tagasi originaalanumasse (joon. O).
♦ Kallake kanistrisse natukene selleks sobivat
puhastusvahendit.
♦ Veepõhistele materjalidele sobib soe seebivesi.
♦ Tootja soovitatud puhastusvahendid õlipõhistele materjalidele.
♦ Kinnitage kaas korralikult ning raputage pihustit
tugevalt.
♦ Avage uuesti kaas ja kõrvaldage puhastusvahend.
♦ Täitke kanister uuesti puhastusvahendiga. Kinnitage kaas korralikult.
♦ Paigaldage uuesti voolik, ühendage seade
vooluvõrku ja lülitage sisse toiteseade.
♦ Pihustage puhastusvedelikku 2–3 sekundi vältel
mõnele jääkmaterjalile.
Värvipihusti läbipesu (joon. P–T)
♦ Lülitage toiteseade välja, ühendage seade laht
vooluvõrgust ja ühendage lahti voolik värvipihusti küljest.
♦ Eemaldage külgkanister (6) ja keerake lahti külgmine kaas (7). Eemaldage pihustist saatetoru
(15) ja O-rõngas (17). Puhastage osad sobiva
puhastusvahendiga (joon. P).
♦ Keerake lahti ülemine krae (19), eemaldage
pihustusotsik (10) ja ots (20). Puhastage kõik
osad sobiva puhastusvahendiga (joon. Q).
♦ Kui olete kasutanud veepõhiseid materjale, puhastage pihusti lastes veel voolata läbi saatetoru
sisselaskeava. Kui olete kasutanud õlipõhiseid
materjale, puhastage saatetoru sisselaskeava
kasutades sobivat puhastusvahendit. Korrake
protseduuri kuni pihusti on täielikult puhastatud.
Hoolitsege eriti tähelepanelikult pihusti nõela
(21) eest.
♦ kuivatage kõik osad korralikult.
♦ Kõrvaldage puhastusvahendid selleks sobival
moel.
♦ Tilgutage tilga jagu majapidamisõli kontrollklapi
(18) metallkuulikesele (joon. R).
Oluline: Kontrollklapis (18) asuva kuulikese määrimine pärast puhastamist ei lase sellel kinni kleepud
– see võib muidu põhjustada klapi ummistumist ja
vähendada materjali läbivoolu.
♦ Värvipihusti lahtivõtmine (joon. S).
Märkus. Pihusti ots (20) käib ainult ühes suunas.
Pihusti otsa sälk (22) peab joonduma pihusti keermete süvenditega (joon. 3).
EESTI KEEL
Toiteseadme puhastamine
♦ Lülitage toiteseade välja, ühendage seade laht
vooluvõrgust ja ühendage lahti voolik värvipihusti küljest.
♦ Toiteseadme puhastamiseks kasutage ainult
pehmet seepi ja niisket riiet.
Hoiatus! Ärge laske ühelgi vedelikul tungida toiteseadme sisse.
Hoiatus! Ärge kastke ühtegi toiteseadme osa vette.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja
juures uue toote ostmisel.
Filtri puhastamine
Toiteseadmes on pestav/taaskasutatav filter (joon.
U). Kontrollige filtrit enne igat seadme kasutuskorda.
Kui filter on määrdunud, peske seda sooja veega ja
laske sellel enne taaspaigaldamist/asendamist õhu
käes kuivada.
♦ Filtri kontrollimiseks eemaldage filtrikate (11),
selleks vajutage filtrikatte mõlemale küljele ja
eemaldage kate toiteseadmelt.
♦ Eemaldage filter (23) ja kontrollige seda.
♦ Asendage filter ja filtrikate.
Hoiatus! Kui filtrit pole paigaldatud, ärge käitage
toiteseadet. Jäätmed võivad sattuda seadmesse ja
tekitada rikkeid toiteseadme töös.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com
Pistiku väljavahetamine (ainult Ühendkuningriik
ja Iirimaa)
Kui uue pistiku paigaldamine on vajalik, tegutsege
järgmiselt.
♦ Visake vana pistik ohutult minema.
♦ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
♦ Ühendage roheline/kollane juhe maandusklemmiga.
Hoiatus! Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13A.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Tehnilised andmed
Pinge
Võimsus
Paagi mahutavus
Kaal
VAC
W
l
kg
HVLP400 (Tüüp 1)
230
450
1,2
2,8
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (LpA) 77 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (LWA) 90 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise
vektori summa) mõõdetud vastavalt standardile
EN 60745:
Vibratsiooniemissiooni väärtus (ah, D) < 2,5 m/s2,
määramatus (K) 1,5 m/s2
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pakkimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
13
EESTI KEEL
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil: www.2helpU.com
HVLP400
Black & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN60745
Külastage meie veebilehte
www.blackanddecker.co.uk, et registreerida oma
uus Black & Deckeri toode ja püsida kursis viimaste
uute toodete ja eripakkumistega. Lisateavet
Black & Deckeri fi rmamärgi ja tootevaliku kohta
leiate veebilehelt www.blackanddecker.co.uk
Lisateabe saamiseks võtke ühendust
Black & Deckeriga järgmisel aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda Black & Deckeri
nimel.
Kevin Hewitt
Globaalse inseneritehnika
asepresident
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ühendkuningriik
28.09.2011
Garantii
Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. Käesolev garantii täiendab
ja ei piira kuidagi teie seaduslikke õigusi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduse piirkonnas.
Kui Black & Deckeri tootel ilmneb materjali-, tootmisdefekte või ei vasta need enam deklaratsioonile
24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, garanteerib
Black & Decker, et asendab defektsed osad, parandab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud tooted,
et põhjustada kliendile võimalikult vähe ebameeldivusi, kui tegemist pole järgmisega.
♦ Tööriista on edasi müüdud, kasutatud professionaalselt või välja renditud.
♦ Toodet on valesti kasutatud või hooldatud.
♦ Toode on väliste esemete, ainete või õnnetuse
tõttu kahjustada saanud.
♦ Remonti on üritanud läbi viia kolmandad
isikud peale volitatud hooldustöökoja või
Black & Deckeri hooldusmeeskonna.
Garantiinõudeks tuleb teil esitada müüjale või
volitatud töökojale ostuar ve. Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite pöörduda
Black & Deckeri kohalikku esindusse, mille aadressi
leiate käesolevast kasutusjuhendist. Samuti on
14
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша напольная система тонкого распыления
Black & Decker предназначена для распыления
эмалевых и лессирующих красок, грунтовок, прозрачных лаков, автомобильных покровных лаков,
морилок и средств защиты древесины на основе
растворителей и воды. Настоящий электроинструмент не пригоден для распыления щёлочей, кислотосодержащих материалов покрытия, материалов
с твердыми составляющими, а также материалов
с затрудненным распылением и каплеобразованием. Данный инструмент предназначен только для
бытового использования.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести
к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для
их дальнейшего использования. Термин
«Элек троинс трумент» во вс ех приведен ных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) электроинструменту или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
В процессе работы электроинструмент
создает искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может
вызвать у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2. Электробезопасность
a. В и л к а к а б е л я э л е к т р о и н с т ру м е н т а
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
b. Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c. Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
d. Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не подвергайте
электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим
током.
e. При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
f. При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отк лючения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
b.
c.
d.
e.
f.
g.
16
находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств. Малейшая
неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьезной
травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять его или перенести, убедитесь,
что выключатель находится в положении
«выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу.
Это позволит Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подк лючено
и используется надлежащим образом.
Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b. Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
e. Рег улярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он не будет
полностью отремонтирован. Большинство
несчастных случаев являются следствием
недостаточного технического у хода за
электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
реж ущих прина д лежностей. Прина длежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
РУССКИЙ ЯЗЫК
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные инструкции по безопасности
Внимание!
♦ Перед использованием любого устройства
и вещества для распыления прочтите все
имеющиеся инструкции и указания по технике безопасности.
♦ Соблюдайте все действующие в вашем
регионе, штате или в стране правила вентиляции, обеспечения пожарной безопасности
и эксплуатации изделий.
♦ Держите распылитель в недоступном для
детей месте.
♦ При длительной работе распылителем
рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
♦ Чтобы избежать попадания частиц реагентов в глаза, используйте защитные очки.
Вредные пары
Инсектициды и другие подобные химические
вещества могут быть опасными при вдыхании, могут стать причиной тошноты, потери
сознания и отравления.
a. Если есть вероятность вдыхания вредных паров, используйте респиратор
или маску. Прочтите все инструкции по
использованию химических реагентов
и применению респиратора или защитной маски, чтобы убедиться в том, что
они обеспечат необходимую защиту от
вдыхания вредных паров.
Дополнительные правила безопасности при
работе распылителями краски
Внимание!
♦ Перед применением данной системы распыления обеспечьте, чтобы ее пользователь
прочитал и понял все инструкции по технике
безопасности, а также другую информацию,
содержащуюся в настоящем руководстве по
эксплуатации.
♦ Не используйте с данной распылительной
системой щелочи (каустическая сода),
саморазогревающиеся или агрессивные
(кислота) жидкости, так как они могут вы-
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
звать коррозию металлических частей
инструмента, а также снизить прочность
шлангов и уплотнений.
Не используйте в распылительной системе
горячие или кипящие жидкости, так как это
может вызвать снижение прочности бака
и шланга.
Не оставляйте в емкости распылителя
остатки разбрызгиваемых химических веществ после ее использования.
Не курите во время распыления или во
время работы в зонах присутствия искр или
открытого огня.
Перед каждым использованием распылителя производите тщательный внутренний
и наружный осмотр устройства.
После каждого применения распылителя
опорожняйте емкость, мойте ее и сливайте
промывочную воду, действуя в соответствии
с указаниями.
Не используйте распылитель для разбрызгивания легко воспламеняющихся веществ.
Не распыляйте химические вещества, если
неизвестна степень их опасности.
Не используйте горючие жидкости.
Не используйте для чистки распылителя
легко воспламеняющиеся вещества.
Личная безопасность
a. При работе с химическими веществами
должны использоваться дополнительные средства индивидуальной защиты,
такие как перчатки и респиратор или
маска. Средства индивидуальной защиты,
используемые в соответствующих условиях,
снижают вероятность получения травмы.
b. Не направляйте распыляющую струю на
себя, других лиц или животных. Держите
руки и другие части тела подальше от
распыляющей струи. Если распыляющая струя пробьет кожу, немедленно
обратитесь за медицинской помощью.
Струя может пробить кожу и впрыснуть Вам
распыляемое вещество.
c. Не рассматривайте такое впрыскивание
как простое ранение кожи. Струя высокого
давления может впрыснуть Вам ядовитые
вещества и привести к серьезным ранениям. В случае впрыскивания, немедленно
обратитесь за медицинской помощью.
d. Учитывайте возможные опасности, исходящие от распыляемого вещества.
Изучите маркировку на емкостях или
инструкции изготовителя распыляемого
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
вещества, включая требования к применению средств индивидуальной защиты. Чтобы уменьшить риск возгорания,
получения травмы, отравления токсинами,
попадания в организм канцерогенов и т.д.,
необходимо строго следовать указаниям
изготовителя.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Использование прибора физически или умственно неполноценными людьми, а также
детьми и неопытными лицами допускается
только под контролем ответственного за их
безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом
возможно возникновение дополнительных
остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти
риски могут возникнуть при неправильном
или продолжительном использовании изделия
и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания двигающихся
частей изделия.
♦ Травмы в результате касания горячих частей
изделия.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей изделия или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием изделия.
При использовании изделия в течение продолжительного периода времени делайте
регулярные перерывы в работе.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Вним а ни е! П о л н о е о з н а к о м л е н и е
с руководством по эксплуатации снизит
риск получения травмы.
Внимание! Не используйте инструмент
под дождем или во влажной среде.
Внимание! Держите посторонних лиц на
безопасном расстоянии.
В н и м а н и е! П р и р а б оте с д а н н ы м
инструментом наденьте защитные очки
или маску.
Внимание! Надевайте респиратор или
маску.
Внимание! Не используйте горючие
жидкости.
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Всегда следите за напряжением электрической сети,
оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке электроинструмента.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
18
♦
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
При работе инструментом на открытом воздухе всегда пользуйтесь удлинительным
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
кабелем, предназначенным для применения вне помещений. Можно использовать
удлинительный кабель Black & Decker соответствующего напряжения и длиной до 30 м
без потери мощности.
Электробезопасность может быть повышена
при использовании высокочувствительного
30 мА устройства защитного отключения
(УЗО).
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
1. Клавиша пускового выключателя
2. Курковый пусковой выключатель распылителя
3. Распылитель
4. Блок питания
5. Пневматический шланг
6. Емкость с боковым заполнением
7. Крышка
8. Установочное колесо распыляемого количества краски
9. Индикатор распыляемого количества краски
10. Сопло с выбором рисунка распыления
11. Крышка фильтра
12. Ведерко для смешивания краски
13. Чашечный вискозиметр
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что инструмент выключен и отсоединен от
электросети.
Присоединение емкости с боковым заполнением (Рис. А)
Конструкция емкости с боковым заполнением
позволяет только один способ ее установки на
систему распыления.
♦ Поместите емкость (6) под заборной трубкой
(15) таким образом, чтобы крышка емкости
(7) оказалась слева.
♦ Прижмите емкость (6) к разъему.
♦ Затяните зажимное кольцо (16), поворачивая его в направлении по часовой стрелке.
Примечание: Убедитесь, что зажимное кольцо
плотно затянуто и емкость с боковым заполнением надежно зафиксирована на месте.
Регулировка положения заборной трубки
(Рис. В и С)
Положение заборной трубки может регулироваться в зависимости от направления, в кото-
ром предполагается наиболее интенсивное
распыление, значительно сокращая количество
повторных наполнений емкости.
♦ При распылении под прямым углом или
вверх, расположите заборную трубку в задней части емкости (Рис. В).
♦ При распылении вниз, расположите заборную трубку в передней части емкости (Рис.
С).
Это обеспечит Вам возможность распыления
максимального количества материала, прежде чем потребуется повторное наполнение
емкости.
Закрепление пневматического шланга (Рис.
D и Е)
♦
♦
Вставьте один конец пневматического
шланга (5) в заднее приемное гнездо распылителя (3). Легкое вкручивание шланга при
установке обеспечит плотное прилегание.
Вставьте другой конец пневматического
шланга (5) в заднее приемное гнездо блока
питания (4). Легкое вкручивание шланга при
установке обеспечит плотное прилегание.
Заполнение емкости (Рис. F)
♦
Проверьте, что емкость с боковым заполнением (6) полностью навинчена на распылитель.
♦ Положите распылитель набок, крышкой
емкости вверх.
♦ Залейте в емкость хорошо разжиженный
и процеженный материал для распыления.
Примечание: Для переливания материала из
его оригинальной емкости в емкость распылителя используйте ведерко для смешивания,
входящее в комплект поставки инструмента.
♦ Удалите все остатки жидкости с краев и боковых сторон емкости и распылителя.
♦ Расположите крышку ровно по резьбе и завинтите ее до упора на емкости с боковым
заполнением. Прежде чем переворачивать
распылитель, убедитесь, что крышка емкости завинчена ровно и плотно.
Эксплуатация
Включение и выключение (Рис. G)
Клавиша пускового выключателя расположена
на рукоятке силового блока.
♦ Чтобы включить блок питания, нажмите на
верхнюю часть выключателя (I).
♦ Чтобы выключить блок питания, нажмите на
нижнюю часть выключателя (0).
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Никогда не наводите распылитель
ни на какую часть тела. Никогда не нажимайте
на курковый пусковой выключатель при настройке распыляющей струи.
Настройка рисунка распыления (Рис. Н и I)
Данный распылитель оснащен соплом (10)
с возможностью выбора 3 типов рисунка распыления. Это поможет Вам выбрать правильный
тип рисунка для выполняемой операции по
распылению.
Поворачивая сопло (10), выберите одну из следующих операций:
Горизонта льна я плос ка я с труя –
Наносится на поверхность движением
вверх-вниз.
Круглая струя – Для углов, кромок
и труднодоступных мест.
Вертикальная плоская струя –
Наносится движением из стороны
в сторону.
Вы можете выбрать один из трех рисунков распыления. На этикетке, расположенной в верхней
части распылителя, эти рисунки обозначены
цифрами 1, 2 и 3 (Рис. Н).
♦ Для выбора нужного рисунка распыления,
поворачивайте сопло (10), перемещая зеленый индикатор на сопле (10) напротив
нужной цифры на этикетке (Рис. I).
Внимание! Никогда не наводите распылитель
ни на какую часть тела. Никогда не нажимайте
на курковый пусковой выключатель при настройке распыляющей струи.
Установочное колесо распыляемого количества краски (Рис. J)
Установочное колесо регулирует количество
жидкости, предназначенной для распыления.
♦ Для увеличения количества жидкости, поверните установочное колесо (8) в направлении по часовой стрелке.
♦ Для уменьшения количества жидкости,
поверните установочное колесо (8) в направлении против часовой стрелки.
♦ При вращении установочного колеса (8),
индикатор распыляемого количества краски (9), расположенный в верхней части
распылителя, перемещается вперед (минимальное количество) и назад (максимальное
количество).
20
Примечание: Всегда предварительно проверяйте рисунок распыления на куске картона
или других подобных материалах. Начните,
повернув установочное колесо на позицию максимального количества распыляемой жидкости.
При желании уменьшить количество распыляемой жидкости, покрутите установочное колесо.
Более плотные и вязкие материалы должны
распыляться при установке индикатора вплотную к указателю (+). Более жидкие материалы
должны распыляться при установке индикатора
вплотную к указателю (-).
Примечание: При установке колеса на позицию
самого минимального количества, нажатие на
курковый выключатель будет затруднительно
или невозможно. Поверните установочное колесо назад (по часовой стрелке), чтобы можно
было нажать на курковый выключатель.
Подготовка жидкого материала (Рис. K и L)
Примечание: Удостоверьтесь, что используемый Вами тип материала очищается уайт-спиритом или растворителем для краски (масляные
краски) или теплой водой и мыльным раствором
(водорастворимые краски, например, эмульсионные краски). Для защиты полов и прочих поверхностей в зоне распыления краски, которые
должны остаться нетронутыми, используйте
ненужную ткань.
Перед началом распыления используемая жидкость должна быть разжижена. При разжижении
используйте растворитель, рекомендованный
производителем материала, указанный на его
емкости.
Внимание! Не используйте распыляемые
материалы с температурой воспламенения
ниже 55°C.
Примечание: В комплект поставки входит
специальное ведерко (12), в которое переливается распыляемый материал из оригинальной
упаковки для смешивания, разжижения и дозирования (Рис. K).
Примечание: Чашечный вискозиметр (13) предназначен для определения «рабочего времени»
используемого материала.
♦ Перед измерением вязкости тщательно
перемешайте материал.
♦ Погрузите вискозиметр (13) в материал,
который будет распыляться, и полностью
его наполните.
♦ Поднимите вискозиметр (13) над емкостью
с материалом и измерьте количество времени, которое займет непрерывное вытекание
материала из нижнего отверстия вискози-
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
метра (13), прежде чем струя прервется или
остановится (2 минуты или меньше) (Рис. L).
Это и есть «рабочее время». Информацию
о рекомендуемом разжижении для различных материалов см. в таблице разжижения.
Если материал необходимо разжижить,
добавьте соответствующий жидкий разбавитель, рекомендованный производителем
материала.
При помощи данного инструмента можно
распылять эмульсионную краску, однако,
требуемое разжижение может превысить
рекомендации производителя материала.
Жидкие эмульсионные краски проходят через вискозиметр (13) менее чем за 2 минуты.
При распылении материалов, прохождение
через вискозиметр (13) которых занимает
более 2 минут, оператор должен точно
определять тип операции и окончательное
расположение объекта окрашивания.
Таблица разжижения
Распыляемый материал
«Рабочее время»
Светлые и полупрозрачные
грунтовки и морилки
Разжижение не требуется
Грунтовки, лаки
и полиуретаны на масляной
основе
(Рабочее время менее
2 минут)
Краски сплошного цвета на
водной основе
Может потребоваться
разжижение
Краски на водной основе или (Рабочее время более
эмульсионные краски
2 минут)
Примечание: Не рекомендуется для текстурированных красок.
Рекомендации по оптимальному использованию
Подготовка к эксплуатации
♦ Всегда тщательно размешивайте и процеживайте материал перед использованием.
♦ Выполняя любые работы по распылению,
для улучшения качества покрытия всегда
проверяйте, что обрабатываемая поверхность подготовлена должным образом. Это
означает, что обрабатываемая поверхность
не должна содержать следов пыли, грязи,
ржавчины и жира. Вымойте со слабым напором напольное покрытие или внешние
поверхности и убедитесь, что они полностью
высохли, прежде чем начинать распыление.
♦ Несмотря на то, что распылители HVLP
производят распыление с минимальным
избытком распыляемого материала, рекомендуется закрывать все края и другие
участки, полы и прочие поверхности в зоне
♦
♦
распыления краски, которые должны остаться нетронутыми, ненужной тканью.
Корка, которая образуется на верхнем слое
краски, может забить сопло распылителя.
Перед смешиванием удалите корку. Процедите краску через воронку с прикрепленным
фильтром или через ткань, чтобы удалить
загрязнения, способные засорить систему.
Перед началом работы подготовьте перчатки, бумажные полотенца, тряпки на случай,
если краска неожиданно разольется.
Техника правильного распыления (Рис.
М и N)
♦ Выполните пробное распыление на тестовой
поверхности, например, на куске картона,
чтобы проверить рисунок распыления и потренироваться в управлении установочного
колеса распыляемого количества краски.
♦ Убедитесь, что обрабатываемая поверхность не содержит следов пыли, гряди
и жира.
♦ Убедитесь, что участок для распыления
чистый и не содержит пыли, которая может
осесть на только что окрашенных поверхностях.
♦ Закройте все поверхности, которые не будут
окрашиваться.
♦ Всегда распыляйте на расстоянии минимум
25 мм и максимум 355 мм от поверхности
окрашивания (Рис. М).
♦ Наиболее распространенный способ распыления краски на большие поверхности
– перекрестное распыление. Это делается
путем распыления горизонтальных полос
с последующим распылением поверх них
перекрестных вертикальных полос.
♦ Для получения равномерного покрытия,
всегда держите Вашу руку на одинаковом
расстоянии от окрашиваемой поверхности
(Рис. М) и не двигайте запястьем (Рис. N).
♦ С т а р а й те с ь с о бл ю д ат ь р а в н о м е р н у ю
и постоянную скорость, чтобы избежать
неровностей в окрашивании. Начинайте
распыление после того, как начнется подача
материала, и отпускайте курковый пусковой
выключатель до завершения подачи.
♦ Избегайте интенсивного распыления на
любой из поверхностей. Лучше наложить
несколько тонких слоев, чем один толстый
слой, который может привести к стеканию
краски. Помните, что установочное колесо
регулирует количество жидкости, предназначенной для распыления. Поворот установочного колеса (8) в направлении по ча21
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
совой стрелке увеличивает поток жидкости.
Поворот установочного колеса (8) в направлении против часовой стрелки уменьшает п ото к ж и дко с ти. Вс егд а имейте
под рукой сухую малярную кисть, чтобы
удалить потеки и капли краски, если они
возникнут.
Выключите электроинструмент и поместите
распылитель на установочный модуль на
блоке питания, если не планируется его
использование в течение длительного времени.
Техническое обслуживание и чистка
Ваш электрический/аккумуляторный прибор
Black & Decker рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслу живании. Срок слу жбы
и надежность инструмента увеличивается при
правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Используйте соответствующие
средства индивидуальной защиты.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания или чистки электрического прибора, выключите прибор и отсоедините его от
источника питания.
Внимание! Не используйте распыляемые материалы с температурой воспламенения ниже
55°C. Температура воспламенения – это производимая жидкостью температура, достаточная
для воспламенения паров (см. инструкции поставщика краски).
Внимание! Убедитесь, что рабочая зона хорошо
вентилируется, и в ней отсутствуют легко воспламеняющиеся пары.
Внимание! При распылении чистящих растворов, всегда используйте распылитель вне
помещений.
Внимание! Не погружайте блок питания в воду.
Промывка распылителя (Рис. О)
♦ Выключите инструмент, выньте вилку кабеля из розетки электросети и отсоедините
пневмонический шланг от распылителя.
♦ Отвинтите крышку с бока емкости и вылейте
оставшуюся жидкость в ее оригинальную
упаковку (Рис. О).
♦ Налейте в емкость небольшое количество
соответствующего чистящего раствора.
♦ Для материалов на водной основе – теплая мыльная вода.
♦ Для материалов на масляной основе
– чистящий раствор, рекомендуемый
производителем материала.
22
♦
♦
♦
♦
♦
Установите крышку на емкость, плотно ее
закрутите, и энергично потрясите распылитель.
Открутите крышку с бока емкости и вылейте
весь чистящий раствор без остатка.
Снова налейте в емкость небольшое количество чистящего раствора. Плотно навинтите
крышку на емкость.
Присоедините пневматический шланг к распылителю, вставьте вилку кабеля в розетку
электросети и включите инструмент.
Распыляйте чистящий раствор на отходный
материал в течение 2-3 секунд.
Чистка распылителя (Рис. Р-Т)
♦ Выключите инструмент, выньте вилку кабеля из розетки электросети и отсоедините
пневмонический шланг от распылителя.
♦ Снимите емкость с боковым заполнением
(6) и открутите боковую крышку (7). Удалите с распылителя заборную трубку (15)
и уплотнительное кольцо (17).Прочистите
детали с использованием соответствующего чистящего раствора (Рис. Р).
♦ Отвинтите концевую втулку (19) и снимите
распыляющее сопло (10) и распыляющую
насадку (20). Прочистите все детали с использованием соответствующего чистящего
раствора (Рис. Q).
♦ При использовании материалов на водной
основе, прочистите распылитель, прогнав
воду через входное отверстие заборной
трубки. При использовании материалов на
масляной основе, прочистите входное отверстие заборной трубки соответствующим
чистящим раствором. Повторите, пока распылитель не будет полностью очищен. При
чистке иглы-распылителя (21) действуйте
с особой осторожностью.
♦ Тщательно высушите все детали.
♦ Вылейте весь чистящий раствор без остатка.
♦ Нанесите каплю бытового масла на металлический шарик обратного клапана (18) (Рис.
R).
Важно: Смазка шарика обратного клапана (18)
после чистки поможет предотвратить его прилипание, которое может привести к забиванию
клапана, что, в свою очередь, приведет к нарушению целостности струи распыляемого
материала.
♦ Соберите распылитель (Рис. S).
Примечание: Распылительная насадка (20)
устанавливается только в одном положении.
Зубец (22) на распылительной насадке должен
войти в паз в резьбе распылителя (Рис. Т).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Чистка блока питания
♦ Выключите инструмент, выньте вилку кабеля из розетки электросети и отсоедините
пневмонический шланг от распылителя.
♦ Для чистки блока питания используйте
только слабый мыльный раствор и влажную
ткань.
Внимание! Не допускайте попадания какойлибо жидкости внутрь блока питания.
Внимание! Ни в коем случае не погружайте
какую-либо часть блока питания в жидкость.
Чистка фильтра
В блоке питания располагается моющийся
фильтр многократного использования (Рис. U).
Проверяйте состояние фильтра перед и после
каждого использования. Если фильтр загрязнился, промойте его в теплой воде и дождитесь
полного высыхания перед повторной установкой; при необходимости замените.
♦ Чтобы проверить состояние фильтра, снимите крышку фильтра (11) с блока питания,
нажав на ее боковые стороны.
♦ Извлеките фильтр (23) и осмотрите его.
♦ Установите фильтр и крышку на место.
Внимание! Никогда не эксплуатируйте инструмент без установленного фильтра. Это может
привести к всасыванию мусора и нарушению
рабочих функций блока питания.
Защита окружающей среды
Раз дельный сбор. Данное из делие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
продукт Black & Decker или Вы больше в нем
не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
HVLP400 (Тип 1)
Напряжение питания В перем. тока
230
Мощность
Вт 450
Вместимость емкости
л 1,2
Вес
кг 2,8
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 77 дБ(А), погрешность
(K) 3 дБ(А), Акустическая мощность (LwA) 90
дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по
трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah, D) < 2,5 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов помогает
защищать окру жающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
HVLP400
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN60745.
За дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
Кевин Хьюитт (Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела
мирового проектирования
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
28/09/2011
zst00198915 - 14-02-2013
24
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising